ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Фінансова звітність
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Міністерство зовнішніх економічних зв'язків

  Російської Федерації

  Нижегородський комерційний інститут

  Кафедра "Фінанси та кредит"

  К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А

  З дисципліни: "ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ"

  На тему: "ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ"

  Роботу виконала :

  Студентка заочного відділення

  Групи 1/4 Ф (в) ЗС

  Баришнікова Алла Анатоліївна

  Викладач:

  Степанова Тамара Іванівна

  ЗМІСТ

  1. Бухгалтерська (фінансова) звітність, як джерело інформації промайновий стан і Фінансових результатиорганізації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . 4


  2. Характеристика статті «Собівартість реалізації товарів, продукції,робіт, послуг ». І відображення її у формі № 2 «Звіті проприбутки і збитки »(стр.020). . . . . . . . . . . . . . . . . . 7


  3. Зміст розділу 8 «Соціальні показники» і розділу 9 "Довідка пронаявності цінностей, що обліковуються на позабалансовихрахунках »форми № 5 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  4. Лист для ріцензій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1.Організація бухгалтерського обліку в Росії// Н. Г. Волков Журнал «Головбух»Січень 1996.


  2. «Річний звіт за 1997 рік»// Додаток до журналу «Головбух».


  3.План рахунків бухгалтерського обліку.


  4.Учебнік «Теорія бухгалтерського обліку».

  1.Бухгалтерская (фінансова) звітність, як джерело інформації про майновий стан і фінансові результати організації

  Облік є найважливішим джерелом, постачальником фактичноїінформації різних об'єктах управління - службам підприємства, йогопідрозділам, менеджерам, які використовуючи цю інформацію з іншимиданими, виробляють і приймають відповідні управлінські рішення.
  Бухгалтерська інформація широко використовується в оперативно-технічномустатистичному обліку, для планування, прогнозування, вироблення тактикиі стратегії діяльності. Користувачами інформації, відображеної у типовійбухгалтерської звітності організації, є різні споживачі -інвестори; кредитори; кредитні установи; різні юридичні тафізичні особи, що надали позики організації; державні органи;адміністрація організації та її працівники та інші користувачі. Потребикористувачів інформації різні.

  Інвестори повинні знати, як зберігаються і використовуються їх вкладення,отримають вони доходи (дивіденди) за ними чи ні, зберігати їм грошові коштив цій організації або вкласти в іншу.

  Кредитори, кредитні установи та інші позикодавці зацікавленів інформації про платоспроможність організації, якій вони відпустили вкредит товарно-матеріальні цінності, виконані роботи та послуги,надали кредити і позики.

  Державним органам необхідна інформація про фінансовийстан організації, захисту прав власників, прибутки та збитки,підтверджує дані за розрахунками податків до бюджету, відрахувань до фондівсоціального страхування та забезпечення.

  Адміністрація організації використовує дані звітності для контролюза поточною діяльністю та прийняття певних управлінських рішень, апрацівників організації цікавить стабільність в її діяльності, яказберігає їм робочі місця і дозволяє одержувати задовільну оплатусвоєї праці.

  Деякі з вказаних користувачів мають у своєму розпорядженні повноваженнямидавати вказівки організації за обсягом і складу бухгалтерської звітності,розширюючи коло показників, передбачених у типовій звітності
  Міністерством фінансів Російської Федерації, а також вказівки щодо змінтермінів подання звітності.

  Узагальнюючи сказане можна констатувати основну мету бухгалтерськоїзвітності як надання користувачам своєчасною та корисною дляних інформації.

  На всіх етапах розвитку до бухгалтерської інформації пред'являлисятакі вимоги, як об'єктивність, достовірність, своєчасність іоперативність. Інформація повинна бути високої якості і ефективною,задовольняти потреби власника. Це означає, що бухгалтерськаінформація повинна містити мінімальну кількість показників, алезадовольняти Максимальна кількість її користувачів на різних рівняхуправління. Інформація повинна бути необхідною і доцільною,що виключає зайві показники. Необхідно також, щоб бухгалтерськаінформація формувалася з найменшими витратами праці і часу.

  Найбільш інформаційно ємними ділянками бухгалтерського облікує такі, як облік розрахунків з персоналом з оплати праці, обліквиробничих запасів, облік витрат на виробництво, облік готовоїпродукції, її відвантаження та реалізації. Завдяки інформації, для розрахунків,аналізу праці і заробітної плати, для управління трудовими ресурсамистворюється достатня інформаційна база.

  Існує взаємопов'язане відображення в обліку відображення фінансової тагосподарської діяльності, обумовлене взаємною залежністюробляться в факторів. Так при надходженні матеріальних ресурсів на складипідприємства обов'язково повинно бути вказано, звідки вони надійшли: відпостачальників або в результаті передачі з цеху в цех. Виплата працівникамзаробітної плати з каси готівкою підтверджує зменшення заборгованостіпідприємства працюють, а також зменшення грошових коштів в касі.
  Надходження виручки від реалізації продукції збільшує наявність грошовихкоштів в касі або банку, але підтверджує зменшення продукції як наскладах підприємства, так і в відвантаження споживачам.

  Використання фінансового обліку як цілісної системи, дозволяєпідприємствам найбільш ефективно управляти господарською діяльністю,задовольняти запити споживачів продукції, виконувати роботи та надаватипослуги, оцінити положення підприємства на ринку.

  У сучасних умовах, що передбачає широке використання ЕОМ,важливим теоретичним і методологічним питанням є якістьвикористання інформації для підготовки, обгрунтування і прийняттявідповідних рішень на різних рівнях управління. Кінцевимрезультатом одержуваної інформації є цілеспрямовані єдині діївсіх працівників підприємства щодо поліпшення якості роботи, щодо підвищенняпродуктивності праці, досягнення високих фінансових результатів.

  2. Характеристика статті «Собівартість реалізації товарів,продукції, робіт, послуг ». І відображення її у формі № 2 «Звіті про прибутки ізбитки »(стр.020.)

  За статтею« Собівартість реалізації товарів, робіт, послуг »організації відображають у відповідності з типовими та галузевими методичнимирекомендаціями з планування та обліку собівартості продукції витрати пореалізованої продукції. Зазначені витрати можуть відповідно до обліковоїполітикою організації формуватися в процесі виробництва продукції врозмірі фактичних виробничих витрат, за нормативною (плановою)виробничої собівартості, у розмірі прямих статей витрат абовартості сировини, матеріалів і напівфабрикатів.

  У торговельних, постачальницьких, збутових організаціях та в організаціяхгромадського харчування за даною статтею відображається не собівартість їхдіяльності, а купівельна вартість товарів, реалізованих у даному звітномуперіоді. Собівартість товарів, що продаються визначається залежно відзастосовуваної їх оцінки при вибутті: по середньозваженої вартості, методу
  ФІФО або методом ЛІФО.

  У рядку 020 зазначається собівартість продукції, робіт (послуг),виручка від яких відображена по рядку 010 Звіту про прибутки і збитки.
  Підприємства оптової та роздрібної торгівлі вказують по цьому рядкусобівартість реалізованих товарів, списані з кредиту рахунку 41 «Товари»в дебет рахунку 46. Промислові підприємства вказують у цьому рядку прямівитрати, пов'язані з випуском продукції, витрати допоміжнихвиробництв, витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням виробництва,втрати від браку, що включаються в собівартість. При заповненні цього рядкапідприємства промисловості в основному використовують дані, відображені зарахунку 40 «Готова продукція», підприємства, що виконують роботи-за кредитомрахунку 20 «Основне виробництво».

  Організації, облікова політика яких не передбачає списаннязагальногосподарських витрат безпосередньо в дебет рахунку 46 відображають зарядку 020 суму загальногосподарських витрат, врахована на рахунку 26
  «Загальногосподарські витрати» і віднесену в дебет рахунку 20 «Основневиробництво ».

  У підприємств торгівлі різниця між рядками 010 та 020 повиннавідповідати даним, відображеним у розрахунку податку на користувачівавтодоріг (рядок 2 графа 2 розрахунку) і даними розрахунку з податку наутримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери (рядок 2графа 2 розрахунку) за 9 місяців 1998 року.

  3. Зміст розділу 8 «Соціальні показники» і розділу 9
  "Довідка про наявність цінностей, що обліковуються на позабалансових рахунках» форми № 5.

  У розділі 8 «Соціальні показники" відображаються дані прозроблених протягом року відрахування і про використання коштів,внесків на державне соціальне страхування (до Фонду соціальногострахування РФ, Пенсійний фонд РФ, Державний фонд зайнятості РФ і намедичне страхування) за встановленими законодавством нормами відкоштів на оплату праці. Бухгалтерський облік за цим організаціям, ведетьсяна наступних рахунках: рахунок 67 «Розрахунки з позабюджетних платежів», вЗокрема тут враховується розрахунки з Фондом зайнятості. До рахунку 69 «Розрахункиіз соціального страхування та забезпечення »можуть бути відкриті субрахунки:

  69-1« Розрахунки за соціальним страхуванням »,

  69-2« Розрахунки за пенсійним забезпеченням », < p> 69-3 «Розрахунки щодо медичного забезпечення».

  Ці субрахунку служать для узагальнення інформації про розрахунки завідрахуваннями на державне соціальне страхування, пенсійнезабезпечення та медичне страхування персоналу підприємства.

  Крім того, в розділі «Соціальні показники» вказують:середньооблікова чисельність працівників організації; грошові виплатипрацівникам організації, не пов'язані з виробництвом продукції (виконаннямробіт, наданням послуг); доходи по акціях і вкладах у майноорганізації.

  Визначення середньоспискової чисельності працівників проводиться вВідповідно до Інструкції зі статистики чисельності і заробітної платиробітників і службовців на підприємствах, в установах і організаціях,затвердженої Держкомстатом 17.09.87г.

  У розділі 9 "Довідка про наявність цінностей, що обліковуються напозабалансових рахунках "відображається вартість цінностей і зобов'язань,врахованих, згідно з Інструкцією із застосування Плану рахунків бухгалтерськогобалансу обліку фінавнсово-господарської діяльності підприємств, напозабалансових рахунках. Позабалансові рахунки призначені для узагальненняінформації про наявність та рух цінностей, що не належать підприємству, алетимчасово перебувають у його користуванні або розпорядженні (орендованихосновних коштів, матеріальних цінностей на відповідальному зберіганні, впереробки тощо), умовних прав і зобов'язань, а також для контролю заокремими господарськими операціями. Бухгалтерський облік зазначенихцінностей ведеться за простою схемою. Наприклад, розглянемо декількапозабалансових рахунків.

  Рахунок 001 «орендованих основних засобів» призначений дляузагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, орендованихпідприємством (крім довгострокових орендованих основних засобів, що враховуютьсяна балансовому рахунку 03 «Довгостроково орендовані основні засоби»).
  Орендовані основні засоби враховуються на рахунку 001 в оцінці, зазначеноїв договорах на оренду. Аналітичний облік ведеться за орендодавцям, покожним об'єктом орендованих основних засобів (за інвентарними номерамиорендодавця).

  Рахунок 002 «ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ, прийнятих на відповідальне
  ЗБЕРІГАННЯ ». Підприємства-покупці враховують на рахунку 002, цінності,прийняті на зберігання, у випадках:

  -отримання від постачальників товарно-матеріальних цінностей, заяким підприємство на законних підставах відмовилося від акцепту рахунків -платіжних вимог і їх оплати,

  -отримання від постачальників неоплачених товарно-матеріальнихцінностей, заборонених до витрачання за умовами договору до їх оплати,

  -приймання на відповідальне зберігання цінностей по іншим причинам.

  Підприємства-постачальники враховують на рахунку 002, оплаченіпокупцями товарно-матеріальні цінності, які, як виняток,залишені на відповідальному зберіганні, оформлені схоронну розписку, алене вивезені з причин, не залежних від підприємств.

  Аналітичний облік ведеться по підприємствах-власникам, за сортами,видами і місцями зберігання.

  Рахунок 007 «списати в ЗБИТОК заборгованості неплатоспроможного
  ДОБІТОРОВ ». Ця заборгованість повинна враховуватися за балансом протягом 5років, з моменту списання для спостереження за можливістю її стягнення, вразі зміни майнового становища боржників.

  Аналітичний облік ведеться по кожному боржнику, чия заборгованістьсписана у збиток і кожному списаних у збиток боргу.

  ЛИСТ ДЛЯ РІЦЕНЗІЙ

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !