ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Банківський менеджмент
       

   

  Банківська справа

  Введення

  Банківський менеджмент, як особлива сфера управління, виникає лише уумовах розвиненої ринкової економіки. При розширенні кола банківськихоперацій до рівня, прийнятого в цивілізованих країнах, у ці послуги входятьоперації з цінними паперами, кредитними картками, валютою, допомога векономії та розповсюдженні акцій інших банків і комерційних структур,допомогу клієнтам у раціональне вкладення їх коштів, оцінці інвестиційнихпроектів, лізинг, факторинг та інші послуги. Крім того, статутний капіталбанку може стати резервним фондом для інших комерційних банків. Ринковаекономіка немислима без банківського менеджменту, заснованого на реальнійконкуренції на фінансовому ринку між кредитними установами, замінідержавного фінансування підприємств, що веде до інфляції, ринковиммеханізмом кредитування конкретних інвестиційних проектів і бізнес-планів,орієнтованих на створення нової товарної маси. Банківський менеджментпокликаний не просто кредитувати ту чи іншу програму, але і стежити завитрачанням кредитів, особливо пільгових, на заявлені цілі, їхсвоєчасним поверненням. У своїй роботі я розгляну фінансовий менеджментяк основну складову банківського менеджменту.

  Структура і завдання банківського менеджменту

  Банківський менеджмент в загальному вигляді являє собою управліннявідносинами, пов'язаними зі стратегічним і тактичним плануванням,аналізом, регулюванням, контролем діяльності банку, управліннямфінансами, маркетинговою діяльністю, персоналом, що здійснюєбанківські операції. Іншими словами, це - управління відносинами,що стосуються формування і використання грошових ресурсів, тобтосукупність взаємопов'язаних фінансового менеджменту та управлінняперсоналом, зайнятим у банківській сфері. Поділ банківського менеджментуна фінансовий менеджмент та управління персоналом у комерційному банкуобумовлено структурою об'єкта, на який спрямовані керуючівпливу банківського менеджменту. Тому його можна розглядати якдіяльність з внутрішньобанківської регулювання, яка спрямована, впершу чергу, на дотримання вимог і нормативів, встановленихорганами державного нагляду (див. таблицю 1).

  Банк - це організація, що здійснює управління капіталом --власних і позикових.

  Цей капітал розглядається з позиції самовозрастною вартості абоз позиції його збільшення. Є й інші поняття капіталу, наприклад
  "людський капітал", яке розглядається з позиції відносин міжлюдьми, що визначають успіх їх спільної діяльності в соціально-економічнихпроцесах. Управління людським капіталом - це ставлення до людини впроцесі управління кредитною організацією, що грунтується на розумінні ролілюдини при досягненні кінцевого результату, або цілі самої організації.
  Для банку це можуть бути прибуток, ліквідність, стійкість, імідж та іншіпараметри, які він виділяє, виходячи зі своєї місії або філософії свогоіснування в суспільстві. Сфера банківського менеджменту охоплюєпобудова процесів щодо раціонального управління грошовими потоками івикористання знань та досвіду банківського персоналу як необхідної умовиефективного менеджменту в комерційному банку. Тому управліннялюдським капіталом нерозривно пов'язане з управлінням власним іпозиковим капіталом, забезпечуючи його ефективне використання в інтересахбанку і його клієнтів. Схематично основні завдання банківського менеджментупредставлені в таблиці 2.

  Банківський менеджмент - це практична діяльність, пов'язана збезпосереднім керуванням процесами здійснення комерційним банкомсвоїх функцій. У цьому аспекті банківський менеджмент виступає як системарозробки керуючих впливів на об'єкт управління: активні іпасивні операції, розрахунково-касові операції, виконання нормативнихфінансово-економічних показників, внутрішньобанківський аудит і контроль іт.д.

  Як відомо, основне призначення банку - це посередництво впроцесі переміщення грошових коштів від кредиторів до позичальників і відпродавців до покупців. Неможливість повного збігу економічнихінтересів банку і клієнта пов'язана з тим, що банк за своєю економічноюприроді - фінансовий посередник, який забезпечує обслуговування грошовихпотоків в економіці, не будучи власником залучених грошовихкоштів, тоді як клієнт, як правило, - власник вироблених товарів іпослуг, що мають в основному матеріальне наповнення. Реальному секторуекономіки необхідні інвестиції та фінансування оборотних коштів, абанкам збільшення обсягів продуктивних активів. Для реалізаціїкомерційним банком своїх функцій у ринковій економіці необхідно, щобці дві мети були пов'язані.

  Як я відзначив вище, економічні інтереси комерційного банку таклієнта не збігаються повністю - є лише окремі точки їхперетину. Тому для вирішення питань, що стосуються забезпечення зворотногозв'язку між продуктами і послугами банку, пропонованими безпосередньоучасникам вільного ринку - споживачам, на банківський менеджментпокладається функція зворотного зв'язку із зовнішнім середовищем комерційного банку.

  Постійна зміна зовнішніх умов, в яких здійснюєдіяльність кредитна організація, вимагає відповідної реакції збоку комерційного банку - глибокого аналізу фінансової тамакроекономічної політики, вишукування нових способів створення додатковогопродукту (не рахуючи простих операцій та ігор на обмінних курсах рубля). Банкиповинні відповідати постійно мінливих вимог ринку, своєї клієнтури,небанківських фінансових організацій і загострення нецінової конкуренції.
  Постійне формування нових напрямків банківської діяльності зрозробці та реалізації банківських продуктів і послуг неминученаштовхується на труднощі, викликані відсутністю належної взаємодіїфункціональних підрозділів банку, обміну інформацією між ними ікоординації їхніх зусиль. Саме через відсутність взаємодії підрозділівбанку погіршуються його основні якісні параметри і показники,ускладнюються процеси прийняття стратегічних рішень, важко оцінкапереваг і недоліків обраних рішень. Тому головне завданнябанківського менеджменту - це побудова системи відносин, пов'язаних зоптимальною організацією взаємодії численних елементів складноїдинамічної системи, яку представляє собою сучасний комерційнийбанк, а також визначення оптимальних режимів його функціонування. У ційзв'язку банківський менеджмент як система відносин представляє собоювзаємозв'язок фінансово-економічних, структурно-функціональні іфункціонально-технологічних параметрів.

  Іншими словами, банківський менеджмент являє собоювзаємопов'язані і взаємозалежні системні параметри:
  . фінансово-економічних показників (ФЭ);
  . організаційної побудови, що відповідає рішенням що стоять перед банком задач (ОП);
  . функціонально-технологічного управління продуктовим рядом банку (ФТ).

  Якщо отранжіровать системні параметри, то співпідпорядкованість івзаємозв'язку між ними можна представити так: ФЭ - ОП - ФТ.

  Процеси розробки та реалізації комплексних технологій з побудовиоптимальних відносин, що стосуються формування та використання грошовихпотоків, реінжинірингу бізнес-процесів обслуговування клієнтів, комплексноговирішення завдань аналізу стану та діяльності комерційного банку вирішуєсистема управління, яка отримала назву "фінансовий менеджмент".

  Таблиця 1


  | Фінансовий менеджмент |
  | Управління активами та пасивами |
  | Управління ліквідністю |
  | Управління власним капіталом |
  | Управління позиковим капіталом |
  | Управління банківськими ризиками |
  | Управління кредитним портфелем |
  | Організація внутрішньобанківського контролю |
  | Управління персоналом |
  | Адміністрування системи організації та оплати праці |
  | Організація підбору та розміщення персоналу |
  | Організація системи підготовки персоналу |

  Таблиця 2

  | Завдання | Зміст вирішуваних завдань |
  | Банківська політика | Постановка головних завдань, виділення |
  | | Основної мети існування банку |
  | | Розробка комплексних програм і проектів, |
  | | Забезпечують досягнення основних цілей |
  | | Існування банку |
  | | Розробка методології управління |
  | | Діяльністю банку |
  | | Розробка організаційної структури банків |
  | | Відповідно до обраної політикою |
  | | Розвитку банку |
  | | Стратегія управління персоналом банку: |
  | | В галузі організації роботи персоналу; |
  | | У галузі визначення ефективності роботи |
  | | Персоналу; |
  | | В області мотивації персоналу; |
  | | В сфері стимулювання інноваційного |
  | | Потенціалу персоналу; |
  | | В області просування персоналу |
  | Банківський маркетинг | Встановлення існуючих і потенційних |
  | | Ринків банківських послуг |
  | | Вибір конкретних ринків і виявлення |
  | | Потреб банківської клієнтури |
  | | Встановлення довго-та короткострокових цілей |
  | | Для розвитку існуючих і створення нових |
  | | Видів банківських послуг |
  | | Впровадження нових видів послуг в практику і |
  | | Контроль банку за реалізацією програм |
  | | Впровадження. |
  | Створення банківських | Розробка методів зміни стану, |
  | продуктів | властивостей, форми грошових коштів у процесі |
  | | Діяльності банку для задоволення |
  | | Потреб існуючих і потенційних |
  | | Клієнтів банку |
  | | Впровадження нових банківських технологій |
  | | Обслуговування клієнтів |
  | Формування | Зміцнення позицій на освоєних сегментах |
  | клієнтської бази | ринку банківських послуг (кредитних, |
  | банку, обслуговування | операційних, інвестиційних, трастових) |
  | клієнтів торгівля | для залучених груп клієнтів |
  | послуг | (господарюючі суб'єкти, державні |
  | | Установи, фізичні особи) |
  | | Завоювання нових ринків банківських послуг |
  | | Підвищення конкурентоспроможності, розширення |
  | | Ресурсної бази банку, створення |
  | | Додаткових доходопріносящіх грошових |
  | | Потоків |
  | | Отримання прибутку |
  | Економіка і фінанси | Приріст капіталу |
  | | Управління прибутком і ліквідністю |
  | | Максимізація управлінського винагороди |
  | | Забезпечення стабільності розвитку банку |
  | | Обгрунтування фінансових рішень |
  | | Управління витратами банку |
  | Інформаційно-аналіт | Створення інформаційно-аналітичної |
  | іческое забезпечення | системи планування та реалізації |
  | | Фінансових операцій |
  | Адміністрування | Приведення організаційної структури банку, |
  | | Класифікації та кваліфікації персоналу в |
  | | Відповідність до вибраної стратегії |
  | | Розвитку банку |

  Місце і роль фінансового менеджменту в комерційному банку

  Широко використовується в даний час поняття "фінансовий менеджмент"має численні тлумачення. Але в цілому російські фахівцісходяться в одному - в тому, що фінансовий менеджмент - це управліннявідносинами з формування і використання грошових ресурсів. Саме втакому розумінні фінансовий менеджмент розглядається в роботах такихвідомих авторів, як І.Т. Балабанов, І.М. Герчикова, В.В. Ковальов, Л.П.
  Павлова, Р.С. Сайфулін, Е.С. Стоянова, А.Д. Шеремет. [1]

  У набагато меншому ступені, ніж загальний фінансовий менеджмент,вітчизняними авторами опрацьована проблема фінансового менеджменту такомерційному банку. Причина в специфіці діяльності комерційного банкуяк фінансового посередника з управління грошовими потоками, якимпритаманна вся сукупність функцій грошей. До висвітлення цієї проблеми автори,як правило, підходять з позицій дотримання вимог і нормативівдержавних регулюючих органів, що відповідають за ліквідність банківськоїсистеми в цілому. Проблемам фінансового менеджменту в комерційному банку зпозицій дотримання вимог регулюючих органів присвячені роботи такихавторів, як Е.Н. Василишен, О.І. Лаврушин, І.Д. Мамонова, М.А. Пессель,
  Н.Е. Соколинський, А.М. Тавасіев1.

  В процесі своєї діяльності комерційний банк виходить в основному змікроекономічних факторів і стійкості клієнтів. Такий підхід найбільшактуальне в сучасних умовах, тому що первинним ланкою в економічнійланцюжку створення продукції (товарів, послуг) є творці матеріальнихцінностей. Відповідно і комерційний банк для ринкової економікипервинний, а Центробанк - конструктор перебудови банківської системи. Середдослідників цього напрямку фінансового менеджменту в комерційномубанку можна назвати О.В. Грядовую, Ю.С. Масленченкова, Л.А. Плотіціну, К.Р.
  Тагирбекова, В.Е. Черкасова1.

  У роботах вітчизняних авторів (М. З. Бор, Г. С. Панова, В. В. П'ятенко,
  В.Т. Севрук, В.М. Усоскін, Е.А. Уткін, Е.Б. Шірінская1) також представлений ідосвід зарубіжних банків. Цей досвід, безумовно, важливий, проте зарубіжніфінансові системи істотно відрізняються від кредитно-банківської системи
  Росії. Наприклад, поширення досвіду Федеральної резервної системи СШАна російський грунт вимагає ретельної нелегкій адаптації, так яквітчизняна банківська система на відміну від системи США побудована затериторіальним принципом і заснована на монопольному становищі Центробанку
  Росії, а не на економічному районуванні суб'єктів федерації таекономіки.

  Звідси можна зробити висновок про те, що одна з особливостей фінансовогоменеджменту в комерційному банку в сучасних російських умовах - цевідсутність однакової технології управління економічними процесами вкредитної організації в рамках існуючої кредитно-банківської системи.
  Головна ж особливість фінансового менеджменту в комерційному банку внинішніх російських умовах обумовлена тим, що комерційний банк - цеєдиний економічний суб'єкт, який системно керує всімафункціями грошей (міра вартості, функції обігу, платежу та накопичення) ів зв'язку з цим є первинною ланкою ринкової економіки. Зовнішня Середафінансового менеджменту в комерційному банку - це сукупність фінансовихвідносин.

  Об'єкт діяльності фінансового менеджменту в комерційному банку: --процеси дослідження фінансових операцій банку та керування потокамигрошових коштів банківської клієнтури.

  Предмет діяльності фінансового менеджменту в комерційному банку: --розробка і використання систем і методик раціонального планування іреалізації фінансових операцій (процеси залучення та розміщення грошовихкоштів).

  Мета фінансового менеджменту в комерційному банку - визначенняраціональних вимог і методичних основ побудови оптимальнихорганізаційних структур і режимів роботи функціонально-технологічнихсистем, які забезпечують планування та реалізацію фінансових операцій банкуі підтримуючих його стійкість при заданих параметрах, спрямованих назбільшення власного капіталу (акціонерного капіталу) та/або прибутку приумови збереження стабільності і стійкості комерційного банку.

  Приклади заданих параметрів, які впливають на стійкість комерційногобанку, наведено в табл. 3.

  Таблиця 3

  | Задані параметри | Режим діяльності |
  | Максимізація прибутку | Мінімально допустима нормативна |
  | банку | ліквідність |
  | Максимізація | Норма прибутку, що забезпечує окупність |
  | ліквідності банку | фінансових операцій банку |
  | Збалансованість | Норма прибутку, що забезпечує ринковий |
  | прибутковості та | дохід. Управління ресурсною базою банку |
  | ліквідності банку | на основі її диференціації за термінами, |
  | | Обсягів і вартості відповідно |
  | | Можливостям активних операцій банку |

  Фінансовий менеджмент в комерційному банку, як і будь-яка системауправління, складається з двох підсистем:
  . керованою, або об'єкта управління;
  . керуючою, чи суб'єкта управління. Основний об'єкт управління у фінансовому менеджменті в комерційному банку - кошти, що перебувають в діловому обороті комерційного банку за допомогою фінансових операцій.

  Суб'єктом управління фінансового менеджменту в комерційному банкує вище керівництво, апарат управління, персонал банку, якийза допомогою різних форм управлінського впливу здійснюєцілеспрямоване функціонування об'єкта.

  Об'єкт управління - грошові кошти банківської клієнтури здійснюютьрух у відповідності з оформленими операціяхі (договорами). Правовасторона цього процесу здійснюється безпосередньо через суб'єктуправління - комерційний банк як юридична особа. Економічна сторонапроцесу заснована на фінансові операції банку (банківські продукти,операції, послуги), які відповідають потребам об'єкта управління. Упроцесі фінансового менеджменту у відповідності з об'єктом, предметом іметою його діяльності грошові потоки банківської клієнтуритрансформуються у фінансові операції банку і за рахунок цього створюєтьсядодана вартість, що забезпечує приріст капіталу банку.

  Процес трансформації грошових коштів у системі фінансовогоменеджменту комерційного банку проходить через управління фінансовимиопераціями банку, які відбиваються на його стійкості. Тому в таблиці
  4 виділено п'ять блоків стійкості з 12 подблокамі, які є функціямиз управління кожного з видів стійкості. Нижче представлені блокистійкості комерційного банку з поясненнями змісту їх функцій.

  Таблиця 4

  | Фінансова стійкість | Програмування банку на основі |
  | банку | фінансово-економічних нормативів |
  | | Діяльності банку (зовнішніх і |
  | | Внутрішніх), програмування та |
  | | Стратегія діяльності банку |
  | | Моніторинг та аналіз діяльності |
  | | Банку, ідентифікація традиційних |
  | | Банківських ризиків на основі |
  | | Балансових узагальнень |
  | | Поточна оцінка економічних вигод, |
  | | Операційно-вартісний аналіз |
  | | Банку та трансферне |
  | | Ціноутворення |
  | Організаційна стійкість | Планування діяльності банку: |
  | банку | маркетингова стратегія і |
  | | Бізнес-планування підрозділів |
  | | Банку |
  | | Організаційна побудова банку |
  | | (Лінійна, дивізіонна, матрична |
  | | Структура; орієнтація на послугу або |
  | | Клієнта) |
  | | Управління людським капіталом: |
  | | Мотивація, матеріальне |
  | | Стимулювання, розкриття |
  | | Інноваційного потенціалу |
  | Функціональна стійкість | Спеціалізація банку |
  | банку | |
  | | Універсалізація банку |
  | Комерційна стійкість | Продуктова політика банку та |
  | банку | функціонально-технологічна |
  | | Підтримка продуктового ряду банку |
  | | Фінансовий менеджмент клієнтури |
  | | Банку та його розвиток в |
  | | Інноваційний напрямок |
  | | Діяльності банку на основі |
  | | Потреб клієнтів (ринку) або |
  | | Управління змінами |
  | | (Реінжиніринг процесів |
  | | Обслуговування клієнтів) |
  | Капітальна стійкість | Кредитно-інвестиційна політика |
  | банку | банку |
  | | Емісійно-засновницька і |
  | | Фондова політика банку |

  Фінансовий менеджмент в комерційному банку - це управління процесамиформування і використання грошових ресурсів. Він тісно пов'язаний зорганізаційно-технологічним менеджментом - управлінням банківськимипідрозділами, їх взаєминами в різних процесах банківськоїдіяльності, у тому числі управлінням персоналом банку. Поряд з проблемамифінансового, організаційно-технологічного характеру в комерційному банкувелике значення мають проблеми інформаційного та логіко-аналітичногозабезпечення фінансового менеджменту комерційного банку, оптимізаціїдіяльності комерційного банку як господарюючого суб'єкта та оптимізаціїтехнологічних процесів та організаційних структур. Останні відносяться допроблем системного аналізу (дослідження операцій, інформатики).

  Тривимірний класифікатор фінансового менеджменту в комерційному банкуможна представити у вигляді схеми трьох укрупнених блоків управлінняпроцесами формування і використання грошових ресурсів.
  1. Фронтальний блок являє собою систему управління з розробки комплексних програм і проектів діяльності банку з урахуванням заданих обмежень; методологію керуючих впливів; організацію та управління процесами планування, систематизації та комплексності розробок; видачу принципових і планових технічних завдань, моніторинг процесів на відповідність планів і завдань, корекцію планів, економічну і бізнес-планування; фінансово-економічний моніторинг та організацію обліку та звітності фінансової діяльності банку; розробку стратегії менеджменту персоналу, його стимулювання і мотивації; оптимізацію технологічних процесів і внутрішньобанківських організаційних структур; розробку маркетингових стратегій і програм.
  2. Верхній блок являє собою набір операційних функцій банку, обраний ним у відповідності з місією і концепцією діяльності конкретного банку, що визначена керуючими впливами перша

  (фронтального) блоку.
  3. Правий блок являє собою розробку технологічних аспектів діяльності банку в сфері продуктової політики, реінжиринг [2] бізнес-процесів обслуговування банківської клієнтури, експертизи та консалтингу в області супроводу складних і інтегрованих банківських продуктів і послуг, формалізацію технологічних засобів управління ресурсною базою банку, формалізацію і технологічну уніфікацію проблем банківської клієнтури і потреб навколишнього середовища банку, розробку і реалізацію технологічних засобів фінансової діяльності банку і його взаємодії з клієнтами.
  Примітка: У цілі та завдання фінансового менеджменту в комерційному банку --визначення раціональних вимог і методичних основ побудовиоптимальних організаційних структур і режимів діяльності функціонально -технологічних систем, які забезпечують планування та реалізацію фінансовихоперацій банку і підтримуючих його стійкість при заданих параметрах,планування фінансової діяльності банку і керування процесамизалучення та розміщення грошових коштів - не включені наступні блокибанківської діяльності: бухгалтерський облік і звітність, валютнерегулювання, банківське право, директивна звітність і керуванняекономічними нормативами, включаючи обов'язкове резервування і створеннярезервів під знецінення операцій з цінними паперами і видаваних кредитів,тому що це - директивні норми, введені на рівні держави (ЦБ РФ,
  Мінфін РФ і т.п.), і не підлягають управлінню з використанням внутрішніх тазовнішніх резервів банку, які йому надають зовнішні умовибанківської діяльності.

  Для реалізації цілей фінансового менеджменту необхідно визначитиосновні функції підсистеми підрозділів комерційного банку. До цихфункцій підсистеми відносяться:
  1. Стратегічне планування - визначення перспективних фінансових завдань і розробка програми ефективних дій, націлених на виконання цих завдань. Завдання - дана в певних умовах (наприклад, в проблемній ситуації) мета діяльності, яка повинна бути досягнута перетворенням цих умов відповідно до визначеної процедури.
  2. Моделювання - використання сукупності методів, технологій та інструментальних засобів для підготовки інформації, здатної переконати вище керівництво в ефективності запропонованих проектів і доцільності запропонованих дій, а також для оцінки поточного та прогнозного стану об'єкта управління. Модель - матеріальний об'єкт або знакова система, що імітують структуру або функціонування досліджуваного об'єкта.
  3. Оперативне планування - визначення раціональних способів вирішення поточних фінансових завдань з урахуванням необхідності досягнення перспективних фінансових цілей банку.
  4. Моніторинг - збір інформації про стан об'єкта управління та навколишнього середовища.
  5. Діагностика - оцінка відповідності поточних значень параметрів, що характеризують стан об'єкта, плановим показникам на даний момент часу.
  6. Мета управління - забезпечення надійності об'єкта управління.

  Звідси випливає третя особливість і другий предметна областьфінансового менеджменту в комерційному банку - створення продуктового рядубанку. З метою подальшої ідентифікації предметної області фінансовогоменеджменту розглянемо поняття "банківська операція" і його взаємозв'язок зпоняттями "банківський продукт" та "банківська послуга".

  Банківський продукт - спосіб надання послуг клієнту банку (формавідносин "банк - клієнт"); регламент взаємодії службовців банку зклієнтом при наданні послуги, тобто комплекс взаємопов'язанихорганізаційних, інформаційних, фінансових та юридичних заходів,об'єднаних єдиною технологією обслуговування клієнта.

  Банківська операція - система узгоджених за цілями, місця та часудій, спрямованих на вирішення поставленого завдання з обслуговуванняклієнта.

  Банківська послуга - форма задоволення потреби (в кредиті,розрахунково-касове обслуговування, гарантії, купівлі-продажу і зберіганніцінних паперів, іноземної валюти тощо) клієнта банку.

  Продуктовий ряд банку - банківська продукція.

  Простий продукт - продукт, який реалізується одним функціональнимпідрозділом банку шляхом надання однієї послуги клієнту.

  Складний продукт - продукт, в реалізації якого можуть бутизадіяні кілька підрозділів банку протягом тривалого часушляхом надання комплексної послуги клієнту.

  Під розвитком продуктового ряду розуміється наступний механізмрозширення продуктового ряду банку:a) виявлення потреб клієнтів у нових банківських послугах;b) розробка постановки задачі щодо створення продукту, реалізація якого забезпечує надання необхідної послуги;c) розробка регламенту надання необхідної послуги;d) розробка методики інформаційного забезпечення процесу надання послуги;e) вирішення організаційних питань щодо створення робочої групи (у разі необхідності) для надання послуги;f) вирішення питань з оцінки вартості надання послуги;g) вирішення питань, пов'язаних з матеріальним стимулюванням виконавців послуги та розробників продукту;h) розробка комплексу документації та договору з замовником, що регламентують надання послуги.

  За цільовим призначенням можна розрізняти наступні класи операцій:
  1. Пасивні операції - акумулювання грошових ресурсів для надання банківських послуг;
  2. Активні операції - використання власних і залучених коштів для одержання поточних і майбутніх доходів;
  3. Посередницькі операції - обслуговування клієнтів за комісійну винагороду.

  Розглянемо більш детально структуру предметної області "посередницькіоперації банку ". Для цієї мети використовуємо нове поняття" банківськатріада ", яке визначається наступним чином.

  Банківська тріада - поєднання трьох понять" продукт - операція --послуга ".

  Продукт - регламент (документально оформлена впорядкованасукупність правил) виконання операції по обслуговуванню клієнта.

  Операція - впорядкована сукупність дій по задоволеннюзамовленої потреби (обслуговування) клієнта.

  Послуга - результат обслуговування клієнта (виконання операції).

  За ступенем складності можна виділити три класи тріад - елементарні,комбіновані, інтегровані.

  Доцільність введення поняття "банківська тріада" визначаєтьсяможливістю з її допомогою уточнити зміст поняття "банківськатехнологія обслуговування клієнтів "і класифікувати безліч цихпонять. Схема встановлення відповідності між поняттями "банківськатехнологія обслуговування клієнтів "і" банківська тріада "наступна:

  Технологія = (матеріал + інструмент + набір дій) ->задоволення потреби.

  Банківська технологія обслуговування клієнтів = (потреби клієнтів +продукти + операції) -> послуги = банківська тріада + взаємозв'язку між їїелементами.

  Встановлене відповідність дозволяє класифікувати банківськітехнології обслуговування клієнтів аналогічно банківським тріадах наелементарні, комбіновані і інтегровані.

  Об'єктом реінжинірингу процесів обслуговування клієнтів єкомбіновані та інтегровані банківські технології обслуговуванняклієнтів.

  Предметом діяльності реінжинірингу процесів обслуговування клієнтає розробка і реалізація індивідуального інтегрованої банківськоїтехнології обслуговування клієнтів.

  Робота з клієнтом формально може бути описана наступноюпослідовністю фаз взаємодії співробітників банку з клієнтом.
  1. Інформування клієнта про сферу послуг банку.
  2. Консультування клієнта про порядок оформлення договорів на придбання послуг.
  3. Підготовка документів для прийняття рішень старшим керівництвом банку про умови і системі банківського обслуговування клієнта.
  4. Підготовка документів для затвердження старшим керівництвом банку регламенту (технології) обслуговування клієнта (якщо в цьому виникає необхідність).
  5. Обслуговування клієнта і контроль за дотриманням ним прийнятих зобов'язань.

  6. Підготовка пропозицій щодо договору на наступний календарний період.

  В даний час відомі дві системи роботи з клієнтами:
  . Система, орієнтована на функції і реалізує принцип поділу праці. Цій системі адекватні банки з ієрархічної пірамідальною структурою підрозділів, розділених за функціональною ознакою.

  Управління будується виходячи з адміністративно-командних принципів. При цьому клієнтам відводиться самий нижній рівень ієрархії, де вони представлені безликим "масовим споживачем".
  . Система, орієнтована на процес і реалізує принцип інтеграції окремих операцій в інтегровану технологію обслуговування клієнта.

  Оскільки перша система ефективна при обслуговуванні дрібних і середніхклієнтів і клієнтів, що потребують окремих функціональних послуги, адруга система ефективна при обслуговуванні великих клієнтів, які потребуютькомплексі взаємопов'язаних банківських послуг (у банківському обслуговуваннісвого фінансового менеджменту), то сучасні банки застосовують їх укомплексі.

  Таким чином, наступна предметна область фінансового менеджменту --створення продуктового ряду банку - не тільки відповідає потребамкомерційного банку з управління його комерційної та функціональноїстійкістю, але забезпечує надійність об'єкта управління, задовольняючипотреби клієнтів. Звідси реалізується основна концепція будь-якогокомерційного банку: надійний клієнт - стійкий банк.
  Висновок

  Як ми бачимо основною складовою банківського менеджменту єфінансовий менеджмент. Він дозволяє визначити раціональні вимоги іметодичні основи побудови оптимальних організаційних структур ірежимів роботи функціонально-технологічних систем, які забезпечуютьпланування та реалізацію фінансових операцій банку і підтримують йогостійкість при заданих параметрах, спрямованих на збільшеннявласного капіталу (акціонерного капіталу) та/або прибутку за умовизбереження стабільності і стійкості комерційного банку. Фінансовийменеджмент в комерційному банку - це управління процесами формування івикористання грошових ресурсів. Він тісно пов'язаний з організаційно -технологічним менеджментом - управлінням банківськими підрозділами, їхвзаєминами в різних процесах банківської діяльності, у томучислі управлінням персоналом банку. У комерційному банку велике значеннямає інформаційне та логіко-аналітичне забезпечення фінансовогоменеджменту.

  Одна з особливостей фінансового менеджменту в комерційному банкуполягає у створенні продуктового ряду банку (можна відзначити, що на цеж направлений і банківський маркетинг). Ця особливість не тільки відповідаєпотребам комерційного банку з управління комерційної тафункціональною стійкістю, але й забезпечує надійність об'єктауправління, задовольняючи потреби клієнтів, що дозволяє реалізуватиосновну концепцію будь-якого комерційного банку: надійний клієнт - стійкийбанк.
  Список використаної літератури.

  Газета "Бізнес і банки" (№ 49 за 1996 р., № № 5, 6, 10 за 1997 р.)

  Колесников А.И. "Банківська справа", СПб., 1993.

  "Банківська справа" Під ред. О. Лаврушина., М. 1993.
  -----------------------< br>[1] Автори публікацій в газеті "Бізнес і банки".

  [2] Реінжиніринг бізнес-процесів - це фундаментальне переосмислення ірадикальна перебудова бізнес-процесів з метою досягнення значнихполіпшень таких критично важливих показників, як вартість, якість,рівень сервісу та швидкість функціонування (Майкл Хаммер).


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !