ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Контроль: принципи, суб'єкти та види
       

   

  Податки, оподаткування

  АКАДЕМІЯ цивільної авіації

  РЕФЕРАТ

  Дисципліна: Податкове право

  Тема: Податковий контроль: принципи, суб'єкти та види.

  Виконав: студентка 5 курсу

  вечірнього відділення юридичного факультету

  Калістова Ю.В.

  Перевірив:

  Санкт-Петербург

  2002

  Зміст:

  1. Введення

  3

  2. Поняття податкового контролю

  4

  3. Принципи податкового контролю

  7

  4. Суб'єкти податкового контролю

  13

  5. Види податкового контролю

  16

  6. Висновок

  19

  7. Використана література

  20

  Введення.

  Однією з основних категорій податкового права є категорія
  "Податкового контролю", що визначає основу державного управління всфері оподаткування. Система податкового контролю почала активноформуватися з початку 90-х рр.. і продовжує розвиватися і в данийчас.

  При сучасному рівні правового регулювання податковий контрольє сформованим самостійним правовим інститутом.

  Важливе значення у правовому регулюванні податкового контролю граєдотримання певного балансу інтересів держави щодо формуваннясвоєї фінансової основи, з одного боку, та інтересів "обізнаних" осіб
  (платників податків, податкових агентів, платників зборів, банків та ін)по захисту від неправомірного втручання в їх господарську діяльність --з іншого.

  Мета цього реферату - це перш за все обгрунтування понятійногоапарату інституту податкового контролю; дослідження правового характеруйого основних елементів; визначення його видів та принципів.

  Поняття податкового контролю.

  Сутність контролю, які є невід'ємною складовою будь-якого процесууправління відбита, наприклад, у ст. 1 Лімській декларації керівнихпринципів контролю, прийнятою X Конгресом Міжнародної організації вищихконтрольних органів. "Контроль - не самоціль, а невід'ємна частина системирегулювання, метою якої є розкриття відхилень від прийнятихстандартів і порушень принципів законності, ефективності та економіївитрачання матеріальних ресурсів на можливо більш ранній стадії, з тимщоб мати можливість прийняти коригуючі заходи, в окремих випадкахпритягти винних до відповідальності, одержати компенсацію за заподіянушкоду або здійснити заходи щодо запобігання або скорочення такихпорушень у майбутньому ".

  Для обговорення питань, присвячених податкового контролю, особливузначення має розгляд сутності фінансового контролю, а точніше --державного контролю. У науковій літературі фінансовий контроль звичайноділять на державний (у тому числі муніципальний), недержавний
  (аудиторський, громадський) і внутрішньогосподарський фінансовий контроль.

  Фінансовий контроль згідно з фінансовим правом - це системаінститутів, інструментів та методів з перевірки законності тадоцільності дій у сфері освіти, розподілу івикористання грошових фондів держави та органів місцевогосамоврядування, одна з форм державного контролю, що сприяєзабезпечення законності, охорони власності, правильного, ефективного таекономному використанню бюджетних, позикових і власних коштів,допомагає розкрити порушення фінансової дисципліни. Фінансовим контролемохоплюються як сфера освіти грошових фондів держави, так і сферарозподілу і використання державних коштів.

  За змістом відносин, що складаються в тих сферах державногоуправління, які охоплюються державним фінансовим контролем,виділяють бюджетний (або бюджетно-фінансовий), податковий, банківський,валютний, митний контроль і нагляд за страховою діяльністю.

  Податковий контроль здійснюється у сфері відносин, що складаються впроцесі сплати податків і зборів, аж до моменту зарахування податковихдоходів на рахунки бюджетів, тобто охоплювати всі дії банків звиконання ними платіжних доручень платників податків (податкових агентівабо платників зборів).

  Податковий контроль, який здійснюється податковими органами, представляєсобою фактично перше, початковий етап податкового розслідування у всійсистемі виявлення та розслідування податкових злочинів.

  Враховуючи загальні оцінки, дані контролю в цілому, відзначимо найбільш частозустрічаються визначення податкового контролю.

  Е. В. Поролло вважає, що "Сутність податкового контролю можнарозглядати з двох позицій: по-перше, як функцію або елементдержавного управління економікою, по-друге, як особливу діяльністьз виконання податкового законодавства. ... Ці боку податковогоконтролю знаходяться в нерозривній єдності, що дозволяє представитиподатковий контроль у вигляді класичної кібернетичної системи, яка поєднуєв собі різноманітність статичний елементів та їх динамічна взаємодія,безперервний розвиток вдосконалення ".

  А. В. Бризгалін вважає, що" податковий контроль - цеспеціалізований (тільки стосовно податків і зборів) надвідомчого
  (поза рамками відомств) державний контроль ... ".

  Е. Ю. Грачева та Е. Д. Соколова роблять акцент на діяльностіуповноважених органів: "податковий контроль відноситься до загальнодержавному фінансового контролю і може бути визначений якрегламентована нормами податкового права діяльність компетентнихорганів, що забезпечують дотримання податкового законодавства таправильність обчислення, повноту і своєчасність внесення податків ізборів до бюджету або позабюджетний фонд ".

  Таким чином, податковий контроль можна визначити як складову частинуформується державою організаційно-правового механізму управління,представляє собою особливий вид діяльності спеціально уповноваженихдержавних органів, в результаті якої забезпечується встановлененормами податкового права виконання обов'язків осіб у сферіоподаткування, дослідження і виявлення підстав для здійсненняпримусових податкових вилучень у бюджетну систему, а також встановленняпідстав для застосування заходів відповідальності за вчинення податковихправопорушень.

  Принципи податкового контролю.

  Принцип є наукове або моральне начало, основа, правило,основа, від якої не відступають.

  Правовий принцип концентрує в собі загальнообов'язкове для всіхвимога, оформляє базову ідею якогось явища. При цьому властивістьзагальнообов'язковості він набуває лише тоді, коли відбувається йогоюридичне закріплення в нормативних актах, тобто коли принципнабуває правовий характер.

  Принципи податкового контролю можна визначити як базові правовіположення, що визначають організацію та ефективне здійснення податковогоконтролю, якими повинні керуватися суб'єкти податкового контролюпри здійсненні ними контрольних заходів у сфері оподаткування.

  загальноправовому принципами характерними для податкового контролю є:

  1. Принцип законності.

  Він передбачає суворе дотримання приписів законодавчих актів ізаснованих на них розпоряджень інших правових актів. В рамках податковогоконтролю принцип законності проявляється, зокрема, в тому, що, згідно зст. 1 НК РФ, повноваження податкових і митних органів, а також форми іметоди податкового контролю встановлюються виключно Податковим кодексом
  РФ. Крім того, на податкові органи покладається обов'язок здійснюватиконтроль за дотриманням податкового законодавства та прийнятихВідповідно до нього нормативних актів (ст. 32 НК РФ).

  2. Принцип юридичної рівності.

  У сфері оподаткування цей принцип відображається у тому, що податки ізбори не можуть мати дискримінаційного характеру і різноманітно застосовуватисявиходячи з соціальних, расових, національних, релігійних та інших подібнихкритеріїв (ст. 3 НК РФ). Не допускається встановлення диференційованихставок податків і зборів, податкових пільг залежно від формивласності, громадянства фізичних осіб або місця походження капіталу
  (за винятком митних зборів), а також в залежності від того, хтоє платником податку або покупцем товарів, робіт або послуг (ст.
  353 НК РФ).

  3. Принцип дотримання прав людини і громадянина.

  Конституція РФ проголосила, що людина, її права і свободи євищою цінністю і повинні дотримуватися всіма державними органами іорганізаціями. Цей принцип у сфері оподаткування трансформується вцілий ряд спеціально-правових принципів, які ми розглянемо далі.

  4. Принцип гласності.

  Чи означає відкриту і доступну для всіх організацій і громадяндіяльність державних органів, а також можливість отриманняінформації. У сфері оподаткування принцип гласності реалізується, вЗокрема, за офіційного опублікування відомостей про діючі натериторії Росії податки і збори (ст. 16 НК РФ); при виконанніподатковими органами своїх обов'язків з інформування платників податківпро дії податкових органів, на дачі роз'яснень про порядок обчислення ісплати податків і зборів (ст. 32 НК РФ).

  5. Принцип відповідальності.

  Полягає в тому, що до особи, яка вчинила правопорушення, застосовуютьсяміри юридичної відповідальності. Звісно, що цей принцип єосновоположним для інституту відповідальності за вчинення податковихправопорушень.

  6. Принцип захисту прав.

  Захист прав суб'єктів гарантується на будь-якому етапі розвитку податковихвідносин, у тому числі і при проведенні заходів податкового контролю.
  Контрольовані суб'єкти можуть оскаржити дії і акти податкових органівна будь-якій стадії здійснення контрольної діяльності.

  Крім загально-правових принципів податкового контролю притаманні наступніпринципи контролю.

  Принцип незалежності.

  В даний час податкові органи РФ являють собою організованудержавою єдину централізовану систему контрольних органів,об'єднану в самостійне федеральне міністерство, покликануреалізовувати інтереси держави у сфері оподаткування і незалежну відбудь-яких організацій або фізичних осіб.

  Принцип планомірності.

  на увазі, що будь-яка контрольна діяльність, для якоїхарактерно її постадійного здійснення, завжди повинна бути ретельнопідготовлена, а конкретні дії щодо здійснення контролю повинні бутиспіввіднесені з тимчасовими рамками їх здійснення.

  Принцип регулярності (систематичності) контролю.

  Принцип регулярності дійсно дуже яскраво проявляється припроведенні податкового контролю. Більш того, у певних випадкахзаконодавчо встановлені періоди часу для проведення заходівподаткового контролю.

  Принцип об'єктивності і достовірності.

  Принцип об'єктивності і достовірності результатів податкового контролюприпускає, що рішення керівника уповноваженого органу маєвідповідати фактично існуючим обставинам, виявленим в ходіпроведення заходів податкового контролю, і містити висновок провідповідність або невідповідність податковому законодавству скоєнихплатником податку діянь.

  Принцип документального оформлення результатів контролю.

  Належне оформлення документів податкового контролю створює основу дляподальшої реалізації податковими органами своїх повноважень по застосуваннюзаходів відповідальності до винних осіб за вчинення ними податкових абоадміністративних правопорушень.

  Принцип взаємодії та обміну інформацією з іншими державнимиорганами.

  В даний час принцип взаємодії податкових органів з іншимиуповноваженими органами, такими як органи податкової поліції,державні позабюджетні фонди, органи федерального казначейства,митні органи та інші (ст. 82 НК РФ), полягає не стільки впередачі відомостей про вчинення порушень, скільки в акумулюванні вподаткових органах інформації про платників податків, податкових агентів,банках та інших зобов'язаних осіб, необхідної для здійснення податковимиорганами своїх функцій.

  Розглянуті вище загально засади та принципи контрольноїдіяльності не вичерпують систему принципів податкового контролю,оскільки специфіку сфери оподаткування відображають спеціально-правовіпринципи податкового права, які надають домінуючий вплив назміст податкового контролю. Наукове обгрунтування системи спеціально -правових принципів оподаткування, а також їх закріплення в Податковомукодексі РФ призводять до можливості встановлення наступних принципівподаткового контролю на додаток до вже розглянутих вище.

  Принцип загальності податкового контролю.

  Передбачається, що жодна організація або фізична особа не можутьбути звільнені податковими органами від проведення відносно нихзаходів податкового контролю, починаючи з проведення обліку юридичних тафізичних осіб.

  Принцип єдності податкового контролю.

  Принцип єдності податкової політики та системи податків припускаєоднакове здійснення податкового контролю на всій території РФ,існування єдиного реєстру платників податків на території РФ, єдностіформ, методів і порядку проведення податкового контролю, що застосовуються на всійтериторії Росії.

  Принцип територіальності податкового контролю.

  Виражається в тому, що в більшості випадків взаєминиплатника податків з приводу здійснення заходів податкового контролювиникають саме з тим податковим органом, в якому він перебуває на обліку.

  Принцип обмеження сфери податкового контролю тільки питаннямивиконання обов'язків осіб, передбачених податковим законодавством.

  Чинне нині законодавство надає податковиморганам повноваження по здійсненню контролю не тільки у сфері податковихвідносин, але й у сфері адміністративно-правових та валютних відносин.
  Відповідно, податковий контроль слід відрізняти від адміністративно -правового або валютного контролю, можливість проведення якогопередбачена законодавством.

  Презумпція сумлінності платників податків, податкових агентів,платників зборів та інших зобов'язаних осіб.

  При проведенні контрольних заходів податкові органи повинні виходитиз презумпції сумлінності перевіряється ними особи та належноговиконання ним своїх обов'язків. Відповідно до ст. 3 НК РФ, у разі наявностіпротиріч чи неясності податкового законодавства всі сумніви,що стосуються оцінки дій платника податків, повинні тлумачитися в йогокористь.

  Принцип дотримання податкової таємниці.

  Податкове законодавство встановлює вимогу дотриманняспеціального режиму доступу до інформації про платника податків, отриманимпосадовими особами уповноважених контрольних органів. Податкову таємницюскладають будь-які отримані податковим органом відомості про платника податків,за винятком відомостей, визначених у ст. 102 НК РФ. Податкова таємниця непідлягає розголошенню посадовими особами уповноважених органів,залучаються фахівцями, експертами, перекладачами за виняткомвипадків, передбачених федеральним законом.

  Принцип відшкодування збитку, заподіяного в результаті неправомірнихдій при проведенні податкового контролю.

  При проведенні податкового контролю не допускається заподіяння шкодиперевіряється організації або фізичній особі (ст. 103 НК РФ). Збитки,завдані неправомірними діями податкових органів або їх посадовихосіб під час проведення податкового контролю, підлягають відшкодуванню у повномуобсязі, включаючи упущену вигоду (неодержаний дохід) (ст. 35 і 103 НК РФ).

  Суб'єкти податкового контролю.

  Держава, як обов'язковий суб'єкт податкових правовідносин,опосередковує свою участь в даних правовідносинах через здійсненняповноважень спеціальними державними органами.

  Податковий кодекс в числі учасників податкових відносин (ст. 9 НК РФ)згадує різні державні органи: фінансові, податкові,митні органи, органи податкової поліції, органи державнихпозабюджетних фондів. Однак тільки податковим і митним органамнадаються повноваження щодо здійснення контрольної діяльності усфері оподаткування, які і є в даний час суб'єктамиподаткового контролю.

  Основним суб'єктом податкового контролю є податкові органи,які мають всеосяжні контрольние повноваження у сфері оподаткуванняна території Російської Федерації. Важливе значення для характеристикисуб'єктів податкового контролю має організація їх діяльності танадані їм владні повноваження.

  Податкові органи Російської Федерації - це організована державоюєдина система контрольних органів за дотриманням правильності обчислення,повноти та своєчасності сплати до відповідного бюджету або позабюджетногофонд податків та інших обов'язкових платежів, а також за дотриманнямплатниками податків, податковими агентами, платниками зборів та іншимиособами належного виконання своїх обов'язків, встановлених податковимзаконодавством.

  Єдина централізована система податкових органів складається з:

  1/федерального органу виконавчої влади - Міністерства РФ поподатків і зборів;

  2/територіальних органів МНС РФ:

  - міжрегіональні інспекції МНС РФ;

  - управління МНС РФ по суб'єктах РФ;

  - інспекції МНС РФ міжрайонного рівня;

  - інспекції МНС РФ по районах, районах у містах, містах без районного поділу (ІМНС);

  3/підвідомчих організацій.

  Податкові органи діють у межах своєї компетенції і здійснюютьсвої функції за допомогою реалізації своїх повноважень.

  Права та обов'язки податкових органів РФ регламентуються статтями 30 -
  33 НК РФ, законом «Про податкові органи Російської Федерації», Положенням «Про
  Міністерстві Російської Федерації з податків та зборів »(ППРФ від 16.10.2000
  № 783).

  Основними завданнями податкових органів є:

  - облік платників податків;

  - облік надходження податків;

  - аналіз динаміки надходження податків за всіма ознаками;

  - інформування органів державної влади про надходження податків;

  - вдосконалення системи оподаткування (законодавча ініціатива, методичні розробки, інформаційне забезпечення);

  - інформування платників податків з питань податкового законодавства.

  Для виконання означених завдань відповідно до НК РФ податкові органимають право:

  - проводити податкові перевірки;

  - вимагати від платника податків або податкового агента документи, що є підставою для обчислення і сплати податків;

  - проводити виїмку документів , що свідчать про податкові правопорушення;

  - призупиняти операції по рахунках платників податків у банках та накладати арешт на майно платників податків;

  - оглядати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення, що використовуються платником податку для витягу доходів;

  - визначати суми податків розрахунковим шляхом на підставі наявної додаткової інформації;

  - стягувати недоїмки з податків та зборів, а також пені;

  - пред'являти до судів загальної юрисдикції або арбітражні суди позови.

  Основні обов'язки податкових органів:

  - ведення обліку платників податків;

  - дотримання законодавства про податки і збори;

  - здійснення контролю за повнотою і своєчасністю сплати податків;

  - дотримання податкової таємниці;

  - інформування платників податків з питань податкового законодавства.

  Види податкового контролю.

  У зв'язку з тим що в цьому дослідженні податковий контрольрозглядається як цілісна система складових його елементів, критеріїкласифікації видів податкового контролю стають очевидними: вони будутьповністю визначатися характеристикою того елемента податкового контролю,який буде основою для класифікації. Таким чином, зпевною мірою умовності можна запропонувати наступну класифікаціюподаткового контролю.

  1. Залежно від суб'єктів, що здійснюють контрольну діяльність: а) податковий контроль, який здійснюється податковими органами; б) податковий контроль, який здійснюється митними органами.

  2. Залежно від характеристики контрольованих осіб: а) податковий контроль організацій; б) податковий контроль індивідуальних підприємців; в) податковий контроль фізичних осіб, які не єіндивідуальними підприємцями.

  3. Залежно від обсягу контрольованої діяльностіособи, що перевіряється: а) комплексний податковий контроль - передбачає дослідженнявсього комплексу діяльності підконтрольної особи; б) тематичний (спеціальний або вибірковий) податковийконтроль - здійснення перевірки діяльності підконтрольної особи посплату певних податків; в) цільовий податковий контроль - проводиться за окремимифінансових операцій платників податків, таким, наприклад, як експортно -імпортні операції;

  4. У залежності від використовуваних методів і прийомів перевірки документівподатковий контроль ділиться ще на два підвиди:

  1) в залежності від ступеня охоплення предметів контролю: а) суцільний податковий контроль передбачає перевірку всіх наявнихдокументів, пов'язаних зі сплатою податків і зборів; б) вибірковий податковий контроль передбачає перевірку тількичастини спеціально відібраних документів.

  2) В залежності від джерел отримання відомостей і даних: а) документальний податковий контроль, заснований на вивченнідокументально зафіксованих даних; б) фактичний податковий контроль, заснований на вивченніфактичного стану об'єктів оподаткування; в) зустрічний податковий контроль, що передбачає отриманняінформації про дії зобов'язаних осіб від їх контрагентів, банків та іншихтретіх осіб.

  5. Залежно від стадії здійснення заходів податковогоконтролю: а) попередній податковий контроль - припускаєпрофілактику та попередження порушень податкового законодавства; б) поточний податковий контроль - носить оперативний характер,проводиться у звітному періоді; в) наступний податковий контроль - перевірка реальноговиконання вимог податкового законодавства, рішень та приписівконтролюючих органів;

  6. Залежно від місця проведення заходів податкового контролю: а) камеральний податковий контроль - проводиться за місцемрозташування податкового органу; б) виїзний податковий контроль - проводиться за місцем знаходженняособи, що перевіряється;

  7. Залежно від плану проведення контрольних заходів: а) плановий податковий контроль; б) позаплановий податковий контроль, який здійснюєтьсятільки у встановлених податковим законодавством випадках.

  Таким чином, наведена класифікація в залежності від різнихкритеріїв показує багатогранність і складність такого явища якподатковий контроль.

  Висновок

  Створення міцної фінансової основи існування держави тасуспільства, успішне здійснення реформ у сфері оподаткування, що проводятьсяв даний час, своєчасне і повне формування бюджетів всіхрівнів неможливі без створення системи ефективного податкового контролю,покликаного забезпечити фінансові інтереси держави при одночасномудотримання прав організацій і фізичних осіб.

  Завершуючи аналіз деяких положень теорії податкового контролю,хотілося б відзначити, що формування Особливої частини податкового правапродовжує наповнення зазначеної категорії новим змістом за допомогоювведення нових форм податкового контролю та спеціальних контрольних режимів
  (таких, наприклад, як режим податкового складу - ст. 197 НК РФ), щодозволяє висунути своєрідний гасло про те, що "податковий контроль --більше, ніж контроль в його традиційному розумінні ".

  Література

  1. Ногина О.А.
  Податковий контроль: питання теорії. - СПб.: Питер, 2002.

  2.Налогообложеніе юридичних і фізичних осіб/Л.Г. Баранова, О.В.
  Врублевська, Т.Є. Косарєва и др. - 2-е изд., Перераб. і доп. - СПб.:
  Політехніка, 2001.

  3. Грачева Е.Ю., Соколова Е.Д.
  Фінансове право: Учеб. Посібник. - М.: Юрист, 2002.

  4. Податковий кодекс Російської Федерації.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !