ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Звіт про проходження практики в ДПІ
       

   

  Податки, оподаткування

  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ податкої СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  З В І Т

  Про проходження виробничої практики зі спеціальності в ДПІ Києво-
  Святошинського району Київської області

  Студента IV курсу, групи ПБ-
  Спеціальності 6.060100 "Правознавство"

  Керівник практики від органу, _____________установи, організації оцінка (прописом)


  Керівник практики ______________ від Академії оцінка (прописом)

  Ірпінь-2004

  ЗМІСТ

  Вступ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

  Розділ 1. Структура ДПІ в Києво-Святошинському районі: ... ... ... ... .. 6

  1. Завдання та організаційна структура ДПІ; ... ... ... ... ... ... ... 6

  2. Функції відділів ДПІ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
  Характеристика джерел фінансування ДПІ у Києво-Святошинському районі.
  Порядок складання і затверження кошторису ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
  Розділ 2. Процедура підбору персоналу; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
  Розділ 3. Організація відділу правового забезпечення; ... ... ... ... ... ... 20
  Розділ 4. Організація охорони праці в ДПІ у Києво-Святошинськомурайоні: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23

  4.1 Нормативно-правова база по охороні праці; ... ... ... ... ... ... .. 24

  4.2 Організація протипожежної безпеки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26

  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28

  Використана література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31

  ВСТУП

  Інстенсівній розвиток ринкових механізмів вимагає перетворення всіхелементів системи оподаткування. З'являються нові податки, механізми їхобчислення і сплати, конкретизуються повноваження органів владирізноманітних рівнів і компетенцій. З'являється податкова міліція,принципово змінюється набір і зміст функцій, що виконують контрольно -ревізійні управління. Подібні зміни пов'язані з необхідністю підсиленняконтролюючих механізмів у галузі оподаткування, що викликане бурхливимзростанням і якісним перетворенням податкових важелів.

  Діяльність котролюючіх органів пов'язана з наглядом з боку держави завиконанням платником податків своїх зобов'язань перед державою з повного ісвоєчасного внесення податкових платежів у відповідні бюджети чи фонди.
  Проте туди не завжди надходять кошти в тій кількості, на яку розраховувалипри плануванні бюджету, і було б не правильним бачити в цьому тількиправопорушення, невиконання платником своїх обов'язків. Бюджетипозбавляються надходжень за рахунок двох процесів: відхилення від сплатиподатків і правомірного обходу податку.

  В основу правомірного обходу податку лежать шляхи і можливостінесплати податку, надані законодавцем, тобто обумовлені недосконалістюзаконодавства. У даномму випадку платинки податку використовує прогалинизаконодавства, що пов'язані як із недосконалістю податкових норм, їхзакріпленням, так і з ситуаціями, коли законодавець надає платнику правовибору або межі, в рамках яких останній може обрати найбільш вигідний длясобі варіант.

  правомірний обхід податку доповнюється відхиленням від сплати податку,що являє собою досить різноманітну групу податкових правопорушень. Змістцих правопорушень полягає в неналежному виконанні зобов'язань платникаперед бюджетом.

  Залежно від характеру поведінки і діяльності суб'єктів податковихправовідносин можна виділити:

  . Правомірний обхід податку - правомірне уникнення сплати податку за рахунок недосконалості або можливостей, закладених законодавством.

  . Ухилення від сплати податку - правопорушення, що складається із невиконання або неналежного виконання платником своїх обов'язків по сплаті податку.

  . Стягнення надлишкових сум податків - умисні дії робітнікіів податкових органів по не обгрунтованому стягненню сум податкових платежів із платініків.

  Якщо в першому та другому випадках дії засновані на активній роліплатника податків (у правомірному обході в межах діючих податкових норм і упорушенні їх при ухиленні від податків в формі податкових проступків абозлочинів), то в третьому випадку активна діяльність характерна дляподаткового органу, здійснюючого свої повноваження з порушеннямзаконодавства.

  Примус у галузі оподаткування являє собою систему заходів, щозастосовуються уповноваженими органами по відношенню до осіб при порушенніними обов'язків по сплаті податку і притягненню до відповідальності привчиненні податкового правопорушення.

  Заходи податкового примусу характеризуються певними ознаками:

  . Регулються нормами фінансового права, а також адміністративно-процесуальними.

  . Застосовуються по відношенню юридичних і фізичних осіб.

  . Використовуються для забезпечення надходжень податкових платежів.

  . Припускають застосування фінансових санкцій, заходів адміністративного і кримінального покарання.

  . Припускають позасудове застосування заходів податкового примусу.

  . Податковий примус поєднує стягнення податкових платежів і стягнення податків.

  Реалізація прімусув сфері оподаткування здійснюєтьсяпопереджувальними, припиняючи і відновлюючімі заходами. Попередженняздійснюється державними органами, контролюючими правильність обчислення івнеснення податків. Припинення пов'язане уже з впливом на платників, щоздійснюється юридичне владними (припинення операцій, ліквідаціяпідприємства, вилучення документів). Відновлювані заходи пов'язані звідшкодуванням збитків, завданих податковим правопорушенням. При цьомуособливості застосування штрафів пені включають і ті суми, які були бодержані бюджетом при своєчасному надходженні та використанні податків іплатежів.

  РОЗДІЛ 1. С Т Р У К Т У Р А ДПІ В КИЄВО-

  СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ

  1.1 Завдання та організаційна структура ДПІ

  апарату державної виконавчої влади, що здійснює податковуполітику і організує стягнення податків, зборів і платежів у розпорядженнядержави, є державна податкова служба, створена при Кабінеті міністрів
  України у складі Головної податкової адміністрації України і державнихподаткових адміністраціях в Автономній республіці Крим, областях, районах,містах і районах у містах. Головним завданням державної адміністрації єзабезпечення додержання законодавства про податки, повний облік всіхплатників податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, здійсненняконтролю, забезпечення правильності обчислення і сплати цих платежів.
  Апарат податкової служби України зосереджений у державних податковихадміністраціях різних рівнів. У своїй діяльності він керується Конституцією
  України, Закону України "Про державну податкову службу", рішеннями
  Верховної Ради України та місцевих Рад народних депутатів. Податковаінспекція у Києво-Святошинському районі Київської області підпорядковуєтьсядержавній податковій адміністрації по Київській області і свою практичнудіяльність здійснює в тісній взаємодії з державною адміністрацією у Києво-
  Святошинському районі Київської області та місцевою Радою народнихдепутатів. Вона координує свою роботу з фінансовими органами, банківськимиустановами, органами внутрішніх справ, суду, прокуратури, арбітражу, ііншими контролюючими органами. Начальник призначається керівником
  Державної адміністрації по Київській області за погодженням з Державноюадміністрацією Києво-Святошинського району. Інші працівники податковоїінспекції призначаються начальником ДПІ району. Видатки на утриманняподаткової інспекції району визначаються Державною податковоюадміністрацією (ДПА) по Київській області і фінансуються зреспубліканського бюджету. ДПІ у Києво-Святошинському районі Київськоїобласті складається з ряду функціональних підрозділів, які в тісномувзаємозв'язку співпрацюють між собою, забезпечуючи виконання функцій,покладених на податкову службу України.
  Структурні підрозділи ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області:

  1.Управління справляння податків з юридичних осіб: відділсправляння прямих і непрямих податків державних підприємств, банків тафінансових установ; відділ справляння прямих і непрямих податків зкомерційних підприємств, сектор оподаткування майна та плати за патенти.

  2. Управління місцевих податків та інших платежів з функціямидокументальних перевірок: відділ справляння місцевих податків тазборів; відділ справлення ресурсних платежів та плати за землю юридичнихосіб; відділ справляння неподаткових доходів, плати за ліцензії, сертифікатита контролю за конфіскованім майном по юридичним особам; відділорганізації документальних перевірок. 3. Управління справлянняподатків з фізичних осіб: відділ справляння прибуткового податку з громадян
  - Суб'єктів підприємницької діяльності з функціями документальнихперевірок; відділ справляння прибуткового податку з громадян не суб'єктівпідприємницької діяльності; відділ документальних перевірок прибутковогоподатку з заробітної плати робітників та службовців; сектор справляння тадокументальних перевірок податку на майно, транспортні засоби, державнемито та землі з фізичних осіб.

  4. Управління документальних перевірок юридичних осіб: відділорганізації документальних перевірок фінансових установ; відділ організаціїдокументальних перевірок державних, акціонерних і малихпідприємств; відділ організації документальних перевірок товариств зобмеженою відповідальністю, приватних підприємств, кооперативів тагромадських об'єднань; відділ реєстрації та контролю застосування ЕККА,акцизних марок, патентів. 5. Управліннявалютного контролю: сектор по контролю за валютними операціями і операціямиз давальницькою сировиною, сектор по контролю за оподаткуванням доходіврезидентів і нерезидентів зовнішньо-економічної діяльності.
  6. Управління по роботі з платниками податків: сектор по роботі з платникамиюридичними особами, сектор по роботі з платниками фізичними особами.

  7. Відділ комп'ютеризації.

  8. Відділ обліку та звітності.

  9. Відділ примусового стягнення податків.

  10. Юридичний відділ.
  11. Бухгалтерія. 12.
  Відділ кадрів та спецроботи. 13.
  Адміністративно-господарський відділ.

  1.2 Функції відділів ДПІ

  До функціональних обов'язків відділу справляння прямих і не прямихподатків державних підприємств, банків та фінансових установ належать:

  - здійснювати контроль за дотриманням податкового законодавства;контролює своєчасність подання платниками податкових декларацій,бухгалтерської звітності, забезпечує перевірку правильності і повноти їхскладання;

  контролює своєчасність і повноту перерахування обов'язкових платежів до бюджету;

  організує заходи щодо стягнення перерахування несвоєчасно внесених до бюджету належних податків, до платників застосування фінансових санкцій, накладання фінансових санкцій, накладання адміністративних штрафів і контролює повноту їх сплати;

  передає правоохоронним органам матеріали про факти порушення законодавства, за які передбачена карна відповідальність;

  розглядає заяви, пропозиції і скарги підприємств, які зв'язані з оподаткуванням та безпосередньою роботою осіб податкової адміністрації.

  Відділ справляння прямих та непрямих податків з комерційнихпідприємств, крім вище перерахованих функцій, виконує також:

  проведення обліку платників в контрольному журналі, складання списків платників з зазначенням індентіфікаційного коду платника, адреси, видів платежів;

  одержує від установ банків дані про відкриття рахунків, платниками;

  одержує від відділу обліку та звітності про надходження платежів до бюджету, аналіз повноти надходжень платників по кожному платнику, подає пропозиції відділу аудиту щодо перевірки окремих платників.

  Сектор оподаткування майна та плати за патенти здійснює контроль засвоєчасному надходженню податків до відповідних бюджетів.

  Основними завданнями відділів Управління документальних перевірокюридичних осіб є:

  забезпечення контролю за дотриманням підприємствами та установами всіх форм власності законодавства по обчислення і справляння податку на прибуток, на додану вартість та акцизного збору;

  узагальнення матеріалів перевірок, підготовка проектів , доповідей

  , наказів, розпоряджень, а також пропозицій щодо реалізації цих матеріалів;

  підготовка і передача податковій поліції рішень по матеріалах перевірок та заходів по попередженню недоліків і порушень податкового законодавства.

  Завданням Управління місцевих податків і зборів є забезпеченняналежної організації справляння місцевих податків та зборів, ресурснихплатежів та неподаткових доходів до відповідних бюджетів, належноїаналітичної та контрольної роботи.

  Головними завданнями Управління справляння податків з фізичних осіб єзабезпечення організації роботи відповідних відділів з питань повнотиобліку платників податків, контроль за дотриманням податковогозаконодавства, повнотою сплати до бюджету податків з фізичних осіб тадержавного мита, своєчасність подання платниками декларацій, розрахунків таінших документів, пов'язаних з обчислення податків.

  Управління валютного контролю здійснюють перевірку законності валютнихоперацій, що проводяться резидентами і нерезидентами на території України.

  Управління по роботі з платниками встановлює постійні двостороннізв'язки з питань податкового законодавства з юридичними та фізичнимиособами. До функцій відділів цього управління входять:

  - надання консультацій, письмових роз'яснень щодо порядку нарахування та сплати податків, заповнення декларацій;

  - організація і проведення семінарів з питань оподаткування, випуск плакатів ,

  - буклетів, брошур, тощо.

  Відділ комп'ютеризації організує:

  - роботу по впровадженню АРМів та окремих задач отриманих в ДПА по

  Київській області, в практичному використанні в районній адміністрації;

  - роботу по впровадженню локальних обчислювальних мереж та багато термінальних комплексів в районі ДПА;

  - надання методичної та практичної допомоги управлінням і відділам ДПА по впровадженню в практичну роботу комп'ютерної техніки, тощо.

  Юридичний відділ тісно співпрацює з іншими підрозділами ДПІ району ірозробляє заходи на забезпечення правового застосування законодавства вапараті податкової інспекції у Києво-Святошинському районі Київськоїобласті. Відділ примусового стягнення податків здійснює спільну роботу згалузевими міністерствами та відомствами, органами виконавчої влади попогашенню заборгованості по платежах до бюджету з платників податків.

  Всі підрозділи ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської областітісно взаємодіють між собою.

  1.3 Характеристики ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ДПІ у КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ
  РАЙОНІ.ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТАЗАТВЕРДЖЕННЯ Кошторис

  І. Бюджетне фінансування - це фінансування, що проводиться за рахунокбюджетних коштів.

  Податкова інспекція у Києво-Святошинському районі повністюфінансується Державною податковою адміністрацією Київської області.

  ДПА в Київській області проводить повне покриття всіх видатків ДПІрайону.

  Незалежно від джерел покриття видатків, фінансування здійснюється наоснові таких принципів:плановостібезповоротності та безвідплатностіцільового спрямування коштів та їх ефективного використання, фінансування вміру виконання планівдодержання режиму економії

  ДПА в Київській області здійснює всі принципи фінансування по відношенню
  ДПІ у Києво-Святошинському районі.

  ІІ. Основним документом, що визначає витрати бюджетних установ, єкошторис.

  Кошторис витрат - це основний плановий документ, який визначаєзагальний обсяг, цільове надходження та використання, а також щоквартальнийрозподіл коштів, що відпускаються з бюджету на утримання бюджетних установабо на здійснення централізованих соціальних, господарських, екологічних,культурних та інших заходів та інше.

  Фінансування з бюджету виконується тільки на основі затверджених дляцього кошторисів видатків. Витрати бюджетних коштів без затвердженого вустановленому порядку кошторису не допускається.

  Кошторис витрат на утримання ДПІ у Києво-Святошинському районі єактом, що встановлює права і обов'язки начальника інспекції та головногобухгалтера інспекції по використанню зазначеного обсягу грошових коштів, атакож права і обов'язки ДПА в Київській області (фінансуючій орган) повиділенню цих коштів і контролю за їх правомірним використанням.

  Для ДПІ району вірно складений і своєчасно затверджений кошторис єіндивідуальним фінансово-плановим актом, на основі якого інспекціяфінансується протягом?? алендарного року.

  кошторисно-бюджетне фінансування - це система науково та економічнообгрунтованих заходів щодо визначення критеріїв розподілу коштів і напряміввикористання фінансових ресурсів, а також визначення їх оптимальних обсягівдля кожного об'єкта, що фінансується.

  У практичній діяльності бюджетних установ застосовуються чотирі видикошторисів витрат:індивідуальнізагальнізведенікошториси витрат на централізовані заходи
  Усі види кошторисів складаються відповідно до класифікаціїдоходів і видатків державного та місцевого бюджетів України (бюджетноїкласифікації)

  Процес складання кошторису має назву кошторисного процесу та включаєдекілька етапів: складання, затвердження, виконання. Кожен етап регулюється
  Законом України "Про бюджетну систему України" та іншими нормативнимиактами.
  На першій стадії - складання кошторису - здійснюється кошторисно-бюджетнепланування, в результаті якого створюється проект кошторису. Далі на стадіїзатвердження кошторис набуває ваги офіційного акту, а на етаппі йоговиконання відбувається втілення в життя положень кошторису. Будь-якевідхилення при здійсненнікошторісного процесує порушенням фінансовоїдісціплвні та чинності нормативного акті. Тому порушення норм, що регулюютьпорядок складання та затвердження кошторисів, тягне за собою визнаннякошторису недійсним.
  Кошториси витрат бюджетних установ складаються за формами, які розробляє
  Міністерство фінансів України для окремих типів установ. Кошторис вміщуєлише видатки на поточне утримання, придбання, обладнання та інвентаря,проведення капітального ремонту. Капітальні вкладення передбачені планамиекономічного та соціального розвитку, фінансуються на основі окремихсамостійних кошторисів. Суми видатків, що нараховуються на рік, якийпланується, наводяться у кошторисі у співставленні з планом, щозатверджений на поточний рік з урахуванням внесених змін, та фактичнимвиконанням за минулий рік. Розміри видатків за кожною статтею кошторисувстановлюється використання норм та нормативів - сітьові показники,економічні нормативи, вартість на натуральні технічні норми.
  За своїми юридичними властивостями норми поділяються на обов'язкові тарозрахункові. Обов'язкові норми встановлюються актами вищих органівдержавної влади та управління і не підлягають зміні. Розрахункові є середнівитрати на розрахункову одиницю.
  За змістом норми поділяються на натуральні та грошові. Натуральна норма --це кількісний набір продуктів або інших матеріальних цінностей на однурозрахункову одиницю. За методами створення грошових норм вчені поділяютьїх на індивідуальні, комбіновані та укрупнені.
  Поквартальний розподіл бюджетних асигнувань за кошторисами повиненвідповідати поквартального розподілу видатків відповідного бюджету. Привиконанні кошторису протягом року в нього можуть бути внесені змінивищестоящого організацією, яка затверджувала кошторис.

  Кошторис витрат ДПІ у Києво-Святошинському районі складається заформою, яка розроблена Міністерством фінансів України. Кошторис вміщує лишевидатки на поточне утримання, придбання обладнання та інвентаря.

  Розміри видатків за кожним кодом (КЕКВ) кошторису встановлютьсяшляхом використання норм та нормативів.
  ДПА в Київській області надає роз'яснення щодо застосування економічноїкласифікації видатків бюджету.

  РОЗДІЛ 2 ПРОЦЕДУРА ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛА

  Законом України "Про державну службу" закріплено право надержавну службу громадян України незалежно від походження,соціального і майнового стану, расової і національної приналежності,статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання,які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшлиу встановленому порядку конкурсний підбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України.

  Законом визначено, що державна служба в Україні - цепрофесійна діяльність осіб, які займають посади в державних органахта їх апаратів щодо практичного виконання завдань і функційдержави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

  визначених Законом специфічне коло повноважень і обов'язківспричинило більш жорсткі, порівняно з Кодексом Законів про працю України,умови прийняття на посади державних службовців та проходження державноїслужби. Законами України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корпцією"для державного службовця встановлені спеціальні обмеження щодо прийняття надержавну службу та проходження державної служби.

  Відповідно до ст.12 Закону України "Про державну службу" не можутьбути обраними або призначеними на посаду в державному органі та йогоапараті особи, які мають судимість.

  Ст. 13 ЗУ "Про державну службу" передбачено, що особа, яка претендуєна зайняття посади державного службовця 3-7 категорії, подає за місцеммайбутньої служби відомості про доходи та зобов'язання фінансовогохарактеру, в т.ч. і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї. Особа, якапретендує на зайняття посади державного службовця 1-2 категорії, повиннаподати також відомості про належні їй та членам її сім'ї нерухоме та ціннерухоме майно, вклади в банках і цінні папери. Зазначені відомості подаютьсядержавним службовцем щорічно.

  Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу,приймають Присягу.

  Для виконання невідкладної і непередбачуваної роботи зарозпорядженням керівника державний службовець зобов'язаний з'являтися наслужбу у вихідні, святкові та неробочі дні, він також може бути відкликанийіз щорічної або додаткової відпусток. Перебування на державній службіобмежується граничним віком: 60 років - для чоловіків і 55 - для жінок.
  Досягнення граничного віку, якщо не продовжено в установленому порядкутерміну перебування на державній службі, відмова від прийняття абопорушення Присяги, неподання або подання неправдивих відомостей щододоходів є підставою для беззастережного звільнення державного службовця зпосади.

  Встановлення обмежень викликали необхідність застосування особливихформ прийняття на посади державних службовців. Вони визначені Конституцією
  України, ЗУ "Про державну службу", іншими законами, указами Президента
  України, постановами Кабінету Міністрів України.

  Ст.15 ЗУ "Про ДС" визначено, що прийняття на державну службу напосади 3-7 категорії, передбачених ст.25 цього Закону, здійснюється наконкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України.

  Проведення конкурсу регулюється Положенням про порядок проведенняконкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим
  Постановою КМУ від 04.10.95р. № 782.

  Рішення про проведення конкурсу та його умови приймається керівникоморгану, в якому оголошується конкурс. Його наказом утворюється конкурснакомісія, яку очолює, як правило, заступник керівника. Інформація проконкурс на заміщення вакантних посад та умови конкурсу публікуються впресі та поширюється через інші засоби масової інформації не пізніше як замісяць до проведення конкурсу і доводяться до відома працівників органу, вякому оголошується конкурс.

  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім'я керівниказаяву, до якої додаються особовий листок обліку кадрів, автобіографія,копії документів про освіту, декларація про доходи, зобов'язанняфінансового характеру, в т.ч. і за кордоном, щодо себе та членів своєїсім'ї за формою № 001-ДС, затвердженою наказом Мінфіну України від
  06.03.97р. № 58 та зареєстрованою Мінюстом 31.03.97р. № 104/1908.
  Забороняється вимагати від кандидатів на державну службу відомості тадокументи, подання яких не передбачено законодавством України.

  За рішенням комісії до участі в конкурсі допускаються особи, яківідповідають умовам конкурсу. Рішення комісії про недопущення до конкурсунадсилається заявникові та може бути оскаржена керівнику протягом трьохднів з дня одержання відмови комісії.

  Голосування проводиться на закритому засіданні. Форма голосуванняобирається на розсуд комісії.

  Засідання комісії оформляється протоколом, який підписується всімаприсутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізнішеяк через 2 дні після голосування.

  Відповідно до ст.18 ЗУ "Про державну службу" при прийнятті на держануслужбу може встановлюватися додаткова умова - випробування терміном до 6місяців. Це рішення керівник може прийняти за наслідками конкурсу,стажування, просування по службі державного службовця, який зарахований докадрового резерву. Випробування застосовується з метою перевіркивідповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова провипробування повинна бути зафіксована в наказі (розпорядженні) проприйняття на роботу.

  РОЗДІЛ 3 "ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДІЛУ

  ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

  У сучасних умовах в період реформування діючого законодавства
  , становлення податкового законодавства, його нестабільністю та відсутністюподаткового кодексу значно ускладнилась робота юристів податкової служби,на яких, крім того, покладається виконання невідповідних функцій. Томупроблема правильної організації роботи відділів правового забезпеченнянабуває особливої актуальності.

  Відділ правового забезпечення ДПІ в Києво-Святошинському районі бувстворений в травні 1998року на підставі наказу ДПА України від 02.03.98р.
  № 97 на базі юридичного відділу в кількості 10 чоловік:начальник відділу;
  2 заступники;
  2 головних податкових інспектори;
  1 старший податковий ревізор-інспектор;
  2 старших податкових інспектори;
  2 податкових інспектори;

  Після створення відділу правового забезпечення було розробленеі затверджене положення "Про відділ правового забезпечення" а такожпосадові інструкції його працівників, на підставі постанови Кабінету
  Міністрів України від 27.09.95р. № 690 "Про загальне положення про юридичнуслужбу Міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади,державного підприємства, установи, організації ", номенклатура справ таінші організаційні документи.

  Щоквартально складаються плани роботи відділу, плани проведеннязанять із співробітниками, виконання яких систематично контролюється іаналізується.У відділі було проведено 26 занять на теми, які визначеніучбово-тематичними планами. Крім того в структурних підрозділах ДПІюристами було проведено 16 занять з питань застосування діючого податковогота адміністративного законодавства.

  По всіх напрямках роботи у відділі ведуться журнали обліку, які всвою чергу обліковуються в реєстрі журналів відділу з присвоєнням черговогономером. Документи і матеріали, які надходили до відділу з вищестоящихорганізацій, арбітражного суду, судів загальної юрисдикції обліковувалісьв журналі вхідної кореспонденції. З початку року зареєстровано 1558документів, виконання яких доручалось конкретним працівникам.
  У відділі правового забезпечення проводиться робота по ознайомленню зперіодичними виданнями, обліком та зберіганням текстів законодавчих таінших нормативних документів, кодіфікацією чинного законодавства тапідтриманням його в контрольному стані.

  З метою більш якісного виконання обов'язків видано наказ № 256 від
  30.11.98р.про розподіл функцій працівників відділу правового забезпечення,про порядок надання консультацій з правових питань та візуванню наказів,розпоряджень, постанов і рішень ДПІ. Затверджений графік роботи працівниківвідділу.

  Згідно з цим наказом за кожним структурним підрозділом інспекціїзакріплені конкретні працівники-юристи і організована робота відділуправового забезпечення таким чином, щоб мати можливість проводитипідготовку до судових засідань, виконання контрольних документів, вивченнянормативно-правових документів, перевірки і візування документів,підготовки відповідей на запитання та інше. Крім того встановлено наступнийпорядок надання консультацій працівникам ДПІ:
  7. При виникненні в практичній роботі незрозумілих питань податкового законодавства посадова особа податкової інспекції повинна звернутись за їх роз "ясненням до керівника структурного підрозділу, в якому вона працює.
  8. У разі неможливості з певних причин надати таку відповідь, або якщо питання носить загальноправовій характер, начальник структурного підрозділу чітко формулює це питання в журналі обліку консультацій відділу правового забезпечення (заведені в кожній групі відділу згідно розподілу функцій) для підготовки і надання відповіді.
  9. Працівник відділу правового забезпечення, відповідальний за надання консультацій даному структурному підрозділу, вивчає питання, які надійшли протягом робочого дня і у відведений для цього час на підставі норм діючого законодавства готує і надає кваліфіковану відповідь.

  Консультації в порушення визначеного порядку , а також платникамподатків відділом правового забезпечення не надаються.

  РОЗДІЛ 4 Організація охорони праці в ДПІ у Києво-Святошинському районі

  Безпечні умови праці - це не тільки здоров'я людини та її впевненістьу завтрашньому дні це значною мірою ефективність та продуктивність праці,економія розмаїтих засобів та ресурсів, які при нехтуванні охороною працідоводиться витрачати на відновлення працездатності постраждалих тапідтримку тих людей, які не можуть вже працювати. Так для прикладу в США та
  Німеччині де рівень виробничого травматизму та професійних захворюваньзначно нижчий, ніж на Україні; охорона праці давно розглядається як наука івиступає в ролі економічного важеля в боротьбі з необгрунтованими збитками.

  Нажаль, в Україні охорона праці на сьогодні знаходиться не в кращомустані, що пов'язано насамперед із відсутністю необхідних коштів. Яквідомо, за загальним принципом все господарство країни можна поділити навиробничого та невиробничого сфери. До невиробничої сфери входять фінансові табанківські установи, державні контролюючі органи до, яких відноситься і
  Державна податкова служба, заклади освіти і культури.

  Традиційно вважалося, що тут немає серйозних проблем у створеннібезпечних умов праці. Такий підхід є абсолютно невірним призводить довиникнення багатьох проблем, що їх легко уникнути проводячи необхіднуроботу по охороні праці.

  Останнім часом держава почала приділяти охороні праці людей, щозайняті в невиробничій сфері значно більше уваги, що пов'язано не тільки зіпрацею, а також із збільшенням кількості самих небезпечних факторів, якевідбувається головним чином за рахунок підвищення комп'ютеризації робіт.

  Проблеми, повязані з охороною праці не обминули і ДПІ у Києво-
  Святошинському районі, де було пройдено практику.

  Метою практики є поглиблення та застосування на практиці знань зохорони праці, яких набули в процесі навчання, набуття умінь критичнооцінювати роботу з охорони праці на базі стажування та знаходити резервипідвищення ефективності заходів з охорони праці, розробляти напрямиполіпшення умов і охорони праці.

  4.1. Нормативно-правова база по охороні праці

  Державна податкова інспекція у Києво-Святошинському районі у своїйдіяльності стосовно охорони праці спирається на комплекс державнихзаконодавчих актів. Загальними законодавчими актами, що визначають основніположення щодо охорони праці, є Конституція України, Кодекс законів "Пропрацю ", Закони України" Про охорону праці "," Про забезпечення санітарногота гігієнічного благополуччя населення "," Про загальнообов'язкове державнесоціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійногозахворювання, які спричинили втрату працездатності "," Про пожежнубезпеку "," Про державну таємницю "," Про державну податкову службу
  України ".
  Одним із нормативно - технічних документів є Закон України "Про охоронупраці ", який регулює основні аспекти з охорони праці з якими повинен бутиознайомлений кожен працівник і работодавець. Закон України "Про охоронупраці "від 14 жовтня 1992 року був дуже не досконалим і не регулюваввеликий обсяг проблем і тому в умовах встановлення ринкових відносин в
  Україні з метою захисту працюючих на підприємствах, установах, організаціяхрізних форм власності був прийнятий Закон України "Прозагальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку навиробництві та професійного захворювання, які спричинили втратупрацездатності "від 23 вересня 1999 року. Слід відмітити, позитиввпровад?? ення закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхуваннявід нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, якіспричинили втрату працездатності "тому, що всі працівники при прийняті нароботу являються застрахованими. Страхування здійснюється в безособовійформі. Сам факт вступу на роботу свідчить про те, що вона застрахована,незалежно від фактичного виконання роботодавцем своїх зобов'язань щодосплати страхових внесків. Застрахованому працівнику видається свідоцтвовстановленого зразка.

  Державна податкова інспекція у Києво-Святошинському районі спираєтьсяна міжгалузеві та галузеві нормативні акти. Міжгалузеві державнінормативні акти, на які спирається ДПІ району:
  - Постанова КМУ "Про порядок рослідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру" 270 від 22.03.2001р.;
  - Типове положення про навчання з охорони праці. ДНАОП 0.00-4.12-99;
  - Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. ДНАОП 0.00-1.31-99;
  - Типове положення про службу охорони праці. ДНАОП 0.00-4.21-93.

  В даній структурі системою управління охороною праці розробленаінструкція вступного інструктажу з питань охорони праці та інструкція прозаходи пожежної безпеки у службових приміщеннях та діяльність персоналу навипадок пожежі, з якими ознайомлюється кожний працівник. Питання щодоохорони праці містить кожна посадова інструкція.

  4.2. Організація пожежної безпеки

  Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" від 17.12.1993 р..
  № 3745 та Інструкції ДПА України "Про заходи протипожежної безпеки услужбових приміщеннях "від 2.12.2000 р.. службою охорони праці ДПІ у Києво-
  Святошинському районі розроблена і затверджена керівником ДПІ Райо "
  Інструкція по додержанню правил пожежної безпеки в адміністративномубудинку ДПІ у. Києво-Святошинському районі ".

  Цією інструкцією визначені:

  - особи відповідальні за пожежну безпеку в кожному приміщенні;

  - склад добровільної пожежної дружини ;

  - план евакуації людей і майна при пожежі;

  - місце знаходження протипожежного інвентаря.

  Дана інструкція також визначає заходи щодо підвищення протипожежноїбезпеки, основними з яких є такі:

  - електромережі і оргтехніку використовувати лише у справному стані з урахуванням рекомендацій підприємств-виготовлювачів;

  - меблі та обладнання мають розміщуватися на відстані так, щоб евакуаційній вихід з приміщення був шириною не менше одного метру, евакуаційні шляхи та виходи повинні постійно триматися вільними;

  - документи, папір та інші легко займисті матеріали слід зберігати на безпечній відстані від електромереж, світильників, розеток та приладів опалення;

  - у разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, подовжувачів та інших електроприладів негайно відключати їх від мережі живлення.

  ДПІ району в достатній кількості забезпечена засобами протипожежноїбезпеки. Так кожен кабінет обладнано протипожежною сигналізацією, накожному поверсі та у підвалі знаходяться протипожежні крани (по

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !