ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Організація інформаційних систем обліку і аудиту
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Міжрегіональна Академія управління персоналом

  Закарпатський інститут ім.Августіна Волошина

  Факультет бізнесу та зовнішньо-економічної діяльності

  Кафедра економіки та управління бізнесом

  Габор Кристина Іванівна

  Контрольна робота

  З дисципліни:

  Організація інформаційних систем обліку, контролю і аудиту

  Шифр групи: 11-2000 (С6ОА) (2.0з)

  Спеціальність: облік і аудит

  № залікової книжки: Фз-00437

  ст.викладач

  Калинич Н.В.

  ___________________

  Ужгород-2002

  З М І С Т

  1. Виникнення і розвиток інформаційних технологій ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3


  2. Основні напрямки автоматизації інформаційно-управлінської діяльності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5


  3. Інформаційні можливості прикладних комплексів ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9

  Використана література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12 < p> 1. Виникнення і розвиток інформаційних технологій

  Розвиток інформаційної технології може бути представлено у виглядісукупності етапів, кожний з яких характеризується визначеними параметрами.

  Початковий етап (1950-1960 рр..) характерний тим, що в основі засобіввзаємодії людини і ЕОМ лежали мови, в яких програмування велося в термінахтого, як необхідно досягти мети обробки інформації. На цьому і напослідуючих етапах (до появи інтелектуальних мов високого рівня) ЕОМ булидосяжні тільки професіоналам-програмістам. У ці роки почалось створення мовалгорітмічного типу. Однак у більшості випадків програмування здійснювалосьбезпосередньо з використанням командних мов ЕОМ. При цьому взаємодіяпрограмістів з ЕОМ здійснювалось в діалоговому монопольному режимі.

  Другий етап розвитку інформаційної технології (1960-1970 рр.).характеризувався створенням операційних систем, які дозволяють вестиобробку декількох завдань, що формуюються різними користувачами. Основнамета при цьому полягала в забезпеченні найбільшої завантаженості машиннихресурсів. Тут також використовувались Алгоритмічні мови, орієнтовані на тучи іншу предметну область.

  Третій етап характерний якісною зміною критерію ефективностіавтоматизованої обробки даних. Якщо на перших етапах в якості такогокритерію виступали машинні ресурси (внаслідок обмеженої областівикористання ЕОМ), то в послідуючих основними стали людські ресурси, щоздійснюють розробку і супровід програмного забезпечення. Областьвикористання обчислювальної техніки до того часу була вже достатньо обширнаі включала в себе ряд складних задач і проблем. Крім того, почалирозроблюватісь і впроваджуватись в практику не тільки великі, але й більшдешеві міні-ЕОМ, що дозволило в основному вирішити проблему необхідностіобчислювальних ресурсів. З метою більш швидкого розроблення програмногозабезпечення на цьому етапі використовувася інтерактивний режим взаємодіїдекількох користувачів з ЕОМ, підтримуваний інтерактивними операційнимисистемами. Але ці технологічні рішення, які в цілому підняли рівеньтехнологіх розробки програмного забезпечення, не дозволили вирішитипроблему людських ресурсів. Розрив між об'ємами автоматизації і загальноюкількістю програмістів продовжував рости.

  Четвертий етап ознаменував новий якісний стрибок і технології розробкипрограмного забезпечення, що відкрив можливість вирішення вказаноїпроблеми. Його суть зводиться до того, що центр тяжіння технологічнихрішень переноситься на створення засобів, що забезпечували б взаємодіюкористувачів з ЕОМ на етапах створення програмного продукту. Ключовимланцюгом нової інформаціної технології стає представлення і обробка знань.
  Свій розвиток отримують мови представлення знань, які дозволяютькористувачам безпосередньо вносити свої знання в ЕОМ і в подальшомувикористовувати їх при вірішеннї конкретних завдань. Індустрія знань сталашвидко впроваджуватись у різні області створення прикладних інформаційнихсистем: в теперішній час створюються інтелектуальні пакети прикладнихпрограм, бази даних, експертні системи. Цей етап характеризується такожстворенням і використанням персональних комп'ютерів. Створюються технічніпередумови для застосування ПЕОМ в широкому масштабі безпосередньоспоживачами інформації - користувачами.

  У системах, заснованих на концепції банка даних, реалізуються функціїдедуктивного виводу - від узагальнених знань, представлених в базі знань,здійснюється перехід до конкретних знань, які формуються при вірішеннізаданої практичної задачі.

  В теперішній час отримує свій розвиток й інший напрямок використанняконцепції банку знань - автоматичний синтез знань. Проблема синтезу знань,чи індуктівного виводу, безсумнівно, більш складна і більш глобальна, ніжаналіз наявних знань (що відбувається в експертних системах). По суті, мовайде тут про надання ЕОМ елементів творчого мислення, характерного длялюдини. Її часткове вирішення полягає у створенні механізмів знань в рамкахокремих проблемно-орієнтованих областей, в яких можливий синтез на основідеякого набору правил, що характерізуюються повнотою відносно можливихситуацій створення знань.

  Можливості нової інформаційної технології "проникають" в усі сфериінформаційної індустрії. Зарах широко використовуються мережі ЕОМ, щоінтегруюють розподілені бази знань. Їх створення дозволяє забезпечитидоступ до необхідної інформації в любій точкі Землі і вирішити усіпроблеми, починаючи від створення відповідних технічних засобів, якізабезпечували б передачу і обробку інформації, і закінчуючи мовнимизасобами взаємодії людини та ЕОМ.

  2. Основні напрямки автоматизації інформаційно-управлінської діяльності

  У зв'язку з великою різноманітністю існуючих форм і методів управління векономіці (наявністю різнотипних підпрімств, трестів, відомств, міністерстві т.д.) велике значення набувають питання уніфікації алгоритмів дляекономічних автоматизованих систем управління. Вирішення цієї проблемиздійснюється проведенням роботи в слідуючих трьох напрямках:

  - побудовою математичного забезпечення різних економічних автоматизованих систем управління з уніфікованих блоків;

  - виокремлення більш або менш однотипних економічних об'єктів < p> (підприємств, галузей, відомств) і розробкою для них уніфікованих систем математичного забезпеченя;

  - перебудовою існуючих систем управління економічними об'єктами в напрямку типізації інформацініх процесів і їх організаційних структур з метою використання в них типових алгоритмів .

  Роботи по вказаним трьом напрямкам уніфікації математичного забезпеченняповинні проводитися комплексно; це значить, що при розробці конкретнихавтоматизованих систем управління повинні враховуватися можливості якприведення їх до якого-небудь визначеного типу, так і побудови цих систем зуніфікованих блоків.

  Типовий склад завдань з точки зору їх економічного змісту може бутирозбитий на слідуючи класи:

  1) Обробка звітності. Тут головна увага повинна звертатися на запис та контроль вихідних даних, формування вихідних документів, організацію раціонального сортування. Для вирішення завдань цього класу широке застосування знаходять універсальні таблично-орієнтовані засоби.

  2) Розрахунки потреби в матеріалах по планам виробництва виробів і нормам витрат матеріалів. Зміст цих завдань зводиться до сортування однотипних матеріалів і виробів і вирахуванню сум парних добутків.

  Основна увага повинна звертатися на раціональну організацію нормативного господарства, яка забезпечувала би повне і своючасне отримання нормативів від підприємств. При машінній реалізації цих завдань важливим є забезпечення швидкого пошуку і простоти коригування необхідних норм. Для цих цілей ефективно використовуються методи асоціативного програмування.

  3) Задачі оптимального перспективного планування і розвитку та розміщення виробництва, які зводяться в основному до побудови різного виду балансів виробництва і розподілу продукції (галузевих, міжгалузевих, регіональних і т. д.). З точки зору програмування особливост цих завдань є оперування з матрицями більшої розмірності і застосування стандартних методів і програм вирішення задач лінійного програмування

  (симплекс-методу та ін .).

  4) Задачі оптимального поточного планування виробництва і розподілу завдань між виробничими одиницями (міністерствами, заводами, цехами, цчасткамі і т.д.). Вони вирішуються в основному методами лінійного програмування.

  5) Збір та обробка оперативної інформації, яка поступає по каналам зв'язку безпосередньо в ЕОМ в реальному масштабі часу одночасно від багатьох віддалених абонентів. Особливістю даного класу завдань є необхідність контролю передачі повідомлень і забезпечення оперативного двостороннього обміну інформацією.

  6) Задачі управління запасами, що включають оперативний контроль рівнів, оптимальний розподіл між споживачами і оптимальне планування замовлень на поповнення запасів. При вирішенні цих задач використовуються методи лінійного програмування і теорії масового обслуговування.

  7) Інформаційно-логічні документальні і фактографічні (довідкові) задачі.

  Для них характерно накопичення в пам'яті машини великих масивів довідкової інформації про обладання, кадри, площі, випущені вироби, використовуваних матеріалах та напівфабрікатах і т.д. Програмна реалізація цих задач заснована на застосуванні так званих інформаційно-характеристично таблиць, асоціативних вузлових структур та інших прийомів.

  8) Задачі моделювання процесів виробництва і матеріально-технічного постачання (детерміністічного статистичного). Характерним є використання спеціальних прийомів і засобів для отримання випадкових чисел, застосування типових процедур для сінхронізації модельованіх подій, побудови ланцюгових списків для управління черговістю подій. Ці особливості вимагають наявності спеціальних засобів моделювання економічних систем.

  9) Задачі галузевого планування і управління процесами створення складних виробів. Тут характерним моментом є застосування методів оптимізації мережевих графіків з урахуванням часу і вартості розробок і виробництва продукції. Створюються типові комплекси алгоритмів і програм для розрахунку і оновлення мережевих графіків і забезпечення взаємодії ЕОМ та людей в процесі аналізу мережевих графіків і прийняття рішень.

  До типових задач з точку зору їх машинної реалізації відносяться: o обробка масивів записів; o накопичення і пошук даних в ієрархічних класифікаційних системах; o бібліографічний пошук; o фактографічній пошук.

  3. Інформаційні можливості прикладних комплексів

  Як приклад прикладного комплексу можна привести Microsoft Office 95.

  Об'єднавши свої кращі програми в єдиний прикладний комплекс, компанія
  Microsoft створила універсальний засіб для вирішення задач обробки даних,оптимізації і планування, що виникають у усучасному бізнесі - Microsoft
  Office 95. В усіх додатках цієї системи використовуються стандартнікоманди, вікна діалогу, основні операції. Тому, навчившись працювати зодним додатком, можна швидко освоїти інші. Додатки проектували длясумісної роботи, що дозволяє об'єднати в одній ефективній презентації текстз Word, діаграму з Excel та інформацію з Access. У додатках Microsofr
  Office підтримуються різноматіні файлові формати, схожі засоби форматуваннята макромові, а також передбачена повна підтримка електронної пошти; йогоможна пристосувати до будь-якого звичного стилю роботи.

  До складу Професійного випуску Microsoft Office входять слідуючіприкладні програми:
  . Microsoft Word для Windows 95, версія 7 - універсальний редактор текстів і засіб підготовки оригінал-макетів;
  . Microsoft Excel для Windows 95, версія 7 - електронна таблиця з потужними засобами аналізу даних і побудови діаграм, а також аналітичними функціями;
  . Microsoft Access для Windows 95, версія 7 - реляційна таблиця управління базами даних з можливостями побудови запитів, звітів та управління списками для поштових розсилок;
  . Microsoft Power-Point для Windows 95, версія 7 - програма презентаційної графіки для створення слайдів, настінних проекцій та мультимедіа-презентацій;
  . Microsoft Schedule для Windows 95, версія 7 - програма-планувальник для підвищення особистої продуктивності, планування зборів і розподілу ресурсів.

  Microsoft Word справляється зі створенням складних звітів, бюлетнів вдекілька стовбчіків і оригінал-макетів однаково легко, як з простимидокладними записками, листами і запрошеннями. Він дозволяє всьогодекількома простими командами і натисканням миші з'днаті на одній сторінцітекст, діаграми, ілюстрації та таблиці; його засоби перевірки орфографії
  (російської мови), граматики, а також застосування словника-тезаурусапокращують стиль викладення. У Word включена підтримка більш ніж 30файлових форматів різних текстових редакторів. Це означає, що можна взятидокумент, підготовлений в іншому текстовому редакторі (наприклад,
  WordPerfect), і продовжити роботу з ним в Word. Багато користувачів такожзастосовують Word для створення і ведення списків поштової розсилки і дляскладення листів електронної пошти.

  Microsoft Excel - універсальна електронна таблиця, розроблена для веденняобліку, планування податків, бухгалтерії, побудови діаграм і фінансовогоаналізу. Це ідеальний додаток для тих випадків, коли бізнес вимагаєвідслідковування фактів та цифр. Документ Excel, який ще має назву листа,складається з організованих в стовбчик та рядки комірок. Комірки містятьрізні значення, які можна додавати, форматувати чи сортувати простимнатисканням мишки. Серед типових листів, створюваних Excel, - бухгалтерськікниги, звіти про витрати, підсумкові звіти про продаж. За його допомогоюздійснюється консолідація даних і опрацьовуються сценарії "що - якщо".
  Excel також дозволяє будувати на основі даних листа діаграми самих різнихвидів та розмірів.

  Microsoft Access - система управління реляційнімі базами даних, створенадля зберігання і обробки великих об'ємів ділової інформації. База даних
  Access може містити любу інформацію - від відомостей складського іподаткового обліку, списку клієнтів і ділових контактів до інформації прокомпакт-диски з музикальної колекції. Спеціальні засоби, що входять у склад
  Access, дозволяють вводити дані, здійснювати пошук записів в базі даних,створювати зведені звіти, будувати діаграми і друкувати наклейки длярозіслання по пошті. Access сумісний з більшістю популярних форматів бзданих - таких, наприклад, як Paradox, DBASE, Oracle та SQL Server.

  Microsoft PowerPoint - програма презентаційної графіки, розроблена длястворенню слайдів, прозорих плівок для проекторів, заміток доповідача іматеріалів для видачі слухачам. Вона дозволяє будувати презентацію наоснові набору раніше визначених форматів або ж задавати свій власний змістза допомогою своїх презентаційних засобів і даних з Word, Excel чи Access.
  Серед типових застосувань PowerPoint - презентації під час продажу, слайдидля зборів, технічні огляди і мультимедіа-демонстрації. PowerPoint такожпідтримує роботу зі звуком та анімацією, тому дозволяють створюватиефективні презентації, які можуть демонструватися в автономному режимі підуправлінням Windows. Крім того, файли PowerPoint можуть бути легкоперетворені у слайди чи кольорові плівки, так що необхідного результатувдається добитися при мінімумі зусиль.

  Microsoft Schedule + - засіб для особистого планування часу і складенняоб'днання розкладів роботи, які зпроектовано для використання на окремихкомп'ютерах чи на комп'ютерах локальної мережі офісу. У його склад входятьпланувальники розкладів на день, на тиждень ф на місяць; база даних діловихконтактів, в якій можна ввести списки імен, адрес та телефонів; списокзадач з можливістю призначення приорітетів та управління асом; засобипланування в рамках робочої групи, включаючи планувальніків ресурсів ізборів. Schedule + дозволяє користувачас мережі сумісно використовуватирозклади, планувати збори і замовлюваті приміщення для їх проведення всьогодекількома натисканням миші. До складу пакету входить популярна програмапідвищення продуктивності праці, яка видає корисні поради та інформацію дляприйняття рішень.

  Обмін даними між різними додатками Microsofr Office виконує трьомаосновними способами:

  - статичним копіюванням (переміщенням даних);

  - пов'язування даних;

  - впровадженням даних.

  Список використаної літератури:

  1. Кондрашова С.С. Інформаційні технології в управлінні: Навч.посібник .-

  К.: МАУП, 1998. - 136 с. - Рос.
  2.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status