ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Фінансовий контроль
       

   

  Податки, оподаткування

  Введення.

  Економічна політика держави здійснюється за допомогоюфінансово-кредитних важелів. Один з найбільш важливих важелів управлінняфінансової системи є фінансовий контроль. На сучасному етапіфінансовий контроль зазнає серйозних змін. Цепов'язано з принципово новим характером товарно-грошових відносин уУкраїні, появою різноманітних форм власності і новогодля країни фінансового ринку.

  Поряд із державним і відомчим контролем з'явилася новаорганізаційна форма фінансового контролю - аудиторство.

  Необхідність фінансового контролю, його суть і значеннявизначаються Конституцією України. В даний час, коли
  Росія переживає період становлення ринкових відносин і пов'язаних з цимперетворень усіх державних інститутів, відбувається процесрозмежування повноважень між центральною владою і областями України.
  Дуже гостро стоїть питання про необхідність визначення задач і функційрізних контрольних органів виконавчої та представницької влади.

  У своїй роботі я спробую розкрити суть і значення фінансовогоконтролю в економічній політиці держави. Відзначити її роль у створенніумов для фінансової стабілізації.

  Основна частина роботи присвячена проблемі організації контрольноїроботи, що проводиться відповідними фінансовими органами. Дана проблемарозглянута на прикладі спеціалізованого контрольного підрозділу МФРФ.
  Контрольно-ревізійного управління (КРУ).
  Відзначено основні завдання та функції даного органу контролю, порядокпроведення перевірок, також порушені питання правової основи фінансовогоконтролю.

  Подальший його розвиток і ефективність багато в чому залежать відстворення нової законодавчої бази, що забезпечує його проведення наякісно новому рівні.

  Актуальність перерахованих вище питань я і спробувала обгрунтувати всвоїй роботі.

  1. Фінансовий контроль - метод управління фінансами.

  1. Сутність і значення фінансового контролю.

  Фінансовий контроль - складова частина, або спеціальна галузь,здійснюваного в країні контролю. Наявність фінансового контролю об'єктивнообумовлено тим, що фінансів як економічної категорії притаманні не тількирозподільна, а й контрольна функції. Тому використаннядержавою фінансів для вирішення своїх завдань обов'язково припускаєпроведення з їх допомогою контролю за ходом виконання цих завдань. Фінансовийконтроль здійснюється в установленому правовими нормами порядку всійсистемою органів державної влади та органів місцевого самоврядування,в тому числі спеціальними контрольними органами з участю громадськихорганізацій, трудових колективів і громадян.

  Значення фінансового контролю виражається в тому, що при йогопроведенні перевіряється, по-перше, дотримання встановленого правопорядку впроцесі фінансової діяльності державними і громадськими органами,підприємствами, установами, по-друге, економічна обгрунтованість іефективність здійснюваних дій, відповідність їх задачам держави.

  Фінансовий контроль - це контроль за законністю дій в областіутворення і використання грошових коштів держави і суб'єктівмісцевого самоврядування з метою ефективного соціально-економічногорозвитку країни і окремих регіонів.

  Фінансовий контроль містить у собі: контроль за виконаннямфедерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації; бюджетівпозабюджетних фондів; контроль за станом зовнішнього і внутрішнього боргу;державних резервів.

  Об'єкт фінансового контролю не обмежується перевіркою тількигрошових коштів. В остаточному підсумку він означає контроль за використаннямматеріальних, трудових, природних та інших ресурсів країни, оскільки всучасних умовах процес виробництва і розподілу не обмежуєтьсягрошовими відносинами.

  Конкретні форми і методи фінансового контролю дозволяють забезпечитиінтереси і права як держави і її установ, так і всіх іншихекономічних суб'єктів; фінансові порушення спричиняють санкції і штрафи.

  Державний фінансовий контроль призначений для реалізаціїфінансової політики держави, створення умов для фінансовоїстабілізації. Це насамперед розробка, затвердження і виконаннябюджетів усіх рівнів і позабюджетних фондів, а також контроль за фінансовоюдіяльністю державних підприємств і установ, державнихбанків і корпорацій. Фінансовий контроль з боку держави,недержавної сфери економіки обмежується лише сферою виконаннягрошових зобов'язань перед державою, включаючи податки та інші платежі,дотримання законності і доцільності при витраті виділених абобюджетних субсидій і кредитів, а також дотримання встановленихурядом правил організації грошових розрахунків, ведення обліку тазвітності.

  Фінансовий контроль за діяльністю підприємств включає такожконтроль з боку кредитних установ, акціонерів і внутрішній контроль.

  Фінансовий контроль притаманний всім фінансово-правовим інститутам.
  Тому крім загальних фінансово-правових норм, що регулюють організацію іпорядок проведення фінансового контролю в цілому, є норми, щощо передбачають його специфіку в окремих фінансових правових інститутах.

  Основний зміст фінансового контролю у відносинах, регульованихфінансовим правом, полягає в:а) перевірці виконання фінансових зобов'язань перед державою іорганами місцевого самоврядування, організаціями та громадянами;б) перевірці правильності використання державними і муніципальнимипідприємствами, установами, організаціями, що знаходяться в їх господарськомувіданні або оперативному управлінні, грошових ресурсів (банківських позичок,позабюджетних коштів та інших засобів);в) перевірці дотримання правил здійснення фінансових операцій, розрахунків ізбереження коштів підприємствами, організаціями, установами;г) виявленні внутрішніх резервів виробництва;д) усуненні і попередженні порушень фінансової дисципліни. У разі їхвиявлення у встановленому порядку приймаються заходи впливу доорганізаціям, посадовим особам та громадянам, забезпечується відшкодуванняматеріального збитку державі, організаціям, громадянам.

  2. Види, форми і методи фінансового контролю.

  Фінансовий контроль як спеціалізований вид управлінськоїдіяльності й особлива галузь економічних знань в своєму розпорядженнірізноманітними методичними прийомами, розробленими цієї дисципліною абозаснованими на досягненнях суміжних областей (бухгалтерського обліку,статистики, фінансів, державного бюджету).

  Системність контролю досягається комбінованим використанням йогорізних видів: логічного та математичного, документального тафактичного.

  Розподіл контролю на документальний і фактичний носить в певнійзаходів умовний характер тому що в основі цього розмежування лежатразлічниеджерела даних.

  Так, джерелами інформації для документального контролю служать:первинні документи, регістри бухгалтерського обліку; бухгалтерська,статистична і оперативно-технічна звітність, нормативна, проектно -конструкторська, технологічна та інша документація.

  Фактичний контроль базується на вивченні фактичного стануперевіряються, за даними їх огляду в натурі (перерахунку, зважування,лабораторного аналізу і т.д.), він не може бути всеосяжним черезбезперервність господарських операцій.

  До основних засобів документального контролю можна віднести:
  - формальну і арифметичну перевірку документів;
  - юридичну оцінку господарських операцій, відображених у документах;
  - логічний контроль об'єктивної можливості документально оформлених господарських операцій;
  - суцільне і вибіркове спостереження;
  - зустрічну перевірку документів;
  - засіб оберненого рахунку, заснований на попередній експертній оцінці матеріальних витрат з метою наступного визначення розміру необгрунтованих списань сировини і матеріалів на виробництво визначених видів продукції, які в час контролю є в наявності;
  - оцінку законності і обгрунтованості господарських операцій за даними кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку;
  - балансові співставлення прямування товарно-матеріальних цінностей із їх відображенням у фінансово-бухгалтерської документації.

  Прийоми фактичного контролю можна розподілити на три групи:
  - інвентаризація;
  - експертна оцінка кваліфікованими фахівцями дійсного об'єму та кількості виконаних робіт, обгрунтованості нормативів матеріальних витрат і виходу готової продукції;
  - візуальне спостереження при безпосередньому обстеженні складських приміщень, виробничих підрозділів, стану контрольно-пропускного режиму.

  Серед форм фінансового контролю виділяють попередній, поточний іподальший контроль.

  Предшествуя проведення господарських і фінансових операцій,попередній контроль носить попереджуючий контроль. У цьому випадкуперевіряються що підлягають затвердженню і виконанню документи, які служатьпідставою для здійснення фінансової діяльності: проекти бюджетів,фінансових планів, кошторису, кредитні і касові заявки.

  Поточний контроль здійснюється в процесі здійснення господарських іфінансових операцій. Спираючись на дані первинних документів, оперативногоі бухгалтерського обліку, інвентаризацій і візуального спостереження, поточнийконтроль дозволяє регулювати швидко змінюються господарські ситуації,попередити втрати та збитки.

  Подальший контроль охоплює весь обсяг господарської та фінансовоїдіяльності перевіряється організації. Подальший контроль, що відрізняєтьсяпоглибленим вивченням господарської та фінансової діяльності підприємстваза період, що дозволяє розкрити недоліки попереднього і поточногоконтролю.

  Фінансовий контроль проводиться різноманітними методами, під якимирозуміють прийоми та способи його здійснення. Застосування конкретного методузалежить від ряду чинників: правового положення і особливостей формдіяльності органів, які здійснюють контроль, від об'єкта або метиконтролю, підстав виникнення контрольних правовідносин та інвикористовуються наступні методи фінансового контролю: спостереження, аналіз ФХД,нагляд, ревізії, перевірки (документації, стану обліку і т.д.),розгляд проектів фінансових планів, заявок, звітів про фінансово -господарської діяльності та ін

  Основний метод фінансового контролю - ревізія, тобто найбільшглибоке і повне обстеження фінансово-господарської діяльностіпідприємств, організацій, установ з метою перевірки її законності,правильності, доцільності.

  По об'єкту перевірки розрізняють ревізії документальні, фактичні,повні (суцільні), вибіркові. За організаційного ознакою вони можуть бутиплановими (передбачені в плані роботи відповідного органу) іпозаплановими (призначеними у зв'язку з надходженням сигналів, скарг тазаяв громадян, які потребують перевірки), комплексними (проводяться спільноз кількома контролюючими органами).

  Ревізія базується на перевірці первинних документів, обліковихрегістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, фактичної наявностігрошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, результати ревізіїоформляються актом, що має юридичну силу джерела доказів услідчої та судової практики.

  | Види ревізій |

  за відомчою приналежності * відомчі ревізуемих органів * всерединівідомчі

  * внутрішньогосподарські

  по повноті охоплення
  * повні

  * часткові

  * комплексні

  * тематичні

  за глибиною проведення * наскрізні

  * локальні

  за ступенем охоплення даних * суцільні

  * вибіркові

  * комбіновані

  за характером матеріалу
  * документальні

  * фактичні

  по відношенню до плану * планові

  * позапланові

  за черговістю дослідження * первинні одних і тих самих документів * додаткові

  * повторні

  рис. 1.1. Класифікація ревізій.

  Важливе місце серед методів фінансового контролю займаєрахункова перевірка звітності, що являє собою сукупністьспеціальних прийомів контролю достовірності бухгалтерських звітів ібалансів.

  Виділяють три основні етапи рахункової перевірки:
  - перевірка узгодженості показників різних форм звітності;
  - звірення окремих звітних показників із записами в регістрах бухгалтерського обліку;
  - перевірка обгрунтованості облікових записів за даними первинних документів.

  Результати лічильно-аналітичних перевірок оформлюються відповіднимактом. Акт перевірки має на меті вказати насамперед на неефективне,нераціональне використання державного майна.

  3. Органи, що здійснюють фінансовий контроль.

  У попередньому пункті ми вже відзначили, що фінансовий контрольподіляється на кілька видів з різних підстав. Залежно відчасу проведення, сфери фінансової діяльності, форми проведення і т.д.існує також класифікація фінансового контролю в залежності відорганів (суб'єктів) здійснюють його. У цьому випадку виділяється фінансовийконтроль: а) президентський;б) представницьких органів державної влади та місцевогосамоврядування;в) виконавчих органів влади;г) фінансово-кредитних органів;е) відомчий і внутрішньогосподарський;д) громадський;ж) аудиторський.
  | Державний і муніципальний контроль |

  Головне контрольне Представницький орган
  Контрольні та фінансові управління державної владиоргани виконавчої

  Президента РФ влади.

  Рахункова палата Комітет збюджетним

  РФ податків, банків і фінансів

  Комітет з питань бюджету,фінансовому, валютному і кредитномурегулювання

  МФРФ Уряд

  РФ

  Фінансовіоргани

  суб'єктів
  РФ

  КРУ МФРФ Федеральне казначейство ГНСРФ

  Федеральна служба ЦБРФ

  РФ податкової поліції


  | Відомчий і внутрішньогосподарський контроль |

  Головні розпорядники, розпорядники бюджетних коштів.

  Міністерства, відомства, що включають у свою систему інші органи державного управління.


  | Незалежний контроль |

  Аудитори

  Аудиторські контори

  Рис. 1.2. Схема структури органів, що здійснюють бюджетно-фінансовийконтроль в РФ

  Принцип поділу влади надає важливу роль фінансового контролюза діяльністю органів виконавчої влади з боку органівпредставницької влади і визначає його новий зміст. Основи контролюзакріплені в Конституції російської Федерації, в конституціях республік вскладі Федерації, а також в основних законах та правових актахпредставницьких органів місцевого самоврядування та органів виконавчоївлади.

  Так, для здійснення контролю за виконанням бюджету
  Рада Федерації і Державна Дума утворює Рахункову палату. Склад іпорядок діяльності Рахункової палати визначається Федеральним Законом
  Російської Федерації. Сфера повноважень Рахункової палати - контроль зафедеральної власністю і федеральними коштами. Контролюпідлягають усі юридичні особи в частині, пов'язаної з отриманням,перерахуванням і використанням ними коштів федерального бюджету іпозабюджетних фондів, використанням федеральної власності, а такожнаявністю у них податкових, митних та інших пільг, наданихфедеральними органами.

  Рахункова палата зобов'язана контролювати стан державноговнутрішнього і зовнішнього боргу Російської Федерації, діяльність
  Центрального Банку Росії з обслуговування державного боргу,ефективність використання іноземних кредитів і позик, які отримує
  Урядом Російської Федерації, а також надання Росією коштіву формі позик і на безоплатній основі іноземним державам іміжнародним організаціям.

  Здійснюючи контрольну діяльність, Рахункова палата у правіпроводити ревізії та тематичні перевірки, про результати яких вонаінформує Раду Федерації і Державну Думу. При виявленні порушеннязаконів, що тягне за собою кримінальну відповідальність, передаєвідповідні матеріали до правоохоронних органів.

  У своїй діяльності рахункова палата взаємодієз іншимиконтрольними органами Російської Федерації. Контрольні органи президента і
  Уряду Російської Федерації, Федеральна служба контррозвідки,контрольні органи суб'єктів Федерації, правоохоронні органи,
  Центральний банк, Державна податкова служба та інші органи зобов'язанісприяти діяльності Рахункової палати.

  Рахункова палата повинна регулярно надавати відомості про своюдіяльності засобів масової інформації.

  У ведення державної Думи та Ради Федерацій переданий контрольно -бюджетний комітет. У його компетенцію входять крім експертно-аналітичноїроботи з фінансових питань, пов'язаних з доходами і витратамибюджетних коштів, проведення також фінансового контролю за: виконаннямфедерального бюджету; дотриманням законності і підвищенням ефективностідержавних коштів, які видаються на фінансування бюджетнихорганізацій, сфери матеріального виробництва, оборони; формуваннямдоходів і витрат від зовнішньоекономічної діяльності; використаннямпозабюджетних фондів.

  Контрольні функції в галузі фінансів здійснюють такожпредставницькі органи державної влади суб'єктів Російської
  Федерації, що закріплено в їхньому законодавстві відповідно дофедеральними актами, і органи місцевого самоврядування.

  З метою ефективності президентського контролю у віданні Президента
  Російської Федерації створено спеціальний контрольний орган - Контрольнеуправління Президента Російської Федерації (перетворене з Контрольногоуправління Адміністрації Президента Російської Федерації).

  Контрольне управління має територіальні підрозділи. Всі ціоргани діють як система забезпечення конституційних контрольнихповноважень Президента Російської Федерації. Вони здійснюють від імені та задорученням президента Російської Федерації контроль за виконаннямфедеральними органами державної влади та органами державноївлади суб'єктів Федерації конституції Російської Федерації, указів ірозпоряджень Президента. Управління підпорядковується безпосередньо Президенту
  Російської Федерації як структурного підрозділу його
  Адміністрації. Основними функціями Контрольного управління є:
  - аналіз діяльності спеціальних органів контролю та нагляду федеральних органів виконавчої влади, підрозділів Адміністрації Президента, органів виконавчої влади суб'єктів Федерації;
  - розгляд скарг та звернень громадян, підприємств, установ.
  Всі вони припускають можливість проведення контролю, що є за своїмфінансовим змістом.

  Управління не наділене правом застосування будь-яких санкцій, однаквоно має право направляти приписи про усунення виявлених порушенькерівникам федеральних органів виконавчої влади, головамвиконавчої влади суб'єктів Федерації. Ці приписи повинні бутирозглянуті відповідними органами і посадовими особами протягом 10днів.

  Органи виконавчої влади направляють контрольну діяльністьпідвідомчих їм органів державного управління, в тому числіфінансових, а також безпосередньо самі здійснюють фінансовий контроль.

  У межах своїх повноважень Уряд Російської Федераціїконтролює складання і виконання федерального бюджету, проведенняєдиної фінансової, кредитної та грошової політики, здійснюєсистематичний контроль за виконанням Законів Російської Федерації та іншихактів, що регулюють фінансові відносини, іншими органами виконавчоївлади суб'єктів Федерації, вживає заходів щодо усунення їх порушення.

  У повноваження Уряду Російської Федерації входить контроль задіяльністю в галузі фінансів підвідомчих йому міністерств,державних комітетів та інших, включаючи органи федеральної службифінансової сфери. При цьому Уряд російської Федерації вправіскасувати акти зазначених органів.

  Направляючи діяльність підвідомчих йому органів щодо здійсненняфінансового контролю, Уряд Російської Федерації приймає правовіакти (нормативні та індивідуальні), що регулюють порядок цієїдіяльності. Так, Кабінетом Міністрів України затверджено Положенняпро Міністерство фінансів Російської Федерації (Постанова від 19 серпня
  1994 року), Положення про федеральний казначействі Російської Федерації
  (Постанова від 27.08.93г.), Про інших службах, де закріплені функції зфінансового контролю.

  Найважливіше місце в системі фінансового контролю займає Міністерствофінансів Російської Федерації, які не тільки розробляє фінансовуполітику країни, але й контролює її здійснення.

  Перш за все Мінфін здійснює фінансовий контроль у процесірозробки федерального бюджету; контролює надходження і витрачаннябюджетних коштів і коштів федеральних позабюджетних фондів; бере участь упроведенні валютного контролю; контролює напрямок і використаннядержавних інвестицій.

  Слід при цьому зазначити, що контрольні повноваження Мінфіну
  Російської Федерації поширюються на фінансові кошти тількифедерального рівня. У тих випадках, коли перевіряється діяльністьвиконавчих органів влади суб'єктів Федерації, його контрольні функціїне повинні виходити за ці рамки. Такий підхід обумовлений принципомсамостійності бюджетного пристрою в Російській Федерації.

  Проте, беручи до уваги прийнятий в 1998р. Бюджетний кодекс,відзначимо, що на Мінфін покладено здійснення фінансового контролю завиконанням бюджетів суб'єктів Російської Федерації та місцевих бюджетів,якщо суб'єкт Російської Федерації отримує допомогу в обсязі понад 50%витрат його консолідованого бюджету. Призначається ревізія і виконаннябюджету суб'єкта Федерації переходить під контроль Мінфіну та у випадках,коли суб'єкт не в змозі забезпечити обслуговування і погашення своїхборгових зобов'язань.

  Фінансовий контроль здійснюють всі структурні підрозділи МФРФвідповідно до їх компетенції. Так, органи казначейства покликаніздійснювати державну бюджетну політику; керувати процесомвиконання федерального бюджету, здійснюючи при цьому жорсткий контроль занадходженням, цільовим і економним використанням державних коштів. Узв'язку з підвищенням ролі податків в доходах держави стало необхідновиділення органів податкової служби в особливу систему. Діяльність податковоїслужби спрямована на забезпечення єдиної системи контролю за дотриманнямросійського податкового законодавства, правомірності обчислення, повнотиі своєчасності внесення податків до бюджету і позабюджетних фондів. Органи
  ДПС наділені широким колом контрольних повноважень і прав із застосуваннязаходів примусового впливу до порушників податкового законодавства.
  Одночасно, для забезпечення безпеки РФ і зміцненнядержавної дисципліни у сфері оподаткування були створеніфедеральні органи податкової поліції, які містять у Федеральну службуподаткової поліції, територіальні та місцеві органи.

  Функції органів Державного страхового нагляду також обмеженіособливою сферою - страховою діяльністю. Вони здійснюються з метоюзабезпечення дотримання вимог законодавства РФ про страхування,розвитку страхових послуг, захисту прав та інтересів учасників страховихвідносин.

  Перебудова банківської системи і виникнення комерційних банків узначною мірою змінили функції банків (кредитних органів) в областіфінансового контролю. Особлива роль у його здійсненні належить
  Центрального Банку Росії. Він організовує і контролює грошово-кредитнівідносини в країні, здійснює нагляд за діяльністю комерційнихбанків. З цією метою створено спеціальний підрозділ - Департаментбанківського нагляду. При цьому ЦБР має право застосувати до банків, що порушуєзаконодавство і встановлені правила діяльності, примусові заходивпливу в адміністративному порядку. ЦБР здійснює контроль задотриманням законодавства про валютне регулювання.

  Вперше в законодавчому плані вирішено питання про обов'язковістьвідомчого або внутрішнього контролю. Головним розпорядником ірозпорядником бюджетних коштів зобов'язано здійснюватиконтроль за використанням цих коштів.

  Поряд зі всіма структурними підрозділами МФРФіснує спеціальне контрольне підрозділ, призначений самедля проведення фінансового контролю - це Контрольно-ревізійнеуправління. З його територіальними органами на місцях. Докладно порядокорганізації контрольної роботи органів КРУ їхні функції і завдання мирозглянемо в наступному розділі.

  4. Недержавний контроль.

  Відмова від адміністративно-командних методів управління економікоюпідвищили роль тих видів фінансового контролю, які проводяться безучасті державних органів, але відповідно до державнихзаконами та нормативними актами. До недержавних видів фінансовогоконтролю відносяться внутрішньогосподарський та аудиторський контроль.

  Внутрішньогосподарський фінансовий контроль проводиться самим підприємством
  , Його економічними службами за фінансово-господарською діяльністюсвого підприємства.

  Новий вид фінансового контролю, що виник в Росії в кінці 80-хроків - аудиторський. У становленні та розвитку У Росії аудиторськогофінансового контролю знайшов відображення досвід зарубіжних країн, де така формаконтролю широко поширена.

  Порядок проведення аудиторського фінансового контролю врегульовано
  Указом Президента Російської Федерації «Про аудиторську діяльність в
  Російської Федерації ». Відповідно до цих актів аудиторська діяльністьвизначається як незалежний позавідомчий фінансовий контроль. Йогоможуть проводити як окремі фізичні особи, що пройшли державнуатестацію, так і аудиторські фірми (у тому числі, іноземні), якіможуть мати будь-яку організаційно-правову форму, передбачену Російськимзаконодавством. Після отримання ліцензії на право здійсненняаудиторської діяльності вони включаються до Державного реєстру аудиторівта аудиторських фірм. Організація державного регулювання аудиторськоїдіяльністю покладено на комісію з аудиторської діяльності при
  Президентові Російської Федерації.

  Всі послуги аудиторських організацій платні. Як правило відносиниаудитора і клієнта оформляються договором з оплатою послуг за договірнимицінами. Результат аудиторської перевірки оформляється у вигляді ув'язнення. Цейдокумент має юридичну силу для всіх юридичних і фізичних осіб,державних і судових органів.

  Виділяють два види: вудить-зовнішній і внутрішньофірмовий.

  внутрішньофірмовий аудит здійснюється всередині фірм аудиторською службою,функціонуючої, як на рівні центрального керівництва фірми, так і нарівні філій, дочірніх компаній тощо

  внутрішньофірмовий аудит спрямований на підвищення ефективностіуправлінського рішення щодо вдосконалення фінансової та господарськоїдіяльності підприємства з метою максимізації рентабельності і прибутку. Уйого завдання входить перевірка дотримання принципів і правил бухгалтерськогообліку при підготовці щорічної звітності, опрацювання рекомендацій зовнішніхаудиторів; консультування керівництва фірми з усіх питань фінансовоїстратегії підприємства; перевірка своєчасності, надійності і точностіфінансової інформації.

  Зовнішній аудит виконують спеціальні аудиторські фірми за договором здержавними, податковими та іншими органами, підприємствами, іншимикористувачами - банками, іноземними партнерами, акціонерами, страховимитовариствами т.д. Основним їх завданням є встановлення достовірностіфінансової звітності об'єктів, що перевіряються, а також розробка рекомендаційщодо усунення наявних недоліків у діяльності госпорганів, поліпшенню їхфінансово-господарської діяльності і комерційних результатів.

  Для досягнення поставлених завдань і цілей аудиторські фірмиздійснюють: фінансові експертизи; перевірки та ревізії фінансовогосподарської діяльності та комерційної діяльності підприємств іорганізацій; контроль за правильністю визначення доходів, що підлягаютьоподаткуванню; запобігання їх заниження і можливість уникненняштрафних санкцій.

  В цілому область аудиторських послуг досить значна. До неї можнавіднести також постановку і організацію бухгалтерського обліку; підготовкудокументів, необхідних при створенні ... ... .. акціонерних товариств,посередництво в укладанні торгових угод; та ін

  Професійні послуги аудиторських фірм є платними, цезабезпечує реалізацію головного відмінності інституту аудиторства від іншихформ організації фінансового контролю, його повну, в тому числіекономічну, незалежність від державних, відомчихуправлінських структур.

  У нашій країні аудиторство, як принципово нова форма організаціїфінансового контролю, тільки починає робити свої перші кроки.

  У розвинених країнах незалежне аудітоство є провідною формоюзовнішнього фінансового контролю. Така форма контролю отримала широкепоширення, аж до створення міжнародних аудиторських фірм.
  Міжнародна асоціація фірм дипломованих громадських бухгалтерівоб'єднує понад 4,2 тис. аудиторських фірм, що функціонують в 147 країнах.
  При ООН створена Міжнародна організація вищих органів державногофінансового контролю.

  У багатьох державах діють транснаціональні аудиторсько -консультаційні фірми з представництвом в інших країнах. Крім тогоіснують малі аналогічні служби, а також структури для наданняіндивідуальних аудиторських послуг. У багатьох фірмах існує внутрішнійаудит для здійснення самоконтролю за рівнем витрат, рентабельності,дотриманням оптимального режиму економії та високої якості надаванихпослуг. Внутрішній аудит використовують і в транснаціональних корпораціях.

  Основне завдання аудиторських служб полягає в контролі за дотриманнямзаконодавства, що регулює фінансову і господарську діяльністьпідприємства, ведення бухгалтерського обліку, складання звітності тазабезпечення державних органів і власників об'єктивною інформацієюпро фінансове становище. В умовах бізнесу ніхто в діловому світі несприймає всерйоз підприємців, чиї звітні дані не підтвердженіаудиторськими висновками.

  1. Організація контрольної роботи органів Контрольно-ревізійного

  Управління.

  1. Правова і законодавча основа, порядок взаємодії з іншими органами.

  Оперативний фінансовий контроль в рамках Міністерства фінансів
  Російської Федерації здійснює Контрольно-ревізійне Управління.

  У своїй діяльності територіальні контрольно-ревізійні органикеруються Конституцією Російської Федерації, Федеральнимиконституційними законами, указами та розпорядженнями Президента Російської
  Федерації, постановами і розпорядженнями Уряду Російської
  Федерації, Положенням про Міністерство фінансів Російської Федерації,наказів та інструкцій Міністерства фінансів Російської Федерації,нормативно-правовими актами суб'єктів Російської Федерації та органівмісцевого управління.

  Документом, який регламентує діяльність безпосередньо органів КРУє «Положення про контрольно-ревізійному управлінні Міністерствафінансів Російської Федерації в суб'єкта Російської Федерації »,затверджене постановою Уряду Російської Федерації від
  06.08.98г. № 888. Згідно даної постанови органи КРУ піддалисяреорганізації. На базі раніше діючих апаратів головних контролерів -ревізорів МФРФ утворені територіальні контрольно-ревізійні органи
  МФРФ.

  Основним завданням діяльності управління є здійснення вмежах своєї компетенції подальшого державного фінансовогоконтролю на території відповідного об'єкта Російської Федерації аборегіону Російської Федерації, що включає в себе:
  - посилення контролю за цільовим використанням коштів федерального бюджету, що виділяються об'єктами Російської Федерації;
  - здійснення контролю за цільовим і раціональним використанням державних позабюджетних фондов та інших федеральних коштів;
  - проведення ревізій і перевірок надходження та витрачання коштів федерального бюджету, використання позабюджетних коштів, доходів від майна (у тому числі від цінних паперів), що перебувають у федеральній власності;
  - проведення документальних ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності організацій будь-яких форм власності за мотивованим постанов правоохоронних органів.

  Контрольно-ревізійне Управління Міністерства фінансів Росії в суб'єктах Російської Федерації, крім перерахованих завдань, повинні також проводити за зверненнями органів державної влади суб'єктів

  Російської Федерації та органів місцевого самоврядування ревізії і фінансові перевірки надходжень та витрачання коштів відповідних бюджетів та доходів від майна, що знаходяться в їх власності.

  Органи КРУ в своїй роботі взаємодіють з іншими державними органами: Контрольним управлінням Президента Російської

  Федерації, Рахунковою палатою, органами федерального казначейства, правоохоронними органами державної влади суб'єктів Російської

  Федерації, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями та іншими організаціями.

  У всіх останніх нормативних документах напрямки діяльності в області здійснення контролю для потреб органів влади АР Крим та органів місцевого самоврядування отримало сучасну правову базу.

  Законодавством також визначено форми взаємодії органів КРУ з правоохоронними органами з метою посилення ефективності контролю , що має особливо важливе значення у зв'язку зі зростанням злочинності в економічній сфері.

  Сьогодні в Росії обсяг тіньової економіки складає 45% ВВП країни. Дедалі активніше кримінальні структури протікають в легальну економіку і фінансову систему. Небачений розмах взяли злочини у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

  На наведеній нижче діаграмі можна простежити фактичне зростання економічної злочинності в Росії з прогнозом до 2001 року. Ситуація здасться маловтішні.

  Рис. 2.1. Динаміка зростання економічної злочинності в Росії 1

  1 Е. Леонов, «МВС дає прогноз від якого мороз ...», Економіка тажиття № 6

  1999р. с. 32

  Тому в даний час питання взаємодії органів КРУ зправоохоронними органами є найбільш актуальним, оскільки вестиборотьбу з корупцією, розкраданням бюджетних коштів силами тількиправоохоронних органів неможливо. Жодна справа не може бути доведенодо суду без ретельної фінансової перевірки.

  Розглядаючи порядок організації контрольно-ревізійної роботиорганів КРУ звернемося до діяльності конкретного територіального органу наприкладі міста Бузулука.

  Відділ КРУ в місті Бузулука є відокремленим структурнимпідрозділом контрольно-ревізійного управління Міністерства фінансів
  Російської Федерації в Оренбурзькій області. У своїй діяльностікерується постано

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !