ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Програма аудиторської перевірки за матеріалами і МШП
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Недержавне освітній заклад

  Інститут економіки та фінансів

  Курсова робота з аудиту на тему:

  "Програма аудиторської перевірки за матеріалами і МШП"

  Виконав студент Анісковец
  Н.Г. гр. 502-2В

  Керівник курсової роботи

  Клейменова Н.І.

  Санкт-Петербург

  2001р.

  Аудитор в процесі перевірки операцій з матеріальними запасами вирішуєнаступні завдання:

  - вивчення складу матеріальних запасів, ознайомлення з умовами їхзберігання;

  - підтвердження правильності оцінки запасів та відображення операцій зїх надходження та використання в обліку;

  - оцінка системи внутрішнього контролю за використанням матеріалів у виробництві;

  - підтвердження достовірності визначення та відображення в облікуоперацій з нарахування зносу МШП;

  - оцінка якості проведених інвентаризацій матеріалів.

  Анкета для перевірки стану внутрішнього контролю та обліку матеріалів та МШП


  | № | Зміст питання | Зміст відповіді | Відмітки |
  | п/| | | аудитора |
  | п | | | |
  | Внутрішній контроль |
  | | Хто веде облік матеріальних | | |
  | 1 | цінностей? | | |
  | | Хто здійснює функції | | |
  | | Контролю збереження та | | |
  | 2 | використання матеріалів? | | |
  | | Чи створені умови, | | |
  | | Які забезпечують зберігання | | |
  | 3 | матеріалів? | | |
  | | Чи є наказ про | | |
  | | Встановлення кола осіб, | | |
  | | Яким надано право | | |
  | 4 | зажадати матеріали, | | |
  | | Відпускати їх зі складу? | | |
  | | Чи проводиться інвентаризації | | |
  | 5 | матеріалів і скільки разів? | | |
  | | Чи проводяться перевірки | | |
  | | Повноти та своєчасності | | |
  | 6 | оприбуткування матеріалів? | | |
  | 7 | Чи модерується | | |
  | | За обгрунтованістю норм | | |
  | | Витрати матеріалів на | | |
  | | Виробництво? | | |
  | | Виявляються чи особи, винні | | |
  | 8 | у перевитраті сировини та | | |
  | | Матеріалів? | | |
  | | Звіряє чи первинні | | |
  | | Дані про витрати матеріалів | | |
  | | З даними звітів про їх | | |
  | 9 | русі, виробничих | | |
  | | Звітів? | | |
  | | Перевіряється чи законність і | | |
  | | Доцільність | | |
  | 10 | витрати матеріалів | | |
  | Система обліку |
  | | Здійснено чи класифікація | | |
  | | Матеріалів на | | |
  | 11 | відповідні групи? | | |
  | | Обрано чи методи оцінки і | | |
  | | Обліку на рахунках матеріалів у | | |
  | 12 | облікову політику? | | |
  | | Чи розроблені схеми | | |
  | 13 | відображення на рахунках руху | | |
  | | Матеріалів? | | |
  | | Організовано чи ефективний | | |
  | | Аналітичний облік | | |
  | | Матеріалів, чи ведуться | | |
  | 14 | картки складського обліку? | | |
  | | Чи дотримується графік | | |
  | | Документообігу з обліку | | |
  | 15 | руху матеріалів? | | |
  | | Виділяється чи ПДВ окремої | | |
  | | Рядком у всіх | | |
  | 16 | розрахунково-платіжних | | |
  | | Документах? | | |
  | | Чи встановлений і дотримується | | |
  | 17 | вартісної критерій | | |
  | | Віднесення матеріальних | | |
  | | Цінностей до МШП? | | |
  | | Який з можливих способів | | |
  | | Зносу МШП передбачений | | |
  | 18 | облікової політики? | | |
  | | Чи дотримуються нормативні | | |
  | 19 | терміни служби МШП? | | |
  | | Складаються чи акти на | | |
  | | Списання МШП, що прийшли в | | |
  | 20 | непридатність? | | |
  | | З якою періодичністю | | |
  | | Звіряються дані | | |
  | 21 | аналітичного та | | |
  | | Синтетичного обліку | | |
  | | Матеріалів? | | |

  Програма аудиторської перевірки операцій з матеріалами та МШП


  | № | Перелік процедур | Джерела інформації |
  | п/| | |
  | п | | |
  | Матеріали |
  | I | Перевірити наявність: | Облікова політика, накази про |
  | | | Призначення, картки обліку |
  | | | Матеріалів, рахунки, |
  | | | Рахунки-фактури, накладні. |
  | 1 | Наказів про призначення матеріально | |
  | | Відповідальних осіб (комірники, зав. | |
  | | Складами), чи укладені з ними договори про | |
  | | Матеріальної відповідальності; | |
  | 2 | встановлення в наказі осіб, яким дано | |
  | | Право вимагати матеріали, вирішувати їх | |
  | | Відпустку; | |
  | 3 | вказівок про метод оцінки матеріальних | |
  | | Цінностей в наказі по обліковій політиці та | |
  | | Правильність оцінки матеріалів в обліку | |
  | | (Виробничі запаси відображаються за | |
  | | Фактичної собівартості, одним із способів: | |
  | | | |
  | | - По середній собівартості; | |
  | | - Методом ЛІФО; | |
  | | - Методом ФІФО). | |
  | II | Перевірити правильність: | |
  | 1 | організації роботи складу (при особистому | Картки обліку матеріалів, |
  | | Огляді); | відомості, накладні. |
  | 2 | застосування первинних документів з обліку | Договори, рахунки, |
  | | Матеріалів (надходження, внутрішнє | рахунки-фактури, накладні, |
  | | Переміщення і відпуск матеріалів зі складу); | авансові звіти. |
  | 3 | даних регістрів обліку матеріалів і звірка їх | Картки обліку, відомості, |
  | | З рахунками Головної книги; | журнали-ордери, Головна |
  | | | Книга. |
  | 4 | відображення в обліку невідфактурованих поставок | |
  | | І матеріальних цінностей, що знаходяться в дорозі; | |
  | 5 | відображення операцій з реалізації матеріалів; | |
  | 6 | виділення ПДВ за що надійшли матеріалами, | Розрахунково-платіжні документи, |
  | | Нарахування ПДВ з реалізації та вибуття | розрахунки за податками, |
  | | Матеріалів; | рахунки-фактури, Книга покупок, |
  | | | Книга продаж. |
  | 7 | списання матеріалів у разі їх псування і | Інвентаризаційні опису, |
  | | Недостачі та вжиття заходів до стягнення | картки обліку матеріалів, |
  | | Недостачі з винних осіб; | накладні, Головна книга. |
  | 8 | інвентаризаційної роботи з матеріальних | |
  | | Цінностей (перевірка даних інвентаризації | |
  | | Матеріалів і порівняння її результатів з | |
  | | Даними аналітичного обліку); | |
  | 9 | відхилень облікових даних, отриманих у ході | |
  | | Інвентаризації, їх можливості вплинути на | |
  | | Фінансовий результат. | |
  | МШП |
  | I | Перевірити наявність: | Облікова політика, відомості |
  | | | Обліку МШП, акти списання. |
  | 1 | вказівок про метод нарахування зносу МШП, | |
  | | Який закріплений в наказі про облікову | |
  | | Політики; | |
  | 2 | результатів інвентаризації МШП, | |
  | | Своєчасність їх оформлення та відображення в | |
  | | Обліку. | |
  | II | Перевірити правильність і своєчасність: | Первинні документи, якими |
  | | | Відображається надходження і |
  | | | Оприбуткування МШП, їх |
  | | | Передача в експлуатацію, |
  | | | Рахунки, рахунки-фактури, Книга |
  | | | Покупок, журнали-ордери, |
  | | | Головна книга, баланс |
  | 1 | віднесення предметів до малоцінних і | |
  | | Швидкозношуваних предметів (на підставі | |
  | | Положення про бухгалтерський облік та звітності | |
  | | В РФ за їх складу та переліку); | |
  | 2 | здійснення обліку придбання та реалізації | |
  | | МШП, в т.ч. порядку видачі та списання | |
  | | Форменого одягу (пов'язати з перевіркою обліку | |
  | | Розрахунків за формений одяг на рах. 73 | |
  | | "Розрахунки з персоналом за іншими операціями"); | |
  | 3 | нарахування зносу за МШП (чи відповідає | |
  | | Спосіб нарахування зносу за МШП з наказом по | |
  | | Облікової політики); | |
  | 4 | пред'явлення ПДВ за знов введеним МШП | |
  | | (Своєчасність і повнота); | |
  | 5 | складання бухгалтерських проводок по | |
  | | Відображення операцій, пов'язаних з обліком МШП. | |
  | II | При перевірці звернути увагу, чи забезпечений | |
  | I | контроль: | |
  | 1 | за дотриманням нормативних термінів служби МШП | |
  | | (Спецодягу, спецвзуття та інших спеціальних | |
  | | Пристроїв); | |
  | 2 | за збереженням МШП матеріально | |
  | | Відповідальними особами та за місцями зберігання. | |


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status