ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Акціонерні товариства
       

   

  Держава і право

  Зміст.

  Введення

  Глава I. Акціонерні товариства.

  1. Основні положення про акціонерне товариство

  2. Відкрите та закрите акціонерні товариства

  3. Освіта акціонерного товариства

  4. Управління акціонерним товариством

  Глава II Рада директорів

  2.1. Про регулярні питаннях і момент проведення засідання ради

  2.2. Про стратегічні та надзвичайних питаннях

  2.3 Організація засідань ради

  2.4. Підготовка питань до засідання ради

  Глава III

  Практика: «максималізація ринкової вартості компанії, як основнийкритерій ефективності вертикальної інтеграції (на прикладі ВАТ НК «Лукойл»)

  Висновок.

  Список літератури

  Додаток 1. «План роботи ради директорів на 2001-2002 рік».

  1.1. Основні положення про акціонерне товариство.

  1. АТ визнається товариство, статутний капітал якого розділений напевне число акцій; учасники акціонерного товариств (акціонери) невідповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних здіяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

  Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть солідарнувідповідальність за зобов'язаннями акціонерного товариства в межахнеоплаченої частини вартості належних їм акцій.

  2. Фірмове найменування акціонерного товариства має містити йогонайменування і вказівка на те, що товариство є акціонерним.

  3. Правове становище акціонерного товариства і права та обов'язкиакціонерів визначаються відповідно до цього Кодексу та законом проакціонерні товариства.

  Особливість правового становища акціонерних товариств, створених шляхомприватизації державних і муніципальних підприємств, визначаютьсятакож законами та іншими правовими актами про приватизацію цих підприємств.

  1.2. Відкрите та закрите акціонерні товариства.

  1. Акціонерне товариство, учасники якого можуть відчужуватиналежні їм акції без згоди інших акціонерів, визнається відкритимакціонерним товариством. Таке акціонерне товариство має право проводити відкритупідписку на що випускаються ними акції, їх сободную продаж на умовах,устонавліваемих законом і іншими правовими актами.

  Відкрите акціонерне товариство зобов'язане щорічно публікувати длязагального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, рахунок прибутків ізбитків.

  2. Акціонерне суспільство, акції якої розподіляються тільки серед йогозасновників чи іншого заздалегідь визначеного кола осіб, визнається закритимакціонерним товариством. Таке суспільство не має права проводити відкриту підпискуна що випускаються їм акції, або іншим чином пропонувати їх для придбаннянеобмеженому колу осіб.

  Акціонери закритого акціонерного товариства мають переважне правопридбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства.

  Число учасників закритого акціонерного товариства не повинно перевищуватичисла, установлненного законом про акціонерні товариства, у противному випадкувоно підлягає перетворенню у відкрите акціонерне товариство протягом року,а після закінчення цього строку - ліквідації у всі дотримувалися порядку, якщо їхкількість не зменшиться до встановленої законом межі.

  У випадках, передбачених законом про акціонерні товариства, закритеакціонерне товариство може бути зобов'язане публікувати для загального відомадокументи, зазначені в пункті 1 цієї статті.

  1.3. Освіта АТ.

  1. Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір,визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створеннютовариства, розмір статутного капіталу товариства, категорії акцій, що випускаються іпорядок їх розміщення, а також інші умови, передбачені законом проакціонерні товариства.

  Договір про створення акціонерного товариства укладається в письмовійформі.

  2. Засновники акціонерного товариства несуть солідарну відповідальність зазобов'язаннями, що виникли до реєстрації товариства.

  Товариство несе відповідальність за зобов'язаннями засновників, пов'язанимз його створенням, тільки у разі наступного схвалення їх дій загальнимизборами акціонерів.

  3. Установчим документом акціонерного товариства є його статут,затверджений засновниками.

  Статут акціонерного товариства крім відомостей, зазначених у пункті 2статті 52 цього Кодексу, повинен містити умови про категоріївипускаються товариством акцій, їх номінальної вартості та кількості; пророзмір статутного капіталу суспільства; про права акціонерів; про склад ікомпетенцію органів управління товариством та порядок прийняття ними рішень, втому числі про питання, рішення по яких приймаються одноголосно чикваліфікованою більшістю голосів. У статуті акціонерного товаристваповинні також міститися інші відомості, передбачені законом проакціонерні товариства.

  4. Порядок здійснення інших дій по створенню акціонерного товариства,в тому числі компетенція установчих зборів, визначається законом проакціонерні товариства.

  5. Особливості створення акціонерних товариств при приватизаціїдержавних і муніципальних підприємств визначаються законами та іншимиправовими актами про приватизацію цих підприємств.

  6. Акціонерне товариство може бути створене однією особою або складатися зоднієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства.
  Відомості про це мають міститися у статуті товариства, бутизареєстровані та опубліковані для загального відома.

  Акціонерне товариство не може мати в якості єдиного учасникаінше господарське товариство, що складається з однієї особи.

  1.4. Управління в акціонерному товаристві

  1. Вищим органом управління акціонерним товариством є загальнізбори його акціонерів.

  До виключної компетенції загальних зборів акціонерів відносяться:

  1) зміна статуту товариства, у тому числі зміна розміру йогостатутного капіталу;

  2) обрання членів ради директорів (наглядової ради) іревізійної комісії (ревізора) товариства та дострокове припинення їхповноважень;

  3) утворення виконавчих органів товариства та дострокове припиненняїх повноважень, якщо уставом суспільства рішення цих питань не віднесено докомпетенції ради директорів (наглядової ради);

  4) затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів, рахунків прибутківі збитків товариства і розподіл його прибутків і збитків;

  5) рішення про реорганізацію або ліквідацію товариства.

  Законом про акціонерні товариства до виключної компетенції загальнихзборів акціонерів може бути також віднесене вирішення інших питань.

  Питання, віднесені законом до виключної компетенції загальнихзборів акціонерів, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчихорганів товариства.

  2. У товаристві з кількістю акціонерів понад п'ятдесят створюється рададиректорів (наглядова рада).

  У разі створення ради директорів (наглядової ради) статутомсуспільства у відповідності з законом про акціонерні товариства повинна бутивизначено його виняткова компетенція. Питання, віднесені статутом довиключної компетенції ради директорів (наглядової ради), неможуть бути передані ними для вирішення виконавчих органів товариства.

  3. Виконавчий орган товариства може бути колегіальним (правління,дирекція) і (або) одноосібним (директор, генеральний директор). Вінздійснює поточне керівництво діяльністю товариства і підзвітний радідиректорів (наглядовій раді) і загальним зборам акціонерів.

  До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіхпитань, не становлять виняткову компетенцію інших органівуправління суспільством, визначену законом або статутом товариства.

  За рішенням загальних зборів акціонерів повноваження виконавчого органутовариства можуть бути передані за договором іншої комерційної організаціїабо індивідуальному підприємцю (керуючому).

  4. Компетенція органів управління акціонерним товариством, а такожпорядок прийняття ними рішень та виступи від імені товариства визначаються ввідповідно до цього Кодексу законом про акціонерні товариства тастатутом товариства.

  5. Акціонерне товариство, яка зобов'язана відповідно до цього Кодексуабо законом про акціонерні товариства публікувати для загального відомадокументи, зазначені в пункті 1 статті 97 цього Кодексу, повинне дляперевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітностіщорічно залучати професійного аудитора, не пов'язаногомайновими інтересами з товариством чи його учасниками.

  Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства, в тому числі іне зобов'язане публікувати для загального відома зазначені документи,повинна бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, сукупначастка яких у статутному капіталі складає десять або більше відсотків.

  Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності акціонерногосуспільства визначається законом і статутом товариства.

  Глава II. Рада директорів АТ.
  Про терміни планування
  Відповідно до законодавства в даний час вибори нового складуради директорів АТ проходять фактично в середині року, тому і періодроботи ради не збігається з періодом фінансового року підприємства.
  У зв'язку з цим виникає питання: "Як рада директорів повинна плануватироботу, орієнтуючись на свій "життєвий цикл" або на "життєвий цикл" АТ,тобто на фінансовий рік? ".
  Крім того, постає проблема наступності політики ради директорів.
  Якщо рада нового складу, сформований в середині року, буде пропонуватиплан, що помітно відрізняється від політики попередньої ради, товиконавчий орган АТ може виявитися дезорієнтованим.
  З цього випливає, що новообраному раді директорів слід складатиплан не "своєї роботи" (як даного складу ради), а план роботи радидиректорів як органу АТ незалежно від його складу.
  Планування роботи ради має підкорятися наступним вимогам:

  . орієнтуватися на "життєвий цикл" АТ, тобто на фінансовий рік, а не на період повноважень членів ради директорів;

  . забезпечувати спадкоємність політики ради директорів.
  Щоб задовольняти цим вимогам, план роботи ради директорів повиненскладатися на фінансовий рік, але з розбивкою по півріччях. Періодпланування має охоплювати друге півріччя поточного року і весьнаступний рік. При цьому план на друге півріччя наступного за обраннямроку складається як зразковий. Новий склад при ради директорів зможеплануванні своєї роботи скорегувати його, але за основу для обговоренняповинен бути прийнятий саме приблизний план. Цим забезпечуєтьсяспадкоємність.
  Про періодичність і кількість засідань
  Досвід нашого АТ показав, що для нас оптимальна планова частота засіданьради - один раз на квартал. При цьому зберігається можливість позаплановихзасідань.
  При такому підході на період до кінця наступного року має бутизапланувати не менше 6 засідань ради. В цю кількість не включенізасідання, пов'язані з процедурою підготовки річних зборів акціонерів.
  Про регулярні питаннях і моменті проведення засідань
  Якщо прийнято рішення проводити засідання щоквартально, то має бутивизначитися, коли зручніше збирати раду: ближче до початку або до закінченнякварталу? Рішення залежить від вибору пріоритетною регулярної управлінськоїфункції, яку має намір здійснювати рада:

  . Якщо виходити з того, що цією функцією є короткострокове планування, тобто рада директорів буде затверджувати плани діяльності АТ на наступний квартал, то засідання слід проводити в кінці звітного кварталу незадовго (тижні за два) до планового кварталу.

  . Якщо виходити з того, що пріоритетною функцією ради є контроль (спостереження) за ходом виконання раніше затвердженого річного плану в поквартальною розбивці і його (ходу) проміжна оцінку, то на засіданнях ради слід заслуховувати проміжні звіти виконавчого органу про результати попереднього періоду. У такому разі засідання ради можна приурочити до моменту підготовки АТ щоквартальної фінансової звітності, тобто проводити їх приблизно через місяць після закінчення кварталу.
  Що ж до розгляду квартальних планів, то менеджмент зобов'язаний самініціювати розгляд питання радою, якщо з якоїсь причини вважатимеза необхідне внести зміни до плану, а також повідомити членів ради прозагрозу суттєвого невиконання плану за відповідний період
  Перший тип роботи (короткострокове планування) має на увазі великуступінь втручання ради директорів в управління поточною діяльністю
  АТ. Для якихось компаній це прийнятно. Однак до Положення про радудиректорів нашого АТ внесений принцип невтручання ради в оперативнудіяльність виконавчого органу.
  Отже, засідання ради директорів повинні бути присвяченірозгляду та оцінки проміжних результатів діяльності АТ уВідповідно до поквартальним орієнтирами, затвердженими радою в річномуплані.
  Про регулярних щорічних питаннях

  Рада директорів зобов'язана щорічно затверджувати річні плани АТ,підготовлені виконавчим органом, розглядати річні звітивиконавчого органу зборам акціонерів, але в багатьох компаніях звітзборам надає виконавчий орган АТ - генеральний директор, арада директорів про свою роботу перед зборами не звітує. Звіт пророботі ради фактично заслуховує сама рада. Він не долежить дублюватизвітність виконавчого органу. Звіт повинен бути присвячений оцінцівідповідності діяльності АТ стратегічних орієнтирів та ролі радидиректорів у стратегічному плануванні та контролі.

  Крім цього рада директорів повинна щорічно розглядати питання провинагороди виконавчому органу і членам ради за підсумками року.
  З-за їх "делікатного" характеру, ці питання слід розглядатиспільно з обговоренням проекту річного звіту в період підготовки дорічного зборам акціонерів.
  У роботі ради директорів необхідно також враховувати специфіку АТ якхолдингу (якщо така є), тобто до порядку слід внестирозгляд питань управління дочірніми і залежними товариствами.
  Про стратегічні та надзвичайних питаннях

  Відповідно до ст. 65 закону "Про акціонерні товариства" довиключної компетенції ради директорів належить "визначенняпріоритетних напрямів діяльності товариства ".рекомендуємо внести в план роботи ради питання про затвердження середньостроковійабо довгостроковій (якщо вийде) стратегії на період від 3 до 5 років. Цейдокумент повинен містити в собі перелік напрямів діяльності компаніїі оцінку їх пріоритетів, оскільки декілька напрямків не можуть матинайвищий пріоритет.
  Після прийняття зазначеного документа до порядку кожного засідання радислід включати детальний розгляд окремих напрямків діяльності
  АТ, відображених в стратегічному документі.
  Рішення ради директорів за цими напрямками можуть приймати формувідповідних політик. Наприклад, "про кадрову політику" і т.п. Політикаповинна відповідати не на приватні, а на принципові питання.

  При періодичності засідань 4 рази на рік рада директорів в плановомупорядку може розглянути в середньому 4 політики на рік. Якщо самих політик вВідповідно до ключовими галузями управління буде 6-8, то кожна з нихбуде повторно розглядатися приблизно один раз на 1,5-2 роки.

  До порядку кожного засідання рекомендується включати не менше одногостратегічного питання, пов'язаного з контролем виконання стратегічногоплану

  2.3. Організація засідань ради

  У зв'язку з невисокою частотою засідань зростають вимоги доінтенсивності і до результативності роботи членів ради.
  Кожне засідання має бути присвячене одному короткостроковому питання,одному - стратегічного.

  Не варто забувати про дисциплінуючим правило: на кожному засіданнінеобхідно доводити до відома членів ради інформацію про виконанняпопередніх рішень

  Також необхідно організовувати засідання ради в "режимімаксимального занурення "його членів в проблематику розглянутихпитань.
  Можливо, в регламенті засідання має сенс відводити на поглибленерозгляд питань більше часу: квартальні звіти - 1-1,5 години,стратегічні питання - 1,5-2,5 год, річні питання - приблизно 1,5-2 год
  Інші питання - до 1 ч.

  Загальна тривалість?? засідання складе приблизно 5-7 годин.

  На засідання, присвячені спеціальних питань, рекомендуєтьсязапрошувати ретельно підібраних і мають авторитет за відповіднимитемами зовнішніх експертів: науковців, викладачів, практиків.

  Це дозволить створити при АТ якусь подобу "незалежного експертногоради ", і зберегти при цьому конфіденційність.

  2.4. Підготовки питань до засідань ради директорів
  Особливу роль у підготовці питань відводять секретарю ради, яким повиннабути надана відповідна підтримка.
  Основні принципи підготовки матеріалів:

  . Підготовка всіх матеріалів в електронній формі, що дозволяє оперативно пересилати їх по електронній пошті

  . Своєчасність підготовки матеріалів.

  . Повнота поданих матеріалів. Неприпустимо, щоб доповідач на засіданні

  . достатність) матеріалів. Несолідно, коли доповідач перевантажує членів ради непринциповими деталями.

  . Аналітичність матеріалів. Матеріали повинні подаватися у формі, що полегшує аналіз. Несолідно, коли дані звіту неможливо порівняти з планом і з базовим періодом.

  . Грамотне оформлення. Несолідно, коли членам ради роздають листочки, з яких незрозуміло до якого питання порядку відноситься матеріал і хто його автор.

  . Наявність проекту рішення ради директорів з питання. Формулювання проекту рішення повинна не тільки вказувати на "прийняття до відома", але й містити рекомендації виконавчому органу.

  Застосування перерахованих вище принципів дозволить сформувати
  "регулярний" план роботи ради.
  Глава III

  Практика: «максималізація ринкової вартості компанії, як основнийкритерій ефективності вертикальної інтеграції (на прикладі ВАТ НК «Лукойл»)

  Найважливішим критерієм ефективності проведеної компанією вертикальноїінтеграції є її здатність у процесі подальшого функціонуванняв довгостроковому плані створювати вартість. Вертикально інтегрованаакціонерна компанія повинна отримувати віддачу на інвестований капітал,тобто рентабельність вкладеного капіталу повинна дорівнювати або бути більшевитрат на залучення капіталу. В іншому випадку компанія знищуєвартість.

  Метод дисконтованих грошових потоків (Disconted Cash Flow - DCF)створює повну картину всіх факторів, що впливають на вартість компанії. Приоцінки майбутніх грошових потоків підприємства враховується ставка дисконту,відображає властивий йому ризик.

  Додатковим критерієм є рентабельність інвестованогокапіталу щодо середньозважених витрат на капітал і темпи зростаннякомпанії.

  До тих пір, поки рентабельність вкладеного капіталу перевершуєсредневзвешание витрати на капітал, що є ставкою дисконту, що дорівнюєдля грошового потоку, більш високі темпи зростання ведуть до створення більшоївартості.

  Рентабельність інвестованого капіталу і частка прибутку, якукомпанія спрямовує на свій розвиток, є основою формуваннявільного грошового потоку, а його величина впливає на вартість акціонерноїкомпанії. Цей показник є важливим для аналізу перш за все тому,що в ньому відбивається логічна узгодженість між чисельником ізнаменником, наприклад, якщо включити якийсь актив у інвестованийкапітал, то дохід, пов'язаний з цим активом, повинен входити до NOPLAT.

  Рентабельність інвестованого капіталу (ROIC) визначається наступнимчином: ROIC = NOPLAT/IC (1.1.) де IC - інвестований капітал; NOPLAT --середній (нормалізоване) рівень чистого операційного прибутку - все невраховані при її численні податкові платежі.

  NOPLAT є показником чистого операційного прибутку компанії відосновної діяльності за вирахуванням скоригованих податків. Цей показникотримують на основі показників EBIT - це прибуток від основної діяльності,яку компанія отримала б, не маючи вона боргу. При розрахунку EBIT віднімаютьамортизацію основних засобів.

  IC представляє собою суму оборотних коштів у основної діяльності,чистих основних засобів та інших чистих активів.

  У розвинених країнах оцінка ефективності інвестицій грунтується навизначенні грошових потоків підприємства (cash flow) тобто реальних грошовихнадходжень (cash inflow) і грошових витрат (cash outflow). Наріжнимкаменем економічного аналізу є прогнозування грошових потоківпідприємства, а не прибуток від діяльності.

  Отже, найважливішим завданням керівництва підприємства єконтроль за реальними грошовими сумами, що залучаються з бізнесу, а длясерйозного аналізу і довгострокового прогнозування - розробка концепціїефективності бізнесу, по якій можна з достатнім ступенем точностівизначити майбутні грошові потоки.

  Тому оцінку ефективності бізнесу слід робити на основіфактичних грошових надходжень і відрахувань, тобто грошових потоків законкретний період часу, а з метою забезпечення порівнянностірізночасних платежів використовувати дисконтування грошових потоків поставкою необхідної, мінімально прийнятною прибутковості на вкладений капітал --за певною ставкою дисконту.

  Вільний грошовий потік компанії (FCF) - це її реальний грошовийпотік від основної діяльності, тобто сумарний посленалоговий грошовийпотік, що формується компанією, на який можуть претендувати кредитори іакціонери.

  FCF = TCF-TI, де TCF - валовий грошовий потік, (1.2)

  TI - валові інвестиції.

  FCF = (NOPLAT + A ) - (ChWC + CapEx) = NOPLAT - NI, (1.3) де NOPLAT - середній (нормалізоване) рівень чистої операційноїприбутку - все не враховані при її численні податкові платежі, що вилучаються згрошових потоків фірми; А - амортизація;

  ChWC - приріст оборотних коштів;

  NI - чисті інвестиції.

  Особливу роль у формуванні вартості компанії грають очікування,пов'язані з майбутнім створенням вартості.

  Дуже важливо правильно визначити вільний грошовий потік, щоб ні вжодному разі не допустити невідповідності між грошовим потоком і ставкоюдисконтування, яка використовується для розрахунку вартості компанії.

  Перелічимо основні економічні показники, необхідні для розрахункувільного грошового потоку:

  1. Валовий грошовий потік - це сукупний потік грошових коштів, що створюється компанією,. Сума, доступна для реінвестування в підтримку і розвиток бізнесу.

  2. Зміна оборотних коштів - це сума, яку компанія інвестує в операційні оборотні кошти за період. Робочий капітал дорівнює різниці між чистим поточним активом (поточні активи

  - сума грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень) та чистими поточними пасивами (поточні пасиви - короткострокові кредити і позики).

  3. Капітальні витрати - витрати на придбання нових і заміщення старого нерухомого майна, виробничих приміщень і обладнання (тобто довгострокових матеріальних активів). Величину капітальних витрат можна розрахувати, користуючись балансом і звітом про прибутки і збитки, як приріст чистих основних коштів плюс амортизаційні відрахування за період.

  4. Валові інвестиції - це сума всіх витрат компанії на новий капітал, включаючи оборотні та основні засоби, а також інші активи [1].

  Средневзвешание витрати на капітал (WACC) виступають в ролі ставкидисконтування (тому що являють собою тимчасову вартість грошей),за допомогою якої обчислюється наведена вартість грошових потоківкомпанії. Показник WACC являє собою вартість всіх джерелдовгострокового фінансування бізнесу.

  При виборі ставки дисконтування будемо керуватися вартістюкомпанії капіталу. Фактично, це ставка прибутковості, яку прагнутьотримати кредитори на вкладений капітал.

  Різні проекти та підприємства мають різні фактори ризику. Наслідкомвертикальної інтеграції є скорочення несистематичних ризиків. Аконцентрація ризиків на конкретному великому інвестора (наприклад, холдинговоїкомпанії) і сукупне зниження несистематичних ризиків веде до збільшеннявартості компанії, особливо в довгостроковій перспективі.

  При проведенні оцінки ефективності вертикальної інтеграції виникаєпитання: що первинне - фінансові або фінансові оцінки? У нафтовійпромисловості аналіз можливостей повинен проводиться раніше, ніж фінансовірозрахунки, так як коректність фінансової концепції залежить не тільки від їїобгрунтованості, а й від того, якими даними про стан нафтової галузі,від наявних ресурсах компанії, про її виробничої потужності, про попит навироблену продукцію.

  Аналітики вважають, що визначення вартості компанії за допомогою моделідисконтованих грошових потоків є одним із найкращих механізмівоцінки ефективності вертикальної інтеграції в нафтовій промисловості,тому що дозволяє врахувати довгострокові перспективи діяльності компанії іпотенціал зростання її грошових потоків.

  Для застосування вартісного підходу, який базується на моделідисконтованих грошових потоків компанії (DCF) важливо визначитинаведену вартість грошового потоку протягом певного прогнозногоперіоду (для нафтової промисловості оптимальним є 10 років, щопов'язане з надзвичайно капіталоємністю цього бізнесу), а також наведенувартість грошового потоку постпрогнозного періоду. (Terminal Value).
  Правильно оцінити вартість грошового потоку постпрогнозного періодує дуже важливим, тому що на її частку припадає 55% і вище сукупноївартості компанії.

  Такий високий питома вага Terminal Value обумовлений високимикапіталомісткими витратами і залученням оборотних коштів на початковому етапіфункціонування підприємства і здійснення проекту, що в майбутньомупринесе значне збільшення грошового потоку. Існують різніметодики розрахунку Terminal Value: довгостроковий прогноз, формула безстроковогозростаючого грошового потоку, формула факторів вартості, формула факторіввартості і формула трьох стадій росту.

  Формула безстрокового зростаючого вільного грошового потоку заснована нате, що вільний грошовий потік компанії зростає постійними темпами g,отже:

  Terminal Value = CF1/rg, (1.4.), де CF1 - вільний грошовий потікв першу постпрогнозний рік; r - средневзвешание витрати на капітал; g - очікувані темпи росту вільного грошового потоку.

  Формула факторів вартості заснована на формулі безстрокового зростаючоговільного грошового потоку, але з огляду на вплив факторів вартості --темпів зростання і рентабельності інвестованого капіталу (ROIC)

  Terminal Value = NOPLAT1 * (1-g/ROIC)/(r - g), (1.5),де r - средневзвешание витрати на капітал; g - очікувані темпи зростання NOPLAT;

  ROIC - рентабельність інвестованого капіталу;

  NOPLAT1 - нормальний рівень прибутку від основної діяльності завирахуванням скоригованих податків в першу постпрогнозний рік.

  Коли розрахована Terminal Value, можна визначити підсумкову оціннувартість компанії Eguity Value (EV), що дорівнює:

  EV = TCV + I - ND (1.6)

  , де TCV - загальна корпоративна вартість компанії;

  I - вартість інвестицій;

  ND - вартість чистого боргу.

  Після обчислення середньозважених витрат на капітал (WACC) визначаєтьсядисконтують множник, що дозволяє розрахувати поточну вартість вільнихгрошових потоків компанії (PV of FCF).

  Аналітики прогнозують щорічні темпи зростання грошових потоків компанії,які не можуть перевищувати середні темпи зростання економіки країни в цілому.
  Темп зростання, що позначається g, поряд з показником середньозважених витрат накапітал (V), беруть участь у так званій формулі Гердона для визначеннявартості постпрогнозного періоду.

  TV = (FCF1 * (1 + g))/(r - g) (1.7)

  Ця формула є спрощене алгебраїчне виразсуми нескінченного ряду з постійними r і g.

  Розраховані за допомогою моделі DCF основні економічні показники длякомпанії «Лукойл» представлені в таблиці 1.

  Модель дисконтованих грошових потоків (DCF) компанії «Лукойл» ($ US, млн.).
  | Зростання майбутніх грошових потоків (%) | 4 |
  | Вартість постпрогнозного періоду (Terminal Value) | 9128 |
  | Terminal Value (як% загальної корпоративної вартості) | 55% |
  | Загальна корпоративна вартість | 16707 |
  | + Вартість інвестицій | 416 |
  | - Чистий борг (2003) | 1825 |
  | Вартість компанії | 15298 |
  | Кількість акцій (млн. шт.) | 850,6 |
  | Вартість на акцію, ціна акції ($ US) | 17,98 |

  Джерело: дані компанії, CSFB

  * 2001 г - фактичні дані за 2001 рік, 2002 п, 2003 п і т.д. --прогнозовані дані на 2002, 2003 - до 2010 р.

  Таким чином, запланована намічена ціна акцій «Лукойл» на 12місяців вперед з використанням моделі дисконтованих грошових потоківскладає 18 дол США.

  Інші підходи до оцінки Terminal Value пов'язані з розрахункомліквідаційної вартості і засновані на 2-х коефіцієнтах: ціна/прибуток таринкова/балансова вартість.

  В основі найбільш популярного методу - методу коефіцієнта ціна/прибуток
  (Price/Earning ratio - P/E) лежить припущення про те, що вартістькомпанії кратна її майбутнім прибутків в постпрогнозний період.

  Але виникає питання: чи можна застосовувати цю формулу, формулу Гердона,для розрахунку вартості сучасної російської нафтової компанії вдіючих умовах ринку?

  У нафтовому бізнесі період віддачі на інвестиційний капітал значнобільше, ніж для багатьох інших видів бізнесу, наприклад, торгівлі,недвижимости, фармацевтики і навіть електроенергетики. Період прогнозуванняден. потоків повинен охоплювати строк до 10 років. Це обумовлено багатьматехнологічними особливостями нафтової промисловості.

  Список літератури.

  1. Коуклед. Т., Коллер Т., Міррін Д. Вартість компанії: оцінка і управління. М., Зао «Олимп-бизнес», 2000 р.
  2. Кендалл М., Стюарт А. Розвиток теорії статистики. Лондон, Чарльз-

  Гріффінд. 1966.
  3. Нортон С.В. Вертикальні інтеграції та систематика ризику: теоретична економіка. 1993.
  4. Бачеле Л. Аналіз та теорія пропозиції. 1910.
  5. Самельсон П.А. Раціональна теорія, що гарантує ціну: промисловий менеджмент. 1965р.
  6. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. «Гардарика», 2002.
  7. Цивільний кодекс РФ із змінами та доповненнями станом на 15 квітня 1997 Частина I разд 1.
  8. Журнал «Менеджмент у Росії і за кордоном», № 6, 2002 р.
  9. Журнал «Управління персоналом», № 9 (86), 2003 р.

  -----------------------< br>[1] Коуклед. Т., Коллер Т., Міррін Д. Вартість компанії: оцінка іуправління


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status