ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  бухгалтерського обліку на підприємстві (Облікова політика підприємства )
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Міжрегіональна Академія управління персоналом

  Закарпатський інститут ім.Августіна Волошина

  Факультет бізнесу та зовнішньо-економічної діяльності

  Кафедра економіки та управління бізнесом

  Габор Кристина Іванівна

  Контрольна робота

  на тему:

  Облікова політика підприємства

  З дисципліни: Організація бухобліку

  Шифр групи: 11-2000 (СОА) (2.0з)

  Спецальність: облік і аудит

  № залікової книжки: Фз-00437

  ст.викладач

  Прокопенко Л.В.

  ___________________

  Ужгород-2002

  З М І С Т < p> 1. Що таке облікова політика підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. 3


  2. Вплив зміни облікової політики на події ї операції, що відбуваються (відбувались) на підприємстві ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4


  3. Підготовка наказу про облікову політику підприємства ... ... ... ... ... ... ... 6


  4. Перелік додатків до наказу про облікову політика підприємства ... ... ... 10


  Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11

  1. Що таке облікова політика підприємства

  Система бухгалтерського обліку - це своєрідний механізм підготовки тавідображення інформації про майнове та фінансове становище підприємства.
  Завдяки цій інформації внутрішні та зовнішні її користувачі мають уявленняпро реальний стан справ на підприємстві.

  Методична база ведення бухгалтерського обліку складається звикористання первинних облікових документів, інвентаризації, оцінки,калькулювання, організації обліку (управлінського, бухгалтерського таподаткового), виконання розрахунків та проведення, контролю, підготовки,звітності. Створення цілісної системи обліку передбачає активнезастосування специфічного елемента регулювання бухгалтерського обліку тазвітності - облікової політики підприємства.

  «Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, щовикористовуються підприємством для складання та подання фінансовоїзвітності »- таке визначення облікової політики наведене в статті 1
  «Визначення термінів» Закону України від 16.07.1999 р.. № 996-ХІV "Пробухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ".

  Згідно з визначенням, облікова політика підприємства базується наосновних принципах обліку та звітності. Під принципами бухгалтерськогообліку слід розуміти правила, якими необхідно керуватися при вимірюванні,оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їхрезультатів у фінансовій звітності.

  Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітностівикладені в статті 4 розділу 1 Закону про бухобліку і пункті 18 П (С) БО 1
  "Загальні вимоги до фінансової звітності".

  Під час розробки облікової політики слід враховувати вимоги до якісниххарактеристик бухгалтерського обліку та фінансової звітності, викладені впунктах 14-17 П (С) БО 1, методи та процедури, передбачені іншими П (С) БО,норми й нормативи, встановлені законодавчими актами України.

  Згідно пункту 5 статті 8 Законду про бухоблік підприємство має правосамостійно визначати облікову політику, при цьому:
  . обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему реєстрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;
  . розробляє систему і норми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю за господарськими операціями, визначає права праціників на підписання бухгалтерських документів;
  . затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку;
  . може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення ті інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

  Облікова політика є складовою частиною фінансової звітності підприємстваі повинна відображатися у примітках до фінансової звітності.

  Раніше система ведення бухгалтерсбкого обліку в Україні також передбачаластворення та дотримання на підприємстві певної облікової політики, але цівимоги мали формальний характер, оскільки існували основні стандартніпараметри обліку і звітності, які були однаковими для всіх підприємств ініякої свободи вибору не існувало.

  Ринкові методи господарювання вимагають досконалих, конкретних інезмінних правил ведення бухгалтерського обліку та звітності напідприємстві.

  Нові положення (стандарти) бухгалтерського обліку у багатьох випадкахпередбачають можливість вибору одного варіанта з декількох запропонованихметодів і процедур, застосування яких і визначає облікову політику. Це, зодного боку, розширює права і можливості підприємства, а з іншого --? приємства, яку очолює головний бухгалтер.
  2. Встановити, що права й обов'язки головного бухгалтера та всіх посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом про бухоблік, цим наказом та затвердженими посадовими інструкціями.
  3. Цим наказом головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах, згідно з переліком, наведеним у додатку 1 до цього наказу.
  4. Затвердити перелік посадових осіб, яким надається право дозволу на проведення господарських операцій (додаток 2 до наказу). Зразки підписів відповідних осіб за переліком затверджуються окремим наказом керівника та доводяться до структурних підрозділів.
  5. Затвердити перелік осіб, яким дозволено отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності (додаток 3 до наказу). Зразки підписів відповідних посадових осіб за переліком затверджуються окремим наказом керівника та доводяться до відповідних структурних підрозділів.
  6. Затвердити перелік посадових осіб, які складають звітність, за її призначенням згідно з вимогами Закону про бухоблік, національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку, звітності з обліку податків та платежів (додаток 4).

  Зобов'язати згаданих посадових осіб, які включені до переліку, наведеного у додатку до цього наказу, підписувати відповідні звіти підприємства.
  7. Затвердити правила й графік документообігу відповідно до додатка 5 до цього наказу.
  8. Відповідальність за приймання документації на тимчасове зберігання до архіву підприємства, за зберіганн документації в архіві та здавання відповідної документації до державного архіву покласти на (наводиться особа, на яку покладена пряма відповідальність за цілісніть зберігання документації).
  9. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводити інвентаризацію майна і фінансових зобов'язань, відповідно до статті 10 Закону про бухоблік та інших нормативних документів.
  10. Для проведення раптової інвентаризації каси підприємства створити комісію у складі:

  - заступника головного бухгалтера - голова комісії;

  - бухгалтера - член комісії;

  - спеціаліст з економічних питань - член комісії.


  11. Інтвентарізацію каси проводити не рідше одного разу на квартал.
  12. Загальну відповідальність за ведення податкового обліку покласти на заступника головного бухгалтера з питань оподаткування. Закріпити за окремими працівниками бухгалтерії конкретні ланки обліку:
  1. Виписування податкових накладних та ведення книг обліку та придбання доручити бухгалтеру.
  2. Ведення підрахунку валових доходів та валових витрат покласти на бухгалтера. Облік валових доходів і витрат здійснювати за окремими розрахунками відповідно до діючої звітності про прибуток підприємства.
  13. Відповідальність за недопущення несанкціонованого доступу до облікової інформації покласти на головного бухгалтера підприємства.
  14. Виділити на окремий баланс філії (якщо вони є і є потреба їх виділення на окремий баланс).
  Починаючи з 01 січя 2002 року впровадити на підприємстві такі форми,методи, норми та процедури, які стосуються облікової політики підприємства:
  15. Форма обліку:

  Застосувати на підприємстві мережеву комп'ютерну бухгалтерську програму

  "1С Підприємство".
  1. Здійснювати обробку облікової інформації на окремих діяльніцях

  (підрозділах) таким чином:

  1. Із застосуванням комп'ютерної техніки:

  - відділ фінансового планування, менеджменту та економічного аналізу;

  - відд постачання та збуту;

  - склади підприємства.

  2. Без застосування комп'ютерної техніки:

  - відділ безпеки та охорони праці;

  - господарський відділ

  - тощо.
  2. Для ведення обліку руху бланків суворої звітності, видачі (здавання невикористаних) бланків відповідним посадовим особам, приймання звітності за виданими бланками суворого обліку та їх передавання на постійне зберігання до архіву підприємства призначається молодший бухгалтер.
  3. Затвердити право підпису довіреностей на отримання ТМЦ, укладання угод:

  - директор, за його відсутності заступник директора - перший підпис;

  - головний бухгалтер, за його відсутності старший бухгалтер - другий підпис.
  16. Затвердити розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій робочий план рахунків із використанням першого, другого та третього порядку (додаток 10).
  1. Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки класу 9 "Витрати виробництва".
  17. Затвердити систему й форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю господарських операцій.
  18. Використовувати на підприємстві таку методику бухгалтерського обліку:
  1. До основних засобів відносити матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), первісна вартість яких більша за 1000 грн.

  1. Нарахування амортизації за основними засобами здійснювати прямолінійним методом.

  2. Переоцінку основних засобів проводити, якщо їх залишкова вартість значно (більш як на 10 відсотків) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.

  3. Ліквідаційну вартість об'єкта основних засобів не розраховувати та з метою амортизації прийняти рівною 0.
  2. Матеріальні активи, що використовуються не більше одного року, вважати малоцінними та швидкозношуваних предметами (МШП).

  1. Нарахування зносу на МШП здійснювати у розмірір 50 відсотків балансової вартості таких предметів при передачі їх зі складу в експлуатацію.
  3. Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснювати залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси згідно з

  П (С) БО 9 "Запаси".

  1. Оцінку незавершеного виробництва здійснювати за нормативними витратами.

  2. Оцінку запасів при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснювати за методом середньозваженої собівартості.

  3. Транспортно-заготівельні витрати, що понесені при придбанні запасів, відокремлювати на окремому субрахунку.
  4. Оцінку запасів (покупних товарів для роздрібної торгівлі) здійснювати за цінами продажу.
  5. Суми доходів відображати у бухгалтерському обліку відповідно до П (С) БО

  15 "Дохід".
  19. Затвердити перелік і склад, порядок розподілу змінних і постійних загальновиробничих (дод. 15).

  1. Оцінку ступеня завершеності операцій з надання послуг здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображаті у звітному періоду після оформлення акта про виконання робіт

  (надання послуг), застосувати спосіб вивчення виконаної роботи, за винятком випадків , коли дохід від надання послуг не може бути вірогідно визначений.
  2. Витрати відображати у бухгалтерському обліку відповідно до П (С) БО 16

  "Витрати".

  1. Затвердити перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) відповідно до додатка 12.

  2. Затвердити перелік і склад, порядок розподілу змінних і постійних загальновиробничих витрат (додаток 13).

  3. Встановити нормальну потужність цехів та інших структурних підрозділів відповідно до додатка 16.
  3. Величину резерву сумнівних боргів розраховувати за методом класифікації дебіторської заборгованості (із застосуванням коефіцієнта сумнівності для кожної групи боржників). Для створення резерву відкриваються окремі субрахунки за кожним дебітором.
  20. Затвердити перелік створюваних на підприємстві резервів (фондів) та порядок формування та витрачання коштів таких фондів
  21. Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей таким чином за підрозділами:

  - у бухгалтерії - у кількісно-сумів вираженні;

  - на складах - у кількісному вираженні; < p> - у магазині - у кількісно-сумів вираженні.
  22. Встановити операційний цикл на підприємстві тривалістю 11 місяців.
  23. На підприємстві застосовуються форми та системи оплати праці згідно з умовами, передбаченими колективним договором.
  24. Затвердити такі дні видання готівки з каси підприємства:

  - заробітної плати, соціальних виплат - ... ... ... ... ...;

  - установити норму представницький витрат на поточний рік у розмірі

  ... ... ... .... грн.
  25. Відповідальність за організацію робіт з ведення обліку, зберігання й видання трудових книжок і виконавчих листів поклсті на менеджера з кадрів.
  26. Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою:
  27. Зі змістом наказу ознайомити (під розписку) усіх посадових осіб, причетних до його виконання.


  Керівник підприємства ... ... ... ... ... ....

  Підпис


  З наказом ознайомлений ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

  (наводиться перелік та підписи відповідальних посадовихосіб)


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !