ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Звернення стягнення на майно боржника
       

   

  Міжнародне публічне право

  Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті
  (опису), вилучення та примусової реалізації. Стягнення за виконавчимидокументами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях таіноземній валюті, інші цінності, в тому числі кошти на рахунках та вкладахборжника в установах банків та інших кредитних організаціях, на рахунки вцінних паперах у депозитаріях цінних паперів. Готівкові кошти, виявленіу боржника, вилучаються.

  При наявності даних про кошти та інші цінності боржника, що знаходяться нарахунках і вкладах та на зберіганні в банках чи інших кредитних організаціях, наних накладається арешт. За відсутності у боржника коштів та цінностей,достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення звертаєтьсяна належне боржникові інше майно, за винятком майна, наяке згідно з законом не може бути накладено стягнення. Боржник вправівказати ті види майна або предмети, на які необхідно звернутистягнення в першу чергу. Остаточно черговість стягнення на коштита інше майно боржника визначається державним виконавцем.

  Стягнення на майно боржника звертається в розмірах і обсягах,необхідних для виконання за виконавчим документом з урахуванням витратна виконання. У випадках, коли боржник володіє майном спільно зіншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначаєтьсясудом за поданням державного виконавця. У разі відсутності уборжника коштів у гривнях, достатніх для одночасного задоволеннявимог стягувача, державний виконавець накладає стягнення накошти боржника в іноземній валюті.

  Якщо кошти боржника в іноземній валюті є на рахунках, вкладиабо на зберіганні у банку або іншій кредитній установі, які мають правопродажу іноземною валюти на внутрішньому валютному ринку України,державний виконавець зобов'язує їх протягом семи днів продатиіноземну валюту в розмірі, необхідному для погашення боргу.

  Якщо такі кошти є у банку або іншій кредитній установі,які не мають права продажу іноземної валюти на внутрішньому валютномуринку України, державний виконавець зобов'язує їх протягом семи днівперерахувати ці кошти в банк або інша кредитна установа, якімають таке право для їх реалізації.

  Стягнення на заставлене майно в порядку примусового виконаннядопускається як для задоволення вимог стягувача-заставодержателя,так і для задоволення вимог інших стягувачів.

  Для задоволення вимог стягувача-заставодержателя стягненнязвертається на заставлене майно боржника при недостатності у ньогоіншого майна для повного задоволення цих вимог, з дотриманнямвстановлених законодавством прав заставодержателя. Стягнення назаставлене майно боржника для задоволення вимог стягувачів,які не є заставоутримувачами, в порядку примусового виконаннядопускається лише у випадку, коли вартість предмета застави перевищує розмірзаборгованості боржника заставодержателю. Кошти, отримані від реалізаціїзаставленого майна, використовуються, перш за все, для задоволеннязобов'язань боржника перед заставодержателем, і лише залишок коштів - длязадоволення вимог стягувача.

  Державний виконавець має право за пропозицією боржника абостягувача звернути стягнення на майно боржника, що знаходиться в іншихосіб, а також на майно та кошти, належні боржникові від інших осіб.
  Зазначені особи зобов'язані на запит державного виконавця надатиу визначений ним строк відомості про належне боржникові майно,знаходиться у них, та майно чи кошти, які вони повинні передатиборжникові.

  Одержавши від названих осіб відомості про наявність майна боржника,державний виконавець описує це майно в присутності понятих,вилучає його і реалізує у встановленому порядку. Кошти та майно,належні боржникові від інших осіб, вилучаються державнимвиконавцем у цих осіб на підставі ухвали суду в присутностіпонятих.

  За ухилення від виконання розпоряджень державного виконавця наособа, у якої знаходиться майно боржника, може бути накладеностягнення відповідно до Закону.

  Не допускається звернення стягнення на майно, зазначене в Перелікувидів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення завиконавчими документами (додаток до Закону «Про виконавчевиробництві »).

  вилучення майна боржника.

  Арешт майна полягає у проведення його опису, оголошенні заборонирозпоряджатися ним, а при необхідності - в обмеженні права користуваннямайном або його вилученні у боржника та передачі на зберігання іншим особам.
  Види, обсяги і строк обмеження встановлюються державнимвиконавцем у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей майна, йогозначення для власника чи володільця, необхідності використання таінших обставин. Порушення заборони державного виконавцярозпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собоювідповідальність зберігача майна, передбачену законом.

  Арешт застосовується:

  . для забезпечення збереження майна боржника, що підлягає наступній передачі стягувачеві або реалізації;

  . для виконання рішення про конфіскацію майна боржника;

  . при виконанні ухвали суду про накладення арешту на майно, що належить відповідачу і знаходиться у нього чи в інших осіб.

  Вилучення арештованого майна з передачею його для реалізаціїпровадиться у строк, встановлений державним виконавцем, але нераніше, ніж через п'ять днів після накладення арешту. Продукти та іншішвидко псуються, вилучаються і передаються для продажу негайно післянакладення арешту.

  Гроші, в тому числі іноземна валюта, цінні папери, ювелірні таінші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платиновоїгрупи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лом і окремі частини такихвиробів, виявлені при опису, на які накладено арешт, підлягаютьобов'язковому вилученню і негайно передаються на зберігання установам
  Національного банку України. Арешт на цінні папери накладається в порядку,визначеному Кабінетом Міністрів України.

  Державний виконавець зобов'язаний подбати про забезпечення умовреалізації майна боржника, які не обмежують його законних інтересів.

  Під час проведення опису боржник має право вказати ті види майна абопредмети, на які слід звернути стягнення в першу чергу.
  Державний виконавець зобов'язаний задовольнити вимоги боржника, якщовони не порушують інтересів стягувача і не ускладнюють виконання рішення.

  Оцінка майна боржника провадиться державним виконавцем заринковими цінами, що діють на день проведення оцінки, крім випадків, колиоцінка провадиться за регульованими цінами. Якщо оцінити окремі предметискладно або якщо боржник чи стягувач заперечує проти проведеннядержавним виконавцем оцінки, останній запрошує експерта
  (спеціаліста) для визначення вартості майна. Витрати на призначенняексперта несе сторона, яка оспорює оцінку майна, виробленудержавним виконавцем. Сторони мають право оскаржити оцінкумайна до суду.

  Майно, на яке накладено арешт, передається на зберігання боржникові абоіншим особам, призначеним державним виконавцем (далі - зберігачу),під розписку в акті опису. Копія акта опису майна видається боржникові, ау випадках, коли обов'язок зберігання майна покладено на іншу особу, --також зберігачу. Особа, якій передано на зберігання описане майно,може ним користуватися, якщо особливості цього майна у разі користування непризведуть до його знищення або зменшення цінності. Зберігач, якщо нимпризначений не боржник або член його сім'ї, одержує за зберігання майнавинагороду, розмір якої встановлюється за угодою зберігача здержавним виконавцем.

  Порушення заборони державного виконавця розпоряджатися абокористуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собою відповідальністьзберігача майна, передбачену законом.

  Особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт,належить йому, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнанняправа на майно і про звільнення майна з-під арешту.

  У разі присудження стягувачеві предметів, зазначених у виконавчомудокументі, державний виконавець вилучає ці предмети у боржника іпередає їх стягувачеві, про що складає акт передачі. У разі знищенняречі, яка мала бути передана стягувачеві в натурі,державний виконавець складає акт про неможливість виконання,який є підставою для закриття виконавчого провадження.

  У випадку письмової відмови стягувача від одержання предметів, вилучених уборжника при виконанні рішення про передачу їх стягувачеві, державнийвиконавець повертає зазначені предмети боржникові під розписку і виноситьпостанову про закриття виконавчого провадження.

  Реалізація арештованого майна.

  Реалізація арештованого майна, за винятком майна, вилученого за законом з обігу, здійснюється державним виконавцем шляхом його продажу через торговельні організації, відповідні структури Міністерства фінансів, на прилюдних торгах, аукціонах, якщо інше не передбачено законом, у двомісячний строк з дня накладення арешту. Продаж майна боржника, за винятком нерухомого майна, здійснюється спеціалізованою організацією на комісійних та інших договірних засадах, передбачених законом. Продаж нерухомого майна боржника здійснюється шляхом проведення торгів спеціалізованими організаціями, що мають право здійснювати операції з нерухомістю в порядку, передбаченому законодавством України. Порядок реалізації майна, зазначеного у частині п'ятій статті 55 Закону «Про виконавче провадження», (Гроші, в тому числі іноземна валюта, цінні папери, ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лом і окремі частини таких виробів.) визначається Національним банком України, а іншого майна - Міністерством юстиції України.

  Якщо передане торговельним організаціям майно не буде продано протягом двох місяців, воно підлягає переоцінці. Державний виконавець переоцінює майно за участю представника торговельної організації у присутності стягувача і боржника або їх представників. Неявка стягувача або боржника не є підставою для припинення дії державного виконавця з переоцінки майна. Якщо в місячний строк після переоцінки майно не буде продано торговельною організацією, державний виконавець повідомляє про це стягувача і пропонує йому визначитися щодо залишення за собою непроданого майна. Якщо стягувач у 5-денний термін письмово не повідомить про своє бажання залишити за собою непродане майно, арешт з майна знімається, воно повертається боржникові, а виконавчий документ у разі відсутності у боржника іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, повертається стягувачеві без виконання .

  Боржник має право визначити, в якій послідовності необхідно продавати майно. У випадку, коли від продажу частини майна буде виручена сума, достатня для задоволення вимог стягувача і для сплати всіх витрат на виконавче провадження, подальший продаж арештованого майна припиняється. Вимоги боржника щодо черговості продажу майна не приймаються державним виконавцем, якщо внаслідок їх задоволення виникнуть перешкоди чи додаткові труднощі для виконання або продовжиться його строк.

  Звернення стягнення на будинок, квартиру, приміщення, земельну ділянку.

  Звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення, земельну ділянку,що є нерухомим майном, провадиться у разі відсутності уборжника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першомучергу провадиться звернення стягнення на окрему від будинку земельнуділянку, інше приміщення, що належать боржникові. В останню чергузвертається вишукування на житловий будинок або квартиру. Разом з житловим будинкомстягнення звертається також па прилеглу земельну ділянку, що належитьборжникові. У разі звернення стягнення на будинок, квартиру, приміщення, земельнуділянку державний виконавець запитує відповідні місцевіоргани виконавчої влади та органи місцевого самоврядування проприналежності зазначеного майна боржникові на праві власності та йоговартості, а також запитує нотаріальний орган, чи не знаходиться цемайно під арештом.

  Одержавши документальне підтвердження належності боржникові на правівласності будинку чи іншого нерухомого майна, державнийвиконавець накладає на них арешт шляхом опису і оцінки за їх вартістю намомент арешту та надсилає нотаріальному органу за місцем знаходженнямайна вимогу про реєстрацію даного факту. Про накладення арешту на будинокабо інше нерухоме майно, заставлене третім особам, державнийвиконавець невідкладно повідомляє цих осіб. Реалізація належнихборжникові будинку, квартири та іншого нерухомого майна проводиться увідповідно до закону шляхом продажу з публічних торгів.

  МВС УКРАЇНИ

  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ВНУТРІШНІХ СПРАВ

  КРИМСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

  ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  Реферат на тему «Звернення стягнення на майно боржника»

  Виконав: студент 4-го курсу

  СІМФЕРОПОЛЬ 2003 < p>

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status