ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Власний капітал підприємства
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Контрольна робота № 1

  Варіант № 10, тема роботи:

  «Власний капітал підприємства»

  В умовах становлення і розвитку ринкових відносинпідприємства можуть і повинні самостійно формувати свої фінансовіресурси, основними джерелами яких є прибуток, кошти,отримані від продажу цінних паперів, пайові та інші внески акціонерів,юридичних і фізичних осіб, а також кредити та інші надходження, несуперечать законодавству.

  Власний капітал є одним з основних джерелформування майна підприємства. Власний капітал складається зстатутного капіталу, додаткового капіталу, резервного капіталу, резервнихфондів і нерозподіленого прибутку.

  В даний час для характеристики тієї частини власногокапіталу, розмір якої вказується в установчих документах, використовуютьпоняття «статутний капітал», «складеного капіталу» та «статутний фонд», «пайовийфонд ».
  Статутний капітал - сукупність в грошовому вираженні внесків (часток, акційза номінальною вартістю) засновників (учасників) у майноорганізації при її створенні для забезпечення діяльності в розмірах,визначених установчими документами. Статутний капітал підприємства,яке викуповується його колективом, розраховується як сума: майна зазалишкової вартості (за мінусом зносу); готівкових грошей: грошей нарозрахунковому рахунку і в дебіторської заборгованості за мінусом кредиторськоїзаборгованості.
  Якщо підприємство перетворюється в акціонерне товариство, то на величинурозрахованого таким чином статутного капіталу випускаються акції.
  Складеного капіталу - сукупність внесків учасників повного товаристваабо товариства на вірі, внесених в товариство для здійснення йогогосподарської діяльності.
  Державні і муніципальні унітарні організації замість статутного абоскладеного капіталу формують у встановленому порядку статутний фонд, підяким розуміють сукупність виділених організації державою абомуніципальними органами основних і оборотних коштів.
  Пайовий фонд - сукупність пайових внесків членів виробничогокооперативу для спільного ведення підприємницької діяльності, атакож придбаного і створеного у процесі діяльності.

  Облік статутного та складеного капіталу, статутного та пайовогофондів здійснюють на пасивному рахунку 85 «Статутний капітал». Сальдо цьогорахунку має відповідати розміру статутного капіталу (фонду),зафіксованого в установчих документах організації. Після реєстраціїорганізації, створеної на кошти засновників, передбаченийустановчими документами статутний капітал відображають по К-ту рахунку 85
  «Статутний капітал» у кореспонденції з рахунком 75 «Розрахунки із засновниками».
  Фактичне надходження внесків засновників проводиться за К-ту рахунку 75 в Д -т рахунку 50 «Каса» - якщо вклад вноситься готівкою, або Д-т рахунку 51
  «Розрахунковий рахунок» - якщо вклад оформляється через банк. Внеском до статутногокапітал можуть бути основні засоби, матеріали, нематеріальні активи. Уцьому випадку дебетуються, відповідно, рахунки 01 «Основні засоби», 10
  «Матеріали», 04 «Нематеріальні активи», інших рахунків - на вартістьвнесеного в рахунок внесків іншого майна (наприклад, рахунок 12 «Малоцінні ташвидкозношувані предмети »і т.п.). Матеріальні цінності інематеріальні активи, цінні папери та інші фінансові активи, що вносяться дорахунок внесків до статутного капіталу, оцінюють за погодженою міжзасновниками вартості, орієнтованої на реальні ринкові ціни. Оцінкавалюти і валютних цінностей та іншого майна, що вносяться в рахунок внесків,може відрізнятися від оцінки їх в установчих документах. Що виникає прицьому різницю списують на рахунок 87 «Додатковий капітал». Позитивнурізницю в оцінках відображають за Д-ту рахунків майна, валюти та валютнихцінностей і К-ту рахунку 87, а негативну - зворотній бухгалтерськоїпроведенням. Даний порядок списання різниці в цінах і курсової оцінкидозволяє не змінювати частки засновників у статутному капіталі, обумовленої вустановчих документах. Передане в користування і керування організаціїмайно, право власності на яке залишається в акціонерів івкладників, оцінюють за величиною орендної плати за передане майно,обчисленої на весь термін використання даного майна в організації, алене більше терміну її існування.
  Зміна розміру статутного капіталу (його зменшення або збільшення) можутьбути зроблені тільки за рішенням засновників і тільки одночасно звідображенням цього в Статуті підприємства та інших установчих документах.
  Це може бути пов'язано, наприклад, зі зменшенням або збільшенням кількостіучасників. Акціонерні товариства відкритого типу можуть організуватидодатковий випуск акцій, щоб збільшити статутний капітал і матибільше фінансових ресурсів. Але при цьому треба розуміти, що таким чиномзбільшується кількість учасників, а з ними треба буде ділитися доходами.
  Зміна розміру статутного капіталу відображається у бухгалтерському облікувідповідними проводками: збільшення відбивається за К-ту рахунку 85 і Д-тувідповідних рахунків джерел збільшення статутного капіталу, азменшення по Д-ту рахунку 85 і кредетуют рахунки тих об'єктів обліку, наякі списується відповідна частина статутного капіталу (сч. 86, 75,
  56, інші).

  Акціонерні товариства можуть викуповувати акції у акціонерів зметою їх подальшого перепродажу, анулювання або перерозподілу середсвоїх працівників. Викуплені у акціонерів акції враховують на субрахунку
  «Власні акції, викуплені в акціонерів» рахунку 56 «Грошові документив дорозі ». Вартість викуплених акцій відображають за Д-ту рахунку 56 і кредетурахунків обліку грошових коштів. Викуплені акції не дають право голосу наакціонерних зборах, по них не нараховуються і не виплачуються дивіденди.
  На балансі організації вони можуть відображатися до 1 року після їх викупу.

  Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансовогороку вартість чистих активів АТ виявляється менше його статутного капіталу,то товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу довеличини, що не перевищує вартість його чистих активів. Якщо вартістьчистих активів виявляється менше величини мінімального розміру (а цесума 1000-кратного мінімального розміру оплати праці для АТ і 100-кратногодля АТЗТ, встановленого законодавством) статутного капіталу, то суспільствозобов'язана прийняти рішення про свою ліквідацію.

  Аналітичний облік по рахунку 85 повинен забезпечити інформаціюпо засновникам організації, стадіях формування капіталу та видами акцій.

  Існують також певні особливості обліку капіталу іприбутків (збитків) у товариствах і кооперативах, а також на унітарнихпідприємствах.
  В господарських товариствах внесений капітал обліковується як часткової. Накожного учасника (вкладника) відкривають окремий аналітичний рахунок, наякому враховують суму внесеного учасником вкладу. При вибутті членатовариства йому виплачують частину вартості майна пропорційно йогочастці у складеному капіталі.
  Отриманий прибуток розподіляється між усіма членами товариства, як правилопропорційно їх часткам у складеному капіталі. Збитки розподіляють такимже способом, але тільки між повними учасниками товариства.
  За наявності збитків та зменшення внаслідок цього чистої вартостімайна до рівня нижче складеного капіталу отриману потім прибуток нерозподіляють до тих пір, поки чиста вартість майна не перевищитьскладеного капіталу.

  Пайовий фонд кооперативу формується за рахунок обов'язковихвнесків членів кооперативу, перерахування частини отриманого прибутку до пайовогофонд, включення в нього прибутку, капіталізованої в майно даноїорганізації.
  Формування пайового фонду також відображається за К-ту рахунку 85 і Д-ту рахунківобліку грошових коштів та іншого внесеного до пайового фонду майна, атакож рахунки 81 «Використання прибутку».
  Прибуток кооперативу розподіляється відповідно до статуту організації.
  Частина її спрямовується до пайового фонду, інша - розбраті-виділяється між членамикооперативу (звичайно пропорційно їх пайових внесків або заробітку членівкооперативу). Утворилися збитки члени кооперативу зобов'язані протягом 3місяців з дня затвердження щорічного балансу покрити шляхом додатковихвнесків. У разі невиконання цього обов'язку кооператив може бутиліквідовано.

  В унітарних підприємствах для обліку розрахунків здержавними та муніципальними органами по виділеному майну тарозподілу доходів використовують рахунок 77 «Розрахунки з державними імуніципальними органами ».
  При фактичному отриманні унітарним підприємством коштів віддержавного або муніципального органу роблять записи по К-ту рахунку
  77, субрахунок 1 - «розрахунки по виділеному майну», і Д-ту рахунків з облікувідповідних видів майна та грошових коштів.
  Вилучення у підприємства державним органом або органом місць-ногосамоврядування майна і грошових коштів відображається в бухгалтерськомуобліку підприємства по Д-ту рах. 77, субрахунок 1 і К-ту рахунків обліку реалізаціїмайна (47 »Реалізація і інше вибуття основних засобів» і 48
  «Реалізація інших активів») та грошових коштів. Одночасно на вартістьданого майна дебетуються рахунку реалізації майна в кореспонденціїз рахунками обліку відповідних видів майна. Закриття розрахунківвідображається за К-ту рахунку 77, субрахунок 1, і Д-ту рахунку 85.
  На субрахунку 77-2 «Розрахунки по розподілу доходів» враховуються розрахункиунітарного підприємства з державним органом і органом місцевогосамоврядування з належних цим органам доходів за результатамидіяльності унітарного підприємства. Нарахування доходів, належнихдержавного або муніципального органу, відображається в бухгалтерськомуоблік унітарного підприємства по Д-ту рах. 81 «Використання прибутку» або рах.
  88 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" і К-ту рахунку 77, субрахунок
  2. Перерахування сум доходів відображається за Д-ту рах 77, субрахунок 2, і кредетурахунків обліку грошових коштів.
  Зазначений рахунок використовується також підприємствами інших форм власностідля обліку розрахунків між собою по передачі окремих видів майна наоснові права господарського відання.
  Аналітичний облік по рахунку 77 ведеться по кожному підприємству.

  Крім статутного капіталу до складу власного капіталувключаються резервний та додатковий капітал, фонди спеціального призначення,резерви.

  Резервний капітал створюють в обов'язковому порядку акціонернісуспільства і спільні організації відповідно до чинногозаконодавством. На свій розсуд його можуть створювати і іншіорганізації.

  Засоби резервного капіталу призначені для покриттябалансового збитку підприємства за звітний рік, а також для погашенняоблігацій акціонерного товариства та викупу акцій товариства у разі відсутностіінших засобів, на інші цілі передбачені законодавством.
  У випадку, коли резервний капітал утворюється за рахунок відрахувань від чистогоприбутку, його кошти можуть бути використані на виплату дивідендів принедостатності прибутку звітного року. Відрахування в резервний капіталпровадяться до досягнення нею розмірів, передбачених у засновницькихдокументах, але не більше 25% сплаченого статутного капіталу, а в акціонернихтовариства він не може бути менше 15% від статутного капіталу. Джерелокоштів - прибуток. Але сума відрахувань в резервний капітал не маєперевищувати 50% прибутку.

  Для отримання інформації про наявність та рух резервногокапіталу використовують пасивний рахунок 86 «Резервний капітал». Відрахування дорезервний капітал відображаються за К-ту рах. 86 «Резервний капітал» і Д-ту рах.
  81 «Використання прибутку».
  Використання резервного капіталу відображається за Д-ту рах. 86 і К-ту рахунків --споживачів резервного капіталу: рахунку 75 «Розрахунки з засновниками» - на суми виплат доходів задивідендів по привілейованих акціях при відсутності або недостатностіприбутку звітного року; рахунку 88 «нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - на суми,що направляються на покриття збитку за звітний рік, і т.д.

  Додатковий капітал, на відміну від статутного капіталу, неподіляється на частки, внесені конкретними учасниками. Вони показуютьспільну власність усіх учасників.

  Додатковий капітал складається з наступних складових: емісійного доходу, що виникає при реалізації акцій за ціною,яка перевищує їх номінальну вартість, і додаткової емісії акцій; приросту вартості майна по переоцінці; безоплатно отриманого майна.

  Додатковий капітал обліковується на пасивному рахунку 87
  «Додатковий капітал». До цього рахунку можуть бути відкриті такі субрахунки:
  87-1 «Приріст вартості майна з переоцінки»; 87-2 «Емісійний дохід»;
  87-3 «Безоплатно отримані цінності» і ін
  При переоцінки майна його вартість може збільшуватися або зменшуватися.
  Збільшення вартості майна у разі переоцінки необоротних активіввідображається за Д-ту рах 01,08 та ін і КТУ рах 87. Зменшення вартостінеоборотних активів у разі переоцінки відображається за Д-ту сч.87 і К-ту рахунківз обліку майна (01, 08 та ін.) Отриманий організацією емісійнийдохід відображається за Д-ту рахунків обліку майна (50, 51, 52 та ін) і К-турахунку 87.
  Безоплатно отримане майно також відображається за Д-ту рахунків облікумайна (01, 04 та ін) і К-ту рахунку 87.

  Засоби додаткового капіталу можуть бути спрямовані: на збільшення статутного капіталу (Д-т 87/К-т85); на погашення збитку, виявленого за результатами роботи за рік

  (Д-т 87/К-т 88); на погашення збитків, що виникають при безоплатній переда-че майна (Д-т 87/К-т 47, 48); на розподіл м/ду засновниками організації (Д-т 87/К-т75)
  Аналітичний облік за рахунком 87 організується таким чином, що-

  бзабезпечити отримання інформації стосовно напрямів використання коштів.

  Фонди спеціального призначення утворюються з прибуткупідприємства після розрахунків з бюджетом за податками. Питання про видиспеціальних фондів, відсотку відрахувань до них та напрямки витрачаннявирішується підприємством самостійно, але це повинно бути зафіксовано взасновницьких документах.

  Підприємство може утворювати фонд накопичення, тобтозарезервувати кошти для виробничого розвитку підприємства
  (придбання нової техніки, технології і т.д.), фонд споживання і фондсоціальної сфери. В останніх фондах резервуються кошти підприємства назаходи із соціального розвитку і матеріального заохочення колективу.

  Резерви майбутніх витрат і платежів створюються ворганізаціях з метою рівномірного включення майбутніх витрат у витративиробництва або обігу.

  Відповідно до Положення про бухгалтерський облік тазвітності (3, п. 62) організації можуть створювати такі резерви: намайбутню оплату відпусток працівникам, на виплату щорічноговинагороди за вислугу років, на покриття витрат по ремонту основнихкоштів, на відшкодування виробничих витрат на підготовчі роботиу зв'язку з сезонним виробництвом, на покриття витрат на ремонт предметівпрокату, на виплату винагород за підсумками роботи за рік та інші цілі,передбачені законодавством, нормативними документами Мінфіну РФ абогалузевими особливостями складу витрат, затверджених відповіднимивідомствами за погодженням з Мінекономіки РФ і Мінфіном РФ. Порядокстворення зазначених резервів регулюється відповідними законодавчимита іншими нормативними актами.

  Для отримання інформації про стан і рух резервівмайбутніх витрат і платежів використовують пасивний рахунок 89 «Резервимайбутніх витрат і платежів ». Операції з нарахування резервів відображаютьпо кредиту рахунку 89 і дебетом рахунків обліку витрат на виробництво та витратобігу (20, 23, 25, 26 тощо). Фактичні витрати і платежі,здійснені за рахунок резервних сум, списують на зменшення резервів
  (дебетують рахунок 89) з кредиту рахунків по обліку списуються витрат (10
  «Матеріали», 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» і т.п.).

  Положення про бухгалтерський облік і звітності та Планом рахунківпередбачено створення в організаціях за результатами проведеноїінвентаризації дебіторської заборгованості резервів сумнівних боргів зарахунок прибутку звітного року. Сумнівним боргом визнається дебіторськазаборгованість, не погашена у встановлені договором терміни і незабезпеченоа відповідними гарантіями. Після закінчення строку позовноїдавності дебіторська заборгованість, а також інші борги, нереальні длястягнення, списуються за рішенням керівника організації за рахунок коштіврезервів сумнівних боргів. Якщо до кінця року, наступного за рокомстворення резервів сумнівних боргів, цей резерв в будь-якій частині небуде використаний, то невитрачені суми приєднуються до прибуткувідповідного року.

  На суму створюваних резервів сумнівних боргів дебетуютьрахунок 80 «Прибутки та збитки» і кредитують рахунок 82 «Оціночні резерви», субчет
  1 «Резерви по сумнівних боргах». Списання незатребуваною дебіторськоїзаборгованості відображають за дебетом рахунка 82, субрахунок 1, з кредиту рахунків 62
  «Розрахунки з покупцями і замовниками» ілі76 «Розрахунки з різними дебіторамиі кредиторами ». Приєднання невитрачених сум резервів сумнівнихборгів до прибутку року, наступного за роком їх створення, відображають за Д-турах. 82, субрахунок 1, і К-ту рах. 80.

  Аналітичний облік по субрахунку 82-1 «Резерви по сумнівнихборгами »ведуть по кожному сумнівному боргу, за яким створено резерв.

  Крім резервів сумнівних боргів організації можутьстворювати резерви під потенційне забезпечення вкладень у цінні папери
  (акції інших організацій, облігації і т.п.). Зазначені резерви враховуютьна субрахунку 2 «Резерви під знецінення вкладень у цінні папери» рахунку 82
  «Оціночні резерви».

  При знецінення цінних паперів на суму створюваних резервівдебетують рахунок 80 і кредитують рахунок 82, субрахунок 2. При підвищенні ринковоївартості цінних паперів або їх вибутті (продажу, передачі) раніше нарахованийрезерв списують за дебетом рахунка 82, субрахунок 2 і кредитом рахунку 80.
  Аналітичний облік по субрахунку 82-2 «Резерви по знецінення вкладень уцінні папери »ведуть по кожній цінним папером.

  Нерозподілений прибуток підприємства також є йоговласним капіталом. У бухгалтерському обліку на відображається на рахунку 87
  «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» - цей рахунок призначений дляузагальнення інформації про наявність та рух сум нерозподіленого прибутку. Дорахунку 87 можуть бути відкриті субрахунки: 87-1 «Нерозподілений прибуток
  (збиток) звітного року », 87-2« нерозподілений прибуток (непокритийзбиток) минулих років ».
  Сума нерозподіленого прибутку звітного року списується заключнимиоборотами грудня в кредит рахунку 87 в кореспонденції з рахунком 80 «Прибуткиі збитки ». Напрямок нерозподіленого прибутку звітного року на виплатудоходів засновникам підприємства відображається за Д-ту рах. 87 і К-ту рахунків 75і 70. Сума нерозподіленого прибутку звітного року, що залишилася післявиплати доходів засновникам підприємства, переноситься з субрахунку 87-1 насубрахунок 87-2.

  Використання нерозподіленого прибутку минулих років відображаєтьсяза Д-ту рах. 87 в кореспонденції з рахунками: 86 «Резервний фонд» - принапрямку сум нерозподіленого прибутку на поповнення резервного фонду;
  85 «Статутний фонд» - при направленні сум на збільшення статутного фонду; 86
  «Фонди спеціального призначення» - при направленні сум на збільшення фондівспеціального призначення, що створюються підприємством відповідно доустановчими документами; 75 «Розрахунки з засновниками» - при направленнісум на виплату доходів засновникам підприємства та ін

  Спочатку підприємства утворюються для отримання прибутку - цеє головною причиною створення підприємства в ринкових умовах. А длянайбільшого отримання прибутку підприємства повинні якомога більше силдокладати для збільшення власного капіталу, так як це сприяєросту досягнень підприємства.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status