ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Обласні держадміністрації як суб'єкти адміністративного права України
       

   

  Адміністративне право

  Обласні державні адміністрації як суб'єкти адміністративного права

  | Вступ ............................. .......................................| 2 |
  |................................................. ............. ... ... ... .. | |
  | 1. Поняття, призначення та принципи діяльності обласної державної | 4 |
  | адміністрації ..... | |
  | 2. Види повноваженнь обласної державної адміністрації. | |
  | Характеристика повноваженнь обласної державної адміністрації у сфері | |
  | забезпечення законності, прав і свобод | 9 |
  | громадян ................................................ .................| |
  |. | |
  | 3. Відносини обласної державної адміністрації з органами місцевого | 14 |
  | самоврядування. | |
  | Висновки ................................................ .................| 19 |
  |................................................. ....................... | |
  | Перелік використаної літератури та нормативних | 20 |
  | джерел ................................................ .. | |

  Вступ

  Насамперед, лише зауважимо, що становлення суверенної незалежної
  України та швидка зміна політичних, соціально-економічних умов розвиткудержави і суспільства - все це обумовлює, не тільки перманентний, а йінтенсивний правотворчу процес, у тому числі і в області адміністративногозаконодавства. Наприклад, введення в дію Закону України "Про місцевідержавні адміністрації "№ 586-14 від 09 квітня 1999р., спричинило засобою відміну чотирьох попередніх Указів Президента у цієї сфері (у томучислі Указ № 760/95 від 21.08.1995р.). У свою чергу, останні зміни довищеназваного Закону були затверджені Рішенням Конституційного Суду лише 4грудня 2001р.

  Тепер до головного. Учбовою метою даної роботи є розкриття теми
  "Обласних державних адміністрацій як суб'єктів адміністративного права".
  Тому, спочатку, слід визначитись з деякими базовими термінами, предметомта об'єктом дослідження.

  Варто зауважити, що адміністративне право - це самостійна галузьправової системи України. Галузі права відрізняються один від одного попредмету і методу правового регулювання. Зокрема, цивільному правувластиве регулювання цивільних правовідносин (майнових і зв'язаних з нимиособистих немайнових прав), карному праву - регулювання відносин, зв'язанихзі злочином і покаранням. Конституційне право, як провідна галузь,
  "Закріплює основні принципи організації та функціонування виконавчої влади,місце її суб'єктів у державному механізмі, правові основи їх формування івзаємовідносин з суб'єктами інших гілок єдиної державної влади; права ісвободи людини і громадянина, значна частина яких практично реалізується усфері державного управління. Отже, норми конституційного права є основоюдля вироблення адміністративно-правових норм. Адміністративне право їхдеталізує і конкретизує. При цьому воно визначає правовий механізмреалізації прав і свобод громадян, компетенцію різних ланок системивиконавчої влади; адміністративно-правовий статус конкретних учасниківуправлінських відносин і адміністративно-правові засоби їх захисту; форми іметоди державно-управлінської діяльності, основи її галузевої іміжгалузевої, регіональної і місцевої організації тощо "1.

  " Сам термін "адміністративне" у перекладі з латинської означає
  "управління". Тому словосполучення "адміністративне право" цілкомзакономірно можна трактувати як "управлінське право "[?]. Іншими словами,сфері публічного (державного) управління ".

  У широкому значенні термін" управління ", як" діяльність покерівництву або впливу ", включає такі компоненти: суб'єкт, об'єкт,керуючий вплив, зворотні зв'язки.

  сутністю управління є вплив суб'єкта на об'єкт, зміна об'єкта поуявлення суб'єкта (зміна поведінки об'єкта, яка вигідна суб'єкту).
  "Суб'єкти управління через волю впливають на поведінку, а через поведінку --на суспільні відносини та соціальні процеси. Звідси випливає, що управлінняє способом (формою) реалізації (прояву) влади "1.

  У даному випадку" суб'єктом адміністративного права "виступає" обласнадержавна адміністрація ". Її поняття, призначення, та принципи діяльностібудуть складати предмет дослідження цієї курсової роботи, а об'єктомдослідження стануть ті самі соціальні (суспільні) відносини якіпідлягають регулюванню.

  У самому широкому розумінні, "обласна державна адміністрація" здійснюєвиконавчу владу у відповідній територіальній одиниці (області) України.
  "Виконавча влада", яка є органічною складовою соціальної влади, водночасмає перелік певних специфічних ознак, таких як: виконавчо-розпорядчийхарактер; підзаконність; масштабність і універсальність; ієрархічність;безпосередньо організуючий характер.

  "Масштаби функціонування виконавчої влади є найбільшими у державі. Досфери її безпосереднього відання належать величезні правові, інформаційні,економічні, технічні, ідеологічні, організаційні та інші ресурси. Виконавчавлада спирається на значні території та контингенти людей, збройні сили,спеціалізовані примусові установи тощо. Іншими словами, у нійсконцентрована фактична державна міць "1.

  Так як виконавчою владою охоплюється найширша сфера відносин удержаві, ми розглянемо лише ту частину вищеназваної сфери відносин, у якийдіє (функціонує) "обласна державна адміністрація".

  1. Поняття, призначення та принципи діяльності обласної державної адміністрації.

  Перш за все, щоб дослідити предмет роботи "поняття, призначення тапринципи діяльності обласної державної адміністрації ", нам, потрібнозвернутися до Розділу VI, Основного Закону - Конституції України [?], підназвою "Кабінет Міністрів України та інші ограни виконавчої влади", якиймістить статті 118 та 119, де визначається загальний статус, основніфункції та принципи діяльності органів виконавчої влади на місцях.

  В цілому, можна сказати, що обласна державна адміністрація єскладовою частиною ієрархії державного апарату, який "представляє собоюсистему органів, за допомогою яких здійснюється державна влада, виконуютьсяосновні функції, досягаються цілі та завдання, що стоять перед державою нарізних етапах її розвитку "[?].

  За допомогою обласних і районних адміністрацій, діючих затериторіальним принципом, вищі за державною ієрархією органи виконавчоївлади України (Президент, Уряд (КМУ), "міністерства та інші центральніоргани виконавчої влади "[?]) можуть здійснювати свої функції у сферідержавного управління на місцях. Обласній, Київській та Севастопольськійміській державній адміністрації підпорядковуються відповідно районні,районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації.

  Так за змістом Статті 118 Конституції України випливає, що
  "Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополіздійснюють місцеві державні адміністрації. Особливості здійсненнявиконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремимизаконами України.

  Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевихдержавних адміністрацій.

  Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду ізвільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів
  України.

  Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїхповноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів
  України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

  Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам участині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласнимирадами.

  Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органамвиконавчої влади вищого рівня.

  Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать
  Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можутьбути відповідно до закону скасовані Президентом України, або головоюмісцевої державної адміністрації вищого рівня.

  Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідноїмісцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент Україниприймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.

  Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністраціївисловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент
  України приймає рішення про відставку голови місцевої державноїадміністрації ". [2, Розділ VI]

  Стаття 119 Конституції дає визначення основним функціям абопризначенню місцевих державних адміністрацій, до яких також входять іобласні:

  "Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

  1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України,

  Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

  2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

  3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин ѕ також програм їх національно-культурного розвитку;

  4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

  5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм ;

  6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

  7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень ".

  Окрім цього, діяльність обласних адміністрацій регламентується, наоснові та відповідно до Конституції, Законом України "Про місцевідержавні адміністрації "№ 586-14 від 09 квітня 1999р .[?], який визначаєорганізацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державнихадміністрацій. Стаття 3 цього Закону3 закріпляє принципи діяльностімісцевих державних адміністрацій. Так "місцеві державні адміністраціїдіють на засадах:

  відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;верховенства права;законності;пріоритетності прав людини;гласності;поєднання державних і місцевих інтересів.

  Зазначимо, що наведені принципи діяльності місцевої державноїадміністрації є невід'ємною частиною і базуються на узагальненні, діючих удержаві юридичних правил або на принципах державного управління, як напозитивних закономірностях, пізнаніх наукою і практикою та закріплених управових нормах.

  Відповідно до класифікації пана Колпакова В.К., прийнято виділятитакі групи принципів державного управління:
  1) соціально-політичні - демократизм, участь населення в управлінськійдіяльності держави (народність); рівноправність осіб різнихнаціональностей; рівність усіх перед законом; законність; гласність іврахування громадської думки; об'єктивність;
  2) організаційні принципи побудови апарату державного управління --галузевий, функціональний, територіальний;
  3) організаційні принципи функціонування (діяльності) апарату державногоуправління - нормативність діяльності, єдиноначальності, колегіальність,поділ управлінської праці; відповідальність за прийняті рішення, оперативнасамостійність.

  Соціально-політичні принципи - це найзагальніші принципи державно -управлінської сфери. Вони поширюються на всі види виконавчо-розпорядчоїдіяльності та всі функціонуючі в державі управлінські структури, у томучислі і на обласні державні адміністрації. Принципи цієї групи, якправило, закріплюються у нормативному порядку. Багато з них міститься у
  Конституції України (вони дістали назву конституційних) та в іншихзаконодавчих актах.

  Особливе місце серед усіх принципів державного управління належитьпринципу законності. Стаття 1 Конституції визначає Україну як правовудержаву, ст. 8 закріплює як державний принцип верховенства права
  (розуміється, з одного боку, як верховенство Конституції стосовно всіхінших законів і підзаконних актів, а з іншого, як прихильність влади ігромадян законам і нормам діючого внутрішньодержавного і міжнародногоправа), а статті 6 і 19 встановлюють, що органи законодавчої, виконавчої тасудової гілок влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією
  Конституцією межах і відповідно до законів України. Це означає, що суворе йнеухильне додержання законів і підзаконних актів - це єдино припустимийваріант діяльності державних структур, посадових осіб, органів місцевогосамоврядування, об'єднань громадян, інших суб'єктів права. Додержаннязаконності необхідно розглядати як найважливішу умову і неодмінну основуефективного функціонування управлінського апарату, забезпечення правовогопорядку в нашій державі.

  Отже, додержання принципу законності у державному управліннівідносно обласних державних адміністрацій передбачає:
  • діяльність (функціонування) виключно в межах правових приписів;
  • утворення управлінських органів на підставі суворого додержання чинногозаконодавства;
  • високу свідомість і дисциплінованість службовців обласних держанихадміністрацій.

  Законність як найважливіший принцип діяльності обласних державнихадміністрацій фіксується у відповідних нормативних документах (перш за все
  Конституції та Закону "Про місцеві державні адміністрації"), які визначаютьїх правовий статус та повноваження як суб'єктів державного управління.

  З іншого боку, обласні державні адміністрації, повинні дотримуватисьпринципу відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність.
  Насамперед, тому що Конституція України проголошує: "держава відповідаєперед людиною за свою діяльність "(ст. 3); а також, тому що, порушеннячинного законодавства тягне за собою юридичну відповідальність, а незнаннязаконів не звільняє від неї (ст. 68).

  Реальне здійснення демократичних перетворень, вдосконаленняуправлінських процесів відповідно до вимог документів про адміністративнуреформу, забезпечення в державі справжньої законності та реальногоправового порядку можливі лише в умовах широкої гласності та врахуваннягромадської думки. Цей принцип містить три взаємопов'язані тавзаємозумовлені компоненти. По-перше, - широка гласність; по-друге, --громадська думка щодо функціонування суб'єктів державного управління; по -третє, - широке її урахування під час вироблення управлінських рішень.

  Гласність дає змогу громадянам бачити механізм формування іреалізації державно-керуючого впливу та протікання всіх управлінськихпроцесів.

  Громадська думка відображає уявлення (оцінки, судження) найактивнішоїчастини населення щодо ефективності, корисності, правильності управлінськихрішень. Вона є масивом інформації для суб'єктів державного управління.

  Урахування громадської думки - це канал зворотного зв'язку в системідержавного управління, використання інформаційного масиву для вироблення і? нкретній вираз у делегуванні повноважень. Делеговані повноваження - це
  "Повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевогосамоврядування законом, а також повноваження органів місцевогосамоврядування, які передаються відповідним місцевим державнимадміністраціям за рішенням районних, обласних рад [?]".

  Додержання цих нормативно закріплених принципів діяльності дає змогунайбільш ефективно використовувати потенціал місцевих державнихадміністрацій і сприяє прийняттю правильних управлінських рішень,застосуванню правових управлінських дій, ефективному контролю івиконавській дисципліні.

  Розкривши в цілому тему поняття, призначення, та принципи діяльностіобласної державної адміністрації, ми можемо перейти до розгляду наступногопункту.

  2. Види повноважень обласної державної адміністрації.

  Характеристика повноважень обласної державної адміністрації у сфері забезпечення законності, прав і свобод громадян.

  Розділ 3, Закону України "Про місцеві державні адміністрації" підназвою "КОМПЕТЕНЦІЯ місцевих державних адміністрацій" складається з двох
  Глав, що описують основні види повноважень. Їх можна, умовно, поділити на: загальні повноваження, галузеві повноваження, та, окремо, права місцевихдержадміністрацій.

  Глава 1 окреслює коло повноважень обласних та районних адміністрацій.
  Так згідно зі ст. 13 "до відання місцевих державних адміністрацій у межах іформах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішенняпитань:

  1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законнихінтересів громадян;

  2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;

  3) бюджету, фінансів та обліку;

  4) управління майном, приватизації та підприємництва;

  5) промисловості, сільського господарства, будівництва,транспорту і зв'язку;

  6) науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту,сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх;

  7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;

  8) зовнішньоекономічної діяльності;

  9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;

  10) соціального захисту, зайнятості населення, праці тазаробітної плати.

  Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання,віднесені законами до їх повноважень ".

  регламентується коло питань, пов'язаних зі здійсненням місцевимидержавними адміністраціями повноважень інших органів (ст. 14), здійсненням державного контролю місцевими державними адміністраціями (ст.
  16), а також з об'єктами управління місцевих державнихадміністрацій (ст. 15).

  Перелік основних галузевих повноважень місцевих державнихрат сільськогосподарського і лісогосподарськоговиробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

  Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті (ст. 44),обласні ради делегують обласним державним адміністраціям такіповноваження:
  1) визначення відповідно до закону розміру відрахуваньпідприємствами, установами та організаціями, що надходять на розвитокшляхів загального користування в області;
  2) погодження у випадках, передбачених законом, з відповіднимисільськими, селищними, міськими радами питань щодо розподілу коштів завикористання природних ресурсів, які надходять до фондів охоронинавколишнього природного середовища;
  3) підготовка проектів рішень про віднесення лісів до категоріїзахісності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках іпорядку, передбачених законом;
  4) прийняття у встановленому законом порядку рішень про заборонувикористання окремих природних ресурсів загального користування;
  5) визначення відповідно до законодавства режиму використання територійрекреаційних зон;
  6) затвердження для підприємств, установ та організацій, розташованихна відповідній території, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин удовкілля та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законом.

  У свою чергу, стаття 29 Закону України "Про МДА" 4 нормативно закріпляє здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень, делегованихїм обласними і районними радами "відповідно до Конституції Українив обсягах і межах, передбачених статтею 44 Закону України "Промісцеве самоврядування в Україні "(280/97-ВР )".

  Крім того, стаття 34 Закону" Про МДА "4 безпосередньо регулюєвідносини місцевих державних адміністрацій з обласними та районнимирадами.

  Так місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження,делеговані їм відповідними обласними, районними радами.

  Делегування радами повноважень місцевим державнимадміністраціям супроводжується передачею фінансових,матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їхздійснення.

  Місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольнівідповідним радам у частині делегованих повноважень.

  Голови місцевих державних адміністрацій мають право вносити нарозгляд відповідних рад питання, пов'язані з виконанням делегованихповноважень, та інші пропозиції.

  Голови обласних державних адміністрацій мають право дорадчого голосуна засіданнях обласних рад. Голови районних державних адміністраціймають право дорадчого голосу на засіданнях районних рад.

  Голови місцевих державних адміністрацій щорічно звітують передвідповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально -економічного та культурного розвитку територій і делегованихповноважень.

  Обласна та районна ради можуть висловити недовіру головівідповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого, зурахуванням пропозицій органу виконавчої влади вищого рівня,
  Президент України приймає рішення і дає відповідній радіобґрунтов

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !