ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Оплата праці
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Міністерство освіти і науки України

  Житомирський інженерно-технологічний інститут

  Кафедра обліку і аудиту

  Курсова робота з фінансового обліку

  на тему: облік розрахунків з оплати праці на СП "Олевський комбінат громадського харчування"

  Студентки ІV курсу групи 30А-02-3с

  Факультету економіки і менеджменту заочної форми навчання

  Максюренко Тетяни Миколаївни

  Науковий керівник:

  Чижевська Людмила Віталіївна

  Житомир 2003

  Розділ 1. Етапи обробки облікової інформації на "Олевському комбінаті громадського харчування райспоживспілки".

  Підприємство райспоживспілки "комбінат громадського харчуваннярайспоживспілки "є підприємством, створеним районною спілкою споживчихтовариств, яка є його засновником та власником всього майна.

  Згідно закону про "споживчу кооперацію" власність споживчої коопераціїє однією з форм колективної власності. Вона складається з власностіспоживчих товариств, спілок, підпорядкованих їм підприємств і організаційта їх спільної власності [16 стаття]

  Підприємство є правонаступником прав та обов'язків СП "Комбінат громадського харчування". Комбінат громадського харчування створений виділенням з райспоживспілки НЕ базі майна СП "Комбінат громадського харчування" реорганізованого приєднанням до райспоживспілки відповідно до рішення зборів Ради Засновників спільних підприємств райспоживспілки, споживчих товариств від 18 квітня 2003 р. протокол № 1 та постанови правління райспоживспілки від 23.04.03 р.. № 7 п. 3 "Про створення підприємства райспоживспілки з передачею йому прав та зобов'язань райспоживспілки в межах прав та зобов'язань СП" Комбінат громадського харчування ", які перейшли до комбінату громадського харчування в результаті його реорганізації". < p> Олевський КГХ займається виробництвом та реалізацією населення районупродукції власного виробництва, задовольняє попит в купівельних такондитерських виробах, організовує 2-х разове харчування учнів шкіл (щозаймає в загальному т/о за 2002 р.. - 86,2%) наданням послуг виробничогохарактеру, ремонтом всіх видів промислового обладнання.

  Мережа КГХ складається з загальнодоступної: ресторани, кафе, бари,закусочні, буфети і шкільних їдалень (35 шкіл), 1 НВК; всього 51підприємство на 3683 посадочних місця.

  Харчування 8215 учнів (2002 р.) в районі здійснюється 7-мапідприємствами. Найбільш питому вагу займає КГХ, який здійснює харчування
  6773 учнів (2002 р. .).

  Майно підприємства складається з основних засобів, переданих власникомпідприємства - райспожівспілкою в оперативне управління, а також іншихцінностей, набутих у процесі господарської діяльності, вартість якихвідображається у самостійному балансі підприємства.

  Підприємство не може розпоряджатися майном, яке передане йому на правіоперативного управління, без згоди власника.

  Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєюпрацю беруть участь в його діяльності на основі трудового договору, а такожінших форм, що регулюють трудові відношення працівника з підприємством [15стаття 15]. Середньоспискова чисельність працюючих за травень 2003 р.складає 264 чол.

  Директор укладає з кожним працівником підприємства індивідуальнийтрудовий догові у письмовій формі, який визначає умови найму, звільнення,оплати праці, взаємні права, обов'язки та відповідальність, передбаченізаконодавством України та колективним договором.

  До трудового договору не включають умови, що погіршують порівняно зчинним законодавством, колективними договорами та угодами становищепрацівників [13 стаття 5].

  Для виконання робіт, що мають разовий характер, підприємство має правоукладати договори підряду з окремими особами та колективами з оплатою праціза угодою сторін.

  Трудові відношення, режим роботи та відпочинку працюючих напідприємстві громадян регулюються законодавством України, статутомпідприємства, колективним договором та правилами внутрішнього трудовогорозпорядку.

  Олевський комбінат громадського харчування самостійно визначає обліковуполітику, розробляє системи і форми внутрішньогосподарського обліку,звітності та контролю господарських операцій.

  Обрана підприємством облікова політика використовується послідовно відодного звітного року до іншого.

  Згідно наказу про облікову політику облік на підприємстві ведетьсяручним способом.

  Олевський КГХ в своїй діяльності використовує меморіально-ордерну формубухгалтерського обліку. Її основою є меморіальні ордери, регістрианалітичного обліку, книга "Журнал-Головна". На підставі даних з первиннихі накопичив вальних документів складаються меморіальні ордери, якізаписуються в Головну книгу [4 ст. 11]

  2. Облік розрахунків з оплати праці на Олевському "комбінаті громадського харчування"

  2.1 економічна суть питання

  Заробітна плата - це одна з найскладніших економічних категорій і однез найважливіших соціально-економічних явищ. Оскільки вона, з одного боку єосновним (і часто єдиним) джерелом доходів найманих працівників, основоюматеріального добробуту членів їхніх сімей, а з іншого боку, дляроботодавців є суттєвою частиною витрат виробництва і ефективним засобоммотивації працівників до досягнення цілей підприємства, то питанняорганізації заробітної плати і формування її рівня разом з питаннямизабезпечення зайнятості складають основу соціально-трудових відносин усуспільстві, бо включають нагальні інтереси всіх учасників трудовогопроцесу.

  Сутність заробітної плати виявляється у функціях, які вона виконує впроцесі суспільного відтворення. Найважливішими з них є такі:

  1) Відтворювальна функція полягає у забезпеченні працівників та членів їхніх сімей необхідними життєвими благами для відновлення робочої сили, для відтворення поколінь.

  2) Стимулююча функція заробітної плати полягає у встановленні залежності її розміру від кількості й якості праці конкретного працівника, його трудового внеску в результати роботи підприємства.

  3) Регулююча, або ресурсно-розміщувальна функція заробітної плати полягає в оптимізації розміщення робочої сили за регіонами, галузями господарства, підприємствами з урахуванням ринкової кон'юктури.

  4) Соціальна функція заробітної плати відображає міру живої праці при розподілі фонду споживання між найманими працівниками і власниками засобів виробництва.

  5) Функція формування платоспроможного попиту населення. Її призначення - узгодження платоспроможного попиту, під яким розуміємо форму виявлення потреб, забезпечених грошовими коштами покупців, з одного боку, і виробництва споживчих товарів - з іншого. [3 ст. 215-217].

  На сьогодні заробітна плата в Україні повною мірою не виконує жодну іззазначених функцій.

  Фахівці стверджують, що середній рівень доходів з розрахунку середньоїзаробітної плати не дає можливість навіть нормально харчуватися, неговорячи вже про розширене відтворювання робочої сили. Погане харчуваннянегативно впливає не фізіологію організму людини та призводить донезворотних змін у стані здоров'я [22 ст. 55-60].

  Вже впродовж багатьох років заробітна плата в Україні підтримувалася насоціально низькому рівні. Нині витрати на заробітну плату в Україні врозрахунку на одиницю валового національного продукту майже вдвоє нижчі,ніж у країнах з розвиненою ринковою економікою.

  Існує ряд проблем в системі організації заробітної плати: розміризарплати практично відірвані від кінцевих результатів праці працівників іпідприємств; недосконала диференціація оплати праці; не визначена рольмінімальної зарплати.

  Таким чином, сучасне соціально-екомічне становище в сфері оплати праціяк кризове, що вимагає негайних конструктивних перетворень з боку держави
  [21 ст. 295].

  Низький рівень заробітної плати е не лише наслідком, а однією знайголовніших причин тривалого перебування економіки України у кризовомустані.

  Правове визначення заробітної плати міститься у ст. 1 Закону України
  "Про оплату праці". Заробітна плата - винагорода, обчислена, як правило, угрошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ниморган виплачує працівнику за виконану роботу.

  Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваноїроботи, професійно-дівовіх якостей працівника, результатів його праці тагосподарської діяльності підприємства [14 ст. 1]

  Структурно заробітна плата складається з трьох частин:

  1) Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов 'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів для службовців).

  2) Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

  3) До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсацій та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми [14 ст. 2]

  Згідно зі статтею з Кодексу законів про працю України мінімальноюзаробітною платою є законодавчо встановлений розмір заробітної за просту,некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконанупрацівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальноїзаробітної плати не включається доплати, надбавки, заохочувальні такомпенсаційні виплати. На сьогоднішній день розмір мінімальної заробітноїплати становить 185,00 грн., а сума 185 грн. менше за пожіточній мінімумвстановлений законодавством.

  Розмір заробітної плати може бути нижчим за встановлений трудовимдоговором та мінімальний розмір заробітної плати у разі невиконання нормвиробітку, виготовлення продукції, що виявилося браком, та з інших,передбачених чинним законодавством причин, які мали місце з винипрацівника.

  Забороняється будь-яке зниження розмірів оплати праці залежно відпоходження соціального і майнового стану, расової та національноїнезалежності, статі, мови, політичних поглядів релігійних переконань,членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду іхарактеру знань, місця проживання. [14 стаття 21].

  Робочий тиждень працівників Олевського КГТ не перевищує 40 годин [20стаття 50].

  Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівниківкомбінату скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і пришестиденному робочому дні.

  Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочомутижні не перевищує 5 годин. [20 стаття 53]. [див. ст .].

  Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає:тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно -кваліфікаційні характеристики (довідки).

  Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робітзалежно від їх складності, а працівників - залежно від їх кваліфікації таза розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціаціїрозмірів заробітної плати [14 стаття 6].

  Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки,ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок,доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних ігарантійних виплат встановлюються комбінатом громадського харчуваннясамостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій,передбачених законодавством, генеральною та галузевими угодами.

  Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінокробітником, посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премійі винагород встановлюються директором комбінату. [див ст.] [20 стаття 97].

  На підприємстві застосовують дві форми оплати праці: погодинну івідрядну.

  Погодинна - це форма оплати праці, яка залежить від кількостівідпрацьованих годин і тарифних ставок (окладів) за годину.

  Відрядна - оплата праці, яка залежить від кількості виготовленихпрацівником одиниць продукції (робіт, послуг) встановленої якості зурахуванням складності умов його праці, а також відрядних розцінок наодиницю продукції (робіт, послуг) [6 ст. 187].

  Погодинна оплата праці має дві системи: проста погодинна та погодинно -преміальна [8 ст. 366].

  На підприємстві використовують погодинна-преміальну, яка є різновидомпогодинної оплати праці, при якій понад заробітної плати, належної зафактично відпрацьований час, сплачується преміальна винагорода задосягнення високих кількісних і якісних показників. Цю систему застосовуютьпри нарахуванні заробітної плати Амін. персоналу [див. ст .].

  Відрядна форма оплати праці має п'ять систем: пряма відрядна,преміальна, прогресивна, Акордна, бригадна. [8 ст. 366].

  Підприємство застосовує бригадну систему оплати праці, яку визначаютьшляхом множення розцінки за одиницю роботи на фактично виконаний обсягробіт бригадою. Дану систему використовують при нарахуванні заробітноїплати кухар, кондитер, іншим працівникам кухні, барменам та офіціантам.
  Заробіток між членами бригади на підприємстві розподіляють пропорційно довідпрацьованого часу [див. ст .].

  Робота у святковий і неробочий день в Олевському КГХ оплачується уподвійному розмірі, відрядніком - за подвійними відрядними розцінками [20стаття 107].

  Згідно зі статтею 73 кодексу законів про оплату праці Українисвятковими днями в травні місяці вважаються 1, 2 та 9 травня. Тому ці днівідрядним працівникам оплачуються у подвійному розмірі [див. ст .].

  Допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю виплачуєтьсяпрацівникам Олевського КГХ при хворобі, каліцтві, тимчасовому переведенніна іншу роботу в зв'язку з захворюванням при, догляді за хворим членомсім'ї, карантині, санаторно-курортному лікуванні і протезуванні - в розмірідо повного заробітку. [див. ст .].

  При хворобі або каліцтві допомога виплачується до відновленняпрацездатності або встановлення інвалідності [20 стаття 256].

  Сума допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю визначаєтьсяшляхом множення середньоденної заробітної плати за попередні два місяці накількість робочих днів, пропущених у період непрацездатності, та навідсоток, визначений на підставі загального трудового стажу працівника [7ст. 81] [див. ст.]

  Розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності в залежності відзагального стажу працівника становлять:

  1) 60% середньої заробітної плати - працівники з трудовим стажем до

  5 років;

  2) 80% середньої заробітної плати -- працівники з трудовим стажем від

  5 до 8 років;

  3) 100% середньої заробітної плати - працівники з трудовим стажем понад 8 років та інших випадках передбачених законодавством.
  Громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємством надаютьсящорічні відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) ізаробітної плати.

  Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю 24календарних дні за відпрацьований рік [10 стаття 6].

  Дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленомупорядку, а також відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами до щорічнихвідпусток не включаються [20 стаття 78].

  До стажу роботи що дає право не щорічну основну відпустку,зараховується:

  1) час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого дня) протягом робочого року, за який надається відпустка;

  2) час коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та, заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу);

  3) час коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню, за винятком відпустки для нагляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

  4) час коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку визначеному статтею 25 і частиною другою статті 26

  Закону України "Про відпустку", за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку;

  5) час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10місяців не денних відділеннях професійно-технічних закладів освіти;

  6) час навчання новим професіям осіб, звільнених у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників;

  7) інші періоди роботи передбачені законодавством [20 стаття 82].

  У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація завсі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпусткипрацівникам, які мають дітей [20 стаття 83]

  Сума відпускних визначається шляхом множення середньоденної заробітноїплати за попередній рік на число календарних днів, на які надаєтьсявідпустка (не менше 24 календарних днів) [7 стаття 88].

  Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше затри дні до її початку. Витрати пов'язані з оплатою відпусток здійснюютьсяза рахунок коштів підприємства [10 стаття 21, 22].

  Комбінат самостійно визначає фонд оплати праці без обмеження йогозростання з боку державних органів [15 стаття 19].

  Заробітна плата працівників підприємства виплачується у грошовихзнаках, що мають законний обіг НЕ території України. Виплата заробітноїплати у формі боргових зобов'язань і розписок або у будь-якій іншій формізаборонена законодавством України.

  Виплата заробітної плати здійснюється з каси комбінату під розписку зарозрахунково-платіжними відомостями. Заборонено проводити виплатузаробітної плати у магазинах роздрібної торгівлі, питних, розважальнихзакладах, за винятком тих випадків, коли заробітна плата виплачуєтьсяпрацюючим у цих закладах особам. Заробітна плата виплачується працівникамрегулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу,що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

  Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим абонеробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні [14 стаття 24].

  В першу половину місяця не підприємстві видається аванс. Аванс - цегрошова сума, яка видається в рахунок майбутніх платежів [5 стаття 173].

  Аванс виплачується в попередньо обумовленому розмірі.

  За особистою згодою працівника виплата заробітної плати можездійснюватися через установки банків, поштовими переказами на вказаний нимирахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок власника абоуповноваженого ним органу [14 стаття 24].

  комбінату забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільнорозпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбаченихзаконодавством. [14 стаття 25].

  Отже за умов глибокої економічної кризи, інфляції, нерішучості ринковихперетворень найкращі закони (Кодекс законів про працю, Закон України "Прооплату праці "та інші акти законодавства України).

  Можуть лише проголосити, але не можуть забезпечити вирішенняекономічних проблем, однієї однією з найважливіших є гідна людини заробітнаплата. Специфічним виявом порушення прав людини в сфері праці, що донедавнапрактично не мав поширення у світовій практиці, є затримання виплатинарахованої заробітної плати, що набуло в Україні характеру економічноїепідемії. На початок 1999 р.. загальна сума боргу із заробітної плати,становила 6519 млн. грн., що дорівнювало майже трімісячному фонду оплатипраці всіх найманих працівників [3 ст. 238-239]. До цього числа входив
  Олевський КГХ.

  Правильна організація оплати праці, дотримання справедливих пропорцій,співвідношень, обліку розмірів заробітної плати з умовами і результатамипраці служать могутнім чинником стимулювання продуктивності праці,зацікавленості працівника в підвищенні результатів та якості роботи.
  Дослідження, проведені на предмет виявлення пріоритетів у мотиваціїтрудової діяльності працівників на підприємствах різних форм власності,показали, що головним пріоритетом у праці в сучасних умовах є оплата праці,зокрема висока заробітна плата.

  Вплив зарплати на якість робочої сили здійснюється не тількибезпосередньо, зарплата має великий вплив на розвиток соціальних процесів.
  Адже саме від заробітної плати здійснюється відрахування - страхові внескидо різних соціальних фондів, формуються податки. Таким чином, зарплатабагато в чому зумовлює рівень охорони здоров'я, соціального забезпечення,освіти, підготовки кадрів.

  Заробітна плата є провідним інструментом соціальної політики. Воназумовлює рівень якості життя соціуму загалом і кожної людини окремо [21стаття 302].

  2.2 Характеристика (С) БО та нормативних документів

  Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці.

  В Україні облік оплати праці врегульований достатньо . Про це свідчатьнормативні документи таблиця 1.

  Таблиця 1. характеристика нормативних додатків


  | № | Назва документа | Короткий зміст |
  | з/п | | |
  | 1 | Інструкція про застосування | Інструкція встановлює призначення і |
  | | Плану рахунків | порядок ведення рахунків |
  | | Бухгалтерського обліку | бухгалтерського обліку для |
  | | Активів, капіталу, | узагальнення методом подвійного |
  | | Зобов'язань і господарських | запису інформації про наявність і |
  | | Операцій підприємств і | рух активів, капіталу зобов'язань |
  | | Організацій від 30.11.99 р.. | та факти фінансово-господарської |
  | | № 291 | діяльності підприємства. |
  | 2 | Закон України "Про | Закон визначає правові засади |
  | | Бухгалтерський облік та | регулювання, організації ведення |
  | | Фінансову звітність в | бухгалтерського обліку та подання |
  | | Україні "від 16.07.99 р. | фінансової звітності в Україні |
  | | № 996 - ХІV | |
  | 3 | Закон України "Про оплату | Закон визначає економічні, правові |
  | | Праці "від 24.03.95 р. | та організаційні правові засади |
  | | | Оплати праці працівників, які |
  | | | Перебувають у трудових відносинах, |
  | | | На підставі трудового договору з |
  | | | Підприємством і спрямований на |
  | | | Забезпечення відтворювальної та |
  | | | Стимулюючої функції заробітної |
  | | | Плати. |
  | 4 | Кодекс законів про оплату | Кодекс регулює трудові відносини |
  | | Праці | всіх працівників, сприяючи |
  | | | Зростанню продуктивності праці, |
  | | | Поліпшенню якості роботи, |
  | | | Підвищенню ефективності суспільного |
  | | | Виробництва і піднесенню на цій |
  | | | Основі матеріального і культурного |
  | | | Рівня життя трудящих, поступовому |
  | | | Перетворенню праці на благо |
  | | | Суспільства в першу життєву потребу |
  | | | Кожної працездатної людини. |
  | 5 | Декрет Кабінету міністрів | Згідно декрету КМУ бухгалтер |
  | | України "Про прибутковий | утримує прибутковий податок з |
  | | Податок з громадян "від | громадян. |
  | | 26.12.96 р.. № 13-92 | |
  | 6 | Закон України "Про | Закон встановлює державні гарантії |
  | | Відпустки "| права на відпустки, визначає умови, |
  | | | Тривалість і порядок наданню їх |
  | | | Працівникам для відновлення |
  | | | Працездатності, зміцнення здоров'я, |
  | | | А також для виховання дітей, |
  | | | Задоволення власних |
  | | | Життєво-важливих потреб та |
  | | | Інтересів, всебічного розвитку |
  | | | Особи. |

  Але проголошені закони не можуть забезпечити вирішення економічнихпроблем, однією з найважливіших з яких є гідна людини заробітна плата.

  2.3 Первинний облік.

  Для забезпечення первинного обліку розрахунків з оплати праціпідприємство використовує типові форми первинних документів таблиця 2.

  Таблиця 2 первинні документи з обліку розрахунків з оплати праці


  | № | Назва | Типова | У яких випадках | Хто | Рух |
  | з/п | документа | форма | використовується | підписує | документа |
  | 1 | Наказ про | П-1 | При прийманні на | Директор | передається |
  | | Приймання на | | роботу нового | | до відділу |
  | | Роботу | | робітника | | кадрів |
  | 2 | Особова | П-2 | При прийманні на | Працівник | передається |
  | | Картка | | роботу нового | який | до відділу |
  | | | | Робітника | приймає на | кадрів |
  | | | | | Роботу | |
  | 3 | Особовий | П-4 | При прийманні | Працівник | передається |
  | | Листок по | | працівника з вищою | який | до відділу |
  | | Обліку кадрів | | освітою | приймає на | кадрів |
  | | | | | Роботу | |
  | 4 | Наказ про | П-6 | При наданні | Директор | передається |
  | | Надання | | відпустки | | до відділу |
  | | Відпустки | | працівнику | | кадрів |
  | 5 | Табель обміну | П-13 | Для підсумування | Директор, | передається |
  | | Використання | | використаного | інспектор | в |
  | | Робочого часу | | робочого часу за | з відділу | бухгалтерію |
  | | | | Місяць | кадрів, | |
  | | | | | Економіст | |
  | | | | | Бухгалтер | |
  | 6 | Розрахункова | П-49 | При видачі | Директор, | передається |
  | | Платіжна | | заробітної плати з | Гл. | з |
  | | Відомість | | каси підприємства | бухгалтер | бухгалтерії |
  | | | | Під розписку. | | В касу |
  | 7 | Платіжна | П-53 | При видачі авансу | Директор, | передається |
  | | Відомість | | з каси | Гл. | з |
  | | | | Підприємства під | бухгалтер, | бухгалтерії |
  | | | | Розписку | бухгалтер | в касу |
  | | | | | Який склав | |
  | | | | | Відомість | |


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status