ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Особливості формування звітності про прибутки і збитки в умовах ринкових відносин у Росії
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Міністерство освіти і

  ПРОФЕСІЙНОГО ОСВІТИ

  РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  Уральський гуманітарний інститут

  Економічний факультет

  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

  ЗВІТНОСТІ про прибутки і збитки

  В УМОВАХ РИНКОВИХ

  ВІДНОСИН В РОСІЇ

  Курсова робота з фінансової звітності

  Халявин Ю.С.

  здавалася 23.01.2002

  Оцінка: відмінно

  Єкатеринбург, 2002

  ЗМІСТ

  Введення.

  1. Основи формування звітності про прибутки і збитки в умовах ринкових відносин.

  1. Нормативні документи що регулюють бухгалтерську звітність про прибутки і збитки.
  2. Поняття звітності про прибутки і збитки. Класифікація статей і показників звітності про прибутки і збитки.
  3. Звітність про прибутки і збитки за новим планом рахунків.


  2. Організація формування показників звітності про прибутки і збитки.

  1. Формування показників звітності про доходи по звичайних видах діяльності.

  1. Доходи від звичайних видів діяльності.

  2. Визнання доходів.

  3. Розкриття інформації в бухгалтерській звітності.

  2.2. Формування показників звітності про витрати по звичайних видах діяльності.
  2.2.1. Витрати по звичайних видах діяльності.
  2.2.2. Визнання витрат
  2.2.3. Розкриття інформації в бухгалтерській звітності.

  Висновок.

  Список літератури.

  Додаток.

  ВСТУП

  Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищенняефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг наоснові впровадження досягнень науково - технічного прогресу, ефективнихформ господарювання і управління виробництвом, активізаціїпідприємництва і мобілізації невикористаних резервів. Важлива роль уреалізації цього завдання приділяється аналізу господарської діяльностіпідприємства. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвиткупідприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюєтьсяконтроль за їх виконанням виявляються резерви підвищення ефективностівиробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, йогопідрозділів і працівників.

  У зв'язку з переходом до ринкових відносин незмірно зростаєкількість користувачів бухгалтерської інформації (фінансової звітності).
  Якщо вона раніше, при нашої "відкритості", призначалася досить вузькомуколу осіб (вищестоящій організації, фінансовому органу, установі, банку ітериторіальному органу статистики), то в ринковій економіці їїкористувачами стають практично всі учасники ринкових відносин:особи, які безпосередньо пов'язані з підприємництвом (бізнесом), тобтоменеджери і всі інші працівники управління, включаючи, природно,бухгалтерів, яких у західній практиці називають бухгалтерами - аудиторамиі бухгалтерами - аналітиками; особи, які безпосередньо не працюють напідприємствах (фірмах), але мають прямий фінансовий інтерес - акціонери,інвестори, різні кредитори, покупці і продавці продукції (послуг) ітак далі; третю групу представляють користувачі, що мають непрямий фінансовийінтерес - різні фінансові інститути (біржі, асоціації і томуподібне), податкові служби, органи статистики, профспілки та інші. Такаситуація, розвиток ринкових відносин, значне залучення кредиторіві інвесторів підвищує відповідальність керівництва підприємств у керуваннікапіталом і фінансовим станом шляхом прийняття обгрунтованихуправлінських рішень по забезпеченню фінансової стійкості,маневреності капіталу й ефективності його використання. Ефективністьуправління господарською діяльністю виміряється системою показників,знаходяться у взаємозв'язку і взаємозалежності. Вимірювання показників,факторів їхньої зміни і виявлення результатів підвищення ефективностіфінансово - господарської діяльності є першочерговими завданнями їїаналізу.

  Неодмінною умовою повного якісного аналізу фінансово --господарської діяльності підприємства є вміння читати фінансовузвітність, і, зокрема, основну її форму - бухгалтерський баланс ідодатки до нього.

  Одним з найбільш значимих є форма № 2 «Звіт про прибутки ізбитки ».

  Прибуток є критерієм ефективності діяльності підприємства іосновним внутрішнім джерелом формування його фінансових результатів.

  Платежі підприємств з прибутку, до бюджету є формою мобілізаціїв централізований фонд держави частини чистого доходу, створеного напідприємстві. Ця форма постійно змінюється, що пояснюється становленням ірозвитком податкової системи Росії.

  Прибуток (або збиток) є кінцевим фінансовим результатомдіяльності підприємства, якій відбивається на рахунку 99 «Прибутки тазбитки ». Із цього прибутку підприємства сплачують різні податки: податок намайно, місцеві податки і т.д., таким чином, прибуток єджерелом безлічі податків.

  У курсовій роботі дана характеристика прибутків і збитків, якосновного джерела узагальнення інформації про формування кінцевогофінансового результату діяльності організації в звітному році.

  Кінцевий фінансовий результат (чистий прибуток або чистий збиток)складається з фінансового результату від звичайних видів діяльності, а такожінших доходів і витрат, включаючи надзвичайні.

  На рахунку 99 «Прибутки та збитки» протягом звітного року відображаються:
  -прибуток або збиток від звичайних видів діяльності - у кореспонденції зрахунком 90 «Продаж»;
  -сальдо інших доходів і витрат за звітний місяць - в кореспонденції зрахунком 91 «Інші доходи і витрати»;
  -втрати, витрати і доходи у зв'язку з надзвичайними обставинамигосподарської діяльності (стихійне дію, пожежа, аварія,націоналізація тощо) - кореспонденції з рахунками обліку матеріальнихцінностей, розрахунків з персоналом з оплати праці, грошових коштів тощо;
  -нараховані платежі податку на прибуток і платежі по перерахунку з цьогоподатку з фактичного прибутку, а також суми належних податковихсанкцій - в кореспонденції з рахунком 68 «Розрахунки з податків та зборів».

  Після закінчення звітного року при складанні річної бухгалтерськоїзвітності рахунок 99 «Прибутки та збитки» закривається. При цьому заключнійзаписом грудня сума чистого прибутку (збитку) звітного року списується зрахунку 99 «Прибутки та збитки» у кредит (дебет) рахунку 84 «Нерозподіленийприбуток (непокритий збиток )».

  Побудова аналітичного обліку по рахунку 99 «Прибутки та збитки» маєзабезпечувати формування даних, необхідних для складання звіту проприбутки і збитки.

  Звіт про прибутки і збитки повинен характеризувати фінансовірезультати діяльності організації за звітний період.

  У звіті про прибутки збитки доходи і витрати мають бути показані зпідрозділом на звичайні і надзвичайні.

  Звіт про прибутки і збитки повинен містити наступні числовіпоказники (з урахуванням викладеного в пунктах 6 і 11 цього Положення):

  1. Основи формування звітності про прибутки і збитки в умовах ринкових відносин.

  Важливою складовою частиною бухгалтерської звітність є звіт проприбутки і збитки, або звіт про фінансові результати діяльностіорганізації. У цьому звіті розкривається інформація про формування доходів івитрат організації за звітний період.

  Фінансова концепція цього звіту припускає, що розкриттю повинніпідлягати ті вигоди, які отримує кожна зацікавлена особа:
  - Власник - чистий прибуток;
  - Ділові партнери - відсотки, орендну плату, торговий дисконт і т.п.;
  - Урядові органи - податкові та неподаткові перерахування до бюджетуі позабюджетні фонди:
  - Персонал - оплату праці та інші винагороди працівникам.

  Таким чином, можна розглядати спільно показникифінансування організації і дані про витягнутих вигоди відповіднихгруп зацікавлених осіб. Аналогічний характер розкриття даних про доходиорганізації у зв'язку з веденням операційної, інвестиційної та фінансовоїдіяльності дозволяє розкрити природу одержуваних вигод власниками ііншими зацікавленими осіб.

  Відповідно до концепції фінансового капіталу при формуваннібухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки, а також додатків дотаких форм звіту при спілкуванні даних бухгалтерського обліку основнийувага приділяється розкриття інформації, яка впливає або може вплинутина прийняття ділових та організаційних рішень, що забезпечують економічнівигоди зацікавлених осіб.

  1. Нормативні документи що регулюють бухгалтерську звітність про прибутки і збитки.

  Основними документами регулюючими бухгалтерську звітність про прибуткита збитки є:

  1. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» ПБУ 4/99 виділяє і вимагає роздільно розкривати як мінімум виручку від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, відсотки до одержання; доходи від участі в інших організаціях, інші операційні доходи, позареалізаційні доходи і надзвичайні доходи.

  2. Порядок надання даних у звіті про прибутки і збитки залежить від визнання організацією доходів виходячи з вимог Положення по бухгалтерському обліку «Доходи організації» ПБУ 9/99, затвердженого

  Наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 6 травня 1999 р.

  № 32н (зареєстровано в Міністерстві юстиції Російської Федерації

  31 травня 1999, реєстраційний номер 1791), характеру своєї діяльності, види доходів, розміру та умов їх отримання доходами від звичайних видів діяльності або іншими надходженнями

  (операційними, позареалізаційними або надзвичайними).

  3. При визначенні собівартості проданих продукції, робіт, послуг слід керуватися вимогами Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99, затвердженого Наказом

  Міністерства фінансів Російської Федерації від 6 травня 1999 р. № 33н

  (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня

  1999 р., реєстраційний номер 1790), галузевими інструкціями з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). < p>
  2. Поняття звітності про прибутки і збитки. Класифікація статей і показників звітності про прибутки і збитки.

  1.В звіті про прибутки і збитки дані про доходи, витрати і фінансовірезультати представляються у сумі наростаючим підсумком з початку року дозвітної дати.

  2.При відображення в звіті про прибутки і збитки видів доходів, коженз яких окремо становить п'ять і більше відсотків від загальної сумидоходів організації за звітний період, в ньому показується відповіднакожному виду частину витрат.

  3.Графа 4 звіту заповнюється на основі даних графи 3 звіту запопередній рік. Якщо дані за аналогічний період попереднього рокунепорівнянні з даними за звітний період, то перші з названих данихпідлягають коригуванню виходячи з облікової політики, законодавчих та іншихнормативних актів. Виправні записи в бухгалтерському обліку при цьому нездійснюються.

  4.По статті "Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт,послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічнихобов'язкових платежів) », показується виручка від продажу продукції татоварів, надходження, пов'язані з виконанням робіт і наданням послуг,здійсненням господарських операцій (надходження, пов'язані з окремимифакторами господарської діяльності), які є доходами від звичайних видівдіяльності, визнані організацією в бухгалтерському обліку відповіднодо умов, визначених для її визнання в Положенні по бухгалтерськомуобліку «Доходи організації» ПБУ 9/99, і в сумі, обчисленої в грошовомувиразі відповідно до правил зазначеного Положення, включаючи умовидоговорів з продажу товарів, продукції, виконання робіт та надання послуг
  (з урахуванням знижок (накидок), сумових різниць, змін умов договору,розрахунків негрошовими засобами і т.п.).

  До обов'язкових платежах, які відповідно до встановленого,порядком не визнаються організацією доходами, зокрема, відносяться сумиподатку на реалізацію пально-мастильних матеріалів, експортні мита.

  Доходи, визнані в бухгалтерському обліку як доходи від звичайних видівдіяльності у разі їх суттєвості або без знання про якізацікавленими користувачами неможлива оцінка фінансових результатівдіяльності організації, підлягають відображенню відокремлено у вигляді розшифровкидо статті "Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (замінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язковихплатежів) »або в додатку до звіту про фінансові результати (у разі йогорозробки і прийняття організацією самостійно).

  5.По статті «Собівартість проданих товарів, продукції, робіт,послуг "відображаються враховані витрати на виробництво продукції, робіт, послугв частці, що відноситься до проданих у звітному періоді продукції, робіт,послуг.

  Організації, що здійснюють торговельну діяльність, відображають по данійстатті покупну вартість товарів, виручку від продажу яких відображена вданому звітному періоді.

  Організація, що є професійними учасниками ринку ціннихпаперів, відображають по даній статті покупну (облікову) вартість цінних паперів,виручка від продажу яких відображена в даному звітному періоді.

  Якщо організація використовується для обліку витрат на виробництво рахунок
  37 «Випуск продукції (робіт, послуг)», сума перевищення фактичноївиробничої собівартості випущеної з виробництва продукції,зданих робіт та наданих послуг над нормативної (планової) їхсобівартістю включається до статті «Собівартість проданих товарів,продукції, робіт, послуг ». У випадку, коли фактична виробничасобівартість нижче нормативної (планової) собівартості, сума даноговідхилення зменшує дані по зазначеній статті.

  При визначенні собівартості проданих продукції, робіт, послугслід керуватися вимогами Положення з бухгалтерського обліку
  «Витрати організації» ПБУ 10/99, затвердженого Наказом Міністерствафінансів Російської Федерації від 06 травня 1999 р. № 33н (зареєстровано в
  Міністерстві юстиції України 31 травня 1999, реєстраційнийномер 1790), галузевими інструкціями з питань планування, обліку ікалькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).

  У разі визнання організацією відповідно до встановленогопорядком управлінських витрат повністю в собівартості проданихтоварів, продукції, робіт, послуг як витрати по звичайних видахдіяльності за даною статтею відображаються витрати на виробництво проданихпродукції, робіт, послуг без обліку загальновиробничих витрат.
  Загальновиробничі витрати при цьому відображаються за статтею «Управлінськівитрати ».

  6.Затрати, пов'язані зі збутом продукції, а також витрати обігув дані статті «Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг»не включаються, а відображаються за статтею «Комерційні витрати» звіту проприбутки і збитки.

  У разі визнання організацією відповідно до встановленогопорядком комерційних витрат повністю в собівартості проданих узвітному періоді товарів, продукції, робіт, послуг в якості витрат позвичайних видах діяльності витрати організації по збуту продукції, витратиобігу (у організації, які здійснюють торговельну діяльність, що надаютьпослуги громадського харчування) відображаються за статтею «Комерційні витрати».

  7.Організаціей - професійним учасником ринку цінних паперів застатті «Управлінські витрати" відображається сума витрат по їїдіяльності.

  8.Данние статті «Валовий прибуток» розділу «Доходи і витрати позвичайних видах діяльності »звіту про прибутки і збитки визначаються якрізниця між даними статті «Виручка (нетто) від продажу товарів,продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість,акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) »та даними статті
  «Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг».

  9.Некоммерческіе організації, які одержують доходи відпідприємницької діяльності, відображають виручку від продажу,собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг і фінансовийрезультат від продажу згідно з порядком, викладеним у пунктах 1-8.

  10.В розділах «Операційні доходи і витрати» і «Позареалізаційнідоходи і витрати "відображаються доходи і витрати, визнані організацією вбухглтерском обліку як інші відповідно до умов, визначенихдля їх визнання в Положенні по бухгалтерському обліку «Доходи організації»
  ПБУ 9/99 і Положенні по бухгалтерському обліку «Витрати організації» ПБУ
  10/99, і в сумі відповідно до вимог зазначених положень.

  11.По статті «Відсотки до отримання" розділу "Операційні доходи івитрати "відображаються операційні доходи в сумі належних ввідповідно до договорів відсотків по облігаціях, депозитах, подержавних цінних паперів і т.п., за надання в користуваннягрошових коштів організації, за використання кредитної організацієюгрошових коштів, що знаходяться на рахунку організації в цій кредитноїорганізації.

  Організація доходи, пов'язані з участю в статутних капіталах іншихорганізацій і що підлягають отриманню по терміну відповідно до установчихдокументами, відображає у складі інших доходів в частині операційних постатті «Доходи від участі в інших організаціях» зазначеного розділу.

  12.По статті «Відсотки до сплати" розділу "Операційні доходи івитрати "відображаються операційні витрати в сумі належних ввідповідно до договорів до сплати відсотків за облігаціями, акціями, заорганізації надання в користування коштів (кредитів,позик).

  13.Остальние доходи і витрати, що відносяться відповідно довстановленим порядком до операційних доходів і витрат, відображаються застаттями «Інші операційні доходи» або «Інші операційні витрати»розділу. При цьому за статтею "Інші операційні витрати" відображаютьсявитрати, пов'язані з отриманням операційних доходів, відображених за статтями
  «Відсотки до отримання», «Доходи від участі в інших організаціях». У разіякщо розмір зазначених витрат є з оцінки організації істотним,вони можуть відображатися розгорнуто по відношенню до статей «Відсотки доотриманню »або« Доходи від участі в інших організаціях ». Організацієюповинні бути дані відповідні пояснення з цього питання.

  Зокрема, за статтею «Інші операційні доходи" відображаєтьсяприбуток, отриманий (підлягає отриманню) організацією в результатіспільну діяльність (за договором простого товариства). При цьомурезультат (прибуток або збиток) від передачі майна в рахунок внесків подоговору простого товариства, виявлений на рахунках бухгалтерського облікуоперацій з передачі цього майна (з урахуванням витрат на передачумайна, залишкової вартості переданого об'єкта у випадку йогоамортизації), відображається у складі інших операційних доходів абовитрат. За статтею «Інші операційні доходи" відображається також сумавинагороди за передане в спільне володіння та (або) користування майноабо повернення майна при його розділі понад величину вкладу (у частинігрошових коштів).

  При вибутті основних засобів та інших активів, відмінних від грошовихзасобів (крім іноземної валюти), продукції, товарів, в результаті їхпродажу витрати, пов'язані з продажем основних засобів та інших активів,відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції,товарів, відображаються за статтею "Інші операційні витрати». З цієї жстатті відображається залишкова вартість проданих об'єктів основних засобівта інших амортизируемим активів.

  При цьому за статтею "Інші операційні доходи» підлягає відображеннюсума доходу, визначена до отримання відповідно до умов договорупродажу основних засобів та інших активів (з урахуванням сумових різниць та ін.)

  14.В разі якщо операційні витрати і пов'язані з ними доходи,що виникли в результаті одного і того ж або аналогічного характеру по фактугосподарської діяльності, не є суттєвими для характеристикифінансового становища організації або правила бухгалтерського обліку незабороняють це, вони не з'являються розгорнуто по відношенню доіснуючим доходам.

  15.При вибутті об'єктів основних засобів та інших активів черезнеможливості використання через непридатність до подальшої експлуатації,морального зносу і іншого списання (наприклад, передача за договоромдарування, втрата майна внаслідок надзвичайних ситуацій), колиє певним неотримання доходів або надходження активів урезультаті цих операцій, збиток від вибуття і іншого списання майна,виявлений на рахунках бухгалтерського обліку, підлягають відображенню як іншіпозареалізаційні витрати або надзвичайні витрати (при вибутті майна ввнаслідок надзвичайних ситуацій).

  16.По статті «Інші операційні витрати» також відображаються витрати,пов'язані з оплатою послуг, надаваних кредитними організаціями, витратиорганізації з утримання законсервованих виробничих потужностей іоб'єктів, мобілізаційних потужностей, витрати, пов'язані з анулюваннямвиробничих замовлень (договорів), припиненням виробництва, що не давпродукції, витрати, пов'язані з обслуговуванням цінних паперів (оплатаконсультаційних та посередницьких послуг, депозитарних послуг і т.п.), якщовони не відображені розгорнуто до доходів по цих цінних паперів. Крім того, вскладі інших операційних витрат відображаються суми належних досплаті окремих видів податків і зборів за рахунок фінансових результатів увідповідно до встановленого законодавством Російської Федераціїпорядком.

  17.По статті «Позареалізаційні доходи» у звіті про прибутки та збиткивідображаються штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів, заяким отримано рішення суду про їх стягнення; надходження до відшкодуваннязаподіяних збитків організації; прибуток минулих років, виявлена у звітномуроці; суми кредиторської і депонентської заборгованості, по яких минувтермін позовної давності; курсові різниці, що виникають при переоцінціустановленому порядку майна і зобов'язань, виражених в іноземнійвалюті; сума дооцінки активу (за винятком позаоборотних) в дозволенихвипадках; прийняття до обліку майна, що опинився в надлишку за результатамиінвентаризації, і т.п.

  За статтею «Позареалізаційні витрати» у звіті про прибутки та збиткиза звітний період відображається визначається у встановленому порядку сумадоходу, пов'язана з отриманням починаючи з 1 січня 2000 безоплатноактивів (основних засобів, нематеріальних активів, сировини і матеріалів,цінних паперів, грошових коштів тощо), у тому числі за договорами дарування.

  18.По статті «Позареалізаційні витрати» у звіті про прибутки ізбитки відображаються штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів,які визнані організацією-боржником; відшкодування завданихорганізацією збитків; збитки минулих років, виявлені у звітному році; сумидебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, іншихборгів, не реальних для стягнення; курсові різниці, що виникають припереоцінки в установленому порядку майна і зобов'язань, виражених віноземній валюті; сума уцінки активу (за винятком позаоборотних) вдозволених випадках (виробничих запасів, готової продукції і товарівв кінці звітного року), збитки від списання раніше присуджених боргів порозкраданням, за якими виконавчі документи повернуті судом у зв'язку знеспроможністю відповідача; збитки від розкрадань матеріальних та іншихцінностей, винуватці яких за рішеннями суду не встановлені; судовівитрати і т.п.

  19.Суммовие різниці, що виникають у зв'язку з погашенням заборгованостейза отриманими кредитами, отриманими (виданим) позиками, відображаються у складіпозареалізаційних доходів або витрат.

  У разі якщо позареалізаційні витрати та пов'язані з ними доходи,що виникли в результаті одного і того ж або аналогічного характеру по фактугосподарської діяльності, не є суттєвими для характеристикифінансового становища організації або правила бухгалтерського обліку незабороняють це, вони не з'являються розгорнуто по відношенню довідповідним доходам.

  20.По статті «Податок на прибуток і інші аналогічні обов'язковіплатежі "відображається сума податку на прибуток (доход).

  При складанні податкових розрахунків організація повинна призвестипоказники бухгалтерської звітності у відповідність до вимогподаткового законодавства. Отже, в залежності від того, яквідображені в бухгалтерському обліку ті чи інші операції, вони повинні бутивідповідним чином скориговані для правильного визначенняоподатковуваного прибутку звітного періоду. Вказана коректуваннявідображається в довідці про порядок визначеннях даних, що відображаються по рядку 1
  «Розрахунку (податкової декларації) податку від фактичного прибутку».

  Основними документами, на підставі яких формується виручка ісобівартість продукції (робіт, послуг), для цілей оподаткування, є
  Закон Російської Федерації від 27.12.1991 року № 2116-1 «Про податок на прибутокпідприємства і організацій », Інструкція МНС Росії від 15.06.2000 р. № 62« Пропорядок обчислення і сплати до бюджету податку на прибуток підприємств іорганізацій »та Положення про склад витрат по виробництву і реалізаціїпродукції (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт,послуг), і про порядок формування фінансових результатів, що враховуються приоподаткування прибутку, затверджене постановою Уряду
  Російської Федерації від 05.08.1992 р. № 552.

  При цьому слід мати на увазі, що знову введені рядки в Довідкуне встановлюють жодних нових податкових зобов'язань дляплатників податків, не вводять нових об'єктів оподаткування, апризначені для коригування показників бухгалтерської звітності,складеною відповідно до вимог Положень по бухгалтерськомуобліку, що вступили в силу з звітності 2000 року. Коректування в Довідцівиробляються без відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку.

  21.Результат від звичайної діяльності організації визначається виходячиз даних, відображених по розділах I-Ш звіту про прибутки і збитки, івідображається по статті «Прибуток (збиток) від звичайної діяльності».

  Чистий прибуток організації за звітний період або збиток формуєтьсявиходячи з прибутку або збитку від звичайної діяльності з урахуванням впливу нарезультат наслідків надзвичайних обставин господарської діяльності
  (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації і т.п.) у разі їхвиникнення.

  22.По статті «Надзвичайні доходи», зокрема, можуть бути відображенісуми страхового відшкодування та покриття з інших джерел збитків відстихійних лих, пожеж, аварій, інших надзвичайних подій,підлягають отриманню (отримані) організацією; вартість матеріальнихцінностей, що залишаються від списання не придатних до відновлення іподальшого використання активів.

  За статтею «Надзвичайні витрати" відображаються, наприклад, вартістьвтрачених матеріально-виробничих цінностей, збитки від списаннящо прийшли в непридатність у результаті пожеж, аварій, стихійних лих,інших надзвичайних подій і не підлягають відновленню та подальшоговикористання об'єктів основних засобів та ін

  23.Справочно до звіту про прибутки і збитки акціонерним товариствомнаводяться дані про дивіденди (прибуток), що припадають на одну акцію. Призаповненні цих даних в частині звичайних акцій слід керуватися
  Методичних рекомендацій щодо розкриття інформації про прибуток,що припадає на одну акцію, затверджених Наказом Міністерства фінансів
  Російської Федерації від 21 березня 2000 р. № 29н (за висновком Міністерстваюстиції Російської Федерації від 14 квітня 2000 р. № 2777-ЕР Наказ вдержавної реєстрації не потребує). Обчислення даних про прибуток,що припадає на одну акцію в частині привілейованих, здійснюється ввідповідно до порядку, що відповідає вимогам установчихдокументів.

  Будь-яка істотна для користувачів бухгалтерської звітностіінформація щодо показників прибутку (збитку) на акцію підлягаєрозкриттю в пояснювальній записці.

  24.В розділі «Розшифровка окремих прибутків і збитків» звіту проприбутки і збитки наводиться розшифровка окремих прибутків і збитків,отриманих (виявлених) організацією протягом звітного періоду, впорівнянні з даними за аналогічний період попереднього року. Організаціїможуть прийняти рішення надавати дані про окремі прибутки та збиткиу вигляді розшифровок до відповідних статтях звіту ( «у тому числі» або «зних »).

  25.Данние, що характеризують витрати організації по звичайних видахдіяльності, в угрупованні за елементами витрат підлягають відображенню вдодатку до звіту про фінансові результати (у разі його розробки іприйняття організацією самостійно).


  3. Звітність про прибутки і збитки за новим планом рахунків.

  При заповненні звіту про прибутки і збитки за новим планом рахунківнеобхідно звернути увагу на наступне.

  Якщо організація передає права використання об'єкта нематеріальнихактивів іншій організації по невиключної ліцензії або за договоромкористування товарним знаком, зареєстрованим в установленому порядку, товона зберігає виключні права на переданий об'єкт. У цьому випадкуоб'єкт нематеріальних активів не списується і продовжує враховуватися вбухгалтерський облік в організації - правовласника відокремлено. При цьомуплатежі, передбачені в договорі, відповідно до Положення з бухгалтерськогообліку «Доходи організації» (ПБУ № 9/99), затвердженого наказом Мінфіну
  Росії від 06.05.99 № 32н (ред. 30.12.99), відображаються в бухгалтерському облікуправовласника як операційні доходи.

  У бухгалтерському обліку організації, що перейшли на новий план рахунків,провадяться записи з нарахування доходів:

  Д-т рах. 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»,
  К-т рах. 91 «Інші доходи і витрати».

  Однак згідно з п. 5 цього ж ПБУ 9/99 в організаціях, предметомдіяльності яких є надання за плату прав, що виникають зпатентів на винаходи, промислові зразки та інших видівінтелектуальної власності, надходження, одержання яких пов'язане зцією діяльністю (ліцензійні платежі, включаючи роялті, за користуванняоб'єктами інтелектуальної власності), вважаються виручкою.

  Виручка відображається бухгалтерським записом:

  Д-т рах. 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками»,
  К-т рах. 46 «Реалізація продукції (робіт, послуг)»

  і відображається у ф. № 2 по стоці 010.

  Відповідно до подп. «К» п. 1 ст. 5 «Закону РФ« Про податок надодану вартість »патентно-ліцензійні операції (крімпосередницьких), пов'язані з об'єктами промислової власності, булизвільнені від ПДВ.

  З 1 січня 2001 р. відповідно до ст. 149 НК РФ патентно --ліцензійні операції не є звільненими від ПДВ і обкладаються цимподатком у загальному порядку.

  Організаціям, що перейшов на новий план рахунків, зручніше буде оформитизвіт про прибутки і збитки, ніж організаціям, запланували перехід на 1січня 2002 р., тому що новий план рахунків відповідає ПБУ 9/99 «Доходиорганізації »та 10/99« Витрати організації ».

  Новим планом рахунків передбачені на рахунку 90« Продажу »наступнісубрахунки:

  90-1 «Виторг»;

  90-2 «Собівартість продажів»;

  90-3 «Податок на додану вартість»;

  90-4 «Акциз»;

  90-9 «Прибуток/збиток від продажів».

  Субрахунки 90-5, 90-6, 90-7 і 90-8 можна використовувати для відображенняспецифіки організації бухгалтерського фінансового та бухгалтерськогоуправлінського обліку.

  Так, наприклад, організації, що реалізують свою продукцію (роботи,послуги) за готівку, можуть використовувати рахунок 90-5 для обліку податку зпродажів, а організації, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, --для обліку експортних мит.

  Відповідно до п. 65 Методичних рекомендацій про порядокформування показників бухгалтерської звітності організації, якщоорганізація використовує для обліку витрат на виробництво рахунок 40 «Випускпродукції (робіт, послуг) »(за планом рахунків 1991 р. - рахунок 37« Випускпродукції (робіт, послуг) »), то сума перевищення фактичноївиробничої собівартості випущеної продукції, зданих робіт інаданих послуг над нормативної (планової) їх собівартістю включається достаттю «Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг»;

  Д-т рах. 90-2 «Собівартість продажів»,
  К-т рах. 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)" відображається перевитрату;

  якщо фактична виробнича собівартість нижче нормативної (планової)собівартості, то сума даного відхилення зменшує дані за вказаноюстатті:

  Д-т рах. 90-2 «Собівартість продажів»,
  К-т рах. 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» сторнується економія;

  Витрати, связанние зі збутом продукції, що виникли у організації, що незайнятих торговельною діяльністю, а також витрати обігу організацій,зайнятих торговельною діяльністю, не включаються до показник рядка 020
  «Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг», а відображаються зарядку 030 «Комерційні витрати».

  Торговим організаціям доцільно для списання комерційнихвитрат відкрити окремий субрахунок до рахунку 90 «Продажу», наприклад, 90-7
  «Комерційні витрати».

  Якщо облікової політикою організації передбачено списаннякомерційних витрат повністю у звітному періоді, то витрати організаціїпо збуту продукції й витрати обігу (у організацій, що здійснюютьторговельну діяльність, що надають послуги громадського харчування)обов'язково відображаються по рядку 030 «Комерційні витрати».

  Якщо облікової політики для цілей управлінського обліку передбаченорозподіл витрат на змінні, умовно-змінні і умовно-постійнівитрати і формування виробничої собівартості продукції (робіт,послуг), то витрати, враховані на рахунку 26 «Загальногосподарські витрати», вяк умовно-постійних списуються в дебет рахунку 90 «Продаж» (стоку
  040 «Управлінські витрати »).

  Якщо відповідно до облікової політики організації управлінськівитрати списуються повністю як витрати по звичайних видахдіяльності, то загальновиробничі витрати, що обліковуються на рахунку 26,повинні відображатися за стоці 040 «Управлінські витрати». Доцільновиділити для цього окремі субрахунок, наприклад, 90-8 «Управлінськівитрати ».

  За стоці 060« Відсотки до одержання "відображаються:

  . відсотки та інші доходи за цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями тощо),

  . відсотки, отримані або підлягають отриманню за надання в користування коштів організації,

  . відсотки за користування кредитною організацією грошових коштів, що знаходяться на рахунку організації в цієї кредитної організації, що нараховуються бухгалтерським записом:

  Д-т рах 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»,
  К-т рах. 91-1 «Інші доходи» з аналітичним рахунком «Відсотки до отримання».

  У рядку 070 «Відсотки до сплати" відображаються відсотки, що сплачуютьсяорганізацією за надані їй в користування грошові кошти у виглядікредитів і позик, що нараховуються бухгалтерським записом:

  Д-т рах 91-2 «інші витрати» з аналітичним рахунком «Відсотки до сплати»,
  К-т рах. 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позикам» або 67 «Розрахунки по довгострокових кредитах і позикам».

  У рядку 080 «Доходи від участі в інших організаціях» відображаютьсянадходження, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій
  (наприклад, у вигляді часток у статутних капіталах товариств з обмеженоювідповідальністю):

  Д-т рах. 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»,
  К-т рах. 91-1 «Інші доходи» з аналітичним рахунком «Доходи від участі в інших організаціях».

  У рядку 090 «інші операційні доходи" відображаються: надходження,пов'язані з наданням за плату в тимчасове корис

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status