ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Аналіз інвестиційних проектів і його автоматизація на основі ППП Excel
       

   

  Банківська справа

  ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

  при уряді Російської Федерації

  Кафедра "Автоматизовані інформаційні технології"

  Курсова робота

  по темі:

  «Аналіз інвестиційних проектів і його автоматизація на основі ППП EXCEL»

  Студент групи К-4-3

  Шилов Р. В.

  Науковий керівник

  Гобарева

  Москва, 1998р.


  ПЛАН
  Вступ 3
  Глава I. Капіталовкладення та інвестиційні проекти 5

  § 1. Поняття інвестицій і капіталовкладень 5

  § 2. Етапи розробки та реалізації інвестиційного проекту 6
  Глава II. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів 10

  § 1. Класифікація методів інвестиційних розрахунків 10

  § 2. Статичні методи оцінки інвестиційних проектів 11

  1. Окупність 13

  2. Норма прибутку 14

  § 3. Динамічні методи оцінки інвестиційних проектів 15

  1. Метод приведеної вартості 18

  2. Метод ануїтету 19

  3. Метод рентабельності 21

  4. Метод ліквідності 23
  Глава III.Прімененіе методів інвестиційних розрахунків на практиці 25
  Висновок 33
  Література 37

  ВСТУП

  В даний час все більшої актуальності набувають питання,пов'язані з інвестиційною діяльністю. З переходом нашої країни доринку і внаслідок цього скасуванням державного фінансування ін -вестіціонних проектів перед багатьма підприємствами виникла проблемазалучення фінансових ресурсів для їх здійснення, що викликало спадінвестиційної активності з початку проведення реформ. Положення в ін -вестіціонной сфері є проблемою, невирішеність якої негативновпливає на надання намітився стабілізаційних процесів в россійс -кой економіці стійкого характеру.

  Важлива роль у розвитку інвестиційної сфери повинна принад -лежати банківській системі. Здійснюючи фінансування капітальних вло -жений, банки беруть участь в розширенні та оновленні основних фондів напідприємстві, тим самим сприяючи інтенсивному розвитку економіки.

  Для прийняття рішення про надання кредиту банк має оцінитифінансові показники проекту. При цьому використовуються показники, значенняяких важко (з огляду на великий обсяг операцій) або неможливо отриматиарифметичним шляхом.

  Для вирішення цього завдання в банку на робочому місці працівникаінвестиційного відділу може бути використаний АРМ на базі електронноїтаблиці EXCEL 7.0.

  Електронна таблиця EXCEL 7.0. є одним з найбільш популярнихпакетів програм, призначених для створення табличних документів.
  Система володіє могутніми обчислювальними можливостями, чудовимизасобами складання ділової графіки, обробки текстів, ведення базданих. Крім того, EXCEL володіє розширеним набором фінансовх функцій,полегшують рішення даного завдання.

  У даній роботі розглянуті теоретичні аспекти аналізуінвестиційних проектів, а також практична реалізація АРМ працівникаінвестиційного відділу на базі електронної таблиці EXCEL.

  Розділ I. КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ І ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

  § 1. Поняття інвестицій і капіталовкладень

  Інвестиції (від англійського слова investment) представляють собоювкладення капіталу з метою отримання від цього в майбутньому доходів абоінших результатів.

  На території РФ регулювання інвестиційної діяльності здій -ються Законом "Про інвестиційну діяльність в Українській РСР" від 26 ию -ня 1991 року, а також підзаконними актами міністерств і відомств.

  Капіталовкладення - більш вузьке поняття, ніж інвестиції. Під нимимаються на увазі витрати на створення, розширення, реконструкцію та тех -технічне переозброєння основного капіталу, а також пов'язані з цимзміни оборотного капіталу.

  Основною формою капіталовкладень є капітальне будівельник -ство, яке в свою чергу ділиться на нове будівництво, розширенням -ня діючих підприємств, реконструкція діючих підприємств,технічне переозброєння.

  Капіталовкладення є невід'ємним елементом виробничоїта господарської діяльності підприємства. Так, при створенні підприєм -ку виробляються початкові інвестиції, що включають одноразові капі -тальне вкладення в основні засоби нового підприємства (витрати набудівництво та придбання будинків, споруд, обладнання та ін),а також регулярні поточні витрати для підтримки нормального функціонально -онірованія підприємства (витрати на купівлю сировини, матеріалів, оплатапраці персоналу). Результатом цих вкладень є дохід підприємствавід виробничо-збутової діяльності. Розвиток підприємства такожпотребує інвестицій, наприклад на придбання нового обладнання длярозширення виробничих потужностей підприємства та покращення якостіпродукції, що випускається.

  Характерними ознаками капіталовкладень служать, по-перше, раз -особисті види витрат на реалізацію інвестиційного проекту, яківключають як початкові капіталовкладення, тобто відносно великі,одноразові витрати, що виробляються на початкових етапах реалізаціїпроекту, так і поточні витрати, вироблені пізніше та належніспецифіки інвестування, по-друге, тривалий період часуміж початковим вкладенням капіталу і одержанням від нього доходів абоінших результатів.

  § 2. Етапи розробки та реалізації інвестиційного проекту

  Плановані, реалізовані і здійснені інвестиції приймаютьформу капітальних (інвестиційних) проектів. Вибір інвестиційногопроекту здійснюється на основі оцінки його ефективності. Процесаналізу прибутковості інвестиційного проекту шляхом зіставлення витратна проект та результатів його реалізації носить назву аналізу ефекти -тивності інвестиційних проектів.

  Економічний аналіз ефективності проектів капіталовкладень є при -ляется багатостадійним процесом, що включає в себе постановку задачі,аналіз і прийняття рішення про доцільність інвестування капіталу іщо охоплює численні етапи від зародження ідеї до прийняття вікончательного рішення.

  Роботу з розробки та реалізації проектів капіталовкладень можнарозділити на ряд етапів.

  1. Пошук і вивчення об'єктів капіталовкладень

  Як об'єкти капіталовкладень можуть виступати різніоб'єкти діяльності підприємства, які визначаються сферою його ділової ак -тивності. На цьому етапі і підприємствам, і інвесторам кращемати відразу кілька варіантів, оскільки чим їх більше, тим вище ве -роятность зробити вигідне капіталовкладення. Важливим напрямком робо -ти є визначення кількісних характеристик варіантів капіта -ловложеній. Розвиток капіталовкладень планується, як правило, нанайближчі 5 - 10 років і більш віддалену перспективу. При цьому з'ясувалося -ється, які доходи можуть принести капіталовкладення, яких витрат вонизажадають і як останні будуть розподілятися в часі.

  На стадії планування капітовложеній необхідний аналіз причиннихзв'язків та виявлення тенденцій розвитку, що відносяться до даного підприєм -тію, щоб визначити, які наслідки можна очікувати від виробленоюних капіталовкладень. Так, наприклад, якщо планується придбання но -вого обладнання, то важливо оцінити вплив очікуваних строків йогоамортизації.

  2. Проведення інвестиційних розрахунків і комплексна оцінка варіантівантів капіталовкладень

  Тут складається повна картина планованих вкладень. З цієюметою проводяться інвестиційні розрахунки, на основі яких визначаєтьсяефективність інвестиційних проектів і приймаються рішення про капітальнівкладеннях. На цій стадії здійснюється також оцінка різних факторів,що впливають на результат капіталовкладень (наприклад, оцінка ступеня ризику).
  Далі методи оцінки ефективності інвестиційних проектів будуть розглянутібільш докладно.

  3. Прийняття рішення про проекти капіталовкладень

  Основою для подібних рішень є дані проведених на пред -дущем етапі інвестиційних розрахунків. Даний етап припускаєнасамперед координацію різних довгострокових планів і приведення їхдо єдиного цілого. Інвестиційні рішення повинні відповідати цілямпідприємства, а інвестиційна політика виходити з того, наскількиважливі дані капіталовкладення для досягнення поставлених цілей.

  При всьому різноманітті цілей підприємства домінуючим єдосягнення найкращих економічних результатів, максимізація прибутку.
  Прибутковість як мета визначається у вигляді норми прибутку від інвестицій.
  Капіталовкладення здійснюються лише в тому випадку, коли прибуток відних досягає певного мінімального відсотка. Крім того, в ін -вестіціонной політиці приймається до уваги тимчасовий розподілприбутку. Це означає, що залежно від стану справ у різні пе -періоди слід задавати різні норми прибутку від капіталовкладень. Зада -ча полягає в тому, щоб сформувати загальний інвестиційний план, кото -рий був би максимально виграшним, оптимальним з точки зору часів -ного розподілу прибутку.

  4. Вибір джерел фінансування капітальних вкладень

  Завданням інвестиційної політики є вироблення плану, в якомувибір об'єкта капіталовкладень і можливість фінансування, тобто попит іпропозицію капіталів, були б пов'язані між собою.

  Фінансування капітальних вкладень може здійснюватися як зарахунок внутрішніх джерел (прибуток, амортизація і т.д.), так і зарахунок залучених коштів (цільове фінансування, кредити банків, ви -пуск акцій і облігацій, лізинг, іноземні інвестиції та ін.) Напрактиці, особливо при великих капітальних вкладень, всі джерелафінансування можуть використовуватися одночасно.

  5. Контроль за ходом здійснення інвестиційних проектів

  У процесі реалізації інвестиційного проекту виникає необхід -тість контролю за ходом його проведення. У залежності від об'єкта конт -роля і стадії виконання інвестиційного проекту використовуються різноманіт -тивні методи і способи. Попередній контроль включає складаннябюджету капіталовкладень, звітів про стан справ, а також поточнийбухгалтерський облік. Подальший контроль передбачає здійсненняспеціальних досліджень і звітів з контролю за інвестиціями. Основ -вим призначенням контролю є порівняння закладених в план і Дейсі -твітельних показників, встановлення розбіжності між ними й опера -активне прийняття заходів щодо його скорочення.

  Ефективна робота на кожному етапі розробки і здійснення ін -вестіціонного проекту, особливо об'єктивна оцінка його ефек -ності, є необхідними умовами успішної реалізації інвестицій -онной політики підприємства, що, у свою чергу, надає стимулюючуний вплив на розвиток виробництва як на рівні окремогогосподарюючого суб'єкта, так і в економіці в цілому.

  Розділ II. МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

  § 1. Класифікація методів інвестиційних розрахунків

  Для проведення фінансової оцінки інвестиційних проектів можутьвикористовуватися різні методи інвестиційних розрахунків і еко -Електричні показники, що дозволяють судити про економічну доцільністькапіталовкладень, про фінансові переваги одного інвестиційногопроекту над іншим.

  Результати інвестиційних розрахунків, представлені у формі узагальнюва -щающіх економічних показників, що використовуються для комплексної оцінкиінвестиційного проекту, метою якої є визначення його внескуу досягнення основних цілей підприємства.

  Методи інвестиційних розрахунків можуть бути класифіковані за ря -ду ознак.

  Так, за ознакою беручи до уваги фактор часу методи діляться на динамічнихетичні, в яких фінансові показники проекту (грошові надходженняі платежі) приводяться до єдиного часу - моменту прийняття рішення проінвестиційний проект, а також статичні, які не враховують фак -тор часу. Статичні методи застосовуються для наближених розрахунківекономічної ефективності, а також в окремих випадках, коли грошовіпотоки за інвестиційними проектами є постійними і не змінюютьсяв часі.

  По виду результатірующего (узагальнюючого) показника методи ділятьсяна абсолютні, в яких результатірующій показник визначається якрізниця абсолютних значень фінансових оцінок результатів і витрат;відносні, в яких результуючий показник розраховується яквідношення фінансових оцінок результатів і витрат; тимчасові, в якихрезультуючий показник визначається як період часу, через кото -рий капіталовкладення в інвестиційний проект повністю окупаються напів -ченнимі фінансовими результатами.

  Основні методи інвестиційних розрахунків представлені в Таблиці 1.

  Таблиця 1

  Методи інвестиційних розрахунків

  ---- ------------- T ------------------------ T ----------- T ------------- ¬
  | Найменування | Назва результуючий-| Вид | Вид |
  | Методу | ющего показника | показника | розрахунку |
  +----------------+------------------------+------- ----+-------------+< br>| Метод наведено-| Інтегральний економіч-| Абсолютний | Динамічний |
  | Ної вартості | ський ефект | | |
  +----------------+------------------------+------- ----+-------------+< br>| Метод ануїтету | Річний економічний | Абсолютний | Динамічний |
  | | Ефект | | |
  +----------------+------------------------+------- ----+-------------+< br>| Метод рентабельність-| Внутрішній коефіцієнт | відносний-| Динамічний |
  | Ності | ефективності | ний | |
  | | Норма прибутку | відносний. | Статичний |
  +----------------+------------------------+------- ----+-------------+< br>| Метод ліквіднос-| Період повернення капіта-| Тимчасової | Динамічний, |
  | Ти | вкладень | | статичний |
  L ---------------- +------------------------+------- ----+--------------

  § 2. Статичні методи оцінки інвестиційних проектів

  Вихідне умова інвестування капіталу - отримання в майбутньомуекономічної віддачі у вигляді грошових надходжень, достатніх для мож -ня спочатку інвестованих витрат капіталу протягом термінуздійснення інвестиційного проекту. Для аналізу ефективності ін -вестіціонного проекту необхідно перш за все розглянути наступніелементи:

  - витрати у вигляді чистих інвестицій;

  - потенційні вигоди у вигляді грошових надходжень від господарськихної діяльності;

  - економічний життєвий цикл інвестицій.

  Економічний аналіз цих трьох елементів дозволяє оцінити, цільових перевірокпо чи здійснення розглянутого інвестиційного проекту.

  Першим елементом аналізу інвестицій є загальна сума потреб -ності в капіталі для придбання нових активів, зменшена на сумугрошових коштів, отриманих від продажу існуючих активів. При цьомунадходження грошових коштів коригується на величину податкових пла -тежей від продажу окремих видів активів підприємства. Отриманий ре -зультат являє собою суму чистих інвестицій.

  Грошовий потік від поточної господарської діяльності представляютьсобою скоректовану на зміну податкових платежів суму надлишку
  (нестачу) грошових коштів, отриманих в результаті зіставленьнадходжень і витрат у процесі діяльності підприємства. Економ -орієн вигоди звичайно відображаються у звітності про фінансові результатидіяльності підприємства і складаються з прибутку, зменшеної на сумуподатку, плюс сума амортизаційних відрахувань. Ця величина складаєсуму загальних чистих грошових надходжень від інвестицій після сплати податку.

  Третім елементом аналізу інвестицій є економічний жиз -ненний цикл інвестиційного проекту, який представляє собою період вре -мени, протягом якого має місце грошовий потік від вкладених ін -вестіцій.

  Дані показники є основою для проведення аналізу інвести -ційних проектів.

  показником, що розраховує за допомогою статичних методів ана -лізу проектів капітальних вкладень, є термін окупності капіта -ловложеній і норма прибутку.

  1. Окупність (payback)

  Окупність відображає зв'язок між чистими інвестиціями і щорічно -ми грошовими надходженнями від здійснення інвестиційного проекту.

  Термін окупності визначається як відношення обсягу чистих інвес -тіцій до середньорічної суми грошових надходжень від господарської діяль -ності, отриманих в результаті реалізації інвестиційного проекту.

  У результаті розрахунку виходить кількість років, протягом якихкапіталовкладення відшкодовуються отриманої в результаті їх здійсненняприбутком від реалізації продукції. Чим менше цей показник, тимбільш ефективними є капіталовкладення, тому що швидше окупаютьсявироблені витрати.

  Термін окупності є широко використовуваним показником дляоцінки того, відшкодуються чи початкові інвестиції протягом СР?? каекономічного життєвого циклу інвестиційного проекту.

  Найбільш істотним недоліком показника окупності єте, що він не пов'язаний з терміном життєвого циклу інвестицій і тому неможе бути реальним критерієм прибутковості. Даний показник не вчи -ють реалізацію проекту за межами терміну окупності.

  Іншим недоліком показника терміну окупності служить те, що вінмає на увазі однаковий рівень щорічних грошових надходжень від те -Кучок господарської діяльності і, отже, проекти зі зростаючимиабо падінням надходженнями грошових коштів не можуть належним обра -зом бути оцінені за допомогою цього показника. Інвестиції в новий про -дукти, наприклад, можуть приносити грошові надходження, які будутьповолі рости на ранніх стадіях, але на наступних стадіях життєвогоциклу продукту швидко збільшуватися. Заміна машин, навпаки, буде по -народжувати постійно зростаючий приріст операційних витрат в міру того,як машина буде зношуватися.

  Таким чином, використання показника окупності є ефек -бництва засобом для прийняття рішень тільки в тому випадку, якщоє проекти з однаковими тенденціями в рух грошових поступ -лений і однаковими термінами економічного життя. Наприклад, метод будезастосуємо по відношенню до підприємства, постійно проводить заміщенняобладнання у великих кількостях. Якщо грошові надходження і термінекономічного життєвого циклу розрізняються, то необхідний більш раз -носторонній і гнучкий аналіз.

  2. Норма прибутку (accounting rate of return)

  Показник норми прибутку є зворотним за змістом до поки -зателю терміну окупності капітальних вкладень.

  Норма прибутку відображає ефективність інвестицій у вигляді відсотково -го відносини середньорічних грошових надходжень від господарської діяль -ності до суми чистих інвестицій.

  За допомогою цього показника оцінюється, яка частина інвестицій -онних витрат повертається щороку у вигляді грошових надходжень.

  Цьому показнику властиві всі недоліки, властиві показникутерміну окупності, тому що він враховує тільки чисті інвестиції та грошово -ные надходження від діяльності підприємства і ігнорує тривалістю -ність життєвого циклу інвестиційного проекту.

  Різновидом показника норми прибутку є показник, уякому замість середньорічних грошових надходжень береться среднегодо -вая прибуток підприємства після сплати податків.

  Статичні методи інвестиційних розрахунків не враховують нерівномірно -цінності однакових сум надходжень або витрат, що відносяться до різнихперіодами часу, тому з їх допомогою робиться тільки попереднєвисновок про доцільність продовження аналізу. Для прийняття вікон -чательного рішення необхідний аналіз проекту за допомогою методів, прини -мающіх до уваги зміну тимчасової вартості грошей - динамічнихметодів оцінки ефективності інвестиційних проектів.

  § 3. Динамічні методи оцінки інвестиційних проектів

  Один з принципів аналізу інвестиційних проектів полягає в тому,що необхідно зіставляти витрати і доходи, які виникають у різнийчас.

  В економічних розрахунках зіставлення різночасних величин ка -питала виконується за допомогою дисконтування - процедури приведеннярізночасних грошових виплат та надходжень до єдиного моменту време -ні.

  За інших рівних умов краще інвестиційний про -ект, який забезпечує більш швидке надходження доходів. Це свя -Зано з можливістю повторного інвестування відшкодовуються інвесторупридбання цінних паперів, видача кредитів тощо). Навпаки, змушений -ве очікування повернення грошей приносить інвестору потенційні втратиу формі упущеної вигоди.

  Принцип "упущеної вигоди" лежить в основі процедури дісконтірова -вання. Відповідно до нього капіталовкладення в інвестиційний проект іочікувані доходи від його реалізації вимагають порівняння з тією упущеноївигодою, яку інвестор міг би отримати при альтернативному вкладеннікапіталу.

  Дисконтування здійснюється шляхом обчислення поточного грошово -го еквівалента сукупності реальних грошових коштів, що виплачуютьсяабо надходять в різні терміни в майбутньому.

  Дисконтування є процесом, зворотним процесу нарахуванняскладного відсотка, який являє собою збільшення основної сум -ми за рахунок накопичення відсотків. Сума, отримана в результаті накопи -лення відсотків, називається майбутньою вартістю грошей (англ. - futurevalue) після закінчення періоду, на який здійснюється розрахунок. Перво -початкова вартість грошей має назву поточної вартості (англ. --present value).

  FV = PV (1 + i) t,де FV - майбутня вартість грошей, PV - поточна вартість грошей, i --ставка відсотка, t - кількість років.

  Таким чином, при дисконтуванні поточна вартість визначаєтьсяяк

  PV = FV/(1 + i) t.

  При проведенні інвестиційних розрахунків з використанням процедуридисконтування істотне місце займає вибір процентної ставки,яка відповідає значенню рентабельності капіталу при найкращомудля інвестора альтернативному вкладення капіталу. Саме цей показниквикористовується як норматив дисконтування, тобто показника, здопомогою якого можна визначити поточну цінність грошових коштів,одержуваних у майбутньому.

  На вибір чисельного значення нормативу дисконтування впливаєбезліч різних факторів, найбільш суттєвими з яких є по -ются:

  - цілі та умови реалізації інвестиційного проекту;

  - альтернативні можливості вкладення капіталу;

  - очікуваний рівень інфляції;

  -- очікуваний ризик вкладення капіталу в інвестиційний проект;

  - фінансові міркування і подання інвестора.

  Вважається, що для різних класів інвестицій можуть вико -тися різні значення нормативу дисконтування. Зокрема, при
  "нормальному" рівні інфляції в економіці в 2-3% в рік інвестиції,спрямовані на оновлення основних фондів, оцінюються за ставкою 12%, наекономію поточних витрат - 15%, а найбільш ризиковані капіталовкладення -
  25%. Ставка дисконтування також залежить від ступеня ризику інвестиційногопроекту. Так, якщо для звичайних проектів прийнятною ставкою є 16%,то для нових проектів, розрахованих на стабільний ринок, ставка становить
  20%, а для проектів, що базуються на нових технологіях з виходом на новіринки - 24% [12, с.-3]. Зі зростанням рівня інфляції дані показники повиннібути відповідно збільшені. У практиці проведення інвестиційнихрозрахунків часто як орієнтир використовують облікову ставку ЦБ.

  До динамічних методів аналізу інвестиційних проектів відносятьсяметод приведеної вартості, метод ануїтету, метод рентабельності таметод ліквідності.

  1. Метод приведеної вартості

  Метод приведеної вартості заснований на розрахунку інтегрального еко -ліджень економічного ефекту від інвестиційного проекту, коли платежі за раз -ные періоди відносяться до одного періоду, звичайно поточним. У західнійекономічній літературі цей показник має назву чистої поточноївартості (англ. Net Present Value - NPV).

  Чиста поточна приведена вартість використовується для сопоставлен -ня інвестиційних витрат і майбутніх надходжень (вигод), наведених уеквівалентні умови, і визначення позитивного чи негативногорезультату від реалізації інвестиційного проекту. Цей показник вис -тупа як критерій доцільності вкладення коштів у рас -матріваемий проект.

  Інтегральний економічний ефект розраховується як різницяприведених до одного моменту часу потоків надходжень і платежів,пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, за весь інвестиційний -ний період:

  TT

  NPV = ((CIF/(1 + E) t) - ((COF/(1 + E) t), t = 0 t = 0

  де CIF - вхідний грошовий потік (від англ. Cash-in-Flow), тобто поступ -лення грошових коштів на рахунок підприємства в момент часу t, COF --вихідний грошовий потік (від англ. Cash-out-Flow), тобто виплати припускає -ріятія в момент часу t, Е - норматив дисконтування інвестиційно -го проекту, Т - тривалість інвестиційного періоду.

  Для визначення NPV перш за все необхідно підібрати ставку дис -контірованія, тобто норму прибутку, яку інвестор зазвичай отримує відінвестицій аналогічного змісту і ступеня ризику.

  NPV показує, чи досягнуть інвестиції протягом життєвого цик -ла бажаного рівня віддачі. Позитивне значення NPV означає, що впротягом життєвого циклу інвестицій грошові надходження перевищать про -щую суму початкових капіталовкладень (включаючи будь-які наступнівитрати). Навпаки, негативне значення NPV показує, що проектне забезпечить отримання прибутку і, отже, призведе до потен -альних збитків. При порівнянні альтернативних проектів економічно бо -леї вигідним вважається проект з більшою величиною інтегрального еконо -мічного ефекту.

  2. Метод ануїтету

  Метод аннуітету (від англ. Annuity - щорічна рента) використовується дляоцінки річного економічного ефекту, тобто усередненої величинищорічних доходів (чи збитків), що отримуються в результаті реалізаціїпроекту.

  Розрахунок NPV дає результат у вигляді сукупного перевищення або Дефі -ціта приведеної вартості надходжень в порівнянні з інвестиційнимивитратами. Якщо проект не передбачає значних коливань грошовихнадходжень, то можливо перетворення величини NPV в еквівалентніщорічні суми протягом прогнозованого життєвого циклу інвестицій.
  Ці річні еквіваленти можуть безпосередньо порівнюватися з попереднімиоцінками щорічних грошових надходжень від господарської діяльності.
  Річний економічний ефект буде тією постійною величиною грошовихкоштів ANPV (англ. - annualized net present value), яка, будучидисконтованою на момент часу 0, буде дорівнює величині інтеграли -ного економічного ефекту:

  TT

  NPV = ((ANPV/(1 + E) t) = ANPV ((1/(1 + E) t), t = 1 t = 1

  де NPV - інтегральний економічний ефект за весь інвестиційний пе -ли, ANPV - річний економічний ефект, Е - норматив дісконтірова -ня інвестиційного проекту, Т - тривалість інвестиційного пе -періоди.

  Таким чином,

  T

  ANPV = NPV/B, де В = S (1/(1 + E) t); t = 1

  В - коефіцієнт сумарних дисконтованих ануїтетів. Значення цьогокоефіцієнта підраховані для різних значень Т і Е і містяться векономічних довідниках.

  Незважаючи на всі переваги оцінки інвестицій, розрахунки інтег -рального і річного економічного ефекту від інвестиційного проектуне дають відповіді на всі питання, пов'язані з оцінкою ефективності капі -таловложеній. Будучи абсолютними показниками, NPV і ANPV визначаютьтільки абсолютну різницю між інвестиційними витратами і надходжень -нями, що не показує реальної прибутковості проекту, особливопри зіставленні проектів з істотно розрізняються сумами інвес -тіцій. Отже, при проведенні аналізу інвестиційного проектунеобхідне використання і відносних показників, що характеризуютьйого ефективність.

  3. Метод рентабельності

  Метод рентабельності передбачає аналіз інвестиційного проектуза критерієм внутрішнього коефіцієнта ефективності Ер. У західній ли -літературі цей показник має назву внутрішньої норми прибутковості -
  IRR (від англ. Internal Rate of Return).

  Внутрішня норма прибутковості - це розрахункова ставка дісконтірова -ня, при якій забезпечується рівність між сумами надходжень івідрахувань грошових коштів протягом строку економічного життєвогоциклу інвестицій. Іншими словами, її можна визначити як розрахунковуставку відсотка, при якій чиста приведена вартість проекту рав -вується нулю:

  TT

  ((CIF/(1 + Ep) t) - ((COF/(1 + Ep) t) = 0, t = 0 t = 0

  де CIF - вхідний грошовий потік, тобто надходження грошових коштів на рахунок підприємства в момент часу t, COF - вихідний грошовий потік, тобтовиплати підприємства в момент часу t, Т - тривалістьінвестиційного періоду, Ер - шуканий внутрішній коефіцієнтефективності інвестиційного проекту.

  Якщо відсоток за використання капіталу, залученого в інвести -ційних проектів, буде вище внутрішнього коефіцієнту ефективності, тоінвестиції будуть збитковими. Іншими словами, внутрішній коефіцієнтефективності - це максимально допустимий відсоток за капітал, за ко -торому фінансові ресурси можуть бути залучені для інвестування вданий проект.

  Розглянутий показник може використовуватися при порівняннірізних інвестиційних проектів. Так, якщо його значення для одного зпроектів перевищує значення даного показника по іншим проектам,то даний проект визнається більш вигідним.

  Внутрішня норма прибутковості є більш точним показником дляаналізу інвестицій, ніж термін окупності та норма прибутковості капіта -ловложеній.

  IRR можна розглядати як якісний показник, що характеризу -ющій дохід одиниці вкладеного капіталу, а NPV є абсолютним по -казателем, що характеризує масштаби інвестиційного проекту і отримує -мого доходу. У більшості випадків у кращого проекту зазвичай і макси -мальна позитивне значення NPV і одночасно його IRR вище, ніж уальтернативних проектів. Але трапляються і протилежні ситуації. У цьомувипадку рекомендується орієнтуватися насамперед на NPV, що дає мож -ливість більш об'єктивно підійти до вибору проекту з точки зорумаксимізації його доходів.

  Однак якщо у фірми обмежений власний капітал і вона не маєширокого доступу до позичковим капіталу, то тоді основна мета фірми --отримання найбільшого приросту на її обмежений капітал. У цьому разі по -чаї для фірми IRR буде головним показником ефективності проекту.

  4. Метод ліквідності

  Метод ліквідності заснований на визначенні періоду повернення капіта -ловложеній, який є календарний проміжок часувід моменту початку вкладення коштів в інвестиційний проект до моменту,коли чиста поточна вартість проекту NPV, що розраховується наростаючимпідсумком за роками інвестиційного періоду, стає рівною нулю.

  Даний метод передбачає розрахунок показника окупності на базіпоточної приведеної вартості (англ. present value payback - PVP), оп -ределяемого як період часу, протягом якого розрахована нарас -тане підсумком позитивна сума поточної приведеної вартості грошово -них надходжень від реалізації інвестиційного проекту стає рав -ної поточної вартості витрат капіталу.

  Розглянуті методи інвестиційних розрахунків і використовуються вці методи підсумкові показники дають можливість оцінити фінан -совие гідності інвестиційних проектів будь-якої спрямованості: яккомерційних, спрямованих на отримання прибутку, так і організаційно -них, пов'язаних зі скороченням витрат підприємств, і технічних, нап -равленних на розробку нових видів продукції та технологій. Слід,однак, враховувати і те, що, незважаючи на гідності, ці методи невиходять за рамки обмеженості, властивої формальним математичнимметодів.

  Використовувані методи і економічні показники характеризують лишефінансовий бік проекту, тому без урахування їх технічної та еконо -мічного взаємозв'язку, без тісної ув'язки цілей підприємства з реальнимиобмеженнями, без урахування психологічних факторів ухвалення рішення не -можливо досягти високої ефективності даних методів, тому впрактиці інвестиційних розрахунків все більшого поширення набуваютьметоди, що базуються на поєднанні формалізованих методів оцінки зкомплексним аналізом системи факторів, що визначають як комерційну,так і технічну привабливість проекту.

  З переходом до ринкової економіки назріла необхідність широкогозастосування методів інвестиційних розрахунків і розраховуються з їх по -міццю показників у вітчизняній практиці прийняття інвестиційних ре -шеній, з тим щоб адекватно оцінити наявні проекти і зробити пра -Вільний вибір.

  Розділ III. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РОЗРАХУНКІВ НА ПРАКТИЦІ

  Для автоматизації розрахунків, викладених у попередньому розділі, можезастосовуватися прикладне програмне забезпечення на основі електронної таблиці
  EXCEL (АРМ інвестиційного відділу банку).

  Розглянемо застосування викладених методів аналізу ефективностікапіталовкладень на прикладі інвестиційного проекту із закупівліобладнання для виробництва натуральних соків та інших безалкогольнихнапоїв.

  Термін інвестиційного проекту становить 5 років (до повної аморті -зації обладнання).

  Вартість придбаного устаткування становить 100 000 тисяч рублів.

  Отриманому фінансування інвестиційного проекту є бан -ський кредит на суму 100 000 тисяч рублів, погашення якоговідбувається в п'ятому році інвестиційного проекту, відсотки сплачуютьсяплатежами за 60000 тисяч рублів у другому, третьому та четвертому рокахінвестиційного проекту.

  Очікувані обсяги продажів складуть: перший рік - 2 500 тисяч рублів, другий рік - 5 250 тисяч рублів, третій рік - 9 000 тисяч рублів, четвертий рік - 10 000 тисяч рублів, п'ятий рік -- 12 000 тисяч рублів.

  Потреба в обігових коштах для підтримки діяльностіпідприємства становить 5 відсотків від обсягу продажів (без ПДВ).

  Після закінчення терміну інвестиційного проекту виробництво перед -покладається ліквідувати, а обладнання продати. Ринкова вартістьобладнання через 5 років складе 5 000 тисяч рублів. Ліквідаційнівитрати становлять 5 мільйонів рублів.

  Кошторис витрат на виробництво при очікуваних обсягах продажів показу -на в таблиці 2.

  Таблиця 2.
  | Найменування | Роки інвестиційного проекту |
  | показників | |
  | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
  | | Тис. руб | тис. руб | тис. руб | тис. руб | тис. руб |
  | Змінні | 97 332 | 198 395 | 328 416 | 368 443 | 416 485 |
  | витрати | | | | | |
  | Сировина | 33 775 | 76 526 | 123 899 | 129 038 | 152 135 |
  | Матеріали | 18 000 | 25 600 | 46 250 | 57 050 | 61 473 |
  | Купів. | 25 000 | 60 750 | 104 888 | 119 236 | 131 458 |
  | компл.ізд. | | | | | |
  | Паливо | 14 950 | 24 971 | 36 405 | 41 413 | 46 917 |
  | Енергія | 5 275 | 10 153 | 16 558 | 21 263 | 24 017 |
  | ФЗП ППП | 240,000 | 285,000 | 300,000 | 320,000 | 350,000 |
  | Нарахування на ФЗП | 92,400 | 109,725 | 115,500 | 123,200 | 134,750 |
  | ППП | | | | | |
  | Постійні | 34 943 | 39 848 | 41 561 | 45 351 | 48 979 |
  | витрати | | | | | |
  | Витрати на | 12 100 | 16 671 | 18 152 | 21 717 | 25 122 |
  | реалізацію | | | | | |
  | Вода | 12,000 | 18,000 | 25,000 | 29,000 | 32,250 |
  | Телефон та зв'язок | 12,000 | 18,000 | 25,000 | 30,000 | 34,250 |
  | Затр.на пож.охр. | 19,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 27,000 |
  | Транспорт.расходи | 142,000 | 151,000 | 155,000 | 158,000 | 161,500 |
  | Представіт.расход | 26,000 | 29,500 | 35,000 | 39,000 | 43,000 |
  | и | | | | | |
  | Амортизація ЗФП | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
  | ФЗП АУП | 95,000 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 115,000 |
  | Нарахування на ФЗП | 36,575 | 38,500 | 40,425 | 42,350 | 44,275 |
  | АУП | | | | | |
  | Інші витрати | 2 500 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 400 |
  | Собівартість | 132 275 | 238 243 | 369 977 | 413 795 | 465 464 |

  На основі представлених даних необхідно зробити визначитипоказники ефективності інвестиційного проекту.

  На першому етапі повинен бути проведений розрахунок передбачуваного прибутку
  (збитків) для кожного року проекту. У ЕТ це може бути реалізована задопомогоюданого листа (Таблиця 3). У цьому ж листі можуть бути прорахованістатистичні показники інвестиційного проекту, такі як чиста івалова рентабельність.

  Таблиця 3.

  | Найменування | Роки інвестиційного проекту |
  | показників | |
  | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
  | | Тис. руб | тис. руб | тис. руб | тис. руб | тис. руб |
  | Виручка без ПДВ та | 208325 | 437482,5 | 749970 | 833300 | 999960 |
  | акзізов | | | | | |
  | Доходи | 208325 | 437482,5 | 749970 | 833300 | 999960 |
  | Продукція | 250000 | 525000 | 900000 | 1000000 | 1200000 |
  | ПДВ | -41675 | -87517,5 | -150030 | -166700 | -200040 |
  | Собівартість | 132274,82 | 238242,62 | 369976,44 | 413794,6 | 465 464 |
  | Прибуток | = B31-B30 | = C31-C30 | = D31-D30 | = E31-E30 | = F31-F30 |
  | Податок на прибуток | = ЯКЩО (B32> 0 | = ЕСЛИ (C32> 0 | = ЯКЩО (D32> 0; | = ЯКЩО (E32> 0 | = ЯКЩО (F32> 0 |
  | |; B32 * 0,35; 0 |; C32 * 0,35; 0 | D32 * 0,35; 0) |; E32 * 0,35; 0 |; F32 * 0,35; 0 |
  | |) |) | |) |) |
  | Дивіденди Відсотки | | 60000 | 60000 | 60000 | 46917 |
  | Податки і платежі | =

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !