ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Банківські операції
       

   

  Банківська справа

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

  К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А

  по дисципліні «Банківські операції»

  Варіант - № 8

  Слухач: ............... ............................ Сидоркевич Дмитро
  Іванович


  Спеціальність, група: ................... ЗФ - 02 (фінанси)

  Керівник: ............ ........................... Чаленко Вікторія
  Василівна

  Результат, дата:


  Реєстраційний номер, дата:

  м. Черкаси

  2002 р.

  З А В Д А Н Н Я

  1. Посередницькі операції банків
  .................................................. ..........................< br>.................- 3

  2. Товарно-комісійні, складські операції та операції за дорученням
  .................................................. ..........................< br>.................................................. ..........................< br>......................... ... ....- 7

  3. Знайти форвардний курс долара до гульдена та марку по курсу "спот" і
  "Форвард", якщо:курс "спот" 2,5010 - 2,5068дисконт (3 міс.) 30 - 10
  ............................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... ..........................< br>.........- 12

  4. У кліента рахунок в USD, а він хоче внести на діпозіт 100 000 DEM.
  ........- 12
  | Найменування | Курс купівлі | Курс продажу |
  | FRF | 5,6 | 5,707 |
  | DEM | 1,6 | 1,6900 |

  5. Згідно з умовами кредитного договору ставка простих відсотків в першомумісяці користування кредиту склала 80% річних, а в кожному наступномумісяці зростала на 5%. Визначити суму відсотків за кредит 300 тис.грн.строком на 9місяців ................................................. ....................< br>.................................................. ..........................< br>.......- 12

  6. Банк видав кредит 10 млн. грн. на 3 роки за складною річною ставкою 60%річних з погашенням одночасним платежім. Визначити суму. Яка погашаетьсята суму нарахованих відсотків.
  .................................................. ..........................< br>...............................- 13

  Література
  .................................................. ..........................< br>.................................................. ................- 14

  1. Посередницькі операції банків.

  Посередницькі операції - це послуги банків з розміщення ціннихпаперів емітентів на первинному фондовому ринку, брокерські та дилерськіпослуги в операціях з фондовими цінностями, іноземною валютою, інші видиоперацій на грошовому ринку, в яких банки виступають як посередники,поєднуючи інтереси різних сторін фінансових угод.

  Ринок цінних паперів відіграє життєво важливу роль в економічномурозвитку як окремих господарюючих суб'єктів, так і суспільства в цілому,забезпечуючи ліквідність та ринковий механізм ціноутворення, сприяючи обігукапіталу і його раціональному розміщенню. Основним завданням фондовогоринку виступає мобілізація та вкладання фінансових ресурсів у найбільшпривабливі з точки зору ринкової ефективності види підприємницькоїдіяльності. Вільний оборот капіталу на фондовому ринку забезпечується черезобіг цінних паперів, які поділяються на три групи:

  - пайові цінні папери, за якими емітент не несе зобов'язання повернутикошти, інвестовані в його діяльність, але які надають їх власникам право научасть в управлінні діяльністю емітента (акції);

  - боргові цінні папери, за якими емітент несе зобов'язання повернути увизначений термін кошти, але які не дають їх власникам права на участь вуправлінні діяльністю емітента (державні боргові зобов'язання, облігаціїпідприємств, ощадні сертифікати та векселі банків);

  - похідні цінні папери (фінансові ф'ючерси, опціони, свопи тощо).

  Цінні папери випускаються як з метою створення нових та розвитку існуючихвиробництв, так і для покриття тимчасових потреб в обігових коштах. Вониможуть бути іменними чи на пред'явника, з вільним чи обмеженим колом обігу.
  На сьогодні цінні папери в Україні можуть випускатись як у власне паперовійформі у вигляді відповідних бланків, так і у формі записів на рахунках усистемі електронного обігу цінних паперів. Прямими комерційними учасникамифондового ринку як окремого сектора економіки, на якому здійснюєтьсяпідприємницька діяльність, є:

  - фінансові компанії, які спеціалізуються на комерційній та комісійнійдіяльності з цінними паперами, а також на операціях за дорученням емітентав процесі первинного розміщення випусків цінних паперів та надання іншихпослуг (інвестиційне консультування, управління портфелями цінних паперівтощо);

  - комерційні банки, які отримали ліцензію на ведення професійноїдіяльності на фондовому ринку та здійснюють визначені чинним законодавствомоперації з цінними паперами;

  - інвестиційні компанії, які поєднують в одній особі функції фінансовогопосередника (брокера, ділера) й інституційного інвестора. Взаємні фондиінвестиційної компанії акумулюють кошти дрібних інвесторів для спільногоінвестування в цінні папери, діючи за рахунок і в інтересах осіб, які їхкупують. Інвестиційні компанії виступають для інших інституційнихінвесторів інвестиційними менеджерами і консультантами, формують їх активив цінних паперах, організують нарахування та сплату доходів по ціннихпаперах.

  побічними (непрямими) комерційними учасниками фондового ринку, якізобов'язані діяти на ринку лише через посередництво прямих учасників, є:
  - Інвестиційні фонди, які організують спільне інвестування в цінні паперичерез емісію власних неголосуючіх цінних паперів;
  - Довірчі товариства, що здійснюють операції на фондовому ринку від імені,за рахунок, в інтересах та на ім'я довірителів;
  - Пенсійні фонди та страхові компанії, які мають можливість через послугифінансових посередників здійснювати операції на фондовому ринку з метоюформування власних портфелів цінних паперів і отримання доходу по них.

  Позабіржовій ринок цінних паперів створюється і функціонує з метоюзабезпечення максимального зв'язку механізмів фондового ринку з інтересамиінвесторів та емітентів окремих регіонів, сприяння залученню капіталів усередні та малі підприємства, створення сприятливих умов для розвиткуновітніх технологій та виробництв, диверсифікації напрямків підприємницькоїдіяльності в регіонах, створення потужної фондової інфраструктури,спроможної у короткий термін реформувати власність за допомогою залученняшироких верств дрібних та інституційних інвесторів. Саме на позабіржовомуринку здійснюються такі операції, як інвестиційне консультування,управління портфелем цінних паперів. Комерційні банки в сучасних умовахактивно проводять фондові операції як на біржовому, так і на позабіржовомуринку цінних паперів.

  У загальному вигляді операція з цінними паперами - це юридичнеоформлена та закінчена дія або послідовність дій на фондовому ринку,об'єктом яких є цінні папери та грошові засоби.
  Усі банківські операції з цінними паперами можуть бути розподілені на триосновні групи: емісійні - пасивні операції, які здійснюються через випуск цінних паперіввласного боргу; інвестиційні - активні операції із вкладення власних та залученихфінансових ресурсів у фондові активи шляхом придбання відповідних ціннихпаперів на фондовому ринку від свого імені; клієнтські - посередницькі операції з цінними паперами, які здійснюютьсябанками від імені, за рахунок та на користь клієнтів.
  Комерційний банк проводить ту чи іншу операцію на фондовому ринку залежновід конкретно визначеної мети банківської діяльності. Так, для формування ізбільшення власного капіталу та залучення ресурсів для використання вактивних операціях банк здійснюватиме емісійні операції:

  - випуск акцій і облігацій;

  - емісію векселів;

  - випуск депозитних та ощадних сертифікатів. З метою одержання прибутківвід діяльності з цінними паперами, для забезпечення участі у статутномукапіталі інших підприємств та контролю над їх власністю банк здійснюватимеінвестиційні операції:

  - арбітражну дилерську діяльність, тобто виконання угод купівлі-продажуцінних паперів від свого імені та за свій рахунок шляхом виставленнявласних цін купівлі-продажу із зобов'язанням їх купівлі та (або) продажу зазаявленими цінами;

  - купівлю акцій з метою утримування їх у своєму розпорядженні терміномбільше ніж 1 рік.

