ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Первинна облікова інформація, її значення в бухгалтерському обліку
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Зміст

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3-4

  1. Відображення первинної облікової інформації в первинних облікових документах ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5-7

  2. Регістри бухгалтерського обліку як джерела зведеної облікової інформації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7-9

  3. Облікова політика та необхідна інформація, яка підлягає розкриттю у ній ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9-12

  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13

  Список використаних джерел.

  Введення

  «Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору ,реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно,зобов'язаннях організацій та їх рухів шляхом суцільного, безперервногодокументального обліку всіх господарських операцій ». (Федеральний закон № 129 -
  ФЗ «Про бухгалтерський облік»)

  Об'єктами бухгалтерського обліку є: майно організацій, їхзобов'язання і господарські операції, здійснювані організаціями впроцесі їх діяльності.

  Основними завданнями бухгалтерського обліку є:

  - формування повної і достовірної інформації про діяльність організації,її майновий стан, необхідної внутрішнім користувачамбухгалтерської звітності - керівникам, засновникам, учасникам івласникам майна організації, а також зовнішнім - інвесторам,кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності;
  - Забезпечення інформацією, необхідної внутрішнім і зовнішнім користувачамбухгалтерської звітності для контролю за дотриманням законодавства
  Російської Федерації при здійсненні організацією та їх доцільністю,наявністю і рухом майна і зобов'язань, використанням матеріальних,трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм,нормативами і кошторисами;
  - Запобігання негативних результатів господарської діяльностіорганізації і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення їїфінансової стійкості.

  «Основними цілями законодавства Російської Федерації про
  Бухгалтерський облік є: забезпечення однакового ведення облікумайна, зобов'язань і господарських операцій, здійснюванихорганізаціями; складання та подання порівнянної і достовірноїінформації про майновий стан організацій та їх доходи та витрати,необхідної користувачам бухгалтерської звітності ». (Положення по веденнюбухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації).
  Затверджено наказом Мінфіну РФ № 34н.

  Таким чином, первинна облікова інформація повинна бути своєчасною,достовірна, відображати повноту всіх факторів господарської діяльностівиходячи не стільки з їх правової форми, скільки з економічногозмісту фактів і умов господарювання.

  Первинна облікова інформація відображається у первинних обліковихдокументах.

  1. Первинні облікові документи.

  Всі господарські операції, що проводяться організацією, повинніоформлятися виправдувальними документами. Ці документи служать первиннимиобліковими документами, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік і вяких відображається первинна облікова інформація.

  Первинні облікові документи приймаються до обліку, якщо вони складеніза формою, що міститься в альбомах уніфікованих форм первинної обліковоїдокументації, а документи, форма яких не передбачена в цих альбомах,повинні містити наступні обов'язкові реквізити:а) найменування документа;б) дату складання документа;в) найменування організації, від імені якої складений документ;г) зміст господарської операції;д) вимірники господарської операції в натуральному і грошовому виразі;е) найменування посад осіб, відповідальних за здійснення господарськоїоперації і правильність її оформлення;ж) особисті підписи зазначених осіб.

  Залежно від характеру операції, вимог нормативних актів,методичних вказівок з бухгалтерського обліку та технології обробкипервинної облікової інформації до первинних документів можуть бути включенідодаткові реквізити.

  Перелік осіб, які мають право підпису первинних облікових документів,стверджує керівник організації за погодженням з головним бухгалтером.

  Документи, якими оформляються господарські операції з грошовимизасобами, підписуються керівником організації та головним бухгалтеромабо уповноваженими ними на те особами.

  Первинний обліковий документ має бути складений в момент здійсненняоперації, а якщо це неможливо, то безпосередньо післяїї закінчення. При реалізації товарів, продукції, робіт і послуг ззастосуванням контрольно-касових машин допускається складання первинногооблікового документа не рідше одного разу на день після його закінчення на підставікасових чеків. Створення первинних облікових документів, порядок та строкипередачі їх для відображення в бухгалтерському обліку провадяться відповіднодо затвердженого в організації графіком документообігу.

  Своєчасне і якісне оформлення первинних облікових документів,передачу їх у встановлені терміни для відображення в бухгалтерському обліку, атакож достовірність інформації, що містяться в них даних забезпечують особи,які склали та підписали ці документи.

  Внесення виправлень у касові та банківські документи недопускається. В інші первинні облікові документи виправлення можутьвноситися лише за погодженням з учасниками господарських операцій, щоповинно бути підтверджено підписами тих же осіб, які підписали документи,із зазначенням дати внесення виправлень.

  До первинних облікових документів належать:
  Прибуткові та видаткові касові ордери, авансові звіти, акти прийому -передачі основних засобів, накладні, вимоги, рахунки, акти виконанихробіт або послуг, товарні чеки, платіжні доручення, акти вибуття, акти насписання матеріалів, лімітно-парканні карти та багато інших.

  Для здійснення контролю та впорядкування обробки даних прогосподарські операції на основі первинних облікових документів складаютьсязведені облікові документи.
  Первинні та зведені облікові документи можуть складатися на паперових імашинних носіях інформації. В останньому випадку організація зобов'язанавиготовляти за свій рахунок копії таких документів на паперових носіях дляінших учасників господарських операцій, а також на вимогу органів,здійснюють контроль відповідно до законодавства Російської
  Федерації, суду та прокуратури.
  Первинні облікові документи можуть бути вилучені лише органами дізнання,попереднього слідства і прокуратури, судами, податковими інспекціями іподатковою поліцією на підставі їх постанов відповідно дозаконодавством Російської Федерації.
  (Положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в
  Російської Федерації). Затверджено наказом Мінфіну РФ № 34н.

  2. Регістри бухгалтерського обліку.

  Для систематизації та накопичення інформації, що міститься в прийнятих дообліку первинних документах, для відображення на рахунках бухгалтерського обліку тав бухгалтерській звітності застосовуються регістри бухгалтерського обліку.

  Регістри бухгалтерського обліку ведуться в спеціальних книгах (журналах),на окремих аркушах і картках, у вигляді машинограм, отриманих привикористанні обчислювальної техніки, а також на магнітних стрічках, дисках,дискетах та інших магнітних носіях.

  Господарські операції повинні відображатися в регістрах бухгалтерськогообліку в хронологічній послідовності і групуватися повідповідних рахунках бухгалтерського обліку. Правильність відображеннягосподарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку забезпечують особи,склали і підписали їх.
  При зберіганні регістрів бухгалтерського обліку повинна забезпечуватися їх захиствід несанкціонованих виправлень. Виправлення помилки в реєстрібухгалтерського обліку повинна бути обгрунтована і підтверджено підписом особи,що зробила виправлення, з зазначенням дати виправлення.
  Зміст регістрів бухгалтерського обліку та внутрішньої бухгалтерськоїзвітності є комерційною таємницею.
  Особи, які одержали доступ до інформації, що міститься в регістрахбухгалтерського обліку і у внутрішній бухгалтерської звітності, зобов'язанізберігати комерційну таємницю. За її розголошення вони несуть відповідальність,встановлену законодавством України.

  До регістрів бухгалтерського обліку належать:
  - Оборотні відомості по обліку товарно-матеріальних цінностей та основнихзасобів;
  - З обліку нематеріальних активів;
  - Матеріальні звіти виконробів;
  - Слічітельние відомості по інвентаризації;
  - Зведені відомості;
  - Журнали ордери та інші документи.

  Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку табухгалтерської звітності організації зобов'язані проводити інвентаризаціюмайна і зобов'язань, під час якої перевіряються і документальнопідтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

  Проведення інвентаризації обов'язково при зміні матеріально -відповідальних осіб, при виявленні фактів розкрадання або псування майна, зареорганізації або ліквідації підприємства, у випадку стихійного лиха,при передачі майна в оренду, при складанні річного звіту і вінших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.
  Порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань організаціївідображається нею в обліковій політиці, сформованій головним бухгалтером ізатвердженої керівником організації.
  (Довідково-правова система «ГАРАНТ»)
  3. Облікова політика та необхідна інформація, яка підлягає розкриттю у ній.

  Облікова політика організації - це сукупність способів веденняорганізацією бухгалтерського обліку - первинного спостереження, вартісноговимірювання, поточного угрупування і підсумкового узагальнення фактів господарськоїдіяльності. В обліковій політиці затверджуються методи оцінки активів ізобов'язань, правила документообігу і технологія обробки обліковоїінформації, порядок контролю за господарськими операціями, форми первиннихдокументів, які застосовуються для оформлення фактів господарської діяльності,за якими не передбачені типові форми первинних облікових документів, атакож форми для внутрішньої бухгалтерської звітності, робочий план рахунківбухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки,необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимогсвоєчасності та повноти обліку і звітності та інші рішення, необхіднідля організації бухгалтерського обліку в організації.
  При формуванні облікової політики організацією повинні бути розкриті способибухгалтерського обліку, які суттєво впливають на оцінку і прийняття рішеньзацікавленими користувачами бухгалтерської звітності.
  Істотними визнаються способи ведення бухгалтерського обліку, без знання,про застосування яких зацікавленими користувачами бухгалтерськоїзвітності неможлива достовірна оцінка фінансового стану, рухугрошових коштів або фінансових результатів діяльності організації.
  До способів ведення бухгалтерського обліку, прийнятих при формуванні обліковоїполітики організації і таким, що підлягає розкриттю в бухгалтерській звітностівідносяться способи амортизації основних засобів, нематеріальних та іншихактивів, оцінки виробничих запасів, товарів, незавершеноговиробництва і готової продукції, визнання прибутку від продажу продукції,товарів, робіт, послуг та інші способи. (ПБУ 1/98 «Облікова політикаорганізації »).
  Так у складі інформації про облікову політику організації в бухгалтерськійзвітності в обов'язковому порядку підлягає розкриттю наступна інформація:

  організацією в частині здійснення операцій в іноземній валюті:

  - про курс Центрального банку Російської Федерацій іноземних валют повідношенню до рубля на дату складання бухгалтерської звітності;
  - Про спосіб віднесення курсових різниць на рахунок прибутків і збитків;
  (ПБО 4/99 «Бухгалтерська звітність організації»).в частині операцій з матеріально-виробничими запасами:

  - методи оцінки матеріально-виробничих запасів за їх видами;
  - Наслідки змін в обліковій політиці методів оцінки матеріально -виробничих запасів;
  - Вартість матеріально-виробничих запасів переданих в заставу;
  - Різниця між фактичною собівартістю матеріально-виробничихзапасів та їх вартістю можливої реалізації, віднесена на фінансовірезультати організації, у випадку наявності в організації на кінець звітногороку запасів (крім обладнання до установки і малоцінних ішвидкозношуваних предметів) в оцінці, що перевищує вартість їхможливої реалізації, у разі зменшення продажних цін, завдання збитківцінностей або якщо вони повністю або частково застаріли;
  - Способи перенесення вартості малоцінних та швидкозношуванихпредметів;
  (ПБУ 5/98 «Облік матеріально-виробничих запасів»)в частині операцій з основними засобами:

  - про способи оцінки об'єктів основних засобів, придбаних в обмін наінше майно, відмінне від грошових коштів;
  - Про зміни вартості основних засобів, у які вони прийняті добухгалтерському обліку (включаючи у випадках добудови, дообладнання,реконструкції і часткової ліквідації);
  - Про вжиті організацією терміни корисного використання об'єктів основнихкоштів (за основними групами);
  - Про об'єкти основних засобів, вартість яких не погашається;
  - Про об'єкти основних коштів, наданих і отриманих за договороморенди;
  - Про способи нарахування в бухгалтерському обліку амортизаційних відрахувань поокремими об'єктами основних засобів;
  (ПБО 6/97 «Облік основних коштів»)в частині обліку виручки:

  - про порядок визнання виторгу організації;
  - Про спосіб визначення готовності робіт, послуг, продукції, виручка відвиконання, надання, продажі яких визнається у міру готовності;

  у звіті про прибутки та збитки:

  - витрати організації відбивається з підрозділом на собівартістьпроданих товарів, продукції, робіт, послуг, комерційні витрати,управлінські витрати, операційні витрати і позареалізаційні витрати, ау разі виникнення - надзвичайні витрати.

  (ПБУ 10/99 «Витрати організації»)

  А доходи організації за звітний період відображаються з підрозділом навиручку, операційні доходи і позареалізаційні доходи, а у разівиникнення - надзвичайні доходи. Виручка, операційні тапозареалізаційні доходи (виручка від продажу продукції (товарів), виторгвід виконання робіт (надання послуг) тощо), що складають п'ять і більшевідсотків від загальної суми доходів організації за звітний період,показуються по кожному виду окремо.
  (ПБУ 9/99 «Доходи організації»)

  Висновок

  Таким чином, можна зробити висновок, що роль й значення первинноїоблікової інформації в бухгалтерському обліку дуже великі. Якщо обліковідокументи відображають повну і достовірну інформацію і при цьому відображеннягосподарських операцій проводиться суцільним методом, безперервно ісвоєчасно, то і в зведеної бухгалтерської звітності ми отримаємодостовірну і повну інформацію про фінансово-господарської діяльності,необхідну як внутрішнім, так і зовнішнім користувачам.
  Володіючи порівнянної і достовірною інформацією, організація маєможливість контролю за недопущенням збитків і втрат, а при їхвиникненні - можливість їх швидкого усунення, а також можливістьпланування подальшого перспективного розвитку, виявленнявнутрішньогосподарських резервів, забезпечення фінансової стійкостіорганізації.
  У свою чергу контролюючі органи мають можливість, використовуючи первиннуоблікову інформацію, контролювати дотримання законодавства Російської
  Федерації при здійсненні організацією господарських операцій, їхдоцільністю, раціональним використанням матеріальних, трудових іфінансових ресурсів та своєчасність і повноту сплати податків до бюджету.

  Список використаних джерел.


  1. Федеральний Закон від 21 листопада 1996 року № 129-ФЗ «Про бухгалтерськийоблік ».

  2. Положення з ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в
  Російської Федерації (затверджено наказом Мінфіну РФ від 29 липня 1998 №
  34н) (зі змінами від 30 грудня 1999 р. 24 березня 2000 р.)

  3. Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» ПБУ
  1/98 (затв. Наказом Мінфіну РФ від 9 грудня 1998 р. № 60Н) (зі змінами від
  30 грудня 1999)

  4. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгал?? ерская звітність організації »
  ПБО 4/99'

  5. Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально виробничихзапасів »ПБУ 5/98

  6. Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних коштів» ПБУ 6/97

  7. Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9/99

  8. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99

  9. Довідково-правова система «ГАРАНТ»


  ________________________________________________________< br>Примітка:
  У всіх ПБО використовувалися розділи V. «Розкриття інформації у бухгалтерськомуоблік ».


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status