ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Вдосконалення обліку грошових коштів
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Костромська Державна

  Сільськогосподарська Академія

  Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту.

  Курсова робота на тему:

  Вдосконалення обліку грошових коштів в ОПХ «Мінське» Костромського району Костромської області.

  Виконав: Васильєв Євген

  Станіславович

  Заочне відділення.

  Друга вища освіта.

  Шифр - 98180

  Кострома 1999 рік.

  Зміст

  Вступ ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
  1. Огляд літератури з питання обліку грошових коштів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
  2. Коротка природно-економічна характеристика господарства ОПХ

  «Мінське» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 10
  3. Облік грошових коштів у ОПХ «Мінське» ... ... ... ... ... ... .18
  1. Значення і завдання обліку грошових коштів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
  2. Облік касових операцій в ОПХ «Мінське» ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 19
  3. Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку в ОПХ «Мінське ... 23
  4. Облік грошових коштів на інших рахунках ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
  5. Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів ... ... ... ... ... ... .. 32
  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32
  Бібліографічний список ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 33
  Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34

  Введення.

  В умовах настав економічного кризи у багатьох підприємств іорганізацій відбулося значне збільшення наявного грошового обігу.
  Перш за все це викликано серйозними порушеннями в роботі банківської системи
  Росії. Так, в даний час ряд комерційних банків затримуютьдоручення своїх клієнтів на переказ грошових коштів їх контрагентам
  (постачальникам, підрядникам і т.д.). не дивлячись на те, що грошові коштисписуються з рахунків організацій, до кінцевого одержувача вони не доходятьабо надходять зі значним запізненням.

  У таких умовах організації змушені здійснювати розрахунки зі своїмипартнерами готівковими коштами.

  Для сільського господарства це дуже актуально. З причини важкогоекономічного становища, розрахункові рахунки як правило всіх сільськихорганізацій знаходяться в картотеці, тому для них надходження грошей черезкасу є практично єдиним джерелом поповнення обіговихфондів. Також це дуже актуально ще й тому, що більшість сільськихорганізацій продають свою продукцію безлічі дрібних покупців, яківоліють розплачуватися готівковими коштами.

  Грошові кошти організації знаходяться в касі у вигляді готівкита грошових документів, на рахунках у банках, у виставлених акредитивах,чекових книжках та ін Їх примноження, правильне використання, контрольза збереженням - важливе завдання бухгалтерії. За таких умовправильне ведення каси приймає все більшого значення.

  Метою даної курсової роботи є закріплення іпідготовка до практичного використання знань в області бухгалтерськогообліку грошових коштів.

  1. Огляд літератури з питання обліку грошових коштів.

  Економічні реформи виявили ряд гострих проблем, однією з якихстала проблема неплатежів. Сьогодні в країні існує величезна проблема --проблема неплатежів. Підприємства відвантажують продукції на кожному етапівиробничого процесу без відповідної оплати, тобтовиробничий процес йде без забезпечення відповідної грошовоїмасою. Усі ці проблеми викликають необхідність по новому поглянути нетільки на причини виникнення неплатежів, але й на технологію обліку таоцінки грошових коштів.

  Облік грошових коштів в даний час набувають все більш важливезначення і знаходиться в тісному взаємозв'язку з такими поняттями, якдебіторська та кредиторська заборгованості, дисконтування, оборотністьактивів, рівень ліквідності підприємства. В. В. Смирнов у статті «Оцінкаринкової вартості підприємств »стверджує, що в розвитку теорії тапрактики бухгалтерського обліку грошових коштів спостерігаються дві тенденції.

  По-перше, вважає Смирнов В.В., на підприємствах він повинен будуватисятаким чином, щоб відображати вплив на показники їх роботимікроекономічних процесів (інфляція, зростання вартості активів,інтернаціоналізація економіки, розширення складу власних коштіввиробництва, видів підприємств тощо). [3]

  По-друге, організація обліку грошових коштів повинна бути спрямованана отримання інформації, необхідної для управління підприємством,прогнозування результатів як окремих господарських операцій, так івсієї його діяльності в цілому. На думку Ефімової О.В. головним завданнямбухгалтерської звітності є достовірне представлення майновогота фінансового стану підприємства, а також фінансових результатівдіяльності. Характеристиками фінансового становища підприємства є:

  - поточна платоспроможність і ліквідність;

  - ділова активність;

  - довгострокова платоспроможність;

  - фінансова структура;

  - прибутковість. [14]

  Для відображення інформації про майнове становище підприємствавикористовується бухгалтерський баланс та додатки до нього, для оцінки поточноїплатоспроможності залучається бухгалтерський баланс, а також інформація прорух грошових коштів. Для оцінки ділової активності залучаютьсядані як бухгалтерського балансу, так і звіт про прибутки і збитки.
  Характеристика фінансової структури підприємства проводиться за допомогоюінформації балансу і звіту про рух капіталу. Аналіз прибутковостідіяльності можливий на основі інформації балансу, звіту про прибутки ізбитки і звіту про рух капіталу. Єфімова О.В. вважає, що позазалежно від того, яку сторону діяльності підприємства передбачаєтьсяоцінити, необхідним елементом інформації для аналізу звіт про рухгрошових коштів. Звіт про рух грошових коштів є відносноновою формою звітності. Він був введений до складу бухгалтерської звітностіміжнародним стандартом бухгалтерської звітності № 7 «Звіти про рухгрошових коштів », що діє з 1994 року і включено до складу звітнихформ, що виступають у якості додатків до бухгалтерського балансу згідно
  ПБО 4/98. Цей звіт включається до складу фінансової звітності всіх безвиключення компаній і організацій і спрямований на підвищення корисностіінформації, що розкривається у фінансовій звітності.

  На думку Новікової М.В, звіт про рух грошових коштів разом зіншими формами звітності забезпечує подання інформації,що дозволяє оцінити ці показники, а також зрозуміти зміни в чистихактивах компанії, її фінансову структуру (в тому числі її ліквідність іплатоспроможність). Здатність регулювати час і щільність грошовихпотоків в умовах постійно мінливих зовнішніх і внутрішніх факторів.
  Включення звіту про рух грошових коштів у фінансову звітність, задумку Новікової М.В., дозволяє здійснити моделювання поточноївартості майбутніх грошових потоків для порівняльної оцінки підприємства.
  Хоча звіт про рух грошових коштів є відносно новою формоюзвітності, він значно підвищує роль обліку грошових коштів в ринковійекономіці. Об'єктом узагальнення у звіті про рух грошових коштів єгрошові кошти підприємства на рахунках у банках і в касі. При складанніданого звіту до грошових коштів прирівнюються так званіеквіваленти грошових коштів. До них відносяться короткострокові високоліквідні інвестиції, вільно оборотні в заздалегідь відому суму грошовихкоштів з незначним ризиком коливань вартості. Інвестиції,визнані еквівалентами грошових коштів тримають на балансі не стількидля отримання інвестиційного доходу або контролю за діяльністюпідприємства - об'єкта інвестицій, скільки для забезпечення використаннякороткострокових зобов'язань. [6]

  В обліку грошових коштів одним із важливих завдань є контроль загрошовими потоками, тобто за надходженням і вибуттям грошових коштів іїх еквівалентів. Луговий А.В. класифікує грошові потоки за трьомагрупам, відповідним різних видів діяльності - операційної,інвестиційної та фінансової.

  Під операційної розуміється діяльність підприємства, що єосновним джерелом його доходів, а також інші операції, що не відносяться доінвестиційної та фінансової діяльності. Грошовими потоками відопераційної діяльності можуть бути:

  - надходження виручки від продажу товарів, робіт і послуг;

  - надходження комісійної винагороди;

  - Виплати постачальникам сировини і товарів;

  - Виплати працівникам підприємства;

  - Надходження і виплати страхових платежів і премій, економічних санкцій та аналогічне рух грошових коштів, пов'язане з торгівлею.

  Інвестиційна діяльність зазвичай представлена покупкою або продажемдовгострокових активів:

  - основних засобів (включаючи будівництво господарським способом);

  - фінансових вкладень, що не відносяться до еквівалентів грошових коштів і які не є об'єктами торгової діяльності;

  - інших активів, які є ресурси, що забезпечують надходження грошових коштів у майбутньому.

  Фінансова діяльність визначається, як операції, що призводять дозміни об'єктів і структури власних і позикових коштів. Серед них --надходження грошових коштів від випуску акцій, облігацій, векселі. Відінших інструментів власних і позикових коштів; повернення позикових коштів;виплати вартості майна за контрактами фінансової оренди і т.д. [7]

  На думку Лугового А.В. одним із завдань бухгалтерського обліку грошовихкоштів має бути розподіл грошових потоків за видами діяльності. Цепов'язане з відмінностями у вимогах, пропонованих до звітної інформаціїкористувачами. В операційній діяльності важливо оцінити можливістькомпанії генерувати грошові кошти на підтримку господарськогопроцесу і виявити тенденції збільшення оборотів, викликані нарощуваннямвиробничих потужностей. Грошові кошти, що направляються на інвестиції,показують на скільки майбутні виробничі потужності зможуть підтриматининішній рівень операційної діяльності та забезпечити задані рівнірентабельності та ліквідності. Відомості про грошові потоки фінансовогохарактеру що представляють інтерес з точки зору майбутніх претензійвласників і кредиторів підприємства на грошові потоки, що генеруються ім.
  [7]

  Новодворський В.Д. вважає, що фінансовий стан підприємствазнаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко грошовікошти підприємства, вкладені в активи, перетворюються на реальні гроші.
  Окремі види активів підприємства мають різну швидкість обігу. Так,найбільший період обороту мають нерухоме майно та інші необоротніактиви (основні засоби, нематеріальні активи і т.д.), що представляютьсобою засоби, призначені для боргового користування. Всі іншіактиви, які називають поточними, будучи призначеними для реалізації абоспоживання, можуть неодноразово змінювати свою форму (матеріально-речовуна грошову і навпаки) протягом одного операційного циклу підприємства.
  Новодворський В.Д. вважає, що у складі поточних активів в даний часзначну питому вагу займає дебіторська заборгованість (понад 30%),що створює загрозу фінансовій стабільності підприємства, позбавляє його грошовихкоштів, уповільнює оборотність поточних активів. [4]

  У цьому випадку, на думку Відовіцкого Д.А. підприємство стаєбезперспективним з точки зору акціонерів, банків, партнерів. Аленадходження від дебіторів є основною статтею припливу грошовихкоштів. В цілому між надходженням грошових коштів, обсягом реалізації ізміною в залишках дебіторської заборгованості існує залежність:сума надходження є сума реалізації та дебіторської заборгованості напочаток періоду, зменшена на суму заборгованості на кінець періоду. [12]

  На думку Ковальова В.В. щоб уникнути неплатежів дебіторів необхідноздійснювати відбір потенційних покупців і визначення умов оплатитоварів, що передбачаються в контрактах.

  Відбір здійснюється за допомогою інформаційних критеріїв: дотриманняплатіжної дисципліни в минулому, прогнозовані фінансові можливостіпідприємства з оплати запитуваної ним обсягу товарів, рівень поточноїплатоспроможності, рівень фінансової стійкості, економічні тафінансові умови підприємства - продавця (затовареність, ступіньпотребу готівки і т.п.). [9]

  Гіляровський Л.П. вважає, що в даний час відбувається підвищенняролі бухгалтерської служби в самих різних сферах діяльності підприємства
  , Що змушує працівників бухгалтерського обліку виступати в якостіфінансових експертів, від думки яких багато в чому залежить прийняттяобгрунтованих інвестиційних рішень. І в зв'язку з цим важливим чинникомфінансового оздоровлення підприємства, збільшення надходження грошовихкоштів Гіляровкая Л.П. називає вдосконалення договірної роботи тадоговірної дисципліни. [8]

  Вплив даного фактора неможливо виявляти без урахування галузевихособливостей організації виробництва та фінансів. З огляду на масовінеплатежі між підприємствами, доречно було б укладення договору --інкасо з банком на акцептний форму розрахунків між підприємством --покупцем з обов'язкових поставок, а також укладення з банкомдоговору про автоматичне нарахування штрафу за кожний день прострочення принесвоєчасної оплати продукції з виставляються платіжними - вимогамиусередині банку, що обслуговує покупця.

  Рянскій А.С. вважає, що сьогоднішня економічна криза та пов'язаніз ним проблеми ставлять перед бухгалтерами підприємства багато важливих новихзавдань, які потребують швидкого вирішення. За останні роки ми стали забувати,що безготівкове перерахування коштів може затримуватися на декількатижнів через нестабільно працює банківської системи. Як в умовахфінансової кризи активи, не допустити зниження оборотних коштівпідприємства? Найбільш поширеним способом Рянскій А.С. називаєрозрахунки в умовних грошових одиницях. Останнім часом такі розрахунки сталименш актуальними, але що вибухнула криза знову нагадав про цей спосібзменшення втрат, що виникають із-за затримок у розрахунках.

  Пункт 2 статті 317 Цивільного Кодексу РФ встановлює, щозобов'язання може бути сплачено в рублях у сумі, еквівалентнійпевній сумі в іноземній валюті або в умовних одиницях.
  Додатково до договору з покупцями може бути укладено письмовуугоду в якому встановлюється порядок плати в рублях за курсом надень оплати. Для додаткового захисту від втрат Рянскій А.С. пропонуєвикористовувати наступну формулювання в договорі: «Датою оплати з метоюцієї угоди вважається дата надходження грошових коштів нарозрахунковий рахунок постачальника (виконавця, підрядчика і т.д.).

  Така фраза страхує від втрат в тому, поширеному на сьогодніваріанті подій, коли кошти списується з розрахункового рахунку платника
  , Але не надходять до одержувача через відсутність коштів на коррахунку банку.
  При відпустці товарів покупцем оформляються рахунок-фактура і накладна,виписані в рублях за курсом на дату відвантаження. Після отримання грошовихкоштів, додатково оформляються і передається покупцеві рахунок-фактурана сумарній різниці в рублях. Рахунок-фактура на сумарній різниці складаєтьсяв одному примірнику і є підставою для нарахування ПДВ та реєстрації вкнизі продажів. Цей рахунок-фактура не підлягає реєстрації покупцем у книзіпокупок з метою зарахування податку. Додаткова отримана сума єпозареалізаційних доходів. Цей дохід підлягає оподаткуванню ПДВ, але податокна користувачів автодоріг і податок на утримання житлового фонду іоб'єктів соціально-культурної сфери на нього не нараховуються. У бухгалтерськомузвіті будуть зроблені проводки:

  Д46 К40 - списання вартості відвантаженої продукції покупцю

  Д62 К46 - відбита вивантаження від реалізації

  Д46 К68 - Відображено ПДВ з даної суми

  Д51 К62 - отримані на розрахунковий рахунок суми заборгованості за товару збільшеному за рахунок зростання курсу долара розмірі

  Д62 К80 - відбита курсова різниця

  Д80 К68 - нарахований ПДВ з сумовий різниці

  Інша проблема для частини підприємств в наші дні - ажіотажний попитпокупців на деякі групи товарів, медикаменти. У низки підприємстврізко збільшилися обсяги продажу (готівкової грошової виручки). У той же часпокупці вимагають товар. Кром?? того, немає гарантій, що здана в банквиручка дозволить підприємству вчасно провести платежі. Ліміт розрахунківготівкою перестав бути серйозною проблемою через застосуваннякорпоративних пластикових карт, високій швидкості розрахунків між банками - іось знову постачальник вважає за краще продавати товар за готівку. На
  01.01.99 рік ліміт розрахунків готівкою між підприємствамискладає 10 тисяч рублів по одному платежу. Розрахунки готівковимизасобами суворо регламентовані порядком ведення касової документації таоперацій РФ, затвердженого листом ЦБ РФ від 04 10 93 за № 18. Положенняцього документа поширюються на всі підприємства та організації.
  Контроль за виконанням усіх вимог Порядку здійснюється банком, вяких дані підприємства обслуговуються. У разі виявлення порушеньбанки направляють до податкових органів за місцем обліку платника податківспеціальне повідомлення. За відомостями, наданими комерційнимибанками, органами державної податкової служби РФ приймаються рішення пронакладення на підприємство штрафних санкцій. У таких випадках Рамський А.С.пропонує підприємствам використовувати наступну схему розрахунків: підприємствовидає під звіт своєму працівникові велику суму грошей з торговельної виручки,на яку закуповується товар. Видані під звіт гроші вносять постачальникучастинами, не перевищуючи ліміт розрахунків між підприємствами. Якщо постачальник -велика корпорація до якої входять кілька підприємств, то слідоформляти всі документи на різні підприємства. При цьому треба пам'ятати про те
  , Що використання готівкових грошових коштів з виручки на закупівлютоварів має бути узгоджене з обслуговуючим банком. [1]

  Верещака В.В. в статті «Розрахунки готівковими коштами»говорить про те, що підприємства не завжди мають можливість оперативнозмінити встановлений банком ліміт залишку грошових коштів. У результатів касах підприємства накопичується понадлімітна готівка. УЯк вихід з такої ситуації Верещака ВВ пропонує підприємствамвидавати понадлімітну готівки підзвітним особам на господарськіпотреби. В подальшому вона використовується або на придбання товарно -матеріальних цінностей, або повертається в касу підприємства.

  Можливо, такі заходи і дозволяють пом'якшити наслідки кризи, однаквони є порушенням розрахунково-касової дисципліни. До цих заходів вартовдаватися лише в крайньому випадку, коли іншого виходу немає.

  Як видно з огляду літератури з даного питання, в умовахнаступив економічної кризи у багатьох підприємств і організаціймогло відбутися значне збільшення готівкового та безготівкового грошовогообороту. У пошуках стабільності підприємства відкривають нові розрахункові рахункив стійких банках, або переходять повністю на розрахунки грошовоїготівкою. У зв'язку з цим деякі підприємств намагаються обійтияких обмежень, часом порушуючи платіжну дисципліну, і тому,як мені видається, основи обліку грошових коштів набувають всебільш гострого значення.

  1. Коротка природно-економічна характеристика ОПХ «Мінське».

  Земельні угіддя ОПХ «Мінське» розташовані в південній частині Костромськогорайону на лівому березі річки «Волга», на південний схід г.Костроми і складається змасиву протяжністю з півночі на південь 10 кілометрів і з заходу на схід 8кілометрів і одного черезсмугові ділянки Сумарокова, що знаходиться в 10кілометрах від основного. Центральна садиба - село Мінське знаходиться в 15кілометрах від районного та обласного центру - м. Костроми, зв'язок з якимздійснюється по автодорозі з асфальтовим покриттям Кострома-«Козловагори ». Загальна площа ОПХ «Мінське складає 3271 гектарів, в тому числі
  2375 гектарів сільгоспугідь (72,6%), рілля 2178, сіножаті - 24, пасовища -
  173 гектара.

  Територія ОПХ «Мінське» відноситься до агрокліматичного району,якому характерний помірно-континентальний клімат з порівнянокоротким, помірно-теплим літом і тривалої холодної і досить -сніжною зимою. Середньорічна температура повітря становить 2,8 градуса зашкалою Цельсія, сума позитивних активних температур (вище 10 ° С)становить 1900. Сніговий покрив на території господарства тримається 156-158днів, найбільша висота сніжного покриву досягає 45 см. Район відноситься дозоні достатнього зволоження. Кількість опадів за рік - 550 мм. В цілому,кліматичні умови сприятливі для отримання стійких врожаївоброблюваних культур, але в окремі роки спостерігається нестачапродуктивної вологи в грунті. Територія господарства розташована навододільному плато, перехідному в західній частині господарства в долину річки
  Волга. Вододільні плато являє собою полого-хвилясту рівнину,порізаний ярами. Яри на території господарства глибокі, країзадерновани і заліснені. Заплави річок Покші і Сендеги виражені слабко. Нарівнинних ділянках і вершинах вододілу господарства розташовані дерново -сільноподзолістие грунту.

  Розглянемо розміри підприємства.

  Таблиця 1.

  Розміри підприємства ОПХ «Мінське»

  | Показники | 1996 | 1997 р. | 1998 р. | Сер. | ГПЗ |
  | | | | | Знач. | Караван |
  | | | | | За | у |
  | | | | | 96-98 | |
  | | | | | Рр.. | |
  | Валова продукція в | 3571 | 3114 | 3345 | 3344 | 3092 |
  | порівнянних цінах, | | | | | |
  | тис. руб | | | | | |
  | Товарна продукція, | 2108,5 | 1456 | 1616 | 1726,8 | |
  | тис. руб | | | | | |
  | Грошова виручка, | 6660 | 7433 | 8395 | 7496 | |
  | тис. руб | | | | | |
  | Валовий дохід, тис. | 1916 | 2155 | 2317 | 2129 | |
  | руб | | | | | |
  | Прибуток від | -811 | -875 | -850 | | -1805 |
  | реалізації (+;--), | | | | | |
  | тис. руб | | | | | |
  | Площа с/г угідь, | 2413 | 2375 | 2375 | 2387 | 3459 |
  | га | | | | | |
  | В т.ч. | 2413 | 2178 | 2178 | 2256 | 2947 |
  | Рілля, га | | | | | |
  | Середньорічна | 79579 | 78502 | 77131 | 78400 | |
  | вартість основних | | | | | |
  | виробничих | | | | | |
  | коштів, тис. руб | | | | | |
  | В т.ч. основний | | | | | |
  | діяльності, тис. | 76546 | 75579 | 75162 | 75762 | 76981 |
  | руб | | | | | |
  | Середньорічна | 6965,1 | 10266,8 | 12341 | 9857,6 | 8590 |
  | вартість оборотних | | | | | |
  | коштів, тис. руб | | | | | |
  | Середньорічна кількість | 364 | 357 | 350 | 357 | 353 |
  | працівників, осіб | | | | | |
  | В т.ч. зайнятий. в с/х | 289 | 282 | 271 | 280 | 229 |
  | ВРХ (всього на кінець | 1767 | 1681 | 1623 | 1690 | 2324 |
  | року), голів | | | | | |
  | В т.ч. корови, | 616 | 643 | 621 | 627 | 800 |
  | голів | | | | | |
  | продуктивний | 1228 | 1144 | 1180 | 1184 | 1562 |
  | худоба, умов. голів | | | | | |

  У розглянутому періоді вартість основних засобів збільшилася черезінфляційних процесів. Середньорічна кількість працівників зменшилася на
  7 чоловік у слідстві догляду працівників на пенсію та скорочення чисельностіпоголів'я ВРХ (на 58 голів). Протягом 1996-1998 років поголів'япродуктивної худоби збільшилося на 10 голів, внаслідок появи нетелів.
  Аналізуючи дані таблиці 1 можна зробити висновок про те, що підприємство ОПХ
  «Мінське має великі розміри.

  Розглянемо структуру виручки від реалізації сільськогосподарськоїпродукції в ОПХ «Мінське».

  Таблиця 2.

  Структура грошової виручки від реалізації сільськогосподарської продукції в ОПХ «Мінське».

  | Показники | 1996 рік | 1997 | 1998 | Сер. |% До |
  | | | | Рік | За | підсумку |
  | | | | | 1996-19 | |
  | | | | | 98 рр.. | |
  | | Тисячі рублів | | |
  | Виручка від реалізації | 3521 | 4230 | 1715 | 4155 | 56,2 |
  | продукції | | | | | |
  | рослинництва разом | | | | | |
  | У т.ч Зерно | 1966 | 2540 | 2960 | 2489 | 33,7 |
  | Картопля | 1443 | 1379 | 1316 | 1379 | 15,7 |
  | Овочі | 36 | - | - | 12 | 0,2 |
  | відкритого грунту | | | | | |
  | Інша | 76 | 311 | 413 | 266 | 3,6 |
  | продукція | | | | | |
  | рослинництва | | | | | |
  | Виручка від реалізації | 3140 | 3202 | 3341 | 3228 | 43,8 |
  | продукції | | | | | |
  | тваринництва разом | | | | | |
  | В т.ч. М'ясо ВРХ | 806 | 753 | 760 | 773 | 10,5 |
  | Молоко | 2250 | 2386 | 2517 | 2385 | 323 |
  | Інша | 84 | 63 | 64 | 70 | 1 |
  | продукція | | | | | |
  | тваринництва | | | | | |
  | Усього сільгосппродукції | 6661 | 7432 | 8056 | 7383 | 100 |

  Аналізуючи структуру грошової виручки від реалізаціїсільськогосподарської продукції можна зробити висновок, що в ОПХ «Мінське»розвинена як галузь - рослинництва, так і тваринництво. Вони займаютьв структурі грошової виручки відповідно 56,2% і 43,8%. Таким чином
  ОПХ «Мінське» різногалузевий господарство, але найбільшу питому вагу в цихгалузях займають наступні види продукції:

  Таблиця 3.

  Профілюючі види продукції в ОПХ «Мінське»

  | Назва продукції | Питома вага,% |
  | Зерно | 33,7 |
  | Картопля | 18,7 |
  | Молоко | 32,3 |
  | М'ясо | 10,5 |

  Таким чином спеціалізацію ОПХ «Мінське можна визначити як молочно -м'ясна з розвиненим рослинництвом зерна та картоплі.

  Розглянемо структуру земельних угідь ОПХ «Мінське».

  Таблиця 4.

  Склад і структура земельних угідь ОПХ «Мінське» .

  | Вид земельних | 1996 | 1998 | Відхилено |
  | угідь | рік. | | Ия |
  | | Площа | | площаді1 |
  | | Га | | 998 від |
  | | | | 1996 р. |
  | | | Площа, |% до загальної |% до | |
  | | | Га | земельної | площі | |
  | | | | Площі | с/г | |
  | | | | | Угідь | |
  | Загальна земельна | 3314 | 3271 | 100 | Х | -43 |
  | площа | | | | | |
  | Всього с/г угідь | 2413 | 2375 | 72,6 | 100 | -38 |
  | З них Рілля | 2213 | 2178 | 66,6 | 91,7 | -35 |
  | | 24 | 24 | 0,73 | 1,01 | 0 |
  | Сінокоси | | | | | |
  | | 176 | 173 | 5,3 | 7,3 | -3 |
  | Пасовища | | | | | |
  | Сади і ягідники | - | - | - | - | - |
  | Ліси, чагарники | 747 | 747 | 22,8 | - | 0 |
  | Присадибні | 95 | 4 | 0,12 | - | -91 |
  | ділянки | | | | | |
  | Інші угіддя | 58 | 145 | 4,4 | - | 87 |

  У ОПХ «Мінське» за аналізований період загальна земельна площазменшилася на 43 га, що обумовлено зменшенням площісільськогосподарських угідь. У свою чергу площа сільськогосподарськихугідь зменшилася через скорочення площі ріллі на 35 гектарів і пасовищна 3 гектари. Все вищесказане обумовлено перекладом 87 гектарів землі вінші угіддя.

  У структурі сільськогосподарських угідь найбільшу питому вагу
  (91,7%) займає рілля, що говорить про хорошу розораності земель, що всвою чергу підтверджує рослинницьку спрямованість спеціалізаціїгосподарства.

  Розглянемо показники рівня інтенсивності в ОПХ «Мінське».

  Таблиця 5

  Показники рівня інтенсивності в ОПХ «Мінське»

  | Показники в розрахунку на | 1996 | 1997 році | 1998 | ГПЗ | В |
  | 100 га сільгоспугідь | рік | | рік. | Короваю-е | середньому |
  | | | | | Во »| по обл. |
  | Основних виробничих | 2172 | 2182,3 | 3186 | 2225,5 | 1137 |
  | коштів основної | | | | | |
  | діяльності, ТВС. руб | | | | | |
  | Виробничих витрат | 464,8 | 568 | 571 | 372 | 123 |
  | (без амортизації), тис. | | | | | |
  | руб | | | | | |
  | Сукупних витрат, тис. | 3637 | 3750 | 3757 | 1297,6 | 1260 |
  | руб | | | | | |
  | Витрат праці, тис. | 14,2 | 15,4 | 15,6 | 13,5 | 6,2 |
  | чол-годин | | | | | |
  | ВРХ, голів | 73,2 | 70,8 | 68,3 | 67,2 | 20 |
  | В т.ч. корів | 25,5 | 27,1 | 26,1 | 23,1 | 8 |
  | Продуктивність худоби, | 50,8 | 48,2 | 49,7 | 45,2 | |
  | ум. голів | | | | | |
  | Енергетична потужність | 802,8 | 747,9 | 740,1 | 879,0 | 386 |
  | на 100 га посівів, к.с. | | | | | |

  Рівень інтенсивності характеризується сумою вартості основнихвиробничих фондів сільськогосподарського призначення та поточнихвиробничих витрат (без амортизації) в розрахунку на 100 гасільськогосподарських угідь. Аналізуючи наведені дані можна зробитивисновок про те, що ці два стоймостних показника щорічно збільшуються (щопояснюється інфляцією). Проте, за звітний рік вони значно перевищуютьобласні дані. Стоймостние показники доповнюються натуральними: витратипраці (тис. чол-годин); кількість ВРХ (голів), у тому числі корів,щільність продуктивної худоби (ум. голів), енергетична потужність (к.с) врозрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь. Всі ці показникизначно перевищують обласні дані і дані по ГПЗ «Караваєво» (крімзабезпечення енергетичними потужностями на 100 га посівів). Отжерівень інтенсивності в ОПХ «Мінське» високий і у звітному році підвищується.
  За аналізований період спостерігається стабільна тенденція зростання сукупнихвитрат. Це відбулося внаслідок збільшення показника фондооснащенності на
  14 тис. руб та виробничих витрат на 16,4 тис. руб. Збільшення витратпраці вплинуло на зниження енергооснащеності (що можна пояснитисписанням техніки). Порівнюючи ОПХ «Мінське» і госплемзавод «Караваєво» зпідприємствами області, можна зробити висновок, що за 1998 рік сукупнихвитрат на 100 га сільськогосподарських угідь про ОПХ «Мінське доводитьсябільше, в наслідок чого більше і оснащеність у ОПХ «Мінське» на 960,5тис. грн в порівнянні з підприємствами області Але ГПЗ «Караваєво» маєбільш високу енергооснащеності, на 138,9 к.с

  Розглянь дані з економічної ефективності інтенсифікації.

  Таблиця 6

  Показники економічної ефективності інтенсифікації.

  | Показники в розрахунку на | 1996 | 1997 р. | 1998 р. | ГПЗ | Область |
  | 100 га сільгоспугідь | | | | «короваю | |
  | | | | | Ево »| |
  | На 100 га с/г угідь | 147,9 | 131,1 | 140,8 | 89,4 | 22,6 |
  | Валовий продукції, тис. | | | | | |
  | руб | | | | | |
  | Товарної продукції, тис. | 87,4 | 61,3 | 68 | 33,97 | - |
  | руб | | | | | |
  | Грошовою виручки, тис. | 276 | 312,9 | 353,5 | 158,5 | 56,5 |
  | руб | | | | | |
  | Прибуток (+), збиток (-) | -33,6 | -36,8 | -35,8 | -52,2 | -40,2 |
  | від реалізації, тис. руб | | | | | |
  | Молока, ц | 952,6 | 915,4 | 910,6 | 957,2 | 160,2 |
  | Приріст ВРХ, ц | 71,9 | 61,8 | 60,2 | 90,14 | 12,9 |
  | Урожайність, ц: | | | | | |
  | Зерна | 33,7 | 34 | 30 | 26 | 9,5 |
  | Картоплі | 220,4 | 209,2 | 193 | 151 | 113,3 |
  | Удій від 1 корови, кг | 3614 | 3456 | 3420 | 4139 | 1771 |
  | На 100 руб сукупних | 40,7 | 34,9 | 35,1 | 34,4 | 17,9 |
  | витрат, руб | | | | | |
  | На 1 середньорічного | 11700 | 10450 | 10510 | 13502 | 5835 |
  | працівника, руб | | | | | |
  | Рентабельність | -10,8 | -10,5 | -10,4 | -24,8 | -41,5 |
  | підприємства,% | | | | | |

  Аналізуючи таблицю, можна сказати, що валова продукція в розрахунку на
  100 га сільськогосподарських угідь протягом 3 років зменшуваласянезначно. Врожайність картоплі в звітному році знизилася, що пов'язаноз несприятливими погодними умовами. Незважаючи на отримані збитки (в
  1996-1998 роках), відбулося збільшення грошової виручки. Це говорить про те,що вкладені кошти не окупаються виходом продукції. Кількість молока врозрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь і приріст ВРХ зменшилися з -за зниження поголів'я корів і ВРХ. У зв'язку з цим зменшився і удій відоднієї корови.

  У 1998 році в порівнянні з 1996 роком знизилася і продуктивністьпраці, що вплинуло на виробництво валової продукції. Збитку отримано на
  16,4 тис. грн менше, ніж у ГПЗ «Караваєво» у звітному році і на 4,4менше, ніж у середньому по області. Однак за такими показниками, яккількість молока на 100 га сільськогосподарських угідь і надої на однукорову ГПЗ «Караваєво» істотно перевершує ОПХ «Мінське». Врожайністьсільськогосподарських культур в ОПХ «Мінське» набагато вище, ніж угосплемзаводе. Це пояснюється різною спеціалізацією господарств.

  У 1998 році ОПХ «Мінське» було більш рентабельно, ніж «Караваєво» іпідприємства області. У 1998 році на кожен вкладений рубель було отриманозбитку 10,4 копійки

  Розглянемо забезпеченість підприємства трудовими ресурсами.

  Таблиця 7

  Забезпеченість ОПХ «Мінське» трудовими ресурсами.

  | Категорії | 1996р. | 1997р. | 1998р. | Обеспеч | В середньому |
  | працівників | | | | енность | |
  | | | | План | Факт | | Чоло-ве |% до |
  | | | | | | | К | підсумку |
  | Всього по | 364 | 357 | 350 | 350 | 100 | 357 | 100 |
  | підприємству | | | | | | | |
  | В т.ч. | 289 | 282 | 280 | 280 | 100 | 284 | 79,6 |
  | працівників с/г | | | | | | | |
  | Виробництво | | | | | | | |
  | Постійні | 216 | 213 | 200 | 211 | 105,5 | 213 | 59,7 |
  | Сезонні, брешемо. | 32 | 29 | 40 | 29 | 72,5 | 30 | 8,4 |
  | Службовці | 41 | 40 | 40 | 40 | 100 | 40 | 11,2 |
  | Керівники | 16 | 16 | 15 | 16 | 106,7 | 16 | 4,5 |
  | Фахівці | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 23 | 6,4 |
  | Інші р-ки | 75 | 75 | 70 | 70 | 100 | 73 | 20,4 |

  У період з 1996 по 1998 роки знизилася кількість працівників всього попідприємству, в тому числі зменшилась кількість працівників, зайнятих усільськогосподарському виробництві. Це відбулося за рахунок зниження майжевсіх категорій працівників. З таблиці 7 видно, що в ОПХ «Мінське» хорошазабезпеченість трудовими ресурсами (крім тимчасових працівників).

  3. Удосконалення обліку грошових коштів у ОПХ «Мінське».

  3.1. Значення і завдання обліку грошових коштів.

  Бухгалтерський облік грошових коштів має важливе значення дляправильної організації грошового обігу, в ефективному використанніфінансових ресурсів. Уміле розподіл грошових коштів само по собіорганізації може приносити додатковий дохід. Тому потрібно постійнодумати про раціональне вкладення тимчасово вільних грошових коштів дляотримання прибутку.

  Бухгалтерський облік грошових коштів, розрахункових і кредитних операційвиконує такі основні завдання:

  перевірка правильності документального оформлення і законності операцій згрошовими коштами, розрахункових і кредитних операцій, своєчасне іповне відображення їх в обліку.

  забезпечення своєчасності, повноти та правильності розрахунків за всімавидів платежів і надходжень, виявлення дебіторської та кредиторськоїзаборгованості.

  своєчасне виявлення результатів інвентаризації грошових коштів,грошових документів і розрахунків, забезпечення вишукування дебіторської іпогашення кредиторської заборгованості та позик кредитних установ увстановлені терміни.

  забезпечення збереження грошових коштів, безперебійне забезпеченняготівкою нагальних потреб організації

  вишукування можливостей найбільш раціонального вкладення вільних грошовихкоштів як джерела фінансових інвестицій, що приносять?? оход.

  Поточними турботами цієї ділянки бухгалтерії є контроль за оплатоюрахунків, отримання боргів з позичальників і дебіторів, спостереження за витратами
  , Що здійснюються шляхом оплати з розрахункового рахунку або з каси, управлінняготівкою організації.

  3.2. Облік касових операцій в ОПХ «Мінське».

  Рахунок 50 «Каса» є активним по відношенню до балансу підприємства.
  За дебетом рахунку відображаються надходження коштів до каси, за кредитом - видачакоштів з каси.

  Д 50 К 71/1 - 125,20 повернення підзвітної суми Смирновим А.К

  Д 50 До 46 - 457,00 надійшли гроші від реалізації молока.

  Д 50 До 51 - 156789,35 отримані кошти на виплату зарплати.

  Д 70 К 50 -156789,35 Виплачено зарплата працівникам

  Д 71/1 К 50 - 500,00 Видані кошти під звіт Смирнову А.К.

  Відповідно до Інструкції ЦБ РФ від 04.10.93 року № 18 «Про порядокзберігання і витрачання грошових коштів »ОПХ« Мінське »зберігає своївільні грошові кошти в банку. Для розрахунків готівковими коштами напідприємстві створена каса і ведеться касова книга обліку приходу івитрачання грошових коштів за встановленою формою.

  Прийом грошових коштів від населення ОПХ «Мінське» здійснює зобов'язковим застосуванням контрольно-касової машини.

  Касові операції в ОПХ «Мінське» проводить касир, з яким укладенодоговір про повну матеріальну відповідальність за збереження прийнятихцінностей. Згідно з лімітом каси, у касі ОПХ «Мінське можназберігати невеликі грошові суми, не здаючи їх в установу банку. Для ОПХ
  «Мінське» ліміт каси на 01.01.1998 року становить 3 000 рублів. Цікошти використовуються для оплати відряджень, оплати дрібних господарськихвитрат і видачі авансів.період виплати заробітної плати але не більше трьох робочих днів. Якщо позакінчення цих тих днів у касі залишилися суми, що перевищують ліміт каси, товони передаються на зберігання в банк. Здача грошей у банк оформляється "Оголошенням навнесок готівки ». Коли банк приймає грошові кошти від підприємства, вінвидає квитанцію, що є підставою для списанням грошей з каси.
  Ліміт каси розраховується головним бухгалтером і відправляється в банк,який теж проводить розрахунок, грунтуючись на розрахунку платоспроможностігосподарства. Сума розрахована банком не може перевищувати суму, вказануголовним бухгалтером.

  Якщо підприємство не надає розрахунок ліміту каси, то банквстановлює ліміт каси за замовчуванням - 100 рублів.

  Джерелами надходження грошових коштів у касу є:
  - виручка від реалізації продукції;
  - повернення підзвітних сум;
  - що вноситься квартплата.

  У ОПХ «Мінське» з листопада 1995 року в банку заведена картотека, томуз цього джерела гроші в касу надходять тільки на виплату заробітноїплати після рішення суду.

  що надходять у касу гроші оформляються прибутковим касовим ордером,який підписує касир і головний бухгалтер. Сума грошей, що надійшли вприбутковому касовому ордері записується цифрами і прописом. Після того, якгроші прийняті і перелічені

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status