ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва
       

   

  Податки, оподаткування

  Державний комітет Російської Федерації з вищої освіти

  Казанський інститут економіки, управління та права

  Допустити дозахисту

  Зав. кафедрою

  ________________________

  підпис, ініціали, прізвище

  "____"_________________ р.


  Дипломна робота < p> (назва роботи)

  Автор О. В. Булашова підпис, ініціали,прізвище


  Група 163


  Керівник Ст.викладач Н. А. Єрмакова

  Підпис, дата,ініціали, прізвище

  Казань 2000
  Зміст

  Введніе ......................................... ............................< br>............................. 3
  1. Державне регулювання діяльності суб'єктів малого підприємництва ............................................ ...........< br> ................ 14
  2. Програми підтримки малого підприємництва ................ 14
  1.1.1 Програми підтримки в різних сферах

  діяльності
  17
  3. Роль малих підприємств на ринку ............................................. .21
  4. Фонди підтримки малого підприємництва ....................... 24
  5. Застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва .................. 30
  6. Вибір системи оподаткування ................................... ... .......... 30
  7. Розрахунок оподатковуваного прибутку .............................................. 35
  8. Патентна система ................................................ ...................< br> ...... 43
  Висновок ................................................. .................< br>......................... 47
  Висновки ................................................. .....................< br>........................... 53
  Списоклітератури ................................................. .................< br>............ 68


  ВСТУП

  До переходу на ринкові відносини доходи державногобюджету базувалися на грошових заощадження державнихпідприємств. Вони займали більше 90% загальної суми доходів бюджету і восновному складалися з двох платежів - податку з обороту і платежів зприбутку. Така система проіснувала з 1930 по 1990 рр.. Введені в
  1980-і рр.. нормативні платежі з прибутку у вигляді плати завиробничі фонди, трудові ресурси та інше, не змогли змінити системуплатежів, і вона продовжувала орієнтуватися на індивідуальні результатидіяльності окремих підприємств. В умовах переходу на ринковімеханізми доходи бюджетної системи зазнали докорінних змін.
  Основними доходами в Російській Федерації, як і в країнах з розвиненоюринковою економікою, стали податки. Податки являють собою частинунаціонального доходу, що мобілізуються в усі ланки бюджетної системи. Цеобов'язкові платежі юридичних і фізичних осіб, що надходятьдержаві в заздалегідь установлених законом розмірах та у визначенітерміни. Податкова політика впливає на процеси накопичення капіталу,прискорення його концентрації і централізації, платоспроможний попитнаселення. Податки активно використовуються для згладжування економічногоциклу, тобто регулююча функція податків пов'язана з втручаннямдержави через податки в процес відтворення. Основними елементами податку є: суб'єкт, об'єкт, джерело, одиниця оподаткування, ставкаподатку, податкові пільги, оподатковуваний база, податковий оклад.
  - суб'єкт податку - юридична або фізична особа, яка за закономє платником податку.

  - об'єкт податку - предмет, наявність якого дає підставу дляобкладення податком його власника. Таким об'єктом можуть виступати земля,майно, буд.
  - джерело податку - доход, за рахунок якого сплачується податок,зарплата, прибуток, відсотки).
  - одиниця обкладання - одиниця виміру об'єкта (наприклад, гектар земліпо поземельного податку).
  - податкова ставка - розмір податку на одиницю обкладання.

  - податкові пільги - повне або часткове звільненняплатника податків від податку відповідно до чинногозаконодавством.

  - податкова база - доход, по відношенню до якого застосовуєтьсяподаткова ставка.
  - податковий оклад - сума податку, що сплачується його суб'єктом.

  Податкова система являє собою сукупність податків,що діють на території країни, методи і принципи побудови податків.
  Податкова реформа була здійснена відповідно до Закону "Про основиподаткової системи в Російській Федерації "від 27.12.1991г.Етот законвизначив принципи побудови податкової системи, її структуру і склад,а також права, обов'язки та відповідальність платників і податковихорганів. Фундаментальне значення мають і Закон "Про державнуподаткову службу РРФСР "від 21.03.1991г., що регулює питання організаціїзбору і контролю, а також ряд законів про порядок обчислення і сплатиокремих податків. Однією з найсерйозніших проблем податкової реформи булоі залишається оподаткування підприємств малого бізнесу. Цей неврегульований до кінця чинного законодавства питання не знайшовостаточного рішення до Податкового Кодексу Російської Федерації.

  Малим підприємствам в ринковій економіці більшості розвинених країнналежить значна роль. Саме малі підприємства є важливимланкою здійснення реальних економічних перетворень в Росії.
  Закордонний досвід свідчить про високу частку малого бізнесу векономіці. Бум розвитку малого підприємництва почався в зарубіжнихкраїнах з середини 70-х років. Це невипадкове явище, а результатструктурної перебудови з метою подолання економічної спад. Великезначення в обгрунтуванні довгострокової стратегії розвитку малогопідприємництва займає вибір критеріїв розмежування цього видупідприємницької діяльності. У світовій практиці в результатівідбору виявлені наступні основні критерії: кількість зайнятих, річнийоборот, обсяг основних фондів. Згідно з цими критеріями в європейськихкраїнах, як правило, до малих підприємств відносять підприємства зчисельністю зайнятих до 500 чоловік, при цьому з числом зайнятих до 20людина підприємство належить до ремісничим, від 20 до 100 чоловік домалим і від 100 до 500-до середніх. Однак у конкретних країнах ціпоказники різні. Наприклад, у США до малих відносять підприємства до 50чоловік, при цьому обсяг річної виручки не повинен перевищувати 20млн.дол. для підприємств транспорту, 21 млн.дол. - Вбудівництві, 35 млн.дол. - В оптовій торгівлі, 14,5 млн. дол. - У сферіпослуг.

  У Росії до суб'єктів малого підприємництва, згідно ззаконодавством, відносяться наступні комерційні організації:організації, у статутному капіталі яких частка участі Російської Федерації,суб'єктів Російської Федерації, громадських і релігійних організацій,благодійних та інших фондів не перевищує 25%, частка, що належитьодному або декільком юридичним особам, які не є суб'єктами малогопредпрінімательства6не перевищує 25% і в яких середня чисельністьпрацівників за звітний період не перевищує таких граничних рівнів:в промисловості, будівництві та на транспорті - 100 осіб; в сільськомугосподарстві і в науково-технічній сфері - 60 осіб; в оптовій торгівлі -
  50 осіб, у роздрібній торгівлі та побутовому обслуговуванні - 30 осіб; вінших галузях і при здійсненні інших видів діяльності - 50чоловік. Під суб'єктами малого підприємництва розуміються такожфізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю безутворення юридичної особи. Кількість малих підприємств в Росії в 1996р. склало 877,3 тис. і зросла в порівнянні з 1993р. більш ніж у 1,5рази. Найбільша питома вага цих підприємств в торгівлі, масовомухарчуванні, постачанні та збуті - 43%; будівництві - 17%; промисловості -
  17%. Чисельність працюючих на малих підприємствах досягла майже 10млн. осіб. Найбільше число зайнятих устроітельстве29, 3%; промисловості - 29%; торгівлі, масовому харчуванні,постачанні та збуті-26,1%.

  Малий бізнес має ряд переваг. Саме він формуєконкурентну сферу, створює додаткові робочі місця, оперативновпроваджує передові досягнення, перебудовує виробництво в залежності відспіввідношень попиту і пропозиції, не вимагає підвищених первиннихвитрат. Збільшення кількості малих підприємств, підвищення їхефективності - не самоціль, а реальний крок на шляху формування ринковоїсередовища, забезпечення умов для економічного зростання і на цій основіпідвищення добробуту росіян. Досвід зарубіжних країн свідчить протому, що без вагомої державної підтримки неможливо забезпечитирозвиток малого підприємництва швидкими темпами. Певніорганізаційні рішення, спрямовані на підтримку малих підприємств, булиприйняті в останні роки і в Росії. Так, у 1995 році був прийнятий
  Федеральний Закон "Про державну підтримку малогопідприємництва в Російській Федерації ", який визначив основніположення державної підтримки малого підприємництва,встановив головні напрями, форми і методи державногостимулювання та регулювання діяльності малих підприємств. У цьому жроці прийнято постанову Уряду Російської Федерації, якимзатверджена федеральна програма державної підтримки малогопідприємництва на 1996-1997гг.Программой передбачені заходи щодо впорядкування і удосконалення нормативно-правової, фінансово -кредитної, інвестиційної та інших видів підтримки малого бізнесу. Важливоюформою підтримки малого підприємництва є бюджетнефінансування виконання федеральної цільової програми "Державнапідтримка малого підприємництва в РФ ". Ключовою ланкою механізмупідтримки і розвитку малого бізнесу є податкова система.
  Необхідна цілеспрямована програма реформування податкової системи,націлена на зміцнення і підтримку малих підприємств. Вона повиннавраховувати як зарубіжний, так і власний російський історичнийдосвід.

  Наступним важливим кроком стало прийняття Федерального закону "Проспрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктівмалого підприємництва ". Дія спрощеної системи оподаткуванняпоширюється на індивідуальних підприємців і організації зграничною чисельністю працюючих до 15 чоловік. Важливо відзначити, що ввідміну від пільг з податку на прибуток, суб'єктом спрощеної системиоподаткування можуть стати підприємства, незалежно від виду їхдеятельності.Под дія спрощеної системи оподаткування не потрапляютьпідприємства, зайняті випуском підакцизної продукції, підприємства, створеніна базі ліквідованих структурних підрозділів діючихпідприємств, а також кредитні, страхові організації, інвестиційніфонди, професійні учасники ринку цінних паперів, підприємства ігорногоі розважального бізнесу та інші організації, для яких узаконодавчому порядку встановлені особливі правила ведення бухгалтерськогообліку та звітності. При цьому сукупний розмір валової виручкипідприємства на протязі року, що передує кварталу, в якому поданозаяву на право використання спрощеної системи оподаткування, неповинен перевищувати 100000-кратної суми мінімального розміру оплати праці.

  Об'єктом оподаткування єдиним податком організацій успрощену систему оподаткування є сукупний дохід або валовийвиручка, одержані за звітний період. Якщо перехід на спрощену системуоподаткування - добровільна справа малого підприємства, то вибір об'єктаоподаткування здійснюється органом державної влади суб'єкта
  Російської Федерації. Встановлено єдині правила обчислення сукупногодоходу та валової виручки. Встановлено такі ставки податку насукупний дохід, що підлягає зарахуванню: у федеральний бюджет - у розмірі
  10% від сукупного доходу; в бюджет суб'єкта Російської Федерації тамісцевий бюджет - в сумарному розмірі не більше 20% від сукупногодоходу. Якщо об'єктом оподаткування вибрана валова виручка,встановлюються такі ставки єдиного податку, що підлягає зарахуванню: уфедеральний бюджет - 3,33% від суми валової виручки; до бюджету суб'єкта
  Російської Федерації та місцевого бюджету - не більше 6,67% від суми валовоївиручки. Конкретні ставки єдиного податку залежно від видуздійснюваної діяльності суб'єктів малого підприємництва, а такожпропорції розподілу податкових платежів між суб'єктом Російської
  Федерації та місцевим бюджетом встановлюються рішенням органудержавної влади суб'єкта Російської Федерації. Офіційнимдокументом, що посвідчує право застосування малими підприємствамиспрощеної системи оподаткування, є патент, що видається строком наодин рік. Річна вартість патенту встановлюється з урахуванням ставокєдиного податку рішенням органу державної влади суб'єкта
  Російської Федерації в залежності від виду діяльності. Саме запровадженняпатенту, поряд із звільненням від податку на дохід, значно спроститьвзаємовідносини підприємств з податковими інспекціями, звільнить їх відрутинної роботи. Придбання патентів дозволило б вирватися з порочногокола, коли підприємства одержують ліцензію і не доходять до податковоїінспекції. Саме патент повинен стати основним документом длячисленних контролюючих органів, які здійснюють нагляд задіяльністю підприємств. Незважаючи на деяке зниження надходжень добюджет на першому етапі, в подальшому можна очікувати серйозного приросту зарахунок розширення бази оподаткування на основі збільшення кількостімалих підприємств. Для малих підприємств вигода також очевидна першза все через скорочення звітної роботи. Для податковий інспекцій різкоскоротитися обсяг контрольної роботи.

  1.Государственное регулювання діяльності суб'єктів малогопідприємництва.

  1.1. Програми підтримки малого підприємництва.

  Державна підтримка малого підприємництва в Російській
  Федерації здійснюється відповідно до Федерального закону "Продержавну підтримку малого підприємництва в Російській
  Федерації "від 14.06.1995г., Що видаються відповідно до нього іншимифедеральними законами, указами Президента Російської Федерації,постановами Уряду Російської Федерації, а також законами ііншими нормативно-правовими актами суб'єктів Російської Федерації.
  Державна підтримка малого підприємництва здійснюється занаступними напрямками:

  - формування інфраструктури підтримки і розвитку малогопідприємництва;

  - створення пільгових умов використання суб'єктамималого підприємництва державних фінансових, матеріально -технічних та інформаційних ресурсів, а також науково-технічнихрозробок і технологій;

  - встановлення спрощеного порядку реєстрації суб'єктівмалого підприємництва, ліцензування їх діяльності, сертифікаціїїх продукції, подання державної статистичної табухгалтерської звітності;

  - підтримка зовнішньоекономічної діяльності суб'єктівмалого підприємництва, включаючи сприяння розвитку їх торговельних, науково -технічних, виробничих, інформаційних зв'язків з закордоннимидержавами;

  - організація підготовки, перепідготовки та підвищеннякваліфікації кадрів для малих підприємств.

  Державна підтримка малого підприємництваздійснюється у відповідності з Федеральною програмою державноїпідтримки малого підприємництва, регіональними, галузевими тамуніципальними програмами розвитку та підтримки малого підприємництва.
  У федеральному бюджеті щорічно передбачається виділення асигнувань наїї реалізацію. Державні і муніципальні програми підтримки малогопідприємництва включають в себе наступні основні положення:

  - заходи з формування інфраструктури розвитку та підтримки малогопідприємництва на федеральному, регіональному та місцевому рівнях;

  - перспективні напрямки розвитку малого підприємництва тапріоритетні види діяльності суб'єктів малого підприємництва;

  - заходи, що вживаються для реалізації основних напрямів та розвиткуформ підтримки малого підприємництва;

  - заходи щодо залучення до підприємницької діяльності соціальноне захищених верств населення, в тому числі інвалідів, жінок, молоді,звільнених в запас (відставку) військовослужбовців, безробітних, біженців тавимушених переселенців, осіб, які повернулися з місць ув'язнення;

  - пропозиції щодо встановлення податкових пільг і щорічноговиділенню коштів з відповідних бюджетів на підтримку малогопідприємництва;

  - заходи для забезпечення передачі суб'єктам малогопідприємництва результатів науково-дослідних, дослідно --конструкторських і технологічних робіт, а також інноваційних програм;

  - заходи для забезпечення передачі суб'єктам малогопідприємництва не завершених будівництвом і порожніх об'єктів, аодно нерентабельних і збиткових підприємств на пільгових умовах;

  -заходів щодо забезпечення суб'єктам малого підприємництваможливості для першочергового викупу орендованих ними об'єктів нерухомостіз урахуванням вкладених у зазначені об'єкти коштів.

  1.1.1. Програми підтримки в різних сферах діяльності

  Федеральні органи виконавчої влади та органивиконавчої влади суб'єктів Російської Федерації здійснюють заходи щодорозширення участі суб'єктів малого підприємництва в експортно -імпортних операціях, а також здійснюють заходи щодо участі цих суб'єктів уреалізації програм і проектів у галузі зовнішньоекономічної діяльності,сприяння їх участі в міжнародних виставках і ярмарках. Розмір, порядокта умови компенсації витрат, пов'язаних з підтримкою зовнішньоекономічноїдіяльності, встановлюються договором між суб'єктом малогопідприємництва та відповідним державним (муніципальним)фондом підтримки малого підприємництва.
  Федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої владисуб'єктів Російської Федерації та органи місцевого самоврядуваннярозробляють та здійснюють заходи щодо створення відповідноїінформаційної інфраструктури з метою отримання суб'єктами малогопідприємництва економічної, правової, статистичної,виробничо-технологічної та іншої інформації, необхідної для їхефективного розвитку, і з метою обміну між ними зазначеної інформацією.
  Інформаційне обслуговування суб'єктів малого підприємництваздійснюється на пільгових умовах, передбачених чиннимзаконодавством. При цьому підприємства, установи та організації,надають інформаційні послуги суб'єктам малого підприємництва,користуються пільгами в порядку, встановленому чинним законодавством.
  Фонди підтримки малого підприємництва має право компенсувати суб'єктаммалого підприємництва, повністю або частково витрати, пов'язані зінформаційним обслуговуванням їх діяльності. Розмір, порядок і умовикомпенсації встановлюються договором між суб'єктом малогопідприємництва та відповідним фондом підтримки малогопідприємництва. Федеральні органи виконавчої влади, органивиконавчої влади суб'єктів Російської Федерації та органи місцевогосамоврядування розробляють і здійснюють комплекс заходів щодосприяння в забезпеченні суб'єктів малого підприємництва сучаснимобладнанням і технологіями, у створенні мережі технопарків, лізингових фірм,бізнес-інкубаторів, виробничо-технологічних центрів та іншихоб'єктів інфраструктури, що створюються з метою підтримки суб'єктів малогопредпрінімательства.Федеральние органи виконавчої влади, органивиконавчої влади суб'єктів Російської Федерації та органи місцевогосамоврядування здійснюють заходи з розміщення замовлень на виробництво іпоставки спеціалізованого обладнання та інших видів продукції длясуб'єктів малого підприємництва, сприяють у створенні та організаціїдіяльності суб'єктів малого підприємництва, спеціалізованихоптових ринків, ярмарків продукції суб'єктів малого підприємництва, втому числі шляхом надання будівель, споруд, обладнання,виробничих і службових приміщень, іншого майна, що перебувають удержавної або муніципальної власності. Виробничо -технологічна підтримка суб'єктів малого підприємництва можездійснюватися на пільгових умовах. При цьому підприємства, установи таорганізації, що здійснюють виробничо-технологічну підтримкусуб'єктів малого підприємництва, користуються пільгами в порядку,встановленому чинним законодавством. Федеральні органивиконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів Російської
  Федерації та органи місцевого самоврядування забезпечують розвиток системипідготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для малогопідприємництва. Установи і організації, що здійснюють підготовку,перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів для малогопідприємництва, користуються пільгами в порядку, встановленомучинним законодавством.

  1.2.Роль малих підприємств на ринку.

  Тим часом, хоча малі підприємства дійсно потребуютьдержавної підтримки, саме вони можуть реально протистоятинайбільшим монополіям, що захопили товарний ринок. За кордоном давно прийшлидо висновку, що малий бізнес є одним із наріжних каменівжиттєстійка економіки. Саме форма малих підприємств створює найбільшсприятливі можливості для підприємницької діяльності, особливона її початковій стадії. Присутність на ринку значної кількостімалих підприємств обумовлює наявність конкуренції. Для малогопідприємства завжди знайдеться ніша на ринку. Адже вона як правило, має гнучке, швидко переналагоджуваною виробництво. Стимулюючи конкуренцію,малий бізнес сприяє підвищенню ефективності виробництва тапродуктивності суспільної праці, а отже, реального підйому економіки. Малі підприємства виконують найважливіші соціальні функції,задіюючи трудові ресурси, що вивільнилися, з державного сектораекономіки внаслідок зниження обсягів виробництва. У Москві майжекожен п'ятий працюючий повністю або частково зайнятий у сфері малогопідприємництва. Малий бізнес функціонує переважно намісцевому ринку, але може досить активно впливати і нанаціональний ринок.

  Державна підтримка малого бізнесу через прямеінвестування неможлива або, принаймні, вкрай обмежена черезнинішнього фінансового становища країни дефіциту бюджету. А спробистворення в регіонах різних фондів підтримки малих підприємств - простокрапля в морі. Пільгові позики і кредити отримати практично неможливо,комерційні банки, дотримуючись свої фінансові інтереси, вважають за краще неризикувати без достатніх гарантій. У такій ситуації природно можливоє шлях стимулювання через податкову систему. Але першийспроба кардинально вирішити цю проблему, як бачимо, виявилася невдалою.
  Проте це основний і до того ж найбільш часто застосовується урозвинених державах метод.

  В Англії, наприклад, малому бізнесу пропонуються податковіпільги у вигляді суттєво зниженої ставки податку на прибуток. Якщодохід підприємства не перевищує 200000 фунтів стерлінгів на рік, то ставказнижується від 15 до 25%. У Франції підприємства, господарський оборотяких за попередній фінансовий рік не перевищив 70 тис.франков, з початкуроку, наступного за звітним, звільняються від сплати податку надодану вартість. Звільнені від податку на додану вартістьіндивідуальні підприємці, люди вільних професій. Підприємства зчисельністю менше 10 чоловік звільняються від деяких видів податків. У
  Німеччині підприємства з капіталом до 120 тис.марок або з доходом до 36тис.марок на рік звільняється від промислового податку. У США ставкафедерального податку на прибуток корпорацій носить ступінчастий характер,що має велике значення для малих підприємств. За перші 50 тис. доларівоподатковуваного прибутку встановлено ставку податку 15%, за наступні 25тис. доларів стягується 25%, і лише сума, що перевищує 75 тис. доларівоподатковується за основною податкової ставкою 34%. Крім цього дієрозгалужена система податкових пільг і знижок. Поняття малого бізнесу,як бачимо, найчастіше визначається обсягами господарської діяльності, аНЕ чисельністю.

  1.3. Фонди підтримки малого підприємництва.

  Фондом підтримки малого підприємництва є некомерційнаорганізація, яка створюється з метою фінансування програм, проектів тазаходів, спрямованих на підтримку і розвиток малогопідприємництва, шляхом акумулювання бюджетних коштів, коштів,що надходять від приватизації державного та муніципального майна,доходів від власної діяльності, добровільних внесків фізичних іюридичних осіб, у тому числі іноземних, доходів від випуску і розміщенняцінних паперів, а також доходів, одержуваних за відсотками від пільговихкредитів, виділених на конкурсній основі суб'єктам малогопідприємництва. Фонд підтримки малого підприємництва єюридичною особою. Основними напрямками діяльності фонду підтримкималого підприємництва є:

  - сприяння у формуванні ринкових відносин на основідержавної підтримки малого підприємництва і розвитку конкуренціїшляхом залучення та ефективного використання фінансових ресурсів дляреалізації цільових програм, проектів та заходів в області малогопідприємництва;

  - участь у розробці, проведенні експертизи і конкурсномувідборі, а також у реалізації федеральних, регіональних (міжрегіональних),галузевих (міжгалузевих) і муніципальних програм розвитку та підтримкималого підприємництва, проектів в галузі малого підприємництва,демонополізації економіки, розвитку конкуренції, насичення товарного ринку,створення нових робочих місць;

  - участь у формуванні інфраструктури ринку, що забезпечуєрівні умови і можливості для здійснення діяльності в областімалого підприємництва;

  - підтримка інноваційної діяльності підприємницькихструктур, стимулювання розробки і виробництва принципово новихвидів продукції, сприяння в освоєнні нових технологій і винаходів;

  - сприяння в залученні вітчизняних та іноземнихінвестицій для реалізації пріоритетних напрямків діяльності по створеннюконкурентного середовища і розвитку малого підприємництва;

  - організація консультацій з питань оподаткування тазастосування норм законодавства.

