ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Аналіз кредитоспроможності позичальника
       

   

  Банківська справа

  ЗМІСТ

  Введення ...................................... ..............................< br>............... .... ... ..... Стр 5

  | Глава 1 | Основні підходи до оцінки фінансово - економічної |
  | | Діяльності позичальника |
  | | |
  | 1.1. | Організаційно - економічні проблеми оцінки |
  | | Кредитоспроможності |
  | | Позичальника ............................... ... ...... стр 7 |
  | | |
  | 1.2. | Використання досвіду зарубіжних банків в області оцінки |
  | | Кредитоспроможності |
  | | Позичальника ................................. ... ... стр 15 |
  | | |
  | Глава 2 | Аналіз фінансового стану позичальника |
  | | |
  | 2.1. | Загальна оцінка динаміки та структури статей бухгалтерського |
  | | Балансу ................................... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ........|< br>| | .. Стр 25 |
  | | |
  | 2.2. | Аналіз ліквідності, фінансової стійкості та стану |
  | | Платіжно-розрахункової дисципліни |
  | | Позичальнику .................................... ... .......... .. |
  | |............... Стр 30 |
  | | |
  | 2.3. | Аналіз ділової активності та ефективності діяльності |
  | | Підприємства - позичальника ........... ... ... ... ... ... ... ... .......... стр 41 |
  | | |
  | Глава 3 | Вдосконалення методів оцінки кредитоспроможності позичальника |
  | | |
  | 3.1. | Рейтингова оцінка кредитоспроможності .................... стр |
  | | 56 |
  | | |
  | 3.2. | Методи визначення критичних значень оціночних показників |
  | | Кредитоспроможності ............... ... ................ стр 63 |
  | | |
  | 3.3 | Діяльність АКБ «Московський Індустріальний банк» під |
  | | Впливом банківської кризи 1998 року ... ... ... ... ... стр 73 |


  Висновок ................................................. .................< br>..... ... ... ........... Стр 78

  Списоклітератури ................................................. .... ... ... ...........< br>.... стр 80

  Введення

  ПЯреми, що відбуваються в економіці Росії, припускають істотнізміни у взаємовідносинах банків із суб'єктами господарювання --підприємствами, організаціями, іншими банками. Банки як комерційніорганізації, основними операціями яких є кредитування,розрахункові, депозитні, касові та інші операції, несуть при їх проведеннінайрізноманітніші ризики: неповернення виданого кредиту, несплату відсотківза позичкою, ризики розрахункові, валютні, процентних ставок і т.п. Високаризикованість банківських операцій головним чином пов'язана з умовами тарезультатами діяльності його клієнтів.

  Фінансова стійкість банку повинна бути забезпеченакваліфікованим вибором партнерів на внутрішньому і зовнішньому ринках.
  Найважливішим засобом такого вибору є економічний аналіздіяльності клієнта. Аналіз надає керівництву банку інформацію,що дозволяє оцінювати ймовірність виконання клієнтом своїх зобов'язань іприймати відповідні управлінські рішення.

  Економічний аналіз діяльності клієнта повинен здійснюватисябанком постійно, починаючи з першого етапу - підготовки до укладеннядоговору на обслуговування клієнта. Особливо глибоким повинен бутиекономічний аналіз (аналіз кредитоспроможності) при укладанні кредитнихдоговорів. Це дозволить запобігти невиправдані з точки зоругрошового обігу і народного господарства кредитні вкладення, їхструктурні зрушення, забезпечити своєчасне і повне повернення позик, щомає важливе значення для підвищення ефективності використанняматеріальних і грошових ресурсів.

  Метою даної дипломної роботи є розкриття поняттякредитоспроможності, а також сутності аналізу даної економічної категоріїна прикладі Волгоградського філії АКБ "Московський Індустріальний Банк"

  У главі 1 показана методика розгляду кредитної заявки іспівбесіди з позичальником, дана оцінка основних джерел інформації дляаналізу, а також проаналізовано зарубіжний досвід визначення характерупозичальника та його кредитоспроможності. Глава 2 містить методику і прикладоцінки фінансового стану позичальника, основну увагу приділено методамрозрахунку фінансових коефіцієнтів. У розділі 3 розглянуто методикурейтингової оцінки діяльності клієнтів, методи визначення критичнихзначень оціночних показників для рейтингової оцінки кредитоспроможності, атакож вплив банкової кризи 1998 року на діяльність АКБ «Московський
  Індустріальний Банк ».

  Глава 1. Основні підходи до оцінки фінансово - економічної діяльності позичальника

  1.1. Організаційно - економічні проблеми оцінки кредитоспроможності позичальника.

  Процес кредитування пов'язаний з діями численних ірізноманітних факторів ризику, здатних спричинити за собою непогашення позикиу встановлений термін. Тому надання позик банк обумовлюєвивченням кредитоспроможності, тобто вивченням факторів, які можутьспричинити їх непогашення. Цілі і завдання аналізу кредитоспроможностіполягають у визначенні здатності позичальника своєчасно і в повномуобсязі погасити заборгованість за позикою, ступінь ризику, який банк готовийвзяти на себе; розмір кредиту, який може бути наданий у данихобставинах і, нарешті, умов його надання.

  Все це обумовлює необхідність оцінки банком не тількиплатоспроможності клієнта на певну дату, але і прогнозу йогофінансової стійкості на перспективу. Об'єктивна оцінка фінансовоїстійкості позичальника та врахування можливих ризиків за кредитними операціямидозволяють банку ефективно управляти кредитними ресурсами і отримуватиприбуток.

  За даними американських аналітиків 35-40% прострочених позичок виникаєв результаті недостатньо глибокого аналізу фінансового стану позичальникана попередній стадії переговорів.

  Клієнт, який звертається до банку за отриманням кредиту, повинен представитизаявку, де містяться вихідні дані про необхідної позичці:
  - Мета
  - Розмір кредиту
  - На який термін
  - Передбачуване забезпечення.

  До заявки мають бути додані документи і фінансові звіти,службовці обгрунтуванням прохання про надання позики і пояснюють причинизвернення до банку. Ці документи необхідна складова частина заявки. Їхретельний аналіз проводиться на наступних етапах, після того, якпредставник банку проведе попереднє інтерв'ю з позичальником і зробитьвисновок про перспективність угоди.

  У солідних банках багатьох країн до складу пакету супровіднихдокументів, що надаються в банк разом із заявкою, входять наступнідокументи:

  - Нотаріально завірені копії установчих документів компаніїпозичальника.

  - Фінансовий звіт, що включає баланс і рахунок прибутків і збитків заостанні три роки. Баланс складається на дату (кінець року) і показуєструктуру активів, зобов'язань і капіталу компанії. Звіт про прибутки ізбитки охоплює річний період і дає докладні відомості про доходи тавитратах компанії, чистого прибутку, його розподілу (відрахування в резерви,виплата дивідендів і т.д.)

  - Звіт про рух касових надходжень. Він заснований на зіставленнібалансів компаній за два звітні періоди і дозволяє визначити змінирізних статей і рух фондів. Звіт дає повну картину використанняресурсів, часу вивільнення фондів і утворення дефіциту касовихнадходжень.

  - Внутрішні фінансові звіти характеризують більш детальнофінансове становище позичальника, зміна її потреби в ресурсах впротягом року, поквартально або помісячно

  - Дані внутрішнього оперативного обліку. Складання балансу вимагаєбагато часу. Однак банку - кредитору можуть знадобитися даніоперативного обліку, що містяться у зведеннях, підготовлених длякерівництва компанії - позичальника. Ці документи стосуються поточних операцій іпродаж, величини запасів і т.д.

  - Прогноз фінансування, який містить оцінки майбутніх продажів,витрат, витрат виробництва продукції, дебіторської заборгованості,оборотності запасів, потреби в готівці,капіталовкладень і т.д. Мова йде про оціночному балансі, який включаєпрогнозний варіант балансових рахунків і рахунків прибутків і збитків на майбутнійперіод, і касовому бюджеті, який прогнозує надходження і витрачанняготівки (по тижнях, місяцях, кварталах).

  - Податкові декларації. Це важливе джерело додатковоїінформації. Там можуть міститися відомості, які не включені до іншихдокументи. Крім того, вони можуть характеризувати позичальника, якщо будевиявлено, що він ухиляється від сплати податків з частини прибутку.

  - Бізнес - план. Багато кредитні заявки пов'язані з фінансуваннямпочатківців підприємств, які ще не мають фінансових звітів та іншоїдокументації. У цьому випадку компанія - позичальник надає в банкдокладний бізнес - план, який повинен містити відомості про цілі проектуі методи його здійснення. Зокрема, документ має включати:
  - Опис продуктів або послуг, які будуть запропоновані на ринку (включаючипатенти, ліцензії); плани досліджень і розробок і т.д.
  - Галузевий і ринковий прогноз (опис ринків, інших компаній, якіпропонують аналогічний продукт, переваги та слабкі сторони конкурентів);
  - Плани маркетингу (цілі, реклама, вартість компанії по просуваннюпродукту на ринку і т.д.);
  - План виробництва (потреба у виробничих потужностях, робочоїсилі, устаткування і т.д.)
  - План менеджменту (структура компанії, керівні органи тощо);
  - Фінансовий план (прогноз руху готівки, перспективний баланс нап'ять майбутніх років).

  Заявка надходить до відповідного кредитному працівнику, якийпісля розгляду проводить попередню бесіду з майбутнім позичальником --власником або представником керівництва фірми. Подібні зустрічі дозволяютькредитному інспекторові з'ясувати не тільки важливі деталі кредитної угоди, алеі скласти психологічний портрет можливого позичальника, оцінитипрофесійну підготовленість керівництва компанії, реалістичність їхоцінок стану і перспектив розвитку підприємства. У ході бесідикредитному працівнику немає необхідності з'ясовувати всі аспекти роботи компанії
  - Позичальника, він повинен сконцентрувати увагу на ключових питаннях,що представляють інтерес для банку - кредитора.

  Практика провідних зарубіжних банків показує, що ознайомчабесіда з потенційним позичальником може стосуватися наступних питань,заданих в певній послідовності (див. табл. 1)

  Таблиця 1

  Питання кредитного працівника до потенційного позичальника

  | 1. Відомості про клієнта та його компанії: |
  | - Яка правова форма у компанії |
  | - Коли вона була заснована |
  | - Як була проведена оцінка майна, що пропонується в якості |
  | забезпечення |
  | - Схильне чи це майно псування |
  | - Які витрати на його зберігання |
  | - Хто власник (основний акціонер або пайовик) компанією, скільки акцій |
  | (паїв) він має |
  | - Яка основна продукція компаній (або які види основних послуг) |
  | - Який досвід і кваліфікація менеджерів |
  | - Прибуткова чи компанія |
  | - Хто основні клієнти - постачальники та покупці компаній |
  | - На яких умовах продається товар (послуга)? |
  | 2. Питання про необхідного кредит |
  | - На яку суму клієнт хотів би отримати кредит |
  | - Як їм визначена ця сума |
  | - Чи достатньо обгрунтовано складено прогноз фінансових потреб |
  | - Чи враховують умови, на яких клієнт бажає отримати кредит, термін |
  | служби активів, що фінансуються за допомогою кредиту |
  | - Чи зважають умови кредиту здатність клієнта погасити кредит в |
  | термін? |
  | 3. Питання про погашення кредиту |
  | - Як клієнт припускає погашати кредит |
  | - Скільки грошової готівки компанія отримує в ході операційного |
  | циклу |
  | - Чи є у клієнта спеціальний джерело погашення кредиту |
  | - Чи є юридичні особи готові дати гарантію, поручительство |
  | - Яке їхнє фінансове становище? |
  | 4. Питання про забезпеченість повернення кредиту |
  | - Який вид забезпечення |
  | - Хто власник забезпечення |
  | - Де і під чиїм контролем воно перебувати |
  | - Як була здійснена оцінка майна, пропонована як |
  | забезпечення? |
  | 5. Питання про відносини клієнта з іншими банками |
  | - Послугами яких банків користується нині клієнт |
  | - Чи звертався він за кредитом в інші банки |
  | - Чому клієнт прийшов саме в цей банк |
  | - Чи має клієнт непогашені кредити, яка їхня сума і терміни |
  | погашення? |

  На першому етапі кредитування банку належить з'ясувати:

  А. Серйозність, надійність і кредитоспроможність позичальника, його репутацію якможливого партнера по бізнесу. Особливо це стосується нових клієнтів.
  Б. Обгрунтованість кредитної заявки та ступінь забезпеченості поверненнякредиту. Банк може в разі потреби сам вибрати свої вимоги докредитним пропозиції і ознайомити з ними позичальника.
  В. Відповідність кредитної пропозиції кредитної політики банку та структуруформування його позичкового портфеля.

  Банку варто утриматися від надання позик підприємствам в тихгалузях економіки, в яких банківським службовцям, які займаютьсякредитуванням, не вистачає професійних знань. Щоправда, банк в даномувипадку може залучити для оцінки кредитного пропозиції компетентнихекспертів. Однак це призведе до збільшення витрат банку і не станегарантією від ризиків, пов'язаних з кредитуванням

  Ключовим моментом аналізу будь-якої заявки та супровідних документів,а також результатів бесід є визначення характеру позичальника та йогокредитоспроможності. Кредитний інспектор, часто допомагаючи Позичальнику готуватизаявку, з'ясовує обсяг доходів і представляють цінність активів (таких,як високоліквідні цінні папери або ощадні депозити), якимиволодіє позичальник для погашення кредиту. Усні відповіді клієнта, якправило, значно більше інформації, ніж відомості, викладені вписьмовому вигляді.

  Кредитні інспектори надають значення не тільки розміром, але істабільності доходів позичальника (юридичних і фізичних осіб). Вониволіють отримувати від клієнта інформацію про чистий дохід (тобто дохідпісля всіх виплат і утримань). Якщо мова йде про індивідуальний позичальника,то співробітники банку звичайно зв'язуються з роботодавцями клієнта дляперевірки достовірності зазначеного їм рівня доходів і тривалостіроботи в даній фірмі.

  Непрямим показником розміру і стабільності доходу служать дані просередньоденний залишок на розрахунковому (депозитному) рахунку клієнта. Ці дані,представлені позичальником, інспектор зіставляє з інформацією, отриманоюз відповідного банку.

  Підтримання значних залишків на розрахункових (депозитних) рахунках вбанках свідчить про надійність фінансового стану клієнта, йогофінансової дисциплінованості і серйозності наміри погасити одержуванийкредит.

  Кредитні інспектори несхвально ставляться до появи такзваної "піраміди боргу", коли позичальник бере кредит в одній фірмі абобанку для оплати боргу іншому кредитору. З поля зору інспектора незникає значна і зростаюча заборгованість клієнта за кредитнимикартками і частого повернення чеків, виписаних клієнтом з його рахунку. Наоснові подібних фактів робиться висновок про реальне фінансове становищеклієнта і його навичках управління грошовими коштами.

  На цьому попередньому етапі роботи з кредитування інспектор зможевизначити порядність клієнта і достовірність поданої нимінформації. Після уважного вивчення всіх документів, представленихпотенційним позичальником, проведення бесіди, оцінки Щоб отримати інформацію, отриманоюна питання, кредитний інспектор за погодженням з керівництвом банку іначальником відділу приймає рішення про продовження роботи з клієнтом абовідмову йому. Якщо приймається рішення про продовження роботи з клієнтом, тоінспектор комплектує кредитну досьє (включаючи в нього заявку ісупровідні документи, відповіді на питання, записи бесід і т.д.) іздійснює ретельне вивчення кредитоспроможності клієнта.

  Перед ухваленням рішення про видачу кредиту банк має оцінитикредитоспроможність, платоспроможність і фінансову стійкість позичальника.
  При цьому відзначимо, що існують відмінності у визначенні поняття
  "Платоспроможність" та "кредитоспроможність".

  Платоспроможність підприємства - це його можливість і здатністьсвоєчасно погасити всі види зобов'язань та заборгованості. У той же часкредитоспроможність характеризується лише можливістю підприємства погаситикредиторську заборгованість. Разом з тим характеристика кредитоспроможностімає бути дещо іншою порівняно з платоспроможністю, оскількипогашення позик можливо за рахунок виручки від реалізації майна, прийнятогобанком в заставу по позиці або завдяки використанню гарантії своєчасногоповернення коштів або навіть за рахунок страхування погашення позики.

  Пріменяемие в даний час і рекомендовані способи оцінкикредитоспроможності спираються головним чином на аналіз даних продіяльності позичальника в попередньому періоді. Крім того, для оцінкиможливостей підприємства погашати свої зобов'язання проводитьсязіставлення даних, що є у звітності, про зобов'язання підприємстваі джерела коштів для їх погашення. Таке зіставлення може робитисяна основі даних про зобов'язання підприємства і джерела коштів для їхпогашення не тільки в цілому по сумах зобов'язань і джерела погашення,але також щодо сум зобов'язань та джерел їх погашення, що припадають наокремі короткі періоди.

  При різних варіантах оцінки кредитоспроможності їх об'єднує те,що вони грунтуються на даних звітності і відносяться до попередньогоперіоду. При всьому значенні такої оцінки вона не може вичерпному чиномхарактеризувати кредитоспроможність позичальника в майбутньому періоді.

  При використанні головним чином даних звітності оцінкаплатоспроможності та фінансової стійкості позичальнику розглядаєтьсялише як попередня.

  Перевірки, здійснювані аудиторськими організаціями, використовуються дляоцінки кредитоспроможності позичальника. Корисність таких перевірок знижується взв'язку з тим, що в них використовуються дані звітності.

  Основні недоліки оцінки кредитоспроможності позичальників пов'язані зтим, що вони грунтуються на даних звітності, що характеризують стансправ у попередньому періоді.

  Доцільно використовувати закордонний досвід прогнозуванняфінансового стану позичальника в майбутньому періоді, з тим, щобприймати обгрунтоване рішення про надання позик.

  При оцінці кредитоспроможності потрібно враховувати майбутні зміникон'юнктури, у тому числі наявність реальних умов надходження коштівпозичальникові від реалізації продукції, беручи до уваги можливістьреалізації з урахуванням запланованого рівня цін і майбутніх змінплатоспроможного попиту на відповідні види продукції.

  Значні розміри процентних ставок позначаються на збільшеннівитрат позичальників, а відповідно і на їх кредитоспроможності.
  Природно, це необхідно враховувати при оцінці кредитоспроможності.
  Стан платіжної дисципліни позичальника має важливе значення дляхарактеристики його кредитоспроможності.

  При оцінці кредитоспроможності підприємства слід розглядатинеплатежі, у тому числі суми прострочених платежів - постачальникам, банку,фінансовим органам - як самостійну групу, а не розподіляти їх урізні види кредиторської заборгованості.

  Підвищення рівня кредитоспроможності позичальників пов'язано з підвищенням їхвідповідальності за своєчасне погашення позик і разом з тим жорсткістьвимогливості банків при кредитуванні. У цьому відношенні заслуговуєуваги послідовне дотримання принципів кредитування, що здеяких пір незаслужено ігнорується.

  Дотримання принципів кредитування розглядається в зарубіжнійлітературі як необхідна умова його доцільною організації. Так, увиданому в Англії керівництві з банківських послуг відзначається, щоключовим словом, у якому зосереджені вимоги при видачі позикпозичальникам, є термін "PARTS", що включає в себе:

  Purpose - призначення, мета

  Amount - сума, розмір

  Repayment - оплата, повернення (боргу і відсотків)

  Term - термін

  Security - забезпечення. заставу

  1.2. Використання досвіду зарубіжних банків в області оцінки кредитоспроможності позичальника.

  Існує безліч різних методик аналізу фінансового становищаклієнта і його надійності з точки зору своєчасного погашення боргубанку. У практиці банків США застосовуються "Правила шести" Сі ", в якихкритерії відбору клієнтів позначені словами, що починаються літерами "Сі"
  (табл. 2).

  Таблиця 2.

  Шість основних принципів кредитування (правила шести "Сі")

  | Характер | Здатність | Грошові | забезпечення | Умови | Контроль |
  | (Character) | | кошти | є | (Conditions) | (Control) |
  | | (Capacity) | (Cash) | (Collatera | | |
  | | | | L) | | |
  | Кредитна | Автентичність | Прибуток, | Право | Положення | відповідними |
  | історія | клієнта та | дивіденди та | власне | клієнта в | ие закони в |
  | клієнта. | гарантів | обсяги | сті на | відросли і | банківської |
  | Досвід інших | Копія | продаж в | активи, їх | очікувана | діяльності |
  | кредиторів, | статуту, | минулому | термін | частка на | і правила |
  | пов'язаних з | рішень і | Достаточнос | служби | ринку | щодо |
  | даними | інших | ть | ймовірно | Зіставлення | характеру і |
  | клієнтом | документів | планіруемог | ь | є | якості |
  | Мета кредиту, | про | про стелі | морального | результатів | кредитів |
  | досвід клієнтів | юридичному | готівки | старіння | діяльності | відповідними |
  | у складанні | статус | та наявність | активів | клієнта з | а |
  | прогнозів | позичальника | ліквідних | Їх | результатами | документація |
  | Кредитний | Опис | резервів | залишкова | діяльності | для |
  | клас, | історій | Терміни | вартість | інших фірм | контролерів |
  | наявність осіб, | юрідіческог | погашення | Ступінь | даної | Підписані |
  | ставлять | про статус | дебіторської | спеціалізовані | галузі | документи про |
  | другу | власника; | та | ції по | конкурентоспро | визнання |
  | підпис або | здійснює | кредиторсько | активів | осібність | боргу та |
  | гарантів з | мі | й | Право | продукції, | правильно |
  | необхідного | операції, | задолженнос | арешту, | Чувствительн | складені |
  | у кредиту | продукція, | ти, | борги і | ость клієнтів | документи на |
  | | Основні | обертає | Обмеження | і галузі до | отримання |
  | | Клієнти та | ость | є | зміну стадій | кредиту |
  | | Постачальники | товарно-мат | Обязательс | ділового | Відповідність |
  | | Позичальника | еріальних | тва по | циклу і | кредитної |
  | | | Запасів | лізингу та | змін | заявки |
  | | | Структура | закладні | технології | опису |
  | | | Капіталу | Страхування | Умови на | кредитної |
  | | | Контроль | я клієнта, | ринку | політики |
  | | | Над | гарантії, | робочий сили | банку |
  | | | Витратами, | щодо відповідності | | Інформація від |
  | | | Показники | ные | Вплив | сторонніх осіб |
  | | | Покриття | позиції | інфляції на | (економістів, |
  | | | Динаміка | банку як | баланс фірми | політичних |
  | | | Цін на | кредитора; | й потік | експертів) |
  | | | Акції, | судові | готівки | щодо |
  | | | Якість | позови та | клієнта | факторів, |
  | | | Управління | положення | Довгострокові | воздействующі |
  | | | Зміст | з | галузеві | х на процес |
  | | | Аудіторског | оподатковуванню | прогнози | погашення |
  | | | О | женіем; | Правові, | кредиту |
  | | | Укладення | можливі | політичні | |
  | | | Останні | майбутні | фактори, | |
  | | | Зміни в | потреби | фактори, | |
  | | | Бухгалтерське зн | й у | пов'язані з | |
  | | | Му обліку | фінансую | навколишнього | |
  | | | | Аніі | середовищем | |

  1. Характер позичальника. Кредитний інспектор повинен бути переконаний в тому,що клієнт може досить точно вказати мету отримання кредиту, і маєсерйозні наміри погасити його. Якщо в інспектора немає належної впевненостіщодо мети необхідного кредиту, то вона має бути уточнена. Навітьв цьому випадку кредитному інспекторові слід встановити: відповідально чиклієнт ставитися до позикових коштів, чи дає правдиві відповіді на запитаннябанку і чи докладе всіх зусиль для виплати заборгованості по кредиту.
  Відповідальність, правдивість і серйозність намірів клієнта погасити всюзаборгованість складають те, що кредитний інспектор називає характеромпозичальника.

  Якщо у кредитного інспектора після вивчення документів,наданих позичальником, і бесід з ним виникли сумніви щодонадійності клієнта, його бажання і здатності погасити кредит, то клієнтуслід відмовити в кредитуванні. В іншому випадку банк напевно будемати справу з проблемним кредитом, погашення якого викликає серйознісумніви.

  2. Здатність позичати кошти. Кредитний інспектор повинен бутивпевнений у тому, що клієнт, запитується кредит, має юридичне правоподавати кредитну заявку і підписувати кредитний договір. Данахарактеристика клієнта відома як його здатність запозичувати кредитнікошти. Наприклад, у більшості штатів США і регіонів Росіїнеповноліття (тобто особи, які не досягли 18 років або 21 року) не маютьправо відповідати за кредитним договором. Банк стикається з труднощами пристягнення такого кредиту. Кредитний інспектор повинен бути впевнений у тому, щокерівник або представник компанії (банку), який звертається за кредитом,має відповідні повноваження, надані їй засновниками аборадою директорів, на проведення переговорів і підписання кредитногодоговору від імені компанії (банку) для того, щоб визначити, які особиуповноважені на підписання кредитного договору. Стягнення по суду коштівза кредитним договором, підписаним не уповноваженими на те особами, можевиявитися неможливим, і банк зазнає значних збитків.

  3. Грошові кошти. Ключовий момент будь-якої кредитної заявки складаєтьсяу визначенні можливостей позичальника погасити кредит. У цілому позичальник маєтільки три джерела погашення отриманих їм кредитів: а) потоки готівки б) продаж або ліквідація активів в) залучення фінансів

  Будь-який із зазначених джерел може забезпечити залишкову сумукоштів для погашення кредиту. Однак банкіри вважають за краще вибирати вяк основне джерело погашення кредиту позичальником потік надходитьдо нього готівки, оскільки продаж активів може погіршити баланспозичальника, а його додаткові запозичення можуть послабити позиції банкуяк кредитора. Недостатність потоку готівки є важливимпоказником погіршення фінансового стану фірми і взаємин зкредиторами. Що таке потік готівки? З точки зору бухгалтерськогообліку він зазвичай визначається наступним чином:


  | Потік готівки = | Чистий прибуток + Амортизація + Збільшення |
  | | Кредиторської заборгованості - Збільшення запасів |
  | | Товарно-матеріальних цінностей та дебіторської |
  | | Заборгованості. |

  Однією з переваг цієї формули є те, що з її допомогоюкредитний інспектор банку може визначити ті сторони діяльності клієнта,які відображають кваліфікацію та досвід його менеджерів, а так же станринку, в умовах якого працює клієнт. Позичальник, який "тримається наплаву "завдяки переважному використанню комерційного кредиту
  (кредиторської заборгованості), стане для банку проблемним клієнтом.
  Більшість банків будуть відчувати сумніви щодо доцільностінадання йому кредиту.

  4. Забезпечення. При оцінці забезпечення по кредитній заявці кредитнийінспектор повинен отримати відповідь на питання: чи має позичальникдостатнім капіталом або якісними активами для наданнянеобхідного забезпечення за кредитом? Кредитний інспектор звертає особливуувагу на такі характеристики, як: строк служби, стан і структураактивів позичальника. Якщо активи позичальника - це застаріле обладнання ітехнологія, то їх цінність в якості кредитного забезпечення невелика,оскільки подібні активи буде важко перетворити на готівкові кошти вразі недостатності доходів позичальника для погашення заборгованості покредиту.

  5. Умови. Кредитний інспектор повинен знати, як ідуть справи упозичальника або положення, що складається у відповідній галузі, а такожте, як зміна економічних та інших умов може вплинути на процеспогашення кредиту. З документами кредит може здатися надійним з точкизору забезпечення, але ступінь його надійності може знизитися в результатіскорочення обсягу продажів або доходу в умовах економічного спаду абозростання процентних ставок, викликаного інфляцією. Для оцінки стану галузіта економічних умов більшість банків створюють інформаційні центри збазою даних, збирають різні інформаційні матеріали та підсумковідокументи про наукові дослідження по галузях, в яких діють їхосновні позичальники.

  6. Контроль. Останнім фактором оцінки кредитоспроможності позичальникавиступає контроль, що зводитися до отримання відповідей на такі питання,як: наскільки зміна законодавства, правової, економічної іполітичної обстановки може негативно вплинути на діяльність позичальника ійого кредитоспроможність?

  Схема показників, яка називається "Правила шести" Сі "і вживанабанками США, один з багатьох підходів оцінки кредитоспроможності та надійностіпозичальників. Банки країн з розвиненою ринковою економікою застосовують складнусистему великої кількості показників для оцінки кредитоспроможностіклієнтів. Ця система диференційована залежно від характеру позичальника
  (фірма, приватна особа, вид діяльності), а так само може грунтуватися як насальдових, так і оборотних показниках звітності клієнта. Так рядамериканських економістів описує систему оцінки кредитоспроможності,побудовану на сальдових показниках звітності. Американські комерційнібанки використовують чотири групи основних показників: ліквідності фірми,оборотності капіталу, залучення коштів і прибутковості.

  До першої групи належать коефіцієнт ліквідності (Кл) і покриття
  (Кпок). Кл - співвідношення найбільш ліквідних коштів і короткостроковихборгових зобов'язань. Ліквідні кошти складаються з грошових коштіві дебіторської заборгованості короткострокового характеру. Борговізобов'язання складаються з заборгованості по позичках короткострокового характеру
  (найближчих строків погашення), за векселями, недоплачених вимогам ііншим короткострокових зобов'язань. Кл прогнозує здатність клієнтаоперативно і вчасно погасити борг банку в найближчій перспективі на основіоцінки структури оборотного капіталу. Чим вище Кл, тим вищекредитоспроможність. Кпокр. - Співвідношення оборотного капіталу ікороткострокових боргових зобов'язань. Оборотний капітал крім грошовихкоштів і дебіторської заборгованості включає вартість запасів товарно -матеріальних цінностей. Кпокр. показує межу кредитування,достатність усіх видів засобів клієнта, щоб погасити борг. Якщо Кпокрменше 1, то межі кредитування порушені, позичальникові більше не можнанадавати кредит: він є некредитоспроможним.

  Показники оборотності капіталу, відносяться до другої групи,відображають якість оборотних активів і можуть використовуватися для оцінки зростання
  Кпокр. Наприклад, при збільшенні значення цього коефіцієнта за рахунок зростаннязапасів і одночасному уповільненні їх оборотності не можна робити висновок пропідвищення кредитоспроможності позичальника.

  Коефіцієнт залучення (Кпрівл.) утворюють третю групу оціночнихпоказників. Вони розраховується як відношення всіх боргових зобов'язань дозагальної суми активів або до основного капіталу; показують залежність фірмивід позикових коштів. Чим вищий коефіцієнт залучення, тим гіршекредитоспроможність позичальника.

  З третьою групою показників тісно пов'язані показники четвертоїгрупи, що характеризують прибутковість фірми. До них відносяться норма;прибутковості, частка прибутку в доходах, норма прибутку на акцію. Якщо зростаєзалежність фірми від позикових коштів, то зниження кредитоспроможності,що оцінюється на основі Кпрівл., може компенсуватися зростанням прибутковості.

  Таким чином, усі названі показники взаємопов'язані і утворюютьєдину систему. Крім основних показників для оцінки кредитоспроможностіфірми можуть використовувати додаткові. Наприклад, показникизабезпеченості власним капіталом, рентабельність.

  Оцінка кредитоспроможності клієнтів французькими комерційними банкамивключає три блоки:

  1) оцінка підприємства та аналіз його балансу, а також іншої звітності

  2) оцінка кредитоспроможності клієнтів на основі методик, прийнятихокремими комерційними банками

  3) використання для оцінки кредитоспроможності даних картотеки Банку
  Франції.

  На підставі рахунка результатів діяльності визначаються наступніпоказники у табл. 3

  Таблиця 3

  Показники кредитоспроможності

  | Показник | Метод визначення |
  | Виручка від реалізації | |
  | Валовий комерційний дохід або | Виручка про реалізацію мінус |
  | комерційна маржа (ВД) | вартість придбаних |
  | | Товарно-матеріальних цінностей та |
  | | Готових виробів |
  | Додана вартість (ДС) | ВД мінус експлуатаційні |
  | | Витрати (адміністративні, на |
  | | Субпідрядників) |
  | Валовий експлуатаційний дохід | ДС мінус витрати на зарплату, |
  | (ВЗД) | мінус податки на зарплату, мінус |
  | | Оплата відпусток |
  | Валовий експлуатаційний | ЗЕД мінус сплата відсотків за |
  | результат (ВЕР) | кредит плюс дохід від вкладення |
  | | Коштів в інші підприємстваі |
  | | Мінус відрахування до фонду ризику |
  | Прибуток, яка може бути | ВЕР мінус прибуток, |
  | використана для | розподілена між працівниками |
  | самофінансування (СФ) | підприємства, і мінус податки на |
  | | Прибуток |
  | Чистий прибуток (П) | СФ плюс або мінус випадкові |
  | | Доходи (витрати) мінус |
  | | Амортизація нерухомості |

  Баланс та інші форми звітності використовуються, по - перше, дляоцінки співвідношення сальдових показників і, по - друге, для розрахункукоефіцієнтів кредитоспроможності на основі оборотних показників. Предметоманалізу є такі пропорції, як співвідношення довгостроковоїзаборгованості і власних коштів, співвідношення стабільних власнихресурсів і суми активів, динаміка витрат і збитків у порівнянні з темпамизростання виробництва і т.д. Дані звітності фірми зіставляються з данимизведеного балансу, який складається на основі балансів одноріднихпідприємств. Одним з основних напрямків аналізу даних балансу євизначення банківського ризику.

  Показники стану готівки оцінюються з урахуванням рівнярозвитку підприємства, його рентабельності і якості потреби в обіговихзасобах. Остання випромінюється на основі показників швидкості оборотузалишків сировини і готової продукції на складі, а також строків розрахунків зпостачальниками.

  Як один з варіантів приватної методики оцінкикредитоспроможності клієнта комерційним банком можна навести методикубанку Credit Lione. Ця методика побудована на оборотних даних клієнта,що містяться в рахунку результатів. Методика являє собою системуоцінки, побудовану на п'яти коефіцієнтах:

  ЗЕД
  К1 =

  ДС

  Фінансові витрати
  К2 =

  ДС

  Капіталовкладення за рік
  К3 =

  ДС

  Довгострокові зобов'язання
  К4 =

  ДС

  Чисте сальдо готівки
  К5 =

  Оборот

  Кожен з показників оцінюється в межах чотирьох балів,визначається загальний підсумок в балах. До цього підсумку додаються літери А, Б, Сі Д залежно від достатності власного капіталу. Достатністьоцінюється на основі співвідношення власного капіталу та доданоївартості. Норма зазначеного співвідношення - 20%. Сума балів і літервизначають рівень кредитоспроможності клієнта.

  Враховуються також і дані картотеки Банку Франції. Ця картотекамає чотири розділи. У першому підприємства розділяються на 10 груп узалежно від розміру активу балансу. Кожній групі присвоюєтьсяпевна буква, літер (від А до К). Другий розділ є розділомкредитної котирування, що виражає довіру, яку може бути допущено вщодо підприємств. Ця картотека грунтується на вивченні фінансовоїситуації і рентабельності, а також на оцінці керівників, власниківкапіталів і підприємств, з якими клієнт має тісні комерційні зв'язки.
  Кредитна котирування ділить підприємства на 7 груп, яким присвоюютьсяшифри від 0 до 6.

  Третій розділ класифікує підприємства за їх платоспроможності.
  Банк Франції фіксує всі випадки неплатежів і залежно від цьогоподілу

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !