ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Виїзні перевірки в системі податкового контролю
       

   

  Податки, оподаткування

  ЗМІСТ

  ВСТУП

  1. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

  1. Податковий контроль, як основна форма фінансового контролю

  2. Форми, методи та види податкового контролю

  2. Проведення виїзних податкових ПРОВЕРККІ

  3. ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО

  КОНТРОЛЮ

  3.1. Проблеми проведення податкового контролю

  3.2. Шляхи вдосконалення податкового контролю

  ВИСНОВОК

  Список використаних джерел

  ВСТУП

  Безперебійне фінансування передбачених бюджетамизаходів вимагає систематичного поповнення фінансовихна ресурсів федеральному та місцевих рівнях. Це досягається восновному за рахунок сплати юридичними та фізичними особами податківта інших обов'язкових платежів. Відповідно до чинногоподатковим законодавством та іншими нормативними актамиплатники зобов'язані сплачувати вказані платежі у встановленихрозмірах та у визначені терміни.

  Але, на жаль, на практиці юридичні та фізичні особидопускають несвоєчасну сплату податків та інших обов'язковихплатежів у зв'язку з низкою об'єктивних і суб'єктивних причин. Узв'язку з цим сьогодні перед податковими органами постає серйознапроблема - контроль за правильністю, своєчасністю і повнотоюсправляння податків і його вдосконалення.

  Податковий контроль - це спеціалізований (тільки встосовно податків і зборів) державний фінансовий контроль,сутність якого полягає не тільки в перевірці дотриманняподаткового законодавства, а й у перевірці правильностіобчислення, повноти та своєчасності сплати податків і зборів, атакож в усуненні виявлених порушень. Податковий контроль якодна з функцій державного управління являє собоюсистему спостереження за фінансово-господарською діяльністюплатників податків з метою її оптимізації для якісноговиконання законодавства про податки та збори.

  Податковий контроль використовує різноманітні формипрактичної організації для найбільш ефективного виконаннящо стоять перед ним завдань.

  Основною і найбільш ефективною формою податкового контролює виїзна податкова перевірка, тому що вона заснована навивченні об'єктивних, фактичних даних, які не завждинадаються платниками податків до податкових органів черезнебажання сплачувати податки і, тим самим, знижувати свій фінансовийблагополуччя. Економіка не в змозі нормально функціонувати,якщо бізнес не розвивається в легальних формах, а уряд нездатне збирати податки. Тому обрана тема дипломноїроботи, що стосується інструменту державного контролю,що дозволяє найбільш повно і грунтовно перевірити правильністьсплати податків і зборів, виявити підприємства працюють у тіньовійекономіці, актуальна в даний момент і буде актуальною вмайбутньому.

  Метою даної роботи є вивчення механізму застосуваннядіючих форм і методів податкового контролю, оцінка їхефективності, визначення шляхів вдосконалення контрольноїроботи податкових органів.

  Для досягнення мети дипломної роботи автором будедосліджена сутність податкового контролю як складовоїфінансового контролю, сутність виїзної перевірки як складовоїподаткового контролю, визначено порядок проведення виїзноїподаткової перевірки.

  Окремий параграф присвячений удосконаленню методівподаткового контролю з використанням інформаційних технологій. Атакож розглянуто основні проблеми податкового контролю та шляхипідвищення його ефективності.

  1. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬКАК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ, ЙОГО

  ФОРМИ І МЕТОДИ

  1. Податковий контроль, як основна форма фінансового контролю

  Фінансовий контроль - складова частина, або спеціальнагалузь, що здійснюється в країні контролю. Наявність фінансовогоконтролю об'єктивно обумовлено тим, що фінансам якекономічної категорії притаманні не лише розподільна, а йконтрольна функції. Тому використання державою фінансівдля вирішення своїх завдань обов'язково передбачає проведення з їхдопомогою контролю за ходом виконання цих завдань. Фінансовийконтроль здійснюється в установленому правовими нормами порядкувсією системою органів державної влади та органів місцевогосамоврядування, в тому числі спеціальними контрольними органамиза участю громадських організацій, трудових колективів ігромадян.

  Значення фінансового контролю виражається в тому, що при йогопроведенні перевіряється, по-перше, дотримання встановленогоправопорядку в процесі фінансової діяльності державнимиі громадськими органами, підприємствами, установами, по-друге,економічну обгрунтованість і ефективність здійснюванихдій, відповідність їх задачам держави.

  Фінансовий контроль - це контроль за законністю дій вгалузі освіти та використання грошових коштів державиі суб'єктів місцевого самоврядування з метою ефективного-соціально економічного розвитку країни і окремих регіонів.

  Фінансовий контроль містить у собі: контроль за виконаннямфедерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації;бюджетів позабюджетних фондів; контроль за станом зовнішнього івнутрішнього боргу; державних резервів.

  Об'єкт фінансового контролю не обмежується перевіркою тількигрошових коштів. В остаточному підсумку він означає контроль завикористанням матеріальних, трудових, природних та іншихресурсів країни, оскільки в сучасних умовах процесвиробництва і розподілу не обмежується тільки грошовимивідносинами.

  Конкретні форм і методи фінансового контролю дозволяютьзабезпечити інтереси і права як держави і її установ,так і всіх інших економічних суб'єктів; фінансові порушенняспричиняють санкції і штрафи.

  Державний фінансовий контроль призначений дляреалізації фінансової політики держави, створення умов дляфінансової стабілізації. Це насамперед розробка, затвердженняі виконання бюджетів усіх рівнів і позабюджетних фондів, а такожконтроль за фінансовою діяльністю державних підприємстві установ, державних банків і корпорацій. Фінансовийконтроль з боку держави, недержавної сфериекономіки обмежується лише сферою виконання грошових зобов'язаньперед державою, включаючи податки та інші платежі, дотриманнязаконності і доцільності при витраті виділених абобюджетних субсидій і кредитів, а також дотримання встановленихурядом правил організації грошових розрахунків, веденняобліку та звітності.

  Фінансовий контроль за діяльністю підприємств включаєтакож контроль із боку кредитних установ, акціонерів івнутрішній контроль.

  Фінансовий контроль притаманний всім фінансово-правовим інститутам.
  Тому крім загальних фінансово-правових норм, що регулюютьорганізацію і порядок проведення фінансового контролю в цілому,є норми, що передбачають його специфіку в окремихфінансових правових інститутах.

  Основний зміст фінансового контролю у відносинах,регульованих фінансовим правом, полягає в:

  -перевірці виконання фінансових зобов'язань переддержавою та органами місцевого самоврядування, організаціями ігромадянами;

  -перевірці правильності використання державними імуніципальними підприємствами, установами, організаціями,знаходяться в їх господарському віданні або оперативному управліннігрошових ресурсів (банківських позичок, позабюджетних коштів та іншихкоштів),

  -перевірки дотримання правил здійснення фінансових операцій,розрахунків і збереження коштів підприємствами,організаціями, установами;

  -виявленні внутрішніх резервів виробництва;

  -усуненні і попередженні порушень фінансової дисципліни.
  У разі їх виявлення у встановленому порядку приймаються заходивпливу до організацій, посадовим особам та громадянам,забезпечується відшкодування матеріального збитку державі,організаціям, громадянам.

  Державний фінансовий контроль грунтується на
  Конституції РФ, Цивільному, Податковому і Бюджетному кодексах РФ,федеральних законах, законодавчих актах суб'єктів Федерації іорганів місцевого самоврядування.

  Фінансовий контроль включає:

  -податковий контроль;

  -бюджетно-фінансовий контроль;

  -митний і валютний контроль;

  -відомчий і внутрішньогосподарський контроль.

  Податковий контроль - це перевірки з виконання господарюючимисуб'єктами та фізичними особами своїх зобов'язань переддержавою.

  Бюджетно-фінансовий контроль забезпечує мобілізацію доходівбюджетів усіх рівнів, перевірку доцільності та законностівитрачання коштів бюджету.

  Митний та валютний контроль забезпечує економічнубезпеку країни.

  Відомчий і внутрішньогосподарський контроль здійснюється вметою підвищення ефективності діяльності підприємства,сприяє виявленню внутрішніх резервів, зростанню прибутків,попередження порушень цивільного та податковогозаконодавства.

  У Російській Федерації функціонує досить розгалуженасистема органів фінансового контролю. Федеральні і регіональнізаконодавчі (представницькі) органи місцевого самоврядуванняздійснюють фінансовий контроль в ході обговорення і затвердженняпроектів законів про бюджет, розробки пропозицій про податковуполітики, розвитку податкового законодавства тавдосконаленні податкової системи РФ, а також при затвердженнізвітів про виконання бюджетів. До таких фінансовим органамвідносяться Рахункова Палата, Департамент податкової політики
  Міністерства фінансів РФ, контрольно-рахункові палати суб'єктів РФ,
  Правовий департамент та ін

  Федеральні та місцеві виконавчі органи влади виконуютьконтрольні функції через фінансові органи:

  -Міністерство фінансів РФ;

  -Федеральне казначейство;

  -Міністерство РФ з податків і зборів;

  -Федеральна служба податкової поліції РФ;

  -Державний митний комітет РФ;

  -органи державних позабюджетних фондів;

  -фінансові органи суб'єктів РФ і муніципальних утворень.

  Міністерство Фінансів РФ - федеральний орган виконавчоївлади, що забезпечує проведення єдиної фінансової, податкової,бюджетної та валютної політики в РФ і координує діяльністьу цій сфері інших федеральних органів виконавчої влади. Длявиконання своїх повноважень Міністерство фінансів створює своїтериторіальні органи.

  Федеральне казначейство здійснює попередній іпоточний контроль за операціями з бюджетними коштами головнихрозпорядників, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів,кредитних організацій, інших учасників бюджетного процесу звиконуваним бюджетам та бюджетам державних позабюджетнихфондів, взаємодіє з іншими федеральними органамивиконавчої влади в процесі здійснення контролю ікоординує їх роботу. Крім того, функціонують 87 управліньфедерального казначейства по суб'єктах РФ і розгорнуто 2153відділення федерального казначейства.

  На Міністерство РФ з податків і зборів покладено вироблення іздійснення єдиної податкової політики з метою забезпеченнясвоєчасного надходження до бюджетів усіх рівнів тадержавних позабюджетних фондів податків та інших обов'язковихплатежів у повному обсязі. Систему органів Міністерства РФ поподатків і зборів можна зобразити таким чином:

  Рис.1.1. Система органів Міністерства Російської Федерації з податків та зборів

  Федеральна служба податкової поліції РФ здійснюєконтрольні функції шляхом, виявлення попередження і припиненняподаткових надходжень і правопорушень.

  Податковий контроль слід розглядати як функціональнийелемент і основну форму податкового адміністрування. Він маєвсі риси, властиві фінансовому контролю, та одночасно маєспецифічні риси, що виявляється в більш вузькій сферідії.

  Податковий контроль має державний владний характер, вінпроявляється при здійсненні суб'єктами податкового контролюфункцій з контролю за обчисленням і сплатою юридичними тафізичними особами податків та інших обов'язкових платежів дозгідно з чинним законодавством та нормативнимиактами. Особливістю є те, що суб'єктам податковогоконтролю надано право позасудового розгляду справ прозастосування фінансових та адміністративних санкцій. Державнийвладний характер податкового контролю обумовлений специфікоюподаткових правопорушень, заснованих на фіскальній функціїподатків, а також небажанням платників податків сплачувати податки.
  В умовах недостатньо розвинутої організації податкового контролю,недосконалість податкового законодавства владність породжуєскарги платників податків на рішення податкових органів, неприйняттядіючої податкової системи.

  При постійному зростанні потреб держави у фінансовихзасобах механізм збору податків повинен працювати безперебійно.
  Якщо цього не відбувається, податкові джерела вичерпуються, ідержава змушена шукати неподаткові надходження, зростаєзовнішній і внутрішній борг держави.

  Невдоволення політикою влади і небажання платити податкимають глибокі історичні корені, що об'єктивно вимагаєпостійного вдосконалення методів обліку платників податків тазбору податків.

  Податкова система держави побудована таким чином, щоплатник податків визначається не вибірково, а підлягає обліку. Досплату податків залучаються громадяни і всі господарюючісуб'єкти, серед яких проводиться постійна попереджувальнаробота, ідентифіковані, відслідковуються об'єкти оподаткування.
  У ряді країн з розвиненою податковою системою проводитьсяідентифіковані потенційних платників податків та врахування їхдоходів з моменту народження і до кінця життя.

  Держава зобов'язана створити міцну основу для організації іпроведення податкового контролю, його зробити незалежним.
  Незалежність від місцевих владних органів в умовах коріннийломки економічних відносин, які зачіпають інтереси всіхгосподарюючих суб'єктів і більшості громадян, припускаєреалізацію на практиці що проводиться в країні податкової політики звикористанням норм податкового права, а не суб'єктивних рішень ідумок. Практика країн з розвиненою податковою системою, досвід
  Російської Федерації за минулі 11 років переконливо довелинеобхідність використання специфічних методів боротьби зприховуванням доходів і відходами від податків (наприклад, отриманняконфіденційної інформації про доходи, використаннянетрадиційних джерел інформації). Для цих цілей створеніспеціальні правоохоронні органи (податкова поліція, службарозслідування податкових злочинів і ін.)

  Особливі відносини, що виникають з приводу вилучення уплатників податків коштів, які мають фіскальний характер - щеодна особливість податкового контролю. У таких відносинахпотрібне створення міцної правової основи. Тому важливоюспецифічною рисою податкового контролю є те, що всівиди податків, а також права та обов'язки суб'єктів контролю,встановлюються законодавчими та нормативними актами, а функціїподаткового контролю виконуються тільки в рамках їх регламенту. У
  Росії, де податкові закони, як правило, не прямої дії ідопускається їх тлумачення виконавчими органами влади або відособи Державної податкової служби, у відносинах з платниками податків виникаєбезліч проблем. У зв'язку з цим важливого значення набуваєробота по глибокому вивченню нормативних актів суб'єктамиподаткового контролю, роз'яснення їх серед платників податків.

  Контроль за зборами податків припускає всеосяжний облікплатників податків (як фактичних, так і потенційних)об'єктів оподаткування, відстеження результатів фінансово -господарської діяльності, господарських операцій і т. д. Узв'язку з цим без відповідної різнобічної інформації прогосподарюючих суб'єктів та громадян держава не отримаєочікуваних надходжень до скарбниці. Умовою здійснення податковогоконтролю є інформаційність, причому активну роль устворення і постійного вдосконалення інформаційної системивідіграють суб'єкти податкового контролю.

  Особлива роль податкового контролю полягає також унеобхідності стаб?? лізації фінансової системи, стійкогонадходження бюджетних доходів, дотримання податкової дисциплінияк умови якісного виконання зобов'язань переддержавою фізичними та юридичними особами.

  Основними документами, що регламентують функціонуваннясистеми податкового контролю в РФ, є Закон України «ПРОдержавну податкову службу РРФСР », прийнятий Верховною
  Радою Української РСР 21 березня 1991, Указ Президента РФ «Продержавну податкову службу Російської Федерації »від 31Грудень 1991 і затверджене ним Положення про ДПС РФ, а також
  Податковий Кодекс РФ.

  Податковий контроль можна розглядати в організаційному,методичному і технічному аспектах. Перший з них представляєє вибір форм контролю, склад його суб'єктів і об'єктів;другий аспект охоплює методи здійснення контрольнихдій; третя - сукупність прийомів перевірки, їхпослідовності і взаємоув'язку.

  Об'єкт податкового контролю можна визначити як різновидгрошових відносин публічного характеру, що виникають у процесісправляння податків і зборів та притягнення порушників податковогозаконодавства до відповідальності. Що ж до відносин повведення податків і зборів, оскарженню актів податкових органів,дій (бездіяльності) їх посадових осіб, то вони єоб'єктом судового контролю або прокурорського нагляду.

  Предметом податкового контролю, в першу чергу, єсвоєчасність і повнота виконання платниками податків своїхподаткових обов'язків по відношенню до держави абомуніципального утворення. Однак при цьому слід такожвраховувати, що поряд зі сплатою податків, до числа основнихобов'язків платників податків-організацій, відповідно дост. 23 Податкового Кодексу Російської Федерації, відноситься такожведення у встановленому порядку обліку своїх доходів (витрат) таоб'єктів оподаткування та подання податковим органам і їхпосадовим особам документів, необхідних для нарахування і сплатиподатків. З урахуванням цього законність складання первинних обліковихдокументів, регістрів бухгалтерського (податкового) обліку ізвітності, а також достовірність і повнота що міститься в нихінформації про об'єкти оподаткування також становить предметподаткового контролю.

  Суб'єктами податкового контролю в РФ є органи податковоїслужби (Міністерство з податків і зборів та його підрозділи в
  РФ), податкової поліції, міліції, безпосередньо здійснюютьоперативний контроль за надходженням податків та іншихобов'язкових платежів у дохід держави. Безпосереднєвідношення до контролю за надходженням податків в окремих випадкахмають фінансові органи (надання відстрочок по поточнихподаткових платежів), органи Федерального казначейства
  (розподіл податкових платежів за рівнями бюджетної системи;перевірки банківських установ щодо дотримання черговостізарахування платежів до бюджету), банківські органи (заповненняплатіжно-розрахункових документів), органи внутрішніх справ (роботаподаткових постів на підприємствах спиртоводочний промисловості,
  Державтоінспекції, паспортно-візова служба, адресний стіл),
  Федеральна служба безпеки, митні органи, страховіоргани, органи державних позабюджетних фондів, комітети зземельних ресурсів та землеустрою, антимонопольний комітет іт.д. Тому особливо важливим в даний час є питанняне тільки про взаємодію перерахованих організацій, а йрозмежування функцій, відповідальності за виконанняобов'язків, пов'язаних з податковим контролем.

  Суб'єкти податкового контролю, взаємодіючи з іншимиорганами управління, сприяють реалізації рішень центральнихі місцевих органів влади, спрямованих на організацію тастановлення ринкових відносин (наприклад, деякі питанняприватизації державного майна; здійснення процедурибанкрутств; становлення цивілізованих відносин держави зособами, зайнятими в сфері підприємництва; ліцензуванняпідприємницької діяльності; ініціювання ліквідації тазняття з обліку в податкових органах підприємств, якітривалий час не подають звітність і не сплачуютьподатки та ін.)

  Податкові відносини виникають у держави в особі суб'єктівподаткового контролю із суб'єктами оподаткування - юридичними тафізичними особами, а значить, їх можна також віднести до суб'єктівподаткового контролю.

  В ході податкового контролю здійснюється взаємодія міжсуб'єктом і об'єктом, воно носить характер прямого і зворотного зв'язку.
  Прямий зв'язок забезпечує результати контрольного впливу,використовуються для вироблення управлінських рішень. Зворотній зв'язокпідсумовує якість проведення податкового контролю,сигналізує про міру його впливу на об'єкт. Властивістьпрямого зв'язку активно використовується в практиці податковогоадміністрування. Зворотній зв'язок служить основою для виробленнярішень, по-перше, загальноекономічного значення в частинізабезпечення ефективності використання економічних ресурсів
  (оптимізація функціонування об'єкта контролю) і, по-друге,організаційної спрямованості - в частині вдосконаленнядіяльності податкових органів (суб'єкта контролю).

  Головною метою податкового контролю є створеннядосконалої системи оподаткування та досягнення такого рівняретельності (податкової дисципліни) серед платників податків,податкових агентів та інших осіб, за яких виключається порушенняподаткового законодавства або їх число незначно. Поряд зосновною метою податкового контролю виділяються також метиокремих його напрямків. Так, метою контролю за витратамифізичних осіб є встановлення відповідності здійснюванихними великих витрат одержуваних доходів, а контролю задотриманням правил використання контрольно-касових машин --забезпечення повноти обліку виручки грошових коштів уорганізаціях.

  До числа основних завдань податкового контролю відносяться:

  -невідворотне покарання порушників законодавства про податкиі збори;

  -забезпечення правильного обчислення, своєчасного і повноговнесення податків і зборів до бюджету (державні позабюджетніфонди);

  -попередження порушень законодавства про податки і збори,а також відшкодування шкоди, завданої державі внаслідокневиконання платниками податків (податковими агентами) та іншимиособами своїх обов'язків.

  Зміст податкового контролю включає:

  -перевірку виконання фізичними особами та організаціямиобов'язків по обчисленню та сплаті податків;

  -перевірку постановки на податковий облік і виконанняплатниками податків пов'язаних з ним обов'язків;

  -перевірку правильності ведення бухгалтерського (податкового)обліку, своєчасність подання податкових декларацій ідостовірності що містяться в них відомостей;

  -перевірку відповідності великих витрат фізичних осіб їхдоходів;

  -перевірку виконання податковими агентами обов'язків завирахуванню, утриманню у платників податків і перерахуваннювідповідний бюджет (державний позабюджетний фонд)податків і зборів;

  -перевірку дотримання платниками податків та іншими особамипроцесуального порядку, передбаченого податковимзаконодавством;

  -перевірку дотримання банками обов'язків, передбаченихподатковим законодавством;

  -перевірку правильності застосування контрольно-касових машинпри здійсненні грошових розрахунків з населенням;

  -попередження і припинення порушень законодавства проподатки і збори;

  -виявлення проблемних категорій платників податків;

  -виявлення порушників податкового законодавства тазалучення їх до відповідальності;

  -відшкодування матеріальних збитків, заподіяних державі врезультаті невиконання платниками податків (податковими агентами)та іншими особами обов'язків, передбачених податковимзаконодавством.

  Податковий контроль включає в себе наступні стадії:

  -реєстрація та облік платників податків;

  -прийом податкової звітності;

  -- здійснення камеральних перевірок;

  -нарахування платежів до сплати;

  -контроль за своєчасною сплатою нарахованих сум;

  -проведення виїзних податкових перевірок; < p>-контроль за реалізацією матеріалів перевірок і сплатоюнарахованих фінансових санкцій та адміністративних штрафів.

  Слід зазначити, що податкові органи не повинніобмежуватися лише перевіркою дотримання податковогозаконодавства, правильності обчислення податків ісвоєчасністю їх сплати. На суб'єктів податкового контролюпокладається проведення перевірочних дій за дотриманнямюридичними і фізичними особами, а також посадовими особамичинних законів і нормативних актів, що не завжди прямопов'язаних з формуванням грошових фондів держави, а якщо створюють інфраструктуру зазначеного процесу. У процесіподаткового контролю оцінюється не тільки кількіснірезультати фінансово-господарської діяльності, але і їїзаконність, доцільність, якість, а також фінансовастійкість платника як основа для підвищення податковогопотенціалу економіки.

  З урахуванням усього сказаного можна зробити висновок про те, щоподатковий контроль як одна з функцій державногоуправління являє собою систему спостереження за фінансово -господарською діяльністю платників податків з метою їїоптимізації для якісного виконання податковогозаконодавства. Ефективність

  податкового контролю характеризується:

  -рівнем мобілізації в бюджетну систему податкових доходів іінші обов'язкових платежів;

  -повнотою обліку платників податків і об'єктів оподаткування;

  -якістю податкових перевірок, зниженням числа судовихрозглядів і скарг платників податків на дії суб'єктівподаткового контролю;

  -скороченням часу на контакти з платниками податків.

  Результати контрольної роботи податкових органів РФ в динаміціпредставлені в таблиці 1.1.

  Таблиця 1.1

  Динаміка показників контрольної роботи податкових органів РФ

  | Показники | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
  | Кількість юридичних | | | | | | | |
  | осіб, зареєстрованих | 1471 | 1995 | 2348 | 2552 | 2710 | 2887 | 2797 |
  | в податкових органах | | | | | | | |
  | Перевірено | 975 | 1688 | 1571 | 1326 | 843 | 736 | 719 |
  | докумен-тальний, тис. | | | | | | | |
  | Виявлено порушень за | | | | | | | |
  | результатами перевірок, | 643 | 1478 | 1051 | 689 | 441 | 422 | 398 |
  | тис. | | | | | | | |
  | Питома вага юридичних | | | | | | | |
  | осіб, у яких виявлено | 65,9 | 87,6 | 66,9 | 52,0 | 52,3 | 57,3 | 55,4 |
  | порушення, тис. | | | | | | | |

  З таблиця 1.1 видно, що кількість юридичних осіб, уяких у 2000 році виявлено порушення податковогозаконодавства, у порівнянні з 1994 р. зменшилося на 38,1%.
  Разом з тим за аналізований період намітилася тенденція зростанняспіввідношення додатково нарахованих сум платежів зарезультатами перевірок платників податків в загальній сумі платежів, як у юридичних, так і у фізичних осіб. Якщо в 1994 р.питома вага донарахувань у юридичних осіб склав 4,5%, то в
  2000 р., відповідно, - 37,5% (див. табл. 1.2).

  Таблиця 1.2

  Динаміка вступу податкових платежів

  | Показники | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
  | Усього надійшло, млрд. р. | 4,9 | 39,1 | 158,1 | 343,3 | 474,7 | 670,5 | 599,1 |
  | Більше нара-лено | 0,22 | 3,4 | 31,2 | 51,6 | 165,1 | 256,9 | 225 |
  | платежів, млрд. р. | | | | | | | |
  | Співвідношення донарахований-ний | 4,5 | 8,7 | 19,7 | 15 | 34,8 | 38,3 | 37,6 |
  | до суми платежів,% | | | | | | | |

  Динаміка порушень податкового законодавства, а такожнавантаження на податківців представлена в таблиці 1.3.

  Аналіз показує, що навантаження, виражається в кількостіплатників податків - юридичних осіб на одного працівника з 1998по 2000 рр.., збільшилася з 15 до 19 у зв'язку із зменшенням загальноїчисельності працівників податкових органів. Разом з тим не зниженоу цьому періоді кількість юридичних осіб, які порушили податковезаконодавство, в розрахунку на одного податкового працівника, щозасвідчується не тільки про незнижувального інтенсивностіподаткового контролю, а й про незадовільного відношеннюплатників податків до норм податкового права.

  Таблиця 1.3

  Динаміка порушень податкового законодавства, навантаження на податківців

  | Показники | 1998 | 1999 | 2000 | 2000 (у % к |
  | | | | | |
  | | | | | 1998) |
  | Кількість юридичних | | | | |
  | осіб - налогоплатель-ників | 2710 | 2887 | 2797 | 103 |
  | Чисельність працівників | | | | |
  | податкових органів - | 150 | 155 | 148 | 95,5 |
  | усього, тис. | | | | |
  | Навантаження на одного | 15 | 18 | 19 | 105 |
  | працівника | | | | |
  | Кількість юридичних | | | | |
  | осіб, які порушили | 24 | 23 | 20 | 83 |
  | законодав-ства, в | | | | |
  | розрахунку на одного | | | | |
  | працівника | | | | |
  | Донараховано платежів за | | | | |
  | результатами перевірок за | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 107 |
  | юридичних осіб, млн. | | | | |
  | р. | | | | |
  | Кількість осіб, | | | | |
  | прівле-чинних до | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 96 |
  | адміністра-нормативної | | | | |
  | відповідальності, в | | | | |
  | середньому на одне | | | | |
  | посадова особа | | | | |

  При зростанні обсягів донарахованих перевірками сум (як заюридичним, так і по фізичним особам) зросло відноснечисло осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності заподаткові правопорушення.

  2. Форми, методи та види податкового контролю

  Податковий контроль використовує різноманітні форми практичноїорганізації для найбільш ефективного виконання поставлених передним завдань.

  Форма податкового контролю висловлює зміст контрольногопроцесу. Вибір конкретної форми залежить від рівня розвиткуподаткової системи та організації податкового контролю, а також відрішень суб'єкта контролю, які приймаються виходячи з конкретноїпрактичної ситуації і кінцевих цілей контрольної роботи.

  Форма податкового контролю може бути попередньою, поточноїі наступної.

  Попередній контроль пов'язаний з роботою з роз'ясненняподаткового законодавства, збору, обробки та аналізу широкоїінформації про платників податків на стадії планування податковихперевірок для прийняття оптимальних рішень. Це визначає йогозначення для якісного проведення контрольних дій.
  Попередній аналіз дозволяє розділити сукупність осіб,що підлягають перевірці, на тих, які мають невисоку ймовірністьризику податкових порушень, і тих, які можуть здійснюватиподаткові помилки і порушення з високим ступенем вірогідності.
  Таке розмежування контролю на «групи ризику» дозволяєзабезпечити максимальну кількість виявлених порушень івироблених донарахувань на одну годину робочого часуінспекторського складу.

  Поточний контроль носить оперативний характер, є частиноюрегулярної роботи і полягає у перевірці, що проводиться взвітному періоді для оцінки правильності відображення різнихоперацій та достовірності даних бухгалтерського обліку тазвітності, що подаються до податкових органів платником

  Подальший контроль реалізується шляхом проведення податковихперевірок після закінчення певного звітного періоду.

