ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Заходи забезпечує характеру КпАП
       

   

  Адміністративне право

  Адміністративне стягнення є мірою відповідальності ізастосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративнеправопорушення, в дусі додержання радянських законів, поваги до правил соціалістичного співжиття, а також запобігання вчиненню новихправопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

  Відповідно до ст 24 за вчинення адміністративних правопорушеньможуть застосовуватися такі адміністративні стягнення:

  1) попередження;

  2) штраф;

  3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчиненняабо безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;

  4) конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення абобезпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;

  5) позбавлення спеціального права, наданого даномугромадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання,права на експлуатацію радіоелектронних засобів або високочастотнихпристроїв);

  6) виправні роботи;

  7) адміністративний арешт;

  8) адміністративне видворення за межі Російської Федераціїіноземців і осіб без громадянства.

  А в ст 25. КпАП. Вказані основні і додаткові адміністративністягнення.

  Оплатне вилучення та конфіскація предметів, адміністративневидворення можуть застосовуватися як основні, так ідодаткових адміністративних стягнень; інші адміністративністягнення, зазначені в частині першій статті 24 КпАП, можуть застосовуватисятільки як основні. За одне адміністративне правопорушенняможе бути накладено основне або основне і додаткове стягнення.

  Ст 26. Попередження як захід адміністративного стягнення виноситься в письмовій формі. У передбачених законодавством випадкахпопередження фіксується іншим установленим способом.

  Ст 27. Штраф є грошове стягнення, що накладається за адміністративніправопорушення у випадках і межах, передбачених цим
  Кодексом, що виражається у величині, кратній мінімального розміру місячної оплати праці (без урахування районних коефіцієнтів), встановленомузаконодавством Російської Федерації (далі в цьому Кодексі --мінімальний розмір оплати праці) на момент закінчення або припиненняправопорушення, а також у величині, кратної вартості викраденого, втраченого, пошкодженого майна або розміром незаконногодоходу, отриманого в результаті адміністративного правопорушення.
  Штраф встановлюється в межах від однієї десятої до ста мінімальнихрозмірів оплати праці, а також до десятикратною величини вартості викраденого, втраченого, пошкодженого майна або розмірунезаконного доходу, отриманого в результаті адміністративногоправопорушення. У виняткових випадках у зв'язку з виконаннямзобов'язань, що випливають з міжнародних договорів, і особливоїнеобхідністю посилення адміністративної відповідальності законами
  Російської Федерації може бути встановлено штраф у більшому розмірі,ніж передбачається у частині другій цієї статті.

  Ст 28. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення абобезпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягаєв його примусовому вилученні і подальшій реалізації з передачеювирученої суми колишньому власникові за відрахуванням витрат по реалізаціївилученого предмета.


  Оплатне вилучення вогнепальної зброї і бойових припасів не можезастосовуватися до осіб, для яких полювання є основним джереломіснування.


  Порядок застосування оплатного вилучення і види предметів, які підлягаютьвилученню, встановлюються законодавством Союзу РСР, КпАП і іншимзаконами України.

  Ст 29. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення абобезпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягаєв примусовій безоплатній передачі цього предмета у власністьдержави. Конфісковано може бути лише предмет, який є у приватнійвласності порушника, якщо інше не передбачено законодавчимиактами СРСР. Конфіскація вогнепальної зброї і бойових припасів, іншихзнарядь полювання не може застосовуватись до осіб, для яких полювання єосновним джерелом існування. Порядок застосування конфіскації,перелік предметів, що не підлягають конфіскації, встановлюютьсязаконодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншим законодавством
  РРФСР.

  Ст 30. Позбавлення спеціального права, наданого даномугромадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання,права на експлуатацію радіоелектронних засобів або високочастотнихпристроїв), застосовується на строк до трьох років за грубе абосистематичне порушення порядку користування цим правом. Термінпозбавлення такого права не може бути менше п'ятнадцяти днів, якщо інше невстановлено законодавчими актами Союзу РСР і Української РСР.

  Позбавлення права керування засобами транспорту не можезастосовуватися до осіб, які користуються цими засобами в зв'язку зінвалідністю, за винятком випадків керування в станісп'яніння, невиконання вимоги працівника міліції про зупинкутранспортного засобу, залишення на порушення встановлених правилмісця дорожньо - транспортної пригоди, учасниками якої вониє, ухилення від проходження в установленому порядкуогляду на стан сп'яніння.

  Позбавлення права полювання не може застосовуватись до осіб, для якихполювання є основним джерелом існування.

  Ст 31. Виправні роботи застосовуються на строк до двох місяців звідбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинилаадміністративне правопорушення, і з відрахуванням до двадцятивідсотків її заробітку в дохід держави. Виправні роботипризначаються районним (міським) народним судом (народним суддею) Термінвиправних робіт не може бути менше п'ятнадцяти днів, якщо іншене встановлено законодавчими актами Союзу РСР і Української РСР.

  Ст 32. Адміністративний арешт встановлюється і застосовується лише увиняткових випадках за окремі види адміністративнихправопорушень на строк до п'ятнадцяти діб. Адміністративний арештпризначається районним (міським) народним судом (народним суддею).
  Адміністративний арешт не може застосовуватися до вагітних жінок,жінкам які мають дітей віком до дванадцяти років, до осіб, недосягли вісімнадцяти років, до інвалідів першої та другої груп.

  Ст 32.1. Адміністративне видворення за межі Російської Федераціїіноземних громадян та осіб без громадянства полягає у примусовому таконтрольованому їх переміщення через Державний кордон Російської
  Федерації за межі Російської Федерації, а у випадках, передбаченихзаконодавством Російської Федерації, - контрольованому самостійномувиїзді висилають з Російської Федерації.

  Іноземні громадяни та особи без громадянства, які вчинилизлочини, адміністративні або інші правопорушення натериторії РФ, підлягають відповідальності на загальних підставах з громадянами
  РФ.

  За порушення іноземними громадянами правил перебування в РФ, тобто проживання без документів на право проживання в РФ абопроживання за недійсними документами, недотриманнявстановленого порядку реєстрації або прописки чи пересування івибору місця проживання, ухилення від виїзду після закінченнявизначеного ним терміну перебування, а також недотримання правилтранзитного проїзду через територію РФ до них можуть бути застосовані вяк заходи адміністративного стягнення попередження або штраф урозмірі до однієї другої мінімального розміру оплати праці. Цістягнення накладаються органами внутрішніх справ.

  Злісне порушення іноземними громадянами правил перебування в
  РФ і транзитного проїзду через територію РФ тягне за собоюкримінальну відповідальність.

  Іноземному громадянинові, що порушує законодавство проправове положення іноземних громадян у РФ, може бути скороченийвизначений йому термін перебування в РФ.

  Термін перебування іноземного громадянина в РФ може бутискорочений також у випадках, коли відпали підстави для його подальшогоперебування. Рішення про скорочення терміну перебування приймається органами внутрішніх справ.

  Іноземний громадянин може бути вигнаний за межі РФ:

  1) якщо його дії суперечать інтересам забезпеченнядержавної безпеки або охорони громадського порядку;

  2) якщо це необхідно для охорони здоров'я і моральностінаселення, захисту прав і законних інтересів громадян РФ та інших осіб;

  3) якщо він грубо порушив законодавство про правове положенняіноземних громадян у РФ, митне, валютне чи інше російськезаконодавство.

  Рішення про видворення приймається компетентними російськимиорганами. Іноземний громадянин зобов'язаний покинути РФ у строк,зазначений у цьому рішенні. Ухиляються від виїзду в таких випадкахпідлягають з санкції прокурора затриманню і видворенню упримусовому порядку. Затримання допускається при цьому на термін,необхідний для видворення.

  Ст 239. Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

  У випадках, прямо передбачених законодавчими актами Союзу
  РСР і Української РСР, з метою припинення адміністративних правопорушень, коливичерпані інші заходи впливу, встановлення особи, складенняпротоколу про адміністративне правопорушення при неможливостіскладання його на місці, якщо складення протоколу єобов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справта виконання постанов по справах про адміністративніправопорушення, допускаються адміністративне затримання особи, особистийогляд, огляд речей, транспортних засобів і вилучення речей ідокументів.

  Порядок адміністративного затримання, особистого огляду,огляду речей, транспортних засобів і вилучення речей та документів уцілях, передбачених цією статтею, визначаєтьсязаконодавством Союзу РСР, КпАП та іншими законами України.

  Ст. 240. Адміністративне затримання

  Про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються: дата і місце його складання, посада,прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу затриманого, час і мотиви затримання. Протокол підписуєтьсяпосадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмовизатриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

  На прохання особи, затриманої за вчинення адміністративногоправопорушення, про місце його перебування повідомляються йогородичі, адміністрація за місцем роботи або навчання. Прозатримання неповнолітнього повідомлення його батьків або осіб, які їхзамінюють, обов'язково.

  Ст 241. Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративнеправопорушення, може провадитися лише органами уповноваженими на тезаконодавством, а саме:

  1) органи внутрішніх справ - при вчиненні дрібного хуліганства,торгівлі з рук у невстановлених місцях, незаконної торгівлітоварами, вільна реалізація яких заборонена або обмежена,здійснення підприємницької діяльності без реєстрації аболіцензування, здачі в прокат та іншого незаконного використанняпримірників творів або фонограм непокори працівнику міліції,іншій уповноваженій посадовій особі чи представнику громадськості,порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличнихпоходів і демонстрацій, злісної непокори законному розпорядженнюабо вимозі працівника міліції, народного дружинника, а такожвійськовослужбовця під час виконання ним обов'язків з охорони громадськогопорядку, прояви неповаги до суду, незаконних операцій зіноземною валютою та платіжними документами, незаконного продажутоварів чи інших предметів, дрібної спекуляції, за розпивання спиртнихнапоїв у громадських місцях або появу в громадських місцях уп'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадськуморальність, у випадках коли є достатні підстави вважати,що особа займається проституцією, при порушенні правил дорожньогоруху, правил полювання, рибальства та охорони рибних запасів та іншихпорушень законодавства про охорону і використання тваринного світу, атакож в інших випадках, прямо передбачених законодавчими актами
  РФ.

  2) Органами прикордонної служби Російської Федерації - прискоєнні порушень режиму Державного кордону Російської
  Федерації, прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через
  Державний кордон Російської Федерації, злісногонепокори законному розпорядженню або вимозівійськовослужбовця органів прикордонної служби Російської Федерації,військовослужбовця інших військ (сил), співробітника органу внутрішніх справ;

  3) старшим в місці розташування об'єкту, що охороняєтьсяпосадовою особою воєнізованої охорони - при вчиненніправопорушень, пов'язаних з посяганням на охоронювані об'єкти, іншедержавне або суспільне майно;

  4) посадовими особами військової автомобільної інспекції - припорушенні водіями або іншими особами, які керуютьтранспортними засобами Збройних Сил СРСР, правил дорожньогоруху;

  5) посадовими особами органів державного гірничогонагляду, органів прикордонної служби Російської Федерації, федеральногооргану по геології і використанню надр, федерального органу з охоронинавколишнього середовища і природних ресурсів, федерального органу зрибальства - при вчиненні правопорушень на континентальному шельфі
  Російської Федерації, пов'язаних з порушенням діючих стандартів
  (норм, правил) або умов ліцензії, що регламентують дозволенудіяльність на континентальному шельфі Російської Федерації, порушеннямправил проведення ресурсних або морських наукових досліджень, порушеннямправил поховання відходів та інших матеріалів, невиконанням законних вимог посадових осіб органів охорони континентальногошельфу Російської Федерації про зупинку судна або з перешкоджанняздійснення посадовими особами цих органів покладених на нихповноважень, у тому числі на огляд судна, незаконною передачеюмінеральних і живих ресурсів фізичним чи юридичним особаміноземних держав, а також іноземним державам;

  6) внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ Російської
  Федерації - при вчиненні дрібного хуліганства, злісногонепокори законному розпорядженню або вимозі працівника міліції,військовослужбовця внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Російської
  Федерації, при прояві неповаги до суду, непокору працівниковіміліції, військовослужбовця внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ
  Російської Федерації, іншій уповноваженій посадовій особіабо представнику громадськості, за розпивання спиртних напоїв угромадських місцях або появу в громадських місцях у нетверезому вигляді,ображає людську гідність і громадську мораль, при скоєнні правопорушення, пов'язаного з посяганням нащо охороняються внутрішніми військами важливі державні об'єкти,споруди на комунікаціях, спеціальні вантажі, склади, органи військовогоуправління внутрішніми військами, території, на яких постійно читимчасово розміщуються з'єднання, військові частини і підрозділи, військовіосвітніх установ вищої професійної освіти іустанови внутрішніх військ, їх об'єкти, техніку та майно.

  Ст. 242 Адміністративне затримання особи, яка вчинилаадміністративне правопорушення, може тривати не більше трьох годин.
  У виняткових випадках, у зв'язку з особливою потребою законодавчими актами Російської Федерації можуть бути встановлені інші строкиадміністративного затримання.

  Особи, які порушили режим Державного кордону Російської
  Федерації, прикордонний режим або режим у пунктах пропуску черездержавний кордон Російської Федерації, можуть бути затримані на строкдо трьох годин для складання протоколу, а в необхідних випадках длявстановлення особи і з'ясування обставин правопорушення - дотрьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягомдвадцяти чотирьох годин з моменту затримання або на строк до десятидіб з санкції прокурора, якщо правопорушники не мають документів,що засвідчують їх особу.

  Особи, які вчинили дрібне хуліганство, порушення порядкуорганізації та проведенийия зборів, мітингів, вуличних походів ідемонстрацій, незаконну торгівлю товарами, вільна реалізація якихзаборонена або обмежена, торгівлю з рук у невстановлених місцях,непокору працівникові міліції, іншій уповноваженій посадовій особіабо представнику громадськості, торгівлю з рук у невстановлених місцях, незаконний продаж товарів чи інших предметів або дрібнуспекуляцію, можуть бути затримані до розгляду справи народним суддеюабо начальником (заступником начальника) органу внутрішніх справ.

  Термін адміністративного затримання обчислюється з моментудоставлення порушника для складання протоколу, а особи,що знаходиться в стані сп'яніння, - з часу його витверезіння.

  Ст 243. Особистий огляд може провадитись уповноваженими на тепосадовими особами органів внутрішніх справ, внутрішніх військ
  Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, воєнізованої охорони,цивільної авіації, митних установ і органів прикордонноїслужби Російської Федерації, а у випадках, прямо передбаченихзаконодавчими актами України, також і іншихуповноважених на те органів.

  Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою одногопідлоги з оглядаємо і в присутності двох понятих тієї ж статі. Доглядречей і товарів може здійснюватися уповноваженими на те посадовимиособами органів внутрішніх справ, воєнізованої охорони, цивільноїавіації, митних установ, податкових органів, органів прикордонноїслужби Російської Федерації, органів лісоохорони, органів рибоохорони, органів, які здійснюють державний нагляд за дотриманням правилполювання, органів державного нагляду за зв'язком, органів
  Державної інспекції з торгівлі, якості товарів і захиступрав споживачів, органів Федеральної служби Росії по забезпеченнюдержавної монополії на алкогольну продукцію, а у випадках, прямопередбачених законодавчими актами України, атакож і інших уповноважених на те органів.

  Догляд речей і товарів, ручної поклажі, багажу, знарядь полювання та рибноїлову, добутої продукції та інших предметів здійснюється, як правило,в присутності особи, у власності або володінні якого вони знаходяться.
  У випадках, що не терплять зволікання, зазначені речі, предмети можуть бути піддані огляду з участю двох понятих під час відсутностівласника (власника). Про особистий огляд і огляд речей і товарівскладається протокол або робиться відповідний запис у протоколіпро адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративнезатримання. Особистий огляд і огляд речей та товарів в митнихустановах проводиться в порядку, встановленому Митним кодексом
  СРСР.

  Ст 244. Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднімоб'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого оглядуабо огляду речей, вилучаються посадовими особами органів,передбачених у статтях 241 і 243 КпАП.

  Вилучені речі і документи зберігаються аж до розгляду справи проадміністративне правопорушення у місцях, визначених органами
  (посадовими особами), яким надано право проводити вилученняречей і документів, а після розгляду справи, залежно відрезультатів її розгляду, вони у встановленому порядку конфіскуються або повертаються власнику, або знищуються, а при безкоштовневилучення речей реалізуються. Вилучені орден, медаль, нагрудний знак допочесного звання СРСР або Української РСР підлягають поверненню їх законному власникові, а якщо він не відомий, надсилаються відповідно до Президії
  Верховної Ради СРСР або до Президії Верховної Ради Української РСР. Самогонта інші міцні спиртні напої домашнього вироблення, апарати для їхвироблення після розгляду справи знищуються.

  Суду і знаряддя вчинення правопорушення на континентальному шельфі
  Російської Федерації вилучаються посадовими особами органів, зазначених упункті 5 статті 241 КпАП. Вилучені суду і знаряддя вчинення правопорушенняконфіскуються або повертаються власнику у встановленому порядку. Призатриманні предметів контрабанди для забезпечення стягнення штрафудопускається вилучення речей (цінностей) у особи, яка вчинила контрабанду,якщо останнє не має постійного місця проживання в СРСР. У разівилучення речей і документів про це складається протокол аборобиться відповідний запис у протоколах про адміністративнеправопорушення, про огляд речей або адміністративнезатримання. При вчиненні порушення, за яке відповідно до
  КпАП може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу абопозбавлення права керування транспортним засобом, у водія (судноводія)вилучається водійське посвідчення, про що робиться запис у протоколі про правопорушення, а також в тимчасовому дозволі на право керуваннятранспортними засобами. Після сплати штрафу посвідченняпосвідчення повертається власнику. Вилучення посвідченняпровадиться в порядку, встановленому відповідно Міністерствомвнутрішніх справ Російської Федерації, Міністерством річкового флоту
  РСФСР, Міністерством житлово - комунального господарства Української РСР.

  При вчиненні порушень, передбачених статтями 159, 172, частинамиперша і друга статті 173, статтями 174 і 175 КпАП, працівники міліціїмає право вилучити вогнепальну зброю, а також бойові припаси до розглядусправи, про що робиться запис у протоколі із зазначенням марки або моделі,калібру, серії та номери вилучається зброї, кількості і виду бойовихприпасів. До особи, яка вчинила правопорушення під час виконання службовихобов'язків, вилучення, особистий огляд і огляд речей застосовуютьсялише у випадках, що не терплять зволікання.

  Ст 245. Керуючі транспортними засобами водії (судоводії)або інші особи, щодо яких є достатні підставівважати, що вони перебувають у стані сп'яніння, а також особи, які немають права керування транспортними засобами, або позбавлені цьогоправа, або не мають при собі документів, передбачених правиламидорожнього руху, або зробили порушення, передбаченічастинами четвертою, п'ятою та сьомою статті 114 КпАП, підлягаютьвідсторонення від керування транспортним засобом, а транспортнийзасіб - затримання до усунення причини затримання. Керуючітранспортними засобами водії (судоводії) або інші особи, ущодо яких є достатні підстави вважати, що вониперебувають у стані сп'яніння, підлягають огляду вустановленому порядку на стан сп'яніння. Направлення зазначенихосіб на огляд на стан сп'яніння і проведення їхогляду проводяться в порядку, що встановлюється Міністерствомвнутрішніх справ Російської Федерації, Міністерством охорони здоров'я
  України та Міністерством юстиції Російської Федерації.

  Затримання транспортного засобу проводиться посадовою особоюорганів внутрішніх справ, а також посадовою особою військової автомобільноїінспекції при здійсненні водієм або іншою особою, яка керуєтранспортним засобом Збройних Сил Російської Федерації,адміністративних правопорушень, передбачених частинами другою,третьої та четвертої статті 114 КпАП.

  Затримання транспортного засобу оформляється окремимпротоколом або в протоколі про адміністративне правопорушенняробиться відповідний запис. Посадова особа, що затрималатранспортний засіб, несе відповідальність за шкоду, заподіяну його власнику, тільки у випадку неправомірного затримання транспортногокошти. Порядок затримання транспортних засобів встановлюється
  Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації, а порядок їх зберігання та її сплати - місцевими органами виконавчої влади.

  Ст 246. Адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей івилучення речей і документів можуть бути оскаржені зацікавленою особою увищестоящий орган (посадовій особі) або прокурору.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !