ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Заставні операції банку
       

   

  Банківська справа

  С О Д Е Р Ж А Н И Е.

  Введення

  1. Економічна сутність застави.

  1.1. Місце та роль застави в банківській практиці.

  1.2. Види застави.

  2. Заставні операції комерційного банку.

  2.1. Заставні операції комерційного банку.

  2.2.Порядок звернення стягнення та реалізація заставленого майна.

  3. Проблеми і шляхи вдосконалення роботи із заставою.

  3.1. Розвиток заставних відносин в Росії.

  Висновок.

  Список використаних джерел.

  Введення.

  У процесі діяльності комерційні банки стикаються зсукупністю різних видів ризику, що відрізняються між собою місцем ічасом виникнення, зовнішніми та внутрішніми чинниками, що впливають на їхрівень, і отже, на способи їх аналізу і методи опису. Усі видиризиків взаємопов'язані і впливають на діяльність банків.

  Так як основну частину прибутку банк отримує від своїх позичковихоперацій, то стає очевидним важливість мінімізації саме кредитногоризику, тобто ризику неплатежу за позикою, в процесі взаємодії банку ікліента.Как правило, саме непогашення позик позичальниками приносить банкамвеликі збитки і служить однією з найбільш приватних причин банкрутствкредитних установ.

  Зараз, в умовах низького рівня договірної дисципліни, ненадійностіі часто просто несумлінність контрагентів все більше необхіднорозвивати, розглядати і застосовувати на практиці різні способизабезпечення виконання зобов'язань.

  Забезпечення повернення кредиту - це складна цілеспрямованадіяльність банку, що включає в себе систему організаційних,економічних і правових заходів, що складають особливий механізм, що визначаєспособи видачі позик, джерела, терміни і способи їх погашення, документацію,забезпечує повернення позик.

  Відповідно до статті 329 ГК передбачаються наступнізасоби забезпечення виконання зобов'язань: застава, неустойка,порука, банківська гарантія, завдаток, утримання майна боржника.
  Даний перелік не є вичерпним. Сторони вправі в договірномупорядку передбачити інші способи забезпечення виконання зобов'язань.

  У пропонованій роботі розглянуто один спосіб забезпечення виконаннязобов'язань - заставу, заставні операції комерційного банку. Об'єктомдослідження є економічні відносини між комерційним банком яккредитором і клієнтом як позичальником (Заставодавцем) з приводувиникнення, розвитку, припинення заставних операцій.

  Метою роботи є з'ясувати особливості роботи комерційних чеського банкуіз заставою, які види застави застосовуються більше, серед яких позичальників,причини. Виявити проблеми, що виникають при роботі із заставою, і запропонуватишляхи їх вирішення.

  Дана робота написана на основі аналізу Федеральних законів,нормативних та законодавчих актів, інструкцій, а також монографій
  (А. Вишневський, В. Бєлов, Р. Галієва, І. Караваєва), періодичноїлітератури.

  1. Економічна сутність застави.

  1.1.Место і роль застави в банківській практиці.

  Для зниження кредитного ризику комерційні банки при видачі кредитуаналізують кредитоспроможність потенційного позичальника.

  До теперішнього часу комерційними банками різних країн буловипробувано значна кількість систем оцінки кредито-здатностіклієнтів при видачі їм ссуди.В Останнім часом широкого поширенняотримала методика оцінки - CAMPARI.В неї включається аналіз репутаціїособистих якостей потенційного позичальника, здатність до повернення позики,прибутковість операції, цільове призначення кредиту, розмір і достатністьсуми, умови погашення кредиту, забезпечення.

  Основним параметром кредитоспроможності є запропонованезабезпечення. Всі способи забезпечення виконання зобов'язань можна умовнорозділити на договірні, фінансово-гарантійні та речові.

  До договірними відносять неустойку, що представляє собою грошову суму,яку боржник повинен сплатити кредитору у випадку невиконання (неналежного) зобов'язань. Очевидно. що за відсутності грошових коштівдля погашення основного зобов'язання, позичальник також не сплатить інеустойку.

  Як фінансово-гарантійних способів забезпечення зобов'язаньрозглядається банківська гарантія і поручітельство.В цьому випадку третяособа, яка виступає в якості гаранта боржника, зобов'язується при невиконанніостаннім своїх зобов'язань сплатити за нього кредиторові. Недоліком цихспособів є можливість неспроможності самого гаранта.

  Найбільш надійними представляються речові способи забезпеченнязобов'язань, до яких належить і заставу. Цей спосіб полягає ввиділення для забезпечення зобов'язання певного майна боржника
  (або третьої особи) і встановлення на це майно визна-лених прав.

  Відповідно до ЦК РФ, під заставою розуміється спосіб забезпечення виконанняорга-тва, при якому кредитор-заставодержатель набуває права вразі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язанняотримати задоволення за рахунок заставленого майна переважне громадськоїперед іншими кредиторами, за винятками, встановленими законом.

  Застава - один з найважливіших інструментів ринкової економіки, надійнийспосіб захисту інтересів кредитора.

  Чимале значення в посиленні ролі застави мали що з'явилися в економіціперехідного періоду негативні явища, і перш за все інфляція, розпадгосподарських зв'язків, падіння проізводства.Еті явища спричинили за собоючисленні порушення того, що традиційно називається платіжноїдисципліною, а це в свою чергу втрату довіри до торгового партнера.
  Виникає потреба у використанні таких засобів забезпеченнязобов'язань, які грунтуються на вірі в першу чергу "в річ", а подругий - в особистість боржника.

  Конструкція способу забезпечення виконання зобов'язання відрізняєтьсядодаткових характером по відношенню до головного зобов'язання,недійсність основного зобов'язання тягне недійсністьщо забезпечує його зобов'язання, якщо інше не передбачено законом
  (ст.329 ЦК).

  Особливість застави в порівнянні з більшістю інших способівзабезпечення зобов'язань полягає в тому, що він носить речове-правовоїхарактер.Залог володіє найбільш характерним властивістю речових прав-правомслідування, тобто право як би слідує за вещью.Где б не перебувалапредмет застави, у чиїй власності б він не перебував, він будепредметом застави до припинення основного зобов'язання. Право слідуваннязакріплювалося в ст.32 Закону про заставу; "Застава зберігає силу, якщо правовласності або повного господарського відання на закладену річ абощо становить предмет застави право переходить до третьої особи ".

  У цьому сенсі виконання основного зобов'язання забезпечує річ, аНЕ должнік.Лічность боржника у випадку заставного забезпечення граєнабагато меншу роль у порівнянні з такими особистими способами забезпечення,як наприклад, поручітельство.В через це не має значення, у чиїйвласності знаходитися річ, зміна власника заставленогомайна не змінює змісту заставного правовідносини, змінюється тількийого суб'єктивний склад, тобто відбувається зміна осіб у заставномузобов'язанні. Обтяженість речі запорукою не припиняється і у випадкуподальшого застави майна, яке вже є предметом залога.Вцьому випадку право попереднього Заставодержателя задовольняються звартості предмета застави після задоволення вимог попереднього
  Залогодержателя.Последующій заставу допускається, якщо він не забороненийпопередніми договорами про заставі. Інтересам Заставодержателя служитьможливість встановити в договорі неприпустимість після-дме заставизаставленого майна. Заставодавець зобов'язаний повідомити кожному наступному
  Заставодержателю відомості про всі наявні застави цього майна івідповідає за збитки, завдані Заставодержателю невиконанням цьогоумови.

  Поряд з правом слідування застава має право преімущества.Правопереваги полягає в тому, що кредитор-Заставодержатель вправізадовольнити свої вимоги за рахунок заставленого майна переважноперед іншими кредиторами боржника, за винятками, передбаченимизаконом.Суть даних вилучень означає, що закон встановлює рядкредиторів, які є привілейованими навіть по відношенню дозаставним кредитору, вони передбачаються Цивільним процесуальнимкодексом РФ, Цивільним кодексом (при ліквідації, банкрутствіпідприємств).

  Відповідно до частини першої ст.336 ГК предметом застави можебути будь-яке майно, у тому числі речі і майнові права, за рядомвинятків. До виключень належать:майно, вилучене з обороту,вимоги, нерозривно пов'язані з особою кредитора, до них відносятьсявимоги про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, вимогипро аліменти,права, уступка яких заборонена законом.

  Перелік майна громадян, на яке не може бути зверненостягнення (при невиконанні зобов'язання), що міститься в Додатку 1 до ГПК.

  Сторонами заставного правовідношення є Заставодавець-обличчя,яке передає своє майно в заставу, та Заставодержатель-обличчя,приймає в заставу майно заставодавця з метою забезпечення виконаннязобов'язання.

  Заставодержателем може бути тільки кредитор за забезпечений-номузаставою (основного) зобов'язання.

  Як Заставодавцем може виступати як боржник за основнимзобов'язання, забезпеченого заставою, так і третя особа. Предмет заставиповинен належати заставодавцю на праві власності або господарськоговедення. Зміст права господарського відання означає право володіти,користуватися і розпоряджатися імуществом.Еслі підприємству належитьнерухоме майно на праві господарського відання, то воно має правозакласти його тільки за згодою собственніка.Еслі рухоме майно, товоно має право закласти його без згоди собственніка.Залогодателем праваможе бути особа, якій належить закладається право, а якщозакладається право на чужу річ, то як правило за згодою власника
  (наприклад заставу права оренди за згодою орендодавця).

  Надаючи кредит підприємству, укладаючи договір застави, необхіднознати, чи володіє воно правом юридичної особи. Юридичними особамиє підприємства, які мають відповідну організаційно-правовуформу і належним чином зарегістріровани.Від і форму підприємства можнавстановити, вивчивши його засновницькі документи: статут підприємства,установчий договір, свідоцтво про реєстрацію, довідка про взяття наоблік у податковій інспекції.

  У майна, що передається в заставу, може бути кількавласників (у разі загальної власності). Загальна власність можебути спільної або часткової. Часткова власність, коли визначені часткикожного власника у праві власності, якщо не визначені --спільна собственность.Еслі майно перебувати у спільній суміснійвласності, то кожен з учасників має право здійснювати операції з передачітакого майна в заставу, але зробити це він має право за згодою всіхучасників спільної власності.

  Якщо майно перебуває у спільній частковій власності, топроцедура передачі його в заставу буде різною в залежності від того,чи передається в заставу все майно чи лише частка одного зсособственніков.Еслі в заставу передається все майно, то для цьогонеобхідна згода всіх сособственніков.Еслі ж а заставу передається часткаодного з співвласників, то власник відповідної частки має правопередати її в заставу на свій розсуд.

  Заставна операція повинна оформлятися письмовим договором.

  Відомі два різновиди письмової форми договору - простаписьмова та нотаріальна, а в ряді випадків крім нотаріальногопосвідчення договору потрібна державна регістрація.Еслі основнезобов'язання, забезпечене заставою, оформлено договором, якийпідлягає нотаріальному сподоби-вірний, то і договір про заставу має бутинотаріально удостоверен.В обов'язковому порядку підлягають нотаріальномузасвідчення договору застави з нерухомістю. Причому, якщо договір прозаставі забезпечує договір, досконалий в нотаріальній формі, то договір прозаставі повинен бути засвідчений тієї ж нотаріальною конторою.

  Істотні умови договору про заставу визначені в частині першій ГК,в законі про заставу. Істотними є ті умови, без досягненнязгоди з яким договір вважається неукладеним.
  До них відносяться:зміст, розмір і строк виконання забезпеченого заставою основноговимоги, які визначаються основним договором (кредитним),і вказівки про які повинні відповідати цим договором.склад і вартість заставленого майна,найменування сторін основного договору, його номер, дату і місце йогоув'язнення.у кого залишається предмет застави.

  Склад заставленого майна може вказуватися як в самому текстідоговору, так і в додатку до договору залога.Необходімо приділити увагуточному опису предмета застави, перерахувавши індивідуальні ознакипредмета, що дозволяють однозначно виділити його з маси інших предметів,вказати його родові прізнакі.Прі визначенні вартості предмета заставинеобхідно приймати його заставну вартість, яка, як правило, невідповідає реальній вартості предмета застави, а складає відсотоквід її вартості. Конкретний розмір вартості заставленого майнавизначається за згодою сторін, причому згодом він може бутипереглянутий, шляхом складання відповідного додатку.

  Вартість заставленого майна повинна бути достатньою длязабезпечення основної вимоги кредитора, а також відсотків закористування кредитом, неустойки, суми збитків, відшкодування витрат
  Заставодержателя на утримання і зберігання закладеної речі, відшкодуваннявитрат, пов'язаних з примусового стягнення боргу.

  У ряді випадків для дійсності заставної угоди необхіднопровести реєстрацію договору застави, якщо предмет застави підлягаєдержавної регістраціі.Договор застави реєструється в тому ж органі,який реєструє саме закладене майно.

  З 30 січня 1998 вступив в дію ФЗ "Про реєстрацію нерухомогомайна й угод з ним ".

  Реєстрація договору про заставу має велике значення з точки зорузахисту інтересів наступних Заставодержателем або набувачів вжеодного разу закладеного майна. Державна реєстрація необхідна длянайбільш повної інформації про Обтяженість імущества.Подробнее будерозглянута реєстрація транспортних засобів та нерухомого майна.

  1.2. Види застави.

  Розрізняють такі види застави:

  - заставу рухомого майна,

  - заставу нерухомого майна,

  - застава майнових прав .

  До застави рухомого майна відноситься заставу товарно-матеріальнихцінностей, цінних паперів, заставу товарів в обороті, в переробці, заставутранспортних засобів.

  Майно, для віднесення його до об'єкта застави повинно відповідатикритеріями: прийнятність якості, можливість контролю, достатність.

  Форми застави товарно-матеріальних цінностей:

  1.Скользящій-коли забезпеченням позики виступають всі запаси ТМЦ відсировини до готової продукціі.Наіболее вигідна позичальнику.

  2.Сохранная розписка. Кредит видається при фінансуванні продажівспоживчих товарів тривалого пользованія.Право власності на цітовари передаються банку, на позичальник отримує довіреність на правокористування товаром до моменту його продажу та погашення ссуди.Послепогашення кредиту право власності банку ануліруется.Пріменяется прикредитуванні дилерів з продажу автомобілів і оборудованія.Банкперіодично перевіряє наявність товарів, виплата за які ще ненадійшла.

  3.Закладная на рухоме майно, що дає право кредитору розпоряджатисязакладаємо майном. Заставна містить статтю, яка дає право
  Заставодержателю у випадку неплатежу продати закладене майно, а виручкузвернути на погашення позики.

  4.Варрант.Кредітованіе під складські квитанції, які діляться напередаються і невиразні. Передані (ордерні) дозволяють передатитовар іншій особі за допомогою передавального надпісі.Прі непередаваних товарвидається тільки початкового владельцу.Как правило вона оформляється набанк, який здійснює контроль за збереженням цінностей іпорядкомвиписки квітанціі.Банк дозволяє вилучення товару зі складу тільки у випадкуйого продажу та використання виручки для погашення кредиту.

  5.Коноссамент-документ, що видається перевізником про прийняття товарівдля транспортування до місця назначенія.Особий вид контракту міжвідправником і перевізником і може служити забезпеченням кредиту підвідвантажені товари.

  До нерухомого майна належать земельні ділянки, ділянки надр,відокремлені водні об'єкти і все, що міцно пов'язано із землею, тобтооб'єкти, переміщення яких без невідповідного збитку їх призначеннюнеможливо, у тому числі ліси, багаторічні насадження, будівлі, будівлі,споруди, житлові та нежитлові приміщення, а також цивільні, повітряні,морські та річкові судна, рухомі склади залізниць, космічніоб'єкти.

  Залежно в кого залишається предмет застави розрізняють два видизастави: застава із залишенням майна у заставодавця і заклад.

  Застава із залишенням майна у заставодавця може бути у формах:

  - заставу товарів в обороті,

  -- заставу товарів в переробці,

  - заставу нерухомості.

  Залежно від того, в кого з сторін знаходитися закладенемайно, по різному вирішується питання про відповідальність змісту ізбереження цього майна.

  Заставодержатель або Заставодавець (у кого зберігається майно) зобов'язанийзастрахувати за рахунок заставодавця закладене майно у повній йоговартості від ризиків втрати та пошкодження, а якщо повна вартість майнаперевищує розмір забезпеченого заставою вимоги-на суму не нижче розмірувимоги, вживати заходів, необхідні для забезпечення збереженнязаставленого майна, у тому числі для захисту його від зазіхань івимог з боку третіх осіб, негайно повідомляти іншу сторону провиникнення загрози або пошкодження заставленого майна, нести всігоспо-ються витрати на його содержанію.Кроме того, Заставодавець у разізастави з передачею закладеного майна Заставодержателю має право перевірятиза документами та фактично наявність, якість, стан і умови зберіганнязаставленого майна, переданого Залогодер-жателю.

  Незалежно від того, у кого було і як вирішувалося у договорі питанняпро тягаря утримання заставленого майна, ризик випадкової загибелізаставленого майна лежить на заставодавця, якщо інше не передбаченодоговором.В випадку застави з передачею закладеного майна Заставодержателювін відповідає за повну або часткову втрату чи пошкодження переданогомайна (у розмірі його дію-вітельной вартості-за повної втрати, врозмірі суми, на яку знизилась вартість заставленого майна-прічасткової втрати або пошкодження).

  У разі втрати або пошкодження заставленого майна передбаче -матрівается можливість заміни і відновлення предмета застави. Заміна тавідновлення предмета застави відбувається за згодою Залого-утримувача, якщоінше не передбачено договором.

  Розпоряджатися предметом застави може бути тільки Заставодавець, такяк він є власником заставленого майна. Заставодержатель,набуваючи заставне право на майно, не при-набуває тим самим праварозпорядження цим імуществом.Он може лише обмежити власника вмежах розпорядження майном. Тобто Заставодавець може розпоряджатисямайном за згодою Заставодержателя, якщо інше не передбачено договоромпро заставу.

  Користувачем заставленого майна може бути або Заставодавець, або
  Заставодержатель, в залежності від того, у кого знаходиться заставленемайно. У тому випадку, якщо заставлене майно залишається у
  Заставодавця, він має право користуватися предметом застави відповідно до йогопризначенням, у тому числі видобувати з нього плоди та доходи.Ограніченіеможе бути обумовлено в договорі або випливати із суті застави (застава ззалишенням майна у заставодавця під печаткою і замком
  Заставодержателя). У разі якщо предмет застави перебувати у Заставодержателя,він, за наявності про те спеціальної вказівки в договорі, має право користуватисяпредметом застави, регулярно надаючи заставодавцю звіт про користування
  (покриття витрат на утримання предмета закладу, в рахунок погашення боргуабо відсотків по ньому, на інші цілі).

  Заклад може бути у формі:

  - тверда застава,

  - запорука прав. < p> При твердому заставі передбачається незмінність закладених цінностейза сумою та складом. Тут позичальник не має права витрачати даніцінності, незалежно від того зберігаються вони на його складах або складахспеціалізованої організаціі.Імеет обмежену сферу застосування, такяк розрахований на цінності, не призначені для поточного споживання.

  Тверда застава в класичному вигляді передбачає передачу товару ііншого майна банку на зберігання його на складі кредитної установиабо на складі позичальника, але під замком та охороною банку.

  Цінності, принесені в заклад повинні відповідати наступнимвимогам: легка реалізовуваність, можливість їх страхування, тривалістьзберігання, здійснення контролю з боку банку.

  У закордонній практиці функцію зберігання для банку виконуютьспеціалізовані організації - складські компанії, вони виписуютьскладські квитанції - варрант, які служать забезпеченням ссуди.Банківоліють складські квитанції без права передачі, які виписуютьсяна банк і в разі неповернення кредиту дають право на вилучення цінностей зісклада.Наіболее зручними об'єктами твердого застави для банку є:товарні, товарно-транспортні документи, цінні папери, тому що вонипередаються Заставодавцем у забезпечення позики безпосередньо банку і непотребують витрат на зберігання.

  При заставі прав закладаються документи, що свідчать про передачубанку в якості забезпечення за позикою право володіння і користуваннямайном, права на об'єкти інтелектуальної власності та ін

  Предметом застави може бути не всяке імущество.Так, наприклад, поручдокументів Держкоммайна Росії встановлено, що державнемайно не може бути передано в заклад.

  За ступенем ліквідності розрізняють (в міру убування):

  1.Залог дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів.

  2 . Застава валюти.

  3.Залог цінних паперів.

  4.Залог векселів.

  5.Залог товарно-матеріальних цінностей.

  6.Залог товарів в обороті.

  7.Залог товарів в переробці.

  8.Залог нерухомості.

  Ліквідність визначається терміном можливої реалізації об'єкту застави.

  Застава буває:

  - повний,

  - частковий,

  - змішаний.

  При частковому і змішаному ризик банку значно вище, тому щозобов'язання частково або не забезпечені, або забезпечені менш ліквіднимиактивами позичальника.

  За способом володіння предметом застави:

  - без права продажу,

  - з правом продажу,

  - з правом здачі в оренду.

  Банк має право вимагати дострокового виконання забезпеченого заставоюзобов'язання у випадках:

  - якщо предмет застави вибув із володіння заставодавця, у якого вінбуло залишено, у порушення умов договору про заставу,

  - порушення Заставодавцем правил про заміну предмета застави, якедопускається за згодою Банку, якщо інше не встановлено договором,

  - втрати предмета застави за обставинами, за які
  Заставодержатель не відповідає, якщо Заставодавець не скористався правомвідновити предмет застави або замінити його іншим рівноцінним майном,якщо інше не встановлено договором.

  Банк має право вимагати дострокового виконання забезпеченого заставоюзобов'язання, а якщо його вимога не буде задоволена, звернутистягнення на предмет заставу у випадках:

  - порушення Заставодавцем обов'язків зі страхування заставленогомайна до повної його вартості від ризиків втрати та пошкодження, а якщоповна вартість майна перевищує розмір забезпеченого заставоювимоги - на суму не нижче розміру вимоги,

  - неприйняття необхідних заходів для забезпечення збереження заставленогомайна, у тому числі для захисту його від посягань і вимог збоку третіх осіб,

  - необгрунтованість відмови банку у перевірці за документами і фактичнонаявності, кількості, стану і умов зберігання заставленого майна,що знаходиться у заставодавця.

  - порушення Заставодавцем умови про розпорядження майном лише ззгоди банку, якщо інше не передбачено договором.

  Застава припиняється:

  - з припиненням забезпеченого заставою основного орга-тельства.Длязастави не має значення, за яких підстав припинено основнезобов'язання, важливо, що воно відбулося.

  - на вимогу заставодавця за наявності підстав (порушення умовутримання, зберігання, використання заставленого майна).

  - у разі загибелі заставленого майна або припинення заставленогоправа, якщо Заставодавець не скористався правом заміни пошкодженоїмайна.

  - у випадку продажу з публічних торгів заставленого майна, а також увипадку, коли його реалізація виявилася неможливою (торги оголошеніне відбулися повторно та Заставодержатель не скористався правомзалишити предмет застави за собою).

  За загальним правилом припинення застави не підлягає реєстрації,виняток становлять правила припинення іпотеки, застави транспортнихкоштів, реєструються там же де був зареєстрований заставу.

  При припиненні застави внаслідок виконання забезпеченого заставоюзобов'язання або на вимогу заставодавця Заставодержатель, у якогоперебувало заставлене майно, зобов'язаний негайно повернути його
  Заставодавцю з відповідними документами.

  Майно, повернене Заставодержателем заставодавцю при закладі,повинна відповідати того стану, кількості і якості, з урахуванням нормамортизації, в якому воно передавалося.

  2. Заставні операції комерційного банку.

  2.1.Залоговие операції комерційного банку.

  Розглянемо детальніше найбільш використовувані і застосовуються в практицівиди застави, як забезпечення своєчасного виконання зобов'язаньпозичальника.

  Застава автотранспорту. При оформленні договору застави транспортногокошти кредитний експерт, в першу чергу, перевіряє правовласності на транспортний средство.К них відносяться договір купівлі -продажу, договір міни, дарування, акт прийому-передачі, технічний паспорттранспортного засобу, свідоцтво власника транспортного засобу.

  Документи, що засвідчують право власності повинні міститинаступні дані:дата і місце складання, сутність і умови операції, адреси, реквізити тапідписи сторін,відомості про транспортний засіб (марка, модель, модифікація (тип), ріквипуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу, порядковийвиробничий номер шасі, кузова (коляски, причепа), двигуна, серія,номер, дата видачі паспорта транспортного засобу та (або) реєстраційногодокумента,найменування організацій, які видали ці документи,документи повинні бути оформлені без виправлень, підчисток.

  Заставодавцем транспортного засобу може бути тільки власник йогоабо його представітель.Еслі дії від імені власника виробляє йогопредставник за дорученням, то довіреність має бути оформленанотаріально.

  Кредитним експертом або професійним оцінювачем проводиться оцінкатехнічного стану транспортного средства.Проізводітся фактичнийогляд машіни.І складається акт оцінки огляду транспортного засобу вринкових цінах з урахуванням технічного стану, зносу, зовнішнього вигляду.

  Кредит видається не більше 80% оцінки пропонується в заставутранспортного засобу.

  Транспортний засіб, що пропонується в заставу, повинно бути застраховане від основних ризиків - розкрадання, пожежі, пошкодження. Страхуванняпровадиться за рахунок коштів заставодавця, кредитному експертунадаються страховий поліс, договір страхування, документи,що засвідчують сплату страхового внеску.

  Складається договір застави транспортного засобу, який міститьвсі основні реквізити-предмет застави та його оцінка, істота і розмір,строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою.

  Договір застави укладається у письмовій формі. Договір про заставутранспортних засобів або прав на транспортний засіб в забезпеченнязобов'язань за договором, який повинен бути нотаріально посвідчений,підлягає нотаріальному посвідченню.

  Договір застави транспортних засобів в обов'язковому порядку підлягаєреєстрації. В Державної автомобільної інспекції Російської Федерації реєструється договір застави на автотранспортні засоби з робочимоб'ємом двигуна більше 50 куб.см. і максимальної конструктивної швидкістюбільше 50 км.час., причепів та напівпричепів до них, призначених для руху поавтомобільними дорогами загального користування.

  В органах Держтехнагляду реєструються договору застави на трактори (крім мотоблоків), самохідні дорожньо-будівельні, меліоративні,сільськогосподарські та інші машини з робочим об'ємом двигуна більше 50куб.см., що не підлягають реєстрації в Державтоінспекції, а також номерніагрегати і причепи (напівпричепи) цих машин.

  Реєстрація договору про заставу транспортних засобів проводиться замісцем реєстрації транспортного засобу.

  Для реєстрації договору застави подаються:

  - заява заставодавця - власника транспортного засобу,

  - документ, що засвідчує особу заставодавця, Залогодер-жателя , їхпредставників.

  - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу,

  - паспорт транспортного засобу,

  - договір про заставу.

  Реєстрація договору застави проводиться в присутності представника
  Банку.

  За реєстрацію договору про заставу сплачується встановлений збір,який, як правило, сплачує Заставодавець.

  заставодавця та заставодержателя видаються на термін дії договорусвідоцтва про реєстрацію застави транспортного средства.О виробленоїреєстрації застави робиться запис у реєстрі реєстрацій договору про заставутранспортних засобів. Виписки з реєстру реєстрації застави видаються зазапитом заставодавця, Заставодержателя або державних органів.

  Розрізняють два види застави:

  1. Якщо транспортний засіб залишається в руках заставодавця. Прице Банк набуває право власності на нього та одночаснотранспортний засіб залишається у заставодавця для подальшого їмпользованія.В цьому випадку Банку вигідно, Заставодавець, експлуатуючитранспортний засіб, одержує прибуток і має додаткове джерелопогашення кредіта.Но при цьому зростає ризик пошкодження застави женногомайна, ускладнюється контроль за його станом з боку Банку і ціпідвищується ризик.

  2.Когда транспортний засіб передається Банку для відповідальногозберігання в період дії кредитного договору. Банк зобов'язаний надативсі необхідні умови для утримання транспортного засобу-гараж,автостоянка, охрана.В відділенні банку є власний гараж на 4автомашини і необхідна охорона. У цьому випадку Банк зобов'язаний прийняти на себевсі обов'язки, що випливають при передачі предмета застави Заставодержателю.

  Припинення дії застави транспортного засобу відбувається на загальнихпідставах.

  У разі невиконання Позичальником своїх зобов'язань Банк має право (якпід заставу рухомого майна) погасити заборгованість за рахунок реалізаціїзаставленого майна. За згодою Позичальником оформлюється договірвідступного на закладене майно, при відмові стягнення проводиться зарішенням суду. На предмет застави, переданий Заставодержателю, стягненняможе бути звернено в порядку, передбаченому договором прозалоге.Ісключеніе (тільки за рішенням суду) складають випадки:

  - для укладання договору про заставу потрібна згода або дозвіліншої особи або органу,

  - Заставодавець відсутній і встановити його місцезнаходження немаєможливості.

  - предметом застави є майно, що має значнуісторичну, художню чи іншу культурну цінність для суспільства.

  Зняття з обліку закладених транспортних засобів проводиться або напідставі заяви Заставодержателя, або на підставі суда.Об анулюванняреєстрації застави транспортного засобу робиться запис у реєстрі танадсилається письмове повідомлення заставодавця та заставодержателя проприпинення договору про заставу транспортного засобу.

  Застава товарів в обігу та в переработке.Однім з найбільш вживанимна практиці способом забезпечення виконання зобов'язань є заставатоварів в обороті. Так у першому півріччі?? і 1996 року питома вага йогосклав 46%, у другому півріччі виріс до 52% усього обсягу застосовуваногов практиці відділення банку залога.В 1998 році під заставу товарів в оборотінадано кредит Підприємцю Соніевой в сумі 50 тис. руб (ден.)

  Застава товарів в обігу та переробці є різновидом заставиіз залишенням закладеного майна у Залогодателя.Как правило, заставатоварів в обігу застосовується при кредитуванні торговельних організацій.

  Заставою товарів в обороті визнається застава товарів із залишенням їх у
  Заставодавця і з наданням заставодавцю права змінювати склад інатуральну форму заставленого майна (товарних запасів, сировини,матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції тощо) за умови, що їхзагальна вартість не повинна ставати меншою, ніж зазначено в договорі прозалоге.Кроме того якщо, забезпечене заставою зобов'язання можевиконуватися по частинах, то Заставодавець вправі зменшувати вартістьзакладених товарів в обороті пропорційно до виконаної частини такогозобов'язання.

  Особливості застави товарів в обороті полягають у наступному:

  - предметом застави виступає не конкретне майно, а його вартість,яка може змінюватися пропорційно зміні вартості виконаногоосновного зобов'язання,

  - момент виникнення права застави визначається виникненням прававласності або іншого речового права на майно, яке відповіднодо договору має бути включено до складу застави.

  - існує можливість заміни предмету застави, обов'язковою умовоює - дотримання вимоги про вартість заставленого майна,

  - запорука конкретного майна припиняється з припиненням прававласності або господарського веденія.То є товари в обігу,відчужені Заставодавцем, перестають бути предметом застави з моментупереходу їх у власності, господарське відання або оперативнеуправління набувача, а набуті заставодавцем товари, зазначені вдоговорі про заставу, стають предметом застави з моменту виникнення у
  Заставодавця на них права власності або господарськоговеденія.Пріобретеніе Заставодавцем товарів обтяжує їх запорукою безукладання спеціального про те договору.

  До надання кредитних коштів торгова організація надаєбанку копію страхового поліса страхової компанії, задовольняє всімвимогам надійності банка.Товари, що пропонуються в заставу повинні бутизастраховані від основних видів ризику, які можуть виникнути (грабіж,крадіжка зі зломом, пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних,опалювальних систем і систем пожежогасіння, пожежа, злочинні діїтретіх осіб.)

  Як правило, страховий поліс оформляється на термін, в який
  Заставодавець зобов'язується розрахуватися з Банком за кредитом. Страхова сума
  , Що виплачується при страховому випадку може бути:

  - дійсна вартість заставного майна на момент укладаннядоговору страхування,

  - сума застави, необхідна для забезпечення повернення кредит

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !