ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Основи мережі Internet
       

   

  Кибернетика
         2Тема 1-2. 0 2ВВЕДЕНІЕ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАТИКИ.
    Питання:
       1. Основні положення концепції інформатизації суспільства, не-
          хідно інформатизації органів внутрішніх справ.
       2. Поняття інформації, її види і властивості.
       3. Інформатика як наука про технологію обробки інформації.
       4. Інформаційні системи їх функціонування.

      21. Основні положення концепції інформатизації суспільства,
         2необходімость інформатизації органів внутрішніх справ.
       Фундаментальною рисою цивілізації є зростання виробнич-
  тва, споживання і накопичення інформації в усіх галузях челове-
  ської діяльності. Все життя людини так чи інакше пов'язана з
  отриманням, накопиченням і обробкою інформації. Що б людина
  не робив: чи він читає книгу, чи дивиться він телевізор, розмовляти-
  кість чи - він постійно і безперервно отримує і обробляє ін-
  формацію.
       Для нашого століття - століття автомобіля, електрики, авіації,
  атомної енергії, космонавтики, електронної техніки - характерна
  небувала швидкість розвитку науки, техніки і нових технологій.
  Так від винаходу книгодрукування (середина XV століття) до винайдений-
  ня радіо (1895 рік) минуло близько 440 років, а між изоб-
  Ретені радіо і телебачення - близько 30 років. Розрив у часі
  між винаходом транзистора й інтегральної схеми склав все-
  го 5 років.
       В області накопичення наукової інформації її обсяг починаючи з
  XVII століття подвоювався приблизно кожні 10 - 15 років. Тому одним
  з найважливіших проблем людства є лавиноподібний потік
  інформації в будь-якій галузі його життєдіяльності.
       Підраховано, наприклад, що в даний час фахівець дол-
  дружин витрачати близько 80% свого робочого часу, щоб стежити за
  всіма новими друкованими роботами в його області діяльності.
       Збільшення інформації та зростаючий попит на неї зумовили по-
  явище галузі, пов'язаної з автоматизацією обробки інформації
  - ІНФОРМАТИКИ.
       2Інформатіка 0 - наукова дисципліна, що вивчає структуру і про-
  щие властивості інформації, а також закономірності всіх процесів
  обміну інформацією при безпосередньому усному і письмовому загально-
  нии фахівців до формальних процесів обміну за допомогою раз-
  особистих носіїв інформації. Значну частину цих процесів
  складає науково-інформаційна діяльність із збирання, пере-
  лення, зберігання, пошуку та розповсюдження інформації.
       Об'єктом вивчення інформатики не є вміст конк-
  ної науково-інформаційної діяльності, якою повинні зани-
  маться фахівці у відповідних галузях науки і техніки.
  Вона вивчає внутрішні механізми реферування документів на ес-
  тественних мовами, розробляє загальні методи такого реферірова-
  вання.
       Інформатику розглядають як один з розділів 2кібернетікі 0,
  вважається що в останній входять проблеми автоматизації інформа-
  ционной служби, перекладу і реферування науково-технічної літератур-
  ратури, побудова інформаційно-пошукових систем та ряд інших
  завдань. Однак ряд проблем, що вирішуються інформатикою (оптимізація
  системи наукової комунікації, структура наукового документа, підвищена
  шеніе ефективності наукового дослідження шляхом застосування науч-
  но-інформаційних засобів) виходить за межі кібернетики.
       Основне завдання інформатики полягає у визначенні загальних
  закономірностей, відповідно до яких відбувається створення


                                - 2 -

  наукової інформації, її перетворення, передача і використання в
  різних сферах діяльності людини. Прикладні завдання заклю-
  зустрічаються в розробці більш ефективних методів і засобів здійснювала-
  тичних інформаційних процесів, у визначенні способів Оптималь-
  ної наукової комунікації із широким застосування технічних
  коштів.
       Як було сказано вище інформатика входить до складу більш об-
  щей науки 2 кібернетики 0, що вивчає загальну теорію управління і пере-
  дачі інформації. Основна властивість кібернетики полягає в тому,
  що вона придатна для дослідження будь-якої системи, яка може
  записувати, накопичувати, обробляти інформацію, завдяки чому
  її можна використовувати з метою управління.
       2Кібернетіка 0 - наука про загальні закони одержання, зберігання,
  передачі і переробки інформації у складних системах. При цьому
  під складними системами маються на увазі технічні, біологічні та
  соціальні системи, тому кібернетика мала потребу в могутньому інс-
  трументе, і цим інструментом стали комп'ютери.
       Разом з тим відомо, що в нашій країні спостерігається замет-
  ве відставання в галузі інформатики, особливо в плані забезпе-
  ня її матеріально-технічною базою, а отже і в плані
  практичного застосування комп'ютерної техніки і технології.
       З метою усунення цього становища в країні була раз-
  працювати державні програми, що базується на концепції ін-
  форматування суспільства. 2Основние положення цієї концепції передбачають
  2матрівают:
       1. Досягнення загальної комп'ютерної грамотності;
       2. Створення матеріально-технічної бази, що забезпечує ши-
  рокое використання комп'ютерної техніки і технологій на рівні
  світових стандартів;
       3. Розробка та впровадження єдиного фонду програмного забез-
  чення;
       4. Ефективне використання потенціалу інформаційно-обчислюва-
  неністю систем у всіх сферах життя суспільства.
       "Інформаційний вибух" охопив і діяльність органів внут-
  ренніх справ. Все зростаюча складність і масштабність що стоять пе-
  ред ними завдань об'єктивно вимагають використання великих мас-
  сівов інформації для вироблення, прийняття та організації виконання
  оптимального управлінського рішення.
       Практика переконливо підтверджує, що відсутність достовірність
  ної, своєчасної та повної інформації породжує суб'єктивізм,
  необгрунтованість рішень і дій, несумісних з науковим уп-
  равленіем, що особливо неприпустимо в діяльності правоохрані-
  тільних органів, до числа яких належать органи внутрішніх справ.
       Тому вдосконалення діяльності органів внутрішніх
  справ безпосередньо залежить від використання сучасної інфор-
  ционной технології і техніки. 2Для цього органи внутрішніх справ
  2должни вирішити наступні завдання:
       1. Підготовка фахівців в галузі застосування комп'ютерної
  техніки, у тому числі оволодіння відповідними знаннями і нави-
  ками всіма співробітниками;
       2. Впровадження автоматизованих інформаційно-пошукових сис-
  тим;
       3. Створення загальних автоматизованих банків даних;
       4. Створення локальних, республіканських і міжнародних ін-
  формаційних мереж;
       5. Забезпечення усіх підрозділів органів внутрішніх справ
  комп'ютерною технікою, створення автоматизованих робочих місць;
       6. Підготовка прикладних програм для комп'ютерів по всіх


                                - 3 -

  напрямками діяльності органів внутрішніх справ;
       7. Створення і впровадження експертних систем.
       Безсумнівно, що успішне вирішення цих завдань дозволить підняти
  на якісно вищий рівень діяльність усіх підрозділ-
  лений і служб органів внутрішніх справ.
       Використання в правознавстві та правозастосовчій діяч-
  ності досягнень інформаційної технології більшою мірою за-
  висить від перебудови юридичної освіти. Юридичне обра-
  тання, як і будь-яке інше утворення, що має відповідати соціаль-
  вим потребам. Це вимагає поінформованості юристів про значення своєї
  професії в більш широкому соціальному контексті, і зокрема, про
  її ролі в інформатизації суспільства. Юрист професіонал повинен не
  тільки мати уявлення про можливості, які дає йому ін-
  форматізірованное суспільство, а й ефективно використовувати їх. _Для
  _юрістов істотні три освітні елементи правової інфор-
  _матікі:
    1 - стосується знайомства з апаратною реалізацією електронно-
  числівників машин, тобто знайомства з її архітектурою та програм-
  вим забезпеченням (це загальна попередня та обов'язкова підго-
  товки до роботи з комп'ютером);
    2 - пов'язаний зі спеціальними комп'ютерними системами для юристів;
    3 - елемент включає основи системного аналізу, теорії інфор-
  ції та керування стосовно до правової матерії.
       Ефективність навчальної підготовки в нової міждисциплінарної
  галузі знань - комп'ютеризації залежить від усвідомлення освітньої-
  тільних потреб двох професійних спільнот - юристів і фахівців-
  аркушів в комп'ютерній області, від створення відповідних навчань-
  них програм і зусиль викладачів.
       Актуальним завданням стає підвищення продуктивності
  управлінської праці, здатності працівників переробляти
  великі обсяги інформації. Традиційні методи (ручні та механічні-
  орієн) переробки не спрацьовують. Практика діяльності органів
  внутрішніх справ в нашій країні і за кордоном показує, що рі-
  ня цього завдання може бути здійснено тільки на основі нової
  технології, на впровадженні інформаційно-аналітичного забезпе-
  ня, що має на увазі впровадження комп'ютерів.

            22. Поняття інформації, її види і властивості.
       "Ні мабуть, в науці, практиці сучасності поняття роз-
  ространеніе, ніж поняття "інформація". І немає в той же час
  іншого поняття, з приводу якого ведеться стільки суперечок, дис-
  КУСС, є стільки різних точок зору ...",- стверджує
  радянський вчений В.Г. Афанасьєв.
       Існування безлічі визначень інформації обумовлено
  складністю, специфічністю та різноманітністю підходів до тлумачення
  суті цього поняття. В якості довідки виділимо три найбільш
  поширені концепції інформації, кожна з яких по-своє-
  му пояснює її сутність.
       2Первая концепція 0 (концепція К. Шеннона), відображаючи кількісного-
  но-інформаційний підхід, 2определяет інформацію як міру неопрен-
  2деленності (ентропію) події 0. Кількість інформації в тому чи
  іншому випадку залежить від імовірності його отримання: чим більше веро-
  ятним є повідомлення, тим менше інформації міститься в
  нем.Етот підхід, хоч і не враховує смислове бік інфор-
  ції, виявився дуже корисним у техніці зв'язку та обчислювальної
  техніці, послужив основою для вимірювання інформації та оптимального
  кодування повідомлень. Крім того, він представляється зручним для
  ілюстрації такого важливого властивості інформації, як новизна, нео-


                                - 4 -

  жіданность повідомлень. При такому розумінні 2інформація - це знята
  2неопределенность, або результат вибору з набору можливих аль-
  2тернатів.
       2Вторая концепція 0 2рассматрівает інформацію як властивість (ат-
  2рібут) матерії 0. Її поява пов'язана з розвитком кібернетики і
  засноване на твердженні, що інформацію містять будь-які повідомлення,
  сприймаються людиною або приладами. Найбільш яскраво й образно
  ця концепція інформації виражена академіком В. М. Глушкова. Він
  писав, що "інформацію несуть не тільки позначені літерами листи
  книги або людська мова, але і сонячне світло, складки гірського
  хребта, шум водоспаду, шелест трави ". Іншими словами, 2інформація
  2как властивість матерії створює уявлення про її природу і струк-
  2туре, упорядкованості, різноманітність і т.д. Вона не може істота-
  2вать поза матерії, а отже, вона існувала і буде існувати
  2вечно, її можна накопичувати зберігати переробляти.
       2Третья концепція 0 заснована на логіко-семантичному (семантика
  - Вивчення тексту з точки зору сенсу) підході, при якому 2ін-
  2формація трактується як знання, причому не будь-яке знання, а та його
  2часть, яка використовується для орієнтування, для активного
  2действія, для управління і самоврядування. Іншими словами, інфор-
  2мація - це діюча, корисна, "працює" частина знань.
  Представник цієї концепції В. Г. Афанасьєв, розвиваючи логіко-се-
  романтичної підхід, дає визначення 1соціальной інформації: "Ін-
  1формація, що циркулює в суспільстві, яка використовується в управлінні з-
  1ціальнимі процесами, є соціальною інформаціей.Она
  1представляет собою знання, повідомлення, відомості про соціальну формі
  1двіженія матерії і про всіх інших формах в тій мірі, в якій вона
  1іспользуется суспільством ..."< br />      Соціальна інформація - багаторівневе знання. Вона характе-
  різует: _общественние процеси в цілому. - Економічні, політи-
  етичні, соціальні, демографічні, культурно-духовні і т.д.;
  _конкретние процеси., що відбуваються в різних осередках суспільства, -
  на підприємствах, в кооперативах, сім'ях і т.д., а також _інтереси
  _і прагнення різних соціальних груп .- робітничого класу, моло-
  діжі, пенсіонерів, жінок та ін _В самому загальному сенсі під соціаль-
  _ной інформацією розуміють. знання, повідомлення, відомості про соціальну
  формі руху матерії і про всіх інших її формах в тій мірі, в
  якою вони використовуються суспільством, залученими в орбіту суспільного
  кої життя. Іншими словами, інформація є зміст логи-
  тичного мислення, яке, сприймаючись за допомогою чутного або
  видимого слова, може бути використана людьми в їх діяльності.
       Отже, розглянуті підходи до певної міри доповнюють
  один одного, висвітлюють різні сторони сутності поняття інфор-
  ції і полегшують тим самим систематизацію її основних властивостей. З
  безлічі визначень інформації _наіболее доцільним. предст-
  тавляется наступне: 2інформація - це відомості, що знімають неопрен-
  2деленность про навколишній світ, які є об'єктом храни-
  2нія, перетворення, передачі і використання. 3Сведенія - 0 2ето
  2знанія виражені в сигналах, повідомленнях, повідомленнях, повідомленнях
  2И т.д. 0
       Особливість інформації в тому, що, будучи матеріальним явле-
  ням, вона не є ні матерією, ні енергією. У кібернетичному
  значенні інформація - це відображення одного об'єкта в іншому,
  що використовується для формування управлінських впливів. Викорис-
  тання інформації в управлінні і самоврядування спирається на на-
  відмінність зв'язку між об'єктами системи, джерелами інформації та її
  одержувачами. При цьому сила і цілеспрямованість впливу інфор-
  ції на одержувача залежить від ступеня відповідності характеристик


                                - 5 -

  інформації - синтаксичних, семантичних, прагматичних - віз-
  можливостями і потребам одержувача. Структура повідомлень, їх
  сенс і практична цінність завжди орієнтовані на визначений-
  ного одержувача.
       Обмін інформацією відбувається не взагалі між будь-якими об'єктами-
  тами, а тільки між тими з них, які являють собою
  систему, що володіє якимось мінімум організованості. У цілому
  виникнення й розвиток теорії інформації, а також кібернетики і
  інформатики, стало науковим підтвердження теорії відображення і
  сприяло її подальшому розвитку.
       Грунтуючись на положенні, що інформація - результат і форма
  прояви відображення, а об'єктом соціального відображення може бути
  будь-який фрагмент дійсності (предмети, факти, явища, про-
  цесія). Інформація в системі органів внутрішніх справ підрозділами-
  ється на _зовнішнє. - Породжену іншими системами управління, і
  _внутреннюю. - Виникає безпосередньо в процесі функционир-
  вання самої системи органів внутрішніх справ як результат отраж-
  ня нею відповідних соціальних явищ. Остання є частина
  соціальної інформації і тому має ту ж природу. Особливості
  внутрішньої інформації визначаються об'єктами відображення і тими
  ознаками, якими ці об'єкти характеризуються. Вибір об'єктів
  відображення та їх ознак залежить від специфічності завдань, що вирішуються
  даної соціальною системою.
       Органи внутрішніх справ у своїй практичній діяльності
  стикаються з найрізноманітнішими об'єктами дійсності,
  і тому що циркулює в них системі інформація носить самий раз-
  особистий за змістом характер. У зв'язку з цим дуже важко дати
  таке визначення інформації в органах внутрішніх справ, яке б
  повністю відображало її специфіку, але така спроба балу зроблена
  А. И. Іпакяном. "1Под інформацією в органах внутрішніх справ слід
  1понімать відомості, які відображають стан злочинності і ох-
  1рани громадського порядку, характеризують сили та засоби органів
  1внутренніх справ, способи і методи впливу на керовану сис-
  1тему і результати керуючих впливів, умови та прояви
  1внешней середовища, що впливає на стан сфери управління та ефектив-
  1ность діяльності органів внутрішніх справ. "0К інформації про об'єкт-
  проектах керуючого впливу, тобто стан злочинності і ох-
  рани громадського порядку, А. І. Іпакян відносить:
       - Відомості про злочинність і правопорушення (рівень, струк-
  туру, динаміка і т.д.);
       - Відомості про контингент осіб, що потрапляють в сферу управляюще-
  го впливу органів внутрішніх справ;
       - Відомості про причини і умови, які сприяють вчиненню
  злочинів та інших правопорушень.
       Дана інформація є дійсно специфічною з пози-
  ції основних завдань, покладених на органи внутрішніх справ. Однак
  органи внутрішніх справ впливають і на такі об'єкти, інформація
  від яких не вкладається в рамки зазначених відомостей. Предприн-
  тая А. И. Іпакяном спроба деякої розшифровки наведеного їм
  визначення інформації звузила його зміст.
       З огляду на різноманіття інформації в органах внутрішніх справ прак-
  тічеськи неможливо дати їй таке визначення, яке було б од-
  новременно універсально, змістовно і конкретно.
       Конкретне, специфічний зміст інформації в органах
  внутрішніх справ продуктивніше шукати не в конструюванні особливого
  визначення, а шляхом її класифікації. Класифікаційні методи і
  процедури є ефективним інструментом наукового пізнання.
  Науково проведена класифікація допомагає розкрити нові зв'язки і


                                - 6 -

  залежності між відомими об'єктами або виявити существова-
  ня раніше невідомих об'єктів. Така класифікація взагалі може
  з'явитися своєрідним підсумком розвитку певної галузі знання
  і знаменуватиме собою початок наступного етапу її розвитку. Строго і
  чітко розроблена класифікація інформації послужить підставою
  для функціонального і структурної побудови всього інформаційні
  ного процесу, виділення істотних характеристик необхідність
  і достатності інформації, проектування автоматизованих ін-
  формаційних систем та багато чого іншого.
       У науковому плані проблема класифікації інформації відноситься
  до однієї з найскладніших в інформаційній проблематики діяльності
  органів внутрішніх справ. Очевидно тому наявні у даній
  питання публікації не виходять за рамки переліку можливих класси-
  фікаціонних ознак, а деякі спроби практичної класифікувалали-
  каціі не можуть вважатися вичерпними. У тих небагатьох наукових
  роботах, де в тому або іншому ступені зачіпаються проблеми
  класифікації інформації в органах внутрішніх справ, як правило,
  використовуються монотіческіе класифікації по одному або декільком
  базових ознаках. В інших випадках, коли застосовується цілий на-
  бор класифікаційних ознак, не визначається їх супідрядні-
  ність і порушується процедура класифікування. Ця процедура
  повинна полягати в тому, щоб спочатку утворити клас об'єктів
  по перше найбільш важливого ознакою, потім кожен з отриманих
  класів розбити на підкласи по другому ознакою і т.д. Таке по-
  крокові класифікування дозволяє поступово конкретизувати
  об'єкти та їх властивості.
       Справедливо наголошується принципова неможливість розрядів
  лення універсальною для всіх випадків класифікації інформації. В
  рамках завдання розкриття змісту інформації в органах внутрен-
  них справ головним відправним класифікаційними ознакою є
  об'єкти відображення. У цьому сенсі на особливу увагу заслуговують
  дослідження, присвячені спеціальної інформації органів внутрен-
  них справ, тобто тієї, що забезпечує виконання їх основних
  завдань і функцій. Як одна з особливостей даної інфор-
  ції виділяють насамперед об'єкти відображення, які обумовлені
  задачами, які розв'язуються в процесі оперативно-розшукової діяльності.
       Наприклад, якщо схематично представити функціонуючу в ор-
  Ганах внутрішніх справ підсистему розшукової інформації, то тут
  можна знайти декілька класифікаційних ознак. Так, за
  джерелами надходження інформація класифікується на що поступає
  від громадян, організацій, прокуратури, суду, медичних установ і ор-
  ний та інших. До носіїв інформації відносяться: постанови,
  повідомлення, заяви, протоколи, висновки, тобто різного роду
  документи. Одержувачами інформації можуть бути: підрозділи уго-
  ловний розшуку, виправно-трудові установи, інформаційні
  ные центри, МІЦ МВС і т.д. Усередині цих підрозділів з'являються
  нові носії інформації: справи, статистичні картки. Однак
  всі ці ознаки не розкривають істоти розшукової інформації.
  Головною ознакою, що характеризує даний вид інформації, є по-
  ся об'єктивне наявність: події скоєння злочину, слідів і
  знарядь цього злочину, осіб, які їх вчинили, осіб, проти кото-
  яких здійснювалося злочин та інших об'єктів посягань. Ви-
  бор ж цих об'єктів відображення, конкретний зміст і обсяг ін-
  формації визначаються завданнями розшуку осіб, які вчинили переступив-
  лення і подальшого розслідування і розкриття злочинів.
       Таким чином для розкриття змісту і специфіки інфор-
  ції в органах внутрішніх справ може послужити її класифікація за


                                - 7 -

  відображення об'єктів, що виділяються відповідно до необхідності
  вирішення тих чи інших завдань у галузі боротьби зі злочинністю і ох-
  рани громадського порядку, а також завдань внутрішньосистемного управ-
  лення.
      У своїй повсякденній діяльності співробітники органів внутрен-
  них справ широко використовують різні види інформаційної техніки:
  радіопередавачі, телебачення, магнітофони, телеграф, обчислювальному
  тільну техніку. Сигнали передаються по радіо і телебаченню, а
  також використовується в магнітного запису мають форму безперервних
  швидко змінюються в часі кривих ліній. Такі сигнали називаються
  вають безперервними або аналоговими сигналами. У протилежний-
  ність цього в телеграфії та обчислювальної техніки сигнали мають
  імпульсну форму і іменуються дискретними сигналами. Виходячи з
  сказаного можна зробити висновок, що _інформація передається в двох
  _формах.:
       - 2діскретная форма подання інформації 0 - це послідовно-
  ність символів, що характеризує переривчасту, змінюється ве-
  личину (кількість дорожньо-транспортних пригод, кількість
  тяжких злочинів тощо);
       - 2аналоговая або безперервна форма подання інформації
  - Це величина, що характеризує процес, який не має перерв або
  проміжків (температура тіла людини, швидкості автомобіля на
  певній ділянці шляху і т.п.).
       2Все різноманіття навколишнього нас інформації можна згрупуйте-
  2вать за різними ознаками 0:
       1 - за ознакою "_область виникнення." інформацію, що відображає-
  щая процеси, явища неживої природи називається _елемен .-
  _тарной або механічної., процеси тваринного і рослинного світу
  - _біологіческой., Людського суспільства - _соціальной ..
       2 - розрізняють види інформації з _способу передачі і воспр-
  _тія .. Інформацію, що передається видимими образами і символами, на-
  показують, _візуальной., звуками - _аудіальной. відчуттями - _тактіль-
  _ной., запахами і смаками - _органолептіческой., інформації, що видається-
  мую і сприйману засобами обчислювальної техніки, - _машін-
  _ной ..
       3 - інформацію, яка створюється та використовується людиною, _по про-
  _щественному призначенням. можна розбити на три види: _лічная., _массо .-
  _вая. і _спеціальная .. Назва класів інформації, що використовується РАСК-
  прориву та їх зміст, так особиста інформація призначається для
  конкретної людини, масова - призначається для будь-якого ба-
  ющего її користуватися (суспільно-політична, науково-популя-
  ва і т.д.), спеціальна - призначена для використання вузьким
  колом осіб займаються вирішенням складних спеціальних завдань в об-
  ласти науки, техніки, економіки, а в органах внутрішніх справ опе-
  ратівно-розшукові дані, криміналістичні дані тощо
       Розмаїтість джерел і споживачів інформації призвело до
  існування різних 2форм її подання 0: символьної,
  текстової і графічної. _Сімвольная Форма., Заснована на вико-
  вання символів - букв, цифр, знаків і т.д., є найбільш />
  нескладних сигналів про різні події. Прикладом може служити
  зелене світло вуличного світлофора, який повідомляє про можливість
  початку руху пішоходам чи водіям автотранспорту, милі-
  Цейський свисток дає інформацію про дії, які повинен
  вжити міліціонер почувши цей звуковий сигнал.
       Більш складною є _текстовая. форма подання інфор-
  мації. Тут так само, як і в попередній формі, використовуються сім-
  воли: літери, цифри, математичні знаки. Однак інформація застави


                                - 8 -

  дружина не тільки в ці символи, але і в їх поєднанні, порядок сле-
  нання. Так, слова КОТ і ТОК мають однакові літери, але містять
  різну інформацію. Завдяки взаємозв'язку символів і відображені-
  нію промови людини текстова інформація надзвичайно зручна і ши-
  роко використовується в діяльності людини: книги, брошури, журна-
  ли, різного роду документи, аудіозаписи і т.д.
       Найбільш ємною і складною є _графіческая. форма
  представлення інформації. До цієї форми належать фотографії, схе-
  ми, креслення, малюнки, які відіграють велике значення в діяльності
  людини взагалі і співробітника органів внутрішніх справ зокрема.
       Переходячи до розгляду властивостей інформації необхідно отме-
  тить, що інформація виступає як властивість об'єктів і явищ
  (процесів) породжувати різноманіття станів, які за допомогою
  відображення передаються від одного об'єкта до іншого і вступаємо
  в його структурі (можливо, у зміненому вигляді).
       Властивості інформації можна розглядати в трьох аспектах:
  _техніческом. - Це точність, надійність, швидкість передачі сигна-
  лов і т.д.; _ семантичному. - Це передача змісту тексту за допомогою
  кодів і _ прагматичному. - Це наскільки ефективно інформація влі-
  яет на поведінку об'єкта.
       2Целевая функція інформації (її прагматичний аспект) характе-
  2терізуется здатністю впливати на процеси управління, на відповідність
  2ветствующее цілям управління поведінкою людей 0. У цьому, за сущест-
  ву, і складається 1полезность або цінність інформації 0. У певних
  випадках цінність інформації стає негативною, корисність
  змінюється шкідливістю, а сама інформація стає дезінформації-
  їй. Її джерелом служать суб'єктивні чинники (думки, погляди,
  оцінки), а також навмисні перекручування інформації з будь-якою
  метою. Якщо ця мета викликана суспільними інтересами, то дезін-
  формація може бути корисною (широко, наприклад, використовується де-
  зінформація у військовій справі. Щоб ввести в оману противника
  застосовуються помилкові сигнали, повідомлення, позначення і т.д.). В об-
  щем ж дезінформація - це брехня, перекручування фактів, порушення
  принципу адекватності інформації, об'єктивного висвітлення явищ
  суспільного життя.
       Інформація охоплює всі сфери, всі галузі громадської
  життя, міцно входить в життя кожної людини, впливає на
  його спосіб мислення і поведінку. Вона обслуговує спілкування людей,
  соціальних груп, класів, націй і держав, що допомагає людям ов-
  ладеть науковим світоглядом, розбиратися в різноманітних явле-
  пах і процеси суспільного життя, підвищувати рівень своєї куль-
  Тури і освіченості, засвоювати і дотримуватися законів і нравствен-
  ные принципи. Величезну, нічим незамінну роль виконають інфор-
  ція в управлінській діяльності. По суті, без інформації не
  може бути й мови про будь-якому вигляді управління, про цілеспрямовану де-
  ності взаємопов'язаних об'єктів і систем.
       1В даний час різноманітна за своїм значенням інфор-
  1ція, зафіксована на спеціальних носіях, стала національним
  1богатством нового типу - інформаційним ресурсом держави. 0 Яв-
  ляясь предметом купівлі-продажу за всіх часів, інформація має
  свої специфічні особливості: _прі обміні інформацією її коли-
  _чество збільшується., як кажуть в Америці: "Якщо у вас є по
  яблуку і ви обмінятися ними, у вас знову буде по яблуку, але якщо
  у вас є по ідеї і ви обміняємося, то у кожного їх буде по
  два ". Спілкування людей, інформування один одного приводить до їх
  зближенню, підвищення інтелектуального потенціалу. _у Інформаційні
  _них ресурсів є ще унікальна властивість - вони не зменшуються від ін-
  _тенсівного використання .. _Более Того, в процесі застосування вони
  _постоянно розвиваються і удосконалюються, рятуючи від помилок і
  _уточняя свої параметри..
       У визначенні 1практіческой цінності інформації 0 немає яких-ли-
  бо точних кількісних параметров.Да і визначити їх не легко,
  оскільки цінність залежить від корисності інформації для безлічі
  конкретних людей, що її одержувачів і користувачів. _Ценность Інфор-
  _маціі прийнято визначати величиною тих втрат, які ця інфор-
  _мація запобігає, або величиною витрат на добування цієї ін-
  _формаціі.
       1Оптімальний 0 - означає найкращий у будь-якому відношенні. Нап-
  Рімера, за часом - самий швидкий процес, по витраті енергії -
  сама економічна система і т.п. Оптимальних в усіх відношеннях
  об'єктів і процесів не буває. Це пояснюється суперечливістю
  умов досягнення оптимальності. Найкращі в одному відношенні
  властивості звичайно досягаються ціною обмежень на інші властивості.
  Наприклад, збільшення обсягу випуску продукції за інших рівних
  умовах обмежує підвищення її якості. Тому коли гово-
  рят про оптимальність повідомлень, то потрібне уточнення: в якому
  відношенні воно оптимально?
       Дуже важливим є і друга уточнення: по відношенню до
  кому, до якого конкретно одержувачу? Для одного повідомлення буде
  оптимальним, для іншого воно чи незрозуміло, чи не містить ниче-
  го нового.
       В ідеальному випадку _сообщеніе буде оптимальним, якщо воно за
  _своей форми, змісту, мети і часу відповідає можли-
  _ностям і потребам його одержувача. У такому повідомленні повністю
  _учтени синтаксичні, семантичні та прагматичні властивості
  _інформаціі, відсутні надмірність і елементи невизначеності.
  _Оптімальное Повідомлення відрізняється стислістю, ясністю, вчасно-
  _менностью, новизною .. Яскравим прикладом оптимізації повідомлення може
  служити складання телеграми. Її відправник зважує всі: і
  сенс, і довжину тексту, і час відправлення. Важливо врахувати, що
  саме в техніці зв'язку для передачі дискретних повідомлень вперше
  стала використовуватися на практиці теорія оптимального кодування
  повідомлень. В даний час вона широко використовується і в обчислювальному
  котельної техніки.
       Оптимізація повідомлень - непросте завдання, що вимагає високої
  інформаційної культури людини, обліку багатьох суперечливих
  факторів. Взяти, наприклад, надмірність. Ця категорія негатив-
  ва, що збільшує довжину зообщеній. Але в ряді випадків вона необ-
  дима для підвищення надійності передачі повідомлень і їх сприйняття.
  Прийоми розгорнутого (надмірного) викладу матеріалу вико-
  ється, наприклад, на лекціях з метою оптимізації сприйняття аудит-
  ріей суті понять високої складності.
       Аналізуючи інформацію, ми стикаємося з необхідністю
  оцінки 1качества та визначення кількості 0 отримання інформації.
  Визначити _качество. інформації надзвичайно складно, а часто і по-
  загально неможливо. Будь-які відомості, наприклад історичні, мо-
  гут десятиліттями вважатися непотрібними і раптом їхня цінність може
  різко зрости. Разом з цим визначити _колічество. інформації не
  тільки потрібно, але і можна. Це перш за все необхідно для того,
  щоб порівняти один з одним масиви інформації, визначити, ка-
  Електричні розміри повинні мати матеріальні об'єкти (папір, магнітна
  стрічка і т.д.), що зберігають цю інформацію.
       2Для визначення кількості інформації потрібно знайти спосіб
  2представіть будь-яку її форму (символьну, текстову, графічну) в
  2едіном вигляді. 0 Інакше кажучи, треба зуміти ці форми інформації пре-
  утворити так, щоб вона одержала єдиний стандартний вигляд. Таким


                               - 10 -

  виглядом стала так звана 3двоічная форма 0 подання інформа-
  ції. Вона полягає в записі будь-якої інформації у вигляді послідовно-
  ності тільки двох символів.
       Ці символи можуть на папері позначатися будь-яким способом:
  буквами А, Б; словами ТАК, НІ. Однак заради простоти запису взяті
  цифри 1 і 0. В електронному апараті, що зберігає або обробному
  інформацію, що розглядаються символи можуть також позначатися по
  різному: один з них - наявністю у розглянутій точці електричним
  чеського струму або магнітного поля, другий - відсутністю в цій
  точці електричного струму або магнітного поля.
       Методику представлення інформації у двійковій формі можна по-
  з'ясувати, провівши наступну гру. Потрібно у співрозмовника отримати ін-
  Терес нас інформацію, ставлячи будь-які питання, але вони прийняли в
  відповідь тільки одне з двох ТАК чи НІ.
       Відомим способом одержання під час цього діалогу двійкової
  форми інформації є перерахування всіх можливих подій.
       Розглянемо найпростіший випадок отримання інформації. Ви задаєте-
  ті лише одне питання: "Чи йде дощ?". При цьому домовимося, що з
  однаковою імовірністю очікуєте відповідь: "ТАК" або "НІ". Легко
  побачити, що будь-який з цих відповідей несе найменшу порцію ін-
  формації. Ця порція визначає одиницю виміру інформації, на-
  зване 2БІТОМ 0. Завдяки введенню поняття одиниці інформації по-
  з'явилася можливість визначення розміру будь-якої інформації числом
  бітів. Образно кажучи, якщо, наприклад, об'єм грунту визначають у
  кубометрах, то обсяг інформації - у бітах.
       Умовимося кожну позитивну відповідь представляти цифрою 1,
  а негативний - цифрою 0. Тоді запис усіх від
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status