ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Інформатизація банківської системи
       

   

  Банківська справа

  Здавали: Саратов, СДУ ім. Чернишевського, 1998р.

  Інформатизація банківської системи

  ВСТУП

  Інформація - це найважливіший і обмежений ресурс будь-якої економіки.
  Будь-який банк - це автономно мисляча одиниця, яка діє в неосяжномуфінансово-економічному просторі, тому одне з основних завдань,що стоять перед банками, - вміння орієнтуватися у величезному обсязіінформації, комплексно оцінювати ситуацію і своєчасно реагувати на їїзміни. У сучасному ринковому середовищі швидкість і якість обробкиінформації стали відігравати важливу роль у процесі прийняття управлінськихрішень в умовах конкурентної боротьби. Все більша увага приділяється нетільки статистичного аналізу, а й детального прогнозування майбутньогостану банку. Отже, у банків виникла необхідність увласної інформаційно-аналітичної системи (ІАС).

  Глава 1: Внутрішньобанківська інформаційно-аналітична система.

  ІАС повинна здійснювати замкнутий, комплексний, послідовний,багатогранний процес дій, спрямованих на добування, збір, обробку,аналіз та оцінку інформації.

  Логічно замкнуту ІАС необхідно будувати, керуючись наступнимипринципами: об'єднання банківських інформаційних процесів; вбудовування системи у вже сформовану організаційну структуру банку; координація зусиль усіх підрозділів банку при виконанні поставленихзавдань; відкритість системи для подальшого розвитку; комплексне використання всіх доступних методів аналізу; інформаційна етика - «від кожного - в загальну скарбничку, і з неї --кожному ».

  Отже, ІАС в комерційному банку повинна включати в себе іоб'єднувати в єдине ціле: видобувні структури - джерела інформації;блоки збору, обробки, аналізу та надання інформації; блокиоперативної оцінки і надання інформації; блоки управлінняінформаційно-аналітичною системою.

  Джерелами інформації для ІАС, крім незалежних зовнішніх, є всівнутрішні джерела інформації. На вході системи інформаційні потокирозподіляється за функціональними блокам, де вони детально обробляютьсядля виявлення ключових параметрів і показників. На наступному етапіоброблені (очищені) інформаційні матеріали розподіляються іаналізуються усередині системи. Далі відфільтрована інформація з відповідямина поставлені питання представляється в зручній формі і розподіляєтьсяміж споживачами. Нарешті, інформація, піддана остаточноїекспертною оцінкою, надходить керівництву у вигляді рекомендацій, забезпечуючипідтримку прийняття управлінських рішень. Можна виділити два рівнібанківського управління: тактичний, або поточний, і стратегічний.
  Стратегічний рівень, можливо, вимагає менше оперативної, але більшінтегрованої інформації, у той час як тактичний - детальною іоперативної інформації. Таким чином, в ІАС має чітко простежуватисярозходження між інформацією оперативного і довгострокового стратегічногоуправління.

  Як вже говорилося, джерела інформації поділяються на незалежні зовнішніі на внутрішні. Джерелами зовнішньої інформації служать зовнішні по відношеннюдо банку структури. Інформація повинна вводиться і оновлюватися автономно, і відїї достовірності можуть залежати рішення, що приймаються. Основними джереламивнутрішньої інформації є: - бухгалтерські документи (вміння читати ірозуміти баланс дозволяє робити первинні висновки про стан банку); --звіти про діяльність банку та його структурних підрозділів. Таким чином,
  «Накладення» внутрішньої і зовнішньої інформації дає комплексну картинустановища банку і дозволяє приймати управлінські рішення щодойого подальшої діяльності.

  Основними вимогами, запропонованими банками до інформації, єсвоєчасність і достовірність. Крім того, за наявності розвинутогоінформаційного ринку, має значення вартість інформації та форма їїподання.

  Форми зовнішньої інформації: друковані (електронні) видання з новинами економіки і фінансової сфери; оперативна фінансова інформація у вигляді щоденного (або двічі на день)друковані (електронні) бюлетені. Як окремий випадок можна розглядатиінформацію лише по котируваннях окремих фінансових інструментів,передаються через Інтернет. архіви фінансових даних; аналітичні огляди. Значна частина таких матеріалів належитьконсультаційним компаніям. Найбільш серйозні дослідження проводяться заспівпрацю академічних інститутів, державних структур,фінансових організацій і преси, що дає можливість аналізувати даніз різних джерел, використовувати високий інтелектуальний потенціалі найсучасніші технологічні рішення. Тому цінність подібнихматеріалів висока. особлива категорія інформації - індекси, що характеризують станфінансового і фондового ринку; довідкова інформація - це локальні чи віддалені бази даних,містять інформацію типу законодавства, довідників по банках, держ.реєстрів, даних по емітентам, архіву преси в електронному варіанті; особливий вид інформації - дані з фінансового ринку в реальному режимічасу; дані про макроекономічної ситуації.

  Можна виділити особливий вид інформації - інформація, отримана шляхомшпигунства.

  Вартість інформації (інформаційного продукту) визначається наступнимикритеріями: витрати на отримання інформації; підтримка технології постачання інформації; міра задоволення; стабільність надання інформації;

  Глава 2: Міжбанківська інформаційна система

  Інформація - це основа ухвалення рішення.

  Міжбанківську інформаційну систему можна розглядати в декількохаспектах.

  По-перше, банк - це професійний учасник фондового та фінансовогоринку. На цьому ринку кожен інвестор або вкладник має приймати рішенняпро купівлю-продаж цінних паперів або про вибір свого депозитного або розрахунковогобанку самостійно, уважно і всебічно оцінюючи інвестиційніякості цінних паперів, всю загальнодоступну інформацію про емітента, про банк, пройого кредитної історії. Для того, щоб перекласти на інвестора абовкладника частину відповідальності за прийняте фінансово-інвестиційнерішення, необхідно надати йому інформацію, необхідну для прийняттятакого рішення, або, принаймні, створити механізм, що гарантуєінвестору (вкладнику) отримати таку інформацію в разі потреби.

  Система розкриття інформації про банки, професійних учасниківфондового та фінансового ринку, є найбільш важливим критерієм, що дозволяєзробити інвесторів (вкладників) «зрячими» при виборі об'єктів інвестицій,заощаджень і посередників на фінансовому та фондовому ринку. Тільки володіючиповними відомостями про емісію цінних паперів, інвестор може правильно оцінитибезпеку депозитів у банку чи коштів, що надаються банку утимчасове користування. Крім того, публікація про випуск цінних паперівкорисна і емітентів. Відкритість таких відомостей підтримує довіру міжкомерційним банком та його партнерами, показуючи як емітент захищаєінтереси своїх вкладників. Оприлюднення інформації про цінні паперивигідно для банків.

  Поширення подібної інформації здійснюється черезнедержавні інформаційні агенства. Підписання договорів пропоширення інформації передбачено «Положення про порядок розкриттяінформації про банки та інших кредитних організаціях - емітентів ціннихпаперів в Росії ». Серед вимог, що пред'являються до організацій, якібудуть займатися розповсюдженням інформації, що розкривається, було триосновних: готовність слідувати законодавчим нормам і документами Банку Росії; наявність досвіду обробки і аналізу інформації, що дозволяє постійнорозширювати коло послуг для інвестора; наявність технічних можливостей і бажання поширювати інформацію, а неотримувати її тільки для своїх власних потреб.

  Термін «інформаційна компетентність» визначає наскільки повної іточною інформацією про ринок банківських послуг володіє банк, і яксвоєчасно він її отримує. Інформаційна компетентність (доступ доінформації) є одним з важливих факторів конкурентної боротьби. Створенняінформаційного середовища в банківській сфері (наприклад, області) сприяєрозвитку конкуренції. Основою до цього має стати рівний доступ всіхпредставлених банків до інформації. Ця робота має ініціативний характер,але її доцільність і перспективність очевидні. У цьому можна переконатисяна прикладі Воронезької області.

  Головне управління ЦП по Воронезькій області організувало обмінінформацією з кредитними організаціями на постійній основі (у тому числіфіліями інорегіональних банків) по ряду питань їх діяльності.
  Необхідно відзначити, що такий обмін здійснюється на добровільній основі.
  Головне управління спеціально запросило банки про їх потреби у зведенихбюлетенях Головного Управління і, відповідно, згоду надаватидля цього свою інформацію.

  У рамках взаємного обміну Головне управління забезпечує банкищомісячними і щоквартальними інформаційними бюлетенями, щотижневоаналітичної записки про операції банків на ринку цінних паперів,щоквартальним бюлетенем показників діяльності кредитних організацій пооперацій з іноземною валютою й ін Доцільно створенняінформаційного бюлетеня, що описує стан грошово-кредитної сфериобласті взагалі і районів, міст області зокрема.

  Наявність такої аналітичної та цифрової зведеної інформації про станекономіки і банківської сфери в області дає можливість банкам не тількиоцінити їх власне становище на ринку банківських послуг області, але йдопомагає визначити свою стратегію на майбутнє.

  Діяльність Головного управління по створенню сприятливогоінформаційного середовища покликана лише сприяти формуванню та розвиткубанківської сфери області. Безпосередніми ж операторами на цьому ринкує самі банки.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !