ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Методика криміналістичної експертизи холодної зброї
       

   

  Криміналістика
  Правове регулювання представляє собою складний і різноманіття-
  ний процес, який здійснюється за допомогою певних засобів юриди-
  тичного впливу на суспільні відносини.
  Юридична наука розрізняє поняття правового впливу і пра-
  вового регулювання. У цьому є сенс оределенний право вже
  своїм існуванням значно впливає на поведінку
  людей. Як культурна й інформаційна цінність, право визна-
  ляєт напрямок людської діяльності, вводить її в загальні рам-
  ки цивілізованих суспільних відносин. Саме в цьому сенсі
  правовий вплив ширше, ніж правове регулювання суспільних-
  них відносин.
  Проте варто відзначати суворо визначені засоби пра-
  вового впливу на суспільні відносини, спеціально предназ-
  начення для їх безпосереднього регулювання. Ці кошти об-
  роззують цілий, системний юридичний механізм, що забезпечує УРЕ-
  гулірованность усі сукупності суспільних відносин, які
  є предметом правового регулювання.
  Основні структурні елементи механізму правового регульоров-
  вання.
  1. Норми права встановлюють загальні і юридично обов'язкові
  правила поведінки тих учасників суспільних відносин, які
  знаходяться у сфері правового регулювання. Вони викладаються в раз-
  особистих по своїй юридичній чинності нормативно-правових актів, що не
  втрачаючи при цьому своїй загальнообов'язковості. Основний регулюються-
  ючий вплив норми права на суспільні відносини полягає
  в тому, що вона визначає коло суб'єктів, на яких поширеною-
  вується її дію; формулює обставини, при яких дан-
  ные суб'єкти керуються її розпорядженнями; розкриває содер-
  жаніе самого правила поведінки; встановлює міри юридичної від-
  відповідальних за порушення зазначених правил. Норми права - це
  початковий елемент механізму правового регулювання, визначаю-
  щий його основу, ті напрямки правової поведінки, які прог-
  рамміруются у реальних суспільних відносинах.
  У юридичній науці і практиці правові норми зовсім спра-
  ведліво вважаються нормативно основою механізму право регулює-
  вання, тому що в них сконструйована та модель суспільного від-
  носіння, що відповідають потребам та інтересам громадян
  правової держави.
  Втілення розпоряджень правових норм у поведінці людей осущес-
  твлятся через інші елементи механізму правового регулювання
  суспільних відносин.
  2. Правовідносини - це найважливіший і необхідний елемент
  реальному житті права. У ньому загальні, знеособлені права і зобов'язаний-
  ності, закріплені в нормах права, перетворюються на конкретні
  взаємозалежні права й обов'язки індивідуальних суб'єктів (осіб
  або організацій), відповідно до яких ті повинні сообразови-
  вати свою поведінку.
  Правовідносини встановлює персональну міру можливої і
  належної поведінки учасників суспільних відносин. При потрапляючи-
  нии в сферу конкретного правового впливу можлива реалізація
  свободи дії в передбачених межах. Переклад загальних прав і
  обов'язків, що містяться в правовій нормі, у правовідносини дає
  механізм правового регулювання "можливість" завершити свою ре-
  гулятівную функцію, тобто реально втілити права та обов'язки
  ти суб'єктів правовідносин у фактичні суспільні відносини.
  3. Акти реалізації юридичних прав і обов'язків - це фак-
  тичні поведінка суб'єктів правовідносин про здійснення їх
  прав і обов'язків. За допомогою цих актів досягаються мети пра-
  вового регулювання, задовольняються конкретні законні інте-
  си уповноважених і зобов'язаних осіб. Як зазначалося раніше, основ-
  нимі формами реалізації права й обов'язків є використанням
  гом наданих нормами права можливостей, виконання зобов
  БЕЗПЕЧУЮТЬ правового розпорядження, дотримання правових заборон. При
  неможливості самостійної реалізації суб'єктами права принад-
  лежать їм юридичних прав і обов'язків, держава в особі
  своїх компетентних органів здійснює правопріменітельную діяль-
  ність, покликану забезпечить їхню повну реалізацію.
  Генеральною метою правового регулювання є Встановлено
  ня такого порядку в суспільному житті, який би максимально
  відповідав розпорядженням правових норм, закладеним в інших
  принципах соціальної справедливості.
  МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  Юридична Суб'єктивне Реалізація
  норма право прав
  та юридична та обов'язків
  обов'язок
  Законність-основа нормальної життєдіяльності цивілізованого
  суспільства, усіх ланок його політичної системи. Охоплюючи своїм
  дією найбільш важливі сфери людського співжиття, закон-
  ність вносить у нього відповідну гармонію, забезпечує спра-
  ведлівим диференціацію інтересів людей.
  Як стійке явище громадського життя, законність метушні-
  кає і формується в умовах цивілізованого суспільства, здатне-
  го забезпечити реальну рівність громадян перед законом. Такі ус-
  ловія значною мірою створюються ринковими економічними від-
  носіння, при яких воля частої власності ставиться рав-
  ної можливістю для всіх. Забезпечити рівність у сфері вироб-
  ництва матеріальних благ, поставити виробників в однаково
  вигідні умови - головна задача закону правової держави.
  Майнова ж нерівність створюється не юридичними законами, а
  природними можливостями кожної людини. Тому до тих пір,
  поки в суспільстві існують нерівне положення людей у сфері
  виробництва матеріальних і духовних цінностей, не можна говорити
  про їх рівність перед законом, а отже, і про законність.
  Законність, як необхідна умова гармонійного функционир-
  вання людського суспільства, стає реальною силою в більш
  пізній час, коли суспільні відносини набуває нового ка-
  якість, тобто коли з відносин залежності, придушення й уг-
  нетенія вони поступово перетворюються щодо незалежних і
  вільних продуктивних матеріальних благ. Цим створюється
  необхідна база для дії справедливих, правових, законів, в
  однаковій мірі захищають інтереси всіх членів суспільства, учас-
  твующіх в його відтворенні.
  У суспільстві, що функціонує в режимі міцної законності,
  реально існують чіткий поділ і гармонійне взаємодій-
  ствие законодавчої, виконавчої та судової влади.
  Що таке законність?
  ЗАКОННІСТЬ є строге І ПОВНЕ ЗДІЙСНЕННЯ Припис
  ПРАВОВИХ ЗАКОНІВ і заснованих на них ЮРИДИЧНИХ АКТІВ УСІМА
  СУБ'ЄКТАМИ ПРАВА.
  Законність характеризується наступними основними ознаками:
  По-перше, найважливішою рисою законності є її все спільність.
  Вимога дотримувати юридичні норми відноситься до всіх, хто на-
  ходітся в межах дії права. Ніхто не може ухилятися від-
  виконання установлений, що виходять від держави, точно так само,
  як і держава не може ухилитися від забезпечення і захисту за-
  кінних прав особистості. Пріоритетним суб'єктом правового регулир-
  вання є громадяни держави. Держава зобов'язана созда-
  вати найбільш сприятливий режим для задоволення розмаїтості-
  них інтересів своїх громадян.
  Загальність, як необхідна риса законності, однаковою
  мірою відноситься і до держави, і до його громадянам. Держава
  відповідальний перед громадянином, а громадянин перед державою.
  Якщо в законах держави виражаються дійсні інтереси його
  громадян, то правові приписи реалізуються без примусових
  заходів державного впливу. Зрозуміло, що держава не мо-
  жет врахувати всю гаму індивідуальних інтересів, та й не повинно.
  Однак за допомогою законодавчої діяльності вона може і дол-
  жно надавати своїм громадянам можливість самостійно рас-
  поряжаться власними благами і вільної діяльності.
  Забезпечення загальності дотримання правових розпоряджень - за-
  дачі держави та її органів. Володіючи необхідними організує-
  Ціон, матеріальними і примусовими засобами, воно призвав-
  але надійно охороняти законні права та інтереси громадян. Самі грома-
  дане позадержавних-правових структур не можуть встановити ре-
  жим законності в суспільному житті.
  По-друге, законність нерозривно пов'язане з правом, юридично-
  ми нормами. Однак оцінити стан режиму законності в країні
  можна тільки на підставі того, якою мірою закони держави
  відображають об'єктивні потреби суспільного розвитку. Якщо з-
  що даються державою правові норми закріплюють і охороняють інте-
  реси тільки окремих осіб та певних соціальних груп, не
  з огляду на загальних і індивідуальних інтересів усього населення країни,
  - Законність відсутній. Якщо правові норми лише формально від-
  ражают інтереси різних верств населення, але не гарантують їх,
  - То і тут не може йти мови про законнсті.
  Таким чином, режим законності в правовій державі припускає-
  лага наявність двох взаємозалежних факторів:
  - Досконалого, чітко відпрацьованого законодавства, отвечающе-
  го потребами
  - Повний і безумовної реалізацією приписів законів і подз-
  кінних правових актів державними органами, посадовими чи-
  цями, громадянами і різними об'єднаннями.
  Які ж основні вимоги законності?
  1. Верховенство закону щодо всіх інших правових
  актам. У правовій державі закон володіє вищої юридичної
  сили. Він виступає головним, основним регулятором общес-
  ничих відносин. Ті відносини, які в силу отб'ектівних ус-
  ловій повинні знаходитися в сфері правового впливу, регулюються-
  руются, як правило, законом. Підзаконні акти діють лише в
  тому випадки, коли які-небудь відносини законодавчо не урегулі-
  ваний. При цьому він повинні видаватися в строгій відповідності з за-
  Коном і на основі закону.
  2. Єдність розуміння і застосування законів на всій території
  їх дії. Закони представляють абсолютно однакові вимоги
  до всіх суб'єктів, що знаходиться у сфері тимчасового і простору
  ня дії. Закони федеративної держави мають одина-
  ковую силу на території всі державні утворення, входячи-
  щих до складу федерації. Єдине розуміння сутності і конкретного
  змісту законів забезпечує законність правозастосовної
  діяльності компетентних органів і посадових осіб. Вона відпо-
  ствует дійсному змісту законів і проводить у життя закладений-
  ные в ньому регулятивні функції.
  3. Рівна можливість усіх громадян користатися захистом закону
  та їх рівна обов'язок випливати їх розпорядженням (рівність усіх
  перед законом і судом). Інший ефективний режим законності в
  суспільстві можливий тільки в умовах рівності всіх людей перед
  законом і судом. З одного боку, суб'єкти права повинні в повному
  обсязі виконувати покладені на них обов'язки, підкорятися тре-
  бованіям закону. З іншого боку, держава повинна створювати
  всі необхідні умови для здійснення їх законних прав та ін-
  Терес.
  права і свободи інших осіб. В умовах правової государственнос-
  ти це вимога має принципове значення, оскільки Вільно-
  да однієї людини не може бути реалізована на шкоду свободі дру-
  гого. Закон не допускає обмеження прав одних за рахунок прав дру-
  гих громадян держави.
  5. Неприпустимість протиставлення законності і доцільність-
  ності. Чому не можна протівопостовлять законність доцільність-
  ність? Перш за все тому, що правові закони самі володіють
  вищою суспільною доцільністю. У них максимально відпрацьовано-
  жають як громадські, так і індивідуальні інтереси людей. Це-
  доцільність закону не може ігнаріроваться доцільністю
  життєвої. Порушує вимогу закону, деякі посадові чи-
  ца і громадяни виправдовують свої протиправні дії місцевої та
  індивідуальною доцільністю. Вони стверджують, що в даних
  конкретних умовах дотримання закону недоцільно, і подме-
  няют його суб'єктивними протизаконними діями, з точки зре-
  ня більш корисними і потрібними для даного випадку.
  6. Запобігання й ефективна боротьба з правопорушеннями -
  важлива вимога законності. Правова держава створює необ-
  ходимое матеріальні, політичні, соціальні та інші передумови-
  посиланням для запобігання та припинення правопорушень. Сприятливих
  ные матеріальні умови життя, соціальна захищеність населення м.-
  ня, політична стабільність в країні, наявність справедливих
  правоохоронних законів складають реальну основу режиму за-
  конності.
  Безпосередній захист інтересів суб'єктів права, будь-якого грома-
  данина, що проживає на території держави, здійснюється
  спеціальними правоохоронними органами: судом, прокуратурою,
  орбітражем, міліцією. Забезпечуючи законне функціонування об-
  суспільних відносин, ці органи в необхідних випадках застосовують
  до правопорушників різні примусові заходи.
  Рішення конституційного суду є остаточними, вкпр-
  тестованію і оскарженню не підлягають. Таким чином, вимоги
  законності в єдності і взаємодії забезпечують стабільність
  і гармонійність суспільного життя, сприяють розвитку грома-
  Данський суспільства у відповідності з об'єктивними законами історико-
  тичного процесу.
  Законність являє собою процес здійснення законів.
  Режим законності означає такий стан громадського життя, при
  якому учасники правовідносин вільно реалізують належачи-
  щие їм юридичні права і обов'язки. Законність є передумови-
  Силка такого порядку в суспільному житті, який відповідає
  приписи правових норм. Іншими словами, в результаті дей-
  наслідком законність в суспільстві скаладивается правовий порядок, є при-
  ляющие метою правового регулювання суспільних відносин.
  Що таке правопорядок?
  ПРАВОПОРЯДОК - ЦЕ СИСТЕМА ГРОМАДСЬКИХ ОТНОШЕНЙІ, ЯКА
  Встановлюється в результаті Точний і повний ЗДІЙСНЕННЯ
  Припис ПРАВОВИХ НОРМ всіма суб'єктами права.
  Порядок становить реальну основу сучасної цивілізованої
  житті суспільства. Якість ступінь правопорядочності громадської
  життя багато в чому визначає загальні "здоров'я" усього суспільного
  організму і його індивідів. В умовах стабільного правопорядку
  ефективно функціонує економіка, досягається гармонія в дей-
  наслідком законодавчої, виконавчої та судової влади, актив-
  але здійснюється діяльність різних громадських і приватних
  організацій, реально гарантується вільний розвиток людини,
  максимально задовольняється її матеріальні і духовні потреб-
  ності.
  Формування правового порядку бере участь всі елементи меха-
  нізма правового регулювання суспільних стосунків. Їх причин-
  але - наслідковий зв'язок состовляет основу правового життя суспільства,
  яка і приводить в кінцевому рахунку до встановлення правового по-
  рядка.
  1. Норми права - це нормативна передумова правопорядку,
  первинна ланка механізму правового регулювання, що моделює
  "ідеальний" правопорядок.
  2. Правовідносини - елемент механізму правового регулювання,
  що забезпечує перехід від ідеального, передбачуваного законодавчих-
  лем правопорядку до встановлення конкретного можливого або дол-
  жного поведінки учасників суспільних відносин, передбачено-
  го правовими нормами. На цьому етапі до механізму правового регулюються-
  вання підключається законність, покликана гарантувати можли-
  ша і належну поведінку суб'єктів правовідносин.
  3. Акти реалізації юридичних прав і обов'язків є
  завершальною передумовою правопорядку. В умовах режиму закон-
  нсті права й обов'язковості учасників правовідносин ре?? льно
  втілюються в їхньому поводженні, досягають своєї мети і, таким обра-
  зом, переходять у таку систему суспільних відносин, яка і
  утворить правовий порядок.
  Зміст правопорядку состовляет правомірна поведінка
  суб'єктів, тобто така поведінка, яку врегульовано норма-
  ми права і досягло мети правового регулювання.
  СТРУКТУРА ПРАВОПОРЯДКУ - це єдність і одночасне розділі-
  ня врегульованої правової системи суспільних відносин в
  відповідно до особливостями їх галузевого змісту.
  Правопорядок є реалізована система права. Він включає
  конституційні, адміністративні, фінансові, земельні, сімей-
  Цінні та інші види суспільних відносин, врегульовані з нір-
  мами відповідних галузей права. У зв'язку з цим в структурі
  правопорядку виділяються не тільки галузеві, але й більш дробові
  групи відносин, які врегульовані підгалузями та інституційно-
  тами права.
  ОСОБЛИВІСТЬ ПРАВОПОРЯДКУ як специфічної системи громад-
  них відносин виражається в тому, що складається воно тільки на
  основі правових норм і в силу цього охороняється державою. По-
  цього правопорядком охоплюється далеко не всі відносини, маю-
  щие місце в суспільстві. Певна частина суспільного життя не
  потребує правової регламетнтаціі. Вона знаходиться в сфері дей-
  наслідком норм моралі, норм різних громадських організацій і дру-
  гих неправових нормативних регуляторів. У цьому сенсі правопору-
  док є лише елементом загальної системи суспільних відносин,
  складивающеійся під впливом нормативного регулювання. Це
  частина громадського порядку.
  ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК являє собою всю сукупну систе-
  му суспільних відносин, яка складається в результаті реа-
  лізації соціальних норм: норм права, норм моралі, норм громадськості
  них організацій, норм неправових звичаїв, традицій і ритуалів.
  У правовій державі всі елементи громадського порядку
  взаємодіють між собою і знаходяться під його захистом. Однак
  тільки порядок охороняється спеціальними державно-правовими
  заходами. Інші елементи суспільного порядку забезпечуються
  своїми засобами впливу: моральними, власне-гро-
  нимі, природними навичками і звичками, силою традиції.
  ВІЙСЬКОВІ ПРАВОПОРЯДОК - складова частина загального правопо-
  рядка. Він формується на основі загальних принципів права, відбиває
  визначені потреби життя суспільства, без яких воно не мо-
  жет нормально функціонувати.
  Оскільки збройні сили - це специфічна державно-
  ва організація, спеціально призначена для ведення воо-
  Руженою боротьби, від зміст її діяльності значно отли-
  чає від поведінки інших учасників суспільних відносин, не
  що входять до складу даної організації. Цим пояснюються особеннос-
  ти і специфічні риси військового правопорядку.
  ВІЙСЬКОВІ ПРАВОПОРЯДОК - ЦЕ ТАКА СИСТЕМА ВІДНОСИН, ЩО
  Складаються між суб'єктами ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА В РЕЗУЛЬТАТІ СУВОРО
  І точно ЗДІЙСНЕННЯ ІМІ визначені військовим-ПРАВОВИХ НОРМ.
  Особливості военского правопорядку виражаються в наступному:
  ПО-ПЕРШЕ, військовий правопорядок формулюється на основі та-
  ких правових норм, які спеціально призначені для регулюючих-
  вання специфічних суспільних відносин, що виникають в облас-
  ти будівництва, життя і діяльності збройних сил. Ці норми
  містяться в різних актах військового законодавства.
  ПО-ДРУГЕ, військовий правопорядок має специфічний утримуючи-
  ние. Він включає тільки ті суспільні відносини, які метушні-
  кают в процесі бойової підготовки військ, при несенні військовослуж-
  ські внутрішньої та вартової служби, в ході виконання бойових за-
  дач у воєнний час. Такі суспільні відносини за своїм спів-
  підтримання характерні тільки для військової організації і не має
  поширення в умовах цивільного життя.
  Складовою частиною військового правопорядку є порядок ус-
  тавной, що представляє собою систему взаємин, між вій-
  бовців, яка будується в суворій відповідності з предпіса-
  нями військових статутів та настанов.
  Військовий правопорядок складається на основі законності, в ре-
  док точної реалізації правових норм усіма військовослужбовцями,
  військовими посадовими особами, військовими організаціями. Він крик-
  приватна власність посправжньому розкріпачує в собі соціальну справедливість, рівність всіх перед зако-
  ном, демократизм і інші принципові правові положення.
  Відносини між військовослужбовцями в процесі їх службової діяль-
  ності будується на засадах гуманізму, товариської взаємодопомоги
  і відповідальності за свої дії.
  ГАРАНТІЇ законності і правопорядку. У правовій державі су-
  суспільством ціла система гарантій законності і правопорядку. Під
  гарантіями законності і правопорядку розуміються такі умови про-
  громадської життя і спеціальні заходи, що вживаються державою,
  які забезпечують міцний режим законності і стабільність пра-
  вопорядка в суспільстві. Розрізняються матеріальні, політичні,
  юридичні і моральні гарантії законності і правопорядку.
  До матеріальних гарантій відноситься така економічна структу-
  ра суспільства, в рамках якої встановлюються еквівалентні відно-
  ності між виробниками і споживачами матеріальних благ.
  При еквівалентних ринкових товароотношеніях створюється реальна
  матеріальна основа для нормального функціонування цивільно-
  го суспільства. У цих умовах будь-який суб'єкт права стає еко-
  номічного вільним і самостійним. Підтримуваний і охороняє-
  мый законом, він повною мірою реалізує свої можливості у сфері
  матеріального виробництва, що є найважливішою гарантією за-
  конності і правопорядку в суспільстві. Матеріально забезпечена і
  соціально захищений індивід, як правило, збагнувши своє пове-
  деніе з правом, оскільки його інтереси гарантуються режимом за-
  коннсті й одержують об'єктивне втілення в правопорядок.
  ПОЛІТИЧНИМИ ГАРАНТІЇ законності і правопорядку є
  всі елементи політичної системи суспільства, які підтримують
  і відтворюють громадське життя на основі юридичних законів,
  що відбивають об'єктивні закономірності суспільного розвитку. Го-
  державу, її органи, різноманітні суспільні об `єднання і
  приватні організації, трудові колективи, тобто всі ланки сов-
  ремінною політичної системи суспільства, в інтереси всього жізнео-
  беспеченія всіляко підтримують необхідний режим законності і
  стабільність правопорядку. Ті політичні організації або від-
  слушні політичні діячі, які протиставляють себе поряд-
  ку, встановленому законом, позбавляються захисту з боку дер-
  ства.
  До Юридичні гарантії відноситься діяльність державних-
  них органів та установ, спеціально спрямоване на запобігання
  ня і припинення порушення законності і правопорядку. Її осущес-
  твляют законодавчі, виконавчі та судові органи дер-
  жавної влади. Основні напрямки боротьби з правопорушеннями у
  формують законодавчі органи, видаючи відповідні норма-
  тивно-правові акти, що передбачають юридичну відповідальність-
  ність за протиправні дії. За наявності досить міцних
  економічних і політичних гарантій правоохоронна діяль-
  ність держави ефективно забезпечує оптимальний режим
  законності і стійкості правопорядку.
  МОРАЛЬНІСТЬ ГАРАНТІЇ законнсті і правопорядку є
  блягопріятная морально-психологічна обстановка, в якій реа-
  лізуются юридичні права і обов'язки учасників правоотноше-
  ний; рівень їхньої духовності і культури; чуйність і увагу держав-
  жавних органів і посадових осіб до людини, її інтересам і
  потребам. У створенні здорової моральної обстановки в сфері
  правового регулювання беруть участь усі ланки політичної систе-
  ми суспільства, у тому числі благодійні організації, установ і ор-
  ня культури і мистецтва, школа, вищі навчальні заклади, цер-
  ковь. Морально здорове суспільство - це суспільство, функ-
  щие на основі законів, в умовах стабільного правопорядку.
  Законність і правопорядок у суспільстві забезпечується всієї сис-
  темою гарантій, що органічно взаємодіють між собою,
  взаімообусловлівают і доповнюють один одного.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status