  Якщо метою банківської діяльності на фондовому ринку виступає одержаннядоходу у вигляді комісійних винагород від операцій з цінними паперами, тобанк буде проводити клієнтські операції:

  - андеррайтинг, тобто гарантоване розміщення на ринку випусків ціннихпаперів клієнтів-емітентів;

  - брокерська діяльність, тобто здійснення угод з цінними паперами якповірений чи комісіонер, що діє на підставі договору доручення або комісії;
  - Діяльність з управління цінними паперами, тобто здійснення від свогоімені та за винагороду протягом певного строку довірчого управління ціннимипаперами, що належать іншій особі, в інтересах цієї або інших осіб;
  - Клірінгову діяльність: послуги з визначення взаємних зобов'язань
  (збирання, звірка, коригування інформації щодо угод з цінними паперами іпідготовка бухгалтерських документів) та їх заліку з поставок ціннихпаперів і розрахунків за ними;
  - Депозитарну діяльність: надання послуг зі зберігання сертифікатів ціннихпаперів та (або) обліку переходу прав на цінні папери;
  - Реєстраторську діяльність: операції зі збирання, фіксації, обробки,зберігання та надання інформації, що складає систему ведення реєструвласників цінних паперів;
  - Діяльність з обслуговування клієнтських операцій з цінними паперами:надання консультаційно-інформаційних послуг, що безпосередньо сприяютьукладанню цивільно-правових угод з цінними паперами між учасникамифондового ринку.

  Крім цього юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницькоїдіяльності можуть придбавати іноземну валюту через уповноважені банки длявиконання власних зобов'язань перед нерезидентами.

  Іноземна валюта, придбана у встановленому порядку через уповноваженібанки та уповноважені кредитно-фінансові установи на міжбанківськомувалютному ринку України, повинна бути використана резидентом протягом 5робочих днів з моменту зарахування її на його поточний рахунок.

  Придбана іноземна валюта може бути перерахована резидентом длявиконання власних зобов'язань перед нерезидентом лише з поточного рахунка віноземній валюті, з якого, за рішенням резидента, здійснюються всіперерахування з метою виконання його зобов'язань перед нерезидентами в ційіноземній валюті.

  У разі порушення резидентами зазначеного строку придбана іноземнавалюта продається уповноваженим банком протягом 5 робочих днів на МВРУ. Прицьому позитивна курсова різниця, що може виникати за такою операцією,щоквартально направляється до Державного бюджету України, а негативна --відноситься на результати господарської діяльності резидента. У разіповернення на адресу резидента коштів в іноземній валюті, що були купленіна МВРУ та перераховані на користь нерезидента через те, що взаємнізобов'язання повністю або частково не виконані, ці кошти не можуть бутивикористані з іншою метою і підлягають продажу на МВРУ. Кошти в іноземнійвалюті, що надійшли на адресу резидента - суб'єкта підприємницькоїдіяльності, підлягають попередньому зарахуванню на розподільчий рахунок вуповноваженому банку.

  Уповноважені банки та уповноважені кредитно-фінансові установизобов'язані продавати без доручення клієнтів усі надходження на користьклієнтів в іноземній валюті, що підлягають продажу на МВРУ згідно з чиннимзаконодавством України, протягом 5 банківських днів з часу зарахуваннятаких надходжень на їх кореспондентські рахунки. Кошти в іноземній валюті,які були зараховані на розподільчий рахунок і не підлягають, згідно зчинним законодавством України, продажу на МВРУ, уповноважений банк абоуповноважена кредитно-фінансова установа зобов'язані перерахувати напоточний валютний рахунок клієнта без його доручення не пізніше 5банківських днів з моменту зарахування цих коштів на розподільчий рахунок.
  Продаж за дорученням клієнта його власних коштів в іноземній валютіуповноважений банк або уповноважена кредитно-фінансова установа зобов'язаніздійснювати протягом 5 банківських днів з часу списання цих коштів зпоточного рахунка клієнта.
  Грівнєвій еквівалент іноземної валюти, проданої на міжбан-ківськомувалютному ринку України, в усіх випадках має бути зарахований на основнийпоточний рахунок власника коштів не пізніше 2 банківських днів післянадходження на Кореспондентський рахунок відповідної суми в гривнях.
  Суб'єкти міжбанківського валютного ринку України при проведеннібезготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на МВРУ отримуютькомісійну винагороду від клієнтів у гривнях.
  Уповноваженому банку та уповноваженій кредитно-фінансовій установі згідноз власними тарифами дозволяється отримувати комісійну винагороду віноземній валюті за рахунок коштів клієнтів, якщо операції, які вонивиконують за дорученням клієнтів, пов'язані зі сплатою комісійноївинагороди в іноземній валюті іноземному банку-кореспонденту та зі сплатоюкоштів міжнародним платіжним системам і міжнародним системам зв'язку закористування їхніми послугами.

  2. Товарно-комісійні, складські операції та операції за дорученням

  Операції з векселями, що здійснюються в сучасних умовах комерційнимибанками, можна класифікувати за такими групами.

  1. Кредитні операції - операції з надання грошових коштів противрахування векселів та надання кредитів під заставу векселів.
  2. Торговельні операції - операції з купівлі та продажу векселів.
  3. Гарантійні операції - операції з надання гарантій оплати векселівтретіх осіб за певних обставин і в обумовлений строк: ввалювання векселів,видача гарантій на забезпечення оплати векселів.
  4. Розрахункові операції - операції з оформлення заборгованостівекселями: прийняття до сплати переказних векселів, виданих на банккредиторами; видача простих векселів кредиторам банку; видача переказнихвекселів на боржників банку; видача банку простих векселів боржникамибанку; вексельні платежі.
  5. Комісійні та довірчі операції - операції з інкасування векселів;доміціляція векселів; зберігання векселів; купівля, продаж і обмін векселівза дорученням клієнтів.
  6. Врахування векселів - операція з кредитування банком суб'єктагосподарювання шляхом придбання векселя до настання строку платежу за ним здисконтом (зі знижкою) за грошові кошти з метою одержання прибутку відпогашення векселя за номінальною вартістю. При цьому сума дисконтуутримується наперед і вираховується відповідно із номінальної суми векселя,виходячи з кількості днів, що залишаються до строку платежу за ним зприйняттям до розрахунку дня врахування і дня платежу.

  Українські комерційні банки здійснюють операції з векселями відповіднодо Законів України «Про цінні папери і фондову біржу», «Про підприємства в
  Україні »,« Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні ».
  Механізм проведення банками вексельних операцій базується також на
  Положенні про простий і переказний вексель (затверджене Постановою ЦВК і
  РНК СРСР від 7 серпня 1937 p. № 104/1341), Правилах виготовлення івикористання вексельних бланків (затверджені Постановою КМУ і НБУ від 10вересня 1992 p. № 528), Положенні про операції банків з векселями
  (затверджене Постановою Правління НБУ від 28 серпня 1999 p. № 258).

  У загальному значенні вексель - це цінний папір, у якому зазначенобезумовне грошове зобов'язання однієї особи щодо сплати іншій особівизначеної суми коштів у визначений строк. Елементами, що в сукупностістановлять вексельне зобов'язання та перетворюють його з простогоцивільного боргового зобов'язання в зобов'язання, що регулюється нормамивексельного законодавства, виступають вексельні реквізити, основними середяких є:

  - валюта і сума векселя;

  - дата платежу;

  - безумовне зобов'язання (наказ) сплатити вексельну суму;

  - найменування та адреса векселедавця;

  - місце платежу.

  На практиці використовують простий і переказний векселі.

  Простий вексель - це вексель, виданий у формі безумовного зобов'язанняздійснити платіж.

  Переказний вексель - це вексель, виданий у формі безумовного наказуздійснити платіж.
  Дисконтна ставка, що застосовується банком при врахуванні векселів, тіснопов'язана з процентною ставкою по звичайних кредитних операціях і може бутирозрахована за формулою

  D =,де D - річна ставка дисконту,%;

  R - річна процентна ставка,%; п - кількість днів до погашення векселя.

  Розрахунок суми, яку належить сплатити пред'явнику векселя у момент його врахування банком, можна здійснити за формулою

  AP = NV (1 - D),де АР - сума, що виплачується пред'явнику за врахований вексель;

  NV - номінальна вартість векселя??.
  Торговельні операції з купівлі та продажу векселів здійснюються банками напідставі укладеного з продавцем (покупцем) договору про купівлю (продаж)векселів, в якому, зокрема, повинні бути визначені:

  - ціна купівлі (продажу) векселів;

  - строк та порядок здійснення розрахунку;

  - умови переходу права власності на векселі;

  - строк та порядок передавання векселів тощо. Ціна векселя при купівлі
  (продажу) встановлюється за домовленістю сторін у відсотках до номінальноївартості векселя. Дата переходу прав власності, строк і порядок розрахункута передавання векселів встановлюються договором за домовленістю сторін зурахуванням вимог цивільного законодавства.

  Продавець може зробити на векселі один із таких передавальних написів
  (індосаментів):іменний - індосамент, за яким векселетрімач передає права за векселемпокупцю та в якому зазначається особа, якій або за наказом якої має бутиздійснений платіж;бланковий - індосамент без зазначення певної особи, який складається лише зпідпису векселетрімача, за яким векселетрімач передає всі права покупцювекселя. Вексель з проставленим бланковим індосаментом, який підлягаєоплаті за наказом, повинен бути оплачений пред'явнику. Векселетрімач можеперетворити бланковий індосамент у повний, зробивши над підписом бланковогоіндосаменту вказівку на певну особу. З метою уникнення непорозумінь припред'явленні банку векселів та контролю банком відповідальності за векселемдоговір про купівлю (продаж) векселів має містити інформацію про видіндосаменту на векселі (іменний, бланковий) та особу, яка його вчинила.

  Гарантійні банківські операції з векселями полягають у наданні банкомзабезпечення платежу за векселем за будь-яку із зобов'язаних за ним осіб.
  Гарантування оплати векселів є формою кредитування банком суб'єктагосподарювання і здійснюється на загальних принципах банківськогокредитування за дорученням та за рахунок клієнтів. Гарантія платежу завекселем надається шляхом ввалювання векселя та письмової гарантії взабезпечення оплати векселя.
  Авалювання - це взяття банком на себе зобов'язання оплатити вексельповністю або частково за одну із зобов'язаних за ним осіб, якщо платник НЕоплатив вексель у строк. Як правило, можуть бути авальовані векселі з точновизначеним строком платежу. Аваль оформляється як напис на векселі:
  «Вважати за аваль», «Як Аваліст за (назва особи, за яку видано аваль)»,
  «Ава-льованій». У авалі має бути зазначена особа, за яку він виданий. Якщовона не зазначена, вважається, що аваль наданий за векселедавця. Аваль можебути наданий у будь-який час: при складанні, відаванні та на будь-якомунаступному етапі обігу векселя.

  Гарантія на забезпечення оплати векселів складається банкомобов'язково у письмовій формі. Усі гарантії вважаються без-відзівнімі, якщоне зазначено інше. Взагалі під гарантією платежу за векселем вважаєтьсябезвідзівне зобов'язання здійснити платіж за векселем у строк запред'явленням вимоги. Платіж має бути виконаний проти пред'явленняписьмової вимоги платежу згідно з умовами гарантії.

  Обсяг та порядок відповідальності банку за гарантією визначаєтьсязаконодавством тієї місцевості, де надано гарантію, та змістом самоїгарантії. Для того, щоб зобов'язання за гарантією регулювалися нормамизаконодавства про вексельний обіг, достатньо, щоб в ній були такіреквізити:

  - повне найменування банку-гаранта;

  - безумовне зобов'язання банку-гаранта про виплату гарантійної суми;

  - сума гарантії;

  - місце видачі.

  Крім того, гарантія платежу за векселем, якщо вона обтяжена іншимиобставинами та умовами про невиконання зобов'язань щодо угоди, може матитакі реквізити:

  - повне найменування позичальника (особи, від імені якої видаєтьсягарантія);

  - повне найменування бенефіціара (особи, на користь якої виданагарантія);

  - посилання на угоду, на підставі якої видана гарантія;

  - строк платежу;

  - умови пред'явлення вимоги платежу;

  - можливе врегулювання скорочення гарантійної суми;

  - застереження про витрати.

  Питання про те, за яких обставин та на яких умовах банк має виконуватигарантію, а також строк та умови її погашення визначаються змістом гарантіїта чинним законодавством.

  Розрахункові вексельні операції банків здійснюються у вигляді оформленнязаборгованості векселями та проведення розрахунків з використаннямвекселів. Оформлення заборгованості векселями між банком та іншою особою
  (боржником або кредитором банку) полягає у заміні одних зобов'язань іншими
  - Вексельне. До операцій з оформлення векселями кредиторськоїзаборгованості банку належать:

  - акцепт (надання згоди на оплату) переказних векселів банком, виданих набанк кредитором банку;

  - видача простих векселів банком кредиторові банку. До операцій зоформлення векселями дебіторської заборгованості банку належать:
  - Видача банком переказних векселів на боржника банку і акцепт векселівборжником;
  - видача боржником банку простих векселів на користь банку.
  До операцій з розрахунків векселями щодо погашення кредиторськоїзаборгованості банку належать вексельні платежі на користь кредитора, їхзміст полягає в тому, що кредитор банку погоджується прийняти від банку -боржника виконання іншого (вексельного) зобов'язання від платника завекселем. Прийняття вексельного зобов'язання відбувається шляхомпередавання векселя, придбаного банком-боржником, кредитору банку.
  До операцій з розрахунків векселями щодо погашення дебіторськоїзаборгованості перед банком належать вексельні платежі боржником на користьбанку. Їх зміст полягає в тому, що банк-кредитор погоджується прийняти відклієнта-боржника виконання іншого (вексельного) зобов'язання від платниказа векселем. Прийняття вексельного зобов'язання відбувається шляхомпередавання векселя, придбаного клієнтом-боржником, банку-кредитора.
  Комісійні та довірчі вексельні операції здійснюються банками у формі:інкасування векселів; доміціляції векселів; зберігання векселів; купівлі,продажу та обміну векселів за дорученням.
  Інкасування векселів - це здійснення банком за дорученням векселетрімачаоперацій з векселями і супровідними комерційними документами (за їхнаявності - розрахунками, транспортними документами, товаророзпорядчімідокументами тощо) на підставі одержаних від векселетрімача інструкцій зметою:
  - Одержання платежу (акцепту) за векселями;
  - Передавання векселів і комерційних документів проти платежу (акцепту);

  - передавання векселів і комерційних документів на інших умовах.

  Використовуються такі види інкасування векселів і супровідних комерційнихдокументів:
  1) чисте інкасо - інкасування векселів без супровідних комерційнихдокументів;
  2) документарне інкасо - інкасування векселів із супровіднимикомерційними документами.
  Сторонами в операції інкасування виступають:
  1) принципал - особа, яка доручає банку операцію інкасування;
  2) банк-ремітент - банк, якому принципал доручив операцію інкасування;

  3) інкасуючій банк - будь-який банк, крім банку-ремітен та, який береучасть в операції інкасування;

  4) пред'являючи банк - інкасуючій банк, який здійснює пред'явленнявекселів і комерційних документів платнику;
  5) платник - особа, якій пред'являються векселі та комерційні документизгідно з дорученням на інкасування.
  Чисте і документарне інкасо векселів здійснюється банком на підставіукладеного з векселетрімачем договору про інкасування.
  Доміціляція векселів - це призначення особливого місця платежу за векселем,відмінного від місцезнаходження платника за векселем, а також призначенняособливого платника (доміціліа-та) за векселем. Оплата векселів, в якихбанк виступає особливим платником (доміціліатом) - це здійснення банком задорученням довірителя-платника за векселем операцій з векселями на підставіодержаних від довірителя інструкцій, тобто:

  - приймання векселів до платежу від законного векселетрімача;

  - здійснення платежу за векселями;

  - передавання векселів платнику після повної оплати векселя. Ознакоюдоміцільованого векселя є наявність на лицьовому боці векселя вказівкивекселедавця: «Доміцільованій в (найменування особливого місця платежу іназва банку) »,« Платник (назва банку і найменування особливого місцяплатежу) »,« Підлягає сплаті в (назва банку і найменування особливого місцяплатежу) ». Платіж банк-доміціліат виконує від імені і за дорученнямплатника за векселем - векселедавця. Векселедавець перераховує в банк навідповідний рахунок кошти в обсязі, достатньому для оплати векселя. Зарахунок цих коштів або за рахунок наданого векселедавця кредиту, сума якогопопередньо зарахована на відповідний рахунок для оплати векселів, банк -доміціліат і здійснює платіж за векселем законному векселетрімачеві.

  Зберігання векселів - це здійснення банком за дорученням, від імені і зарахунок довірителя (векселетрімача) операцій з векселями на підставіодержаних від довірителя інструкцій, тобто:

  - схову;

  - передавання оригіналу векселя законному векселетрімачу копії векселя;

  - передавання примірника переказного векселя, що призначався для акцепту ,законному векселетрімачу іншого примірника векселя;

  - передавання оригіналів примірників і копій векселів іншій особі наумовах, зазначених довірителем.
  Зберігання векселів здійснюється за двома видами:
  1) «закрите зберігання» - зберігання векселів шляхом надання довірітелюдепозитного вічка у сховищі (сейфі) банку без будь-яких інструкцій щодо дійбанку з векселями;
  2) «відкрите зберіганням - зберігання векселів шляхом подання в банксупровідного доручення на зберігання з точними інструкціями щодо дій банкуз векселями.
  Зберігання векселів банк здійснює на підставі укладеного з довірителемдоговору про зберігання.
  Купівля, продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів здійснюєтьсябанком на підставі договорів комісії і доручення. На виконання цихдоговорів банк укладає з клієнтами окремі договори купівлі, продажу і мінивекселів.
  При купівлі векселів за дорученням клієнта банк може надавати останньомукредит або забезпечувати виконання його зобов'язань гарантією чипоручительством на загальних принципах банківського кредитування, беручипри цьому на себе відповідні кредитні ризики.

  ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

  3. Знайти форвардний курс долара до гульдена та марку по курсу "спот" і
  "Форвард", якщо:курс "спот" 2,5010 - 2,5068дисконт (3 міс.) 30 - 10

  Так як курс "спот" нижчий курса "форвард" то буде дисконт (2,5010 <
  2,5068).

  Визначимо форвардний курс: курс "спот" = курс "форвард" - дисконт

  2,4980 - 2,5058

  4. У кліента рахунок в USD, а він хоче внести на діпозіт 100 000 DEM.
  | Найменування | Курс купівлі | Курс продажу |
  | FRF | 5,6 | 5,707 |
  | DEM | 1,6 | 1,6900 |

  1). Спочатку, по законодавству України, необхідно обміняти (продати)марки за гривню 100 000 х 1,6 = 160 000 грн;

  2). Купити за гривню долари США 160 000/5,707 = 28 035.47 USD (НЕ враховуєм 1% пенсійного фонду та комісію банку)

  Клієнт може покласти на рахунок 28 035.47 $.

  5. Згідно з умовами кредитного договору ставка простих відсотків в першомумісяці користування кредиту склала 80% річних, а в кожному наступномумісяці зростала на 5%. Визначити суму відсотків за кредит 300 тис.грн.строком на 9 місяців.

  1). Розрахуємо суму відсотків за перший місяц:
  (300 х 80%/100%)/12 = 20 тис.. грн.
  2). Визначемо суму простих відсотків за кредит 300 тис.грн. строком на 9місяців: 20 +21,25 +22,5 + ... + 30 = 225 тис.. грн.


  6. Банк видав кредит 10 млн. грн. на 3 роки за складною річною ставкою 60%річних з погашенням одночасним платежім. Визначити суму, яка погашаетьсята суму нарахованих відсотків.

  1). визначемо майбутню вартість на складний процент.
  Майбутню вартість через n років можна вирахувати за формулою

  де FV - майбутня вартість;

  PV - теперішня вартість майбутнього доходу;

  R - річна ставка відсотка; n - кількість років.

  FV = 10 х (1 + 0,6) 3 = 40,96 млн.грн. - Сума, яка повиннапогашатися через три роки;

  2). Сума нарахованих відсотків 40,96 - 10 = 30,96 млн.грн.

  Література:


  1. ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - м. Київ, 7 грудня 2000 р.;
  2. Банківська справа/Под ред. Лаврушина О.І. - М.: Фінанси і статистика,
  1999. - 576с.;
  3. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. - 2-ге вид., Випр. ідоп. - К.: Е-во «Знання», 2001. - 255 с.;
  4. Коваленко В.В. Особливості кредитування підприємств і організацій всучасних умовах// Фінанси України. - 1998. - 10. - С.27 - 30.;
  5. Лахтіонова Л.А. «Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія»
  - К.: КНЕУ, 2001. - 387 с.
  6. ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - м.
  Київ, 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР;

  7. ЗУ «Про цінні папери і фондову біржу» - м. Київ, 18 червня 1991 року

  N 1201-XII;


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !