ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Сучасні засоби оргтехніки
       

   

  Комунікації і зв'язок

  московський державний університет сервісу

  ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ТУРИЗМУ І ГОСТИННОСТІ

  Контрольна робота

  З ДИСЦИПЛІНИ: сучасними засобами оргтехніки.

  3 ВАРІАНТ

  | ВИКОНАВ: СТУДЕНТКА 3 КУРСУ |
  | Заочне відділення, |
  | СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 2305 |
  | ВИШНЕВСЬКА КАТЕРИНА |
  | Перевірив: |

  МОСКВА 2001 Г.

  Зміст


  1

  Вступ 3


  Історична довідка 5

  Функціональні підсистеми 6
  Розклад 7
  Тарифи 7
  Управління ресурсами і доходами. 7
  Управління доступом агентств до ресурсів авіакомпаній 8
  Замовлення 8
  Управління подіями. Безпаперова технологія 8
  Продаж, обмін і повернення квитків 8
  Зведення. Статистика. Звітність. Архів 8

  Від Сирени-2.3 до Сирин 9

  Географічний принцип розміщення ресурсів і комплексна технологія 9
  Термінальний доступ до центрів «Сирени» 9
  Система Сирин 10

  Порівняльні дані по принтерів 14

  Введення

  Зміни нашого часу зумовили зростаючий інтерес різного родукомерційних та некомерційних організацій до застосування комп'ютерної технікидля забезпечення інформаційної підтримки свого бізнесу. Це єнаслідком відносної стабілізації економіки, припинення падіннявиробництва, а в деяких областях і помітного його зростання; що дозволяєуспішним організаціям інвестувати певні кошти в полегшеннящоденної рутинної роботи зі збору й обробки інформації,забезпечує бізнес-процес.

  Інформаційні системи їх функціонування.

  Інформаційна система - це організовані людиною системи збору,зберігання, обробки та видачі інформації, необхідної для ефективногофункціонування суб'єктів і об'єктів управління. Дані системи єзасобом задоволення потреб управління в інформації, якаполягає в тому, щоб у потрібний момент з відповідних джерелотримувати інформацію, причому таку, яка має бути попередньосистематизована і певним чином оброблена.

  До компонентів інформаційної системи відносяться:

  1. інформація, необхідна для виконання однієї або декількох функцій управління;

  2. персонал, що забезпечує функціонування інформаційної системи;

  3. технічні засоби;

  4. методи і процедури збору і переробки інформації.

  Інформаційні системи, як і будь-які інші системи, крім структурихарактеризуються функціями, які вони виконують. З технологічної точкизору їх функції можна підрозділити на підготовчий і основні. Першіполягають у фіксації, збирання даних, кодування і запису їх на машинніносії, введення в пам'ять електронно-обчислювальних машин (у разіавтоматизації) і систематизованому зберіганні. Другі - зводяться до пошукуабо змістовної обробки інформації, документального оформлення ірозмноженню результатів пошуку та обробки, передачі вихідної інформаціїспоживачам.

  Деякі вітчизняні та зарубіжні дослідники пов'язують поняттяінформаційної системи з автоматизацією інформаційних процесів на базі
  ЕОМ. Автоматизація інформаційних процесів є актуальним завданням впроблематиці вдосконалення соціального управління. Однак пов'язуватипоняття інформаційної системи тільки з впровадженням в інформаційний процес
  ЕОМ неправомірно. Потреба в систематизованої і спеціальнообробленої інформації для потреб управління була давно створено людиною,і людина навчилася збирати, обробляти і передавати інформацію, і домоменту появи автоматизації інформаційна система вже існувала якреальність. В даний час, коли вирішуються завдання створенняінформаційних систем на базі ЕОМ, разом з останніми функціонують ітакі інформаційні системи, автоматизація яких або неможлива, абоневигідна.

  У науковій літературі поряд з поняттям "інформаційна система"вживається і поняття "система інформації". У зв'язку з цимнеобхідним сказати кілька слів про їх співвідношенні. Найбільшепоширення одержав підхід, при якому система інформаціїрозглядається як сукупність різних видів інформації, що забезпечуютьвиконання певних завдань. Автори дотримуються такої позиції,акцентують увагу на видах інформації, на їх взаємозв'язку між собою івиконуваними системою управління функціями, тобто на інформації як такої.

  Існує і протилежна точка зору, прихильники якої підсистемою інформації розуміють не сукупність інформації, а те, за допомогоючого вона функціонує. В органах внутрішніх справ розглянута точказору знайшла своє вираження в такому формулюванні: "Система інформації ворганах внутрішніх справ складається з ряду взаємозалежних елементів:джерел отримання інформації, каналів зв'язку та передачі, засобів зберіганняі обробки ".

  Всю циркулює в будь-якому органі управління інформацію можна представитиу вигляді системи, але при цьому не можна зазначене поняття обмежувати лишесукупністю різних видів інформації або тільки сумою методів ізасобів її збору і обробки. Нелогічно, мабуть, відділяти інформацію відінформаційних процесів, тобто від її руху і перетворення. Дляреалізації безперервного управлінського процесу важлива не тільки самаінформація, а й організація обміну інформацією як між компонентамисистеми, так і між системою і зовнішнім середовищем. Тому більш правильнимбуло б таке тлумачення системи інформації, коли до числа її компонентіввключаються види, потоки та масиви інформації; канали зв'язку; прийоми, методита засоби збору, обробки та зберігання. Якщо досліджується інформаційнамодель якоїсь системи управління, то важливим є не тільки з'ясуваннязмісту інформації, але і розуміння механізму функціонування моделі. Доматеріальної же основі такого механізму слід віднести сукупністьвикористовуваних прийомів, методів та засобів збору, передачі та обробкиінформації. Істотним компонентом системи інформації вважаються органи
  (підрозділу), що здійснюють організацію та реалізацію інформаційногопроцесу.

  Отже під системою інформації ми розуміємо сукупність усіх видівінформації, необхідної для ефективного функціонування конкретноїсистеми управління, а також комплекс методів, засобів та організаційнихформ реалізації інформаційного процесу.

  Яке ж співвідношення понять "система інформації" і "інформаційнасистема "?

  " Деякі системи, - відзначає Ю.І. Черняк, - неозоре для спостерігачаабо в часі, або в просторі, тобто завдання над даним об'єктомне можна вирішувати без того, щоб не брати до уваги той факт, щоспостерігач фізично не може одночасно оглядати всю систему ... Утаких випадках вихід з положення полягає у послідовномурозгляді системи по частинах. Таким чином, велика система - цесистема, яка не може розглядатися інакше, як у якостісукупності апріорно виділених підсистем ". До такого роду системвідносяться і системи інформації, в яких виділеними підсистемамивиступають інформаційні системи.

  Якщо поняттям "система інформації" охоплюється вся інформація органууправління, то поняттям "інформаційна система" - частина цієї інформації.
  Об'єктивна необхідність створення не однієї, а багатьох інформаційнихсистем обумовлюється тим, що інформація в органі управління відрізняєтьсяза змістом, завданням, які з її допомогою вирішуються, методів і засобівзбору, передачі та обробки. Поділ системи інформації на окреміінформаційні системи дозволяє застосовувати різноманітні методи та засобивирішення інформаційних завдань в залежності від наявності різних факторів,здійснювати поетапне проектування і впровадження локальних інформаційнихсистем з подальшою ув'язкою їх у єдину систему інформації, що відбуваєтьсяна практиці.

  Таким чином, системи інформації можна представити як сукупністьінформаційних систем, які забезпечують ефективне виконання функційуправління. При цьому поняття інформаційної системи та системи інформаціїспіввідносяться як частина до цілого.

  Інформаційні системи в органах внутрішніх справ розрізняються за призначенням,характеру вирішуваних завдань, рівням функціонування та іншими ознаками.
  Завдання їх класифікації пов'язана з проблемою

  класифікації самих інформаційних систем, тому що будь-яка інформаційнасистема може бути в тій чи іншій мірі автоматизована.

  Інформаційні системи можна розбити на три класи: облікові (стежать,прогнозуючі, довідкові); аналітичні (радять, що прогнозують,діагностичні); вирішальні (керуючі, що планують). Як видно знаведеної класифікації інформаційні системи поділяються на наступнірівні: не виробляють якісної зміни інформації (обліковісистеми); аналізують інформацію (аналітичні системи); виробляютьрішення (вирішальні системи).

  Між цими класами існує певна залежність, що виражається втому, що попередній клас є вихідною базою для наступного, акожний наступний припускає можливість вирішення завдань попередньогокласу. Так, статистичні системи крім власних завдань виконуютьдовідкові функції, а системи, що стежать вирішують завдання статистичного ідовідкового характеру.

  Наведена класифікація автоматизованих інформаційних системрозкриває перспективи їх розвитку. В основу класифікаціїавтоматизованих інформаційних систем що функціонують в даний часв органах внутрішніх справ може бути покладений така ознака як особливостімашинної обробки інформації. Їх рішення за допомогою ЕОМ має певнуспецифіку, що проявляється в особливостях технології реалізаціїінформаційних завдань. За цією ознакою інформаційні завдання можнарозділити на три групи: розрахункові, аналітико-статистичні, інформаційно -пошукові.

  Автоматизовані розрахункові інформаційні системи характеризуютьсявідносно невеликими обсягами вхідної та вихідної інформації ізначною питомою вагою обчислювальних операцій.

  Автоматизовані аналітико-статистичні інформаційні системипризначені для збору й обробки статистичної інформаціїхарактеризуються великим обсягом вхідної і вихідної інформації, а такожвеликою питомою вагою логічних операцій в порівнянні з арифметичними впрограмах використовуються цими системами.

  Автоматизовані інформаційно-пошукові системи використовуються длявиконання основних функцій органів внутрішніх справ. Їх особливістьполягає в накопиченні і постійному коригуванні великих масивівінформації про осіб, фактах та предмети, що представляють оперативний інтерес.
  Можна відзначити велику трудомісткість первинного введення робочого масивуінформації та розведення в часі роботу з додавання нової інформації.
  Крім того, об'єкти безперервно перебувають в динаміці, що вимагаєпостійного корегування інформації, що характеризує ці об'єкти.

  У процесі розвитку автоматизованих інформаційно-пошукових системсформувалися три види інформаційного обслуговування - ДОКУМЕНТАЛЬНЕ,
  Фактографічних і КОНЦЕПТОГРАФІЧЕСКОЕ. Кожному з цих видів відповідаєсвоя інформаційна система, що представляє собою підсистему загальноїінформаційної системи суспільства.

  ДОКУМЕНТАЛЬНА система, на протязі вже багатьох століть забезпечувалаінформаційне обслуговування суспільства в цілому та різних її інститутів, втому числі науки і техніки.

  Сутність документального обслуговування полягає в тому, що інформаційніпотреби членів суспільства задовольняються шляхом надання їмпервинних документів, необхідні відомості з яких споживачі отримуютьсамі. Зазвичай грамотне документальне обслуговування здійснюється у дваетапи: спочатку споживачеві надається деяка сукупністьрелевантних (релевантність

  - смислове відповідність змісту документа інформаційного запитусмислове відповідність між двома текстами) його запиту вториннихдокументів (цей етап називається бібліографічним), а потім, після відборуспоживачем з цієї сукупності певного числа вже пертінентних
  (пертінентность - відповідність змісту документа інформаційноїпотреби конкретного фахівця) документів, йому надають самідокументи (цей етап називається бібліотечним обслуговуванням). Таким чином,потреба в інформації при документальному обслуговуванні задовольняєтьсяопосередковано, через первинний документ.

  На відміну від документального обслуговування Фактографічні припускаєзадоволення інформаційних потреб безпосередньо, тобто шляхомпредставлення споживачам самих відомостей (окремих даних, фактів,концепцій). Ці відомості, також релевантні запитам споживачів,попередньо витягуються інформаційними працівниками з первиннихдокументів і після певної їх обробки (оформлення) представляютьсяспоживачам. Слід уточнити саме поняття "фактографічна інформація".
  «Фактографічну інформацію» слід розуміти відомості не тількифактичного характеру, а й теоретичного, передбачений рейтинг, оціночногохарактеру, тобто включати і факти, і концепції, все те, що може бутиоб'єктом вилучення з тексту, описи на певному інформаційномумовою, зберігання та пошуку в тій чи іншій інформаційній системі.

  Якщо у випадку документального та фактографічного обслуговуванняспоживачу інформації надаються документи або відомості, добутіз інформаційного потоку, так би мовити, в "натуральному" вигляді, то при
  КОНЦЕПТОГРАФІЧЕСКОМ обслуговуванні все це (документи і відомості)піддаються інтерпретації, оцінки, узагальнення з боку інформаційногопрацівника. У результаті такої інтерпретації формулюється так званаситуативна інформація, що містить в собі оцінку розглянутих відомостей,тенденцій і перспективи розвитку окремих наукових і технічнихнапрямків, рекомендацій та ін З цієї причини під концептографіческімобслуговуванням можна також розуміти формулювання і доведення доспоживачів ситуативної інформації, в явному вигляді не міститься ваналізованих джерелах, а отриманої в результаті інформаційно -логічного і концептографіческого аналізу деякої сукупностіповідомлень. Іншими словами, у разі концептографіческого обслуговуванняспоживачеві представляються не тільки відомості про документ або самі відомостіз документа, але і деяка додаткова інформація, привнесенаінформаційним працівником у процесі їх інтерпретації.

  Всі види інформаційного обслуговування функціонують на основі своїхспецифічних рядів вторинних документів. По суті справи кожна зрізновидів обслуговування зводитися до створення свого ряду вториннихдокументів і доведення їх до споживача різними засобами і врізних режимах інформаційного обслуговування.

  Суттєве підвищення ефективності інформаційних систем у справжніхумовах, коли відкриті можливості запровадження в інформаційний процесвисокопродуктивних технічних засобів, може бути досягнута за рахунокїх автоматизації. Поява автоматизованих інформаційних систем --результат об'єктивного процесу, обумовленого науково-технічноїреволюцією. Ці системи, інтегруючи інформацію, забезпечують комплекснерішення задач управління.

  Як приклад однієї з автоматизованих інформаційних системприведемо систему «Сирена», яка використовується для автоматизації роботиофісу туристичної компанії.


  Історична довідка


  Виповнилося 25 років «Бузок» - автоматизованої системи резервуваннямісць та продажу квитків на внутрішніх авіалініях.
  «Сирена-1» (1972 р.) заклала основні принципи автоматизації комерційноїдіяльності в цивільній авіації, забезпечила бронювання і продажквитків на рейси Московського авіавузла.
  У 1982 р. почав функціонувати Московський центр загальносоюзногоавтоматизованої системи «Сирена-2». До кінця 80-х функціонувало вжеблизько 30 центрів системи практично у всіх найбільших містах СРСР.
  За допомогою єдиної мережі передачі даних кожен оператор отримав доступ доресурсів всіх центрів системи. Це стало можливим в першу чергузавдяки створенню надійного, високопродуктивного програмногозабезпечення.
  Програмне забезпечення Московського і 15 інших великих центрів «Сирени-2»розроблено відділеньлом ГВЦ ГА. У 1989 р. провідні фахівці цього колективустворили кооператив Tais, який у 1991 році оформився в акціонернесуспільство Таисия.
  Однією з найбільш великих робіт ТАЇСІЯ став переклад програмного забезпечення
  «Сирени-2» на технічну базу персональних комп'ютерів. Завдяки цьомувдалося різко підвищити надійність системи, знизити вартість їїексплуатації і, як результат, зробити її доступною навіть для невеликихавіапідприємств. У результаті до 1995 - 1996 років функціонувало понад 30
  ТАЇСІЯ-центрів «Сирени-2».
  «Сирена-2» практично повністю задовольняла технології бронювання іпродажу місць у цивільній авіації радянського періоду з єдиними для всіхнормативними параметрами та коефіцієнтами, що характеризують комерційнудіяльність авіапідприємств, з гранично простий загальної тарифною політикою,відсутністю будь-якої конкуренції між учасниками продажу авіаперевезень.
  Однак до середини 90-х стало очевидним невідповідність можливостей системивимогам ринкової економіки. У першу чергу це стосувалося потребавіакомпаній в гнучкому управлінні процесом реалізації ресурсів узалежно від поточної комерційної ситуації.

  Тому в 1994 р., коли стали зрозумілі основні принципи і завдання технологіїрезервування в нових умовах, коли ЦРТ почав розробку нової тарифноїполітики, Таїсія приступив до створення принципово нової версії системи
  «Сирена» - «Сирени-2.3».
  Автоматизована система «Сирена» сьогодні переживає нове, третєнародження. З другого кварталу 1997 р. почалося впровадження центрів «Сирени-
  2.3 ». До теперішнього часу впроваджено 21 центр та на різній стадії готовностіперебувають ще 8. Список організацій, на базі яких виконується впровадженняцентрів «Сирени-2.3», наведено в Таблиці 1. Закінчується реалізація новогопроекту - багатоцентрових розпродільчо-інвенторная система Сирин.

  Cірена-2.3 - призначення та функціональні можливості.

  Центри «Сирени-2.3» - це нове покоління центрів бронювання місць іпродажу квитків на внутрішні авіарейси. При її створенні використовувалисяостанні світові досягнення в інформаційних технологіях. Завдяки цьомупри відносно низьких матеріальних витратах на впровадження та експлуатацію
  «Сирена-2.3» вирішує основні завдання з управління комерційноїдіяльністю авіакомпаній і агентств повітряних сполучень (АВС).
  Важливою відмінністю «Сирени-2.3» від інших модифікацій «Сирени» є те,що вона поряд з урахуванням інтересів АВС «повернулася обличчям» до авіакомпаній.
  Розроблено гнучкі програмні засоби, що лежать в основі механізмівуправління доходами авіакомпаній. Це, в першу чергу, класибронювання, засоби управління тарифами та пільгами, управління доступомагентів до ресурсів авіакомпаній і т.п.
  З початку розробки системи в ній дотримувалися принципи масштабованості імодульності.
  З точки зору масштабованості розробники системи готові представити яквідносно дешеві системи, розраховані на одного - двох користувачів
  (авіакомпанію, агентство або агентство і авіакомпанію), так і потужні більшедорогі центри колективного користування, що маніпулюють ресурсамидекількох авіакомпаній і агентств.
  З точки зору модульності в системі чітко розрізняються інвенторнаяпідсистема, що забезпечує управління ресурсами авіакомпаній, ірозподільна (агентська) підсистема, що забезпечує функції АВС пореалізації ресурсів (замовлення, продаж квитків, фінансова діяльністьагентів і т.п.). Можуть бути створені як власні центри авіакомпаній абоагентств, так і центри колективного користування.
  «Сирена-2.3» є комплексною системою. У ній інтегровані функціїсистеми резервування, включаючи бронювання тоннажу під наднормативнийбагаж і термінові вантажі, та системи інформування населення про фактичневиконання рейсів.
  Основні технологічні властивості системи задовольняють міжнароднимстандартам і відповідають рівню зарубіжних систем резервування.
  Завдяки цьому високими темпами розробляються програмні механізмивзаємодії з міжнародними системами. Виконано стикування центрів
  «Сирени-2.3» з глобальною розподільної системою (GDS) «AMADEUS». Докінця першого півріччя планується стикування центрів «Сирени-2.3» зсистемою GABRIEL. Опрацьовується питання про стикування з системою GALILEO.
  У процесі розробки системи ставилося завдання не лише реалізуватифункціональні можливості, наближені до можливостей зарубіжних систем,але також забезпечити плавність переходу від вітчизняної автоматизованоїтехнології бронювання та продажу авіаквитків до засобів міжнароднихтехнологій. Це завдання не є простою, тому що технологія рядуфункцій, прийнята в СНД (проміжні та зворотні броні, спецброні,групові перевезення, концепція пільг і тарифів, система взаєморозрахунків ітощо), не адекватна прийнятим у міжнародній практиці. Назва «Сирена-2.3»якраз і відображає одне з основних вимог з розробки системи:забезпечити сумісність діючої нині технології з принципамипотсроенія таких систем, як «Сирена-3».


  Функціональні підсистеми

  Центр «Сирени-2.3» включає в себе наступні функціональні блоки:
  1. Розклад.
  2. Супровід фактичного руху нд
  3. Тарифи (пільги, валюта, збори, багаж).
  4. Управління ресурсами, у тому числі управління бронюванням тоннажу під багаж і термінові вантажі.
  5. Замовлення. Обслуговування замовлень.
  6. Управління подіями. Безпаперова технологія.
  7. Довідкове обслуговування.
  8. Продаж, обмін і повернення квитків.
  9. Зведення. Статистика. Звітність. Архіви.

  Як приклад проілюструємо деякі функціональні можливостісистеми:


  Розклад


  На відміну від «Сирени-2» в «Бузок-2.3» реалізовані багато нові функції,наприклад,
  10. рейс з проміжними посадками описаний як єдиний ресурс;
  11. є можливість зберігати і пропонувати для вказаної пари міст пари рейсів з однією пересадкою в дорозі з урахуванням наявності місць. При цьому забезпечується також підтримка стикувальних рейсів;
  12. пропонуються рейси, які контролюють інші центри "Сирени-2.3";
  13. глибина продажу на рейсі може управлятися індивідуально і досягати

  350 днів.
  Серед різноманітних засобів, наданих диспетчера авіакомпанії длякерування розкладом, є, наприклад, «Майстер по зміні розкладуі типу літака ». Це ефективний інструмент, який обробляєзміна типу літака, скасування рейду та інші зміни розкладу. Принаявності на рейді надлишку пасажирів, яким продані квитки на різнихумовах, прийняття рішення являє складне завдання для диспетчера.
  Майстер дозволяє істотно спростити технологію роботи диспетчера ізабезпечити ефективність прийнятих рішень.
  Супровід фактичного руху НД забезпечує автоматизованесупроводження руху ЗС на базі АФТН-повідомлень відповідно до табеляповідомлень про фактичне виконання рейсів по всіх можливих подій:виліт, посадка, затримка вильоту, посадка на запасний, пропуск аеропорту,виліт з запасного, повернення у вихідний пункт, зміна типу літака,зміна плану польоту, пасажири з іншого рейсу і т. п. При ненадходження повідомлення в контрольний термін автоматично надсилається запит завідповідною адресою.
  Комплекс є складовою частиною «Сирени-2.3", але може бути виділений з
  «Сирени-2.3» як самостійного вироби (спільно з комплексом
  «Розклад»). Може бути недоукомплектовано до рівня інформаційноїпідсистеми, яка забезпечує видачу інформації про розклад, тарифи,пільги та ін На базі такого комплексу можна організувати довідковеінформування пасажирів і управлінського персоналу.

  Комплекс містить у собі телеграфної служби, яка при необхідностіможе використовуватися як самостійне виріб.

  Тарифи


  При розробці системи «Сирена-2» будь-які проблеми, пов'язані зтарифами, в силу централізованого способу їх призначення були відсутні.
  Навпаки, в умовах ринкової економіки тарифікація - це один з найбільшскладних задач розробки і функціонування системи резервування тапродажу квитків.
  Закладена в «Бузок-2.3» концепція застосування тарифів враховує роботи,які ведуться у цьому напрямку Центром Розклади і Тарифів
  Главагентства (ЦРТ) і відображає специфіку сучасної економіки країн СНД.
  Авіакомпанія, що розміщує свої ресурси в «Бузок-2.3», має можливістьпризначати на кожному рейсі кілька тарифних класів, з кожним з якихможна зв'язати будь-яке число тарифів. Готуються до впровадження тарифи на складнімаршрути.
  Багато чого зроблено в системі для того, щоб полегшити диспетчера авіакомпаніїуправління тарифами. Зокрема, розроблені механізми, які дозволяютьвводити нові тарифи (безпосередньо і за зразком), затінювати і відмінятираніше введені тарифи, трансформувати старі тарифи при вступінових.
  Істотною властивістю цих механізмів є те, що при введенні новоготарифу проводиться його зіставлення з раніше введеними і в разі наявностізагальної області дії область дії старого тарифу розбивається назатінені і незатененние частини. Це дозволяє авіакомпанії контролюватисумісність нових тарифів з існуючими.

  Тарифікація багажу. Забезпечується введення і зберігання гнучкої системи данихбагажу (норма безкоштовного багажу і плата за понаднормовий багаж) вЗгідно з розробками ЦРТ.

  Управління ресурсами і доходами.


  Управління ресурсами - одна з центральних підсистем «Сирени-2.3».
  Ефективне управління доходами забезпечується за рахунок:
  14. досить розвиненої системи тарифів, яка дає можливість призначати на одному і тому ж рейді декілька одночасно діючих тарифів, що відрізняються умовами застосування;
  15. набором засобів управління ресурсами (місцями на рейдах), які дозволяють керувати квотами місць у тарифних класах;
  16. можливістю сверхрезервірованія, використання листів очікування, гармонізації завантаження рейсів з посадками;
  17. керованими перегородками між комфорт-класом і економ-класом і ін
  Ці кошти при комплексному їх використанні як правило дозволяють досягтиодночасно кілька цілей. Наприклад, листи очікування - це не тількизасіб підвищення рівня завантаження рейду, але і механізм, який дозволяєпритримати продаж місць за низькими тарифами до тих пір, поки залишається надіяпродати їх за вищими тарифами. Супровід транзитних пасажирівдозволяє не тільки підвищити завантаження рейсів шляхом обліку затримок рейсівприбуття, але й підвищити рівень обслуговування пасажирів шляхомсвоєчасного резервування їм місць на більш пізні рейси.

  Управління доступом агентств до ресурсів авіакомпаній


  З цією метою реалізовано два основних механізми:

  авіакомпанія для кожного конкретного агентства або його терміналу можевказати доступні рейси або навіть тарифні класи рейсів; авіакомпанія може управляти потоками. Це означає, що можнарозподілити ресурси на декілька потоків, у кожний з яких включаютьсяагентства зі списку, який може бути складений аж до кожного рейсу.
  Для кожного потоку виділяється певна квота місць. Тим самим,авіакомпанія може регулювати доступ до своїх ресурсів не тільки покласами бронювання (пасажирам), але і визначати пріоритети агентств.

  Замовлення


  На відміну від «Сирени-2» обслуговування пасажирів ведеться на основі PNR якце прийнято в зарубіжних системах резервування. Серед іншого реалізованінаступні можливості:
  18. блокові PNR (спецброні). Зокрема автоматизація на їх основі різних бронею, обслуговування попередніх разових замовлень підприємств (наради, конференції) тощо;
  19. розсадження пасажирів при зміні типу або кількості місць в літаку.
  20. супровід транзитних пасажирів;
  21. гнучкі можливості бронювання. Так агент з бронювання може всередині поточного діалогу бронювати місця на декількох рейсах, у тому числі і що відносяться до одній ділянці маршруту, може ставити сегменти в черзі на листи очікування. У момент завершення діалогу потрібно зробити відбір стикованих найбільш бажаних рейсів. При цьому не виключається, що в чергах залишаться кілька альтернативних варіантів, що розрізняються за переваги;
  22. використання наявної в PNR інформації при операціях обміну та повернення квитків. Тим самим, виключаються помилкові повернення місць не на ту дату або не на той рейс.

  Управління подіями. Безпаперова технологія


  У «Бузок-2.3» реалізовані контроль подій, черги центру та безпапероватехнологія. Повідомлення системи, що стосуються подій реального масштабучасу, а також формуються при вирішенні завдань пакетної обробки,класифікуються і передаються в так звані черги центру. При цьомукористувач може отримати інформацію, йому призначену, звідповідної черги центру. Цей підхід загальноприйнятий у міжнароднихсистемах.

  Продаж, обмін і повернення квитків


  Забезпечена робота з багатьма бланками, валютами, контроль витрати бланківквитків. На замовлення авіакомпаній ТАЇСІЯ постійно розробляє та впроваджуєнові бланки квитків.

  Зведення. Статистика. Звітність. Архів


  У системі забезпечується накопичення статистичних даних наступних трьохтипів:
  23. статистика про діяльність, що відображає результат діяльності центру за деякий період дат продажу;
  24. статистика про вильоти, що відображає підсумкові дані про рейси вильоту;
  25. статистика з використання тарифів і пільг.
  За накопиченої статистичної інформації можуть друкуватися зведення порізним аспектам в інтересах агентств та авіакомпаній.

  Друк поточних зведень. Реалізована вибірка даних та друк зведень пропоточному технологічному стан системи, в тому числі:
  26. зведення про пасажирів, замовлення, групах, спецбронях по відношенню до пункту посадки, пункту вильоту, пункту транзиту, пересадки;
  27. зведення про стан рейдів і субрейдов з різних аспектів;
  28. зведення за розкладом, тарифами та пільг.

  Журнал відновлення. Сукупність програмних засобів, якідозволяють: накопичувати в окремому файлі (власне журналі) результати обробкиістотних запитів, що призвели до корегування БД, і при необхідностівідновити запорченную БД на підставі її копії на початок доби
  (фотографії) та інформації, накопиченої в журналі.

  Експортний архів. Забезпечує можливість формування результатівфункціонування системи за певний період в реляційному форматі дляподальшої передачі даних на обробку в інші системи, розробкуяких виконують користувачі «Сирени-2.3».
  Цим досягається інформаційна відкритість «Сирени-2.3.»

  Сервер архіву та статистики. Сервер архіву та статистики призначений длястворення окремої інформаційної бази, що відображає історію зміни базиданих реального часу.
  Споживачами цієї інформації є різноманітні служби агентств іавіакомпаній, наприклад,групи, що виконують фіскальні функції, тобто розслідують історію рухуконкретних місць, діяльність операторів, факти неявки пасажирів на рейдабо поява двійників і т.п.;групи маркетингу авіакомпанії, які займаються аналізом завантаження окремихрейсів або напрямків в цілому, оптимізацією розкладу авіакомпанії і т.д.
  З метою накопичення цих даних інформація щодоби перекачується в
  Сервер архіву та статистики. Сервер дозволяє займатися аналізомстатистичної інформації, переглядати історію операцій, копії квитків, і
  PNR за тривалий термін, наприклад, за 3 роки.

  Від Сирени-2.3 до Сирин


  Географічний принцип розміщення ресурсів і комплексна технологія


  В даний час «Сирена-2» являє собою сукупність центріврізних модифікацій ( «Сирена-2», «Сирена-2М», «Сирена-2.3», «Сирена-2000» ідеякі інші), число яких доходить до 70. Всі центри пов'язані в єдинумережа передачі даних (СПД).
  Для того, щоб забезпечити найкращі умови продажу, авіакомпаніязмушена зберігати свої ресурси, зокрема, зворотні рейси в центрах,контролюючих пункти відправлення цих рейсів. Такий принцип розміщенняресурсів отримав назву «географічний». Він досить незручний дляавіакомпаній, оскільки суперечить її природному прагненню зібрати всівласні рейси в одному центрі, як це прийнято у світовій практиці.
  Піти від географічного принципу можна двома способами: або зібрати всіресурси в одному глобальному інвенторном центрі, або реалізувати комплекснутехнологію.
  Перший шлях намітила МТК «Сирена» в проекті «Сирена-3». Однак можнаприпустити, що багато авіакомпаній, відчули перевагирозміщення ресурсів у власному центрі, віддадуть перевагу його зберегти.
  Другий шлях передбачає впровадження комплексної технології і, зокрема,створення системи Сирин на основі прямої взаємодії центрів «Сирени-
  2.3 ».
  Порівняємо роботу операторів за відсутності комплексної технології і в системі
  Сирин.

  Термінальний доступ до центрів «Сирени»


  Користувачами центру «Сирени-2.3» є
  31. резидентні авіакомпанії, тобто авіакомпанії, які помістили свої ресурси (місця) в цей центр і самі контролюють ці ресурси за допомогою графічних станцій оперативного управління;
  32. резидентні агентства. Це агентства, які весь обсяг роботи з обслуговування виконують замовлення через даний центр;
  33. нерезидентні агентства ( "іногородні" - за старою термінологією). Це агентства, які є резидентними в інших центрах, а в даному центрі вони тільки бронюють місця на окремі ділянки маршруту проходження пасажирів.

  Кожен центр «Сирени-2.3» дозволяє підключити до себе необмеженучисло резидентних агентів.

  Створення центру «Сирени-2.3», як і будь-якого іншого центру «Сирени»припускає підключення цього центру до СПД «Сирена-2». Використовуючи мережу,кожен агент отримує доступ до всіх центрів системи (крім власної)на правах нерезидентного.

  Доступ нерезидентних агентів до центрів у відсутність комплексноїтехнології здійснюється на термінальному рівні. Це означає, щопо-перше, сам користувач повинен вибрати центр, який контролює потрібнийділянка маршруту, і виконати операцію логічного підключення до нього;по-друге, доступ до кожного центру системи здійснюється на мові даногоцентру. На сьогоднішній день всі модифікації центрів «Сирени» мають великіабо менші відмінності в мові запитів та форматі відповідей.
  Ці умови створюють серйозні труднощі для операторів.

  Система Сирин


  Сирин - це сукупність усіх центрів «Сирени-2.3», об'єднанихкомплексної технологією. За своєю суттю Сирин є новоюбагатоцентрових розпродільчо-інвенторную систему, логікафункціонування якої істотно відрізняється від логіки функціонуваннянезалежних центрів «Сирени».

  Як уже згадувалося вище, кожен центр «Сирени-2.3» може виступатитільки як агентський центр, або (у більшості випадків) поєднувати в собіагентську та інвенторную підсистеми. В умовах системи Сирин операторпрацює тільки з агентської підсистемою власного центру. Остання впроцесі побудови простого або складного маршруту звертається в мірунеобхідності до інвенторним підсистемам центрів, які контролюють потрібненапрямок.
  Виконання умови «видимості» рейсу незалежно від місця його розташуваннядозволить авіакомпанії, що зберігає свої ресурси в Сирин, в кінцевому підсумкузібрати їх у «своєму» центр

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status