ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Цивільне право в ході історії
       

   

  Держава і право

  МОЛДАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  Кафедра теорії та історії

  держави і права

  Навчальна дисципліна:

  Історія румунського права

  Курсова робота

  «Цивільне право в ході історії»

  Виконав

  Студент II курсу, 28 групи

  Миргородський Олександр

  Науковий керівник:

  Лупашко Зінаїда Сезонтовна

  Кишинів 2002

  ЗМІСТ

  1. Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

  2. Визначення цивільного права ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

  3. Система цивільного права ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9

  4. Цивільне право в період військової демократії і в період правління

  Буребісти ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11

  5. Цивільне право в період панування Риму ... ... ... ... ... ... .13

  6. Цивільне право у давньо-румунського народу (IV-IX, IX-XIII століття) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 19

  7 . Цивільне право в період панування турецької Порти ... 22

  8. Цивільне право в новий час і сучасне цивільне право

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24

  9. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 25

  10. Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26

  ВСТУП

  В основі будь-якого суспільства лежать цивільні правовідносини. Громадськийправо є однією з основних галузей, що характеризують ту чи іншусуспільну систему.

  Визначення цивільного права відноситься до категорії таких понять, надформулюванням яких протягом багатьох століть схрещувалися кращі умилюдства. Боротьба, однак, велася не тільки в теоретичному плані.
  Соціальні потрясіння, в результаті яких деколи здригався весь світ,однією з головних причин мали, в кінцевому рахунку, спроби змінитисклалися цивільні правовідносини, затвердити новий стиль цихвідносин. В одних випадках подібні спроби завершувалися успішно, в інших --зазнавали краху. Траплялося, що суспільство переходило на новий, більш високийщабель свого розвитку. Але відбувалося й таке, що в результаті ламаннявідносин власності суспільство виявлялося відкинутим далеко назад іпотрапляло в ситуації, з яких найчастіше не знало виходу.

  На прикладі права власності: в період, коли робилися спробибудівництва соціалізму, була скасована приватна власність на знаряддя ізасоби виробництва, були знищені відносини між роботодавцем іпрацівником як експлуатація людини людиною, була встановленасоціалістична власність на знаряддя і засоби виробництва. Приватнавласність була замінена соціалістичної власністю у формі правадержавної власності, а особиста власність була похідною відсоціалістичної власності. Допускалося лише існування права дрібноїтрудової особистої власності.

  В даний час, у результаті корінних змін, що відбуваються всуспільстві, поняття власності та право власності набувають новогозначення. Всі ці зміни знаходять своє відображення в нормативних актах,які зовсім по-іншому регламентують відносини власності. Звичайно, наданому етапі існує ще безліч проблем правового регулюванняцивільних відносин. Багато в чому це пояснюється тим, що дана галузьстрімко розвивається, складаються нові суспільні відносини, заякими не завжди встигає право. Однак основні кроки у розвитку тавидозміні цієї галузі вже зроблено: зокрема, основні положення та принципи цивільного правазакладені у Вищому Законі суспільства і держави - Конституції Республіки
  Молдова від 29.07.1994, і знайшли свій подальший розвиток у цивільномукодексі, цивільно-процесуальному кодексі, закон про власність,земельному кодексі, лісовому кодексі, шлюбно-сімейному кодексі, водному кодексіі в інших нормативних актах, що регламентують в тій чи іншій міріправовідносини власності.

  Визначення цивільного права

  Будь-яка система права складається з взаємодіючих елементом (підсистем).
  Такими підсистемами є різні галузі права. Під галуззю праварозуміється сукупність правових норм, що регламентують одноріднівідносини у певній сфері суспільних відносин на основіспецифічних методів і загальних принципів [1]. До окремих галузях прававідносяться: конституційне, сімейне, цивільне, трудове,адміністративне, кримінальне, фінансове право та інші галузі права.
  Незважаючи на відмінності в характері галузей права, система права маєвнутрішньої узгодженістю і єдністю, що спирається на соціально -економічні та організаційно-правові форми [2].

  До соціально-економічних форм відносяться: єдність економічногоустрою країни, рівноправність всіх видів власності, єдність політичнихінститутів та ін

  У правовому відношенні внутрішня узгодженість системи прававизначається основними правовими принципами, закріпленими Конституцією
  Республіки Молдова та іншими законами, на яких базується система правав цілому, а також єдністю критеріїв, покладених в основу розмежуваннягалузей права і визначають функціональні особливості кожної з них.
  Такими критеріями є: предмет правового регулювання, тобтопевне коло суспільних відносин, регульованих даною галуззюправа; метод правового регулювання, тобто певна сукупністьприйомів і засобів, за допомогою яких дана галузь права впливає нарегульовані нею суспільні відносини; функції, що виконуються даноїгалуззю права, тобто спеціальні завдання, які вирішує дана галузьправа в загальній системі права і які відмежовують дану галузь права відінших галузей права і ін

  Зупинимося на визначенні цивільного права.

  Термін "цивільне право" виникла дуже давно. Він відомий правознавстваз часів Древнього Риму і походить від латинського "jus civile" - правоцивільне, під яким розумілося право римських громадян. Згодомцей термін отримав загальне поширення і зустрічається в усіх системахправа, хоча зміст його в певній мірі змінюється зі зміноюекономічних, політичних і культурних умов того чи іншогосуспільства [3].

  У теорії цивільного права наводилося безліч визначенніцивільного права як самостійної галузі права.

  Цивільне право - як галузь права, являє собою сукупністьправових норм, що регулюють на засадах рівності майнові відносини,що виступають в товарно-грошовій формі, а також пов'язані (і деякі непов'язані) з майновими особисті немайнові відносини [4].

  На думку Красавчікова О.А., цивільне право - це система норм,яка регулює майнові, особисті немайнові, творчі ідеякі організаційні відносини, що складаються між організаційно імайново відокремленими організаціями, між ними та громадянами, а такожміж громадянами на засадах рівності, плану та ініціативи учасників цихвідносин [5].

  Белея визначає цивільне право як галузь права, що регламентуємайнові відносини і особисті немайнові відносини, що виникаютьміж юридично рівними фізичними та юридичними особами [6].

  Усяке визначення повинно охоплювати лише самі головні, істотніознаки явища, достатні для виявлення його специфіки. Післяпридбання незалежності і суверенітету Республіка Молдова початкустворювати свою власну нормативну базу, яка регламентує цивільно -правові відносини. Так, була прийнята Конституція Республіки Молдова,прийняті: закон про власність, яким було встановлено нові форми і видивласності, Чакон про підприємництво і підприємствах, якимвизначені нові суб'єкти цивільного права, та ін

  Виходячи з вищевикладеного, запропоную визначення цивільного права яксамостійної галузі права, що регулює майнові відносини, атакож пов'язані (і деякі не пов'язані) з майновими особистінемайнові відносини, що складаються між підприємствами,організаціями та установами, між ними та громадянами, а також міжгромадянами па засадах юридичної рівності учасників цих відносин [7].

  Визначивши громадянське право в такій формі, я зобов'язаний дати його короткухарактеристику (пояснення):

  По-перше, цивільне право є самостійною галуззю права,тобто представляє сукупність певних юридичних норм, що регулюютьоднорідні відносини. Ці норми становлять джерела цивільного права,які й обумовлюють зміст цивільного права. Сукупністьюридичних норм поділяється на інститути громадянського права. Інститутцивільного права являє собою сукупність правових норм,регулюють однорідні відносини. Прикладами інститутів цивільного праваможуть служити наступні інститут суб'єктів цивільного права, інститутугод, інститут представництва, інститут право власності, інститутзобов'язального права, інститут спадкового права і т.д.

  По-друге, з наведеного вище визначення випливає, що громадянськеправо регламентує дві великі категорії суспільних відносин - цемайнові відносини, а також пов'язані (і деякі не пов'язані) змайновими особисті немайнові відносини. Ці дві великі груписуспільних відносин і становлять об'єкт цивільного права.

  Третім елементом, що характеризують цивільне право, є суб'єктицивільних правовідносин: фізичні особи, підприємства, організації таустанови, які у більшості випадків є "колективлюдей "і виступають у цивільних правовідносинах як" юридична особа ", атакож держава та державно-правові освіту.

  Наступним ознакою, характерним для цивільного права, єюридична рівність суб'єктів цивільного права. Закон визнаєучасників цивільних правовідносин юридично рівними незалежно відтого, якими економічними благами фактично має той чи іншийсуб'єкт цивільних правовідносин.

  Система цивільного права

  Кожна галузь права містить в собі певну кількість правовихінститутів. Відповідно, і система цивільного права являє собоюсукупність цивільно-правових інститутів.

  Цивільно-правовий інститут являє собою сукупність цивільно -правових норм, що регулюють однорідні відносини. Такими інститутамиє, наприклад, цивільно-правові інститути угод, осіб,представництва, зобов'язань купівлі-продажу, найму, дарування і т.д.

  Система цивільного права складається з двох частин: перша частина - Загальна; друга частина - Особлива.

  Загальна частина цивільного права містить в собі норми і інститути,що містять загальні та відправні положення, дія яких поширюєтьсяна які регулюються цивільним правом відносини. Загальна частина ділиться на рядвзаємопов'язаних правових інститутів. Сюди відносяться:

  Загальні положення, що містять норми про цілі і завдання цивільного права,суб'єктів цивільних правовідносин, угоди, представництво ідовіреність, а також про позовної давності.

  Право власності охоплюється нормами, що визначають деякі загальніположення про право власності, а також нормами, що регулюють відносиниприватної власності, власності територіально-адміністративниходиниць, спільній власності, захисту права власності.

  Зобов'язальне право включає норми, що регулюють загальні положення прозобов'язання: виникнення зобов'язань, їх виконання, способизабезпечення виконання зобов'язань, відповідальність за зобов'язаннями іприпинення зобов'язань. До спеціальних нормам зобов'язального прававідносяться норми, що регулюють договірні і позадоговірні зобов'язання.

  Інститут шлюбу і сім'ї, містить норми, що регулюють відносини,що виникають в результаті укладення шлюбу.

  Авторське право, винахідницьких прав і т.д. містить норми,регулюють відносини, що виникають у зв'язку зі створенням і використаннямрезультатів творчої діяльності.

  Спадкове право включає норми, що регулюють майновіі деякі немайнові відносини, що виникають у зв'язку з переходом праві обов'язків після смерті громадянина.

  Правоздатність іноземних громадян та осіб без громадянства. Застосуванняцивільних законів іноземних держав і міжнародних договорів [8].

  ПЕРІОДИ ВІЙСЬКОВОЇ ДЕМОКРАТІЇ ТА ПРАВЛІННЯ Беребіста

  У період військової демократії не існувала будь-якогозаконодавства, тому що ще не з'явилося такого поняття якзаконотворчість (на досліджуваних нами територіях). З цього випливає, що іцивільного права теж не було. Звичайно, деякі військові відносинимали місце, але дані відносини, поведінкові рефлекси регламентувалисянормами моралі, яка щільно межувала зі звичаєм.

  Лише з приходом до влади Буребісти ситуація радикально змінилася. Цевже були не племінні освіти, Беребіста об'єднав їх разом (племена)і створив єдину державу, сутність і зміст якого стала набагатоглибше, ніж просто об'єднання осіб за інтересами. З приходом Буребісти, вдержаві з'явилися кордони, податки, правління стало авторитарним, аленайголовніше, що на території держави з'явилися закони.

  Не можна сказати, що Беребіста був новатором у сфері закону, намвідомі більш стародавні пам'ятники права, такі як: закони Ману, закони
  Хаммурапі, закони дванадцяти таблиць. Але, на своїй території він бувпіонером у законотворчості, він скористався досвідом сусідніхдержав і застосував їх досвід на гето-дакійських землях. Якщо конкретніше, вінрозпорядився зібрати всі звичаї (cutuma) держави і об'єднати їх уодному збірнику (збором звичаїв займався верховний жрець Деценей). Збіркаотримав назву Bellaginess і був споруджений в ранг закону.

  Перший інститут цивільного права - власність. Власність вданий момент ділиться на колективну і приватну. Наступний інститутцивільного права - зобов'язання, які в основному випливали здоговорів. Основні договору на той період: договір купівлі-продажу, обміну,позики, а також специфічний договір побратимства (обидві сторони ставилисяодин до одного як брати). Всі договори укладалися в усній формі, а такожз різними ритуалами.

  Спадщина передавалося тільки по чоловічій лінії, в усній формі, ввипадку, якщо не було синів, вдавалися до договору побратимства.

  Інститут шлюбу і сім'ї. Шлюб полягав за допомогою покупки нареченої,ціна залежала від її особистих якостей (чи гарна господиня, охайність чи вона,цнотлива чи що?). У разі відсутності цих якостей, жінка могла купуватисобі самостійно чоловіка. Сім'я була патрилокальний (родина жила в будинкучоловіка), патріархальної (головою в сім'ї був чоловік), патрилінійні (спорідненістьпередавалося по чоловічій лінії), чоловік мав право на життя дружини і дітей.
  Наречена була зобов'язана привести в дім чоловіка посаг.

  період римського панування

  Після перемоги римських військ над військами Дечебал в Троянської війни (101 -
  102, 105-106 рр..), Дуже багато чого змінилося на румунських землях, у тому числіі законодавство. Законодавство змінилося на Ius Italicum, так як цятериторія увійшла до території Риму.

  Терміном "цивільне право" у сучасних системах права (ібуржуазного, і соціалістичного) позначають в основному ту область права,яка регулює майнові відносини в цьому суспільстві.

  У латинській мові слову "цивільний" відповідає, взагалі кажучи,слово civilis. Однак ius civile в римському праві за своїм змістом невідповідає сучасному терміну "цивільне право". Ius civile вримському праві має різне значення. Цим терміном позначається першвсього споконвічне національне давньоримське право, що поширює своюдію винятково на римських громадян - квірітов; тому воно ііменується також квірітскім правом. У цьому значенні ius civile.протиставляється "праву народів" (ius gentium), дія якогопоширювалося на все римське населення (включаючи так званихперегринів). Оскільки ius gentium регулювало майнові відносини,виникали і між перегринами, і між римськими громадянами, і між тимита іншими, воно являло собою різновид римського цивільногоправа. Треба зауважити, що тим самим терміном ius gentium римські юристипозначали і подавати їм більш широку філософську категорію --право загальне для всіх народів, вважаючи, що сюди входять правила,підказуємо самою природою людини, вони вживали для позначенняпов?? ї категорії також вираз ius naturale, природне право.
  Ius civile в інших випадках протиставляється тій системі права, якасклалася в практиці преторів (і деяких інших магістратів) і іменуєтьсяпреторським правом. У цьому протиставленні ius civile позначає нормиправа, які виходять від народних зборів, пізніше - сенату.

  Таким чином, цивільному праву (у сучасному розумінні) у Римі більшабо менш відповідала лише сукупність усіх трьох названих систем --цивільного права, права народів і права преторського. В якості єдиноготермін для всієї цієї сукупності найбільш придатним є iusprivatum, приватне право.

  Необхідно відмітити таку особливість: з одного боку поняттясучасного цивільного права ширше, ніж Ius civilis, але з іншого боку
  - Вже, так як в об'єкти вивчення Ius civilis входили всі відносини, нещо стосуються держави, у тому числі й відносини, що випливають з порушення,при тому навіть з вбивства, зараз же, даний об'єкт регулювання належить докримінального права [9].

  Розповімо тепер в іменах про права та обов'язки громадян у цей період:

  Права і свободи римських громадян:

  1) Політика: обирати і бути обраним;

  2) Військовий стан: жити в легіонах, висувати свою кандидатуру на пост військового ватажка;

  3) Цивільні справи: укладати всілякі угоди; < p> 4) Сім'я: право укладати угоди з усіма верствами населення.

  Права і свободи латинів:

  1) Політика: тільки обирати;

  2) Військове стан: не мали;

  3) Цивільні справи: укладати угоди з лімітованої сумою;

  4) Сім'я: тільки з собі подібними і нижче рівнем.

  Права і свободи колонів були схожі з правами латинів.

  Права і свободи перегринів (місцевих жителів) регламентувалися нормами

  Ius gentium - в цілому, убоге наділення права і свободи. < p> Права і свободи у рабів були відсутні, так як вони не вважалися суб'єктами права, а лише об'єктами (тобто річчю).

  Була відома квіріцкая (у привілейованих шарів), преторським (підзахистом преторських эдилов) і провінційна (могла бути в будь-який моментекспропрійована на користь власника) види власності.

  Даному періоду характерна поява суду - державного органувиносить рішення в будь-яких питаннях і мають силу закону. З'являютьсята інші суб'єкти цивільних правовідносин, такі як юридичні особи.
  На той момент, юридичні особи не популярні і не розвинені як інститут, алесаме звідти бере свій початок нинішній інститут юридичних осіб.

  Сімейне право:

  У доюстініановом праві розрізняли шлюб aum manu mariti, тобто шлюб змужньо владою, в силу якої дружина вступала під владу чоловіка (або йогодомовладики, якщо чоловік сам був підвладним особою), і шлюб sine manu, приякому дружина залишалася підвладної раніше домовладики або буласамостійною особою. Шлюб sine manu по зовнішності був схожий наконкубінат (співжиття, не заборонене законами), але відрізнявся від ньогоспеціальної affectio maritalis, наміром заснувати римську сім'ю, мати івиховувати дітей (liberorum quaerendorum causa).

  Умови вступу в шлюб:

  1). Необхідно було вільна згода нареченого і нареченої, а якщо вониперебували під владою домовладики, то також - згода домовладики
  (втім, якщо домовладика відмовляв у згоді без достатньої підстави,його можна було примусити через магістрат).

  2) Потрібно було досягнення шлюбного повноліття (14 років - длячоловіків, 12 років - для жінок).

  3) Не допускався шлюб особи, яка мала (неприпинення) шлюбі.

  4) Необхідно було, щоб наречені особи мали ius conubii
  (право на одруження). До Юстиніана на цій підставі не могли укластизаконного римського шлюбу деякі категорії чужоземців (шлюб між римськимгромадянином чужа вважався неприпустимим з політичнихміркувань; метою цієї заборони було перешкодити чужа шляхомвступу по шлюбу в сім'ю римського громадянина отримати права римськогогромадянства).

  Шлюбний союз припинявся: а) смертю одного з подружжя, б) втратою свободи одним з подружжя, в) розлученням.

  Розлучення в класичну епоху був вільним і допускався як по обопільноюзгодою подружжя (divortium), так і за одностороннім заявою відмови відшлюбного життя (repudium). У період абсолютної монархії були встановленіістотні обмеження розлучення. Розлучення з обопільної згоди подружжя бувзаборонений Юстиніаном. Односторонні заяви про розлучення були допущені ввипадку, якщо інший чоловік порушив вірність, робив замах на життя першогочоловіка або допустив якесь інше винну дію. Допускає розлучення ібез вини другого з подружжя, але з поважної причини (наприклад,нездатність до статевого життя; бажання вступити до монастиря, в чомупозначився вплив церкви). Односторонній розлучення без поважної причинисупроводжувався накладенням штрафу (але все-таки шлюб вважався припиненим).

  Зобов'язальне право:

  Існувала велика кількість контрактів, які можна розділити наокремі види, виходячи з форми угоди, предмета чи об'єкта угоди, навіть уЗалежно від визначення угоди (як наприклад, безіменні угоди):

  Вербальний контракт - договір, що встановлює зобов'язання verbis
  (словами), тобто договір, який одержує юридичну силу за допомогою і змоменту проголошення відомих фраз.

  Літеральний (письмовий) контракт - договір, який повинен буввідбуватися на листі (litterae - лист): "litteris fit obligatio", тобто
  «Зобов'язання виникає за допомогою запису, листи».

  Реальний контракт - договір, що змінив своїм приходом договір nexum
  (відомий нам, як договір з проведення ритуальних дій івимовою певних фраз), даний договір набагато простіше і головнейого умова - це наявність об'єкта договору за укладання угоди та реальнаїї передача.

  Безіменний контракт - договору, що не увійшли в попередні категорії.

  Право успадкування:

  У даний період вже існувало два види спадкування:

  - Спадкування за заповітом, мало досить громіздку форму, але з часом спрощувалося. Попри на це, для дійсності заповіту необхідно було семеро свідків. Заповіт могло бути виконане як у письмовій, так і в усній формі. Також існував метод заповіту, коли використовувалися публічні органи, наприклад суд. Або, можна було надіслати свій заповіт на зберігання в канцелярію

  Сенату. Необхідною умовою вважалося - обов'язкова частка прямих родичів у спадкування.

  - Спадкування за законом, просто для розуміння - прямі родичі отримують більшу частину, при прояв чвар з приводу спадщини спадщина ділив суд на розсуд магістрату. Якщо всі спадкоємці відмовилися від спадщини або їх просто не виявилося (спадкоємців), то дане спадкування отримувало назву - виморочність. Спочатку, дане спадщина вважалося нічийним, і його міг забрати будь-який бажаючий, в часи ж принципату, така спадщина діставалося державі.

  Цивільне право у давньо-румунського народу (IV-IX, IX-XIII століття)

  Джерелом права на той момент було Legea?? rii.

  Legea?? rii - сукупність норм поведінки давньо-румунського народу,які регламентували відносини між громадами та громадами у всіхгалузях права: цивільне право, кримінальне право, судоустрій ісудочинство.

  Для цивільного права того часу характерно відділення деякихінститутів. Що пов'язано з появою нової галузі - кримінальне право. Зцього моменту об'єктом регулювання цивільного права стаютьмайнові відносини і особисті немайнові (не) пов'язані змайновими. Зобов'язання з деліктів та інші інститути відходять докарного права.

  Звичайно, з падінням Римської Імперії правова система румунських князівствдуже багато втратила, але з іншого боку не можна не сказати про сильнийвплив Візантії, а відповідно і підтримка правової системи наналежному рівні.

  Власність:

  - колективна

  - приватна

  Приватна власність ділилася на рухоме (худоба, придане,прикраси) і нерухому (будинок, земля). Найціннішим видом власності булаземля. Обробка землі була дуже важка. Для обробки потрібно багаторобочої сили, тому, запрошувалися родичі для сприяння. Цейфактор і був джерелом для нового інституту цивільного права --протемісіса (перевага родичів при купівлі землі). При продажуземлі існувало дві умови:

  1. Чи не дозволялася продаж землі за межами громади.

  2. Привілейованими покупцями були родичі.

  У цей період існувало два фонди: резервний і військовий (створювався здоходів общинників). Гроші з військового фонду використовувалися у разі війнидля будови дорого, для годування армії тощо Резервний фондвикористовувався у разі стихійних лих.

  Спадщина:

  передавалися тільки по чоловічій лінії. Існувало два види спадщини:за заповітом і за законом. Спадщина за заповітом передавалося в уснійформі, посмертним словом (повинні були бути присутніми п'ять свідків ісвященик). У випадку, коли було відсутнє заповіт - майнопередавалося за законом. Існували спадкоємці-черговики:

  - діти (сини);

  - брати (в разі, коли не було братів, вдавалися до побратимству), всі категорії були зобов'язані видавати заміж доньок померлого з приданим;

  - батьки (батько, вітчим);

  - Племінники від братів.

  У разі відсутності спадкоємців все майно передавалося в резервнийфонд громади.

  Шлюб і сім'я:

  Укладення та розірвання шлюбу було в компетенції церкви, якарегламентувала ці питання відповідно з релігійними канонами.

  Умови для укладення шлюбу:

  - згода обох сторін (батьків);

  - Вік (хлопчики - 14 років, дівчинки - 12 років);

  - Єдина релігія;

  - Відсутність спорідненості до 4 коліна.

  Розірвання шлюбу не дозволялося, але існували винятки:

  - Невиліковна хвороба одного з подружжя (проказа, халера);

  - Подружня невірність (відсутність дружини один день, чоловіка п'ять років);

  - Відхід у чернецтво одного з подружжя.

  Сім'я була патрилокальний, патрилінійні, патріархальної.

  язання:

  З правовідносин: зобов'язання допомагати на весіллі, на похоронах іпр.

  Умови укладення угод:

  - Обопільне згоду обох сторін;

  - Присутність предмета договору;

  - Спеціальні ритуали, як рукостискання і могорич.

  Договору полягали тільки в усній формі.

  Період панування ТУРЕЦЬКОЇ ПОРТИ

  Ще до встановлення диктатури Османської Імперії з'явився інституттісно пов'язаний правом протемісіса - вотчина. Вотчина говорить про характеродержання будь-якої ділянки землі. Існувало три види вотчини:

  1) Родова вотчина - це земля була отримана у спадок і має і господар має обмежене коло прав стосовно цієї землі. Так, наприклад, при спробі розпорядження даної землею (продаж),

  (дарування і заповіт чужим особам було заборонено) - господар був зобов'язаний сповістити своїх родичів. Якщо ж, він їх не попереджав, то вони завжди мали право викупити землю у нового власника.

  2) набутих вотчина - виникала в результаті певних угод. Нею можна було спокійно розпоряджатися, але після передачі в спадщину, вона ставала родовою вотчиною.

  3) Вотчина, жалувана господарем - правом протемісіса мав господар.

  У цей період право протемісіса було доопрацьовано , тепер кількістьчерговиків на продаж збільшилося, якщо раніше це були тількиродичі, то тепер і співвласники даної землі (в другій черзі), івласники сусідніх (що межують) дільниць (в третю чергу).

  Спадщина:

  З 1562 в боярської сфері стали застосовувати письмові заповіти, прияких свідки не потрібні, в іншому разі - п'ятеро свідків. Длятого, щоб заповіт вважалося дійсним, спадкодавець мавзалишити частину спадщини дітям. Вже близько двох століть якспадкодавця може виступати і жіноча половина, нарівні з чоловічою.
  Позашлюбні діти наслідували тільки майно матері. Усиновлені дітимали право ділити майно батьків разом з рідними дітьми.

  Складніше було з передачею землі, яка включала в себе цілісела, існувала три способи:

  1) коли сам спадкодавець зазначав у заповіт кому і скільки земліналежить;

  2) коли між родичами укладається договір про розділ майна;

  3) коли комісія при господарсько раді вирішувала кому і скільки землівиділити.

  Новий Час І НАШІ ДНІ

  Багато чого про цей час я говорити не буду, тому що це питання більшепідпадає під предмет вивчення дисципліни Цивільного Права Республіки
  Молдови, а не Історії румунського права.

  Скажу лише основне, а саме:

  - Цивільне право використовує як джерело римське право, що по іншому називається рецепцією римського права

  (Кодекс Наполеона).

  - Цивільне право не стоїть на місці, вона до цих пір росте і розвивається, на очі - прийняття нового цивільного кодексу та інших нормативних актів.

  - Безліч запозичень з досвіду інших країн, так РМ вступила в новий вид відносин - капіталістичні

  (ринкові) відносини. Тому, набагато простіше скористатися досвідом інших держав.

  ВИСНОВОК

  Пройшовши весь курс історії румунського права, я не можу не помітитинерівний шлях держави в цілому, і звичайно, цивільно-правовихінститутів зокрема.

  Історія розвитку цивільного права була непостійною: то зростання, тоспад. Багато чого залежало і в даний момент залежить від впливу сильнішихдержав, а також від сусідства з іншими країнами.

  Як я вже сказав, цивільне право ніколи не стояло на одному місці,завжди з'являлися нові суспільні відносини, в наслідок закріпленізаконом.

  За моїми розрахунками, цивільні правовідносини займають більше половини відвсіх галузей права, тому ця тема заслуговує нашої уваги.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1) N. Popa. Teoria general? a dreptului. Bucure? Ti, 1992
  2) Радянське цивільне право. Підручник. Під редакцією Грибанова В.П. Том
  1 .- М: Юрид. Літ., 1979,
  3) Цивільне право. Підручник. Під. Ред. Суханова Е.А. Том 1. М: БЕК, 1993
  4) Радянське цивільне право. Підручник. Під редакцією Грибанова В.П.
  5) Радянське цивільне право. Підручник. Под ред. Красавчікова О.А., Том 1 .-
  М: - вища. школа
  6) Gh. Beleiu. Drept civil Roman - introducere оn dreptul civil. Subiecteledreptului civil. - Bucure? Ti. Casa de editura? I presa "? Ansa" SRL, 1992
  7) Кібакі Г.А., Кирияк А.І. Цивільне право, Короткий курс лекцій,законодавство, Cardidact-1998
  8) Курс лекцій з історії румунської права, Лупашко З.С.
  -----------------------< br>[1] N. Popa. Teoria general? a dreptului. Bucure? Ti, 1992, pag. 154
  [2] Радянське цивільне право. Підручник. Під редакцією Грибанова В.П. Том
  1 .- М: Юрид. Літ., 1979, стор 4
  [3] Цивільне право. Підручник. Під. Ред. Суханова Е.А. Том 1. М: БЕК,
  1993, стор 8
  [4] Радянське цивільне право. Підручник. Під редакцією Грибанова В.П.,стор 28
  [5] Радянське цивільне право. Підручник. Под ред. Красавчікова О.А., Том
  1 .- М: - вища. школа, стор 3
  [6] Gh. Beleiu. Drept civil Roman - introducere оn dreptul civil.
  Subiectele dreptului civil. - Bucure? Ti. Casa de editura? I presa "? Ansa"
  SRL, 1992, pag. 25
  [7] Кібакі Г.А., Кирияк А.І. Цивільне право, Короткий курс лекцій,законодавство, Cardidact-1998
  [8] Кібакі Г.А., Кирияк А.І. Цивільне право, Короткий курс лекцій,законодавство, Cardidact-1998
  [9] І.Б. Новицький, Основи римського цивільного права, Підручник, М.,
  Зерцало, 2000


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status