ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Податкова система РФ
       

   

  Податки, оподаткування

  МІСЦЕ І ФУНКЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В ПРОЦЕСІ ГРОМАДСЬКОГО
  Відтворення

  "Податкова система" - один з центральних розділів економічноїтеорії, точніше, її розділу, присвяченого теорії фінансів.

  Податкова система - невід'ємний елемент суспільного відтворення,
  - Що забезпечує можливість виконання державою цілого рядувідтворювальних функцій, що створюють умови ефективної діяльностівсіх суб'єктів суспільного виробництва, що представляють всі формивласності.

  До відтворювальним функцій, які найбільш ефективно можутьвиконуватися тільки державою, можна віднести:

  - забезпечення оборони країни;

  - забезпечення соціальних гарантій для населення в областіохорони здоров'я, освіти, житлово-комунального обслуговування і т.д.;

  - охорона громадського порядку;

  - захист навколишнього середовища та здоров'я людини від шкідливих впливіввиробництва;

  - зм'якшення кризових ситуацій в економіці, пов'язаних з інфляцією,безробіттям;

  - підтримка економічно відсталих територій;

  - проведення антимонопольної політики;

  - захист населення у надзвичайних ситуаціях; державна підтримка малого підприємництва;

  - державна підтримка пріоритетних напрямів науково -технічного прогресу та ін

  Практична реалізація названих функцій передбачає їх фінансовезабезпечення, яке неможливе без централізації певної частинивартості щорічно створюваного валового внутрішнього продукту, безакумуляції фінансових ресурсів на державному рівні, вдержавний бюджет.

  Крім того, частина фінансових ресурсів, централізуемая длядержавних цілей, зосереджується у позабюджетних державнихфондах строго цільового призначення: пенсійного фонду, фонду соціальногострахування, фонду обов'язкового медичного страхування.

  Роль механізму централізації і акумуляції грошових коштів,необхідних для реалізації економічної ролі держави виконуєподаткова система. Конкретно централізація грошових коштів здійснюєтьсяв процесі стягнення податків з фізичних та юридичних осіб у порядку,встановленому законодавством України.

  Таким чином, податкова система, з одного боку, включає в себесукупність податків, зборів, мита та інших платежів, що сплачуютьсяфізичними та юридичними особами, з іншого боку - механізм, методи,порядок справляння цих податків, встановлений законами. - Функціюакумуляції грошових коштів, необхідних для державних витрат,виконує бюджетна система держави та її позабюджетні фонди. Бюджетє основним регулятором утворення, розподілу і використанняцентралізованих грошових фондів різного рівня. Бюджет затверджуєтьсяорганами законодавчої влади. Бюджетна система Російської Федераціївключає в себе не тільки централізований грошовий фонд держави --держбюджету, а й бюджети, які формуються на рівні суб'єктів Федерації
  (республік, країв, областей, автономних округів і т.д.) та муніципальномурівні, що використовуються для вирішення соціальних та економічних проблем нарегіональному та місцевому рівнях.

  Бюджет за своїм економічним змістом являє собою не тількиособливу економічну форму перерозподільних відносин, що забезпечуєакумуляцію частини внутрішнього валового продукту в руках держави. Здопомогою бюджету відбувається подальший перерозподіл цієї частини валовоговнутрішнього продукту з метою забезпечення витрат держави, необхіднихдля реалізації його соціальних, політичних та економічних функцій.

  Бюджет являє собою один з головних інструментів державногорегулювання різних сфер суспільного життя, що здійснюється на основіманеврування надходять у розпорядження держави грошових коштівза допомогою скорочення або збільшення видатків на соціальні програми, надержавні інвестиції, на оборону і т.д.

  Функціонування держбюджету забезпечується процесом формування йогодоходів і витрат. Основним джерелом доходів держбюджету є валовийвнутрішній продукт.

  Структура доходів держбюджету представлена різними платежамиюридичних і фізичних осіб, що називаються податками. Вони складають основудохідної частини держбюджету. 80% доходів бюджету формується за рахунок податків.

  Таким чином, податок за своїм економічним змістом являєзасіб, економічний інструмент акумуляції фінансових ресурсів,необхідних для виконання державою своїх функцій. Податок якекономічна категорія відображає відносини між державою, населенням іюридичними особами в процесі перерозподілу ВВП з метою мобілізаціїгрошових коштів для державних витрат.

  Більш конкретно податки можна визначити як обов'язкові, безоплатніплатежі юридичних або фізичних осіб, встановлені законодавчимиорганами державної влади (з визначенням їх розмірів і термінівсплати) і зараховуються в державну бюджетну систему, в муніципальнібюджети, а також в позабюджетні цільові державні фонди (пенсійний,соціального страхування, обов'язкового медичного страхування).

  Податки, залежно від методів оподаткування можуть виконувати рядекономічно значущих функцій.

  Основна функція податків - фіскальна, що полягає в поповненнідержавної скарбниці, формування фінансових ресурсів держави,доходів недержавного бюджету.

  Поряд з фіскальної податки виконують регулюючу функцію. Данафункція реалізується через механізм оподаткування, який або створюєсприятливі умови для різних сфер діяльності через системуподаткових пільг, або обмежує масштаби тієї чи іншої діяльності
  (наприклад, господарської діяльності, що завдає шкоди навколишньому середовищу).
  Об'єктами регулювання за допомогою податків є науково-технічнийпрогрес, демографічні процеси, доходи населення і т.д.

  Крім того, податки виконують контрольну функцію, яка полягає в тому,що в процесі оподаткування здійснюється контроль за фінансово -господарською діяльністю підприємств, організацій, за достовірністюобліку доходів населення.

  Особливу роль відіграють податки в ринковій системі господарювання, якаістотно скорочує масштаби і можливості прямого втручаннядержави в діяльність господарських суб'єктів.

  Домінуючу роль у регулюванні державою економічних процесівграють так звані непрямі методи регулювання, що виключають йогопряме втручання в ці процеси. Ключова роль у системі непрямихметодів регулювання економіки належить податкам, які володіютьзначним регулюючим потенціалом.

  Поряд з податками джерелом наповнення дохідної частини бюджету єтак звані неподаткові доходи, що формуються за рахунок отримання дивідендівз акцій, закріплених за державою, доходів від використаннядержавного майна, доходів від випуску державних ціннихпаперів, штрафів, доходів від приватизації державного майна.

  ОСНОВНІ поняття, які відображають ЗМІСТ ПРОЦЕСУ ОПОДАТКУВАННЯ

  Процес оподаткування регулюється законодавчими актами. Найбільшістотні положення оподаткування комплексно відображені в Законі "Прооснови податкової системи Російської Федерації ". В ній викладенопринципи побудови податкової системи, перелік податків, їх класифікація,порядок їх встановлення, обов'язки та права платників податків.

  Поряд з таким загальним Законом існують закони, що регулюють процесстягнення окремих податків.

  При всіх відмінностях між різними податками є елементи механізмуоподаткування, загальні для всіх податків, які використовуються длярегулювання процесу стягування всіх без винятку податків. До них можнавіднести:

  1. Визначення кола платників або суб'єктів оподаткування, дояким можуть бути віднесені юридичні особи, філії юридичних осіб,фізичні особи.

  2. Визначення об'єктів оподаткування, у ролі яких можуть виступатидоходи юридичних осіб (прибуток), вартість певних товарів, окремівиди діяльності (зовнішньоекономічна, банки, страхові), операції зцінними паперами, майно юридичних і фізичних осіб, користуванняприродними ресурсами, передача майна, додана вартість продукції,робіт і послуг та ін

  3. Визначення джерел податків. Основними джерелами податкує або дохід, або майно. Іноді об'єкт оподаткування таджерело податку збігаються (наприклад, податок на прибуток).

  4. Ставку податку або норму податкового обкладення. Під ставкою податкумається на увазі розмір, що стягується з об'єкта оподаткування в ціломуабо з одиниці оподаткування. Розрізняють тверді ставки, яківстановлюються в абсолютних сумах (земельний податок, будинкових і т.д.) іставки, виражені у відсотках.

  Процентні ставки залежно від методу встановлення підрозділяютьсяна пропорційні та прогресивні.

  Пропорційні податкові ставки встановлюються в єдиному відсотку додоходу платника податків незалежно від його величини, наприклад: податок наприбуток - 30%, податок на дивіденди з юридичних осіб - 15% та ін

  Прогресивні ставки податку збільшуються у міру зростання доходу.
  Розрізняють два види прогресії: а) проста - за якої ставки збільшуються в міру збільшення доходудля всієї суми в цілому; б) складна - за якої доходи діляться на частини, кожна з якихобкладається своєю ставкою. Підвищені ставки діють не для всього об'єкта,а для частини, що перевищує попередню.

  5. Визначення термінів сплати податків протягом року, якіпередбачаються особливо по кожному податку.

  6. Податкові пільги, що означають повне або часткове звільнення відподатків. Податкові пільги передбачаються у законах про відповідніподатки: у Законі про податок на прибуток, у Законі про податок на доданувартість і т.д. Основними формами надання податкових пільг є:

  - встановлення неоподатковуваного мінімуму об'єкта оподаткування.
  Наприклад, мінімальна зарплата не обкладається податком;

  - вилучення з оподаткування певних елементів об'єкта оподаткування.
  Наприклад, прибуток, що використовується на інвестиції, вираховується зоподатковуваного прибутку;

  - звільнення від сплати податків певних осіб або категорійплатників. Наприклад, малих підприємств, інвалідів і т.д.;

  - вирахування з податкового платежу за певний період;

  - зниження податкових ставок;

  - цільові податкові пільги, включаючи податкові кредити (відстрочкастягнення податкових платежів).

  Податкові пільги використовуються для стимулювання різних видівгосподарської діяльності, різних економічних процесів
  (інвестування, розвитку нових виробництв та ін), а також різнихкатегорій платників.

  КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ

  Об'єднання податкових платежів у систему дозволяє їх класифікуватиза різними ознаками. Це дає можливість краще усвідомити сутність імеханізм їх дії.

  Класифікація податків є їх угруповання за різнимипринципам або підставах. Податки класифікуються наступним чином:

  - по суб'єктах платежів, що означає, що вони поділяються на податки,що стягуються з юридичних осіб і на податки, що сплачуються фізичними особами. Утой же час є ряд загальних податків для юридичних і фізичних осіб

  До них належать земельний податок, податки в дорожні фонди;

  - за методами стягнення. За цією ознакою розрізняють прямі і непряміподатки. До прямих податків належать податки на прибуток і на майно. Припрямому оподаткування фактично є юридична або сплачуєподаток.

  Непрямі податки відрізняються від прямих, що виплачуються з доходу абомайна, тим, що включаються у вигляді надбавки в ціну товару або тарифу напослуги. Юридично обов'язок внесення непрямих податків покладається напідприємство, що виробляє товари або послуги або підприємство, що реалізуєїх. Але дані підприємства не є фактичними платниками податківстосовно до непрямих податків. У зв'язку з тим, що вони включаються до цінитоварів або послуг, фактичним платником податку є їх споживач,оскільки саме він купує їх за цінами, підвищеними на суму податку.

  До групи непрямих податків входять податок на додану вартість,акцизи, митні збори та ін Платежі в позабюджетні фонди такожвідносяться до непрямих податків, але вони не включаються в ціну, а всобівартість продукції. Але, в кінцевому рахунку, підвищення собівартостізбільшує ціну.

  Поєднання прямих та непрямих податків дозволяє державі повнішевикористовувати як фіскальну, так і стимулюючу функцію податків. У цьомувипадку під податковим впливом виявляються і матеріальні ресурси таробоча сила, і дохід,

  - в залежності від територіального рівня, на якому вони стягуються.
  Закон "Про основи податкової системи" вводить підрозділ податків на тривиду в залежності від їх територіального рівня: федеральні
  (загальноросійські), суб'єктів Федерації, місцеві податки.

  До федеральних податків відносяться: податок на додану вартість, акцизина окремі групи товарів, податок на доходи банків, податок на доходи відстрахової діяльності, податок на операції з цінними паперами, податок наприбуток, прибутковий податок з фізичних осіб, податки, що зараховуються в дорожніфонди, податок на майно, що переходить в порядку спадкування. Крімподатків до федеральних платежів відносяться: державне мито,мито, гербовий збір, плата за користування ресурсами та ін

  Відмінними рисами федеральних податків є: їх обов'язковевстановлення державним законодавчим актом, їх стягування на всійтериторії Російської Федерації. Вони можуть бути зараховані частково вфедеральний бюджет, частково - до бюджетів інших рівнів (прибутковий податок зфізичних осіб, податок на прибуток).

  До податків суб'єктів Федерації відносяться: податок на майнопідприємств, що зараховуються до бюджетів суб'єктів Федерації і місцеві бюджети,лісовий податок, плата за воду, що забирається промисловими підприємствами. Крімтого, суб'єкти Федерації мають право вводити транспортний податок зпідприємств (крім бюджетних підприємств) і разові збори за право торгівлітоварами народного споживання.

  Частина податків суб'єктів Федерації встановлюється державнимизаконодавчими актами. Частина - законодавчими актами самих суб'єктів.

  До групи місцевих податків входять: податок на майно фізичних осіб,податок на будівництво об'єктів промислового призначення у курортних зонах, на перепродаж автомобілів, на утримання житлового фонду та ін Деякімісцеві податки встановлюються законодавчими актами суб'єктів Федерації.
  Інша частина - рішеннями місцевих органів влади;

  - залежно від характеру використання податки підрозділяються наподатки загального та цільового значення.

  Податки загального значення зараховуються до бюджету відповідного рівня
  (державний, суб'єктів Федерації, місцевий) і використовуються як грошовийфонд, загальний для видатків виконавчої влади на різні цілі.

  Цільові податки зараховуються в державні позабюджетні цільові фондидля строго цільового використання: пенсійний фонд, фонд соціальногострахування, фонд обов'язкового медичного страхування, фонд зайнятості,земельний фонд.

  ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ

  Процес встановлення податків являє собою введення платежів умежах певної території із зазначенням кола платників, об'єктівоподаткування, розмірів і термінів сплати, наданих пільг з податку.
  Процес встановлення податків передбачає використання певногомеханізму оподаткування, елементами якого є ставки податку,строки сплати податку, об'єкти оподаткування, суб'єкти оподаткування,пільги і т.д.

  Оскільки за своїм економічним змістом оподаткування пов'язане зпроцесом відтворення, з виконанням державою його економічнихфункцій, з реалізацією політики, спрямованої на регулюванняекономічних пропорцій, остільки процес оподаткування не можездійснюватися довільно. Він також регулюється державою. Практикаоподаткування, обчислюється сторіччями, виробила систему фундаментальнихпринципів побудови податкової системи, деякі?? е з яких вперше булисформульовані ще в минулому столітті:

  - принцип рівномірності оподаткування, який передбачає, щоб громадянидержави брали матеріальна участь у витратах державипропорційно до своїх доходів. Часто це правило називають принципомсправедливості, що передбачає більш жорстке оподаткування для осіб з високимидоходами і щадне - для соціально слабко захищених категорій громадян;
  - Принцип визначеності, що означає необхідність чіткого визначеннярозміру податку і, відповідно, що виключає його довільний характер.
  Платникові повинні бути точно відомі час, спосіб і сума платежу;

  - податковий платіж має бути приурочений до часу отримання доходу.

  Крім цих класичних правил оподаткування з плином часусклався комплекс вимог, що пред'являються до нього як з бокудержави, так і з боку платників податку. Ці вимоги знайшливідображення в нових загальних принципах оподаткування, дотримання якихвважається обов'язковим. До таких принципів можна віднести:

  - принцип універсалізації або загальності оподаткування, якийозначає необхідність
  - Однакового підходу до обчислення величини податку, незалежно від джерела отриманого доходу;

  - принцип однократності оподаткування одного і того ж об'єкту запевний період. Один і той самий об'єкт може обкладатися податком одноговиду тільки один раз за визначений законом період;
  - Стабільність і стійкість ставок оподаткування протягом тривалогочасу. Реалізація цього принципу відіграє стимулюючу роль;

  - принцип оптимальності податкових вилучень, що припускає таку часткувилучень у вигляді податку, яка дозволяє платнику податку мати дохід,що забезпечує йому нормальний розвиток.

  Гранична межа ставок залежить від безлічі факторів у кожномуконкретному випадку. Зарубіжні вчені називають граничну ставкуоподаткування в 50% доходу;

  - принцип диференціації податкових ставок залежно від рівнядоходів.

  Метою диференціації податкових ставок є: соціальний захистнезаможних громадян, стимулювання розвитку реального сектора, підвищенняефективності оподаткування. При реалізації даного принципу необхідномати на увазі, що диференціація не повинна доводиться до індивідуалізаціїставок податку, оскільки такий підхід знижує стимулюючу роль податку;

  - використання системи податкових пільг, що стимулюють процесирозвитку і реалізують принцип соціальної справедливості;

  - поділ податків за рівнями державного управління
  (федерального, суб'єктів Федерації, місцеві).

  ПРОЦЕС ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  Регулювання оподаткування - комплексне поняття, що означає, по -перше, діяльність працівників фінансового та податкового апарату поформування грошових фондів, що утворюються за рахунок податків.

  По-друге, в процесі регулювання здійснюється контроль над зборомподатків, управління податково-фінансовими органами (органи системи Мінфіну,
  Державної податкової служби, Департамент податкової поліції,
  Державний митний комітет РФ).

  У процесі зміни економічної ситуації в країні регулюванняподаткової системи постійно модифікується. Особливо значення податковерегулювання набуває в умовах ринкової системи як один з основнихметодів непрямого регулювання економіки.

  Основні завдання податкового регулювання: - формуванняцентралізованих бюджетних та позабюджетних фондів шляхом мобілізаціїподаткових надходжень;

  - складання програм (короткострокових і довгострокових) надходженняподатків;

  - розробка принципів формування та обліку бази оподаткування.

  Правильне визначення бази оподаткування-ключовий момент механізмуобчислення податків;

  - здійснення контролю над податковими надходженнями фізичних таюридичних осіб, залучення до відповідальності платників податків,ухиляються від сплати податків.

  Податкова політика держави представляє систему заходів тає складовою частиною фінансової політики. Характер і цілі податковоїполітики обумовлюються економічною ситуацією в країні, характеромвикористання механізму оподаткування і принципів оподаткування.

  Розрізняють два типи податкової політики: діскреаціонную інедіскреаціонную або автоматичну.

  дискреційна податкова політика полягає в більш частому змінуподаткових ставок і розмірів державних витрат з метою впливу намасштаби обсягів виробництва та зайнятість, тобто на економічнийрозвиток в інтересах стабілізації економіки. У різних економічнихситуаціях використовуються різні варіанти дискреційною політики з метоюстабілізації економічної ситуації за допомогою податків і державнихвитрат.

  У період спаду виникає потреба в стимулюючої фіскальноїполітиці, яка передбачає зниження податків, збільшення державнихвитрат, поєднання того й іншого. Збільшення державних витрат іскорочення податків - заходи, що сприяють утворенню бюджетного дефіциту.
  У періоди спаду виробництва дефіцит держбюджету виконує позитивнуфункцію, оскільки створює певні умови для інвестування.

  Уряд може сприяти скороченню дефіциту держбюджету двомаметодами. Один з них - розміщення урядових позик на грошовомуринку, збільшення процентних ставок за кредити, скорочення інвестицій.
  Інший - грошова емісія, яка не перешкоджає інвестиціям, але викликаєінфляцію.

  У періоди надлишкового попиту, коли виникає інфляція, більшбажаною є стримуюча фіскальна політика, спрямована наскорочення попиту. Її методи - збільшення податків, зменшенняурядових витрат, поєднання цих двох підходів.

  . В період боротьби з інфляцією на відміну від періоду, що характеризуєтьсяспадом виробництва, фіскальна політика повинна орієнтуватися напозитивне сальдо державного бюджету.

  Недіскреаціонная фіскальна політика передбачає використання заходів,які автоматично сприяють збільшенню дефіциту держбюджету в періодспаду виробництва або збільшення його позитивного сальдо в періодінфляції. У процесі реалізації недіскреаціонной податкової політикиурядові витрати приймаються заданими, постійними. Крім того,не вживається ніяких спеціальних кроків щодо зміни податків: податковінадходження зростають автоматично в міру зростання чистого національногопродукту. Надходження податків формує тенденцію до ліквідації дефіцитудержбюджету і створенню бюджетного надлишку.

  У тих випадках, коли чистий національний продукт скорочується в періодспаду виробництва, податкові надходження автоматично скорочуються і цескорочення пом'якшує економічний спад.

  Скорочення податків сприяє виникненню бюджетного дефіциту. ЯкПевно, що стосується використання недіскреаціонной фіскальної політикибюджетні надлишки і бюджетні дефіцити виникають автоматично.

  Недіскреаціонная політика не в змозі повністю запобігтинебажані зміни величини чистого національного продукту.
  Автоматичні стабілізатори в змозі лише обмежити ступінь йогозмін, згладити їх, але не уникнути. Тому в умовах істотногоспаду виробництва або суттєвої інфляції більш ефективною єдіскреаціонная політика, тобто зміна в міру необхідності податкових ставок і державнихвитрат.

  ПОДАТКОВА СИСТЕМА І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В Країни з розвинутою ринковою
  ЕКОНОМІКОЮ

  Система оподаткування є механізмом акумуляції доходівдержбюджету і впливу на суспільне виробництво: на його структуру,його розміщення, на темпи науково-технічного розвитку. Податками можнаобмежувати або стимулювати ділову активність. Іноді податкивикористовуються для вирішення досить приватних проблем. Так у Німеччині на початкустоліття, з метою припинення витрачання вина на виробництво оцту буввведений податок на оцтової кислоти. Грошові доходи від податку ледь покриваливитрати на його стягування, але поставлена задача була вирішена. В той же
  Німеччині податки використовуються для вирішення соціальних завдань. Зокрема,після різкого збільшення акцизу на тютюн некурящих в Німеччині сталозначно менше. Оподаткування використовується також для вирішення проблемекології. Диференційовані податки на автотранспорт, що враховуютьекологічну чистоту двигуна з 70-х років застосовуються в США.

  Податки США

  Як і в інших країнах, формування та рух бюджетних коштівзаймає центральне місце в реалізації економічної політикиамериканської держави.

  Податки, що дають найбільш стабільні і великі надходження, направляютьсяу федеральний бюджет. На його частку припадає приблизно 70% державнихдоходів і витрат. Структура доходів федерального бюджету СШАхарактеризується такими даними:

  - прибутковий податок з фізичних осіб - 41%;

  - відрахування на соціальне страхування - 34%;

  - податок на доходи корпорацій -- 10%;

  - акцизні збори - 3%;

  - позикові кошти - 8%;

  - інші доходи, включаючи податок на майно, що переходить в порядкууспадкування або дарування і недержавні мита - 4%.

  Як бачимо, найбільшою статтею доходу є прибутковий податок зфізичних осіб. Він стягується за прогресивною шкалою. Є неоподатковуваниймінімум доходів. На початку 90-х років він становив 2000 доларів на рік.
  Оподатковується або окрема людина, або сім'я. В останньому випадкупідсумовуються всі види доходів членів сім'ї за рік. За прибуткового податку зфізичних осіб надаються податкові пільги: чистий дохід зменшуєтьсяна неоподатковуваний мінімум, внески у благодійні фонди, податки,сплачуються владі штату, місцеві податки, відсотки, отримані від ціннихпаперів уряду штатів і місцевих органів управління, суми аліментів,витрати на медичне обслуговування (у розмірах, що не перевищують 15%оподатковуваної суми). В результаті перерахованих відрахувань утворюєтьсяоподатковуваний дохід громадян США. До 1986 р. в США діяло 14 ставокприбуткового податку, величина яких варіювалася з 11 до 50%.

  Другий за величиною статтею доходів федерального бюджету США євідрахування на соціальне страхування від фонду зарплати. Вони сплачуютьсяяк роботодавцем, так і найманим працівником. На відміну від іншихєвропейських країн (у тому числі й Росії), де основну частину даного внескуробить роботодавець, у США він ділиться навпіл, між роботодавцем іпрацівником. Ставка відрахувань змінюється щорічно при формуванні бюджету. Упочатку 90-х років загальна ставка була дорівнює 15,02% фонду зарплати.
  Роботодавець і працівник вносили по 7,51%. При цьому обкладається не весь фондзарплати, а тільки перші 48,6 тис. доларів на рік в розрахунку на кожногозайнятого.

  Податок на доходи від корпорацій займає третє місце в доходахфедерального бюджету США. Основна податкова ставка - 34% доходукорпорацій. Мають прогресивний характер: за перші 50 тисяч доларівоподатковуваного доходу стягується 15%, за наступні 25 тисяч доларів -
  25%. Податок на суму, що залишилася дорівнює 34%. Такий підхід до оподаткуваннямає велике значення для середніх і малих підприємств.

  З податку на доходи корпорацій надаються податкові пільги. Зчисла доходу корпорацій віднімаються: штатні і місцеві податки на доходи,
  100% дивідендів від дочірніх компаній, що знаходяться в повній власностікорпорацій, відсотки по цінних паперах місцевої влади і штатів, внески доблагодійні фонди, прискорена амортизація, пільги на інвестиції інауково-дослідні роботи, податкові знижки на використанняальтернативних джерел енергії (сонячна енергія або енергія вітру іін). У той же час, у деяких випадках стягується податок на надприбуток. Упочатку 80-х років був введений податок на надприбуток від нафти у зв'язку зізняттям контролю за внутрішніми цінами на нафту.

  Федеральні акцизні збори займають скромне місце в доходахфедерального бюджету: всього 3%. Акцизні збори встановлені на алкогольні ітютюнові вироби, 10% бензин, дорогі автомобілі, хутра, коштовності,особисті літаки та ін Крім того, у США акцизні збори встановлені надороги і повітряні перевезення.

  Податки штатів і місцеві податки

  Штати мають свою, окрему від федеральної, податкову систему. Вонистягують прибутковий податок з корпорацій та громадян. Стягувати доходи зкорпорацій, штати мають право тільки тоді, коли корпорація має на йоготериторії будівлі або службовців. Проте, корпорація може не мати тутні того, ні іншого, але торгувати на території штату і отримувати прибуток,особливо при широкому поширенні торгівлі по каталогах. В данийчас ставиться питання про оподаткування компаній і в цьому випадку. Найбільшвисокі ставки на доходи корпорацій в Айові - 12%. Коннектікуті - 11,5%,
  Колумбії - 10,25%. Значно нижче ставки в штатах Юта - 5%, Міссісіпі --від 3% до 5%. Ставки прибуткового податку з фізичних осіб у штатах коливаютьсявід 2 до 12%.

  Одним з основних джерел доходів штатів, яким вони діляться змістами, є податок з продажу, непрямий податок на споживання, схожий зподатком на додану вартість. Звичайно їм не оподатковуються продовольчітовари за винятком продукції ресторанів. У 1993-1994 рр.. податок з продажузастосовувався в 44 з 50 штатів США. Він відсутній в Алясці, Делавер, Нью-
  Джерсі та ін Ставки податку коливаються, тому що встановлюються самимиштатами. Найбільш низька ставка в Колорадо, Вайомінгу - 3%, в Алабамі,
  Луїзіані, Мічігані и др. - 4%. У Каліфорнії -7,5%, Іллінойсі - 8%, у Нью-
  Йорку - 8,25%. Податок з продажу розподіляється між штатами та містами.

  Деякі штати США, наприклад, Каліфорнія стягує податок на діловуактивність. Податок включає в себе два елементи: оподаткування загальногорічного обороту підприємства, звичайно в межах від 1 до 2,5% його величини,а також податок на зарплату.

  Міста штатів США мають свої джерела податків. Головний з них - податокна майно. У Нью-Йорку цей податок забезпечує 40% доходів його бюджету.
  При цьому власність. обкладається податком по диференційованих ставках.
  Власник квартири сплачує менше, ніж власник будинку, що здається в найм. Ум. Уінтон штату Іллінойс цей податок встановлений у розмірі 6,75% вартостімайна. Це високий рівень. В оподатковуваний вартість майна входятьземля і будівлі. У середньому податок на майно в США складає 1,4% йоговартості.

  Інші податки в містах США представлені податком на готельнеобслуговування, податком на комунальні послуги (% від плати), податком наоперації при продажу та купівлі нерухомості, податком на транспортнікошти, екологічними податками.

  Податкова система Японії

  Податкова система Японії має деякі особливості і відрізняється відподаткових систем європейських країн і США. У Японії існують 2 типиподатків: державні та місцеві.

  Одна з особливостей податкової системи Японії полягає в тому, що 64%всіх податкових надходжень утворюється за рахунок державних податків.
  Решта - за рахунок місцевих податків. Значна частина державнихподаткових коштів перерозподіляється через державний бюджет Японії вмісцеві бюджети. У країні 47 префектур, які об'єднують 3045 міст,селищ, районів, кожен з яких має свій бюджет. У результатіперерозподілу податкових доходів, 64% фінансових ресурсів витрачаютьсяяк місцеві, а решта * забезпечують здійснення державоюзагальнонаціональних функцій.

  Друга особливість податкової системи Японії в тому, що дохідна частинабюджету країни і бюджету префектур будуються не тільки на податках. Запорівнянні з іншими країнами в Японії висока частка неподаткових надходжень добюджети. У державному бюджеті неподаткові надходження становлять 16%,у місцевих бюджетах - до 25% доходів. Неподаткові доходи представленіорендною платою, доходами від продажу земельних ділянок та іншоїмуніципальної нерухомості, пені, штрафами, доходами від продажу облігацій,від лотерей і позик.

  Третя особливість податкової системи Японії - множинність податків.
  Податки мають право стягувати кожен орган територіального управління. Але всеподатки країни зафіксовані в законодавчих актах. Закон про місцевіподатки визначає їхні види, граничні ставки. Інші нормиоподаткування регулюються місцевими парламентами.

  Всього в Японії 25 державних і 30 місцевих податків. Їх можалерозділити на три великі групи: прямі прибуткові податки з фізичних таюридичних осіб, прямі податки на майно, прямі та непряміспоживчі податки.

  Найвищий дохід державі приносить прибутковий податок з юридичнихі фізичних осіб. Він перевищує 55% всіх надходжень. Підприємства таорганізації сплачують з прибутку: державний прибутковий податок -
  33,48%, префектурний прибутковий податок - 5%, державного, що даєставку 1,67% прибутку, міський, селищний прибутковий податок - у розмірі
  12,3% державного, або - 4,12% прибутку. Крім того, прибуток служитьджерелом виплати податку на підприємницьку діяльність, що надходитьдо розпорядження префектури (приблизно 1% прибутку підприємств). У результаті в дохід бюджету вилучається близько 40% прибуткуюридичних осіб.

  Фізичні особи сплачують прибутковий податок за прогресивною шкалою,що має 5 ставок: 10%, 20%, 30%, 40% і 50% їхнього доходу. Крім того стягуєтьсяпрефектурний прибутковий податок за трьома ставками: 5%, 10% і 15% доходуфізичних осіб. За прибуткового податку з фізичних осіб надається рядпільг. Існує досить значний неоподатковуваний мінімум, якийвраховує сімейний стан людини, від сплати податку звільняютьсякошти, витрачені на лікування, додаткові податкові пільги маютьбагатосімейні громадяни. В результаті у среднеоплачіваемого людини можезвільнятися від сплати податку більше 30% його доходів.

  Податок на майно в Японії на відміну від Росії та фізичні таюридичні особи вносять по одній ставці. Зазвичай це 1,4% вартостімайна. Переоцінка його проводиться один раз на три роки. В обсягоподаткування входить все нерухоме майно, земля, цінні папери.

  Серед споживчих податків Японії основним є податок з продажу,що стягується за ставкою 3%. У середині 90-х років ведеться обговорення пропідвищення його до 5%. Суттєві доходи приносять податки на володіння.автомобілями, акцизи на спиртне, тютюн, бензин і т.д.

  ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

  Податок на прибуток встановлений Законом України "Про податок наприбуток в 1991 р. "і введений в дію в 1992 році. Податок на прибутоксправляється з юридичних осіб. Вираз "юридична особа" розуміється якузагальнене визначення організацій різних видів. Як платників податків можуть виступати яккомерційні, так і некомерційні організації. Платниками податкує:

  - підприємства та організації (в тому числі бюджетні), що єюридичними особами, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями,створені на території РФ:

  - філії та інші відокремлені підрозділи підприємств таорганізацій, що мають окремий баланс і розрахунковий рахунок;

  - комерційні банки різних видів, включаючи банки за участюіноземного капіталу;

  - Банк зовнішньої торгівлі Російської Федерації;

  - кредитні установи, які отримали ліцензію Центрального банку наздійснення окремих банківських операцій;

  - Центральний банк РФ і його установи;

  - підприємства, що здійснюють страхову діяльність і їхні філії.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !