ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Договірні відносини в банківській справі
       

   

  Банківська справа

  5.7. КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР банку з позичальником

  Ринкова економіка - це економіка договірні відносин міжрівноправними і равноответственнимі партнерами. На кредитному ринку вдоговірні відносини вступають банки та госпоргани як кредитори і позичальники.
  Вони оформляють кредитний договору Відносини між кредитором і позичальником, їхзв'язок один з одним є відносинами двох суб'єктів відтворення,які виступають, по-перше, як самостійні юридичні особи, по -друге, як забезпечують майнову відповідальність один перед одним,по-третє, як суб'єкти, які виявляють взаємний економічний інтерес один доодному. Тому можна сказати, що кредитний договір відноситься до типугосподарських договорів. Особливістю договірних відносин у сфері кредитує те, що один і той же суб'єкт може виступати одночасно і яккредитор, і як позичальник; кредитор і позичальник можуть мінятися місцями.

  Застосування кредитних договорів у народному. господарстві було передбаченоще в першому нормативному документі Держбанку СРСР при його створенні в 1921 р.в Умовах кредитування банком державної промисловості. Однакпочинаючи з 30-х років з переходом до централізованої системи управліннянародним господарством, ai відповідно і кредитом, відносини міжкредитором і позичальником не оформлялися спеціальним договором. У цьому не булонеобхідності, оскільки надання кредиту господарству в умовахрозподільних відносин було строго регламентовано, деталізовано ірозписано в нормативних і інструктивних банківських документах,розроблених в центрі. До того ж «зверху» через міністерства, відомства та
  Правління Держбанку СРСР спускалися ліміти кредитування кожному конкретномупозичальникові під конкретне> забезпечення виходячи з централізованогокредитного плану. Таким чином, Держбанк СРСР та його установи на місцяхвиступали як розпорядники загальнодержавного позичкового фонду, як органидержавного управління і контролю в. кредитній сфері.

  Лише з 1988 р. банківська система (після більш ніж п'ятдесятирічногоперерви) повернулася до практики укладання кредитних договорів згосподарниками. Це було обумовлено переходом як усіх галузейгосподарства, так і самої банківської системи на самофінансування. Кредитнідоговори 80-х років з'явилися формою становлення і розвитку партнерськихвідносин між банками і господарством, засобом впливу на більшефективне використання позикових коштів, зміцнення кредитної та підвищеннязагальної платіжної дисципліни в господарстві країни. У той же час аж до 1991р. вони не були в повному розумінні слова юридичними, правовимидокументами як за своєю формою, так і за змістом. По-перше, кредитнідоговори 80-х років рясніли зайвою інформацією про умовинадання кредитів, яку можна було почерпнути з Правилкредитування та інших циркулярів з кредитування, по-друге, вони включали восновному економічні зобов'язання обох сторін, у той час якгосподарський договір є угода не тільки равноответственних, а йрівноправних суб'єктів; по-третє, в них не містилося розділу,передбачав можливість вирішення виниклих суперечок, розбіжностей. Напрактиці матеріальна відповідальність за порушення умов договорузізнавалася, як правило, тільки з боку клієнта-позичальника. Банкийшли від цієї відповідальності в ці роки в силу неопрацьованостібанківського законодавства та інших нормативних господарських актів.

  Орієнтація країни на ринкові умови господарювання, прийняття в 1990 р.законів про підприємства і підприємницької діяльності, власності,банки і банківську діяльність дозволила з 1991 р. перейти до розвиткукредитних відносин з господарством на основі повноцінних, юридичноправомочних кредитних договорів.

  Сучасний кредитний договір, як правило, містить такі розділи.

  1. Загальні положення.

  II. Права та обов'язки позичальника.

  III. Права та обов'язки банку.

  IV. Відповідальність сторін.

  V. Порядок вирішення, спорів.

  VI. Термін дії договору.

  VII. Юридичні адреси сторін.

  У 1 розділі кредитного договору вказуються: найменуваннядоговірних сторін; предмет договору - вид кредиту, його сума, термін,процентна ставка; умови забезпечення виконання зобов'язань по кредиту
  (застава, гарантія, поручительство, страхування відповідальності непогашеннякредиту); порядок видачі та погашення кредиту, а також порядок нарахування тасплати відсотків за кредит (за строковий і прострочений )^.

  Права та обов'язки позичальника і кредитора (II і III розділи договору)випливають з чинного законодавства, а також визначаютьсяособливостями кожної конкретної кредитної угоди, ситуацією на ринкукредитних ресурсів, кредитоспроможністю позичальника.

  Так, зокрема, підприємство-позичальник може передбачати для себе вкредитному договорі такі права: вимагати від банку надання кредиту в обсягах і в терміни,передбачені договором; звернутися до банку з необхідними обгрунтуваннями і розрахунками для внесеннязмін до умов договору; достроково погасити заборгованість за позикою; розірвати договір принедотриманні банком його умов чи у власних економічних міркувань; вимагати пролонгації терміну договору з об'єктивних причин.

  Банк має право: проводити перевірку забезпечення наданого кредиту, у тому числі на місці
  (у позичальника), та цільового використання кредиту; припиняти видачу нових позик і пред'являти до стягнення раніше виданіпри порушенні позичальником умов кредитного договору, а також при виявленнівипадків недостовірності звітності, занедбаності в бухгалтерському обліку,неодноразової затримки сплати відсотків за кредит; стягувати з позичальника при пролонгації кредиту відповідну комісійнувинагороду;

  З додатком до кредитного договору відповідно до договору застави,договору поруки, договору гарантії, договору страхування.

  Деякі банки порядок нарахування та сплати відсотків за кредит, а такожумови забезпечення зобов'язань виділяють в окремі розділи кредитногодоговору. переглядати в односторонньому порядку процентні ставки за користуваннякредитом у разі зміни рівня процентної ставки ЦБР, нормиобов'язкових резервів, що депонуються комерційними банками в ЦБР, рівняінфляції національної валюти; здійснювати нарахування та стягнення компенсації за невикористанукредит (у разі офіційної відмови позичальника від кредиту або його частини впротягом терміну дії договору).

  Позичальник зобов'язується: використовувати виданий кредит на цілі, передбачені в договорі; повернути наданий кредит в обумовлений договором строк; своєчасно сплачувати банку відсотки за користування кредитом; своєчасно подавати баланс та інші документи, необхідні банкудля здійснення контролю за позикою; забезпечити достовірність інформації, що представляються в банк даних для отриманнякредиту та подальшого контролю за його використанням; надавати кредитору доступ до первинних звітним та бухгалтерськимдокументів на його вимогу з питань, що стосуються виданого кредиту; представляти кредитору відомості про всіх отриманих та планованих доодержанню у третіх осіб кредитах; завчасно інформувати банк про майбутню змінуорганізаційно-правової форми або іншої реорганізації, при реорганізації або ліквідації негайно погасити заборгованістьза кредитом з повною оплатою відсотків незалежно від договірного термінупогашення кредиту.

  Обов'язки банку за кредитним договором полягають у наступному: надати кредит позичальникові в обсягах і в терміни, передбачені вдоговорі; інформувати позичальника про факти і причини дострокового стягнення банкомкредиту; щомісячно в термін до - числа нараховувати відсотки за наданийклієнту-позичальнику кредит; інформувати позичальника про зміни в нормативнихдокументів і розрахунків, що вносяться за рішенням ЦБР, органів влади тауправління.

  За порушення умов кредитного договору в IV розділі передбачаєтьсявідповідальність сторін, у тому числі і майнова.

  Так, банк за порушення позичальником узятих. на себе зобов'язань можеприпиняти подальшу видачу кредиту, пред'являти його до достроковогостягненню, скорочувати суму передбаченого до видачі по, договору кредиту,збільшувати процентну ставку по ньому і т.д. Позичальник може вимагати відбанку відшкодування збитків, що виникли внаслідок ненадання йому зовсімабо надання в неповному обсязі передбаченого за договором кредиту
  (у розмірі не більше пені, що сплачується підприємством своїм контрагентам загосподарськими договорами). У той же час сам позичальник у разі неповноговикористання виділеного йому банком кредиту сплачує останньомунеустойку у розмірі плати банком за залучені кредитні ресурси танедоотриманої маржі у звітному періоді. При всьому цьому необхідно мати наувазі, що неминучість і невідворотність покарання за невиконання взятих насебе за договором зобов'язань не означають, що суб'єкти кредитних відносинне мають права на взаємні всілякі пільги та заохочення за умовами йоговиконання.

  В якості додаткових умов до кредитного договору можуть виступати,наприклад, вимоги банку до позичальника: без згоди до погашення кредиту заданим договором не давати в борг, не виступати гарантом за зобов'язаннямитретіх осіб, а також індосантом або поручителем; не продавати і непередавати в будь-яку форму власності своїх активів, а також не передаватиїх у заставу в якості забезпечення за позиками інших кредиторів, не допускатизлиття або консолідації з іншими підприємствами.

  (Зміст кредитного договору може бути декільком іншим, якщо мовайде про конкретний кредит, кредит, що видається за умови формуванняпотенційним позичальником у певній сумі термінового депозиту або наумови придбання ним у банку фінансового ф'ючерсу, відкриття кредитної лінії,надання контокорентного кредиту, який повинен відобразити специфікуйого оформлення і використання.)

  Укладення кредитних договорів проходить кілька етапів.

  1. Формування змісту кредитного договору клієнтом-позичальником (видкредиту, сума, термін, забезпечення і т.д.).

  2. Розгляд банком представленого клієнтом проекту кредитногодоговору та складання висновку про можливість надання кредитувзагалі і про умови його надання зокрема (при позитивномувирішенні питання). На цьому етапі банки визначають: а) кредитоспроможністьпотенційних позичальників, тобто здатність їх вчасно повернути позику.
  Перевірка кредитоспроможності є передумовою укладання кредитногодоговору. Банк у процесі цієї роботи реалізує надане йомуринковими умовами господарювання право на вибір суб'єкта кредитноїугоди, виходячи зі своїми економічними інтересами; б) своїможливості надати кредит госпорганам в необхідних ними сумах виходячи зщо є в наявності кредитних ресурсів, можливостей їх збільшення за рахуноксвоєї депозитної та процентної політики, залучення міжбанківських кредитів,рефінансування в ЦБР і т.д.

  3. Спільна коректування кредитного договору клієнтом і банком додосягнення взаємоприйнятного варіанту і подання його на розглядюристів.

  4. Підписання кредитного договору обома сторонами, тобто надання йомусили юридичного документу.

  За підписанням кредитного договору слід надання госпорганівкредиту у встановлені терміни і в обсязі, передбаченому в договорі, апотім наступний контроль банку за дотриманням умов кредитногодоговору, але головним чином за своєчасним поверненням наданого кредиту.

  Позичальники - юридичні особи, які не виконують своїх зобов'язань посвоєчасного повернення банківських позик, можуть бути визнані в порядку,встановленому Законом України «Про неспроможність (банкрутство) підприємств»,неплатоспроможними (банкрутами). Зокрема, в залежності від стануборжника банк-кредитор має право клопотати перед арбітражним судом абопро призначення зовнішнього управління майном боржника, або про його санації,або про застосування до боржника ліквідаційних процедур.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !