ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Поточний бухгалтерський облік витрат на виробництво і випуск продукції
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Калінінградської ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Контрольна робота на тему:

  "Поточний бухгалтерський облік витрат на виробництво і випуск продукції"

  (з дисципліни: "Бухгалтерський облік ")

  Роботу виконав студент 4-ого курсу

  96-ЗПМ-4067

  Санаєв В.Ю.

  Дата: _____________

  Підпис :__________

  Калінінград 1999

  План.

  | | Вступ. | |
  | 1. | Класифікація витрат на виробництво. | |
  | 2. | Бухгалтерський облік витрат на виробництво і випуск | |
  | | Продукції. | |
  | | 2.1. Методи списання матеріалів на виробництво. Облік і | |
  | | Розподіл матеріалів. | |
  | | 2.2. Облік і розподіл заробітної плати, премій та | |
  | | Резерву на оплату відпусток. | |
  | | 2.3. Облік і розподіл нарахованої амортизації | |
  | | Основних засобів, нематеріальних активів та зносу МШП. | |
  | | 2.4. Облік і розподіл послуг сторонніх організацій. | |
  | | 2.5. Розподіл витрат майбутніх періодів. | |
  | | 2.6. Резервування майбутніх витрат і платежів. | |
  | | 2.7. Облік втрат виробництва. | |
  | | Література. | |

  Введення.

  Виробництво призначено для виготовлення продукції і виконанняробіт і надання послуг з метою задоволення потреб людей.

  У процесі виробництва використовуються основні й оборотні кошти, атакож працю працівників. Всі витрати матеріальних і трудових ресурсівутворюють витрати виробництва. Сукупні витрати підприємства навиготовлення та реалізацію продукції в грошовому виразі називаютьсясобівартістю продукції.

  Величина собівартості є одним з показників ефективностівиробництва. Вона визначає, у що обходиться підприємству виготовлення ізбут продукції. Чим нижча собівартість (за інших рівних показниках), тимефективніше виробництво. Зниження собівартості дозволяє підприємствувпевнено почувати себе на конкурентному ринку.

  Головними факторами, від яких залежить зниження собівартості продукціїє наступні:

  1. Зростання продуктивності праці. Чим продуктивність вище, тимбільше випускається продукції в одиницю часу і тим нижче її собівартість.

  2. Зниження матеріало-та енергоємності продукції. Чим меншематеріальних і енергетичних витрат на одиницю продукції, то нижчий їїсобівартість.

  3. Збільшення віддачі основних засобів. Чим менше частка амортизаційнихвідрахувань припадає на одиницю продукції, тим нижче її собівартість.

  4. Підвищення рівня маркетингової політики. Маркет-це мистецтвопродажу. Чим нижче витрати на реалізацію продукції, тим нижче їїсобівартість.

  1. Класифікація витрат на виробництво.

  Розрізняють виробничу собівартість продукції та повну фактичнусобівартість. Виробнича собівартість визначається тількивиробничими витратами. Додавання до них комерційних витрат (тобтовитрат на збут продукції) утворює повну фактичну собівартістьпродукції.

  Облік витрат на виробництво ведеться на рахунках розділу 2 плану рахунків
  (рахунки 20, 23, 25, 26, 29). Для малих підприємств можна використовувати тількиодин виробничий рахунок 20 "Основне виробництво". Торгові підприємствавсі свої витрати збирають на рахунку 44 "Витрати обігу".

  Витрати можна групувати за різними ознаками. За змістом їхприйнято поділяти на наступні:

  1) матеріальні, які можна уявити, наприклад, бухгалтерськимипроводками:

  Д20, 44 - К10, 12, 21, де: рахунок 10 "Матеріали"; рахунок 12 "Малоцінні та швидкозношуваніпредмети "; рахунок 21" Напівфабрикати власного виробництва ",

  2) трудові, які можна представити у бухгалтерському обліку у виглядінаступних проводок:

  Д20, 44 - К70, де рахунок 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці".

  3) відрахування до фондів соціального страхування і забезпечення, якіможна представити в бухгалтерському обліку наступними проводками:

  Д20, 44 - К69, де рахунок 69 "Розрахунки із соціального страхування та забезпечення".

  4) амортизаційні відрахування на основні фонди, які можнапредставити в бухгалтерському обліку за допомогою проводок:

  Д20, 44 - К02, де рахунок 02 "Знос основних засобів".

  5) інші, які можна представити у бухгалтерському обліку у виглядінаступних проводок:

  Д 20, 44 - На 05, 13, 67, 68, де: рахунок 05 "Амортизація нематеріальних активів"; рахунок 13 "Зносмалоцінних та швидкозношуваних предметів ", 67 рахунок" Розрахунки запозабюджетних платежів "; рахунок 68" Розрахунки з бюджетом ".

  Собівартість продукції є орієнтиром для формування її ціни.
  Вірніше, вона є нижньою межею ціни. Очевидно, що якщо ринкова цінанижче собівартості продукції даного підприємства, то в нього немає шансівзавоювати місце на цьому ринку. (Щоправда, відомі випадки, коли фірми йшли напевні тимчасові збитки, щоб якось пробитися на ринок. Потім вониістотно змінювали своє виробництво, зменшуючи витрати навиготовлення і збут продукції.)

  2. Бухгалтерський облік витрат на виробництво і випуск продукції.

  Основне завдання бухгалтерів виробничих підприємств, що працюють націй ділянці обліку, полягає в розрахунку фактично витрачених навиробництво продукції матеріальних, трудових та інших ресурсів іправильному включення їх в собівартість продукції, робіт і послуг.

  Звичайно, важко одразу визначити, яка сума витрат повинна бутисписано на певний вид продукції, замовлення, роботу, тому можнарекомендувати бухгалтерам ведення спеціальних облікових регістрів (наприклад,листів-розшифровок), в яких будуть збиратися витрати за статтями дляподальшого розподілу між видами продукції.

  2.1. Методи списання матеріалів на виробництво. Облік і розподіл матеріалів.

  Матеріальні цінності відпускаються у виробництво на підставі належнооформлених документів за вагою, обсягом, площі або рахунку в суворійвідповідно до норм і вимог технологічного процесу. У листі
  Мінфіну СРСР від 30 квітня 1974 № 103 "Про основні положення з облікуматеріалів на підприємствах і будівництвах "(застосовується в частині, що нещо суперечить чинному законодавству) до таких документів віднесено:лімітно-парканні карти, вимоги, накладні із зазначенням кодів замовлень,видів матеріалів, кількості, ціни, місць їх використання та ін

  Розрахунок фактичної собівартості списуються на виробництво матеріалівздійснюється наступними методами:

  - виходячи із середньої собівартості кожного виду матеріалів,

  - за методом ФІФО (за собівартістю перших за часом закупівель);

  - за методом ЛІФО (за собівартістю останніх за часом закупок).

  Використовуваний метод вибирається при розробці облікової політикипідприємства керівниками фінансових служб.

  I. Списання виходячи із середньої собівартості кожного виду матеріалу.
  Передбачається, що собівартість запасів дорівнює середній вартості запасів,що були на початок облікового періоду, та всіх запасів, закуплених у обліковомуперіоді. Цей метод вимагає періодичного виявлення собівартості одиниціматеріалу за обліковий період, що дорівнює, як правило, календарному місяцю.

  Більш точні результати досягаються, коли середня величинарозраховується після кожного надходження матеріалу і з цієї середньоїсобівартості оцінюється витрата матеріалу на конкретну дату донадходження наступної партії.

  2. Списання за методом ФІФО. Незалежно від того, з якої партіїматеріали відпущені у виробництво, спочатку списують матеріали засобівартості першим за часом партії, потім другого і т. д.

  3. Метод ЛІФО полягає в тому, що спочатку списують матеріали засобівартості останньої партії (тобто матеріали з найбільш дорогоїпоставки), потім по собівартості передостанній партії і т. д.

  Дані методи розрахунку собівартості витрачених матеріалівзастосовні лише при обмеженій номенклатурі матеріалів, коли ведетьсяокремий облік надійшли партій при обов'язковому їх аналітичному обліку вкількісно-ціновому виразі. Це можливо при наявності спеціальнорозробленої програми для комп'ютерної обробки цих показників
  (наприклад, 1С: Бухгалтерія - Склад).

  У зв'язку з цим використовують так званий класичний метод облікувитрачених матеріалів, що передбачає "використання обліковоївартості матеріалів і доведення її до фактичної через розрахунок транспортно -заготівельних витрат або відхилень від облікових (планових) цін. Цейметод близький до розрахунку виходячи із середньої собівартості, але розраховуєтьсяпо укрупнених позиціях - групам матеріалів (основні матеріали,допоміжні матеріали, тара, паливо і т. д.).

  Облікова ціна при цьому встановлюється підприємством самостійно прирозробці номенклатури-цінника на матеріали виходячи з купівельних цін івикористовується триваліший час. Номенклатура-цінник - це перелікнайменувань використовуваних матеріалів, в якому фіксують їх шифри іоблікові ціни.

  Якщо ж за основу розрахунку облікової ціни беруть планову ціну,зафіксовану в бізнес-плані, то її доведення до фактичної вартостіпроводиться через розрахунок відхилень від планових цін - економії абоперевитрати.

  У першому випадку облік надходження матеріалів організується звикористанням рахунку 10 "Матеріали". У другому ще додатково беруть участьрахунки: 15 "Заготівельні і придбання матеріалів" і 16 "Відхилення увартості матеріалів ".

  2.2. Облік і розподіл заробітної плати, премій та резерву на оплату відпусток.

  Значну частку у витратах на виробництво займають витрати,пов'язані з оплатою праці. Нарахована заробітна плата, зафіксована ввідповідних документах, підлягає розподілу на замовлення (виробів).

  Для адміністративно-управлінського персоналу (АУП) цими документамиє картки особових рахунків та розрахункові (а також розрахунково-платіжні)відомості, де заробітна плата розраховується згідно з табелемвикористання робочого часу і встановленого договором (контрактом)окладу. Нарахування зарплати АУП відображають в обліку проводкою:

  ДЕБЕТ 25 (26) КРЕДИТ 70.

  Для робітників, крім того, нарахована зарплата оформляється виписаниминарядами, маршрутними листами, листками про простій, шлюб і т. п. У нихзазначаються відомості про місці виконання робіт, їх види, замовлення, розцінкита інші показники, необхідні для розрахунку і розподілу зарплати. Уцьому випадку в обліку роблять записи:

  ДЕБЕТ 20 (25, 28, ...) КРЕДИТ 70.

  Розподілена сума нарахованої заробітної плати є підставою длярозрахунку і розподілу відрахувань до Пенсійного фонду РФ, фондиобов'язкового медичного і соціального страхування РФ, до Державногофонд зайнятості населення РФ у відсотках, що встановлюються Урядом РФ.
  Це відображають в обліку записом:

  ДЕБЕТ 20 (25, 26, 28, 31) КРЕДИТ 69.

  Одночасно з цим створюється резерв на оплату відпусток робітникам, якщоце передбачено обліковою політикою підприємства, і здійснюється розрахунок сумрезерву. При цьому робиться наступна проводка:

  ДЕБЕТ 20 (25 ...) 89 КРЕДИТ.

  Відсоток відрахувань у резерв на оплату відпусток встановлюєтьсяпідприємством самостійно. Сума розрахованого резерву фіксується на тихж рахунках і статтях витрат, де відображена нарахована заробітна платаробітникам.

  Таким чином, на підставі первинних документів і додатковихрозрахунків бухгалтер складає розроблювальні таблицю "Розподілзаробітної плати, відрахувань до позабюджетних соціальних фондів та резерву наоплату відпусток ":
  | Дебет | Кредит рахунків |
  | Цех | Рахунок | Зака | Стаття | 70 | 69 | 89 | та ін |
  | | | З | витрат | | | | |
  | | | | | | | | |

  Ця таблиця служить підставою для запису операцій в тих же обліковірегістрах, що і витрати матеріалів (картки аналітичного обліку витрат навиробництво на замовлення, відомості № 12 і № 15). Одночасно в ційтаблиці вказують суми премій, нарахованих за рахунок спеціальних фондів абонерозподіленого прибутку (Дебет 88 Кредит +70), суми нарахованих посібників зтимчасової непрацездатності (Дебет 69 Кредит 70), суми відпускних,нарахованих робітникам за рахунок створеного на ці цілі резерву (Дебет 89 Кредит
  70).

  2.3. Облік і розподіл нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та зносу МШП.

  У складі витрат, пов'язаних з процесом виробництва, важливе місцезаймають витрати засобів праці, за допомогою яких створюється продукція,виконуються роботи, надаються послуги. Це - основні засоби танематеріальні активи, малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП).
  Для відшкодування їх вартості (з метою оновлення і заміни) підприємстващомісячно розраховують суми їх амортизації (зносу). В обліковій політиціпідприємства повинен бути закріплений порядок розрахунку амортизації (зносу) порізних видів засобів праці.

  По об'єктах основних засобів способи розрахунку амортизації
  передбаченіПоложенням по бухгалтерському обліку "Облік основних засобів" (ПБУ 6/97),затвердженим наказом Мінфіну Росії від 3 вересня 1997 р. № 65н.
  Підприємство має вибрати і відобразити в обліковій політиці найбільшпридатний для нього спосіб розрахунку амортизації основних засобів. Їх чотири:лінійний спосіб, спосіб зменшується залишку, спосіб списання вартостіза сумою чисел років строку корисного використання й спосіб списаннявартості пропорційно обсягу продукції В даний час підприємствавикористовують лінійний спосіб розрахунку амортизації основних засобів, так якйому відповідають не скасовані для застосування Єдині норми амортизаційнихвідрахувань на повне відновлення основних фондів народного господарства
  СРСР, затверджені постановою Ради Міністрів СРСР від 22 жовтня 1990 №
  1072.

  Нараховані суми амортизаційних відрахувань по об'єктах основнихкоштів у розрізі цехів і відділів підприємства відображають за статтями витратза дебетом 25, 26, 31 та інших виробничих рахунків із записом увідомостях, № 12 та № 15 по кредиту рахунку 02 "Знос основних засобів".
  Підставою для віднесення сум нарахованих амортизаційних відрахувань зазвітний місяць на зазначені рахунки служать дані відомості розрахункуамортизації основних засобів. Амортизація нематеріальних активівнараховується у відповідності до самостійно встановлюються підприємством строків інормам, протягом яких об'єкт буде експлуатуватися і приносити дохід.
  Суми нарахованої амортизації по нематеріальних активів відображають за дебетомрахунків 20 "Основне виробництво" або 26 "Загальногосподарські витрати" зкредиту рахунку 05 "Амортизація нематеріальних активів" із записом у карткианалітичного обліку за замовленнями (рахунок 20), в відомості № 12 і № 15.

  Нарахування зносу МШП проводиться відповідно до пункту 45
  Положення про бухгалтерський облік і звітність в російської Федерації,затвердженого наказом Мінфіну Росії від 26 грудня 1994 р. № 170.

  Предмети вартістю до 1/20 100-кратного мінімального розміру місячноїоплати праці за одиницю дозволяється списувати на витрати без нарахуваннязносу в момент передачі в експлуатацію. У таких випадках робиться проводка:

  ДЕБЕТ 20 (23, 25, 26, ...) КРЕДИТ 12 субрахунок "МШП на складі".

  На підприємстві повинен бути організований оперативний облік таких предметівз метою забезпечення їх збереження.

  За МШП вартістю понад 1/20 100-кратного мінімального розміру місячноїоплати праці за одиницю знос нараховують по одному з наступних трьохметодів, що підлягають розкриттю в облікову політику підприємства.

  1. Знос нараховується в розмірі 100 відсотків вартості в моментпередачі МШП в експлуатацію. Однак нарахування зносу в розмірі 100відсотків не означає можливості одночасного списання МШП. Вонопроводиться на підставі актів на списання, які складають при виході
  МШП з ладу і неможливість подальшого їх використання. На рахункахбухгалтерського обліку це відображають записами:

  ДЕБЕТ 12 субрахунок "МШП в експлуатації"

  КРЕДИТ 12 субрахунок "МШП на складі"

  - передані МШП зі складу в експлуатацію ;

  ДЕБЕТ 20 (23, 25, 26, ...) КРЕДИТ 13

  - нарахований знос у розмірі 100 відсотків у момент передачі МШП вексплуатацію;

  ДЕБЕТ 10 КРЕДИТ 12 субрахунок "МШП в експлуатації"

  - відбита вартість зворотних відходів при виході МШП з ладу іоформленні акта на списання;

  ДЕБЕТ 13 КРЕДИТ 12 субрахунок "МШП в експлуатації"

  - відображено суму первісної вартості МШП за вирахуванням вартостізворотних відходів при виході МШП з ладу і оформлення акту на списання.

  ДЕБЕТ 20 (23, 25, 26, ...) КРЕДИТ 13

  - сторно на суму вартості зворотних відходів.

  2. Знос нараховується двічі: у розмірі 50 відсотків вартості МШП вмомент передачі в експлуатацію та в розмірі решти 50 відсотків (завирахуванням вартості поворотних відходів) при їх вибуття з експлуатації черезутрат?? ними свого виробничого призначення. При цьому в обліку роблятьсяпроводки:

  ДЕБЕТ 12 субрахунок "МШП в експлуатації"

  КРЕДИТ 12 субрахунок "МШП на складі"

  - передані МШП зі складу в експлуатацію;

  ДЕБЕТ 20 (23, 25,26, ...) КРЕДИТ 13

  - нарахований знос у розмірі 50 відсотків у момент передачі МШП вексплуатацію;

  ДЕБЕТ 20 (23, 25, 26, ...) КРЕДИТ 13

  - нарахований знос в розмірі решти 50 відсотків за вирахуванням вартостізворотних відходів в момент вибуття МШП з експлуатації за непридатністю;

  ДЕБЕТ 10 КРЕДИТ 12 субрахунок "МШП в експлуатації"

  - відбита вартість зворотних відходів за ціною можливоговикористання;

  ДЕБЕТ 13 КРЕДИТ 12 субрахунок "МШП в експлуатації"

  - відображено суму первісної вартості МШП за вирахуванням вартостізворотних відходів при виході МШП з ладу і оформлення акту на списання.

  3. За спеціальним інструментах і пристосуванням знос нараховуєтьсявиходячи з встановленої норми або кошторисної ставки, розрахованої виходячи зкошторису витрат на їх виготовлення (придбання) та запланованого обсягувипуску продукції за допомогою цих інструментів. Їх знос оформляєтьсяспеціальними розрахунками, а на рахунках бухгалтерського обліку відображаєтьсязаписами тільки за дебетом рахунка 20 "Основне виробництво" з кредиту рахунка
  13 "Знос МШП". Проводиться запис у картки аналітичного обліку зазамовленнями (рахунок 20) і до відомості № 12. При цьому роблять проводки:

  ДЕБЕТ 12 субрахунок "МШП в експлуатації"

  КРЕДИТ 12 субрахунок "МШП на складі"

  - передані МШП зі складу в експлуатацію;

  ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 13

  - нарахований знос у відповідності зі спеціальним розрахунком.

  При списанні спец, що знаходилися в експлуатації, в облікуроблять записи:

  ДЕБЕТ 10 КРЕДИТ 12 субрахунок "МШП в експлуатації"

  - відбита вартість зворотних відходів.

  ДЕБЕТ 13 КРЕДИТ 12 субрахунок "МШП в експлуатації"

  -відображена первісна (купівельна) вартість МШП за вирахуванням вартостізворотних відходів при виході МШП з ладу і оформлення акту на списання.

  2.4. Облік і розподіл послуг сторонніх організацій

  Жодне підприємство не може самостійно повністю забезпечити себевсім необхідним для виробництва продукції та нормального функціонування.
  У багатьох випадках доводиться користуватися послугами сторонніх організацій,так як підприємству необхідні електроенергія, вода, пара, газ тощо, атакож існує необхідність у проведенні ремонтних робіт, в орендіприміщень і обладнання, транспортні послуги.

  По кожному виду послуг з їх постачальником укладається договір. Виконаннядоговору оформляється згодом випискою платіжних вимог-доручень,актів, рахунків за надані послуги, а також рахунків-фактур.

  При журнально-ордерною формою обліку ці витрати відображають у журналі -ордері № 6 до рахунку 60 або у відомості № 7 до рахунку 76 з віднесенням в дебет
  20, 23, 25, 26, 31, 89 та інших рахунків з урахуванням заборгованості передпартнерами в складі рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" аборахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". За кожний звітнийперіод зазначені витрати підсумовуються за статтями витрат або на замовлення влистках-розшифровках і потім загальними підсумками за місяць записуються вкартках за замовленнями та у відомостях № 12 і № 15.

  2.5. Розподіл витрат майбутніх періодів.

  Витрати майбутніх періодів виникають у зв'язку з освоєнням нових видівпродукції, підпискою на спеціальну літературу, оплатою орендної плати аботелефону за кілька місяців наперед, виконанням обсягу ремонтних робіт зосновних засобів, що перевищує місячну кошторис на ці цілі та ін У моментздійснення витрат на їх суму роблять запис за дебетом рахунка 31
  "Витрати майбутніх періодів" з кредиту рахунків обліку матеріальних, трудових іфінансових ресурсів.

  У міру настання відповідних звітних періодів пов'язані з нимвитрати підлягають розподілу (списання). Залежно від змістувитрат застосовуються наступні два способи їх списання.

  1. Освоєння виробництва нового виду продукції спричиняє за собоюпевні витрати, що плануються і обліковуються за встановленоюноменклатурі статей.

  У міру передачі зазначеної продукції в серійне виробництво витрати наосвоєння підлягають погашенню, тобто щомісячному включенню в собівартістьданого виду продукції по частинах, звичайно протягом двох років, окремої
  (прямий) статтею калькуляції.

  Сума щомісячного списання залежить від кількості випущеної в звітномуперіоді продукції даного виду і встановленої норми.

  Суми записуються:

  - за дебетом рахунку 20 - у картки аналітичного обліку виробництва і ввідомість. № 12 цеху, що здає продукцію на склад;

  - по кредиту рахунку 31 - у відомість № 15 (аналітичні дані до цьогорахунку).

  Розглянутий порядок обліку витрат по освоєнню нових видів продукції непоширюється на ті види виробництв, витрати з освоєння якихздійснюються за рахунок фонду освоєння, що виділяється централізовано.

  2. Орендна плата, плата за телефон, витрати на ремонт основних засобівта інші витрати аналогічного змісту списують рівними частками взвітних періодах, до яких вони належать. При цьому робиться проводка:

  ДЕБЕТ 20 (23, 25, 26, ...) КРЕДИТ 31.

  Оформляють списання довідками бухгалтерії.

  2.6. Резервування майбутніх витрат і платежів.

  З метою рівномірного відображення за обліковими періодами витратвиробництва підприємства можуть створювати резерви: на оплату відпустокробітникам, на всі види ремонтних робіт, на гарантійний ремонт і т.п. Таківитрати включають у витрати виробництва в кошторисно-нормалізованому порядку івраховують на рахунку 89 "Резерви майбутніх витрат і платежів".

  Найбільш поширене резервування заробітної плати робітникам наоплату чергових відпусток. Зазвичай відпустки робітникам надаються протягомроку нерівномірно, що призводить до спотворення собівартості продукції. Щобне допустити такого впливу на собівартість продукції, майбутні виплатизаробітної плати робітникам за час відпустки і відрахувань до позабюджетнихсоціальні фонди резервують, тобто заздалегідь нараховують за встановлениминормам. Таким чином, у собівартість включається не фактично нарахованасума відпускних, а сума, розрахована виходячи з планового фонду заробітноїплати на майбутній рік і встановленого відсотка.

  Для перевірки правильності включення до собівартості сум на оплатувідпусток робітникам щорічно проводиться інвентаризація резерву на оплатувідпусток. З цією метою за списковому складі робочих визначають, якасума була б нарахована, якби всіх робітників були надані належніїм відпустки (за звітний рік).

  Отриману за результатами інвентаризації суму резерву на оплатувідпусток зіставляють із сумою залишку резерву на оплату відпусток на кінецьроку. Якщо залишок резерву виявиться меншою від суми, отриманої за результатамиінвентаризації, то резерв донараховується проводкою:

  ДЕБЕТ20 (25 ...) КРЕДИТ 89.

  Якщо залишок резерву виявиться більше суми, отриманої за результатамиінвентаризації, то різницю сторнує в тій же кореспонденції рахунків.

  При нарахуванні відпускних у бухгалтерському обліку робиться запис:

  ДЕБЕТ 89 КРЕДИТ 70.

  Аналітичний облік до рахунку 89 ведеться у відомості № 15, починаючи ззапису залишку резерву на початок місяця.

  Таким же чином створюється резерв на оплату проведення гарантійногоремонту. Формування резерву за всіма видами ремонту основних засобівздійснюється шляхом щомісячного відображення сум, обчислених виходячи збалансової вартості основних виробничих фондів і нормативіввідрахувань, що затверджуються у встановленому порядку самими підприємствами.

  Залишок по рахунку 89 відображається в пасиві балансу окремим рядком.

  2.7. Облік втрат виробництва.

  У процесі виготовлення продукції поряд з продуктивними витратамиможуть виникати і непродуктивні витрати, що збільшують собівартістьпродукції. У першу чергу до них відносяться втрати від шлюбу.

  Браком у виробництві вважаються вироби і напівфабрикати власноговиробництва, які за своїми якісними параметрами не відповідаютьвимогам стандартів або технічних умов, не можуть бути використаніза своїм прямим призначенням або вимагають додаткових витрат наусунення виявлених дефектів.

  За місцем виявлення розрізняють шлюб внутрішній і зовнішній. Першийвиявляється на підприємстві ще до відправки продукції покупцям, другий --виявляється покупцем.

  Залежно від виду шлюбу його підрозділяють на поправний іостаточний (невиправний). Виправні шлюб вимагає додаткових витратдля доведення продукції до заданої якості, особливістю непоправногошлюбу є те, що в цьому випадку забраковані вироби (деталі) вилучаютьз виробництва.

  У будь-якому випадку підприємство частково відшкодовує витрати на шлюб черезутримання з винуватців шлюбу (робітники, постачальники) та оприбуткуванняматеріальних цінностей (відходів).

  У зв'язку з цим необхідно виділити з загальних витрат виробництва тучастку, яка припадає на забраковані вироби (деталі), і списати її зрахунку 20 "Основне виробництво" на рахунок 28 "Брак у виробництві".

  Різниця між витратами на шлюб та відшкодованими сумами вважаєтьсявтратами від браку.

  Оформляється шлюб повідомленнями чи актами, составляеми ми працівникамивідділу технічного контролю (ВТК), документами про вироблення, в якихвідзначають кількість зданих придатних деталей (виробів) і забракованих. Обліквитрат на шлюб, відшкодованих сум і втрат організують на рахунку 28 "Брак увиробництві ". Цей рахунок сальдо не має і щомісячно закривається на сумувтрат, що відносяться на собівартість придатної продукції (20 Дебет Кредит 28) ззаписом в картках аналітичного обліку виробництва і відомості № 12.

  Втрати від внутрішнього остаточного браку складаються з собівартостізабракованої продукції за вирахуванням вартості зворотних відходів за ціною їхможливого використання, утримання з винуватців шлюбу, сум претензій допостачальникам за поставку недоброякісної сировини і матеріалів.

  Втрати від внутрішнього поправного шлюбу складаються з додатковихвитрат з усунення дефектів за вирахуванням утримання з винних осіб і сумпретензій до постачальників.

  Втрати від зовнішнього непоправного шлюбу визначаються наступним чином.
  Зовнішній шлюб, виявлений покупцем, зазвичай відображають у документах не затой місяць, в якому були виготовлені забраковані вироби, а пізніше.
  Вартість вироби вже списана з рахунку 20 "Основне виробництво". Томузовнішній непоправний шлюб оцінюють за повної виробничоїсобівартості, тобто включаючи і загальногосподарські витрати. Крім того, довтрат від браку відносять транспортні витрати, які були включені в рахунокпокупцю, і транспортні витрати по поверненню забракованого вироби.

  До непродуктивних витрат, що збільшує собівартість продукції,відносяться і втрати від простоїв. Вони також поділяються на два види помісцем виникнення: внутрішні і зовнішні. Будь-які з них можуть бути викликанівідключенням електроенергії, поганий налагодженням обладнання, відсутністюнеобхідних матеріалів, але за цей період робітникам нараховується заробітнаплата і внески в позабюджетні соціальні фонди, які разом складутьсуму втрат від простоїв. Факти простоїв оформляються актами з вказівкоючасу простою і причин.

  Фактично витрачені при простої із зовнішніх причин коштивідображаються у відомості № 15 за дебетом рахунка 26 (за статтею "Втрати відпростоїв ") і кредитом рахунків 10, 70, 69 та ін

  При простої з зовнішніх причин претензії пред'являються до винноїорганізації. Сума претензії має бути вищою від фактичних витрат навеличину загальновиробничих і загальногосподарських витрат.

  До отримання сум відшкодування втрат в облікових регістрах не відображаютьсуми пред'явлених претензій. При отриманні цих сум їх відображають задебетом рахунка 51 і кредитом рахунку 26 (у відомості № 15).

  До втрат від простоїв через внутрішні причини (які виникли в цехах)відносять основну заробітну плату робітників, вартість витраченихпалива та енергії. Ці витрати відображають за дебетом рахунка 25
  "Загальновиробничі витрати" у відомості № 12 окремо по кожному цеху.

  Список літератури

  1. Журнал "Головний бухгалтер" № 2, лютий, 1998 р.
  2. Журнал "Головний бухгалтер" № 14, липень, 1998 р.
  3. В.Я. Кожіков. Бухгалтерський облік. Посібник для початківців. - М.:
  "Іспит", 1999.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status