ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Контроль в системі органів державної влади
       

   

  Адміністративне право


  Мордовський державний педагогічний інститут імені М. Е. Евсевьева

  Реферат

  на тему: Контроль в системі органів державної влади.

  Виконав: студент 301 групи ф-ту Історії та права

  Костин Е. М.

  Проверила: Владимирова Н. А.

  Саранск 2002

  План:


  Введення

  1. Президентський контроль.

  2. Контроль законодавчих (представницьких) органів влади.

  3. Контроль в системі органів виконавчої влади.

  4. Судовий контроль.

  Список літератури

  Введення

  Державний контроль у сфері виконавчої влади Виходячи звстановленого Конституцією Росії поділу дер жавної влади насамостійні гілки, а також розмежування предметів ведення і повноваженьміж Російською Федерацією та її суб'єктами, розрізняються наступні видидержавного контролю:
  1) резидентський контроль;
  2) контроль законодавчих (представницьких) органів влади;
  3) контроль у системі органів виконавчої влади;
  4) судовий контроль.
  Основні цілі контролю - дотримання органами виконавчої влади та їхпосадовими особами законодавства, забезпечення це доцільність іекономного витрачання коштів, підтримка ста нестабільність державногопристрої, підвищення ефективності державного регулювання. Йогоосновні принципи: закон ність, об'єктивність, незалежність, гласність,економічність, зі збереження державної, комерційної та іншої охороняєтьсязаконом таємниці.
  Досягнення цілей і дотримання принципів контролю не припускаєутворення єдиного і всеосяжного контрольного органу, який стоїть надусіма гілками влади, що суперечило б принципу поділу влади.
  Тому контрольні повноваження за діяльністю органів виконавчоївлади встановлені законодавством окремо по кожному видудержавного контролю.

  1. Президентський контроль.

  Контрольні повноваження Президента Російської Федерації за діяльністюорганів виконавчої влади найбільш повно виражаються у визначенні їм,згідно зі ст. 80 Конституції, основних напрямів внутрішньої і зовнішньоїполіти ки держави, втілення якої в життя покладається на відпоють органи виконавчої влади.
  Президент здійснює контрольні повноваження також при фор мування
  Уряду та інших федеральних органів виконавчої влади котельної, а крімтого, при призначенні посадових осіб, зокрема Голови
  Уряду, його заступників і федералам них міністрів, при формуванні
  Ради Безпеки і Админи страции Президента, призначення вищогокомандування Озброєний них Сил.
  Президент має можливість здійснювати повсякденний кон троль задіяльністю Уряду та інших органів виконавець ної влади,оскільки має право головувати на засіданнях Пра вітельства і його
  Президії, керувати діяльністю федеральних органів виконавчоївлади, що відають питаннями оборони, без небезпеки, внутрішніх справ, юстиції,податкової поліції, запобігати домлення надзвичайних ситуацій та ліквідаціїнаслідків стихійних лих, а також здійснювати інші повноваження як
  Верховний Головнокомандуючий Збройними Силами та Голова Ради
  Безпеки Російської Федерації.
  Президент здійснює постійний контроль за законністю актів органіввиконавчої влади. Це можуть бути скасовані поста лення та розпорядження
  Уряду в разі їх суперечності Конституції, федеральних законів іуказам Президента. У визна лених Конституцією випадках Президент має правоприпиняти дію актів органів виконавчої влади суб'єктів
  Федерації. Контроль у сфері виконавчої влади Президент здійснюєособисто та через відповідні президентські структури, перш за все
  Адміністрацію Президента. Головне контрольне управління як підрозділ
  Адміністрації Президента: організовує систематичний контроль та перевіркудіяль ності федеральних органів виконавчої влади, підрозділі ний
  Адміністрації, органів виконавчої влади суб'єктів Феде рації,організацій та їх керівників; при здійсненні перевірки координуєдіяльність органів контролю та нагляду федеральних органів виконавчоївлади та їх підрозділів у суб'єктах Феде рації; за результатами перевіркивносить Президентові пропозиції про, вдосконалення діяльності федеральнихорганів виконавець ної влади, а в необхідних випадках надсилає до органівпрокуратури внутрішніх справ, федеральної служби безпеки та інші органивиконавчої влади матеріали про виявлені порушення.
  Головному контрольному управлінню доручено регулярно прово дить перевіркиходу виконання доручень Президента органів виконавчої влади
  Федерації та її суб'єктів, вносити уявлення ня про притягнення посадовихосіб, винних у несвоєчасному або неналежного виконання абоневиконання доручень глави держави, до дисциплінарної відповідальності
  Основні напрямки діяльності цього Управління - забезпе ченняпрезидентського контролю за діяльністю федеральних мініс терств та іншихфедеральних органів виконавчої влади, в тому числі зовнішньоекономічноїдіяльності; ходом економічних ре форм і виконанням державнихпрограм; використанням го сударственних коштів, виділених цільовимпризначенням. Особливу увагу він приділяє виконання нормативних актів
  Президента і. Уряду, що мають соціальну спрямованість.
  Важливу роль у здійсненні президентського контролю грають повноважніпредставники Президента в регіонах Російської Федерації. Згідно
  Положенням, затвердженим Указом Президента від 9 липня 1997 р., повноважнийпредставник здійснює свою діяль ність за дорученням Президента вметою забезпечення реалізації главою держави своїх конституційнихповноважень. Повноваження ний представник Президента наділений необхіднимиповноваження ми для виконання своїх відповідальних завдань: чи вправі запитуватиі отримувати необхідну інформацію, документи та матеріали від Федераль них ірегіональних органів влади, брати участь у роботі органів виконавчоївлади регіону та ін За допомогою інституту повноваження ного представництвазабезпечується додаткове посилення ис полнітельной влади, контроль врегіонах за виконанням Федераль них законів, указів і розпоряджень
  Президента. За результатами кон троля повноважний представник готує іпредставляє Президенту аналітичні та інші матеріали про економічні,соціальних та політичних процесах у відповідному регіоні і вносить своїпропозиції. За пропозицією повноважного представника Прези дентзупиняє дію актів органів виконавчої владисуб'єктів Федерації, якщо вони суперечать федеральної Конститу ції,федеральними законами або порушують права і свободи людини і громадянина.
  Повноважний представник Президента вносить також у Головне контрольнеуправління Президента, відповідні Федькові ральних органи виконавчоївлади, а також органи виконавець ної влади суб'єктів Федераціїподання у разі порушення, невиконання або неналежного виконаннятериторіальними ор ганами федеральних органів виконавчої влади таорганів виконавчої влади суб'єктів Федерації федеральних законів,ука поклик і розпоряджень Президента РФ, а також що вступили в законну силурішень суду. Повноважний представник є федеральним державнихвим службовцям і входить до складу Адміністрації Президента, призначають чає напосаду і звільняється з посади Президентом за поданням
  Керівника Адміністрації.

  2. Контроль законодавчих (представницьких) органів влади.

  Цей вид контролю регламентований Конституцією (ст. 102, 103). Існуємеханізм побудови контролю з боку Федераль ного Зборів завідповідністю указів Президента Конституції і законам РФ. Так, Рада
  Федерації здійснює контроль за утверж деніі указів Президента провведення воєнного стану, надзвичайних ного положення, а також за рішенням
  Президентом питання про можли ності використання Збройних Сил замежами території РФ (ст. 102 Конституції). До числа контрольнихповноважень Державної Думи у сфері виконавчої влади, зазначених уст. 103 Конституції, відносяться: дача згоди Президенту на призначення
  Голови Уряду; вирішення питання про довіру Уряду;висунення звинувачення проти Президента для усунення його з посади увипадках, перед смотренних ст. 93. На підставі ст. 103 Конституції
  Голова Центрального банку Росії та Уповноважений з прав людинипризначаються і звільняються з посади Державної Думой.Контрольниеповноваження Федеральних Зборів виражаються і в тому, що призначення та відкликаннядипломатичних представників Рос сийской Федерації в іноземнихдержавах і міжнародних ор ганізації здійснюються Президентом післяконсультацій з соот відповідне комітетами чи комісіями палат
  Федерального З Бран (п. «м» ст. 83 Конституції). Формою контролю задіяльністю органів виконавчої влас ти є також запит депутатаабо групи депутатів Ради Феде рації, Державної Думи Урядукраїни, керівникам федеральних органів виконавчої влади, органіввиконавець ної влади суб'єктів Федерації і органів місцевогосамоврядування з питань, що входять в їх компетенцію. Для здійсненняконтролю за виконанням федерального бюд жета Рада Федерації і
  Державна Дума утворюють Рахункову па лату, склад і порядокдіяльності якої визначено в Федераль ном законі від 11 січня 1995 '
  Завданнями Рахункової палати є:організація та здійснення контролю за своєчасним виконавчої неніем дохіднихі витратних статей федерального бюджету і зо тов позабюджетних фондів заобсягами, структурою та цільовим призначенням нію; визначення ефективності тадоцільності витрат дер жавних коштів і використанняфедеральної власності оцінка обгрунтованості доходних і витратних статейпроектів федерального бюджету та бюджетів федеральних позабюджетних фондівфінансова експертиза проектів федеральних законів і норма тивних правовихактів федеральних органів державної влади аналіз відхилень відпоказників федерального бюджету і зо тов федеральних позабюджетнихфондів та підготовка пропозицій щодо їх усунення та вдосконаленнябюджетного процесу в цілому контроль за законністю та своєчасністюруху коштів федерального бюджету і коштів федеральних позабюджетнихфондів в Центральному банку Росії та інших фінансово-кредитних установ і ор пах;регулярне подання Раді Федерації та Державній Думі інформаціїпро хід виконання федерального бюджету.
  Контрольні повноваження Рахункової палати поширюються не тільки надержавні органи (у тому числі їх апарати) і уста дення, а й наоргани місцевого самоврядування та взагалі на всі ор ганізації та об'єднаннянезалежно від видів та форм власності ності, якщо вони отримують,перераховують, використовують кошти з Федькові рального бюджету або використовуютьфедеральну власність чи управляють нею, а також мають які-небудьофіційно надано ные пільги і переваги.
  Рахункова палата проводить ревізії, перевірки та інші контрольні заходи.
  Перевіряються організації зобов'язані забезпечувати усло вия для цього інадавати всі необхідні документи і інформа цію під загрозоююридичної відповідальності. За результатами про Верокая Рахункова палатанаправляє перевіряється організаціям перед уявлення, які повинні бутирозглянуті у визначені терміни з повідомленням Рахункової палати про вжитізаходи. У разі виявленняознак злочинів матеріали перевірок передаються до правоохра Передачіоргани. Рахункова палата уповноважена також давати припускає Санія, передбачениймеханізм їх обов'язкового виконання і обжав лованія в судовому порядку.
  Відповідно до ст. 77 Конституції, суб'єкти Федерації самі утворюютьвідповідні органи державної влади. Ці органи наділі ни івідповідними контрольними повноваженнями по відношенню до органіввиконавчої влади. Вони особливо значні в рес публіка, що входять доскладу Федерації. Конституції республік вус встановлюється, щопредставницькі органи є не тільки вищі ми законодавчими, а йконтрольними органами.

  3. Контроль в системі органів виконавчої влади.

  Опції го сударственного контролю здійснюють Уряд, федеральніміністерства та інші федеральні органи виконавчої влади, а такожвідповідні органи виконавчої влади суб'єктів Фе дераціі.
  Уряд Російської Федерації як орган загальної компетенції ції наділенеширокими контрольними повноваженнями щодо федеральних органіввиконавчої влади та органів виконавець ної влади суб'єктів Федерації.
  Відповідно до ст. 114 Конституції і Фе деральному конституційного закону «Про
  Уряді Російської Федерації », воно здійснює заходи щодо забезпеченнязаконності, прав і свобод громадян та інші повноваження, покладені на нього
  Конститу цією, федеральними законами і указами Президента. У межах своєїкомпетенції воно організовує виконання федеральних консти туціонних законів,федеральних законів, нормативних указів Пре зидента, міжнароднихдоговорів України, здійснювала вляєтся систематичний контроль завиконанням їх федеральними ор ганами виконавчої влади та органамивиконавчої влади суб'єктів Федерації, вживає заходів щодо усуненняпорушень чинного законодавства.
  Уряд має право скасовувати акти федеральних органів виконавчої Передачівлади або припиняти їх дію. Воно направляє до законодавчих
  (представницькі) органи та органи виконавець ної влади суб'єктів
  Федерації проекти своїх рішень з предметів спільного ведення федераціїі її суб'єктів. Пропозиції вказаний них органів у таких проектах підлягаютьобов `язково розглянемо нію в Уряді РФ.
  Уряд забезпечує дотримання федеральними органами виконавчоївлади прав органів виконавчої влади суб'єктів Федерації і товсприяє їхній взаємодії. Воно вирішує спори і усуває розбіжностіміж федеральними органами іспод Передачі влади та органамивиконавчої влади суб'єктів Феде рації. Для цих цілей створюютьсяпогоджувальні комісії з пред ставники зацікавлених сторін.
  Уряд вносить пропозиції Президенту країни про призупинення новленнядії актів органів виконавчої влади суб'єктів Федерації в разіїх протиріччя федеральної Конституції, фе деральним конституційнимзаконами, федеральними законами, між народним зобов'язань РФ абопорушення прав і свобод людини і громадянина.
  Федеральні міністерства та інші федеральні органи виконавець ної владиможуть здійснювати міжгалузевої (надвідомчого) та галузевої
  (внутрішньовідомчий) контроль. Серед цих органів є такі, основноюдіяльністю яких є саме міжгалузевий (спеціалізований)контроль, наприклад. Мініс терство з антимонопольної політики і підтримкипідприємцям тва, Міністерство з податків і зборів. Державнийтамо женний комітет. Федеральна служба з валютного та експортногоконтролю. Більшість же федеральних міністерств та інших Федькові ральнихорганів виконавчої влади здійснюють контроль за галузями і сферамисвоєї діяльності. Так, у фінансово-еко кой сфері контрольздійснюють міністерства фінансів, економі ки, державного майна,
  Центральний банк Росії. Жорсткий контроль за цільовим використаннямбюджетних коштів - один з основних завдань економічної політики. У зв'язкуз цим Міністерст вам фінансів, економіки та Центральному банку дорученоежеквар тальне доповідати Уряду про хід виконання федеральногобюджету і сконцентрувати свої зусилля на фінансовій стабілізується ції ізміцненні курсу рубля.
  Контроль у сфері правопорядку здійснюють міністерства юсті ції,внутрішніх справ, у сфері природокористування, виробництва та реалізаціїсільськогосподарської продукції - Міністерство при рідних ресурсів,
  Державний комітет з охорони навколишнього середовища, Міністерство сільськогогосподарства і продовольства, Мініс терство економіки, Федеральна службалісового господарства. В інших сферах діяльності контроль покладається на:
  Міністерст під транспорта (з питань безпеки руху). Міністерствопо зв'язку та інформатизації (контроль за використанням частот і радіохвиль),
  Міністерство праці і соціального розвитку (контроль за дотриманнямзаконодавства про працю та охорону праці). Міністерство культури (контрольза вивезенням і ввезенням, збереженням культурних цінностей). Для здійсненняміжгалузевих контрольних функцій созда ются також спеціалізованіінспекції (наприклад, державного пінна житлова інспекція) та спеціальніструктурні підрозділі ня всередині федеральних органів виконавчоївлади.
  Особливістю міжгалузевого контролю федеральних органів виконавчоївлади є те, що він здійснюється за визначений нимі сферами
  (питаннями) діяльності не підпорядкованих їм органів і посадових ліц.Чащевсього такий контроль стосується тільки визначають діленої функції або окремоїсторони діяльності підконтрольний них органів, незалежно від відомчоїпідпорядкованості об'єктів управління.
  Сфери (питання) управління, на які поширюється меж галузевоїконтроль, його межі і юридичні наслідки визна лени конкретнимиположеннями про відповідних органах та іншими нормативними актами.
  Наприклад, відповідно до Закону Української РСР від 19 де кабріо 1991 р. «Про охоронунавколишнього природного середовища » ', державного венний екологічний контрольздійснюється спеціально уполно квашені на те державними органами.
  Посадові особи цих органів наділені широкими контрольними повноваженнями.
  Зокрема, вони мають право відвідувати підприємства, установи та органи зації,незалежно від форм власності та підпорядкування, знайомитися з документами,іншими матеріалами; призначати державну еко логічну експертизу,забезпечувати контроль за виконанням її за ключенних; залучати вустановленому порядку винних осіб до ад міністратівной відповідальності;приймати рішення про обмеження панії, призупинення, припинення роботипідприємств і будь-якої діяльності, що завдає шкоди навколишньому природномусередовищі.
  Своєрідною формою міжгалузевого контролю є діяч ність
  Міжвідомчої комісії з аналізу пропозицій і пріос тановленіюдії (скасування) законів та інших нормативних правових актів, що не маютьфінансової бази для реалізації. Розпорядженням Уряду від 18 січня
  1995 р. на Комісію покладено проведе ние поглибленого аналізу тавизначення соціально-економічних наслідків прийняття проектівфедерального закону, указу Прези дента, постанови Уряду,передбачають призупинення Постановою дії (скасування) законів та іншихнормативних правових актів, що не мають фінансової бази для реалізації.
  Галузевий (внутрішньовідомчий) контроль, на відміну від межот раслевого,проводиться органами однієї галузі або Фери в ставлення нии підпорядкованих їморганів і кадрів з усіх питань виконавці ної і розпорядчоїдіяльності. При цьому всі федеральні про Гани виконавчої влади та їхтериторіальні структури здійсню ються контроль щодо підлеглих
  (підвідомчих) а керівники (адміністрація) конкретних організацій --внутрен ний контроль за діяльністю своїх структурних підрозділів і з
  Посадових осіб. Ще раз відзначимо: галузевий контроль - непремен ва частинакеруючих впливів керівників на своїх підпорядкованих наних.
  Безпосередній керівник, який здійснює контрол) за підлеглимиструктурами та особами з усіх питань їх діяч ності, має право скасовувати абозмінювати їх рішення, втручатися в опе ратівную діяльність, каративинних, вживати заходів для виправлення виявлених недоліків іусунення їх причин.
  У суб'єктах Федерації контрольними повноваженнями наділені їх адміністрація,а також відповідні міністерства, комітети управління та інші органивиконавчої влади. Обсяг їх повно мочій визначений федеральнимзаконодавством, статутами конституціями, законами та іншими нормативнимиправовими актами суб'єктів незалежно об'ектов Федерації.
  Органи виконавчої влади, здійснюючи контроль, вико ютрізноманітні методи. Вони проводять ревізії та перевірки факти чеськогостану справ, заслуховують звіти посадових осіб, прове ряют повідомленнядруку і скарги, акти у правління.

  4. Судовий контроль.

  Відповідно до ст. 118 Конституції, судова влада здійснюється за допомогоюконституційного, цивільного адміністративного і кримінальногосудочинства. Федеральний конституційний закон від 31 грудня 1996
  «Про судову систему Рос сийской Федерації» 'визначає види, порядокстворення судів і уп равленія ними, а також основні принципи їхдіяльності. Крім нині діючих судів, в суб'єктах Федерації можутьзасновуватися спеціалізовані федеральні суди з розгляду громадянських і адміністратівнихдел. Конституційний (статутний) Суд суб'єкт єкта
  Федерації для розгляду питань відповідності законів суб'єкта
  Федерації, нормативних правових актів органів державного кої владисуб'єкта Федерації, органів місцевого самоврядування суб'єкта Федераціїконституції (статуту) суб'єкта Федерації, а також для тлумачення конституції
  (статуту) суб'єкта Федерації. Світові судді розглядають, крім цивільнихта адміністративних справ також кримінальні справи.
  Разом з тим судову владу як одну з гілок державної владине можна зводити лише до розгляду конкретних судових справ. Судовавлада - невід'ємний елемент правової держави. Будучи сильною інезалежною, вона є гарантом прав кожного і повинна бути в змозізахистити ці права, хоч би хто на них ні поку шался. Але що не менш важливим,судова влада - це ще й гарантія нормальної діяльності виконавчоївлади. Судову владу характеризує не лише правосуддя, а йможливість надати актив ве вплив на рішення і дії виконавчоївлади. Наявність владних повноважень судової влади дає можливістьговорити про судовий контроль за виконавчою владою.
  Закон від 27 квітня 1993 р. «Про оскарження до суду дій і рішень Вік тора,що порушують права і свободи громадян »(зі змінами та допол неніямі,внесеними Федеральним законом від 14 грудня 1995 р.) надаєгромадянам можливість безперешкодно звертатися до суду за захистом своїхправ. Суду підконтрольні будь-які дії (рішення) будь-яких структур іпосадових осіб, якщо виникає небез ність обмеження ними законних інтересівособистості.
  Контрольні повноваження Конституційного Суду Російської Фе дераціі у сферівиконавчої влади та порядок їх здійснення визначені Конституцією і
  Федеральним конституційним законом от21 липня 1994 «Про Конституційний
  Суді Російської Федерації »Діяльність цього органу покликана служитизміцненню основ кон стітуціонного ладу Російської Федерації, захистуосновних прав і свобод людини і громадянина, утвердженню почав законностів пра вотворчестве і правозастосування, забезпечення верховенства і прямо годії Конституції на всій території країни.
  Основними принципами діяльності Конституційного Суду проголошенінезалежність, колегіальність, гласність, змагаючись ність і рівноправністьсторін. Незалежність Конституційного Суду забезпечується тим, що суддінезмінюваність, недоторканні підкоряються тільки Конституції і федеральномузаконом, лише у відповідності з яким можуть бути припинені їхні повноваження.
  Судді не є представниками яких би то не було державних абогромадських органів, політичних партій, рухів та органи зацій,посадових осіб, державних утворень, територій, націй,народностей, соціальних груп. Важливо, що судді вирішують справи і даютьув'язнення в умовах, що виключають сторонній віз дію на свободу їхволевиявлення. Контрольні повноваження Конституційного Суду РФ у сфері исполнітельной влади передбачені ст. 125 Конституції. Реалізує ціповноваження, суд вирішує справи про відповідність Конституції нір нормативнуактів Президента, Уряду та органів виконавець ної влади суб'єктів
  Федерації, виданих з питань, що відносить ся до відання органівдержавної влади та спільного ведення органів державної влади
  Російської Федерації та її суб'єктів тов, вирішує спори про компетенцію,включаючи спори між органами виконавчої влади Російської Федерації таїї суб'єктами. Віз можна дозвіл та інших справ, пов'язаних зконституційним доль вим контролем за актами органів виконавчої владиі її поса ностних осіб. Акти або їх окремі положення, що визнані неконстітуціоннимі, втрачають чинність Конституційний Суд, виявивши конкретніпорушення Конституції або/та законодавства, що діє на території
  Росії, своїм поданням може звернути на це увагу органу виконавчоїПередачі влади і посадових осіб. Подання має бути розглянутосуб'єктом, якому вона адресована, не пізніше ніж у місячний термін з дняйого отримання; Конституційний Суд незамед неністю повідомляється прорезультаті розгляду подання та заходи щодо його реалізації. Рішення
  Конституційного Суду щодо спору про компетенцію між органами виконавчоївлади є підставою для скасування або зміни нормативних актів,визначають компетенцію цих органів. Тлумачення Конституції, дане
  Конституційним Судом, являв ся офіційним і обов'язковим для всіхпредставницьких, використан Передачі і судових органів державноївлади, органів місць самоврядування, установ, організацій,посадових осіб громадян та їх об'єднань. Відповідно до чинної Конституції
  РФ, Конституційний Суд діє лише за запитами та скаргами, що він позбавленийправа починати справи за власною ініціативою. ; Приводом для розгляду івирішення справ у Конституційному Суді є звернення (запит,клопотання) до нього Президента, кожній з палат Федеральних Зборів,однієї п'ятої членів Ради Федерації або депутатів Державної Думи,
  Уряду, Верховного Суду, Вищого Арбітражного Суду, органівзаконодавчої і виконавчої влади суб'єктів Федерації. Скарги громадянрозглядаються у випадках порушення їх конституційних прав і свободвнаслідок застосування або що підлягає застосуванню закону в конкретній справі.
  Форми контролю судів загальної юрисдикції за діяльністю органіввиконавчої влади мають свої особливості. Основним завданням судів загальноїюрисдикції є розгляд кримінальних, громадян ських, адміністративнихта інших справ. Контрольна ж функція здійснюється ними не окремо, а впроцесі розгляду цих справ.
  При розгляді кримінальних справ, особливо про посадові пре ступленіях, суддосліджує не тільки дії підсудного як поса ностного особи органувиконавчої влади, а й умови, способстуют вова виникнення справи.
  За скоєний злочин винен ний притягується до відповідальності, про щовиноситься вирок. Фор мій же реагування суду на виявлені недоліки вроботі органу виконавчої влади, які сприяли тим чи іншимнару шеніям і злочину посадової особи, може бути приватне определеніе. У ньому звертається увага відповідного органу исполнітельной влади, посадової особи на факти порушення закону, причини іумови, які сприяли вчиненню злочину і вимагаютьзапобіжних заходів. Суб'єкт, якому адресовано окрему ухвалу,зобов'язаний у місячний термін розглянути його і пові щіть суду про вжиті заходи.
  При розгляді судами загальної юрисдикції цивільних справ такожздійснюється контроль за діяльністю органів виконавчої влади котельної.
  Коло справ, що розглядаються в порядку цивільного судочинства, вельмиобширний. Сюди відносяться справи позовного провадження, провадження у справах,що виникають з адміністра тивних правовідносин, і особливе виробництво.
  Це, наприклад, справи про поновлення на роботі, про порушення авторських прав,про відмову у дозволі на обмін житлової площі, про неправильність запису вкнизі актів громадянського стану та ін При розгляді цих та інших справсуд, крім вирішення питання по суті, вивчає з позицій законуправомірність дій відповідних органів виконавчої влади йвидаваних ними правових актів, тим самим здійснювала вляя контроль за їхдіяльністю. При необхідності в виносяться судами рішеннях, визначенняхабо постанови вказується, що суд визнає акти управліннянезаконними. Виявивши порушення законності або істотні недоліки вроботі органу виконавчої влади котельної, суд виносить окрему ухвалу.
  З адміністративних справах (дрібне хуліганство, дрібне розкрадання та ін) судперевіряє законність дій органу виконавчої влас ти по залученнюособи до адміністративної відповідальності і при змінює одну із можливих заходіввпливу. При необхідності суд дає оцінку неправомірним діяморгану виконавчої влади та усуває допущені порушення (наприклад,припиняє виробництво у справі про дрібне хуліганство, що надійшов зоргану внутрен них справ). В умовах ринкової економіки особлива рольвідводиться системою арбітражних судів. Цей вид правосуддя дозволяєвстановити жестів кую дисципліну договірних відносин, припинити економічнийпро зволь чиновників, цивілізовано здійснювати процес банкрутствазахистити інтереси підприємців. Контроль за діяльністю органіввиконавчої влади арбіт ражние суди здійснюють у специфічній форміна основі Федькові рального конституційного закону від 26 квітня 1995 р. «Проарбітраж них судах в Російській Федерації »і Арбітражного процесуальногокодексу РФ (АПК), прийнятого 5 травня 1995
  Арбітражний суд здійснює судову владу при вирішенні що виникають упроцесі підприємницької діяльності спорів, що випливають задміністративних правовідносин: про визнання не дійсними (повністюабо частково) ненормативних актів, прийнятих державними органами,органами місцевого самовря лення та іншими органами, які невідповідають законам і іншим нормативним правовим актам і порушують права ізаконні інтереси організацій та громадян; про оскарження відмови удержавної ре гістраціі або ухилення від державної реєстраціїв установ ленний строк організації або громадянина і в інших випадках, колитака реєстрація передбачена законом; про стягнення з організацій ігромадян штрафів державними органами, органами місцевого самоврядуваннята іншими органами, які здійснюють контрольні функції, якщо федеральнимзаконом не передбачено безперечний порядок їх стягнення; про повернення збюджету грошових коштів, спи санних органами, які здійснюють контрольніфункції, у біс спірному (безакцептному) порядку з порушенням вимогзакону чи іншого нормативного акта, та ін
  Порядок розгляду цих справ визначений АПК. Змістом контролю,здійснюється арбітражними судами, є перевірка при вирішенніперерахованих справ відповідності актів і дій органів виконавчоївлади, їх посадових осіб вимогам за конності і вживання заходів зусунення виявлених правонаруше ний. Суд приймає рішення на підставічинного законодав тва після всебічного вивчення всіхдоказів у справі. Якщо в результаті вирішення спору будуть виявленіпорушення закону чи інших нормативних правових актів з боку органувиконавчої влади й їх посадових осіб, арбітражний суд вправі винесті окрему ухвалу на адресу відповідних органів, посадових них осіб.
  Судові акти, що набрали законної сили, виконуються усімадержавними органами, органами місцевого самоврядування та іншимиорганами, організаціями, посадовими особами та громадян ми на всійтериторії країни. Примусове виконання рішення, що вступило взаконної сили, здійснюється на підставі виконавчої ного листа,що видається відповідним арбітражним судом. Негайному виконаннюпідлягають рішення про незаконність актів державних органів.
  Таким чином, Конституційний Суд РФ, суди загальної юрисдик ції і арбітражнісуди в межах своєї компетенції вирішують завдання із забезпечення законності всфері виконавчої влади.

  Список літератури:

  1. Д. М. Овсянко «Адміністративне право» М. 2001 рік.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !