ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Курс лекцій з міжнародного права
       

   

  Міжнародне публічне право

  Лекція N 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

  1. Поняття, сутність та функції міжнародного права.

  2. Джерела і процес міжнародного правотворчості.

  3. Основні міжнародно-правові принципи та інші структуротворчі елементи системи міжнародногоправа.

  1. Існують дві правові системи - внутрішньодержавна іміжнародна. Термін "міжнародне право" склався історично. У середністоліття, коли виникла ідея створення права, що регулювало відносини міждержавами, юристи звернулися до авторитету римського права, яке,однак, не знало такого поняття. У ньому було поняття "jus gentium"
  (право народів), до якого відносили норми, що регулювали відносиниримських громадян з іноземцями та останніх між собою на території Риму,а також норми, спільні для багатьох країн. Надалі назва буламодифіковане - "jus inter gentes" ( "право між народами" або
  "Міжнародне право ").

  Міжнародне право - це особлива правова система, яка регулюєміжнародні відносини його суб'єктів за допомогою юридичних норм,що створюються шляхом фіксованої (договір) або мовчазно вираженої
  (звичай) угоди між ними і що забезпечуються примусом, форми,характер і межі якого визначаються в міждержавних угодах.

  Суб'єкт міжнародного права - це самостійне утворення,яке завдяки своїм можливостям і юридичним властивостям здатневолодіти правами та обов'язками з міжнародного права, брати участь устворення та реалізації його норм. До суб'єктів міжнародного публічного прававідносяться держави, нації і народи, що борються за своє визволення,держава-подібні утворення, міжнародні установи.

  Об'єктом даної галузі права є регулювання системиміжнародних відносин, які виступають як сукупність економічних,політичних, ідеологічних, правових, дипломатичних, військових і іншихзв'язків між державами, основними соціальними, економічними тагромадськими рухами, які діють на міжнародній арені, тобто міжнародами в широкому значенні цього слова.

  Сутність міжнародного права розкривається в його зіставленні звнутрішньодержавним правом. Обидві ці правові системи мають досить багатосхожих рис і відмінностей. Подібності між міжнародним тавнутрішньодержавним правом полягають в тому, що вони:

  * являють собою сукупність юридичних принципів і норм --обов'язкових для суб'єктів правил поведінки, виконання яких може бутизабезпечено примусово;

  * володіють подібною структурою (принципи - галузі - підгалузі --інститути - норми);

  * використовують практично одні й ті ж юридичні конструкції івизначення, але оскільки кожна правова система має своюспецифікою, поняття і категорії МП не завжди ідентичні що застосовуються внаціональному праві.

  У той же час своєрідність міжнародного права виявляється в різнихаспектах. По-перше, дві правові системи розрізняються по об'єктурегулювання, оскільки міжнародне право охоплює своєюрегламентацією суспільні відносини виключно за участю публічногоіноземного елемента, тоді як національне право регулюєвідносини з участю міжнародних аспектів тільки "у тому числі", віддаючипріоритет внутрішнім стосункам у даному суспільстві.

  По-друге, якщо суб'єктами внутрішньодержавного права єфізичні та юридичні особи, органи держави, то суб'єктамиміжнародного права - головним чином освіти, що мають публічнийхарактер на міжнародній арені (держави, нації і народи,государствоподобние освіти тощо).

  По-третє, внутрішньодержавна і міжнародна правові системирозрізняються за домінуючим формам джерел. Якщо в першому переважаєнормативний акт у вигляді закону, то в другій переважно звичаї тадоговори.

  По-четверте, різний механізм нормотворчості у двох цих правовихсистемах. Оскільки у міждержавній системі немає законодавчогооргану, норми міжнародного права створюються самими суб'єктамиміжнародного права, перш за все державами, шляхом угоди,сутністю якого є узгодження воль держав та інших суб'єктів
  МПП. Іншими словами, якщо внутрішньодержавні норми створюються "зверхувниз ", то міжнародно-правові норми -" горизонтально ".

  По-п'яте, на відміну від локальних норм національного права, характеряких знаходиться в залежності від соціальної природи даної держави,норми міжнародного права мають в основному загальнодемократичних характер.

  По-шосте, оскільки в міждержавній системі не існуєсудових та виконавчих органів, ідентичних що існують у державах,функціонування міжнародного права і насамперед його застосуванняістотно відрізняються від функціонування та застосуваннявнутрішньодержавного права.

  Зміст і сутність міжнародного публічного права розкриваєтьсятакож в порівнянні його з міжнародним приватним правом. МПП та МПП розрізняютьсяперш за все по суб'єктам, об'єктам, джерел, методів регулювання,формі відповідальності та сфері дії. Так, наприклад, якщо суб'єктами МППвиступають перш за все держави і т.п., то суб'єктами МПП - фізичні таюридичні особи; якщо в якості об'єкта МПП служить цілий комплексміжнародних відносин у різних областях перш за всеміждержавного (публічного) взаємодії, то об'єктом МПП єприватно-правові відносини з іноземним елементом; якщо до джерел МППвідносяться перш за все міжнародний договір і міжнародний звичай, тоджерелами МПП служать національне законодавство, міжнароднідоговори, торгові звичаї і т.д.; якщо МПП регулює суспільнівідносини і виробляє норми шляхом узгодження воль держав, то МПП вяк основного методу регулювання обирає подолання колізій; якщоосновною формою відповідальності в МПП є міжнародно-правовавідповідальність, то в МПП - цивільно-правова відповідальність; якщо МПП --глобальна система права, то МПП - національна (у кожному державних своє
  МПП).

  Однак МПП та МПП перебувають у постійній взаємодії, якевиявляється в тому, що обидві правові системи мають однорідну спрямованість
  (регулюють міжнародні відносини) і спочивають на загальних засадах (першза все завдяки заломлення основних принципів МПП в доктрині МПП). Такимчином, МПП виступає по відношенню до МПП як правове середовище,що сприяє розвитку норм останньої. МПП - є не самостійноюправовою системою, а комплексним утворенням, що включає в себе якміжнародно-правові, так і внутрішньодержавні норми, що регулюютьбільш-менш однорідні відносини.

  Опції МПП - це основні напрямки його впливу на соціальнусереду, обумовлені його суспільним призначенням. За своїм зовнішнімознаками вони поділяються на дві групи: соціально-політичні та юридичніфункції. До першої групи, суть якої полягає у зміцненні існуючоїсистеми міжнародних відносин, відносяться:

  * функція підтримання в системі міжнародних відносин належногостабільного порядку;

  * функція протидії існуванню і появі нових стосунків іінститутів, що суперечать його цілям і принципам (запобіганняконфліктів, заборона загрози і застосування сили і т.д.);

  * функція інтернаціоналізації, яка полягає в розширенні та поглибленнівзаємозв'язків між державами і зміцнення тим самим міжнародногоспільноти;

  * інформаційно-виховна функція, сенс якої полягає впередачі накопиченого досвіду раціонального поводження держав, восвіті щодо можливостей використання права, у вихованні вдусі поваги до права і до охоронюваним їм інтересам і цінностям (особливостосовно держав, що недавно стали на шлях інтеграції у світовеспівтовариство).

  У другу групу функцій МПП, суть якої становить правоверегулювання міждержавних відносин, увійшли:

  * координуюча функція, оскільки норми МПП встановлюютьзагальноприйнятні стандарти поведінки в різних областях взаєминдержав;

  * регулююча функція, яка проявляється у прийнятті державамитвердо встановлених правил, без яких неможливі їхнє спільнеіснування і спілкування,

  * забезпечувальна функція, зміст якої полягає в тому, що МППмає норми, які спонукають держави дотримуватися певних правилповедінки;

  * охоронна функція, що полягає в наявності у МПП механізмів,які захищають законні права та інтереси держав (при цьому неіснує наддержавних механізмів примусу, у разіпотреби держави самі колективно забезпечують підтримкуміжнародного правопорядку).

  Необхідною якістю МПП є юридично обов'язкова сила. Пристворення норми МПП в результаті угоди є два основних аспектиправотворчості: перше - щодо змісту власне норми, другий
  - Про надання їй юридично обов'язкової сили (найчастіше, погодившись прозміст норми, держави домовляються про надання їй не юридичною,а політичної сили, що вже не тягне за собою міжнародно-правового характеру.
  Угода держав надає обов'язкову силу і всьому МПП в цілому, щознаходить вираз у принципі сумлінного виконання зобов'язань заміжнародного права (принцип pacta sunt servanda - договори повиннідотримуватися).

  Свобода волі, угоди держав не означають сваволі. Вонидетерміновані умовами існування держав. Визнання за МППобов'язкової сили визначається потребами житті світової спільноти такорінними інтересами держав. МПП обмежує свободу дійдержав, але не його суверенітет. Більше того, воно дає йому все більшігарантії. Воно розмежовує сфери дії суверенітету держав,регулює взаємодію суверенних влади, тим самим усуваючиможливість "накладення і колізій суверенітетів". МПП розширюєможливості суверенної влади, завдяки чому остання набуваєможливість і здатність юридично регулювати міжнародні відносини,збільшуючи тим самим ступінь свого політичного впливу на світоверозвиток. Таким чином, беручи на себе міжнародно-правовізобов'язання, держава розширює можливості здійснення своїхсуверенних прав, інакше воно б їх не приймав.

  МПП, перебуваючи в ряді інших механізмів регулювання міжнароднихвідносин (політика, ідеологія, мораль), має з ними дуже складнівзаємозв'язку. Зовнішня політика - це стратегія міжнародної діяльностідержави, нею визначається розстановка всього арсеналу засобів впливуна навколишнє середовище, до складу якого входить і міжнародне право. МППвідкриває перед політикою додаткові можливості, надаючи в їїрозпорядження чисто юридичні засоби. Що стосується дипломатії, то вонає найважливішим інструментом створення норм міжнародного права. У той жечас, МПП не є результатом якоїсь певної політики,являє собою самостійне соціальне явище і, більше того,обмежує політику загальноприйнятних рамками. Так, у Статуті СНД середосновних принципів міститься і такий як "верховенство міжнародногоправа в міждержавних відносинах "(ст.3).

  Ідеологія і міжнародне право суть явища взаємопов'язані. Вони обидвавідносяться до нормативних явищам. Політика і право служать найважливішимизасобами реалізації ідеологічних концепцій. У свою чергу, політика іправо потребують ідеології для забезпечення собі соціальної підтримки, атакож теоретичного осмислення що стоять перед ними завдань. Ідеологіявпливає на міжнародне право як через політику, так ібезпосередньо. Вона містить у собі політичні, правові, моральніфілософські ідеї, принципи, установки. До складу ідеології входять іміжнародно-правова свідомість, якому належить важлива роль уфункціонуванні міжнародного права. Так, наприклад, в період "холодноївійни "у певної частини західних юристів-міжнародників існуваластійка точка зору, відповідно до якої в силу корінних відмінностей відеології угоди між соціалістичними і капіталістичнимидержавами неможливі. Досить згадати досить показовийідеологічний постулат президента США Р. Рейгана щодо того, що
  СРСР - це "імперія зла". "Взаємності", втім, платили і радянськіправознавці. Крайній точкою зору, мабуть, є твердження А. Гітлера:
  "... Договори можуть укладатися лише між контрагентами, які стоять на однійі тієї ж світоглядної платформі ".

  У свою чергу МПП впливає на ідеологію своїми цілями,принципами, нормами, а також практикою їх реалізації. Крім того, МППрегламентує і зміст ідеологічної діяльності на міжнароднійарені. Заборонено пропаганда, здатна створити або посилити загрозу миру абопорушення миру. Поставлено поза законом нацистська ідеологія, расизм і т.п. Уданий час звучать слова про "деідеологізації" міжнародних відносин іправа. Під цим слід розуміти усунення з міжнародних суперечок проперевагу тієї чи іншої соціальної системи, а також прийомівідеологічної війни. Що стосується боротьби ідей, то вона залишається і служитьфактором подальшого розвитку світового розвитку.

  Постійне взаємодія існує також між міжнародноїзагальнолюдської мораллю та міжнародним правом. Нерідко моральні нормиперетворюються в норми МПП, або, точніше, в МПП виникають норми,відповідають нормам загальнолюдської моралі. Так, наприклад, злочинипроти миру і людяності тривалий час засуджувалися лише моральниминормами. Однак після першої світової війни вони поступово перетворилися напринципи МПП, остаточно оформившись після другої світової війни. "Всуті, весь Статут ООН, цей найважливіший документ міжнародного права,заснований на деяких простих законах моралі і справедливості ...
  Не можна недооцінювати того факту, що дух сучасного міжнародного правависловлює вікові сподівання народів ".1 Показовим є також той факт,що фундаментальний принцип міжнародного права - принцип сумлінногодотримання зобов'язань - є одночасно ключовим принципомміжнародної моралі, міжнародного "джентльменського кодексу поведінки"держави.

  В даний час роль міжнародного права зростає, тому щосвітове співтовариство знаходиться в стані чергової трансформації післяліквідації післявоєнної біполярної моделі міжнародного розвитку. З одногобоку, посилюються процеси регіоналізації міждержавних відносин;з іншого боку, розвивається загальносвітове інформаційний простір,яке все більше об'єднує світове співтовариство; з третього боку,наростають нові суперечності у відносинах між найбільшими державами,які призводять до виникнення нових форм співпраці і переділуполітичного впливу; з четвертого боку, поступово послаблюється рольміжнародних механізмів з підтримки, які в цілому успішно працювали вперіод "холодної війни" (ООН, КБСЕ і т.д.) і так далі. У цих умовахміжнародне право може виступити інструментом підтримки порядку всвітовому співтоваристві, забезпечити спадкоємність між позитивнимидосягненнями у міжнародному співробітництві XX століття і майбутньої моделлюміжнародних відносин століття XXI. Саме тому Генеральна Асамблея ООНна 60-му пленарному засіданні 17 листопада 1989 прийняла резолюцію 44/23 пропроголошення 90-х рр.. XX ст. Десятиліттям міжнародного права.

  2. Якщо соціальним змістом міжнародного права єузгоджена воля суб'єктів, то його юридичним змістом - правилоповедінки. Правило поведінки є юридичний зміст поняття норми.
  Норма міжнародного права - це правило поведінки, що визнаєтьсядержавами та іншими суб'єктами міжнародного права в якостіюридично обов'язкового. Таким чином, міжнародне право існує вформі норм. Процес вдосконалення системи міжнародного публічногоправа означає процес нормотворчості, в основі якого лежить угодасуб'єктів, що є єдиним способом створення норм. Кінцевимрезультатом нормотворчості є виникнення джерела міжнародногоправа. Джерелом міжнародні?? го права прийнято вважати форму вираження йогонорми і відповідно - форму нормотворчості.

  Не дивлячись на відмінність теоретичних концепцій щодо джерелміжнародного права, з цього питання існує угода, учасникамиякого є більшість держав світу. Це - Статут Міжнародногосуду, ст.38 якого, сформульована ще після першої світової війни для
  Постійної палати міжнародного правосуддя, свідчить: "Суд, який зобов'язанийвирішувати передані йому спори на підставі міжнародного права, застосовує: а). міжнародні конвенції, як загальні, так і спеціальні,що встановлюють правила, визначено визнані сперечаються державами; б). міжнародний звичай як доказ загальної практики,визнаної в якості правової норми; в). загальні принципи права, визнані цивілізованими націями; г). з застереженням, зазначеної у статті 59, судові рішення і доктрининайбільш кваліфікованих фахівців з публічного права різних наційяк допоміжний засіб для визначення правових норм ".

  Тим не менш, доводиться визнати, що джерела сформульованідосить туманно, тому необхідно їх більш чітко класифікувати. Всіджерела міжнародного права поділяються на дві основні групи: основніта допоміжні засоби створення міжнародно-правових норм.

  У першу групу увійшли міжнародний звичай і міжнародний договір, додруге відносяться рішення міжнародних організацій, внутрішньодержавназаконодавство, судові рішення, доктрини вчених у галузіміжнародного права.

  Міжнародний звичай - що склалося в міжнародній практиці правилоповедінки, за яким суб'єкти МПП визнають (здебільшого мовчазно)юридично обов'язковий характер. Статут Міжнародного Суду ООН (пп. "b"п.1 ст.38) визначив звичай як доказ "загальної практики, прийнятої вякості правової норми ".

  У сучасному МПП існує два види звичайних норм. Перший,традиційний є що склалося в практиці неписане правило,за яким визнається юридична сила. При цьому практика має бутидосить певної, одноманітно і тривалою, щоб з неїможна було вивести загальне правило. Щоправда, з розвитком систем інформатизаціївимога тривалості практики втрачає своє колишнє значення через зростанняінтенсивності вживання що стає звичайною нормою окремогопрояви практики.

  Другий, новий, вид звичайної норми є норми, що створюютьсяНЕ тривалою практикою, а визнанням в якості таких правил,що містяться в декількох або навіть в одному акті. Дані норми спочаткуформулюються або в договорах, або в резолюціях міжнародних організаційі конференцій, а в подальшому за ними визнається статус норм загальногоміжнародного права. Прикладом, зокрема, можуть служити резолюції
  Генеральної Асамблеї ООН або Заключний акт НБСЄ. Важливе значення ввизначенні практики, у становленні звичайних норм належить Міжнародному
  Суду ООН. Акти міжнародних організацій, які є виразомузгоджених позицій кількох держав не тільки формують іфіксують, але також тлумачать і проводять в життя звичайні норми.

  Сукупність звичайних норм обох видів прийнято називати загальнимміжнародним правом, що є ядром всієї міжнародно-правовоїсистеми, оскільки поширює свою дію на всіх суб'єктів. Приформуванні норм загального права в даному випадку основну роль грає вНині протест. Якщо ні протесту на що виникло правило поведінки,значить держава згідно з ним і воно переходить у розряд звичайноїміжнародно-правової норми. Про зростання ролі загального міжнародного праваговорить той факт, що Міжнародний Суд ООН в останні роки майже у всіхрішеннях спирається переважно на звичаєве право. Більше того, він даєзвичайним нормам чіткі юридичні формулювання.

  Міжнародний договір - угода між суб'єктами МПП щодовстановлення, зміни або припинення їх взаємних прав та обов'язків. УМинулого договору належала важлива роль у формуванні міжнародногоправа. Міжнародні договори поділяються на загальні міжнародні конвенції,в яких беруть участь або можуть брати участь всі держави і якімістять такі норми, які обов'язкові для всього світового співтовариства,тобто норми загального права, і спеціальні договори, до яких відносятьсядоговори з обмеженим числом учасників, для яких обов'язковіположення цих договорів. Характерною рисою сучасного міжнародногоправа є зростання числа і ролі багатосторонніх договорів. Тільки в рамках
  ООН їх було укладено понад 200.

  багатосторонні міжнародні договори можуть бути джерелами як нормзагального права (опосередковано), так і безпосередньо містити матеріальнінорми міжнародного публічного права. Однак, як справедливо відзначаютьдослідники, навіть договір, розрахований на загальний участь, обов'язковийлише для його сторін, на відміну від звичаю, що не вимагає спеціальногоактивного затвердження (мовчання - знак згоди). Ще в меншій мірі можнавважати як джерела загального права двосторонні договори. Вонивпливають на загальне міжнародне право лише як різновид практики, прицьому вельми авторитетної.

  Форми участі міжнародних організацій у правотворчого процесувельми різноманітні. У процесі роботи міжнародних організацій відбуваєтьсяпроцес узгодження воль держав, з'ясування потреб і можливостействорення нових норм, у тому числі і шляхом укладання багатосторонніхдоговорів. Готується грунт для початку процесу нормотворчості.
  Нерідко у своїх резолюціях організації визначають також принципи і норми,підлягають втіленню в договорах.

  Допоміжні джерела міжнародного не можуть розглядатися якформи нормотворчості в області загального права.

  Резолюції міжнародних організацій підрозділяються з точки зорупроцесу нормотворчості на юридично обов'язкові та рекомендаційні. Рядспеціалізованих закладів приймають мають різні назвинормативні регламенти, які встановлюють норми поведінки, обов'язковідля держав в області, що входить в компетенцію даній міжнароднійорганізації (Всесвітній поштовий союз, Міжнародний союз електрозв'язку,
  Всесвітня організація охорони здоров'я і т.д.). Регламенти приймаються двомаосновними способами - мовчазною згодою (наприклад, санітарні регламенти
  ВООЗ) або явно вираженим схваленням, наприклад, ратифікацією (Всесвітняпоштовий союз).

  Рекомендаційні резолюції стають часто початковими правилами,які в результаті перетворюються на звичайні норми загального права, про що говорилосявище. Крім того, декларовані положення рекомендаційних резолюційвходять в міжнародне право, трансформувавшись у договірні норми.
  Наприклад, резолюції ГА ООН зіграли першорядну роль у створенні комплексудоговорів з прав людини, Договору про нерозповсюдження ядерної зброїі т.д. Сказання ставиться і до спеціалізованих установ ООН -
  Міжнародної організації праці (МОП), Організації Об'єднаних націй зпитань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) і т.д.

  До міжнародної правотворчості в якості допоміжного джерелазалучається внутрішньодержавна право. Досить згадати хоча б тойфакт, що права людини вперше були сформульовані в національнихдокументах, а надалі, як один з найцінніших інститутівперекочував у загальне міжнародне право. У даному випадку національне правовиступило в якості первинного джерела. Надалі інститут правлюдини трансформувався в практиці ООН. Особлива роль належитьодностороннім актам держави (заяв, нотах, виступів і т.д.),які не будучи джерелом міжнародного права (не створюють норм), тимне менше можуть породжувати для держави юридичні зобов'язання.

  Судові рішення в якості самостійного джерела міжнародногоправа визнаються в англомовних державах. Однак, як допоміжнийджерело права, рішення Міжнародного Суду ООН, мають важливе значенняперш за все внаслідок вище згаданої конкретизації звичайних норм. Крімтого, його рішення самі можуть бути початковим кроком на шляху створеннязвичайних міжнародних норм, оскільки в них формулюються або уточнюютьсяважливі принципи, які регулюють міжнародні відносини.

  Особливе місце в міжнародно-правовій системі належить в доктринміжнародного права. Теорія завжди грала суттєву роль уюриспруденції. Достатньо хоча б згадати, що Дигести Юстиніанаявляли собою звід витягів з праць римських юристів. У формуванніміжнародного права праці юристів мали дуже велике значення. Саме вцих працях була висловлена сама ідея його свідомості. Тим не менш історичнодоктрини міжнародного права завжди страждали націоналізмом і тільки вОстаннім часом посилюється процес інтернаціоналізації міжнародно -правової теорії. Особливе значення при цьому має колективна думка юристіврізних країн, яке знаходить вираз в документах таких організацій, як
  Асоціація міжнародного права, створена в 1873 р. (штаб-квартира в
  Лондоні), Інституту міжнародного права (заснований в 1873 р. в Брюсселі) іт.д. Тим не менш, доктрина, згідно з російською теорії права, - тількидопоміжний засіб для визначення норм.

  Одним з найважливіших способів міжнародного правотворчості єкодифікація міжнародного права. Кодифікація - процес систематизаціїдіючих норм, що знімають суперечності, що заповнюють прогалини,замінює застарілі норми новими.

  Кодифікація міжнародного права здійснюється такими основнимиспособами:

  * встановленням точного змісту і чіткого формулювання вжездавна існуючих (звичайних і договірно-правових) принципів і нормміжнародного права в тій чи іншій сфері відносин між державами;

  * зміною або переглядом застарілих норм;

  * розробкою нових принципів і норм з урахуванням актуальних потребміжнародних відносин;

  * закріпленням в узгодженому вигляді всіх цих принципів і норм уєдиному міжнародно-правовому акті (в конвенціях, договорах, угодах),або в ряді актів (у конвенціях, деклараціях, резолюціях конференцій).

  Кодифікація може бути офіційною і неофіційною. Офіційнакодифікація здійснюється у формі договорів. Вона почалася в другійполовині минулого століття і цілком була спочатку присвячена законам і правувійни. Важливу роль у кодифікаційної процесі зіграли два скликані заініціативи Росії Гаазькі конференції світу (1899 і 1907 рр..), Ліга Націй.
  Однак реальні досягнення на цьому шляху були отримані тільки із створенням
  ООН, яка створила механізм для кодифікації міжнародного права.
  Центральне місце в ньому займає Комісія міжнародного права, що складаєтьсяз 34 членів, що обираються ГА на 5-річний термін. На базі проектів КМА булиприйняті дві конвенції по праву договорів, конвенції по дипломатичному іконсульській праву, чотири конвенції 1958 р. по морському праву і т.д.
  Кодифікаційної роботою займаються також інші структурні підрозділи
  ООН (наприклад, Комісія з прав людини).

  Неофіційна кодифікація здійснюється громадськими організаціями ввідповідних галузях і вченими-юристами в приватному порядку. Прикладомпершого типу неофіційною кодифікації може служити підготовка проектівкодифікації гуманітарного права збройних конфліктів Міжнародним
  Червоним Хрестом, на основі яких були прийняті чотири Женевські конвенції
  1949 про захист жертв війни та два додаткових протоколи до них 1977
  Доктринальна кодифікація вперше була зроблена австрійським юристом А.
  Домін-Петрушевичем в 1861 р. Згодом кодифікацією міжнародного праваактивно займалися вже згадані вище Асоціація міжнародного права і
  Інститут міжнародного права.

  3. Система МПП являє собою досить складну структуру,складається з різних елементів. Ядро сучасного МПП утворюють йогоосновні принципи - узагальнені норми, що відображають характерні риси, а такожголовний зміст міжнародного права і мають вищої юридичноїсилою. Ці принципи наділені також особливої політичної та моральної силою.
  Принципи МПП поділяються на основні та додаткові, загальні
  (зафіксовані в багатосторонніх конвенціях світового значення) ірегіональні (зафіксовані в регіональних конвенціях), загальні ігалузеві (принципи морського права).

  Основні принципи МПП були зафіксовані в Статуті ООН, Декларації пропринципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин іспівробітництва між державами відповідно до Статуту ООН 1970 р.,
  Заключному акті НБСЄ 1975 Необхідно при цьому зазначити, що принципи
  МПП постійно перебувають у розвитку у зв'язку з ускладненням суспільного іюридичною практикою. Так, наприклад, перші два документи зафіксувалисім таких принципів, а Заключний акт додав до них ще два.

  Принципи МПП мають свої характерні риси:

  * універсальність, яка розуміється як обов'язок усіх суб'єктів
  МПП дотримуватися їх (принципи - фундамент міжнародного правопорядку);

  * необхідність визнання всією світовою спільнотою (що випливає ззагальної особливості системи МПП);

  * наявність принципів-ідеалів чи випереджальний характер змістудеяких із принципів (наприклад, поки що залишаються не реалізованимипринципи миру і співробітництва);

  * взаємопов'язаність, що означає здійснимість ними своїх функційтільки в тому випадку, коли вони будуть розглядатися як системавзаємодіючих елементів;

  * авангардність регулювання при появі нових суб'єктів МПП абонової сфери співробітництва (задають "правила гри" або заповнюють "прогалини"в міжнародному праві);

  * ієрархічність (так, наприклад, центральне місце займає принципнезастосування сили).

  Комплексу міжнародно-правових принципів притаманні дві основніфункції: стабілізуюча, яка полягає у визначенні основвзаємодії суб'єктів МПП шляхом створення нормативних рамок, ірозвиваюча, суть якої полягає в закріпленні всього нового, щоз'являється в практиці міжнародних відносин.

  Розглянемо зміст основних принципів міжнародного публічногоправа.

  Принцип незастосування сили та загрози силою. У міжнародному житті з огляду навідсутності наддержавної влади сила знаходиться в розпорядженні самихсуб'єктів. У таких умовах - єдиних вихід - встановлення правовихрамок застосування сили. Як головне завдання Статут ООН встановив:позбавити прийдешні покоління від лиха війни, взяти практику, ввідповідно до якої збройні сили застосовуються не інакше як в загальнихінтересах. Статут ООН передбачає можливість застосування сили або загрозисилою тільки в двох випадках. По-перше, за рішенням Ради Безпеки ООНу разі загрози світу, будь-якого порушення миру або акту агресії (гл. VII). По -друге, у порядку здійснення права на самооборону у випадку збройногонападу до тих пір, поки СБ не вживе необхідних заходів для підтримкиміжнародного миру і безпеки (ст.51). У рамках ООН неодноразовоприймалися документи, які розкривали зміст даного принципу.
  Особливої уваги заслуговує Декларація про посилення ефективності принципувідмови від загрози силою або її застосування в міжнародних відносинах 1987

  Розкриття змісту принципу незастосування сили відбувається попутно звизначенням сутності поняття агресії. Згідно з прийнятим ГА ООН у 1974 р.
  Визначенню агресії, вона являє собою застосування збройної силидержавою проти суверенітету, територіальної недоторканності абополітичної незалежності іншої держави. Використання інших, крімзбройних засобів (економічних, політичних) може бутикваліфіковано як застосування сили, якщо за своїм впливом та наслідкамивони подібні до військових заходів.

  У нормативне зміст принципу незастосування сили таким чиномзгідно Визначенню включається заборона: вторгнення або нападу нддержави на територію іншої держави; військової окупація; повноїабо часткової анексії території; застосування будь-якої зброї однимдержавою проти іншого навіть без вторгнення; актів нападу нд одногодержави на ПС одиного; застосування ЗС однієї держави, які знаходяться поугоди з країною перебування на її території, порушуючи умови,передбачених угодою; продовження перебування ЗС на територіїіноземної держави після припинення дії угоди про їхперебування; дій держав, які дозволяють, щоб надана їм урозпорядження іншої держави територія використовувалася останнім длявчинення актів агресії проти третьої держави; засилання збройнихбанд, груп, а також регулярних сил або найманців на територію іншоїдержави з метою застосування проти нього збройної сили. Порушеннямпринципу незастосування сили слід також вважати насильницькі дії увідношенні міжнародних демаркаційних ліній, ліній перемир'я, блокадупортів або берегів держави, будь-які насильницькі дії,перешкоджають народам здійснювати законне право на самовизначення.

  У Визначенні агресії підкреслюється, що ніякі міркування будь-якогохарактеру не можуть слугувати виправданням агресії в тому числі і т.зв.
  "Превентивна оборона ").

  На підставі цього принципу ГА ООН засудила введення радянських військ в
  Афганістан у 1979 р., американське вторгнення до Камбоджі в 1970 р., в
  Гренаду і Лівії в 1983 р., в Панаму в 1989 р.

  Принцип мирного вирішення спорів. Відповідно до Статуту ООН (п.3,ст.2) Декларація про принципи міжнародного права 1970 сформулювалацей принцип наступним чином: "Кожна держава вирішує своїміжнародні спори з іншими державами мирними засобами такимчином, щоб не ставити під загрозу міжнародний мир і безпеку ісправедливість ". З цього випливає, що головними межами цього принципує застосування тільки мирних засобів вирішення спорів та збереженняпри цьому стану світу в світовому співтоваристві. Що стосується конкретнихкоштів, то тут за державами залишається широкий вибір.

  Нормативний зміст даного принципу стало в останні рокипредметом пильної уваги експертів НБСЄ. Нарада у Валлетті
  (Мальта, 1991 р.) рекомендувало параметри загальноєвропейської системи мирноговрегулювання міжнародних суперечок. Підсумковим документом, зокремапередбачено створення спеціального органу - "Механізму НБСЄ зврегулювання спорів ", який може бути використаний на вимогу будь-якоїіз сторін у спорі і діє як примирного органу.

  Принцип поваги прав людини. У відношенні розвитку даного принципуприйнято велику кількість міжнародних документів, серед якихвиділяються Статут ООН; Загальна декларація прав людини 1948 р.; два пактупро права людини 1966 (про громадянські та політичні права, і проекономічні, соціальні та культурні права); конвенції пропопередження злочину геноциду і покарання за нього (1948 р.), проліквідацію всіх форм расової дискримінації (1966 р.), про ліквідацію всіхформ дискримінації щодо жінок (1979 р.), про права дитини (1989 р.)і т.д.

  Аналіз міжнародних актів дозволяє вибілити основні положенняпринципу у

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status