ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Організація і методологія обліку реалізації товарів і валових доходів на підприємстві та шляхи їх вдосконалення
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  зміст

  введення 2


  1. основи організації обліку та аналізу реалізації товарів на підприємстві іформування його доходів. 7

  1.1. ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА
  ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ. 7
  1.2. РОЛЬ Оптовий товарооборот в раціональному руху товару. АНАЛІЗ
  Оптовий товарооборот. 10
  1.3. СУТНІСТЬ ВАЛОВОГО ДОХОДУ ТА ЗАВДАННЯ ЙОГО АНАЛІЗУ 15
  1.4. КОРОТКА ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТД «Центролит» 18

  2. організація і методологія обліку реалізації товарів і валових доходів напідприємствах та шляхи їх вдосконалення. 21

  2.1 ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ. 21
  2.2. МЕТОДОЛОГІЯ СІНТЕТЕІЧЕСКОГО та аналітичного обліку РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ
  І ФОРМУВАННЯ ВІДОМОСТЕЙ про товарооборот 27
  2.3. ОБЛІК ВАЛОВОГО ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ. 38
  2.4. Облік фінансових результатів ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ. 43
  2.5. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ. 47

  3. аналіз фінансового станом підприємства 50

  3.1. ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО
  СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. 50
  3.2. Визначення ліквідності платоспроможності підприємства 58
  3.3. Оцінка структури джерел засобів і визначення фінансової стратегіїпідприємства. 67
  3.4. Оборотність дебіторської заборгованості та товарно-матеріальнихцінностей. 71
  3.5. Оцінка прибутковості підприємства. Аналіз впливу факторів нарентабельність підприємства. 74

  4. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ 82

  висновок 91


  ЛІТЕРАТУРА 93

  введення

  Бухгалтерський облік є засобом спостереження і контролю загосподарською діяльністю. Перехід до ринку ставить нові завдання передбухгалтерським обліком. Вони зумовлені великими змінами у формахвласності, методах управління, побудови господарських зв'язків.

  Основним (первинним) організаційним ланкою торгівлі єпідприємство. Торговельне підприємство має статутний капітал, самостійнийбаланс, може вступати в договірні відносини з фізичними та юридичнимиособами.

  В систему Міністерства торгівлі Республіки Білорусь входять підприємстваоптової та роздрібної торгівлі, громадського харчування, а також підсобнівиробничі та сільськогосподарські підприємства.

  Одним з основних показників господарської діяльності підприємствторгівлі та громадського харчування є товарообіг. Його ділять наоптовий і роздрібний.

  Класифікація товарообігу впливає на методологію бухгалтерського облікуі зумовлює складу показників бухгалтерської та статистичноїзвітності.

  Специфіка діяльності різних підприємств торгівлі та їх структурниходиниць і підрозділів, а також систем торгівлі (наприклад, Міністерствоторгівлі Республіки Білорусь, Білкоопсоюза) обумовлює особливостібухгалтерського обліку. Крім того, на особливості обліку можуть впливати і видвласності, і форма реалізації.

  Бухгалтерський облік - найважливіша складова частина інформаційної системиуправління, що відтворює господарські процеси. При цьому в основусучасного управління лежить системний підхід, який передбачає отриманнятієї інформації, яка дає можливість приймати управлінські рішення.

  Виконуючи інформаційну функцію, бухгалтерський облік створює умовидля управління предметами і людьми. Під предметами перш за все розуміютьтовари, а також всі ті грошові та матеріальні цінності, які необхіднідля нормальної роботи торгових підприємств (основні засоби, тара, грошіі т. п.). управляти предметами - це означає знати товарну масу, грошовікошти і матеріально-технічну базу підприємства.

  Під управлінням людьми слід розуміти насамперед матеріальнувідповідальність за цінності (предмети), що знаходяться на підприємстві.бухгалтер не просто враховує товари або інші цінності, а фіксуєправовідносини, що виникають з приводу цих цінностей. Нарешті, об'єктомбухгалтерського обліку виступає факт господарського життя, що поєднуєсуб'єктів (юридичних і фізичних осіб) та об'єкти.

  Факти господарського життя описуються у бухгалтерському обліку за строгофіксованій системі (план рахунків), у визначеному порядку і певнихформулярах (форма бухгалтерського обліку), з використанням певноїтехніки реєстрації (обчислювальні машини). Вся ця робота виконуєтьсяпевним штатом рахункових працівників, що складають бухгалтерський апарат.

  При веденні бухгалтерського обліку повинні бути забезпечені:
  . дотримання протягом звітного року прийнятої облікової політики (методики) відображення окремих господарських операцій, оцінки майна, визначеної виходячи із правил, наведених у Законі про бухгалтерський облік та звітності, та умов господарювання. Зміни облікової політики в порівнянні з попереднім роком повинні бути пояснені в річної бухгалтерської звітності;
  . повнота відображення в обліку за звітний період майна і всіх господарських операцій та результатів інвентаризацій майна і зобов'язань;
  . правильність віднесення доходів і витрат до звітних періодів;
  . розмежування в обліку поточних витрат і капітальних вкладень;
  . тотожність даних аналітичного обліку оборотів і залишків за синтетичними рахунками на перше число кожного місяця;
  . підприємство, здійснюючи організацію бухгалтерського обліку, самостійно встановлює організаційну форму бухгалтерської роботи, виходячи з конкретних умов господарювання;
  . визначає форму і методи бухгалтерського обліку, грунтуючись на діючих або знову розроблених Міністерством фінансів України або міністерствами і відомствами форми і методи, при дотриманні загальних методичних принципів, встановлених Законом про бухгалтерський облік та звітності;
  . розробляє систему внутрішньогосподарського обліку, звітності та контролю.

  Підприємство може виділяти на окремий баланс свої виробництва ігосподарства, а також філії, представництва, відділення та іншівідокремлені підрозділи, що входять до складу підприємства.

  До основних напрямків вдосконалення методики та організаціїбухгалтерського обліку належать: удосконалення методології обліку;створення і застосування прогресивних форм і методів обліку; підвищення роліобліку в економічній роботі торгових організацій і підприємств; посиленняконтрольних функцій обліку та її вплив на всі сторони торгово -господарської діяльності підприємств торгівлі та громадського харчування.

  Для вдосконалення бухгалтерського обліку необхідно також підвищитийого оперативність і аналітичність, упорядкувати, уніфікувати істандартизувати процес документування з урахуванням вимогавтоматизованої обробки на ЕОМ. Одним із трудомістких процесів упочатковій стадії організації бухгалтерського обліку є документуваннягосподарських операцій, тому основним напрямком вдосконаленняцій стадії облікового процесу буде оформлення первинних документів здопомогою засобів автоматизації. Доцільно спростити первинні документи,поєднати їх з машинними носіями, вибрати максимальну періодичність їхскладання.

  В умовах переходу до ринкової економіки ведення бухгалтерського облікугрунтується на самому широкому використанні засобів обчислювальної техніки.
  Ці дає можливість створювати автоматизовані робочі місця (АРМ)бухгалтера на базі персональних комп'ютерів. Організація АРМ бухгалтерає важливим резервом подальшого вдосконалення облікової роботи,значно підвищує можливість використання облікової інформації вуправлінням підприємствами торгівлі та громадського харчування.

  Автоматизація обліку вимагає подальшого розвитку його методології,застосування більш досконалих форм бухгалтерських регістрів, розробкитехнологічного процесу введення та обробки економічних даних,скорочення документообігу, створення масивів постійної інформації. Однимз найважливіших напрямків вдосконалення методики і технології облікує облік інформації за методом відхилень у господарській практиці.
  Розвиток методології бухгалтерського обліку, поліпшення його методики іорганізації і в кінцевому рахунку підвищення ролі обліку і контролю ввдосконалення господарського механізму потребують активізації науковихдосліджень у цій області і широкого впровадження їх результатів у практикуроботи торговельних підприємств і організацій.

  Оптова торгівля здійснює зв'язок між промисловістю, роздрібноїторгівлею та підприємствами громадського харчування. Основною її функцієює збут товарів великими партіями як підприємствам роздрібної торгівліта громадського харчування, так і промисловим підприємствам для наступноїпереробки (швейні фабрики і т. д.). Друга її функція - активневплив на збільшення обсягу виробництва, розширення асортименту таполіпшення якості товарів народного споживання.

  Перед бухгалтерським обліком в торгівлі стоять наступні завдання:забезпечити дієвий постійний контроль за виконанням планів торгово -фінансової діяльності, а також за збереженням товарів на підприємствах.

  В основі роботи торговельних підприємств лежить торгово-фінансовий план, вякому знаходять відображення такі показники: оптовий товарооборот
  (оптова торгівля), прибуток від реалізації та інші.

  Товарообіг і прибуток від реалізації є основними показникамиторговельних підприємств і безпосередньо пов'язані між собою при облікутоварних операцій.

  Оптовий товарооборот - це реалізація товарів великими партіямипідприємством роздрібної торгівлі і громадського харчування для подальшоїперепродажу безпосередньо споживачеві і промисловим підприємствам дляподальшої переробки.

  Прибуток від реалізації торговельного підприємства - це перевищення сумиреалізованих оптових або торгових надбавок над витратами (витратамиобігу).

  Від ступеня виконання цих показників залежить стан фінансовоїдіяльності торгових підприємств. Контроль за виконанням планів торгово -фінансової діяльності в першу чергу необхідно починати з контролютоварообігу і прибутку від реалізації. На виконання товарообігу впливаютьтакі фактори, як товарні запаси на початок і кінець звітного періоду,надходження товарів та інше вибуття товарів; на отримання прибутку відреалізації - валові доходи від реалізації, податки, які стягуються за рахуноквалового доходу, і витрати обігу. Виконання плану товарообігузалежить насамперед від ступеня виконання плану надходження товарів.
  Тому бухгалтерський облік відображає і контролює виконання планунадходження товарів в цілому по підприємству в сумі, за номенклатуроютоварів, за кількістю та суму, за джерелами надходження; виконаннядоговорів з постачальниками, правильність приймання товарів.

  Для безперебійного задоволення попиту населення велике значеннямає наявність відповідних товарних запасів. Облік повинен контролюватирозмір і стан товарних запасів (у цілому і по асортименту),відповідність їх встановленим нормативам.

  Реалізація товарів - завершальна фаза товарообігу. Бухгалтерськийоблік повинен вести контроль за виконанням плану реалізації товарів в ціломупо підприємству, складів, магазинів, столових, за асортиментом товарів,форм реалізації, за видами покупців, а також контроль за виконаннямдоговорів з покупцями і за правильністю відпуску товарів.

  Виконання плану прибутку від реалізації обумовлює необхідністьпостійного контролю правильності застосування діючої системи оптових іторговельних надбавок.

  Крім того, бухгалтерський облік повинен забезпечити контроль запозареалізаційними доходами та витратами на підставі первинних документів.

  Контроль за збереженням товарів і тари здійснюється на основісистеми раціональної організації товарних операцій в торгівлі. Для цьогонеобхідно чітко визначити коло працівників, матеріально відповідальних зазбереження товарів і тари; забезпечити суворе дотримання встановленогопорядку приймання товарів за кількістю та якістю, а також їх зберігання тавідпустки; правильно і своєчасно документально оформляти і враховуватинадходження, переміщення та вибуття товарів; забезпечити своєчаснеподання до бухгалтерії всіх документів по товарних операціях, їхретельну перевірку щодо правильності оформлення, законності ідоцільності операції; своєчасно і ретельно проводитиінвентаризацію товарів і тари.

  З урахуванням вищесказаного тема роботи, присвячена обліку та аналізуреалізації товарів і виявлення їх впливу на формування доходівпідприємств в умовах ринкових відносин, є доситьактуальною і не безинтересной.

  1. основи організації обліку та аналізу реалізації товарів на підприємстві іформування його доходів.


  1.1. ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА
  ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ.

  Бухгалтерський облік є однією з найважливіших функцій управління. Українах з розвиненою ринковою економікою його вважають мовою бізнесу,підприємництва.

  Своєчасний, повний і об'єктивний бухгалтерський облік даєможливість колективу підприємства господарювати економно, виважено, недопускаючи втрат, непродуктивних витрат, постійно вишукувати резервизростання обсягу товарообігу, збільшувати прибуток і рентабельність.
  Бухгалтерський облік в торгівлі ведеться таким чином, щоб в максимальніймірою задовольняти потреби управління в інформації. Будучи однією зфункцій управління господарською діяльністю, він забезпечує правильне,повне і своєчасне документування господарських операцій; контроль зазбереженням матеріальних, трудових і грошових ресурсів; станплатіжної та фінансової дисципліни; визначення фінансових результатів та їхвикористання; формування повної і достовірної інформації про господарськіпроцесах і результати діяльності підприємства, необхідної дляоперативного керівництва та управління, а також для використання податковимиі банківськими органами, постачальниками та покупцями, кредиторами; виявленнявнутрішніх резервів, їх мобілізація та ефективне використання ЕОМ дляобробки облікової інформації; виявлення внутрішніх резервів, їх мобілізаціята ефективне використання.

  Організація бухгалтерського обліку в торговельних підприємствах включає ряделементів: систему документування операцій за допомогою відповіднихформ первинного обліку; документообіг відповідно до графіка виконанняоблікових робіт; організаційну структуру облікового процесу і розподілслужбових обов'язків в бухгалтерії; організацію зберігання бухгалтерськоїдокументації та регістрів.

  Система документування здійснюваних господарських операцій єнайважливішою складовою частиною організації бухгалтерського обліку в торгівлі. Длявідображення інформації про здійснюються господарські операції в регістрахбухгалтерського обліку застосовуються різні первинні документи. Вони повиннімістити достовірні дані і своєчасно оформлятися. Первиннідокументи для надання їм юридичної сили повинні мати такіобов'язкові реквізити: найменування документа (форми); код форми; датаскладання; дата складання; зміст господарської операції;вимірники господарської операції (у кількісному й вартісномувиразі); найменування посадових осіб, відповідальних за здійсненнягосподарської операції і правильність її оформлення, особисті підписи та їхрозшифровки. Записи в первинних документах повинні вироблятися чорнилом,хімічним олівцем, кульковими ручками, за допомогою засобів механізації.

  Для забезпечення раціональної організації обліку, своєчасного іповного відображення в обліку всіх його об'єктів необхідно правильноорганізувати документообіг. Він являє собою рух документів вобліковому процесі, розпочате моментом їх складання і закінчену здачею назберігання в архів. Етапи, які проходять всі документи показані на малюнку
  1.1.1.

  Рис 1.1.1. Схема документообігу

  Важливою умовою організації документообігу виступає розробкаорганізації плану документообігу. У ньому визначаються терміни здачідокументів до бухгалтерії всіма структурними підрозділами підприємства,коли і куди документ видається, хто його приймає і обробляє ікуди він записується.

  Графік виконання облікових робіт передбачає перелік обліковихробіт, які треба виконати в бухгалтерії на ос?? вання що надійшли іоброблених документів, в яких зазначаються найменування та номервідповідних облікових регістрів (журналів-ордерів, розроблювальні таблиць іт.д.), первинні документи на підставі яких вони складаються, терміниротіворечащім законодавству РБ.

  Статутний фонд підприємства сформований шляхом передачі продукції ГЛЗ
  Центролит на баланс ТД «Центролит» в сумі 963 млн. рублів.

  Майно підприємства належить йому на праві володіння, користування ірозпорядження в межах, встановлених Статутом підприємства та чиннимзаконодавством Республіки Білорусь.

  Вилучення державою і Засновником у підприємства його основних фондів,оборотних коштів та іншого використовуваного ним майна не допускається завинятком випадків, передбачених Законами Республіки Білорусь, а такожліквідації підприємства у встановленому порядку.

  Чистий прибуток підприємства розподіляється наступним чином:

  * 30% - на поповнення власних оборотних коштів;

  * 25% - відраховується в фонд накопичення;

  * 25% - відраховується в фонд споживання;

  * 5% - відраховується до резервного фонду;

  * 15% - передається у власність членів трудового колективу.

  Порядок її розподілу визначається зборами трудового колективу.

  Підприємство має право продавати і передавати іншим підприємствам,організаціям, установам і громадянам, обмінювати, здавати в оренду,надавати безкоштовно в тимчасове користування, або в позики майно, атакож списувати його з балансу, за згодою власника або уповноваженогоним органу, якщо інше не передбачено законодавчими актами Республіки
  Білорусь.

  За даними бухгалтерського балансу за станом на 1 січня 1998видно: за 1997 рік підприємство ТД «Центролит» придбало основних засобів насуму 137 млн. рублів. Валюта балансу за рік збільшилася на 2962 млн.рублів.

  Продукція ТД «Центролит» має сезонний характер, в основному цепродукція для містобудування, у зв'язку з цим показники фінансово -господарської діяльності у весняно-літній період більш високі, ніж уосінньо-зимовий період.

  За 1997 рік ТД «Центролит» отримав прибуток у сумі 402 млн. рублів.
  Прибуток від реалізації товарів склала 305 млн. керма, валовий дохід - 970млн. рублів, обсяг реалізації склав при цьому 9296 млн. рублів. Динамікаданих показників наведена на рис. 1.4.1.
  | | Січ. | Лютого. | Березень | квітень. | Травень | Червень | Липень | Серпень. | Вересня. | Жовтня. | Листопада. | Груд. |
  | Обсяг | 214 | 303 | 500 | 484 | 590 | 812 | 918 | 1387 | 1172 | 1332 | 1178 | 406 |
  | реалізації | | | | | | | | | | | | |
  | і | | | | | | | | | | | | |
  | Валовий | 25 | 29 | 32 | 59 | 77 | 191 | 83 | 102 | 119 | 103 | 116 | 34 |
  | дохід | | | | | | | | | | | | |
  | Прибуток | 8 | 13 | 22 | 21 | 18 | 131 | 28 | 20 | 42 | 34 | 22 | -54 |
  | від | | | | | | | | | | | | |
  | реалізації | | | | | | | | | | | | |
  | і | | | | | | | | | | | | |

  Рис. 1.4.2. Динаміка обсягу реалізації, валового доходу і прибутку відреалізації по ТД «Центролит» за 1997 р.

  2. організація і методологія обліку реалізації товарів і валових доходів напідприємствах та шляхи їх вдосконалення.


  2.1 ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ.

  Оптова реалізація товарів - це відпустку товарів зі складу оптовихпідприємств торговельним підприємствам, підприємствам громадського харчування длябезпосереднього продажу населенню,промисловим підприємствам для переробки, іншим оптовим підприємствам дляперепродажу.

  Відпуск товарів зі складів підприємств про

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status