ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Організація обліку витрат на виробництво
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО

  Процес виробництва є важливою стадією кругообігу коштівпідприємства. У ході цього процесу підприємство, витрачаючи що знаходяться в йогорозпорядженні ресурси, формує собівартість продукції, що виготовляється,що, зрештою, за інших рівних умов визначає фінансовийрезультат його роботи.

  Основним нормативним документом, що визначає організаціюобліку виробничих витрат, є Положення про склад витрат повиробництва та реалізації продукції, що включаються в собівартість продукції, і про порядок формування фінансових результатів, що враховуються приоподаткування прибутку.

  1.2 Система виробничих рахунків

  Для обліку витрат на виробництво типовим Планом рахунків бухгалтерськогообліку передбачені рахунки:

  20 "Основне виробництво" - активний Калькуляційний;

  21 "Напівфабрикати власного виробництва" - активний інвентарний;

  23 "Допоміжні виробництва" -- Активний Калькуляційний;

  25 "Загальновиробничі витрати" - активний збирацько --розподільний;

  26 "Загальногосподарські витрати" - активний збирацько - розподільний;

  28 "Брак у виробництві" - активний Калькуляційний;

  29 "Обслуговуючі виробництва і господарства "- активнийКалькуляційний;

  30 "некапітальні роботи" - активний Калькуляційний;

  31 "Витрати майбутніх періодів" - активний бюджетно --розподільний;

  37 "Випуск продукції" - активний регулюючий;

  89 "Резерви майбутніх витрат і платежів" - пасивний бюджетно --розподільний;

  Організовуючи облік процесу виробництва, підприємство в залежності відспецифіки виробничо - експлуатаційної діяльності, самовизначає, які рахунки з перерахованих вище включити в робочий планрахунків, а від використання яких відмовитися.

  Малим підприємствам з простою технологією виробництва, що випускаютьпродукцію одного виду, для обліку витрат досить рахунку 20, на якомувідображаються також загальновиробничі, загальногосподарські та комерційнівитрати (не ведуться рахунки 25, 26 і 43).

  Рахунком 21 користуються підприємства, які практикуютьнапівфабрикатний варіант обліку виробничих витрат.

  Рахунок 23 застосовують підприємства, в самостійні госпрозрахунковіпідрозділи яких виділені допоміжні виробництва: транспортнийцех, ремонтний цех.

  Рахунок 25 ведуть підприємства з цехової структурою управління. При бісцехової структурі цього приводу не потрібен, а загальновиробничі витрати вцьому випадку враховуються на окремому субрахунку до рахунку 26.

  Рахунок 29 необхідний підприємствам, на балансі яких значаться об'єктиневиробничої сфери: дитячі дошкільні установи, житловегосподарства і побутового обслуговування, будинки культури, їдальні, будинки відпочинку, пансіонати, установи охорони здоров'я, спорЂивные споруди.

  Рахунком 37 користуються, як правило, підприємства, які застосовуютьнормативний метод обліку витрат на виробництво.

  Витрати на виробництво продукції підприємства включають всобівартість того звітного періоду, до якого вони фактично належать, незалежно від часу плати - попередньої або наступної.

  1.2 Класифікація витрат на виробництво

  На організацію обліку виробничих витрат на підприємстві великевплив має класифікація витрат за певними ознаками.

  Залежно від обсягу виробництва розрізняють змінні і умовно --постійні витрати, а від способу включення в собівартість продукції --прямі і непрямі.

  Змінні - це такі витрати, які знаходяться в прямійпропорційній залежності від обсягу виробництва. До них належать,Зокрема, витрати на матеріали і оплату праці.

  Умовно - постійними вважаються витрати, що при змініобсягу виробництва або зовсім не змінюються (наприклад, амортизаційнівідрахування, відрахування в ремонтний фонд) або змінюються незначно
  (наприклад, загальновиробничі і загальногосподарські витрати).

  Прямі витрати обумовлені технологічним процесом виготовленняпродукції, виконання робіт, надання послуг і підлягають прямому включенню досклад виробничих витрат конкретних видів виробів (робіт, послуг) задебетом рахунка 20: витрата матеріалів і палива на технологічнімети (кредит рахунку 10), оплата праці на виготовлення продукції (кредит рахунку 70), відрахуванняв позабюджетні соціальні фонди (кредит рахунку 69)

  Непрямі витрати пов'язані з організацією управління виробничимпроцесом підприємства. У собівартість конкретних видів продукції їхвключають пропорційно який - або базі розподілу, встановленоїгалузевою інструкцією з планування, обліку і калькулювання (наприклад, пропорційно оплаті праці, прямих витрат). До них відносятьсязагальновиробничі (счет25) і загальногосподарські (рахунок 26) витрати.

  Витрати для цілей оподаткування прибутку класифікують на нелімітуються, і лімітуються.

  За лімітуються, витрат затверджені в установленому порядку ліміти,норми і нормативи. До них, зокрема, відносяться компенсації завикористання для службових поїздок особистих автомобілів; витрати навідрядження; представницькі витрати; плата за навчання за договорамиз навчальними закладами для підготовки, підвищення кваліфікації таперепод8готовкі кадрів; витрати за отриманими кредитами (за виняткомпозик, пов'язаних з придбанням основних засобів, нематеріальних та іншихпоза оборотних активів); витрати на рекламу. Облік таких витрат повиненбути організований на рахунках витрат (20, 23, 25, 26, 29, 43) окремо вмежах встановлених лімітів.

  Виходячи з ситуації, що вітчизняної практики бухгалтерського обліку, взалежно від складу витрат розрізняють наступні види собівартостіпродукції: цехова (прямі витрати плюс загальновиробничі витрати) іповна (виробнича собівартість продукції плюс комерційнівитрати).

  В умовах ринкових відносин, що розвиваються відповідно до вимогміжнародної практики бухгалтерського обліку витрати підрозділяють навитрати, зумовлені виробництвомпродукції

  (виробничі витрати), і витрати, зумовлені звітним періодом
  (місяцем), у якому вони виникли (періодичні витрати).

  До виробничих відносяться всі прямі витрати (обліковуютьсябезпосередньо на рахунку 20) і загальновиробничі (обліковуються на рахунку
  25), а до періодичних - витрати на управління підприємством
  (загальногосподарські - рахунок 26) і збутові (комерційні витрати - 43).

  1.3 Регістри обліку витрат на виробництво

  Перелік та форми регістрів залежачи від прийнятого на підприємстві формибухгалтерського обліку. Якщо підприємство практикує меморіально - ордернуформу і форму "Журнал - Головна", то аналітичний облік витрат навиробництво здійснюють в картках многоколонном форми, а синтетичний
  - У контрольному журналі або в книзі "Журнал - Головна".

  В умовах журнально - ордерної форми рахівництва для обліку витратна виробництво застосовують журнал - ордер № 10 та аналітичні відомості донього: відомість № 12 - для обліку загальновиробничих витрат; відомість №
  15 - для обліку загальногосподарських витрат, витрат майбутніх періодів ікомерційних витрат.

  На середніх підприємствах доцільно застосовувати варіант журнально --ордерної форми рахівництва для невеликих підприємств. Для обліку витрат навиробництво в ній передбачено журнал - ордер № 5.

  Малі підприємства з простою технологією виробництва використовуютьоблікові регістри, рекомендовані наказом Мінфіну Росії від 22 грудня 1995р. № 131.

  1.4 розроблювальні таблиці та відомості розподілу витрат

  Підприємство може самостійно визначатимуть необхідну кількість іформи розроблювальні таблиць, рекомендовані Мінфіном Росії і вживаніна державних і комунальних унітарних підприємствах, щовидається більш доцільним і виправданим. До таких розроблювальнітаблицями і розрахунками, зокрема, відносяться: відомість розподілу матеріалів (табл. 1); відомість розподілу відхилень від облікової вартості матеріалів; відомість розподілу витрат на оплату праці, відрахування упозабюджетні фонди (за формою табл. 1); відомість розрахунку зносу (амортизаційної вартості) основних фондів івідрахувань в ремонтний фонд; відомість розрахунку зносу нематеріальних активів; відомість розрахунку зносу МШП (табл. 8); відомість розподілу послуг допоміжних виробництв (табл. 9); відомість розподілу витрат майбутніх періодів; відомість розподілу непрямих витрат (загальновиробничих,загальногосподарських).

  1.5 Витрати підприємства, які не підлягають включенню в собівартість продукції

  У витрати виробництва не включаються: витрати на створення нових і вдосконалення застосовуваних технологій,а також на підвищення якості продукції, пов'язані з проведенням науково --дослідних, дослідно - конструкторських робіт, створенням нових видівсировини і матеріалів, переоснащенням виробництва; витрати на аудиторську перевірку і ревізію фінансово - господарської такомерційної діяльності, що проводяться з ініціативи власниківпідприємства; витрати на модернізацію обладнання, а також на реконструкціюоб'єктів основних засобів; оплата путівок на лікування та відпочинок, екскурсій і подорожей,вироблені за рахунок чистого прибутку підприємства; витрати підприємства, відшкодовані за рахунок його коштів, що спрямовуються нафінансування капітальних вкладень; оплата відсотків за грошовими позиками, отриманими від юридичних іфізичних осіб; оплата відсотків по позиках, отриманим на придбання основнихкоштів, нематеріальних та інших поза оборотних активів; сплачені штрафи і пені за порушення податкового законодавства,що здійснюються за рахунок чистого прибутку підприємства; інші витрати, які здійснюються відповідно до чинногозаконодавством за рахунок прибутку підприємства (наприклад, податок намайно, сплачені штрафи і пені за порушення господарських договорів іін.)

  1.6 Розподіл матеріалів за напрямками витрат

  Усі первинні документи на відпущені матеріали надходять вбухгалтерію, де їх групують за напрямками витрат, а в розрізінапрямку - по центрах витрат на виробничі цілі (виготовленняпродукції, надання послуг, виконання робіт, загальновиробничі,загальногосподарські, комерційні цілі) та невиробничі цілі
  (капітальне будівництво, утримання та експлуатація об'єктів соціальноїсфери, фінансові вкладення). Згруповані документи служать підставоюдля складання відомості розподілу матеріалів та їх списання: навиробництво (дебет рахунків 20, 23, 24, 25, 26, 2, 29, 30, 31, 89, кредитрахунку 10), по інших напрямках (дебет рахунків 08, 29, 48, 80-3, 81-2, 88,
  96). Відомість розподілу доцільно скласти за формою табл. 1,вручну або на комп'ютері. Згруповані первинні документи служатьпідставою для включення сум нарахованої оплати праці (кредит рахунку 70)безпосередньо у витрати виробництва (дебет рахунків 08, 12, 29, 47, 80-3,
  81-3, 81-2, 88, 96). Одночасно підприємство в дебет тих самих рахунків, кудибула списана нарахована оплата праці, відносить у встановленому розмірі ввідсотках до оплати праці: з кредиту рахунку 68 - нарахований до бюджету транспортний податок (1%); з кредиту рахунку 69 - відрахування в позабюджетні соціальні фонди: Фондсоціального страхування (субрахунок 69-1), Пенсійний фонд (субрахунок 69-2),
  Фонд обов'язкового медичного страхування (субрахунок 69-3), Фонд зайнятостінаселення (субрахунок 69-4).

  1.7 Склад виплат працівникам підприємства, що включаються в собівартість продукції

  До цих виплат відносять: витрати на оплату праці заснованоговиробничого персоналу (дебет рахунків 20, 23, 25, 26, 31, 43, 89 та ін
  , Кредит рахунку 70) за фактично виконану роботу, обчислену завідрядними розцінками, тарифних ставок і посадових окладів відповідно доприйнятими на підприємстві формами і системами оплати праці, включаючи преміїчленам трудового колективу за виробничі результати, стимулюючі ікомпенсують виплати, а також витрати на оплату праці працівників уосновної діяльності, але не перебувають у штаті підприємства.

  У собівартість продукції включаються виплати членам трудовогоколективу за не відпрацьований, але підлягає оплаті час відповідно дочинним законодавством: оплата пільгових годин підлітків, перервв роботі годуючих матерів; оплата чергових і додаткових відпусток.

  У собівартість продукції включаються всі види преміальних виплат,нарахованих членам трудового колективу (дебет рахунків 20, 23, 25, 26, 29,
  31, 43 та ін, кредит рахунку 70). Суми винагороди за підсумками рокувключаються до собівартості продукції того звітного кварталу, в якому вонифактично будуть нараховані.

  1.8 Виплати, не включаються в собівартість продукції

  Не включаються в собівартість, а фінансуються за рахунок чистого прибуткупідприємства (дебет субрахунка 81-2, кредит рахунку 70) за рахунок нерозподіленогоприбутку і спеціальних фондів (дебет рахунку 88, кредит рахунку 70) або коштівцільового фінансування (дебет рахунку 96, кредит рахунку 70), виплати,безпосередньо не пов'язані із оплатою праці за виготовлення продукції. Доних, зокрема, відносяться: премії за рахунок коштів спеціального призначенняі цільових надходжень; матеріальна допомога; безпроцентні позики, виданіна поліпшення житлових умов.

  1.9 Розрахунок амортизаційної вартості основних засобів

  Підприємства зобов'язані щомісячно нараховувати амортизацію основних засобів.
  Щомісяця ж суми амортизації, нарахованої по власних і довгостроковихорендованих основних засобів виробничого призначення згідно звстановленим нормам, підприємство включає витрати виробництва (дебетрахунків 20, 23, 25, 26, 29, 31, 43, кредит субрахунків 02-1, 02-2).
  Амортизацію основних засобів нараховують протягом нормативного терміну їхслужби (експлуатації) або терміну, за який балансова вартість основнихкоштів повністю включена у витрати виробництва, після чого нарахуванняприпиняють. Докладно порядок розрахунку амортизації викладено в журналі
  "Бухгалтерський облік", 1995, № 12.

  1.10 Розподіл витрат на ремонт основних засобів

  Розрізняють такі види ремонту залежно від їх складності:поточний, середній, капітальний. У складі капітального ремонту виділяють іособливо складний. Ремонт дозволяє відновити фізичні властивості іякості основних засобів, втрачені в результаті їх експлуатації, іпродовжити термін їх нормативної служби.

  Витрати на ремонти всіх видів, якщо обліковою політикою не передбаченоосвіта ремонтного фонду, щомісячно включають у витрати виробництва
  (дебет рахунків 20, 23, 25, 26, 29, 43) з кредиту різних рахунків, беручи доуваги характер витрат (10, 12, 13, 23, 60, 68, 69, 70, 71, 76, 89).

  Якщо підприємство облікової політики передбачив формуванняремонтного фонду для фінансування витрат на проведення різних видівремонту, то воно щомісячно за встановленим нормативом, затвердженим самимпідприємством, до первісної вартості основних засобів робить відрахуванняв ремонтний фонд (дебет рахунків 20, 23, 25, 26, 29, 43, кредит субрахунка 89 -
  3). У цьому випадку фактичні витрати на проведення ремонту списують назменшення ремонтного фонду (дебет субрахунку 89-3) з кредиту різних рахунків узалежно від характеру витрат (10, 12, 23, 60, 67, 70, 71, 76).

  Якщо ремонтного фонду виявляється недостатньо, то виробленівитрати на ремонт спишуть на рахунок 31. Надалі в міру відрахувань доремонтний фонд рахунок 31 закриватимуть (дебет субрахунка 89-3, кредит рахунку
  31) до повного погашення.

  Якщо на підприємстві є ремонтний цех, то попередньо всі витратипо виконаному господарським способом ремонту основних засобів фіксуютьна дебет рахунку 23 з кредиту різних рахунків залежно від характерувитрат (10, 12, 13, 23, 60, 69,

  70, 71, 76), і по мірі його завершення витрати списують на рахункивитрат виробництва (дебет рахунків 20, 23, 25, 26, 29, 43, кредит рахунку
  23) в залежності від того, в яких виробничих і функціональнихпідрозділах експлуатуються відремонтовані об'єкти основних засобів.
  Підставою для списання служить відомість розподілу послуг ремонтногоцеху (ділянки).

  1.11 Розподіл сум нарахованого зносу МШП

  Відповідно до правил, встановлених Положенням про бухгалтерський облік тазвітності, підприємство при виборі облікової політики на майбутній рікщодо передачі малоцінних предметів в експлуатацію (крімспеціальних інструментів і пристроїв) може передбачити: при передачі знову придбаних МШП вартість у пре?? елах 1 мільйонарублів за одиницю (кредит субрахунку 12-1) їхня вартість відразу включають ввитрати виробництва (дебет рахунків 20, 23, 24, 25, 26, 29, 43); при передачі МШП вартість більше 1 мільйона рублів за одиницю (дебетсубрахунки 12-2, кредит субрахунку 12-1) може бути прийнятий один з двохметодів нарахування зносу: а) знос нараховується (кредит рахунку 13) у розмірі 100% вартості МШП,відданих а експлуатацію, з включенням у витрати виробництва (дебетрахунків 20, 23, 25, 26, 29, 31, 43); б) знос нараховується в розмірі 50% вартості МШП, відданих аексплуатацію. У цьому випадку другий 50% вартості МШП нараховують як зноспри їх вибуття з експлуатації.

  1.12 Розподіл послуг за напрямками витрат

  Для нормального ходу процесу виробництва підприємство отримуєзгідно з укладеними договорами електроенергію, тепло, газ, воду та ін
  Підставою для включення цих витрат у витрати виробництва (дебет рахунків
  20, 23, 25, 26, 29, 31, 43, 89, кредит рахунку 60) служать пропоновані дляоплати рахунку та додані до них розрахунки розподілу витрат; натехнологічні цілі основного та допоміжного виробництв;загальновиробничі і загальногосподарські цілі; потреби обслуговуючихвиробництв і господарств; комерційні витрати і т. д. При журнально --ордерною формою рахівництва розподіл таких послуг для запису в обліковірегістри здійснюється в листках - розшифровках, які виписуються до журналу --ордеру № 6. Виділений в розрахункових документах постачальників послуг на оплатуокремою позицією ПДВ приймається на облік за рахунком 19 (дебет субрахунка 19 -
  5, кредит рахунку 60); в міру оплати (дебет рахунку 60, кредит рахунків 50, 51,
  52, 56) суми ПДВ підлягають заліку (дебет рахунку 68, кредит субрахунку 19-5) взменшення заборгованості перед бюджетом з цього податку за реалізованупродукцію, роботу, послуги.

  2. ВИТРАТИ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА

  Аналітичний облік витрат на виробництво організовують відповідно довимогами галузевих інструкцій з планування, обліку ікалькулювання. Підприємства, що випускають продукцію, ведуть аналітичнийоблік за видами виробів, що випускаються на підставі напівфабрикатного (звикористанням счета21) або біс напівфабрикатного (без використаннямсчета21) варіантів обліку.

  Підприємства, що надають побутові та комунальні послуги, здійснюютьаналітичний облік окремо по кожному виду послуг, що надаються.
  Синтетичний облік витрат на виробництво ведуть на рахунку 20. За данимирахунку визначають фактичну виробничу собівартість виготовленоїпродукції, виконаних робіт, наданих послуг. На дебеті цього рахункувідображають як прямі матеріальні, трудові та фінансові витрати (кредитрахунків 02, 05, 10, 12, 13, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 89) на виробництвопродукції, так і витрати по обслуговуванню виробництва і управління (кредитрахунку 28), витрати майбутніх періодів (кредит рахунку 31), якіпопередньо обліковують на відповідних рахунках. При цьому слідпам'ятати, що підприємство, приймаючи облікову політику на наступний рік,може передбачити інший порядок списання загальногосподарських витрат - минаючирахунок 20, безпосередньо на рахунок 46 (дебет рахунку 46, кредит рахунку 26).

  За кредитом рахунку 20 відображають фактичну виробничу собівартістьвиготовленої продукції, оприбуткованої на склад (дебет рахунку 40), а такожвиробничу собівартість виконаних робіт, наданихпослуг, реалізованих споживачам дебет рахунку 46)

  На самому рахунку 20 витрати враховуються за видами виготовленої продукціїв розрізі калькуляційних статей, передбачених галузевими інструкціямипо калькулювання і обчисленню собівартості.

  Фактичну виробничу собівартість виготовленої продукції тавиконаних робіт (СП) визначають за формулою:

  СП = З. + О1 - В - О2, де З. - витрати за місяць (дебет рахунку 20);

  В - повернення та списання (кредит рахунку 20);

  О1 - незавершене виробництво на початок місяця;

  О2 - незавершене виробництво на кінець місяця;

  Ось чому підприємства повинні враховувати незавершене виробництво, такяк тільки в цьому випадку можна правильно визначити виробничусобівартість виготовленої продукції. Виникає необхідність точнорозрахувати фактичні виробничі затрати на виготовлення готовоїпродукції. Це можливо, якщо всі витрати, зібрані на дебеті рахунку 20 впротягом місяця за видами виробів, розподілити на витрати, що припадають навиготовлену продукцію (дебет рахунку 20, кредит счета40); на витрати,припадають на продукцію, яка не пройшла всіх стадій технологічноїобробки (незавершене виробництво). Тільки після інвентаризаціїнезавершеного виробництва і його оцінки виходячи із встановлених нормвитрати можна визначити фактичні виробничі витрати, що припадаютьна виготовлену продукцію, і оприбуткувати її (дебет рахунку 40, кредит рахунку
  20).

  2.1 Облік і оцінка незавершеного виробництва

  До незавершеного виробництва належить продукція, що не пройшла всіхстадій, передбачених технологічним процесом, а також виробинеукомплектовані, які не пройшли випробувань і технічного приймання.
  Незавершене масове та серійне виробництво може відображатися в балансіза нормативною виробничої собівартості сировини, матеріалів інапівфабрикатів.

  Вибір методу оцінки незавершеного виробництва залишається запідприємством.

  При одиничному випуску продукції незавершене виробництво відображаєтьсяв бухгалтерському обліку і балансі по фактичних виробничих витрат.

  2.2 Умови, за яких підприємство включає в свій робочий план рахунків у счет21

  Підприємства, які ведуть облік витрат на виробництво понапівфабрикатного варіанту, для відокремленого відображення виготовленихнапівфабрикатів використовують інвентарний однойменний рахунок 21. На малих ісередніх підприємствах немає необхідності вести цей рахунок; напівфабрикати тутобліковуються у складі незавершеного виробництва (на рахунку 20).

  При напівфабрикатної варіанті виготовлені в цехах підприємстванапівфабрикати прибуткують (дебет рахунку 21, кредит рахунку 20) на склад і замірі їх відпустки для подальшої переробки (дебет рахунку 20, кредит рахунку
  21), в порядку відвантаження (дебет рахунку 45, кредит рахунку 21) або реалізації
  (дебет рахунку 46, кредит рахунку 21) списують в залежності від напрямкувитрати.

  2.3 Особливості застосування рахунку 37

  У свій робочий план рахунків цього приводу включають в основному підприємства,які практикують облік витрат на виробництво по нормативному методу.
  Використання рахунку 37 дозволяє підприємству узагальнити, з одного боку,інформацію про випущеної з виробництва протягом місяця продукції, і зіншого боку, виявити відхилення фактичної виробничоїсобівартості цієї продукції від її нормативної собівартості.

  Виявлене на рахунку 37 відхилення позитивною або негативноюзаписом списують на дебет рахунку 46 (кредит рахунку 37). Залишку по рахунку 37на кінець місяця не буває (рахунок закривається). Застосування рахунку 37підприємство повинно зафіксувати у прийнятій на цьому підприємстві намайбутній рік облікову політику.

  3. ОБЛІК ВИТРАТ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ

  Допоміжні виробництва - це виробництва, які виробляютьпродукцію та надають послуги, що забезпечують потреби основноговиробництва. До їх числа відносяться: транспортний цех, ремонтний цех,будівельний цех і ін

  Для обліку витрат зазначених підрозділів передбачено активнийКалькуляційний рахунок 23. На його дебеті відображають як прямі витрати,обумовлені безпосереднім виконанням робіт (надання послуг) (кредитрахунків 02, 05, 10, 12, 13, 23, 28, 31, 60, 68, 69, 70, 71, 89), так івідповідну частину непрямих витрат по обслуговуванню виробництва іуправління (кредит рахунків 25, 26). При цьому загальногосподарські витративключають лише у випадку, коли роботи допоміжних виробництв булиреалізовані на сторону (дебет рахунку 62, кредит рахунку 46).

  Витрати ремонтного цеху по поточному обслуговуванню і ремонтувиробничих основних засобів усіх видів (поточного, середнього такапітального) підприємства списують з кредиту рахунка 23 безпосередньо навитрати виробництва (дебет рахунків 20, 23, 25, 26, 29, 43, кредит рахунку
  23), якщо на підприємстві не формується ремонтний цех

  Однак по окремих допоміжних виробництв можуть мати місцезалишки (наприклад, будівельний цех, ремонтний ділянку або цех та ін.) Утаких підрозділах на кінець звітного періоду утворюється незавершеневиробництво. У цьому випадку собівартість виготовлених матеріалів (дебетсчета10, кредит рахунку 23) або фактичних витрат на ремонт, що підлягаютьсписанню (дебет рахунків 20, 25, 26, 43, 89, кредит рахунку 23), будевизначена за формулою:

  СП = О1 + З. - В - О2,

  4. НАКЛАДНІ ВИТРАТИ

  Як вже зазначено раніше, до накладних витрат підприємства відносятьзагальновиробничі (рахунок 25) і загальногосподарські (рахунок 26) витрати.

  4.1 Облік загальновиробничих витрат

  Якщо на підприємстві прийнята цехова структура керування виробництвом,то для обліку загальновиробничих витрат необхідно передбачити вробочому плані рахунків активний збирацько-розподільчий рахунок 25
  "Загальновиробничі витрати". Ці витрати характеризують витратипідприємства на організацію управління в його виробничих підрозділах
  - Цехах, службах, межах, відділеннях. У розвиток рахунку 25 можна відкритисубрахунки: 1 "Загальновиробничі витрати основного виробництва" і 2
  "Загальновиробничі витрати допоміжних виробництв".

  Аналітичний облік загальновиробничих витрат здійснюють запідрозділам підприємства, А в їх розрізі - за встановленою номенклатуроюзагальновиробничих витрат. Статті загальновиробничих витратпередбачені галузевими інструкціями з планування, обліку ікалькулювання.

  Така організація обліку загальновиробничих витрат дозволяєпідприємствам контролювати виконання кошторису. Для них до затвердженнятипових методичних рекомендацій з планування, обліку, калькулюваннясобівартості продукції можна рекомендувати приблизно наступну номенклатурустатей загальновиробничих витрат: на ст. 1 "Утримання апарату управління" відносять витрати наоплату праці персоналу управління цеху з відрахуваннями в позабюджетнісоціальні фонди; в ст. 2 "Зміст іншого загальновиробничого персоналу" включаютьвитрати на оплату праці інженерно-технічних працівників та обслуговуючогоперсоналу, що не відносяться до апарату управління цехів, з відрахуваннями в позабюджетні соціальні фонди цього персоналу; на ст. 3 "Експлуатація та ремонт виробничого обладнання"відносять мастильні, обтиральні, ремонтні матеріали та запасні частини,електроенергію, оплату праці робітників, послуги своїх підсобно --допоміжних майстерень і ремонтних майстерень сторонніх організацій поутримання та ремонту виробничого та енергетичного обладнання; в ст. 4 "Зміст і ремонт виробничих будівель та інвентарю"включають оплату праці працівників, зайнятих змістом, опаленням, звідрахуваннями в позабюджетні соціальні фонди цього персоналу; на ст. 5 "Забезпечення нормальних умов праці та техніки безпеки"відносять витрати із забезпечення безпеки праці, що не мають характерукапітальних вкладень, промислової санітарії, інші витрати,передбачені договором; на ст. 6 "Переміщення вантажу всередині господарства" відносять витрати напереміщення вантажів з центрального складу підприємства в іншіпідрозділу, вартість пального, оплату праці водіїв транспортнихзасобів та інших робітників, зайнятих переміщенням вантажів; в ст. 7 "Знос малоцінних і швидкозношуваних інструментів,інвентарю та інших предметів "включають суми зносу цих предметів,вартість їх заточування і ремонту, вартість МШП, переданих а експлуатацію; на ст. 8 "Інші загальновиробничі витрати" відносять витрати навипробування, досліди, а також інші цехові витрати, не передбаченіпопередніми статтями; на ст. 10 "Загальновиробничі витрати невиробничого характеру"відносять втрати від простою, втрати від псування матеріальних цінностей, іншіневиробничі витрати;

  Можна скористатися статтями аналітичного облікузагальновиробничих витрат, включеними до відомості № 12 до журналу -ордеру № 10.

  Зібрані протягом місяця на дебеті рахунку 25 загальновиробничівитрати по кожному виробничому підрозділу (основного ідопоміжному) наприкінці місяця повністю включають у виробничусобівартість продукції основного (дебет рахунку 20, кредит рахунку 25) абодопоміжного (дебет рахунку 23) виробництв.

  Якщо на підприємстві мав місце брак (поправний, не поправний), товідповідну частину загальновиробничих витрат слід списати надебет рахунку 28 (кредит рахунку 25)

  Залишку по рахунку 25 на кінець місяця не буває.

  Якщо структура підприємства побудована не за цехового принципом, азагальновиробничі (цехові) витрати планують в цілому по підприємству, тооблік на рахунку 25 також веде в цілому по підприємству без розмежування завиробничим підрозділам підприємства. Зазвичай у таких випадкахпланування (та облік) загальновиробничих витрат здійснюють у складізагальногосподарських витрат на окремому субрахунку рахунку 26.

  4.3 Облік загальногосподарських витрат

  Підприємства поряд з прямими витратами несуть такі витрати, які неможуть бути прямо і безпосередньо включені у витрати основноговиробництва конкретних видів продукції, зокрема, пов'язані зорганізацією управління підприємства: загальногосподарські витрати, яківраховують на однойменному активному збирацько-розподільчому рахунку 26.

  Аналітичний облік загальногосподарських витрат будується за групами цихвитрат, а всередині груп - за статтями, що дозволяє підприємствуконтролювати виконання кошторису загальногосподарських витрат. В умовахручної техніки обліку доцільно для контролю за виконанням кошторисузагальногосподарських витрат використовувати відомість № 15 журнально-ордерноїформи рахівництва.

  4.4 Склад загальногосподарських витрат

  А. Витрати на управління підприємством: на ст. 1 "Заробітна плата апарату управління" відносять оплату праціперсоналу управління підприємством відповідно до номенклатурипосад, що відносяться до апарату управління, з відрахуваннями на соціальнестрахування та забезпечення цього персоналу; в ст. 2 "Відрядження та переміщення" включають витрати за всіма видамислужбових відряджень працівників управління; в ст. 3 "Представницькі витрати" включають витрати з прийому таобслуговуванню представників інших підприємств, які прибули на переговори длявстановлення співробітництва; на ст. 4 "Зміст пожежної, воєнізованої та сторожової охорони"відносять оплату праці персоналу вахтерской, пожежної і сторожової охорони звідрахуваннями на соціальне страхування та забезпечення, знос МШП службохорони, а також обмундирування та спецодягу, інші витрати; на ст. 5 "Інші витрати" відносять поштово-телеграфні, телефонні тадрукарські витрати по підприємству в цілому, витрати на поточний ремонтінвентарю, легкового транспорту;

  Б. Загальногосподарські витрати: у ст. 6 "Зміст загально експлуатаційного персоналу" включають оплатупраці персоналу підприємства, що не відноситься до апарату управління, звідрахуваннями на соціальне страхування та забезпечення цього персоналу; в ст. 7 "Службові відрядження працівників, що не відноситься до апаратууправління "включають витрати за всіма видами службових відряджень робітників,інженерно-технічних працівників і персоналу інших категорій, що нещо відносяться до апарату управління; на ст. 8 "Знос основних засобів і нематеріальних активів" відносятьнарахований знос основних фондів загальногосподарського призначення, а також увстановленому підприємством розмірі - знос нематеріальних активів; на ст. 9 "Зміст та ремонт будівель, споруд та інвентарюзагальногосподарського призначення "відносять всі витрати на утримання всправному стані загальногосподарських основних засобів та їх експлуатацію,оплату праці робітників центральних складів і комірників; в ст. 10 "Випробування, досліди, дослідження, винахідництво ітехнічні удосконалення "включають витрати на випробування, досліди,дослідження, оплату експертиз; в ст. 11 "Забезпечення нормальних умов праці та техніки безпеки"включають витрати на охорону праці, що не мають характеру капітальнихвкладень; на ст. 12 "Підготовка кадрів" відносять витрати на підготовку абопідвищення кваліфікації кадрів; в ст. 13 "Організаційний набір робочої сили" включають передбаченізаконодавством зат?? ати, пов'язані з набором робочої сили; на ст. 14 "Інші загальногосподарські витрати" відносять витрати, нещо увійшли до жодної з перерахованих вище статей: відрахування, що сплачуютьсяна підставі судових рішень;

  В. Збори та відрахування: у ст. 15 "Податки, збори та інші обов'язкові платежі" включають витратина оплату податків відповідно до чинного законодавства,що включаються в собівартість продукції, держмита, оплату нагляду запаровими котлами;

  Г. Загальногосподарські витрати непродуктивного характеру: на ст. 16 "Втрати від простоїв" відносять суму оплати працівиробничих робітників, нараховану під час простоїв; в ст. 17 "Нестачі від псування матеріалів при зберіганні на складах"включають недостачу матеріальних цінностей на складах підприємства в межахнорм убутку;

  Протягом місяця всі загальногосподарські витрати збирають на дебет рахунку
  26 з кредиту рахунків залежно від характеру витрат (02, 05, 10, 12,
  13, 23, 31, 50, 51, 52, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 84 та ін), а в кінцімісяця за вирахуванням повернень (дебет рахунків 10, 50, 51, 52, кредит рахунку 26)їх розподіляють і включають до складу витрат основного виробництва (дебетрахунку 20, кредит рахунку 26) з розподілом між видами продукції, що виготовляєтьсяпродукції пропорційно до будь-якої базі.

  Порядок розподіл загальногосподарських витрат міжокремими об'єктами обліку регулюється відповідними нормативнимиактами.

  У більшості випадків базою розподілу загальногосподарських витратє нарахована оплата праці за виготовлену продукцію.

  Якщо допоміжні виробництва підприємства надавали послуги набік, то відповідна частина загальногосподарських витрат підлягаєвключенню в витрати виробництва (дебет рахунку 23, кредит рахунку 26). Залишкупо рахунку 26 на кінець місяця не буває. Такий порядок списаннязагальногосподарських витрат є традиційним для практикивітчизняного обліку. Однак в умовах ринкових відносин виходячи звимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку загальногосподарськівитрати не відносять на рахунки виробничих витрат, а повністю списуютьна реалізовану продукцію (дебет рахунку 46, кредит рахунку 26), де вонипідлягають розподілу між видами реалізованої готової продукціїпропорційно виторгу від реалізації продукції. Порядок списаннязагальногосподарських витрат підприємство визначає самостійно завиробленні облікової політики на майбутній рік.

  4.4 Облік представницьких витрат

  У складі загальногосподарських витрат підприємство особливою статтеювиділяє представницькі витрати, щоб контролювати виконання кошторисуна ці витрати і правильно вклЎчать їх до собівартості продукції.

  Представницькі витрати, пов'язані з комерційною діяльністю, --це витрати підприємства по прийому та обслуговування представників іншихпідприємств, організацій та установ, які прибули для пере говірки з метоювстановити та підтримувати взаємовигідне співробітництво, а такожучасників, які прибули на засідання рад підприємства і ревізійноїдо

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status