  Фінансове забезпечення в області державної підтримки малогопідприємництва здійснює Федеральний фонд підтримки малогопідприємництва. Федеральний фонд підтримки малого підприємництваможе виступати гарантом по цільових іноземними кредитами, що надаються
  Російської Федерації на підтримку малого підприємництва, а також поінвестиційних кредитів, що надаються кредитними організаціями
  Російської Федерації суб'єктам малого підприємництва на комерційнійпідприємництва. Державними і муніципальними, у тому числіспеціалізованими, фондами підтримки малого підприємництва єзасновані фонди, у статутному капіталі яких участь Російської
  Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утвореньстановить не менше 50 відсотків. Доходи від діяльності Федерального фонду
  , Державних і муніципальних фондів підтримки малогопідприємництва залишаються в їхньому розпорядженні, не підлягають оподаткуваннюі спрямовуються на реалізацію цілей і завдань, передбачених у цьому
  Федеральному законі.

  Завдання і функції державних і муніципальних фондів підтримкималого підприємництва визначаються в їх статутах, що затверджуютьсяфедеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої владисуб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування,уповноваженими створювати такі фонди.

  До основних завдань державних і муніципальних фондів відносяться:

  - надання фінансової допомоги на оплатній ібезоплатній основі при здійсненні програм демонополізації,перепрофілювання виробництва з метою розвитку конкуренції та насиченнятоварного ринку відповідно до чинного законодавства;

  - виконання функцій заставодавця, поручителя, гаранта ззобов'язаннями малих підприємств;

  - пайову участь у створенні та діяльності господарюючихсуб'єктів, що забезпечують розвиток інфраструктури ринку, спеціалізованихконсультаційних організацій та інформаційних систем підтримки малогопідприємництва і розвитку конкуренції, систем споживчоїекспертизи та сертифікації товарів і послуг;

  - фінансування заходів по підготовці, перепідготовціі підвищенню кваліфікації кадрів для малих підприємств, підтримці новихекономічних структур, захисту прав споживачів;

  - фінансування наукових досліджень, науково -практичних конференцій, симпозіумів, нарад, у тому числіміжнародних, пов'язаних з діяльністю зазначених фондів;

  - проведення заходів, спрямованих на залучення таефективне використання коштів вітчизняних та іноземних інвесторів, втому числі проведення конкурсів, аукціонів, виставок, лотерей, а такожздійснення операцій з цінними паперами в порядку, встановленому чиннимзаконодавством;

  - організація збору, обробки правової, патентно -ліцензійної та іншої інформації, яка становить інтерес для суб'єктів малогопідприємництва, вивчення кон'юнктури внутрішнього ринку, наданняконсультаційної та організаційно-методичної допомоги при розробціпрограм і проектів у сфері малого підприємництва;

  - здійснення в установленому порядку зовнішньоекономічноїдіяльності, участь у міжнародних програмах та проектах в областімалого підприємництва.

  2. Застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності длясуб'єктів малого підприємництва.

  2.1.Вибор системи оподаткування.

  Спрощена система оподаткування, обліку та звітності длясуб'єктів малого підприємництва - організацій і індивідуальнихпідприємців застосовується поряд з прийнятої раніше системоюоподаткування, обліку та звітності, передбаченої законодавством
  Російської Федерації. Право вибору системи оподаткування, включаючи перехіддо спрощеної системи або повернення до прийнятої раніше системі, представляєтьсясуб'єктам малого підприємництва на добровільній основі. Застосуванняспрощеної системи оподаткування передбачає заміну сплатисукупності федеральних, регіональних та місцевих податків і зборів сплатою єдиного податку, що обчислюється за результатами господарської діяльності зазвітний період. Для індивідуальних підприємців передбачаєтьсязаміна сплати прибуткового податку на дохід, отриманий від здійсненняпідприємницької діяльності, сплатою вартості патенту на заняттяданою діяльністю. З моменту переходу на спрощену системуоподаткування проблеми бухгалтерського обліку для відповіднихпідприємств гранично спрощуються. Досить вести Книгу обліку доходів івитрат за формою, і суворо дотримуватися викладеного в даному наказіпорядку відображення в ній господарських операцій. Крім цього, дляпідприємств, що перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку тазвітності, зберігається загальний для всіх порядок ведення касових операцій іподання статистичної звітності. Підприємствам, для яких об'єктомоподаткування є сукупний дохід, при його численні потрібно чіткокеруватися встановленим Законом переліком витрат, що віднімаються звалової виручки, який кілька конкретизований у Порядку відображення в
  Книзі обліку доходів і витрат господарських операцій. До таких витратвідносяться:

  - Вартість використаних у процесі виробництва товарів
  (робіт, послуг), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, придбанихтоварів і палива.

  Як і для всіх інших підприємств і організацій, данавартість формується виходячи з цін придбання (без урахування ПДВ), націнок,комісійних винагород, що сплачуються постачальницьким ізовнішньоекономічним організаціям, вартості послуг товарних бірж, включаючиброкерські послуги, мита, плати за транспортування, зберігання тадоставку, що здійснюються сторонніми організаціями.

  - Експлуатаційні витрати.

  До даних витрат належать витрати на утримання та експлуатаціюустаткування інших робочих місць, будівель, споруд, приміщень,використовуваних для виробничої і комерційної діяльності.

  - Витрати на поточний ремонт обладнання та іншихробочих місць, будівель, споруд та приміщень, що використовуються длявиробничої і комерційної діяльності.

  - Витрати на оренду приміщень, що використовуються длявиробничих ної та комерційної діяльності.

  - Витрати на аренду транспортних засобів.

  До транспортних засобів відносяться автомобілі, судна, апаратилітальному - повітряні та інші транспортні засоби, що використовуються длявиробничої і комерційної діяльності.

  - Витрати на сплату відсотків за кредитами банків у межахоблікової ставки ЦБ РФ, збільшеної на 3%.

  - Вартість наданих підприємству послуг.

  - суми ПДВ, сплаченого постачальникам.

  - Суми податку на придбання автотранспортнихкоштів.

  - Суми відрахувань у державні позабюджетнісоціальні фонди.

  - Суми сплачених митних платежів,державних мит і ліцензійних зборів.

  Природно, що по всіх перерахованих позиціях сумифактично зроблених витрат мають бути підтвердженівідповідними первинними документами. Ніякі інші витрати віднесеннюна зменшення оподатковуваного доходу не підлягають. зокрема, невичетаются їх оподатковуваного доходу заробітна плата, відрядженнявитрати, і амортизаційні відрахування, для всіх інших підприємствщо відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг). Надалі до випускувідповідних роз'яснень залишається не зрозумілим, що ж розумієтьсяпід наданими підприємству послугами, вартість яких вираховується зоподатковуваного доходу, і чи належить сюди послуги з реклами, навчанняперсоналу та інші аналогічні витрати, звичайно також відносяться насобівартість продукції.

  До складу доходів підприємства, також, як і для всіх іншихпідприємств, включаються грошові кошти та інше майно отриманебезвозмезно у вигляді фінансової допомоги. Порядок визначенняоподатковуваного доходу показує, що при переході на спрощенусистему оподаткування, виграючи в простоті бухгалтерського облікупідприємство може понести істотні економічні втрати. Для того,щоб визначити, чи вигідний для даного конкретного підприємства перехідна цю систему необхідно провести детальні розрахунки з урахуванням усіхособливостей діяльності цього підприємства. Основну роль у подібнихрозрахунках грає рівень рентабельності підприємства і структура витрат,складових собівартість виробленої ним продукції (робіт, послуг).
  2.2.Расчет оподатковуваного прибутку.

  Як приклад проведемо вкрай спрощений оціночний розрахуноквиходячи з таких умов:

  - об'єктом оподаткування для підприємства єсукупний дохід;

  - рівень рентабельності підприємства становить 50%;

  - для витрат, що віднімаються з валового доходу у структурісобівартості продукції дорівнює 50%;

  - сумарна ставка податку на сукупний дохідвідповідає максимально можливою, то 30%;

  Визначимо спочатку прибуток підприємства при звичайній системіоподаткування з огляду для простоти тільки дві основні податки: податокна прибуток і ПДВ. Припустимо, що собівартість одиниці продукціїскладає 20000руб.Тогда виходячи з припущення норми рентабельностіціна реалізації буде дорівнює 30000 руб. Без урахування ПДВ і 36000 руб. з ПДВ
  (при ставці ПДВ 20%). З них підприємство сплачує в бю

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !