ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Суспільне виробництво, його структура і роль у суспільстві .
       

   

  Держава і право
  - 2 -

  21. Поняття суспільного виробництва

  Поняття суспільного виробництва є одним із загальних
  визначень суспільства, однак воно не тотожне поняттю гро-
  кої життя. Процес суспільного виробництва людьми своєї
  життя, включає в себе перш за все матеріальне виробництво,
  бо без виробництва та відтворення матеріальних умов і
  засобів життя неможливе саме життєдіяльність людей в усьому її
  різноманітті. Цим і зумовлена певна, що конструюють
  весь багатогранний процес суспільного життя роль матеріального
  виробництва. Однак визнанням і роз'ясненням даного принципи-
  ального становища соціально-філософської теорії марксизму тема
  "виробництво та суспільство" зовсім не вичерпується. Виробництво
  суспільного життя включає в себе також і духовне виробництво
  ( "виробництво свідомості"), виробництво людей, як громадських
  індивідів і виробництво "самої форми спілкування" (К. Маркс), тобто
  певного типу соціального зв'язку людей. Коротше, на відміну від
  чисто економічного тлумачення сутності виробництва, філософс-
  кий підхід дозволяє розглянути останнє як виробництво про-
  громадської життя, вираз органічної цілісності человечес-
  кой діяльності.
  У складі історико-матеріалістичного вчення про суспільство ка-
  тегорія суспільного виробництва дає уявлення про цілість-
  ності самої основи суспільної життєдіяльності, фіксуючи
  єдність і взаємодія матеріального і духовного начал (про-
  процесів) життя людей. Фундамент цієї єдності складає діяль-
  ність людей з виробництва та відтворення умов свого
  буття, а критерієм суспільної природи (характеру і форми) про-
  громадської виробництва виступає розвиток людини, як про-
  громадської істоти.
  Маркс писав: "Якщо розглядати буржуазне суспільство в його
  цілому, то в якості кінцевого результату суспільного процесу
  виробництва завжди виступає саме суспільство, тобто сама людина в
  її суспільних відносинах. Все, що має міцну форму, як,
  наприклад, продукт і т.д., виступає в цьому русі лише як мо-
  мент, як швидкоплинний момент. Сам безпосередній процес вироб-
  ництва виступає тут тільки як момент. Умови та предметні
  втілення процесу виробництва самі в однаковій мірі є


  - 3 -

  моментами, а в якості суб'єктів виступають тільки індивіди, але
  індивіди у їхніх взаєминах, які вони відтворюють,
  так і виготовляють заново. Тут перед нами їх власний посто-
  янний процес руху, в якому вони оновлюють самих себе в та-
  кой же мірі, в якій вони оновлюють створюваний ними світ богатс-
  тва. "/ Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.46, ч.2 с.222./
  Інакше кажучи, виробництво є громадським насамперед
  тому, що його кінцевим продуктом завжди виступає товариство,
  або, що те ж саме, виробництво людини, як суспільного
  істоти. По відношенню до цієї мети і результату все інше -
  будь то вироблений продукт, умови праці, навіть сам Непос-
  редственний процес виробництва - виявляються лише моментами,
  або засобами і матеріальним умовою здійснення індивідами
  свого суспільного буття, "власного постійного процесу
  руху ". Цей висновок можна сформулювати інакше: саме вироби
  ництво і відтворення індивідів у їхніх взаєминах, що,
  у свою чергу невіддільне від створення людьми матеріальних і ду-
  ховних умов своєї життєдіяльності, і складає основний
  зміст виробництва, якщо розглядати його стосовно
  суспільству в цілому.
  Розвиваючи це положення в плані розкриття структури громадськості
  ного виробництва і взаємодії її складових частин, необ-
  обхідно відзначити наступні моменти. Безумовно, першою підставою
  суспільного характеру виробництва є спільна праця
  індивідів, на базі і в рамках якого виникають і розвиваються
  свідомість і колективні форми людської (суспільної) зв'язку
  і життєдіяльності. Як уже зазначалося, спосіб виробництва ма-
  ріальних умов буття людей - основна передумова
  розвитку власне людської (суспільної) історії і самої
  здібності людей робити історію. Вона залишається такою на будь-якому
  етапі людської історії. Але, поряд з цією передумовою, віз-
  Ніка, починають діяти й інші передумови, не менш важ-
  ные, істотні. У міру того як чоловік переходив від присв-
  ения готових продуктів до праці, відбувалося формування челове-
  чеського свідомості і самих механізмів свідомої діяльності.
  Виробництво свідомості включається безпосередньо в реальний про-
  процес виробництва людьми умов і обставин свого життя
  (згодом, в результаті суспільного розподілу праці появ-


  - 4 -

  ляется власне духовне виробництво). Однак ще важ-
  ною передумовою була наступна: виробництво та відтворення
  умов і засобів матеріального існування людей з самого на-
  чала було (об'єктивно, незалежно від ступеня усвідомлення цього
  факту) виробництвом самої людини, способом формування і
  розвитку його суспільних властивостей, якостей. Поза існування і
  розвитку виробництва не можна навіть уявити собі можливість
  виділення людини як самостійного суб'єкта, активного діяль-
  теля з спочатку нерозчленованого суспільного цілого.
  Суспільне виробництво є динамічна система і структу-
  ра. У ній то одна то інша сторони, або фактори, виходять на
  перший план і стають визначальними. Праця, засоби вироб-
  ництва, знання (наука і досвід), також природні та соціальні ус-
  ловія в їх конкретно-історичному поєднанні характеризують внут-
  реннюю структуру продуктивних сил (матеріальних і духовних)
  на всіх етапах розвитку суспільного виробництва. Проте живе
  рух цих сил в історії суспільного виробництва многооб-
  різно. Змінюється співвідношення накопиченого і живої праці, які
  можуть перетворюватися по відношенню один до одного з засобу у ціль;
  перетвориться саме відношення між працею і виробництвом вооб-
  ще.
  З попереднього викладу випливає, що недостатньо визнати
  визначальну роль способу виробництва у суспільному розвитку -
  необхідно також усвідомити, що сама людина є основою про-
  громадської виробництва. Енгельсовское положення про "виробнич-
  тверд людей "(в передмові до першого видання" Походження
  сім'ї, приватної власності і держави ") розглядає про-
  ізводство людини не тільки в плані продовження роду, але і в
  плані процесу формування і розвитку соціальних якостей інді-
  виду, становлення та розвитку особистості. І якщо не випускати з ви-
  так, що людина є головна продуктивна сила, то треба приз-
  нать таке: відтворення людини навіть як ефекти-
  тивного, культурного і т.п. працівника має саме пряме ставлення-
  ня до історичних змін суспільного виробництва і прог-
  рессу суспільства.
  Виходячи зі сказаного, "таємниця" суспільного виробництва задо-
  лючена в "обробці людей людьми" (К. Маркс), в тому, як люди
  виробляють один-одного, у характері суспільного зв'язку. Це відно-


  - 5 -

  сітся і до матеріального і духовного виробництва. Адже свідомість,
  власне, тільки там і виникає, де індивід виявляється ви-
  нужденним дивитися на самого себе як би з боку, як би гла-
  очима інших людей, де він повинен порівнювати свої індивідуальні
  дії з діями іншої людини, тобто в рамках спільно
  здійснюваної життєдіяльності. Тому причини того чи іншого
  характеру розвитку матеріальної та духовної діяльності треба ис-
  кати в реальній системі суспільних відносин.
  Отже, поняття суспільного виробництва займає в системі
  категорій історичного матеріалізму особливе місце. Воно підіймається
  в себе і стає кристалізацією (теоретичним чином) та-
  ких відправних ідей соціально-філософської теорії марксизму, як
  положення про практичний характер суспільного життя, предмет-
  но-діяльної природі людини, а також цілісного характеру про-
  громадської діяльності людей. У цьому плані поняття суспільно-
  го виробництва набуває значення основоположного принципу,
  конституюють весь історичний процес як визначено-
  ної цілісності, де всі моменти і фактори знаходяться в діалекти-
  зації єдності.
  .

  - 6 -

  22. Структура суспільного виробництва

  Структурування суспільного виробництва спирається на три
  пари діалектично тотожних понять: процес-продукт, про-
  ізводство-споживання, результат-передумова, на основі яких
  воно постає як "багато разів розчленована" (К. Маркс) катего-
  рія.
  Суспільне виробництво як механізм суспільного розвитку
  є діалектично суперечливою єдністю процесу і про-
  продукту. Процес виробництва "згасає у продукті" (К. Маркс), а
  його продукт знову повертається у процес виробництва у вигляді
  предмета, кошти, фактора. (Див.: К. Маркс, Ф. Енгельс. 2-е
  изд., т. 23, с.191). Процес виробництва здійснюється ради
  продукту, а продукт виробляється для відновлення і підтримання
  процесу виробництва. Цілісність процесу та продукту вироби
  ництва є цілісність суспільної праці, в якому вони сов-
  падають, бо продукт це матеріалізований, а процес - жива праця.
  Матеріалізованої праці - перша характеристика цілісності гро-
  венного виробництва.
  Збіг процесу та продукту виробництва лежить в основі і
  якісної стрибкоподібність суспільного розвитку, висловлюю-
  щейся у зміні суспільно-економічної формації, і непреривнос-
  ти його кількісних змін і їх накопичення. Кількісна
  безперервність виробництва виступає як розширеної програвання
  ництво, тобто суспільне виробництво збігається з розширеним
  відтворенням. Нездатність суспільної системи забезпечити
  безперервність свого виробництва означає кінець її розвитку і
  існування. Безперервність історії - це безперервність вироб-
  ництва, яка не виключає, а передбачає переривчастість вироби
  ництва відживаючих суспільних систем, на зміну яким прихо-
  дят інші. Безперервність суспільного виробництва, його співп-
  деніе з розширеним відтворенням звучить у Маркса так: "також
  як суспільство не може перестати споживати, так не може воно пе-
  рестать виробляти. Тому будь-який суспільний процес вироб-
  ництва, що розглядається в постійному зв'язку і в безперервному по-
  струмі свого поновлення, є в той же час процесом
  відтворення ". Безперервність розширеного відтворення -
  другий (кількісна) характеристика цілісності громадського


  - 7 -

  виробництва.
  Цілісність виробництва як відтворення виступає сис-
  темним єдністю чотирьох процесів: виробництва, розподілу,
  обміну та споживання, які, за визначенням Маркса, складають
  "власні моменти" виробництва і виступають як "частини єдино-
  го цілого; відмінності всередині єдності ". Звідси випливає перше і
  абстрактне визначення системної структури суспільного вироб-
  ництва: 1. Виробництво; 2. Розподіл; 3. Обмін; 4. Потреб-
  ня. Безперервність цих процесів забезпечує безперервність
  функціонування суспільного виробництва як механізму роз-
  ку суспільства.
  Безперервність відтворення породжена збіг виробнич-
  тва і споживання: "виробництво є споживання, споживання
  є виробництво "(К. Маркс). Це означає, що будь-яке виробнич-
  тво є споживання, а будь-яке споживання є виробництво. Але
  їхній збіг є не метафізично тотожним, але діа-
  лектіческі суперечливим, тобто у взаємообумовлених, але раз-
  них відносинах. Суперечливість виробництва і споживання по-
  народжена суперечливістю, які по відношенню до попереднього
  процесу виробництва виступають його результатом, а по відношенню
  до подальшого його передумовою. Продукт - діалектичне тож-
  дестве результату і передумови. Результат "процесу виробнич-
  тва настільки ж неминуче набуває вигляду його передумов, як його
  передумови вигляд його результату ". Тому виробництво результа-
  тов є споживання передумов, а споживання передумов є
  виробництво результатів.
  Системна структура суспільного виробництва приймає та-
  ким чином більш конкретний вигляд: 1. Виробництво результатів;
  2. Розподіл результатів; 3. Обмін результатів; 4. Споживан-
  ня передумов.
  Продукти відтворення єдині і многи. Єдині вони в тому, що
  громадських, що складають суспільство, яке є єдиний про-
  продукту виробництва. Маркс писав: "якщо розглядати буржуазне
  суспільство в його цілому, то в якості кінцевого результату гро-
  венного процесу виробництва завжди виступає саме суспільство ..."< br /> Єдність продуктів не виключає, а передбачає їх многообра-
  зіе. Якщо суспільство в цілому - продукт виробництва, то і будь-який
  його компонент - теж продукт виробництва, який не є


  - 8 -

  монопродуктом. Безперервність виробництва одних результатів тре-
  бует споживання інших передумов. Єдиною підставою ви-
  поділу класів суспільного продукту може бути тільки ознака
  "необхідності та достатності для безперервності воспроізводс-
  тва "(К. Маркс). Таких класів продуктів можна виділити тільки
  чотири (на кількість процесів виробництва), бо від-
  присутність хоча б одного з них робить безперервність програвання
  ництва неможливою: матеріальні блага у складі засобів виробництва
  ництва і предметів споживання (для стислості речі); громадськості
  ные відносини і їх організаційні форми (для стислості органи-
  зації), суспільна свідомість, виражене як інформація (для
  стислості інформація); населення, люди, людина (для стислості
  люди). Ці продукти і протилежні, і єдині. Протилежні в
  те, що вони якісно найбільш різні. Єдині не тільки в
  те, що громадськість, а й у тому, що взаємопроникають, взаімоот-
  ражают один-одного: кожен з них і втілено, і організований
  (втілює суспільні відносини), і інформативний (втілює
  суспільну свідомість), і олюднені (втілює працю людей),
  тобто кожен з них універсальний, але особливим чином.
  Системна структура суспільного виробництва на цьому рівні
  розгляду приймає більш конкретний вигляд: 1. Виробництво ре-
  зультатів (речей, організацій, інформації, людей); 2. Розподі-
  ня результатів; 3. Обмін результатів (речей); 4. Споживання
  передумов (речей, організацій, інформації, людей).
  Єдиний процес суспільного виробництва діалектично диферен-
  ференціруется відповідно якістю і кількістю класів громадськості
  них продуктів. Тому воно виступає як діалектично протидії
  речівое єдність чотирьох форм виробництва. Ці найбільш підва-
  ментальні, інваріантні для будь-якого механізму громадського
  розвитку форми доцільно називати сферами виробництва, каж-
  дая з яких об'єднує в собі однорідні за кінцевим резуль-
  тату галузі і види діяльності. Сфери виробництва: перша і
  визначальна - сфера матеріального виробництва, результат кото-
  якого - речі. Друга - сфера організаційного виробництва, ре-
  зультат якого - організації, організовані суспільні від-
  носіння. Третя - сфера духовного виробництва, результат кото-
  якого - інформація, що виражає зміст суспільної свідомості.
  Четверта - сфера виробництва людини, результат якого -


  - 9 -

  люди, населення. Чотири сфери виробництва діалектично проти-
  воположни і єдині. Єдині вони в тому, що виробництво одного про-
  продукту вимагає споживання передумов всіх чотирьох класів. Пое-
  тому в кожній сфері разом з виробництвом основного продукту
  відтворюються всі інші продукти, але по-різному.
  Так по?? ребленіе речей відтворює їх у вигляді потреби, а
  споживання організацій, інформації і людей відтворює їх не
  тільки у вигляді потреби (знищення, потреби), а й у вигляді їх
  збереження, збільшення, розвитку. Тут лежить основна діалект-
  чеський протиріччя між матеріальної та соціальної сферами про-
  громадської виробництва, де перші визначає другий (основний
  соціологічним закон), а другі створюють всі необхідні соці-
  реальних умов для виробництва матеріальних благ (речей) з ма-
  теріала природи. Причому, мера і рівень другий відповідає ме-
  ре і рівня першої.
  Оскільки кожна сфера виробляє результат для всіх чотирьох
  сфер, а споживає частини всіх чотирьох класів передумов, пос-
  Кольку кожен клас Сферна продуктів ділиться на чотири частини,
  що виражається наступною продуктової матрицею:

  В1 В2 В3 В4, де В-речі = В1 + В2 + В3 + В4,
  О1 О2 О3 О4, де О-організації = О1 + О2 + О3 + О4,
  И1 И2 і3 І4, де І-інформація = И1 + И2 + і3 + І4,
  Л1 Л2 Л3 Л4, де Л-люди = Л1 + Л2 + Л3 + Л4.

  (Примітка: в матриці 4х4 рядка виражають результати сфер
  провадження у літерні позначення, а стовпці - їх припускає-
  посиланням - з цифрового позначення).
  Звідси системна структура суспільного виробництва прини-
  мает наступний більш конкретний вигляд, який представлений в таб-
  обличчі.
  .

  - 10 -

  Ш1
  ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????< br /> Сфери? Процеси? 1.Проіз-? 2.Распре-? 3.Обмен? 4.Потреб-
  Виробництва? Продукти? ництво? поділ? ? ня
  ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????
  Матеріальне? Речі? Речей? Речей? Речей? В1 О1
  виробництво? ? ? ? ? И1 Л1
  ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????< br /> Організаційн.? Органи-? Органи-? Органи-? Органи-? В2 О2
  виробництво? зації? зацій? зацій? зацій? И2 Л2
  ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????< br /> Духовне? Інфор-? Інфор-? Інфор-? Інфор-? В3 О3
  виробництво? мація? ції? ції? ції? І3 Л3
  ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????< br /> Виробництво? Люди? Людей? Людей? Людей? В4 О4
  Чоловіка? ? ? ? ? І4 Л4
  ш0

  Подальша конкретизація отриманої Сферна структури гро-
  венного виробництва здійснюється на шляху розгляду багато-
  образних історичних проявів та рівнів розвитку засобів про-
  ізводства в різних суспільно-економічних формаціях, де
  вони проходять шлях від синкретичної злитості в первісної фор-
  мації до рівня свідомої організованості, громадськості в
  пізніших формаціях.
  .

  - 11 -

  23. Виробництво і суспільство

  На відміну від окремих галузей суспільного виробництва,
  сукупне виробництво не має чітко окреслених соціальних
  просторово-часових меж і не локалізовано в структурі
  суспільно-економічної формації. Розглядаючи суспільство під
  кутом зору виробництва, ми аналізуємо соціальні групи і
  особистості насамперед як творців суспільних благ. Ос-
  військово світу і його перетворення підпорядковане отримання цих благ.
  У названому аспекті акцентується творча функція челове-
  пра ці; участь у виробництві розглядається як родо-
  вого ознаки людей: "А виробнича життя - писав К. Маркс,
  - І є родова життя ". Не локалізовані і всюдисущі такі, УПО-
  мянутие Марксом "галузі", як виробництво особистості, виробнич-
  тво суспільного життя. Вони створюють, так би мовити, общесоціаль-
  ные, відмінні від приватних і часткових цінності.
  "Основне питання" виробництва полягає в тому, що вироби,
  водиться в даному виді діяльності, яка користь твориться в
  ньому, матеріальне чи духовне, соціальне чи політичне, че-
  ловеческій організм або якості особистості, виробничі від-
  носіння або засоби до життя, форми суспільних відносин і про-
  домлення або життя суспільства як спосіб існування соціальних
  суб'єктів (а не білкових тіл, амінокислот тощо) та інтегральне
  стан функціонує і розвивається суспільної системи.
  У кожному виді суспільного виробництва "задіяні" свої
  сили, крім виробничих сил матеріального виробництва,
  сили: політичні, сімейно-побутові і т.д. Тут складаються
  відносини суб'єктів з приводу коштів, організації та результатів
  даної діяльності, те або інше виробниче спілкування і по-
  ведення. У результаті "... завжди є певний суспільний
  організм, громадський суб'єкт, що діє в більш-менш
  великої сукупності галузей виробництва "/ Маркс К., Енгельс
  Ф. Соч. /.
  Життя суспільства не вичерпується виробництвом і включає неп-
  роізводственние діяльність і відносини, спілкування та поведінку, -
  невиробничу життя. Так, беручи участь у діяльності в сво-
  бодні час, людина-працівник перетворюється на "іншого суб'єкта",
  який оновленим "вступає в невиробничий процес про-


  - 12 -

  ізводства "/ Маркс К., Енгельс Ф. Соч. /. Таким же повинен бути ме-
  тодологіческій підхід до суспільного виробництва, виробництва
  взагалі і до його окремої галузі.
  У кожній зі сфер життя суспільства присутня непроізводствен-
  ве використання створеного у відповідному виробництві бла-
  га: взаємодіють політичні, духовно-ідеологічні, соці-
  ний обмін і споживання. Останні виділяються, не дивлячись на
  те, що в суспільстві непродуктивне використання одного блага
  завжди супроводжується створенням будь-яких інших видів ценнос-
  тей, їх підготовкою або переробкою. Виробництво, розподілений-
  ние, обмін і споживання лише переважають у тій чи іншій гро-
  ної ситуації.
  Категорія "суспільне виробництво" відноситься до філософс-
  ко-соціологічним поняттям, що відображає, по-перше, - привчає-
  ність у ньому. Поняття "суспільство", "соціальна реальність", "життя
  суспільства "," суспільний прогрес "," закони суспільства "фіксують
  єдність соціальної системи. Поняття суспільно-економічної
  формації, способу життя, законо соціальної революції, антогоніс-
  тичного та неантогоністіческого суспільства, історичної епохи і
  ін і системність етапів і типів історичного прогресу, поня-
  буття особистості, колективу, соціального закону та ін фіксують
  системність елементів суспільства. Виробництво як творення об-
  суспільних благ - "вихідний пункт ... і пануючий момент"
  (К. Маркс) по відношенню до не-творення; матеріальне виробництво
  первинно до духовного та іншим виробництвам.
  Існування суспільного виробництва, його соціально-спільних
  рис і зв'язків "вловлюється" "виробничим аспектом" історія-
  тичного матеріалізму як логічне завершення пізнання матері-
  ального, духовного і всіх інших видів просторів.
  Як не-полярних протилежностей співвідносяться вироби
  вальних і невиробниче у суспільному житті; полярними
  ж протилежностями є безпосередньо (або власне)
  виробництво і власне споживання, виробництво взагалі і
  споживання взагалі. Крім того, ми вже відзначали, що взаємно
  припускають і виключають одне-одного як протівоположнос-
  тей громадське й індивідуальне виробництво.
  .

  - 13 -

  24. Висновок

  Суспільне виробництво є, в першу чергу, виробнич-
  тво людини. Але це зовсім не означає, що суспільне вироб-
  ництво - це сума виробництв, в число яких входить і вироби
  ництво людини. Вся система суспільного виробництва в
  єдності її складових частин (матеріального, духовного і соціального парт-
  ального) підпорядкована виробництва людини.
  Матеріальне виробництво складає основу суспільного,
  бо без виробництва матеріальних умов і засобів життя невоз-
  можна и сама життєдіяльність людей. Але крім матеріального
  виробництва, громадське включає в себе також духовне вироби
  ництво, виробництво споживання, виробництво людей і вироби
  ництво всієї системи суспільних відносин, які у своїй спів-
  сукупними складають соціальну "тканину" суспільства. Вони обслужить-
  вають виробництво та відтворення людини як вершини в цій
  своєрідної ієрархії.
  .

  - 14 -

  Список використовуваної літератури:

  1. Бородін Є.Т. Суспільне виробництво як предмет
  філософського дослідження
  М.: Висш. шк., 1989 р.

  2. Гайдуліна Л.Ф. Розвиток суспільного виробництва
  як основа становлення цілісності суспільства
  Казань, 1990 р.

  3. Дудченко Н.А. Суспільне виробництво: структура і
  чинники розвитку
  Київ, 1991 р.

  4. Максимов А.А. Об'єктно-ідеальні форми в системі
  суспільного виробництва
  Свердловськ 1989

  5. Суспільне виробництво: поняття, соціальна природа і
  сутність
  АН СРСР Інститут філософії М.: 1982 р.

  6. Структура суспільного виробництва. Матеріальне і
  духовне виробництво
  АН СРСР Інститут філософії М.: 1982 р.

  7. Сутність і структура суспільного виробництва
  М.: 1990 р.       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status