ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Ідеї правової держави та його основні ознаки
       

   

  Держава і право

  ІДЕЇ ПРАВОВОГО ДЕРЖАВИ І ЙОГО ОСНОВНІ ОЗНАКИ.

  П Л А Н

  Введення.
  1. Ідеї правової держави в давнину.
  1. Ідеї правової держави в епоху феодалізму.
  1. Ідеї правової держави в період ранніх буржуазних революцій.
  1. Розвиток концепцій правової держави в Україні.
  1. Погляди сучасних дослідників держави і права
  1. на проблему правової держави.
  1. Правова держава за Хропанюк В.Н.
  1. Основи правової держави.
  1. Основні ознаки правової держави.
  Висновок.

  - 3 -

  Правова держава як визначена теоретична кон -концепцій і відповідна практика має довгу і повчальнуісторію. Сам термін "правова держава" (Rechtsetaat) міцноутвердився в німецькій літературі в першій третині ХІХ століття (впрацях К.Т. Валькера, Р. фон Моля та ін), а в подальшому напів -чіл широке поширення, у тому числі і в Росії, де середприбічників теорії правової держави були Б.Н. Чіче -рин, Б.Ф. Кістяківський, П.І. Новгородцев та ін

  Але різні теоретичні концепції, які виражали ідею іпоняття правової держави, сформувалися набагатораніше.

  Вже в стародавньому світі розпочалися пошуки принципів, форм і конс -трукцій для встановлення належних взаємовідносин, взаємозалежний -мосту і погодженої взаємодії права і влади. У про -процесі поглиблюються уявлень про право і державу досить бурх -але рано сформувалась ідея про розумність і справедливість такоїполітичної форми суспільного життя людей.

  Символічним відображенням подібних уявлень став образ
  Богині Правосуддя (з пов'язкою на очах, з мечем і вагами право -суддя), яка уособлює єднання сили і права: що охороняється боги -ній порядок в рівній мірі обов'язковий для всіх. За поданням -ям стародавніх цей образ правосуддя (який залишається, до речі кажучи, ісьогодні найбільш підходящим символом для правової держави)відображає суть і ідею не тільки справедливого суду як спеці -ального органу, але й ідею справедливої державності вооб-

  ще (справедливої організації влади в людському суспільстві).

  Цілий ряд положень, значимих для послідуючих уявлень проправову державу був розроблений ще античними авторами. У їх числіположення про владу закону як поєднання сили і права (Аристотель та інші); про розрізнення правильних і неправильних форм правління, про змішаномуправлінні і про роль права у типології державних форм (Сократ, Платон,
  Арістотель, Полібій, Цицерон); про співвідношення природного і волівстановленого права (Демокрит, софісти і ін); про рівність людей поприродним правом (римські юристи, стоїки); про право якмірило справедливості, що регулює нормисуспільства (Арістотель); про державу (республіку), як "справу народу", якправове спілкування і загальний "правопорядок" (Ціцерон); просфери приватного і публічного права, про вільну особистість якюридичну особу, суб'єкт права (римські юристи).

  В епоху переходу від феодалізму до капіталізму вирішальне зна -чення набувають проблеми політичному влади і її формальнорівний для всіх правової організації у вигляді упорядкованої сис -теми розділених державної влади, що відповідає но -вому відношенню соціально-класових і політичних сил. Юриди -чеський світогляд нового висхідного класу вимагало ут -вержденія нових уявлень про свободу людини за допомогоюрежиму панування права і в приватних, і в публічно-політичнихвідносинах.

  У період розпаду феодалізму ідеї правовоїдержавності з позиції історизму виклали прогресивнімислителі того часу Н. Макіавеллі і Ж. Боден. У своїй теорії
  Макіавеллі на основі багатовікового досвіду існування дер -дарств минулого і сьогодення зробив спробу пояснити прин -Ціп політики, осмислити рушійні розвитку політичного життя зтим, щоб зобразити контури ідеальної держави, найкращимчином відповідає потребам його часу. Мета державивін бачив у можливості вільного користування майном ізабезпечення безпеки для кожного. При розгляді питанняпро державні форми перевага віддавалася республіці, так яксаме республіка в більшій мірі відповідає вимогам рівності і свободи.

  Боден ж визначає державу як правове управліннябагатьма родинами і тим, що їм належить. Завдання державної адмін -тва, на його думку, полягає в тому, щоб забезпечити права ісвободи.

  У період ранніх буржуазних революцій у розробку концеп -ції правової держави значний внесок зробили філософіюфы-мислителі і просвітники, такі як Г. Гроцій, Б. Спіноза,т. Гоббс, Ш. Монтеск 'є, Д. Дідро, П. Гольбах, Т. Джефферсон ібагато інших.

  З цих навчань ми виділимо найбільш важливі положення в пра -вовом державі.

  - 6 -

  Гроцій був першим видатним теоретиком школи природно -го права. Правові інститути феодалізму Гроцій вважав проти -речащімі природі людини, тому він висунув вимоги ново -го права, "що відповідає законам розуму". Метою держави вінвважав охорону приватної власності, за допомогою таких правоус -тановленій, які забезпечували б кожній людині вільнекористування своїм надбанням за згодою усіх. Джерелом будь-якоїформи держави за вченням Гроція є громадський дого -злодій, тому при створенні держави народ може обрати будь-якуформу правління, але, обравши її, народ зобов'язаний коритися пра -ставника.

  Так само як і у Гроція, у Дідро державна влада мож -ника як продукт суспільного договору, який надає про -вин організовану політичну форму. Люди лише частковопередають державі свою природну незалежність, з метоюзабезпечення інтересів і об'єднання волі і сили всіх. Державної адмін -ничих владу, отже, заснована на волі народу, якийє сувереном.

  "Лише нація є істинний суверен; справжнім законодавцемможе бути лише народ, лише воля народу є джерелом за -літичної влади. "

  Головна мета держави, за Дідро, є забезпечення не -от'емлемих прав громадян та їх щастя. Ідеї Дідро продовжив іобгрунтував Кант у своїй теорії правової держави.

  Одним з перших, хто дав теоретичне обгрунтування демок-

  ратіческого держави, був Спіноза. Будучи пов'язано законами,держава забезпечує дійсні права і свободи челове -ка. Він стверджував, що держава могутня тільки тоді,коли вона гарантує кожному громадянину не тільки збереженняжиття, але і задоволення його інтересів, і застерігав пра -ставники від зазіхань на власність, безпеку, честь,свободу та інші блага підданих.

  Т. Гоббс був захисником абсолютної монархії в Англії, алетим не менше він розробив ряд прогресивних положень про держ -подстве права в суспільному житті, які згодом булирозвинені революційними буржуазними мислителями. До їхнього числа від -носиться обгрунтування формальної рівності перед законом, незиб -лемость договорів. Свободу людини Гоббс розглядав як пра -під робити все те, що не заборонено законом, і тим самим закон -чіл теоретичні основи найбільш ефективного принципу право -вого регулювання суспільних відносин.

  У трактуванні Д. Локка, який, за словами К. Маркса, був
  "класичним виразником правових уявлень буржуазноготовариства на противагу феодальному ". Ідея панування пра -ва втілюється в державі, де верховенства закону, соот -відповідне природним правом і визнає невідчужувані природніправа і свободи індивіда, та здійснено поділвлади. Таку державу з пануванням права він протівопос -тавляет деспотизму. "Свобода людей, що перебувають під владоюуряду, - зазначав він, - полягає в тому, щоб мати

  постійно правило для життя, загальне для кожного в цьому суспільствіі встановлене законодавчою владою, створеному в ньому; це --свобода діяти за моїм власним бажанням у всіх випадках,коли це не забороняє закон, і не бути залежним від постійної,невизначеною, невідомою, самовладної волі іншої че -ловека. "Обгрунтований тут Локком правовий принцип, як і у
  Гоббса особистої свободи лише словесно дещо витр -диться з наступною, яка стала актуальною і для нас формули:
  "дозволено все, що не заборонено законом".

  Нові уявлення про поділ влади отримали система -тичні розробку в концепції Монтеск'є. Розрізняючи в кожнійдержаві три види влади - законодавчу, виконавчу,судову, він відзначає, що для запобігання зловживаньвладою необхідний такий порядок речей, при якому різнівлади могли б взаємно стримувати один одного. Поділ івзаємне стримування влади є, згідно Монтеск'єголовною умовою для забезпечення політичної свободи в її від -відносинах до державного устрою.

  Ідеї Локка і Монтеск'є помітно вплинули не тількина наступні теоретичні уявлення про правову державної адмін -твенності, але і на раннебуржуазное конституційне законодавство ідержавно-правову практику.

  Цей вплив чітко проявився, наприклад, в Конституції США 1787року. Вона практично втілює ідею правової держави наамериканському континенті. Автор "Декларації неза-

  мости США" Джефферсон критикує монархічну формуправління з позиції теорії суспільного договору і природний -них невідчужуваних прав людини, і відстоює принцип народногосуверенітету. Декларації, що су -існуючих невідчужувані права людини, для забезпечення якихстворюється держава. Шляхом включення до Декларації природний -них прав людини, що перетворилися на суб'єктивні права окремих наних індивідів по відношенню до держави в цілому.

  З філософським обгрунтуванням теорії правової держави виступив І. Кант
  . Центральне місце в ній займає людина, особа. Найважливішимпринципом публічного права філософ вважавпрерогативу народу вимагати своєї участі у встановленні правопорядкушляхом прийняття конституції, що виражає його волю. Верховенство народуобумовлює свободу, рівність і незалежність усіх громадян удержаві, яка виступає як "об'єднання безлічі людей,підлеглих правовим законам ". Там, де держава діє на основіконституційного права, відповідає загальній волі народу, там державаправове, там не може бути обмеження прав громадян в області особистоїсвободи, з-вести, думки, господарської діяльності. У правовомудержаві громадянин повинен володіти тією ж можливістю примушенняпануючих до точного виконання закону, який має панує в йоговідношенні до громадянина. Правову організацію Кант так само як і Локкпов'язує з поділом влади на законодавчу, що належитьпарламенту, виконавчу - уряду, і судову, здійснюванусудом присяжних, обраних на -родом.

  Філософська концепція Канта мала значний впливна подальший розвиток політико-правової думки і практику державно -правового будівництва цивілізованого суспільства.

  Держава, відповідно Гегелю, це теж право, а саме конкретнеправо, оскільки воно включає в себе визнання "всіхінших прав особистості, родини й суспільства "Зводячи державав абсолют, що стоїть над особистістю і суспільством, Гегель доводить, що такідержави передують розвитку громадянського суспільства. У цьомузатвердження Маркс бачив головний порок гегелівської концепції держави,оскільки в реальному життісуспільство виникає раніше держави, а останнє є йогопродуктом і результатом розвитку суспільства. "Держава, за Ге -гелю, це найбільш довершена організація суспільного життя,в якій все будується на правовій основі, що представляє царс -тво реальному житті. "

  Цінність гегелівських поглядів на державу полягає втому, що примусова, насильницька функція в ньому грає нетаку важливу роль. В цілому вся вся гегелівська концепція право -вого держави прямо і однозначно направлена проти вироб -ла, безправ'я і взагалі всіх неправових форм застосування сили збоку приватних осіб, політичних об'єднань і державноївлади.

  Маркс і Енгельс підтримали і на основі матеріалістичної

  розвинули далі ідею Гегеля про розмежування громадянського суспіль -ва і держави (у філософів 17-18 століть громадянське суспільствоі держава нерідко виступали як щось єдине). Маркс і Ен -гельс показали, що саме громадянське суспільство складає пер -вооснову будівлі людського співжиття, а життєдіяльністьгромадянського суспільства є головною рушійною силою історичногопрогресу, або дослівно "щирий вогнище і арена всієї історії".
  Маркс розглядав державу і право виходячи з відкритої абокласової теорії суспільного розвитку. Згідно даної теоріїдержава і право зникнуть разом із зникненням класів увнаслідок встановлення диктатури пролетаріату в процесі пере -ходу до суспільства без класів. Примітним є затверджений -ня Маркса, в якому він висловив ідею правової держави
  "Свобода полягає, щоб перетворити державу, що стоїть над про -суспільством, до органу, цілком цьому суспільству підлеглий. "

  Прогресивна політико-правова думка Західної Європи вособі Ісрінга, Паунда, Спекіра та інших відточували елементи тео -рії правової держави з позиції свого часу і досвідуминулого. більшість авторів сходилися на думці, що правовоюможна вважати лише таку державу, де законодавець так самозаконний, як і громадянин. У концепції Еллінека держававизначається як представник спільних інтересів свого народу,права індивідів і загальнолюдським солідарнимінтересам в напрямку прогресивного розвитку суспільства.

  Ідеї правової держави були відображені і в працях російськихмислителів, таких як апарату, Герцен, Чернишевський, Радищев, Муравйов іін, де вони піддавали критиці беззаконня феодалізму. Правознавці іфілософи переджовтневого періоду: Казани -ровськ, Новгородцев, Чичерін, Бердяєв та ін у своїх творахтеоретично завершили російську концепцію правової держави.

  Розглянемо основні ідеї та принципи правової державиз точки зору Г.Ф. Шершевіча. Він відзначає наступні шляхи фор -мування і основні параметри правової держави:

  1) Для усунення свавілля необхідне встановлення нормоб'єктивного права, які визначають межі свободи кожногоі обмежують одні інтереси та інші, в тому числі і державної адмін -ничих організації, "гарантією публічної свободи".

  2) Якщо особиста ініціатива вимагає простору, то державідосить обмежитися охороною суб'єктивних прав.

  3) Щоб новий порядок не порушувався самими органами влас -ти, необхідно суворо визначити повноваження останніх, відокремившивід виконавчої влади законодавчу, затвердити самостійно -ність судової влади, і допустивши до співучасті в законодав -будівництві виборні суспільні елементи.

  Реальні гарантії правової державності Шершевіч ви -дит в тому, що в різний час висувалися різні гарантіїправового порядку проти свавілля "... а) невід'ємне ограни-

  чення влади; б) принцип розподілу влади; в) правове само -обмеження влади; г) підпорядкованість держави стоїть надним права. Насправді такою гарантією є тількистримуюча сила громадської думки. "

  У післяжовтневий період в Росії ідеї правової дер -дарства були налагоджені вимогами революційної правосозна -вання, а потім повністю виключені з реального життя.

  Радянська державно-правова наука в період тоталіта -різма не сприймала ідею правової держави, вважаючи їїбуржуазною, діаметрально протилежною класовій концепціїдержави.

  В останні роки в руслі реформаторських процесів проізош -Чи існують серйозні зміни в наукових поглядах на державу і пра -в.

  Концептуальні положення і шляхи формування правового го -сударство викладаються у працях сьогоднішніх дослідників праваі держави: С.С. Алексєєва, В.Н. Хропанюк, В.Н. Кудрявцевата ін

  За В.Н. Хропанюк правова держава - "це така формаорганізації і діяльності державної влади, якабудується на взаємовідносинах з індивідами і різними об'єднува -неніямі на основі норм права. "

  Тепер розглянемо основні характеристики правового дер -дарства.

  В.Н. Хропанюк розрізняє економічну, соціальну та нравс-

  - 14 -

  ничих основу пр?? вового держави.

  "Економічною основою правової держави є про -виробничій відносини, що базуються на багатоукладності, нарізних формах власності (державної, колективної,орендної, приватної, акціонерної, кооперативної та ін) як рав -ноправних і в однаковій мірі захищених юридично. "У право -вом державі власником повинен бути виробник і піт -ребітель матеріальних благ. Правове початок ж государственнос -ти реалізується тільки за наявності волі і самостійностівласності, що забезпечує право.

  "Соціальну основу правової держави становить само -регулюються громадянське суспільство, яке об'єднує свобод -них громадян ... У центрі уваги ... знаходиться людина, його пра -ва, свободи та інтереси. Правова держава це і соціальнедержава. "(Але далеко не обов'язково і не завжди).

  Моральна основа правової держави полягає взагальнолюдських принципах гуманізму, справедливості, рівності і свободиособистості, її честі та гідності. Правова держава відрізняється віднеправового якістю законів: вони повинні бути гуманними, закріплюватиневід'ємні права кожної людини, справедливими. "Правова держава --це суверенна держава, яка концентрує в собі суверенітетнароду, націй і народностей, що населяють його територію. "

  " Політична природа держави найбільш чітко проявляєтьсяється в його суверенітет. "Суверенність держави виражається в

  те, що йому належить право офіційно представляти все про -суспільством в цілому, видавати закони та інші нормативні акти, обя -зательние до виконання всіма членами цього товариства, і, нако -нец, здійснювати правосуддя.

  Розглянемо тепер основні ознаки правової держави:

  1. Верховенство закону у всіх сферах суспільного життя.

  Вищою формою вираження і захисту прав і свобод людей всистемі правових цінностей є закон. Якщо вдуматися всловосполучення "правова держава", то можна зрозуміти, що напершому місці в такій державі - право. Це й означає верховинціввенство права в суспільстві, у всіх його сферах.

  Непорушність його закріплюється в Конституції (основному зако -не) країни і поширюється на інші закони та нормативніакти. На сторожі неухильного дотримання конституційнихприписів стоїть Конституційний Суд і вся система судів пра -вового держави. тому правова держава це і консти -туціонное держава.

  Верховенство права (закону) у суспільстві як головний принципправової держави зумовлює і інші його принципи, взокрема підпорядкування закону і самої держави, і його орга -нов, і посадових осіб.

  2. Реальність прав особистості, забезпечення її вільногорозвитку.

  У соціально-політичному житті свобода людини виступаєяк його право. У правах людини виражаються можливості її дій урізних сферах життєдіяльності: економічній,політичної, соціально-культурної, особистої. Чим ширше ці права,чим більше вони гарантовані, тим вільніше особистість. Якщо жприродні права людини обмежені, то він відчуває себе неу -вірний, принижено, втрачає здатність до творчості, обмежуючитаким чином власний розвиток і розвиток суспільства. Напри -заходів, коли в США була поширена практика підслуховуванняурядовими агентами телефонних розмов, внаслідокчого порушувалися права громадянина. Багато американців, знаючи пропідслуховування, стали замкнутими, дратівливими, постійновідчували страх. "А жити з очима, повними страху, - спра -ведліво зауважив колишній міністр юстиції в адміністрації прези -дента Джонсона, - значить жити в країні нещасливою. "

  Правова держава проголошує і конституційно задо -репляет свободу людей і їх рівність у правах як природженіякості кожної людини.

  3. Взаємна відповідальність держави і особистості.

  Самообмеження держави правом, що закріплює свободуособистості, не є односторонньою привілеєм особистості. Пос -Ледньов, у свою чергу теж погоджується не певні ограни -чення та зобов'язується підкорятися загальним звичаями держави.
  Правовий характер взаємної відповідальності держави і лич -ності - це важлива складова частина об'єктивно складається всуспільстві права, а не продукт волевиявлення держави. Слідів -вательно, у правовій державі встановлюється принцип взаємодії

  ної відповідальності держави і особистості.

  Основним принципом організації та діяльності правовогодержави є поділ влади. Це принцип поділувлади між законодавчими, виконавчими та судовими ор -ганами держави. Даний принцип означає, що жодному здержавних органів не належить вся державнавлада в повному обсязі. Кожен з них здійснює тільки свою,притаманну йому функцію і не має права підміняти діяльністьіншого органу. Таке розмежування спрямоване на те, щобутримати владу від можливих зловживань і не допуститивиникнення тоталітарного управління держави, не пов'язаний -ного правом - разом з тим, якщо одна з трьох гілок (галузейдержавної влади) не вийде на перше місце, то державної адмін -ничих механізм буде вражений постійною боротьбою між ними зафактичне верховенство і перетвориться в силу не руху ірозвитку, а гальмування. Тому верховне положення займаєзаконодавча влада, оскільки саме вона втілює в законосновні напрями внутрішньої і зовнішньої політики, забезпечувала -ет верховенство закону в суспільстві. Виконавча влада в особісвоїх органів займається безпосередньою реалізацією правовихнорм, прийнятих законодавцем. Судова ж влада покликана охо -няти право, правові засади державного і суспільного життявід будь-яких порушень, хто б їх не здійснював.

  Правосуддя в правовій державі здійснюється тількисудовими органами.

  - 18 -

  Такі основні характеристики правової держави. Уних концентруються загальнолюдські цінності, сформовані впроцесі тривалого розвитку державно-організованогосуспільства. природний прогрес людського життя вносить і буде вноситинові елементи в теорію і практику будівництваправової держави.

  - 19 -

  2СПІСОК використаної літератури.

  1. В.І. Хропанюк "Теорія держави і права", М.1993.

  2. Є.І. Жильцова "Сучасна цивілізація і політичнажиття "

  3. С. С. Алексєєв" Теорія держави і права "

  4." Історія політичних вчень ", ч.1; М.1971

  5. В. Н. Кудрявцев "Правова держава", вид. "Питання фі -лософ "

  6. В. С. Нерсіянец" Громадянське суспільство і правова дер -дарства "., журнал" Держава і право "

  7. К. Маркс, Ф. Енгельс. Твори, т. 17


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status