ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Організація бухгалтерського обліку
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Зміст


  1 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
  ОРГАНІЗАЦІЇ 3
  1.1 Поняття бухгалтерського обліку 3
  1.2 Основні завдання, вимоги і функції бухгалтерського обліку 3
  1.3 Класифікація майна підприємства 5
  1.4 Метод бухгалтерського обліку 11
  2 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС 13
  2.1 Поняття про бухгалтерський баланс, його будова і зміст 13
  2.2 Види балансу 17
  2.3 Зміни в балансі під впливом господарських операцій 18

  2.3.1 Приклади господарських операції 21
  2.4 Значення балансу для керівництва організацією 22
  3 СИСТЕМА РАХУНКІВ І ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ 22
  3.1 Поняття про рахунки бухгалтерського обліку 22
  3.2 Рахунки активні і пасивні 23
  3.3 Поняття і сутність подвійного запису на рахунках 25
  3.4 Бухгалтерські проведення 26
  3.5 Синтетичні і аналітичні рахунки 27
  3.6 Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку 28
  3.7 Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом
  30

  3.7.1 Будова рахунків для обліку майна 31
  3.8 Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за структурою Помилка!
  Закладка не визначена.
  4 План рахунків бухгалтерського обліку 38
  5 Форми бухгалтерського обліку 39
  6 Контрольна завдання 44
  7 Література 45

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

  ОРГАНІЗАЦІЇ


  1 Поняття бухгалтерського обліку

  Бухоблік є системою, яка вимірює параметри діловоїактивності і представляє їх у вигляді звіту і кінцевих висновків для прийняттярішень керівництвом компаній. Фінансові звіти це документи, якінадають інформацію в грошовій формі на індивідуальному рівні або нарівні підприємства.

  Бухгалтерія є елементом обліку так само, як арифметика єскладовою частиною математики. Все більша кількість людей використовуютькомп'ютери для ведення докладної бухгалтерської звітності на всіх рівнях,в домашньому господарстві, бізнесі і в організаціях всіх типів.

  Практика бухобліку грунтується на певних принципах. Правила,які обов'язкові для бухгалтерів, такі як вимірювання, проведеннярозрахунків і доведення фінансової інформації до кінцевих споживачівбудується відповідно до GAAP (загальноприйняті принципи бухгалтерськогообліку).


  2 Основні завдання, вимоги і функції бухгалтерського обліку


  Становлення і розвиток ринкових відносин, управління економікою,використання Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зумовлюютьпосилення ролі і значення бухгалтерського обліку. У Федеральному законі "Пробухгалтерський облік "сформульовані наступні завдання: формування повної ідостовірної інформації про діяльність організації та її майновийположенні, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності --керівникам, засновникам, учасникам і власникам майнаорганізації, а також зовнішнім-інвесторам, кредиторам і іншим користувачамбухгалтерської звітності; забезпечення інформацією, необхідною внутрішнім ізовнішнім користувачам бухгалтерської звітності, для контролю за дотриманнямзаконодавства України при здійсненні організацієюгосподарських операцій та доцільністю, наявністю і рухом майнаі зобов'язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсіввідповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами;запобігання негативних результатів господарської діяльності івиявлення внутрішньогосподарських резервів, забезпечення її фінансовоїстійкості.


  Для виконання завдань, поставлених перед бухгалтерським обліком, у Законісформульовані і основше вимоги до його відання: оцінка майна врублях; роздільний облік власного майна та майна іншихорганізацій; безперервність обліку в часі; ведення обліку подвійний записомв системі рахунків; дотримання тотожності даних синтетичного іаналітичного обліку; відображення господарських операцій на рахунках безвсякого вилучення; роздільне відображення витрат на виробництво і капітальнівкладення.


  На основі даних бухгалтерського обліку здійснюється аналіз господарськоїдіяльності, приймаються різні управлінські рішення. У системіуправління господарською діяльністю підприємства бухгалтерський обліквиконує ряд функцій.


  | Функції бухгалтерського обліку |
  | Контрол | Інформація | забезпечення | Зворотному | аналітічен |
  | ьная | іонна | є | зв'язку | еская |
  | | | Збереження | | |
  | | | І | | |


  Малюнок 1 Функції бухгалтерського обліку


  Контрольна функція має велике значення в умовах розвитку ринковихвідносин та наявності різних форм власності. Працівники бухгалтерії,аудиторських фірм, податкових служб здійснюють контроль за збереженням,наявністю і рухом майна підприємств та організацій, правильністю тасвоєчасністю розрахунків з державою та іншими суб'єктами господарськихвзаємин. За допомогою бухгалтерського обліку здійснюються три видиконтролю - попередній, поточний і наступний.


  Інформаційна функція - одна з головних функцій бухгалтерського обліку.


  Бухгалтерський облік є основним джерелом інформації, що поставляєтьсярізних рівнях управління. На її основі приймаються відповіднірішення. Інформація, що отримується в системі бухгалтерського обліку, широковикористовується всіма видами господарського обліку. Для того щоб одержуванаінформація задовольняла всіх користувачів, вона повинна бути достовірною,об'єктивною, своєчасною та оперативною.


  Інформація повинна містити лише необхідні дані, що дозволяєшвидше вивчати їх, приймати оптимальні управлінські рішення.

  Забезпечення збереження майна - функція, яка має велике значення вумовах ринкових відносин та наявності різних форм власності. Виконанняданої функції залежить від діючої у нас системи обліку та визначенихпередумов: наявності спеціалізованих складських приміщень, оснащенихзасобами оргтехніки; вдосконалення самої системи обліку, застосуваннянауково обгрунтованих методів виявлення недостач, розтрат, розкрадань;використання сучасних засобів обчислювальної техніки для збору,обробки та передачі інформації.


  Функція зворотного зв'язку означає, що бухгалтерський облік формує тапередає інформацію зворотного зв'язку, тобто інформацію про фактичніпараметри розвитку об'єкту управління.


  Бухгалтерський облік з точки зору системи управління являє собоючастина інформаційної системи зворотного зв'язку, його основу. Він покликанийзабезпечувати всі рівні управління підприємства інформацією про фактичнийстан керованого об'єкта, а також про всі суттєві відхиленнявід заданих параметрів.


  Аналітична функція в умовах розвитку ринкових відношенні дозволяєвивчити перспективи розвитку даного господарського органу, розкритинаявні недоліки, намітити шляхи вдосконалення всіх напрямівгосподарської діяльності.


  Бухгалтерський облік здійснюється на всіх стадіях виробничо -фінансової діяльності господарюючого суб'єкта.


  3 Класифікація майна підприємства


  Для здійснення господарської діяльності підприємства використовуютьрізноманітні господарські засоби (майно).


  Майно підприємства - це сукупність матеріальних (будівлі, споруди,сировина і т.д.) і грошових цінностей, а також юридичних відносин даногопідприємства з іншими підприємствами. Для правильного керівництвагосподарською діяльністю важливо знати, яким має в своєму розпорядженні майномпідприємство, де воно використовується, за рахунок яких джерел створене. З цієюметою майно підприємства можна згрупувати за місцями знаходження таджерел освіти.


  Угрупування майна по місцях знаходження дозволяє визначити, девикористовується майно, яким володіє господарюючий суб'єкт.


  Майно підприємства


  | Сфера | Сфера звернення | позавиробнича | відволікання коштів |
  | виробництва | | сфера | |


  Малюнок 2 Угрупування майна підприємства по місцях знаходження


  Розглянемо склад майна, що використовується у сфері виробництва.


  Процес виробництва не може здійснюватися без наявності коштіввиробництва. Засоби виробництва містять у собі засоби праці іпредмети праці.


  Сфера виробництва


  | Основні засоби та | Предмети праці | Малоцінні та швидкозношувані |
  | нематеріальні активи | | предмети |


  Малюнок 3 Групування засобів виробництва


  Основні засоби - частина засобів праці, за допомогою яких людинавпливає в процесі виробництва на предмет праці з метою виробленняпевного продукту (робіт, послуг).


  Головною особливістю основних засобів є те, що вони тривалий часв незмінній натуральній формі функціонують у процесі виробництва іпоступово переносять свою вартість на виготовлений продукт у виглядіамортизаційних відрахувань.


  У бухгалтерському обліку до основних засобів відносять ту частину засобів праці,яка за вартістю вище встановленого державою ліміту. До нихвідносяться будівлі і споруди, машини й устаткування, інструменти,транспортні засоби.


  Нематеріальні активи - облікові об'єкти, що не володіють фізичнимивластивостями, але дозволяють підприємству отримувати дохід постійно або впротягом тривалого терміну їх експлуатації. До нематеріальних активіввідносяться права користування землею, природними ресурсами, авторські права,патенти, товарні знаки, торгові марки, програмні продукти і т.д.
  Нематеріальні активи, як і основні засоби, переносять свою вартість наготовий продукт частинами.


  Предмети праці - це частина майна, на яку впливає людина впроцесі праці за допомогою засобів праці. Предмети праці одноразовоберуть участь у процесі виробництва і повністю переносять свою вартість нащо виготовляється продукцію. До них відносяться сировина та матеріали, паливо,напівфабрикати, незавершене виробництво, запасні частини, тара.


  Під сировиною розуміють продукцію сільського господарства і видобувних галузейпромисловості, а під матеріалами-продукцію обробних галузей.


  Матеріали по їх ролі в процесі виготовлення продукції поділяються на двагрупи: сировина та основні матеріали, допоміжні матеріали. Першагрупа складає дійсну основу продукту, а другий - використовується длявиконання певних функцій. Наприклад, допоміжні матеріали можутьстворювати нормальні умови роботи для основних засобів (мастильніматеріали), змінювати якісну характеристику предметів праці
  (барвники), використовуватися для господарських цілей.


  Паливо відноситься до допоміжних матеріалів, але оскільки воно займаєвелика питома вага в собівартості продукції і виконує особливі функції упроцесі виробництва, у бухгалтерському обліку його виділяють в окремугрупу.


  Напівфабрикати - предмети праці, які пройшли обробку в одному абодекількох цехах підприємства, але підлягають подальшій обробці на даномупідприємстві або поза ним.


  Незавершене виробництво-предмети праці, що знаходяться на опрацюванні вцехах на робочих місцях.


  До оборотних коштів сфери виробництва відносять частину засобів праці,вартість яких менше певного ліміту. У бухгалтерському обліку їхприйнято називати малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП).


  Предмети праці та МШП у бухгалтерському обліку називають оборотними коштамисфери виробництва.


  У сфері обігу знаходяться основні й оборотні кошти. Основнізасоби, що використовуються у сфері обігу, представлені будівлями іобладнанням відділів постачання та маркетингу. Оборотні кошти сфериобігу включають предмети обігу, грошові кошти, кошти врозрахунках.


  | Засоби сфери обігу |
  | Основні | Оборотні засоби |
  | кошти | |
  | | Предмети звернення | Грошові кошти | Кошти в |
  | | | | Розрахунках |


  Малюнок 4 Групування засобів сфери обігу


  Предмети обігу - готова продукція на складі підприємства,призначена для реалізації, і товари відвантажені. Товари відвантажені --це готова продукція, відправлена покупцям, але ще не оплачена ними.


  Грошові кошти підприємства знаходяться на рахунках у банках. З нихздійснюються розрахунки з постачальниками та покупцями, з банками, фінансовимиорганами шляхом безготівкових перерахувань. Готівкові гроші можуть перебувати вкасі підприємства в межах встановленого ліміту.


  Кошти в розрахунках - борги інших підприємств або осіб даного підприємства.
  Така заборгованість називається дебіторською, а самі боржники - дебіторами.


  Майно підприємства, що знаходиться під внепроізвод-ції сфері,представлено основними засобами ЖКГ, дитячих, оздоровчих, лікувальнихустанов та ін


  Основне призначення цієї групи майна - створення сприятливих умовдля відтворення робочої сили.


  Відволікання коштів - це облікові об'єкти, які з яких-небудь причинвибули з кругообігу коштів підприємства.


  | Відволікання коштів |
  | Відволікання коштів за рахунок | Збитки | Фінансові вкладення |
  | прибутку | | |


  Малюнок 5 Угрупування абстрактних коштів


  Відволікання коштів за рахунок прибутку - суми, перераховані в доход бюджетуу вигляді податків, а також спрямовані на утворення спеціальних фондівпідприємства.


  Збитки - це втрата коштів з-за нераціонального ведення господарства,стихійних лих.


  Фінансові вкладення - довгострокові і короткострокові вкладення грошовихкоштів або майна в інші підприємства з метою отримання доходу,


  Класифікацію майна господарства за сферами знаходження можна представити унаступному вигляді.

  | Майно |
  | Сфера виробництва | Сфера звернення | позавиробнича | Побічний |
  | | | А сфера | кошти |
  | Предмети праці | Основні засоби | Основні засоби | Збитки |
  | Малоцінні та | Оборотні | | Побічний |
  | швидкозношувані | кошти | | кошти за рахунок |
  | предмети | | | прибутку |
  | Основні засоби та | | | Фінансові |
  | нематеріальні активи | | | вкладення |


  Малюнок 6 Угрупування майна господарства за сферами знаходження


  Угрупування майна за джерелами освіти показує, за рахунок якихджерел кошти утворені і для яких цілей призначені.


  | Джерела |
  | Власні | Залучені |
  | Статутний капітал | Зобов'язання за розподілом валового |
  | | Внутрішнього продукту |
  | Цільові фінансування і | |
  | надходження | |
  | Прибуток | Позики та кредити |
  | Амортизаційний фонд | Кредиторська заборгованість |
  | Резервний капітал | |
  | Фонди | |


  Малюнок 7 Угрупування майна господарства за джерелами освіти


  Всі джерела утворення засобів господарства підрозділяються на власні ізалучені (позикові).


  До власних джерел освіти відносяться статутний капітал, прибуток,резерви, фонди, цільові фінансування і надходження, амортизація.


  Статутний капітал - вартість майна, яким володіє підприємство намомент його створення (внески засновників у вигляді грошових коштів, основнихкоштів, нематеріальних активів тощо) для забезпечення його діяльності.
  Статутний капітал може змінюватися.


  Прибуток-сума перевищення доходів над витратами підприємства, одержаних зпочатку року до кінця звітного періоду від реалізації продукції, робіт,послуг, матеріальних цінностей, основних засобів та ін Проте не весь прибутокє джерелом утворення майна, тому що частина її сплачуєтьсядержаві у вигляді податків, а частина залишається на підприємстві длявідновлення виробництва.


  На підприємстві створюються з прибутку спеціальні фонди, які мають строгоцільове призначення (фонди нагромадження, фонд споживання, резервний фонд).


  Резерви - власні джерела утворення коштів підприємства. Вонистворюються під час виробничо-господарської діяльності і використовуютьсяза цільовим призначенням (резерв по сумнівних боргів, резерв на ремонтосновних засобів, резерв на виплату винагород за вислугу років і т.д.).


  Цільові фінансування і надходження - кошти, що надійшли віддержави, інших підприємств і фізичних осіб для здійснення цільовихзаходів.


  Амортизаційний фонд - акумульовані кошти підприємства на простевідтворення основних засобів.


  До позикових (залученими) джерелам утворення коштів відносяться: позики,кредити, кредиторська заборгованість, зобов'язання щодо розподілувалового внутрішнього продукту.


  Кредити та позикуи - борги підприємства іншим організаціям. До позик належатьсуми випущених і проданих підприємством акцій трудового колективу,облігацій. Розрізняють короткострокові та довгострокові позики.


  Кредити банку - сума отриманих короткострокових і довгострокових кредитівбанку. Короткострокові (термінах до одного року) кредити банк видаєпідприємству на оплату придбаних товарно-матеріальних цінностей, на виплатузаробітної плати і т.д. Довгострокові (строком більше одного року) кредитивикористовуються підприємством на фінансування капітальних вкладень в основнізасоби і технології.


  Кредиторська заборгованість - сума заборгованості постачальникам за товари іпослуги за виданими векселями, за авансами одержаними та ін


  Зобов'язання по розподілу валового внутрішнього продукту - цезаборгованість підприємства своїм працівникам по нарахованої, але невиплаченої заробітної плати, яка виникає внаслідок розбіжності учасі моменту її нарахування і виплати. До таких же джерел відносятьсяборги органам соціального страхування і забезпечення, бюджету по податках.


  4 Метод бухгалтерського обліку

  Метод бухгалтерського обліку - сукупність способів і прийомів, за допомогоюяких пізнається предмет (об'єкти) бухгалтерського обліку. Він дозволяєвивчити явища в русі, зміні, взаємозв'язку і взаємодії. Методбухгалтерського обліку залежить від предмета обліку, тобто відображаються іконтрольованих об'єктів, а також поставлених перед урахуванням завдань іпропонованих до нього вимог. Тому метод не можна розглядати якщось застигле. Зміна економічних відносин, розвиток науково -технічного прогресу висувають нові вимоги до бухгалтерського обліку,а це викликає зміну його прийомів і способів. Наприклад, застосування ЕОМпризводить до вдосконалення способів спостереження, контролю та реєстраціїгосподарських операцій, знімання інформації. Зміст методу бухгалтерськогообліку випливає з його сутності і особливостей бухгалтерського обліку.


  Метод бухгалтерського обліку включає в себе наступні способи і прийоми,які прийнято називати елементами методу бухгалтерського обліку:документація та інвентаризація, оцінка і калькуляція, рахунки та подвійнийзапис, баланс і звітність.


  Документація - письмове свідоцтво про досконалу господарськоїоперації або про право на її здійснення. Кожна господарська операціяоформляється документами. Документ служить не тільки підставою дляфіксування операцій, але й способом первинного спостереження та реєстраціїїх. Документація має на меті сприяння контролю, дасть можливість проводитидокументальні перевірки, забезпечує збереження майна.


  Інвентаризація - спосіб перевірки відповідності фактичної наявностігосподарських засобів в натурі даними обліку; як елемент методубухгалтерського обліку - засіб спостереження та подальшої реєстраціїявищ і операцій, невідображення первинною документацією в момент їхздійснення. Тому інвентаризація є доповненням документації.


  Документація й інвентаризація є прийомами первинного спостереження заоб'єктами бухгалтерського обліку.


  Оцінка - спосіб, за допомогою якого господарські кошти отримуютьгрошове вираження. Оцінка господарських засобів кожного господарюючогосуб'єкта базується на їх фактичної собівартості. Цим досягаєтьсяреальність оцінки.


  Для керівництва господарськими процесами потрібно знати всі витрати,пов'язані з їх здійсненням. При цьому обчислюється не тільки величинакожного виду витрат, але й загальна їх сума, що відноситься до певногооб'єктом, тобто обчислюється собівартість враховуються об'єктів. Собівартістьоб'єктів обліку обчислюється за допомогою калькуляції, яка використовується дляконтролю за величиною витрат.


  Для постійного контролю за господарськими процесами підприємства, застаном засобів і джерел їх утворення необхідно всі господарськіоперації враховувати безперервно за окремими стадіями, а також у розрізіокремих груп і видів господарських засобів. У бухгалтерському обліку такевідображення господарських засобів і процесів проводиться шляхом спостереженняза змінами, що відбуваються з різними видами майна і джереламийого освіти, за всіма витратами, що виробляються в тому чи іншомугосподарському процесі.


  Економічна групування об'єктів бухгалтерського обліку, що дозволяєотримувати про них показники, необхідні для поточного спостереження загосподарською діяльністю, забезпечується також системою рахунків.
  Необхідність у рахунках пояснюється тим, що відомості, які є вдокументах, дають тільки розрізнену характеристику об'єктів обліку. Рахунки вбухгалтерський облік дозволяють виробляти угруповання і одержувати узагальненіхарактеристики об'єктів обліку.


  Відображення господарських операцій в системі рахунків здійснюється за допомогоюподвійного запису, суть якої полягає у взаємозалежному відображеннірізних явищ, що викликаються господарськими операціями. Наприклад, нарахунках бухгалтерського обліку процес надходження на підприємство купленихматеріалів пов'язується з витрачанням коштів, сплаченихпродавцю цих матеріалів. Такий спосіб записів розкриває їх економічнийзміст, дозволяє більш глибоко вивчати господарську діяльністьпідприємств.


  Контроль за всією сукупністю об'єктів в бухгалтерському обліку здійснюєтьсяшляхом зіставлення господарських коштів з джерелами їх утворення.
  Таке зіставлення має назву балансового узагальнення. Балансовіузагальнення характеризується рівністю загальної суми видів засобів і сумиджерел їх утворення. Рівність це зберігається постійно. Балансовіузагальнення дозволяє здійснювати суворий контроль за наявністю івикористанням коштів будь-якого господарюючого суб'єкта.


  Результати господарської діяльності, а також конкретизація окремихпоказників балансу містяться у звітності. Бухгалтерська звітність --єдина система інформації про фінансовий стан господарюючого суб'єкта запевний період часу. До звітності, як елементу методубухгалтерського обліку, пред'являється цілий ряд вимог:

  . достовірність

  . цілісність;

  . порівнянність;

  . послідовність:

  . звітний період;

  . оформлення.

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС


  1 Поняття про бухгалтерський баланс, його будова і зміст


  Засоби підприємства беруть участь в процесі виробництва безперервно.
  Речовий склад засобів на різних підприємствах неоднакова, тому длякерівництва підприємством потрібно знати, якими засобами воно володіє, зяких джерел вони отримані, для якої мети призначені. На ці питаннядає відповідь бухгалтерський баланс.


  Бухгалтерський баланс - спосіб узагальнення й угруповання майна господарства іджерел його утворення на певну дату в грошовій оцінці.


  Схематично бухгалтерський баланс являє собою таблицю, складену здвох вертикально розташованих частин: верхня - актив - відбиває майногосподарського органу, а нижня - пасив - джерела його утворення.

  Бухгалтерський баланс

  | Номер | Назва розділу | Група статей | Сума |
  | розділу | | | |
  | | АКТИВ | | |
  | 1 | Необоротні активи | Нематеріальні активи | |
  | | | Основні засоби Фінансові вкладення | |
  | Разом по розділу 1 |
  | 11 | Оборотні активи | Запаси | |
  | | | Дебіторська заборгованість | |
  | | | Фінансові вкладення | |
  | | | Грошові кошти | |
  | | Разом по розділу 11 | | |
  | III | Збитки | Непокриті збитки минулих років | |
  | | | Збитки звітного року | |
  | Разом по розділу III |
  | БАЛАНС |
  | ПАСИВ |
  | IV | Капітал і | Статутний капітал | |
  | | Резерви | Додатковий капітал Резервний капітал | |
  | | | Нерозподілений прибуток звітного року | |
  | Разом по розділу IV |
  | V | Довгострокові | Позикові кошти | |
  | | Пасиви | Інші пасиви | |
  | Разом по розділу V |
  | VI | Короткострокові | Позикові кошти | |
  | | Ті пасиви | Короткострокова заборгованість | |
  | Разом по розділу VI |
  | БАЛАНС |

  Баланс в перекладі з французької означає рівність, ваги. Тому в ньомузавжди повинне бути присутнім рівність підсумків активу і пасиву (майногосподарства дорівнює джерелам його утворення).


  Все майно (кошти) в активі і джерела його утворення в пасивіпредставлені в згрупованому вигляді. Майно в активі зведено в трирозділу. Розділи в активі балансу розташовані в порядку зростанняліквідності. У розділі 1 представлені найменш ліквідні активи, у розділі
  II - активи з високою ліквідністю, у розділі III - кошти, повністювибули з обігу (втрата коштів).


  У пасиві балансу теж три розділи, розташовані в залежності від термінупогашення боргів. У розділі IV пасиву представлені власні джерелаутворення майна, у розділі V - довгострокові позикові джерела, врозділі VI - короткострокові позикові джерела.


  Кожен з розділів активу і пасиву балансу включає економічнооднорідні види засобів і джерел, які називаються статтями балансу.


  У розділі 1 активу балансу представлені три групи статей. Група
  "Нематеріальні активи" представлена кількома статтями (див. с. 39). Вонив балансі оцінені за залишковою вартістю (первісна вартість мінуссума

  нарахованого зносу). Так само оцінюються та статті групи "Основнікошти ", за винятком" земельних ділянок.


  Знос з цього виду основних засобів не нараховується. У балансі всі основнізасоби та нематеріальні активи представлені в одному розділі незалежно відсфери експлуатації. За статтями групи "Фінансові вкладення" відображаєтьсявкладення коштів у інші господарюючі суб'єкти на термін більше одного року.


  У розділі II активу балансу "Оборотні активи показуються оборотнікошти незалежно від сфери використання. Вони представлені декількомагрупами. У групі "Запаси" в першу чергу відображені окремими статтямиоборотні кошти сфери виробництва. Тут же наведені і предметиобігу: готова продукція і товари відвантажені, витрати майбутніхперіодів. Запаси повинні оцінюватися за фактичною собівартістю. Однак уумовах високої інфляції використовуються особливі методи оцінки як предметівпраці, так і продуктів праці.


  Другу групу оборотних активів складають короткострокові фінансовівкладення в інші підприємства.


  Група "Грошові кошти" представлена статтями Розрахункові рахунки ",
  "Валютні рахунки", "Інші грошові кошти" В даний час підприємствата організації можуть мати кілька розрахункових та валютних рахунків у банках. Убалансі залишки коштів за цими рахунками відображаються загальними сумами незалежновід кількості відкритих рахунків. Залишки коштів по банківських валютнихрахунками відображаються в рублевому еквіваленті.


  У розділі III активу балансу відображаються збитки за часом їх виникнення.
  Такий порядок необхідний для контролю за їх покриттям.


  У розділі IV пасиву балансу "Капітал і резерви" показані самостійнимистаттями власні джерела утворення коштів: статутний капітал,додатковий капітал, резервний капітал. У цьому ж розділі приводитьсянерозподілений прибуток підприємства. Вона представлена двома позиціями,відповідними часу її виникнення.


  Статті розділу V пасиву показують заборгованість банків за кредитами іпозиками, отриманими від інших підприємств на термін більше одного року.


  Розділ VI пасиву балансу об'єднує кілька груп короткостроковійзаборгованості: позикові кошти, кредиторську заборгованість, резервимайбутніх витрат і платежів.


  По групі "Позикові кошти" самостійними статтями показані боргибанкам за короткостроковими кредитами та іншим підприємствам.


  За статтями групи "Кредиторська заборгованість" представлені боргипостачальникам і підрядникам за що надійшли від них товарно-матеріальніцінності, дочірнім і залежним підприємствам, працівникам підприємства,бюджету, соціальних фондів.


  2 Види балансу


  У залежності від призначення, змісту і порядку складання розрізняютькілька видів балансів. Сальдовий баланс характеризує в грошовій оцінцімайно господарюючого суб'єкта і джерела утворення майна постаном на певну дату.


  Сальдовий баланс


  | Пасив | На початок | На кінець |
  | Актив | звітного | звітного |
  | | Періоду | періоду |
  | | | |
  | БАЛАНС | | |


  Баланс складається бухгалтерією підприємства шляхом підрахунку залишків
  (сальдо) по рахунках.


  Оборотний баланс крім залишків коштів та джерел утворення майнана початок і кінець періоду містить дані про їх рух (дебетові ікредитові обороти) за звітний період. За своєю будовою він будевідрізнятися від сальдового балансу.


  Оборотний баланс


  | Пасив | На початок | Рух майна (джерел) | На кінець звітного |
  | Актив | звітного | | періоду |
  | | Періоду | | |
  | | | Збільшення | зменшення | |
  | | | | |
  | БАЛАНС | | | |


  Оборотний баланс має велике значення в якості проміжного робочогодокумента, використовуваного в процесі складання вступного,заключного і ліквідаційного балансів.


  Вступний баланс (початковий) - перший баланс, що складається на початкудіяльності підприємства. У його активі відбивається склад майнапідприємства, отриманого при його організації, а в пасиві - джерела йоговиникнення. Вступний баланс містить менше статей, ніж наступнібаланси, які відображають результати господарської діяльності за визначенийперіод часу. Перед складанням вступного балансу, як правило,проводиться інвентаризація і оцінка наявного в підприємства майна.


  Заключний баланс - звітний документ про виробничо-фінансовоїдіяльності підприємства за певний період часу. Він складається наоснові перевірених бухгалтерських записів (вивірка оборотів і залишків зарахунках, перевірка інвентаризацією засобів і розрахунків).


  Ліквідаційний баланс складається для характеристики майновогостану підприємства на дату припинення його діяльності як юридичноїособи.


  Попередній (провізорний) баланс - бухгалтерський баланс, що складаєтьсязаздалегідь на кінець звітного періоду з урахуванням очікуваних змін у складімайна підприємства. Основою такого балансу служать фактичнібухгалтерські дані про стан актибщій підсумок (валюта) балансу не змінюється.


  Перший тип балансових змін можна записати рівнянням


  А + Х-Х = П,

  де А - актив; П - пасив; Х - зміна коштів під впливом господарськихоперацій.


  Другий тип господарських операцій. Відобразимо в балансі наступну операцію:погашена заборгованість постачальнику за рахунок отриманого кредиту банку в сумі
  20 000 тис. руб.


  Обидві статті, по яких відображена операція, - пасивні. Одна статтязбільшилася (борг перед банком за короткостроковим кредитом), інша --зменшилася (заборгованість постачальникам) на ту ж суму. Загальний підсумок (валюта)балансу залишився тим самим.


  До другого типу відносяться також операції з утримання податків із заробітноїплати робітників і службовців, використання прибутку на створення фондівспеціального призначення та ін


  Таким чином, господарські операції другого типу ведуть до змінтільки в пасиві балансу. Загальний підсумок балансу не змінюється.


  Другий тип балансових змін можна записати рівнянням


  А = П + Х-X.


  Третій тип господарських операцій. Вони викликають збільшення статті та вактиві, і в пасиві балансу, підсумки активу і пасиву зростають, алерівність між ними зберігається. Відбувається збільшення господарськихкоштів.


  До цього типу можна віднести господарські операції, пов'язані з надходженнямосновних засобів, нарахуванням заробітної плати робітникам і службовцям завиготовлення продукції, надходженням матеріалів від постачальників та ін
  Наприклад, отримана позика банку для виплати заробітної плати працівникампідприємства на суму 5000 тис. руб.


  Операції третього типу призводять до одночасного збільшення на одну й ту жсуму однієї статті в активі, а інший - в пасиві балансу. Валюта балансузбільшується. Рівність зберігається. Цей тип балансових змін відобразиморівнянням


  А + Х = П + X.


  Четвертий тип господарських операцій. Погашено короткостроковий кредит банку всумі 2000 тис. руб.


  У результаті даної операції відбулося зменшення коштів за статтею
  "Розрахунковий рахунок", і на цю ж суму зменшилася заборгованість банку, щовідображене в пасиві балансу за статтею "Короткострокові кредити банків". Такимобразом.все операції четвертого типу викликають зменшення і в активі, і впасиві балансу, підсумки активу і пасиву балансу зменшуються на рівнийвеличину. Рівність між ними зберігається. Цей тип балансових операційвідобразимо рівнянням А-Х = П-Х.


  Вплив чотирьох типів змін на баланс можуть бути представлені наступнимчином.


  Типи змін в балансі під впливом господарських операцій


  | Тип | Актив | Пасив |
  | зміни | Збільшення | Зменшення | Збільшення | Зменшення |
  | 1 | + | - | | |
  | 2 | | | + | - |
  | 3 | + | | + | |
  | 4 | | - | | - |


  1 Приклади господарських операції

  Операція 1. Придбані товари за готівковий розрахунок 500 рублів.

  | 50 "Каса" | | 41 "Товари" |
  | Д | К | | Д | К |
  | Сальдо | | | Сальдо | |
  | 800 | 500 | | 800 | 500 |
  | | | | | |
  | | | | 500 | |
  | Сальдо | | | Сальдо | |
  | 300 | | | 1200 | |

  В результаті цієї операції відбулося збільшення тільки водному активномурахунку (запис в дебеті) і одночасно --

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status