ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит


  3. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайноїдіяльності підприємства

  Порядок записів в синтетичного обліку, пов'язаних з відображенням набухгалтерських рахунках фінансових результатів господарсько-фінансовоїдіяльності підприємства, з 2000 року суттєво змінився і грунтується нанаціональних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та новому
  Плані рахунків бухгалтерського обліку.

  Для узагальнення інформації про фінансові результати відзвичайної діяльності і надзвичайних подій Планом рахунків передбаченорахунок 79 «Фінансові результати», який ведеться за субрахунком:

  791 «Результат основної діяльності»,

  792 «Результат фінансових операцій»,

  793 «Результат іншої звичайної діяльності »,

  794« Результат надзвичайних подій ».

  За кредитом рахунка 79« Фінансові результати »та його субрахунківвідображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, а за дебетом
  - Суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна суманарахованого податку на прибуток.

  За кредитом субрахунку 791 «Результат основної діяльності»підприємства відображають суму доходів від реалізації готовоїпродукції, товарів, робіт, послуг та іншої операційної діяльності вкореспонденції з дебетом рахунків: 70 «Доходи від реалізації» та 71 «Іншийопераційний дохід ».

  На дебет субрахунку 791« Результат основної діяльності »наприкінці звітного періоду в порядку закриття рахунків списують:

  - собівартість реалізованої готової продукції, товарів, послуг (зкредиту рахунка 90 «Собівартість реалізації);

  - адміністративні витрати (з кредиту рахунка 92« Адміністративнівитрати »);

  - витрати на збут (з кредиту рахунка 93 «Витрати на збут »);

  - належну за даними бухгалтерського обліку суму податку на прибутоквід звичайної діяльності (з кредиту рахунка 981 «Податки на прибуток відзвичайної діяльності »).

  Шляхом порівняння на субрахунку 791 «Результат основноїдіяльності »кредитового обороту (загальна сума одержаних доходів відреалізації та інших операційний доход) з дебетових оборотом (загальна сумаопераційних витрат з урахуванням суми податку на прибуток від звичайноїдіяльності) визначають фінансовий результат (прибуток, збиток) від основноїдіяльності підприємства.

  визначену суму фінансового результату від основної діяльностісписують на фінансово-результатній активно-пасивний рахунок 44
  «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» записом:

  - на суму одержаного прибутку:
  Д-т рах. 791 «Результат основної діяльності»
  К-т рах. 441 «Прибуток нерозподілений»;

  - на суму збитку:
  Д-т рах. 442 «непокриті збитки»
  К-т рах. 791 «Результат основної діяльності».

  Формування фінансових результатів основної діяльностіпідприємства відображається в системі рахунків. (Див. Схема 1). [22, с.54].

  Схема 1. Формування фінансових результатів.

  На кредит субрахунку 792 «Результат фінансових операцій»наприкінці звітного періоду списують: а) в кореспонденції з дебетом рахунка 72 «Дохід від участі в капіталі»;
  - Доход від участі в капіталі (дохід від інвестицій в асоційованіпідприємства, в дочірні підприємства, від спільної діяльності);
  - в кореспонденції з дебетом рахунка 73 «Інші фінансові доходи» - іншіфінансові доходи (дивіденди, одержані від інших підприємств; відсотки,одержані за облігаціями чи іншими цінними паперами, інші доходи відфінансових операцій).

  На дебет субрахунку 792 «Результат фінансових операцій»наприкінці звітного періоду списують: а) в кореспонденції з кредитом рахунка 95 «Фінансові витрати» --фінансові витрати (нараховані відсотки за користування кредитами банків,за договорами кредитування, фінансового лізингу; витрати, пов'язані звипуском, утриманням і обігом власних цінних паперів та ін .);

  б) в кореспонденції з кредитом рахунка 96 «Втрати від участі в капіталі»
  - Втрати від Інвестицій в асоційовані підприємства, від спільноїдіяльності, від інвестицій в дочірні підприємства тощо.

  Фінансовий результат (прибуток, збиток), визначений за данимсубрахунку 792 «Результат фінансових операцій» (порівнянням кредитового ідебетового обороту), списується відповідними записами на рахунок 44
  «Нероз поділені прибутки (непокриті збитки )».

  субрахунок 793« Результат іншої звичайної діяльності призначенийдля визначення фінансових результатів іншої звичайної діяльності.

  На кредит субрахунку 793 в кореспонденції з дебетом рахунка 74
  «Інші доходи» списують доходи від реалізації фінансових інвестицій,необоротних активів, майнових комплексів, від неопераційної курсовоїрізниці, від безоплатно одержаних активів та від іншої звичайноїдіяльності (зокрема, від списання кредиторської заборгованості позакінченні строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, якавизнана доходом, та ін .).

  На дебеті субрахунку 793 «Результат іншої звичайної діяльності» вкореспонденції з кредитом рахунка 97 «Інші витрати» списують витрати, яківиникли в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але якіне пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів)та послуг (зокрема, собівартість реалізованих фінансових інвестицій,необоротних активів, майнових комплексів, втрати від курсових неопераційніхрізниць і від уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій та іншівитрати звичайної діяльності).

  Фінансовий результат (прибуток, збиток), визначений за данимисубрахунку 793 «Результат іншої звичайної діяльності», відповіднимизапасами списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокритізбитки )».

  За даними субрахунку 794 «Результат надзвичайних подій»визначають прибуток (збиток) від надзвичайних подій. На кредит цьогосубрахунку в кореспонденції з дебетом рахунка 75 «Надзвичайні доходи»списують доходи, одержані від надзвичайних подій (суми відшкодованіхзбитків від надзвичайних подій), а на дебет (у кореспонденції з кредитомрахунка 99 «Надзвичайні витрати») - втрати від надзвичайних подій (втративід стихійного лиха, техногенних катастроф, аварій, пожежі тощо).

  Сальдо субрахунку 794 «Результат надзвичайних подій» наприкінцізвітного періоду списують відповідним записами на рахунок 44
  «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки )».

  Таким чином на рахунку 44« Нерозподілені прибутки (непокритізбитки) »формуються фінансові результати від усіх видів діяльностіпідприємства за звітний період - основної діяльності, фінансових операційта надзвичайних подій. (Див. Табл.2). [6, с.87].

  Таблиця 2

  | Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів, використання |
  | прибутку |
  | |
  | Назва операції | Дебет | Кредит |
  | | | |
  | Списані на фінансові результати діяльності: | 70 | 79 |
  | - Доход від реалізації (готової, товарів, робот, | | |
  | послуг) | | |
  |-Інший операційний доход | 71 | 79 |
  |-Доход від участі в капіталі | 72 | 79 |
  |-Інші фінансові доходи | 73 | 79 |
  |-Інші доходи | 74 | 79 |
  |-Надзвичайні доходи | 75 | 79 |
  | Списані на фінансові результати витрати діяльності: | 79 | 90 |
  |-Собівартість реалізації (готової продукції, товарів, | | |
  | робот, послуг) | | |
  |-Адміністративні витрати | 79 | 92 |
  |-Витрати на збут | 79 | 93 |
  |-Інші витрати операційної діяльності | 79 | 94 |
  |-Фінансові втрати | 79 | 95 |
  |-Втрати від участі в капіталі | 79 | 96 |
  |-Інші втрати | 79 | 97 |
  |-Надзвичайні втрати | 79 | 99 |
  | Відображено суму податку на прибуток | 98 | 64 |
  | Списано в кінці року на фінансові результати сума | 79 | 98 |
  | податку на прибуток | | |
  | Визначено та списаний чистий фінансовий результат | 79 | 441 |
  | діяльності підприємства: | | |
  |-У сумі отриманого ппрібутку | | |
  |-У сумі збитку | 441 | 79 |
  | Відображено використання прибутку, отриманого | 443 | 40 |
  | підприємством: | | |
  |-На збільшення статутного капіталу | | |
  |-На створювання резервного капіталу | 443 | 43 |
  |-Нарахування дівідендів з акцій та іншим виплатам | 443 | 67 |
  | учасників | | |
  | Списано в кінці року використаний прибуток на | 441 | 443 |
  | зменшення нерозподіленого прибутку | | |
  | | | |
  | Спісанонепокріті збитки: | 441 | 442 |
  | - За рахунок нерозподіленого прибутку | | |
  | підприємства | | |
  |-За рахунок засобів резервного капіталу | 43 | 442 |

  Для контролю за фінансовими результатами від звичайної діяльностіпідприємства та аналізу цих результатів, крім узагальнених на синтетичнихрахунках 70 "Доходи від реалізації", 90 "Собівартість реалізації", 74 "Інші доходи" та на інших рахунках даних, необхідні, деталізовані дані профінансові результати діяльності підприємства. Такі деталізовані дані можнаотримати лише з належно, раціонально організованого аналітичного облікуфінансових результатів.

  З переходом на бухгалтерський облік за новими національними положеннями
  (стандартами) бухгалтерського обліку, розробленими на основі міжнароднихстандартів, та на новий План рахунків аналітичний облік фінансовихрезультатів особливо необхідний для складання Звіту про фінансовірезультати. Більше того, можна стверджувати, що без належно, раціональноорганізованого аналітичного обліку фінансових результатів практично неможливе складання об'єктивного Звіту про фінансові результати.

  Завдання раціональної організації аналітичного обліку фінансовихрезультатів на кожному підприємстві в тому, щоб відповідно до Положення
  (стандарту) 3 "Звіт про фінансові результати" та статей цього звіту нааналітичних рахунках фінансових результатів протягом року наростаючимпідсумком з початку року в розрізі звітних статей накопичувалися дані продоходи та витрати підприємства, необхідні як для контролю та аналізу, такі для складання Звіту про фінансові результати. Отже, аналітичний облікфінансових результатів повинен бути організований так, щоб за підсумкомкожного звітного періоду із аналітичного обліку фінансових результатівможна було взяти підсумкові дані і перенести їх на відповідну статтю Звітупро фінансові результати.

  Враховуючи економічний зміст окремих статей звіту, визначають в ньомуприбутки або збитки за звітний період.

  Виходячи з вище викладених вимог, аналітичний облік фінансовихрезультатів має бути організований на підприємстві з врахуванням специфікийого діяльності, тобто видів операційної (основної) діяльності, іншої танадзвичайної діяльності, і змісту Звіту про фінансові результати.
  Підприємства, організуючи аналітичний облік фінансових результатів назвітний рік, мусять виходити із переліку та економічного змісту статей
  Звіту про фінансові результати. Враховуючи зміст окремих статей звітувизначають в ньому прибуток або збиток за звітний період.

  Економічний зміст окремих статей Звіту про фінансові результати тапорядок визначення прибутку або збитку за звітний період від основної
  (операційної) діяльності, від фінансових операцій, іншої звичайноїдіяльності та надзвичайних подій установлені Положенням (стандартом)бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати" (пункти 13 - 37),крім випадків, коли відповідні положення (стандарти) передбачають винятки зцього правила.

  З метою правильного визначення в звіті фінансових результатів танедопущення помилок в економічному змісті окремих аналітичних рахунків івідповідних статей звіту ми навели їх зміст в послідовності рядків Звітупро фінансові результати у 2 розділу курсової "Документна оформленнярезультатів фінансової діяльності ".

  Рядок 010" Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) "заповнюється за підсумком кредитових оборотів на звітну дату субрахунків 701" Дохід від реалізації готової продукції ", 702" Дохід від реалізації товарів "і 703" Дохід від реалізації робіт і послуг ".

  Рядок 015" Податок на додану вартість "заповнюється за підсумком відповідної статті аналітичного обліку на звітну дату за дебетом цих же субрахунків.

  Рядок 020 "Акцизний збір" заповнюється за підсумком відповідної статті аналітичного обліку за дебетом субрахунків 701 "Дохід від реалізації готової продукції" і 702 "Дохід від реалізації товарів".

  Рядок 025 "Інші податки і збори з обороту "(вільний рядок звіту) заповнюється за підсумком відповідної статті аналітичного обліку за дебетом субрахунків 701" Дохід від реалізації готової продукції ", 702

  " Дохід від реалізації товарів "і 703" Дохід від реалізації робіт і послуг ".

  Рядок 030" Інші вирахування з доходу "заповнюється за підсумком відповідної статті аналітичного обліку за дебетом субрахунків 701

  " Дохід від реалізації готової продукції ", 702" Дохід від реалізації товарів "і 703" Дохід від реалізації робіт і послуг ".

  Рядок 035" Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) "- сума визначається шляхом вирахування з доходу < p> (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - ряд.

  010 відповідних податків, зборів, знижок тощо (сума рядків 015, 020,

  025 і 030 ).

  Рядок 040 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" заповнюється за підсумком дебетових оборотів на звітну дату субрахунків 901 "Собівартість реалізованої готової продукції", 902

  "Собівартість реалізованих товарів "і 903" Собівартість реалізованих робіт і послуг ".

  Рядок 050" Валовий прибуток "- сума визначається як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і їх собівартістю (р. 035 - р. 040).

  Рядок 055 "Валовий збиток" сума визначається як різниця між собівартістю продукції (товарів, робіт, послуг) і відповідно чистим доходом від їх реалізації (р. 040 - р.. 035) .

  Рядок 060 "Інші операційні доходи" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 71 "Інший операційний дохід" на звітну дату.

  Рядок 070 "Адміністративні витрати" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 92 " Адміністративні витрати "на звітну дату.

  Рядок 080" Витрати на збут "(в торгівлі" Витрати обігу ") заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 93" Витрати на збут "на звітну дату.

  Рядок 090 "Інші операційні витрати" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 94 "Інші операційні витрати" на звітну дату.

  Рядок 100 "Фінансовий результат від операційної діяльності - прибуток" визначається як Алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут (витрат обігу) та інших операційних витрат (р. 050 + р.. 060) - (р. 070 + р..

  080 + р.. 090).

  Рядок 105 "Фінансовий результат від операційної діяльності - збиток" визначається як Алгебраїчна сума валового збитку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут (витрат обігу) та інших операційних витрат (р.055 - р.. 060) + (р.070 + р.

  080 + р.. 090). (16, с.81 (.

  Рядок 110 "Доходи від участі в капіталі" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" на звітну дату.

  Рядок 120 "Інші фінансові доходи" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 73 "Інші фінансові доходи" на звітну дату.

  Рядок 130 "Інші доходи" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 74 "Інші доходи" на звітну дату.

  Рядок 140 "Фінансові витрати" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 95 "Фінансові витрати" на звітну дату. < p> Рядок 150 "Втрати від участі в капіталі" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" на звітну дату.

  Рядок 160 "Інші витрати" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 97 "Інші витрати "на звітну дату.

  Рядок 170" Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування - прибуток "визначається як Алгебраїчна сума прибутку від основної діяльності, фінансових та інших доходів і фінансових та інших витрат (р.100 + р. 110 + р.. 120 + р.130) - (р.140 + р.150 + р.160).

  У тому випадку, коли збиток від фінансових операцій і від іншої звичайної діяльності (рядки 110 -- 160) перевищує суму прибутку від основної (операційної) діяльності (рядок 100), то сума перевищення - збитку вказується в рядку 175 звіту.

  Рядок 175 "Фінансовий результат від звичайної діяльності - збиток" визначається як Алгебраїчна сума збитку від основної діяльності, фінансових та інших витрат і фінансових та інших доходів

  (р.105 + р. 140 + р.150 + р.160) - (р.110 + р.120 + р.130 ).

  У тому випадку, коли прибуток від фінансових операцій і від іншої звичайної діяльності (рядки 110 - 160) перевищує суму збитку від основної (операційної) діяльності (рядок 105), то сума перевищення - прибутку вказується в рядку 170 звіту.

  Рядок 180 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" - показується сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 17

  "Податок на прибуток "(12, с.17 (.

  Рядок 190" Фінансовий результат від звичайної діяльності - прибуток "визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування (рядок 170) та сумою податку на прибуток

  (рядок 180).

  Рядок 195 "Фінансовий різу?? ьтат від звичайної діяльності - збиток "дорівнює збитку від звичайної діяльності (рядок 175) та сумі податку на прибуток (рядок 180),

  Рядок 200" Надзвичайні доходи "заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 75" Надзвичайні доходи " на звітну дату.

  Рядок 205 "Надзвичайні витрати" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 99 "Надзвичайні витрати" на звітну дату.

  Рядок 210 "Податки з надзвичайного прибутку" - вказується сума податків , що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій (сальдо субрахунку 982).

  Рядок 220 "Чистий прибуток" визначається як Алгебраїчна сума прибутку від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку і податків з надзвичайного прибутку (р.190 + ( р. 200 - р. 205) - р. 210).

  Рядок 225 "Чистий збиток" визначається як Алгебраїчна сума збитку від звичайної діяльності та надзвичайного збитку і податків з надзвичайного прибутку (р.195 + (р. . 205 - р. 200) + р. 210).

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status