ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Реферат з діловодства з питаннями: Підготовка документів до архівного зберігання, Правила оформлення?? еквізітов № № 16, 19, 20, 22, Контракти (договори )
       

   

  Діловодство

  Підготовка документів до архівного зберігання.

  Завершальним етапом процесу діловодства є підготовкавиконаних документів до зберігання і використання. Основна метавпорядкування і зберігання виконаних документів - створення умов для їхвикористання в довідковій роботі установ та поповнення Державногоархівного фонду РФ.

  Підготовка виконаних документів до зберігання і використання включає:

  експертизу (оцінку) наукової і практичної цінності документів;

  «оформлення справ;

  опис документів постійного і довготривалого зберігання, забезпечення їх збереження; передачу справ в архів установи, тобто у відомчий архів.
  (Відомчим називається архів, що знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні відповідної організації, яка не входить в систему державної архівної служби, або що є структурним підрозділом організації.) Відомчий архів здійснює зберігання документів організацій і підприємств до передачі їх на державне зберігання.

  Експертиза цінності документів у діловодстві проводиться заскладанні номенклатури справ, їх формуванні. Для організації та проведенняекспертизи цінності документів, відбору та підготовки їх для передачі надержавне зберігання, а також для контролю за правильністю віднесеннядокументів до різних справах і надання методичної допомоги у проведенніекспертизи цінності документа створюються постійно діючі експертнікомісії (ЕПК). Розробляється положення, в якому визначаються їїфункції, права і порядок роботи.

  На експертні комісії крім організації щорічного відбору документівна зберігання покладається: розгляд річних розділів справи постійного,довготривалого (понад 10 років) зберігання, в тому числі і по особовому складу,актів про виділення до знищення документів і справ, що не підлягають подальшомузберігання, про невиправним пошкодженні документів постійного зберігання та про невиявленні справ, що підлягають передачі на державне зберігання; питаньпро прийом на відомче зберігання документів особового походження;підготовка та внесення на розгляд ЕПК пропозицій про встановлення тазміну термінів зберігання документів; розгляд переліків документів,номенклатур справ, інструкцій з діловодства тощо

  Оформлення справи - це комплекс робіт з його переобліку, нумераціїлистів, складання завірчому напису, внутрішнього опису документів;починається воно з моменту запевнення справи в діловодстві і завершується впроцесі підготовки його до передачі у відомчий архів після закінченнякалендарного року, протягом якого справу було заведено. Оформлення справпроводиться працівниками служби діловодства. У залежності від термінівзберігання проводиться повне або часткове оформлення справ. Повномуоформленню підлягають справи постійного,

  довготривалого (понад 10 років) зберігання і по особовому складу. Справитимчасового (до 10 років включно) зберігання підлягають частковомуоформлення, їх допускається зберігати в швидкозшивач, без внутрішньоїпересістематізаціі документів, без нумерації аркушів, а також безскладання завірчому написи.

  При оформленні обкладинок справ постійного, довгострокового (понад 10 років)зберігання і з особового складу повинні зазначатися такі реквізити:найменування установи та її безпосередня підпорядкованість; найменуванняструктурного підрозділу, індекс справи; анотація до документів справи (длясправ постійного зберігання, що містять особливо цінні документи); дата справи
  (тому, частини); кількість аркушів у справі; термін зберігання справи;

  архівний шифр справи. Крім того, на обкладинках справ постійного зберіганняпередбачається місце для найменування державного архіву таустанови.

  Слід особливо відзначити, що архівний шифр на обкладинках справ постійногозберігання проставляється чорнилом у відомчому архіві тільки післявключення справ в річні розділи зведених описів справ, затверджених ЕПКвідповідної установи державної архівної служби (до цього вінпроставляється олівцем). Архівні шифри на обкладинках справ довготривалого
  (понад 10 років) зберігання і по особовому складу проставляються чорнилом післявключення справ в річні розділи зведених описів справ, схвалених ЦЕК (ЕК)установи, узгоджених з ЕПК відповідної установи державноїархівної служби (для описів справ місці злочину складу) та затвердженихкерівником установи.

  При заповненні реквізитів обкладинки справи необхідно дотримуватися наступнихвимоги: назва установи пишуть повністю із зазначенням підпорядкованості вназивному відмінку або вказують його офіційно прийняте скорочененайменування;

  заголовок і номер справи переносять на обкладинку з номенклатури (останнійдоцільно проставляти і на корінці справи для зручності пошуку справ привертикальному способі їх зберігання).

  Наприкінці діловодного року в оформлення обкладинки справипостійного або довготривалого (понад 10 років) зберігання вносятьсянеобхідні уточнення. Якщо назва установи (вищестоящого відомства,структурного підрозділу) змінилося або справа передана в іншийзаклад (структурний підрозділ), на обкладинці дописують назвацієї установи структурного підрозділу). Заголовок справи на обкладинкупереноситься з номенклатури справ організації, узгодженої з ЕПКвідповідної установи державної архівної служби. У необхіднихвипадках (наприклад, якщо заголовок на обкладинці не відображає змістудокументів у справі) в нього вносяться додаткові відомості і уточнення.

  У заголовках справ, що містять копії документів, повинна вказуватися їхкопійность. Автентичність документів справи в заголовку не обмовляється. Якщодані про копійності документів ставляться до всіх документів справи, то їхпоміщають за заголовком (в рядок, після крапки, з великої літери), а якщодані відносяться до частини документів або до одного з них, то їх пишуть післяопису документів (у дужках з малої літери). При наявності в справікількох томів (частин) на обкладинку кожного тома (частини) виносяться загальнийзаголовок справи та заголовок кожного тома (частини).

  Важливим реквізитом обкладинки справи є дата справи, тобто роки закладиі закінчення справи в діловодстві. Правильне датування справ залежить відвсебічного врахування характеру і виду документів, які в нихсформовані. Датою справи, що містить розпорядчу, творчу та іншудокументацію (доповіді, стенограми, листи і т.д.), для яких точнадатування має важливе значення, а також справи, що складаються з декількохтомів (частин), є крайні дати документів, тобто число, місяць, рікреєстрації (складання) самого раннього і самого пізнього з документів,включених у справу.

  Датою справи, що містить протоколи засідань колегіальних органів,комісій тощо, є дати складання першого та останнього протоколівабо дати їх затвердження (якщо вони затверджуються). Датою особової справиє дати підписання наказів про прийом і звільнення особи, на якувоно заведено.

  В кінці кожної справи постійного, довгострокового (понад 10 років)зберігання для обліку кількості та фіксації особливостей нумерації аркушів наокремому аркуші складається завірчий напис, у якому цифрами іпрописом вказується кількість пронумерованих аркушів та окремо череззнак «+» (плюс) - кількість аркушів внутрішнього опису (при її наявності).
  Завірчий напис пишеться розбірливо, із зазначенням посадиупорядника, дати складання і підписується укладачем з розшифровкоюпідпису. Наступні зміни в складі та стані справи (недостачадокументів, приєднання нових заміна оригінальних документів копіями і т.д.)відзначаються завірчому написи з посиланням на відповідний акт.

  Для окремих категорій справ постійного і довго тимчасового (понад 10років) термінів зберігання, облік яких викликаний специфікою що міститься в нихдокументації (особливо цінні особисті, судові та слідчі справи, справи проприсудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, справи на авторськісвідоцтва і патентні винаходи і т.д.), а також сформованих зарізновидів документів, заголовки яких не розкривають їх конкретногозмісту, складається внутрішній опис документів.

  Після закінчення діловодного року всі завершені справипостійного і тимчасового зберігання, які пройшли експертизу цінності, вносятьсяв описі. Опис справ являє собою систематизований перелікзаголовків справ, що розкриває їх склад і зміст, що закріплюєсистематизацію справ у межах фонду та їх облік. Крім цього, опис єодночасно обліковим документом і основним видом науково-довідковогостандарту, що забезпечує оперативний облік справ та описів.

  З моменту закладу і до здачі у відомчий архів справи зберігаються вробочих кімнатах або в спеціально відведених для цього приміщеннях. Справипоміщають у закриваються шафи, які повинні забезпечувати збереженнядокументів, і ставлять корінцями назовні.

  Вилучати і видавати документи із справ постійного зберігання можна лише ввиняткових випадках (наприклад на вимогу судово-слідчихорганів) з дозволу керівника установи. При цьому у справу обов'язкововкладають точну завірену копію документа і акт про причини вилученняоригіналу. Копії та виписки з документів для використання в роботіустанови або в інтересах окремих громадян роблять з дозволукерівництва або посадових осіб, яким таке право наданевідповідними відомчими інструкціями.

  Протягом діловодного року зі справи дозволяється видаватидокументи для роботи співробітникам установи. При видачі документа на йогомісце поміщають лист-заступник, на якій вказують, який документ, комуі на який час видано. Після завершення діловодного рокудокументи із справ не видаються. При необхідності видають справу, в якійзнаходиться документ. На видане справу заповнюють картку-заступник, і неювказують структурний підрозділ, у який видано справа, номер справи,дату видачі та повернення, прізвище та посаду особи, яка отримала справу, атакож передбачаються графи для розписок в одержанні і прийомі справи.

  За схоронність документів, що знаходяться в стадії діловодства, несутьвідповідальність завідувач канцелярією, секретар, діловод і т.д.
  Вони повинні забезпечувати контроль за збереженням документів у структурнихпідрозділах і у окремих виконавців, своєчасно доповідатикерівництву установи про наявні порушення.

  Структурні підрозділи установи передають у відомчий архівсправи постійного, довгострокового (понад 10 років) зберігання та з особовогоскладу. Передача справ проводиться тільки з описів. Разом зі справами вархів передаються реєстраційно-контрольні картки діловодноїслужби установи (канцелярії, секретаріату, загального відділу і т.п.).
  Заголовок кожної картотеки включається в опис.

  Передача справ у відомчий архів здійснюється, як правило, заграфіком, складеним завідувачем відомчим архівом (або особою,відповідальним за архів), попередньо погодженим з керівникамиструктурних подраделеній і затвердженим керівником установи.

  Справи тимчасового (до 10 років включно) зберігання передачі ввідомчий архів не підлягають і повинні зберігатися централізовано вканцелярії, секретаріаті чи іншій службі діловодства установи абов структурних підрозділах. У виняткових випадках за рішеннямкерівника організації вони можуть бути передані у відомчий архів заописів або номенклатурою справ, що визначає відомчий архів.

  Правильність формування та оформлення справ. відповідність їх кількостіопису і номенклатури справ перевіряється співробітником архіву попередньо, настадії підготовки справ до передачі в відомчий архів структурнимипідрозділами. Якщо у формуванні та оформленні справ встановленінедоліки, працівники структурних підрозділів зобов'язані їх усунути.

  Справи приймає завідувач відомчим архівом (спеціальний співробітникархіву) або особа, відповідальна за архів, у присутності працівника здаєструктурного підрозділу, Передача справ проводиться за описом і в обох їїпримірниках проти кожного переданого справи робиться відмітка про йогонаявності кінці опису в кожному його примірнику цифрами і прописом указуєтьсякількість фактично прийнятих в архів справ, прийому-передачі справ, а такожставляться підписи співробітників відомчого архіву й особи, що передаласправи. При прийомі (цінних справ перевіряється кількість аркушів у справі.

  Підсумкова запис про категорії та кількість справ,

  заведених у _______ році в організації

  | За строками зберігання | Усього | У тому числі |
  | | | Перехідних | з позначкою ЕПК |
  | 1 | 2 | 3 | 4 |
  | Постійного | | | |
  | Тимчасового (понад 10 | | | |
  | років) | | | |
  | Тимчасового (до 10 років | | | |
  | включно) | | | |
  | РАЗОМ | | | |

  Посада керівника службидокументаційного забезпечення Підпис Ініціали,прізвище
  Дата

  Підсумкові відомості передано до архіву

  Посада передав відомості Підпис Ініціали,прізвище

  Підсумкова запис про категорії та кількість справ, заведених у ___ році в структурному підрозділі
  | | | У тому числі |
  | За строками | Всегоо | перехідних | З позначкою ЕПК |
  | зберігання | | | |
  | 1 | 2 | 3 | 4 |
  | Постійного | | | |
  | Тимчасового | | | |
  | (понад 10 років) | | | |
  | Тимчасового (до | | | |
  | 10 років | | | |
  | включно) | | | |
  | РАЗОМ | | | |

  Посада відповідальногоза діловодство підпис Ініціали,прізвище
  Дата
  Підсумкові відомості передано до служби документаційного забезпеченняуправління міністерства, відомства.
  Посада передав відомості підпис Ініціали, прізвище
  Дата

  Правила оформлення реквізитів 16, 19, 20, 22.

  Документи складаються з окремих елементів, які прийнято називатиреквізитами (від латинського reguisitum - потрібне, необхідне).
  Сукупність реквізитів документа відображає його форму. Отже, щобдокумент відповідав своєму призначенню, він повинен бути складений відповідноз формою, прийнятої для даної категорії документів. Від повноти та якостіоформлення документів залежить їх доказова (юридична) сила, тому щовони служать свідоцтвом, підтвердженням конкретних фактів, явищ,подій.

  наказом Держстандарту України від 31 липня 1997 р. № 273 прийнятий івведений в дію з I липня 1998 ГОСТ Р 6-30.97. «Уніфікованасистема організаційно-розпорядчої документації ». Цей стандартвизначає склад реквізитів організаційно-розпорядчих документів,правила їх оформлення, місце розташування на документах, вимоги довиготовлення бланків, вимоги до обліку бланків з відтворенням
  Державного герба Російської Федерації, гербів суб'єктів РФ.

  У новому державному стандарті визначено 29 реквізитів (було 31).

  16. Резолюція. У резолюції даються вказівки з виконання рішенняпостанови тощо, зафіксованого в документі. Резолюція пишеться надокументі посадова особа, складається з прізвищавиконавців, зміст доручення, термін виконання, підпис і дату.
  Наприклад:

  Зайцевої А.В. Нікітіну П.С.

  Прошу підготувати проект генеральної угоди з фірмою «ХІТЕК» до 21.02.99

  Підпис 05.02.99

  При наявності в резолюції кількох прізвищ зазначається відповідальний виконавець, а якщо таких вказівок немає, виконавцем є особа, названа в резолюції першою. На документах, які не потребують додаткових вказівок по виконанню, в резолюції вказується виконавець, ставите підпис автора, резолюції і дата. Допускається оформлення резолюції на окремому аркуші.

  19. Текст. Тексти документів пишуть російською мовою при направленні їх

  - у федеральні органи державної влади, органи державноївлади суб'єктів Російської Федерації;

  - на підприємства, в організації та їх об'єднання, що не знаходяться введенні даного суб'єкта Російської Федерації або розташовані натериторії інших суб'єктів Російської Федерації.

  Тексти документів можуть оформлятися у вигляді анкети, таблиці, зв'язковоготексту або у вигляді їх комбінації.

  При складанні тексту у вигляді анкети найменування ознакхарактеризується об'єкта повинні бути виражені ім'ям іменником вназивному відмінку або словосполученням з дієсловом другої особимножини теперішнього або минулого часу ( «маєте»,
  «Володієте», або. «Були», «перебували» і т.д.). Характеристики, вираженісловесно, повинні погоджуватися з найменуваннями ознак.

  Графи і рядки таблиці повинні мати заголовки, виражені ім'яміменником у називному відмінку. Підзаголовки граф і рядків повиннібути узгоджені з заголовками. Якщо таблиця друкується більш ніж на однійсторінці, графи таблиці повинні бути пронумеровані, і на наступних сторінкахдрукуються тільки номери цих граф.

  зв'язний текст, як правило, складається з двох частин. У першій частинівказують причини, підстави, цілі складання документа, у другій
  (заключної) - рішення, висновки, прохання, пропозиції, рекомендації.
  Текст може містити лише заключну частину (наприклад накази --розпорядчу частину без констатуючої; листи, заяви - прохання безпояснення; довідки, доповідні записки - оцінку фактів. висновки).

  У тексті документа, підготовленого на підставі документів іншихорганізацій або раніше виданих документів, вказують їх реквізити:найменування документа, найменування організації, автора документа, датудокумента, його реєстраційний номер, заголовок до тексту.

  Якщо текст містить кілька рішень, висновків тощо, то його слідрозбивати на розділи, підрозділи, пункти, які нумерують арабськимицифрами.

  У розпорядчих документах (наказах, розпорядженнях т.д.)організацій, що діють на принципах едіноначалічія, а також документах,адресованих керівництву організації, виклад тексту має йти відпершої особи однини ( «наказую», «пропоную», «прошу »).

  У розпорядчих документах колегіальних органів ті викладають відтретьої особи однини ( «постановляє», «вирішив »).

  У спільних розпорядчих документах текст викладають від першої особимножини ( «наказую», «вирішили »).

  Текст протоколу викладають від третьої особи множини
  ( «Слухали», «виступили», «ухвалили »).

  У документах, що встановлюють права і обов'язки організацій, їхструктурних підрозділів (положення інструкція), а також містятьопис, оцінку фактів або висновки (акт, довідка), використовують формувикладу тексту від третьої особи однини чи множини
  ( «Від здійснює функції», «до складу об'єднання входять», «комісіявстановила »).

  У листах використовують такі форми викладу:

  - від першої особи множини ( «просимо направити», «направляємона розгляд »);

  - від третьої особи однини ( «міністерство не заперечує»,
  «ВНІІДАД вважає за можливе »).

  20. Відмітка про контроль. Якщо документ їм програми,названі в тексті, відмітка про них робите наступній формі:

  Додаток: на 10 л. в 3 прим.

  Якщо додатки в тексті не названо, нeoбxoдімо перерахувати їхназви, кількість аркушів та примірників кожного. Наприклад:

  Додатки: 1. Штатний розклад на 4 л. в 3 прим.

  2. Кошторис витрат на 3 л. в 3 прим.

  На додатку до розпорядчого документа в npaвом верхньому кутіслід зробити відмітку з вказівкою назва розпорядчого документа,його дати і номера. Наприклад:

  Додаток

  до постанови

  адміністрації області

  від 10.01.97 № 30

  Контракти ( договори)

  Контракт - це один з документів, що відображають умови трудовихвзаємовідносин працівника з адміністрацією. Контрактна форма оплати працішироко застосовується в цивілізованих країнах вже не одне десятиліття і навітьсторіччя, Для держав СНД, зокрема для Росії, контракт-явищенове, що виникло з розвитком ринкових відносин. Контрактна форма оплатипраці ще тільки прокладає собі дорогу в нашому народному господарстві,причому в недержавних структурах (кооперативах, товариствах,акціонерних підприємствах тощо) з великим успіхом, ніж надержавних підприємствах.

  У порівнянні з діючою в нашій економіці тарифною системою оплатипраці в її погодинній і відрядній формах контрактна система має двінезаперечних переваги. По-перше, праця працівників можна оплачувати взначно більшому розмірі, ніж це передбачено окладами, тарифнимиставками і розцінками в рамках існуючої державної системи оплати,і реалізувати на практиці ринковий принцип: за хорошу роботу великігроші, за погану роботу - ніяких грошей. Вo-друге, контрактна системадозволяє легко і просто позбутися недбайливого працівника шляхомрозірвання контракту, не вступаючи при цьому в протиріччя з Кодексомзаконів про працю та нe погоджуючи це звільнення з профспілкою. Ціпереваги роблять контрактну систему надзвичайно привабливою для тихпідприємств, де дійсно бажають домогтися різкого підвищенняефективності виробництва.

  Контрактна форма оплати праці - це веління часу, вона повиннаповсюдно прийти на зміну існуючої тарифної системи. У нашій країніконтрактна система була рекомендована вводу в 1991 р., в першу чергудля того, щоб загальмувати витік висококваліфікованих, талановитихфахівців за межі країни. Контракт (угода, договір) з цієїкатегорією працівників виник як засіб встановлення більш високою запорівняно з визначеної законодавством оплати праці та створення інших,більш вигідних, умов роботи в межах обумовленого контрактом строку.

  Всі документи по особовому складу (заяви, копії документів проосвіту, копії наказів по конкретному працівникові) групуються в особистісправи, які, як і особисті картки, зберігаються в установах до 75-річноговіку працюючого, що забезпечує можливість наведення довідок. Термінзберігання документів визначений у ст. 504 «Переліку документів зазначеннямтермінів зберігання ».

  Основними правовими документами у взаєминах між організаціямиє комерційні контракти (договори).

  Контракт (договір) - документ, що представляє собою угоду сторінпро встановлення і регулювання яких-небудь відносин. Характер угоди,умови постачання, терміни постачання, транспортування, пакування та маркування,ціна, якість, оплата, гарантії, права та обов'язки сторін - все цезнаходить відображення в контракті.

  Висновок конкретного контракту звичайно починається з пропозиції йогоукласти - напрямки оферти. Оферта повинна містити основні умовипропонованої угоди (стаття 435 Цивільного кодексу РФ). Прийняттяпропозиції іншою стороною вважається акцептом (згодою). Обміндокументами між сторонами може відбуватися посредвом поштового,телеграфного, телетайпному, факсимільного, електронного чи іншого зв'язку, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходитьвід сторони за контрактом (стаття 434 Цивільного кодексу РФ).

  Договірні відносини можуть бути також встановлені шляхом поданняоднієї зі сторін проекту контракту. Отримавши проект, інша сторонарозглядає його і, якщо немає заперечень, підписує. Один примірникконтракту повертається стороні, що склав проект.

  При складанні контрактів та їх висновку слід приділяти особливуувагу:

  - чіткої формулювання прав і обов'язків сторін;

  - можливість розірвання контракту будь-якої зі сторін;

  - санкцій до кожної із сторін за невиконання зобов'язань;

  - відповідності пунктів контракту з Федеральним законом "Про захист правспоживачів "та іншим законодавчим актам;

  - відповідності підписів, печаток, дат, юридичних адрес.

  При зазначенні ціни договору необхідно дотримуватися вимог ст. 317 ГК
  РФ, яка встановлює, що грошові зобов'язання повинні бути виражені врублях. Допускається згадка інших валют, але тільки у формулюванні
  "підлягає оплаті в рублях у сумі, еквівалентній сумі в іноземнійвалюті ". Недотримання цього правила призведе до визнання договорунедійсним.

  Складовими частинами контракту є:

  - назва виду й заголовок документа (договір купівлі-продажу, контрактна поставку ТНП, контракт про технічне сприяння):

  - дата, номер, місце складання;

  - найменування сторін (повні назви організацій);

  - предмет контракту;

  - умови та строки поставки, перевезення, зберігання, пакування, маркування,реклами та реалізації;

  - умови та терміни оплати, особливості та порядок розрахунків;

  - порядок здачі-приймання виконаних робіт;

  - відповідальність сторін;

  - гарантії, страхування і форс мажорні обставини;

  - перехід права власності та ризики;

  - порядок вирішення спорів;

  - юридичні адреси сторін (із зазначенням поштових адрес, банківськихреквізитів, номерів телефонів, факсів);

  - підпису посадових осіб (із зазначенням посад, розшифровок підписіві дат підписання документів);

  - печатки фірм-контрагентів.
  Контракти (договори) належать до документів, які є найважливішимидоказами у арбітражному суді н випадку виникнення спо-pois,розбіжностей. Оформлені вони повинні бути бездоганно. Підписи сторінконтракту повинні бути зроблені розбірливо, щоб можна було однозначновстановити автора підпису. Якщо текст контракту складено на кількохаркушах, їх необхідно пронумерувати і прошити. У ряді випадків підписуєтьсякожний аркуш договору, щоб виключити заяви недобросо-liecTHbixпартнерів про те, що вони не знайомі з тим чи іншим листом.
  Використовувати факсимільний зв'язок під час підписання контракту слід дужеобережно, особливо з новими контрагентами. Обмін факсимільними контрактамивідбувається лише тоді, коли сторони давно і плідно співпрацюють. Уарбітражному суді велике значення надається справжньої підпису і синьою
  (фіолетового) друку на контрактах.
  Оригінальний примірник договору, щоб уникнути можливої втрати або хішеніянайкраще зберігати в сейфі, а для поточної роботи використовувати ксерокопіюдокумента.
  Комерційні контракти (договори) зберігаються 5 років після закінчення термінудоговору або виконання його умов.
  Контракти з іноземними партнерами, з урахуванням різниці в терміни позовноїдавності інших країн, слід зберігати не менше 10 років. Контракти навелику суму або які мають важливе значення можуть бути передані на архівнезберігання.

  ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ

  00.00.00 Новосибірськ

  Відкрите акціонерне товариство (організація) ____________________

  Найменуванняв особі ______________________________________________________

  Посада, П.І.Б.іменоване надалі ВАТ, і _______________________________,

  П.І.Б. іменований надалі «Працівник, уклали цей контракт пронаступне:
  1. Працівник __________________________________< br>П.І.Б. приймається на роботу ___________________________< br>Найменування структурного підрозділу з професії, посади
  _________________________< br>Повне найменування професії, посади кваліфікації ________________< br>__________________< br>Розряд, кваліфікаційна категорія
  2. Контракт є: договором по основній роботі договором посумісництвом
  3. Вид контракту:
  - На невизначений термін (безстроковий)
  - На певний термін _________________________< br>Вказати причину термінового укладання контракту
  - На час виконання певної роботи _____________< br>Вказати який 4 Термін дії контракту: початок роботи ______________закінчення роботи ____________< br>5. Термін випробування: а) без випробуванняб) _____________________< br>Тривалість випробувального терміну
  6. Працівник повинен виконувати такі обов'язки:
  ____________ Вказуються основні характеристики роботи та
  ____________ Вимоги до рівня їх виконання: за обсягом
  ____________ Виробництва (робіт), якості продукції, що випускається про-
  ___________ Дукції (якістю обслуговування), дотриманню
  ____________ Правил з охорони 1руда. виконання суміжних ра-
  __________ Бот з метою забезпечення взаємозамінності
  ____________ Або робиться посилання на відповідні пункти
  ___________ Посадової інструкції. При поєднанні профес-

  ________ оці (робіт), виконання суміжних операцій дається
  __________ Перелік цих робіт та їх обсяги.

  7. ВАТ зобов'язана організувати працю працівника, створити умови для безпечногота ефективної праці, обладнати робоче місце і відповідно до правилохорони праці та техніки безпеки. своєчасно виплачувати обумовленуконтрактом заробітну плату. ______________ Вказуються конкретні заходи дляорганізації

  ______________ виробничого процесу, обладнанню ра-

  ________________ бочего місця, підготовки і підвищення Квалі-

  ______________ сифікацію працівника і створення інших умови < p >________________ праці.

  8. Обов'язки ВАТ щодо забезпечення умов роботи на робочому місці ззазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику заважкі, особливо важкі роботи і роботи із шкідливими, особливо шкідливими абонебезпечними умовами труда____________________

  9. Гарантії згідно з Указом Президента Російської Федерації від 21.04-93 № 471
  «Про додаткові заходи щодо захисту трудових прав громадян Російської
  Федерації »____________________________

  10. Особливості режиму робочого часу:


  - Неповний робочий день ____________________________________

  - неповний робочий тиждень _____________________________________

  - погодинна робота ____________________________________________

  11. Працівнику встановлюється:


  - Посадовий окдад (тарифна ставка) _______________ руб. в

  місяць або _________ руб. за 1 годину роботи;


  - Надбавка (доплата та інші виплати) _______________________

  Вказати вид доплат, надбавок

  ___________________________________ руб. (у% до ставки, окладу).

  12. Працівникові встановлюється щорічна відпустка тривалістю:


  - Основний ____________ робочих днів

  - додатковий _______ робочих днів


  13. Інші умови контракту, пов'язані зі специфікою праці

  14. Юридичні адреси та підписи сторін

  ВАТ
  Працівник

  __________________________ Адреса __________________________

  __________________________ ________________________________

  __________________________ ________________________________ < p> паспортні дані

  Посада, підпис, І.О.Ф. Телефон ________________________

  М.П. Підпис, І. О.
  Ф.

  КОНТРАКТ
  07.02.2001

  № 127/14

  Москвакупівлі-продажу офісних меблів

  Фірма "Редмес", що іменується в подальшому Продавець, в особі генеральногодиректора Рогова Ігоря Миколайовича, який діє на підставі Статуту, зодного боку, і фірма _____________, що іменується в подальшому Покупець, вособі __________________________, що діє на підставі
  _______________________________________ З іншого боку, уклалицей контракт про наступне:

  1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ.

  1.1. Продавець продає, а Покупець купує офісні меблівиробництва швейцарської компанії "Wall", що іменується в подальшому Товар, наумовах, визначених цим контрактом.

  1.2. Кількість і асортимент Товару визначається специфікацією,що додається до контракту. Товар поставляється Покупцеві в розібраному вигляді,якщо сторони не домовились про інше.

  2, УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І РОЗРАХУНКІВ.

  2.1. Поставка Товару здійснюється протягом 3 днів після надходженнягрошей на розрахунковий рахунок або в касу Продавця, Поставка Товару в межах
  Москви здійснюється транспортом Продавця і за його рахунок.

  2.2. Всі платежі здійснюються в російських рублях. Сума платежу,виробленого Покупцем, перераховується за курсом ММВБ, встановленому надату платежу

  3.ЦЕНА.

  3.1. Продаж Товару здійснюється за цінами Продавця Ціна встановлюєтьсяв доларах США і включає вартість упаковки, маркування, страхові збори,інші збори та податки

  3.2. Сума, оплачувана Покупцем за Товар, складає ______доларів США.
  4, ЯКІСТЬ ТОВАРУ,

  Якість проданого Товару повинна відповідати зразкам, каталогу
  "Wail" і сертифікату якості.
  5 УПАКОВКА

  Упаковка повинна забезпечувати повну безпеку товару, охоронятийого від пошкоджень при транспортуванні з урахуванням перевалок, а такожохороняти товар від атмосферних впливів.

  6. ЗДАЧА-ПРИЙОМ ТОВАРУ.

  6.1. Здача-прийом Товару оформлюється підписанням Покупцем і Продавцемакту здачі-прийому за умови повної оплати отриманого Товару та відсутностіпретензій сторін один до одного.

  6 .. Право власності та ризики переходять до Покупця з моментупідписання акту здачі-приймання.
  Рис. 9. Комерційний контракт (на 2-х сторінках)

  7. САНКЦІЇ.

  7.1. За відмову від поставки Товару Продавець повертає Покупцю всіперераховані йому платежі за даний Товар, а також виплачує йомунеустойку у розмірі 10% вартості непоставленого Товару.

  7.2. У випадку виявлення прихованих дефектів Товару Покупець маєправо повернути Продавцю неякісний Товар і вимагати його заміни зарахунок Продавця.

  7.3. За прострочення поставки або за недопоставку Товару у встановленийтермін Продавець сплачує Покупцю: за прострочення до 10 днів неустойку врозмірі 5%, за прострочення понад 10 днів - неустойку у розмірі 7,5% вартостінепоставленого в строк Товару. Сплата неустойки не звільняє Продавця відобов'язки виконання умов контракту.

  8 - ФОРС-МАЖОР.

  Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за невиконанняумов контрактуу разі настання форс-мажорних обставин: військовихдій, природних явищ, актів органів влади і управління, що впливають навиконання контрактних зобов'язань. Сторона, що постраждала від форс-мажорнихобставин, повинна протягом 3 днів повідомити іншу сторону про їхнастання або закінчення.

  Е. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ,

  Всі спори за даним контрактом підлягають розгляду варбітражному суді м. Москви, рішення якого стає обов'язковим длясторін.

  10. ТЕРМІН ДІЇ.

  Контракт набуває чинності з дати його підписання обома сторонами ідіє до повного виконання ними зобов'язань за даним контрактом,

  11 ІНШІ УМОВИ.

  Контракт може бути достроково розірваний за взаємною згодою абоініціативи однієї зі сторін. Повідомлення про розірвання має бути відісланий НЕпізніше 3 днів до передбачуваної дати розірвання.
  12, ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
  ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ
  _____________________________ ____________________________< Br>_____________________________ ____________________________< Br>_____________________________ ____________________________< Br>_____________________________ ____________________________

  Посада Підпис ІОФ Прізвище Посада Підпис ІОФ

  М.П,

  М.П.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status