ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Складання б / у звітності
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  1. Складання бухгалтерської звітності


  1.1. Поняття, склад і порядок заповнення форм бухгалтерської звітності в

  2000

  Бухгалтерська звітність - єдина система даних про майнове іфінансове становище організації й про результат її господарськоїдіяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку завстановленими формами [1, стаття 2] [1].

  Під організацією надалі розуміються юридичні особи зазаконодавством Російської Федерації (крім банків), включаючи організації,основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету.

  Бухгалтерська звітність - це сукупність форм звітності,складених на основі даних фінансового обліку з метою наданнязовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовийположенні організації у формі, зручною і зрозумілою для вжиття цимикористувачами певних ділових рішень.

  Організація повинна становити проміжну бухгалтерську звітність замісяць, квартал наростаючим підсумком звітного року, якщо інше не встановленозаконодавством Російської Федерації [4, п. 48].

  Користувач бухгалтерської звітності - юридична або фізична особа,зацікавлена в інформації про організацію [4, п. 4].

  Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору,реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно,зобов'язаннях організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного ідокументального обліку всіх господарських операцій [1, стаття 1.1].

  Об'єктами бухгалтерського обліку є майно організацій, їхзобов'язання і господарські операції, здійснювані організаціями впроцесі їх діяльності [1, стаття 1.2].

  Основними завданнями бухгалтерського обліку є:

  - формування повної і достовірної інформації про діяльністьорганізації та її майновий стан, необхідної внутрішнімкористувачам бухгалтерської звітності - керівникам, засновникам,учасникам і власникам майна організації, а також внутрішнімінвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності;

  - забезпечення інформацією, необхідної внутрішнім і зовнішнімкористувачам бухгалтерської звітності для контролю за дотриманнямзаконодавства України при здійсненні організацієюгосподарських операцій та їх доцільністю, наявністю і рухоммайна і зобов'язань, використанням матеріальних, трудових іфінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами ікошторисами;

  - запобігання негативних результатів господарської діяльностіорганізації і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення їїфінансової стійкості [1, стаття 1.3].

  Всі організації зобов'язані складати на основі даних синтетичного іаналітичного обліку бухгалтерську звітність [1, стаття 13.1].

  Синтетичний облік - це облік узагальнених даних бухгалтерського обліку провидах майна, зобов'язань і господарських операцій за певнимиекономічними ознаками, що ведеться на синтетичних рахункахбухгалтерського обліку.

  Аналітичний облік - це облік, який ведеться в особових, матеріальних ітих аналітичних рахунках бухгалтерського обліку, групуються детальнуінформацію про майно, зобов'язання та про господарські операції всерединісинтетичному кожного рахунку [1, стаття 2].

  Про обсяг форм бухгалтерської звітності

  Відповідно до Федерального закону № 129-ФЗ «0 бухгалтерський облік», атакож ПБО 4/99 «Бухгалтерська звітність організації» проміжнабухгалтерська звітність складається з бухгалтерського балансу (форма № 1) тазвіту про фінансові результати (форма № 2).

  До складу річної бухгалтерської звітності також включаються звіт прозміни капіталу (форма № 3), звіт про рух грошових коштів (форма
  № 4), додаток до бухгалтерського балансу (форма М 5) та пояснювальназаписка, а також аудиторський висновок, що підтверджує достовірністьбухгалтерської звітності організації, якщо вона у відповідності зфедеральних законів підлягає обов'язковому аудиту.

  Наказом 3Ф 4н Мінфіну РФ від 13.01.2000 визначений склад, порядокскладання та подання звітності за 1 квартал 2000 р., а такожрекомендовані зразки звітних форм. Організації самостійно, згідно ззагальним вимогам, представленим в Положенні по бухгалтерському обліку
  «Бухгалтерська звітність» (ПБО 4/99), повинні розробити власні формизвітності.

  При розробці нових форм звітності організації відповідно до своєїспецифікою зобов'язані зберегти коди груп статей, коди рядків розділів і кодипідсумкових рядків бухгалтерського балансу.

  Новим вказівкою в наказі № 4н є те, що організація можепредставляти у складі проміжної (квартальної) бухгалтерської звітностікрім передбачених нормативними документами з бухгалтерського облікуформи № 1 і форми № 2 та інші звітні показники (форму № 3, 4 і 5), атакож пояснювальну записку. (п. 2, стаття 2).

  Організації можуть у звіті про фінансові результати (форма № 2) показники,наведені в розділі «Розшифровка окремих прибутків і збитків» зразкаформи, представляти у вигляді розшифровок до відповідних статтях звіту ( «утому числі »або« з них »).

  Окремі показники, зазначені у Додатку до бухгалтерського балансу
  (форма № 5) за зразком форми, допускається представляти у виглядісамостійних форм бухгалтерської звітності або включати в пояснювальнузаписку.

  Якщо організація приймає рішення в спеціальній бухгалтерськоїзвітності розкривати по кожному числовому показнику дані більше ніж задва роки (три і більше років), то організацією забезпечується при розробці,прийняття та виготовленні бланків форм достатню кількість граф (строк),необхідних для такого розкриття.

  Пояснювальна записка до річної бухгалтерської звітності повиннамістити істотну інформацію про організацію, її фінансове становище,порівнянності даних за звітний і попередній йому роки, методи оцінкиі істотних статтях бухгалтерської звітності.

  У пояснювальній записці повинне повідомлятися про факти незастосування правилбухгалтерського обліку у випадках, коли вони не дозволяють вірогідно відбитимайновий стан і фінансові результати діяльності організації звідповідним обгрунтуванням. У противному випадку незастосування правилбухгалтерського обліку розглядається як ухилення від їх виконання тавизнається порушенням законодавства Російської Федерації про бухгалтерськийобліку.

  У пояснювальній записці до бухгалтерської звітності організація оголошуєпро зміни у своїй обліковій політиці на наступний звітний рік [1,статья.13.4].

  Ця стаття російського закону відповідає міжнародному стандартубухгалтерського обліку № 5 «Дані фінансових звітів» (IAS 5-77). У ньомусказано, що фінансові звіти складаються, крім іншого, і для зручностіоцінки та прийняття фінансових рішень. Якщо у звіті немає ясності й чіткості,на його основі неможливо виносити відповідальні рішення і судження. Це вповною мірою повинно відноситися і до відомостей, що містяться в російськійбухгалтерської звітності.

  У стандарті № 5, в п. 9, зазначено, що у фінансових звітах повинніміститися відповідні цифри за попередній період. Це безсумнівнопідвищує аналітичність звітів. Однак у російській бухгалтерськоїзвітності цього пункту відповідають тільки форми № 1 і 2, а форми № 3, 4,
  5 і 6 лише частково містять відомості минулого періоду, що ускладнюєпроведення фінансового аналізу. Для того щоб зробити правильні висновки іприйняти вірне рішення, необхідно мати у своєму розпорядженні не тільки звітами запоточний період часу, але і за минулі періоди, які доступні не длябудь-якого користувача.

  До складу бухгалтерської звітності включає: а) бухгалтерський баланс - форма № 1; б) звіт про прибутки і збитки - форма № 2; в) додатки до них, зокрема:

  - звіт про про власний капітал - форма № 3;

  - звіт про рух грошових коштів - форма № 4;

  - додаток до бухгалтерського балансу - форма № 5;

  - звіт про цільове використання отриманих коштів - форма № 6 (річна)
  - Для громадських організацій (об'єднань);

  - пояснювальна записка;

  - підсумкова частина аудиторського висновку, виданого за результатамиобов'язкового за законодавством Російської Федерації аудиту бухгалтерськоїзвітності.

  Суб'єкти малого підприємництва, не застосовують відповідно дозаконодавством спрощену систему оподаткування, обліку і звітності тане зобов'язаний проводити незалежну аудиторську перевірку, мають право непредставляти складові річної бухгалтерської звітності, форми № 3, 4, 5та пояснювальну записку.

  Громадські організації (об'єднання), які не здійснюютьпідприємницьку діяльність і не мають, крім вибулого майна,оборотів по реалізації товарів (робіт, послуг), не представляють у складірічної бухгалтерської звітності форми № 3, 4, 5 і пояснювальну записку.

  Користувачі бухгалтерської звітності

  Робота з аналізу бухгалтерської звітності повинна задовольняти багатьомвимогам. Коло користувачів що міститься у фінансових документахінформації включає різні категорії - від серйозних аналітиків довипадкових «любителів». Всі вони користуються інформацією про ваше підприємство,але з різним ступенем розуміння і компетенції.

  Бухгалтерська звітність в Росії становить інтерес для двох групзовнішніх і однієї групи внутрішніх користувачів:

  1. Безпосередньо зацікавлених у діяльност

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status