  На практиці необхідно домагатися поєднання попереднього,поточного і наступного форм контролю, які між собою тісновзаємопов'язані. У Росії в даний час переважає подальшийконтроль. Широке застосування цієї форми контролю викликанонедостатнім рівнем інформованості податкових органів,правовим нігілізмом платників податків і одночаснонедостатньою роботою з ними. У міру розвитку податковогоконтролю буде зростати роль попереднього і поточногоконтролю, пов'язаного з роботою з роз'яснення податковогозаконодавства, збору, обробки та аналізу широкої інформації проплатників податків, на підставі якої здійснюватимутьсявибіркові перевірки платників податків.

  Податковий контроль може здійснюватися з використаннямрізних методів, таких як спостереження, перевірка, обстеження,аналіз і ревізія.

  Спостереження передбачає загальне ознайомлення зі станомобраного об'єкта податкового контролю. Як приклад можнапривести податкові пости на підприємствах, що виробляють етиловийспирт, наявність спеціальних і акцизних марок на відповіднупродукцію, яку реалізують торговими підприємствами, дотримання правилзастосування ККМ і т.д.

  Перевірка стосується основних питань фінансової діяльності тапроводиться в податковій інспекції (камеральна перевірка) або намісці (виїзна перевірка) для виявлення фактів порушеньподаткової дисципліни і усунення їх наслідків. Камеральніподаткові перевірки можуть проводитися стосовно всіхплатників податків. Виїзні податкові перевірки можуть проводитисяу відношенні організацій та індивідуальних припускаєрінімателей.

  Камеральна перевірка передбачає зіставлення заявлених уподаткової звітності та декларації відомостей з матеріалами продіяльності платника податків при поданні їх до податковогоорган. Камеральна перевірка податкової звітності юридичних осібпов'язана в даний час до діючого порядку представлення вподатковий орган квартального і річного бухгалтерських балансів.

  Виїзна податкова перевірка (перевірка з виходом на об'єктконтролю) проводиться з використанням документів первинногобухгалтерського обліку та інших облікових матеріалів, що підтверджуютьотримання доходів, обгрунтованість списання витрат, повнотусплати податків та ін Вона характеризується більш високоюоб'єктивністю вивчення повноти і правильності податковихрозрахунків, зіставленням їх з даними первинних документів,аналітичним і синтетичним обліком, бухгалтерською звітністю.
  Виїзна перевірка, таким чином, є основним методомподаткового контролю

  Обстеження проводиться з метою фіксації сторін діяльностігосподарюючого суб'єкта з подальшим використанням матеріалівдля уточнення (коригування) показників, пов'язаних з йогофінансовим становищем (прибутковістю), взаєминами зсуб'єктами податкового контролю з приводу сплати податків Прикладобстеження місця діяльності особи, що займається пошиттямодягу, торгівлею товарами і т.д. У першому випадку проводитьсяфіксація фактичної наявності готових виробів і напівфабрикатів,у другому - відповідність торгівлі товарами чинним умовам
  (наявність акцизних, спеціальних марок, ліцензії, візуальнийконтроль за застосуванням ККМ і т.д.), відповідність товарунакладними і т.д.

  Аналіз здійснюється на базі поточної та річної звітностей,відрізняється системним підходом, а також використанням такиханалітичних прийомів, як середні і відносні величини (длявизначення розміру об'єкта податку за відсутності документації уплатника податків), угруповання, порівняння та ін

  Ревізія проводиться на місці і грунтується на перевірціпервинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської тастатистичної звітності, фактичної наявності грошових коштів.

  При здійсненні податкового контролю працівники податковихінспекцій наділені великими правами. Вони можуть перевіряти уплатників податків первинні документи, записи в регістрахбухгалтерського обліку, статистичну бухгалтерську звітність,фактичну наявність грошових коштів, при необхідностіопечатувати складські приміщення, перевіряти у кредитно-фінансовихустановах, в організаціях іншої відомчої підпорядкованостідостовірність документів, пов'язаних з операціямиплатника податків, одержувати від посадових осіб письмовіпояснення з нових питань і т.д. Допускається вилученнясправжніх документів на основі протоколу.

  Класифікація податкового контролю за видами може бутиздійснена по різних підставах. По об'єкту виділяютьсякомплексний і тематичний, а за характером контрольнихзаходів - пла

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !