ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Gaisa transporta attistiba (турецький )
       

   

  Логістика
  1999 - 2004


  ??Latvijas Republikas ilglaic? G? S ekonomisk? S intereses, saist? Bas, ko Latvijas Republika ir uz?? Musies k? Starptautisk? S civil? S avi? Cijas organiz? Cijas un Eiropas civil? S avi? Cijas konferences dal? Bvalsts, saist? Bas, kas izriet no Latvijas Republikas vald? Bas nosl? Gtajiem divpus? Jiem un daudzpus? Jiem l? Gumiem avi? cijas jom?, Eiropas Savien? bas gaisa transporta politiku un pieredzi, kas g? ta restrukturiz? jot un moderniz? jot gaisa transporta sist? mu, un nosaka pamatprincipus, kas j? iev? ro att? stot gaisa transportu laika posm ? no 1999. l? dz 2004. gadam.


  1. Nozares att? St? Bas m? R? Is.

  Gaisa transporta nozares att? St? Bas m? R? Is ir maksim? Li izmantojot visus pieejamos resursus un iesp? Jas izveidot dro? U, ekonomiski efekt? Vu gaisa transporta sist? Mu, kas, optim? Li iek? Aujoties Eiropas un pasaules gaisa transporta sist? m?, vispiln? g? k apmierin? tu Latvijas Republikas iedz? vot? ju vajadz? bas p? c gaisa p? rvad? jumiem un sniegtu maksim? lu ieguld? jumu Latvijas Republikas ekonomik?.


  2. Nozares pa? Reiz? J? st? vok? a raksturojums.

  2.1. Nozares strukt? Ra:

  2.1.1. valsts p? rvaldes un uzraudz? bas instit? cijas - Satiksmes ministrijas Avi? cijas departaments un Civil? s avi? cijas administr? cija;
  2.1.2. infrastrukt? ras uz?? mumi - VAS lidosta "R? ga" un pa? vald? bas uz?? mums lidosta "Liep? ja", gaisa satiksmes vad? bas uz?? mums VAS "Latvijas gaisa satiksme";
  2.1.3. p? rvad? t? ji;
  2.1.4. visp? r? j? avi? cija.

  2.2. Nozares tiesisk? regul?? ana.

  2.2.1. Gaisa transporta nozari regul? likums "Par avi? ciju" un uz t? pamata pie? emtie normat? vie akti.
  2.2.2. Latvijas Republika k? Konvencijas par starptautisko civilo avi? Ciju dal? Bvalsts iev? Ro t? S pielikumos iek? Autos standartus, rekomend? Cijas un to groz? Jumus, k? ar? citus starptautiskos ties? bu aktus, kurus t? ir parakst? jusi.
  2.2.3. Tiek veikta avi? Cijas jomu regul? Jo? O normat? Vo aktu saska? O? Ana ar Eiropas Savien? Bas normat? Vajiem aktiem, izstr? D? Jot jaunus normat? Vos aktus un izdarot groz? Jumus jau sp? K? eso? ajos, taj? skait? ar? likum? "Par avi? Ciju".
  3. Nozares att? St? Bas uzdevumi.

  3.1.Nozares vad? Ba.

  3.1.1. Gaisa transporta nozares vad? Bu realiz? Satiksmes ministrija.
  3.1.2. Valsts politikas un p? Rvaldes realiz?? Anas funkcija ir nodal? Ta no tehnisko un dro?? Bas standartu atbilst? Bas un iev? Ro? Anas uzraudz? Bas funkcijas.
  3.1.3. Da? As valsts funkcijas, kas attiecas uz avi? Cijas dro?? Bu un tehnisko standartu atbilst? Bas un iev? Ro? Anas uzraudz? Bu, tiks dele?? Tas pa? Laik veidojamai Eiropas avi? Cijas dro?? Bas instit ? cijai.
  3.1.4. Latvijas likumdo? Anas harmoniz? Cijas ar Eiropas Savien? Bas pras? B? M procesa rezult? T? tiek main? tas atsevi?? as avi? cijas p? rvaldes instit? ciju funkcijas. Lai paaugstin? Tu sist? Mas efektivit? Ti un dro?? Bu, tiek izveidota avi? Cijas nelaimes gad? Jumu izmekl?? Anas instit? Cija.

  3.2. Infrastrukt? Ras att? St? Ba

  3.2.1. Ekonomisk? efektivit? te un dro?? ba tiek uzskat? tas par galvenajiem krit? rijiem izlemjot jaut? jumu par valsts l? dzek? u ieguld?? anu infrastrukt? ras moderniz? cij?.
  3.2.2. Infrastrukt? Ras uz?? Mumi valsts akciju sabiedr? Ba lidosta "R? Ga" un valsts akciju sabiedr? Ba "Latvijas gaisa satiksme" saglab? savu juridisko statusu.
  3.2.3. Lidosta "R? Ga" tiek moderniz? Ta un papla? In? Ta, izmantojot t? S iek?? Jos resursus, ien? Kumus, kas g? Ti no pasa? Ieru izlido? Anas nodevas, un Eiropas Savien? Bas fondus .
  3.2.4. Tiek pilnveidota gaisa satiksmes vad? Ba, izmantojot valsts akciju sabiedr? Bas "Latvijas gaisa satiksme" iek?? Jos resursus.
  3.2.5. Att? Stot lidostas''R? Ga''un gaisa satiksmes vad? Bas VAS "Latvijas gaisa satiksme" infrastrukt? Ru un optimiz? Jot sadarb? Bu starp infrastrukt? Ras uz?? Mumiem un p? Rvad? T? Jiem, izveidot R? gu par re? ion? lu gaisa satiksmes centru.
  3.2.6. Tiek izv? Rt? Ti pa? Vald? Bas uz?? Muma starptautisk? S lidostas "Liep? Ja" un viet? Jo lidostu (Daugavpils, Ventspils, R? Zekne) att? St? Bas projekti un veicin? Ta pamatotu projektu realiz?? ana.

  3.3.P? Rvad? T? Ji.

  3.3.1. Latvijas Republikas p? Rvad? T? Jiem tiek sniegts maksim? Ls institucion? Ls atbalsts divpus? Jo starpvald? Bu nol? Gumu par gaisa satiksmi ietvaros.
  3.3.2. Tiek veicin? Ta Latvijas Republikas p? Rvad? T? Ju apvieno? An? S un to ierobe? Oto resursu koncentr? Cija.
  3.3.3. Tiek atbalst? Tas p? Rvad? T? Ju aktivit? Tes, kas v? Rstas uz kop? Jas Baltijas valstu aviokomp? Nijas izveido? Anu.
  3.3.4. Lai garant? Tu p? Rvad? Jumu dro?? Bu, tiek pastiprin? Ta valsts kontrole p? Rp? Rvad? T? Jiem. T? tiek realiz? ta saska?? ar Satiksmes ministrijas Noteikumu par gaisa p? rvad? t? ju licenc?? anas k? rt? bu jauno redakciju, kuru l? dz 1999.gada 30.maijam paredz? ts izstr? d? t atbilsto? i Eiropas Padomes 1992. gada 23.j? lija noteikumu nr.2407/97 pras? b? m.
  3.3.5. Tiek nodro? In? Ta br? Va p? Rvad? T? Ju konkurence divpus? Jo starpvald? Bu nol? Gumu noteikto ierobe? Ojumu ietvaros.

  3.4. Visp? R? J? avi? cija.

  3.4.1. ? emot v? r?, ka visp? r? j? avi? cija ir kadru rezerve komercavi? cijai un ar valsts aizsardz? bu un dro?? bu saist? t? m avi? cijas strukt? r? m, organizatoriski un institucion? li tiek atbalst? ta visp? r? j? s avi? cijas att? st? ba.
  3.5. Divpus? Jo starpvald? Bu nol? Gumu par gaisa satiksmi sist? Mas pilnveido? Ana.

  3.5.1. Tiek turpin? Ts papla? In? T divpus? Jo starpvald? Bu nol? Gumu par gaisa satiksmi sist? Mu, realiz? Jot Latvijas Republikas intereses un? Emot v? R?, Ka beidzoties p? Rejas periodam ce?? uz Eiropas Savien? bu, iesp? jama?? s funkcijas da?? ja dele??? ana Eiropas Savien? bas instit? cij? m.
  3.5.2. Tiek sl? Gti p? C iesp? Jas liber? L? Ki divpus? Jie starpvald? Bu nol? Gumi par gaisa satiksmi, kas n? Kotn? dos pla?? kas iesp? jas veidot efekt? v? ku mar? rutu t? klu.
  3.5.3. Tiek organiz? Tas konsult? Cijas, lai pan? Ktu groz? Jumu izdar?? Anu tajos agr? K nosl? Gtajos divpus? Jos starpvald? Bu nol? Gumos par gaisa satiksmi, kuru noteikumi ierobe? O gaisa satiksmes papla? In? ? anos.

  3.6. Integr?? An? S Eiropas gaisa transporta sist? M?.

  3.6.1. Eiropas vienot? S avi? Cijas telpas l? Guma nosl? G? Ana ir vald? Bas priorit? Te gaisa transporta nozar?.
  3.6.2. Visu ar l? Guma nosl? G? Anu saist? To darbu vada un koordin? Satiksmes ministrija.
  3.6.3. Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas noteikumi avi? Cijas jom? ar? p? rejas period? tiek piem? roti tie? i saska?? ar Eiropas vienot? s avi? cijas telpas l? guma projekta attiec? go pielikumu un protokolu par horizont? lo adapt? ciju.

  3.7. Avi? Cijas dro?? Ba.

  3.7.1. Augsts un starptautiski atz? Ts dro?? Bas l? Menis ir gaisa transporta sist? Mas darb? Bas galvenais priek? Noteikums.
  3.7.2. L? Dz 2000.gadam tiek pabeigta p? Reja uz Eiropas apvienoto avi? Cijas instit? Ciju (JAA) noteiktajiem standartiem, kas iek? Auti Apvienotaj? S avi? Cijas pras? B? S (JAR).
  3.7.3. 2000.gad? tiek pabeigta iest?? an? s proced? ra Eiropas aeronavig? cijas dro?? bas organiz? cij? "Eirokontrole".
  3.7.3. Latvijas Republikas civilo gaisa ku? U re? Istr? komerci? lo gaisa ku? u sada?? no 1999. gada 1.septembra vairs netiek re? istr? ti gaisa ku? i, kas neatbilst Apvienoto avi? cijas noteikumu (JAR) pras? b? m.
  3.7.4. ? emot v? r?, ka pasaul? apm? ram 60% avi? cijas negad? jumu ir notiku? i person? la vainas d??, tiek paaugstin? ta valsts kontrole p? r person? la atlasi, apm? c? bu un uz?? mumu veikto atbilst? bas nov? rt? jumu.
  3.7.5. Tiek pla? I izmantots Starptautisk? S civil? S avi? Cijas organiz? Cijas un re? Ion? Lo avi? Cijas organiz? Ciju (ECAC, JAA, Eurocontrol) atbalsts un pieredze Latvijas Republikas civil? S avi? Cijas dro?? bas sist? mas uztur?? an? un pilnveido? an?.
  3.7.6. ? emot v? r? pras? bas, kas izriet no pl? nojam? s pievieno? an? s Eiropas vienot? s avi? cijas telpas l? gumam, l? dz 2000.gadam Satiksmes ministrij? tiek izstr? d? ta civil? s avi? cijas dro?? bas paaugstin?? anas programma.

  3.8. Vides aizsardz? Ba.

  3.8.1. Saska?? ar Eiropas Padomes direkt? v? m l? dz 2002. gadam tiek nodro? in? ta t? du gaisa ku? u ekspluat? cijas izbeig? ana, kas neatbilst Konvencijas par starptautisko civilo avi? ciju 16. pielikuma 1. s? juma 3. da? as 2. sada? as pras? b? m par trok?? al? me? a samazin?? anu.
  3.8.2. L? Dz 2000.gadam tiek izstr? D? Ta t? Da aeronavig? Cijas pakalpojumu maksas un nos?? An? S maksas sist? Ma, kas stimul? S modern? Kas
  un videi nekait? g? kas avi? cijas tehnikas izmanto? anu.

  3.9. Speci? L? izgl? t? ba.

  3.9.1. Balstoties uz re? Lo piepras? Jumu sadarb? B? ar Izgl? t? bas ministriju tiek izveidota speci? l? s izgl? t? bas sist? ma, kas apmierina avi? cijas uz?? mumu un valsts p? rvaldes instit? ciju vajadz? bas p? c kvalific? tiem speci ? listiem.

  Ministru prezidentsV.Kri? Topans
  Satiksmes ministrsA.Gorbunovs
  Vizas:
  Valsts sekret? RsU.P? Tersons
  Juridisk? departamenta direktoreA.? ub? ina       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status