ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Теоретичні основи б / у звітності
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  1. Теоретичні основі бухгалтерської звітності

  1. Звітність, її роль і значення

  Бухгалтерська звітність являє собою систему показників,характеризують результати господарської діяльності організації зазвітний період, отриманий з даних бухгалтерського та інших видів обліку.
  Вона являє собою засіб управління підприємством і одночаснометод узагальнення та подання інформації про господарську діяльність.

  Звітність виконує важливу функціональну роль у системі економічноїінформації. Вона інтегрує інформацію всіх видів обліку і представляється ввигляді таблиць, зручних для сприйняття інформації об'єктами господарювання.
  Методологічно та організаційно звітність є невід'ємним елементомвсієї системи бухгалтерського обліку і виступає завершальним етапом обліковогопроцесу, що зумовлює органічну єдність формуються в нійпоказників з первинною документацією та обліковими регістрами.

  Дані звітності використовуються зовнішніми користувачами для оцінки іефективності діяльності підприємства, а також для економічного аналізув самій організації. Разом з тим звітність необхідна для оперативногокерівництва господарською діяльністю і служить вихідною базою дляподальшого планування.

  Для впевненості у правильності показників бухгалтерської звітності тадля того щоб виключити претензії працівників податкових органів, якіможуть виникнути в процесі перевірки діяльності підприємства за звітнийрік, необхідно враховувати основні вимоги, що пред'являються до складаннябухгалтерських звітів.

  Відповідно до ПБО 4/99 бухгалтерська звітність організацій повиннавідповідати таким основним вимогам: достовірності, цілісності,послідовності, порівнянності, звітного періоду та оформлення
  (рис.1.1).

  Рис. 1 .1. Основні вимоги, що пред'являються до бухгалтерськоїзвітності.

  Вимога вірогідності означає, що бухгалтерська звітність повиннадавати достовірне і повне уявлення про майновий та фінансовомуположенні організації, а також фінансові результати її господарськоїдіяльності. Достовірної вважається бухгалтерська звітність,сформована і складена виходячи з правил, встановлених нормативнимиактами системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Російській
  Федерації.

  Вимоги цілісності пов'язано з необхідністю включення вбухгалтерську звітність організації даних про всі господарські операції,здійснених організацією як юридичним особам, так і показниківдіяльності філій, представництв та інших підрозділів, виділених наокремий баланс.

  Під окремим балансом розуміють систему показників, сформованупідрозділом організації і відбиває його майнове та фінансовестановище на звітну дату для потреб управління організацією, в тому числідля складання зведеної бухгалтерської звітності.

  Вимога послідовності закріплює в практиці станбухгалтерської звітності необхідність постійності змісту та формбухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати і пояснень до них відодного звітного року до іншого.

  Відповідно до вимоги порівнянності в бухгалтерській звітностіповинні наводитися дані по конкретному показнику як за попередній, такі за звітний рік. У тому випадку, якщо дані за період, що передуєзвітному, непорівнянні з даними за звітний період з ряду причин
  (реорганізація, зміна в обліковій політиці та ін),. Те даніпопереднього періоду підлягають коригуванню за встановленими правилами.
  Кожна істотна коректування повинна бути розкрита в пояснювальнійзаписці разом із зазначенням її причин.

  Вимоги звітного періоду встановлює, що для всіх організаційзвітним роком вважається період з 1 січня по 31 грудня календарного рокувключно.

  Першим звітним роком для новоствореної або реорганізованоїорганізації вважається період з дня її державної реєстрації по 31грудень включно, а для організації, знову створеної після 1 жовтня
  (включаючи 1 жовтня), .- з дати державної реєстрації по 31 груднянаступного року включно.

  Дані про факти господарської діяльності, проведених додержавної реєстрації новоствореної організації, включаються до їїбухгалтерську звітність за перший звітний рік.

  Для складання бухгалтерської звітності звітною датою вважаєтьсяостанній календарний день звітного періоду.

  Вимога оформлення визначає, що бухгалтерська звітність повиннабути складена українською мовою, у валюті Російської Федерації на основіперевірених бухгалтерських записів, підтверджених належним чином оформленимидокументами. Для підтвердження достовірності річний бухгалтерськийзвітності перед її складанням в організації обов'язково проводять повнуінвентаризацію майна і фінансових зобов'язань, здійснюють вивіркувсіх розрахунків, закривають всі рахунки бухгалтерського обліку, підраховуютьобороти, виводять сальдо і визначають остаточний фінансовий результатгосподарської діяльності організації за звітний період.

  Бухгалтерська звітність підписується керівником і головнимбухгалтером організації. В організаціях, де бухгалтерський облік ведеться надоговірних засадах спеціалізованою організацією (централізованоїбухгалтерією) або фахівцем, бухгалтерська звітність підписуєтьсякерівником організації, керівником спеціалізованої організації
  (централізованої бухгалтерії) або фахівцем, який веде бухгалтерськийоблік. Відповідальність осіб, що підписали бухгалтерську звітність,визначається відповідно до законодавства РФ.

  Зміни в бухгалтерській звітності, що відносяться як до звітного року,так і до минулого (після її затвердження), проводяться у звітності,яка складається за звітний період, в якому були виявлені викривлення їїданих.

  Виправлення помилок у бухгалтерській звітності підтверджуються підписомосіб, які її підписали, із зазначенням дати виправлення.

  Для того щоб бухгалтерська звітність відповідала перерахованимвимогам, при складанні бухгалтерських звітів і балансів повинна бутизабезпечена дотриманням таких умов:

  - повне відображення за звітний період усіх господарських операцій і результатів інвентаризації всіх виробничих ресурсів, готової продукції та розрахунків;

  - повний збіг даних синтетичного й аналітичного обліку, а також відповідність показників звітів і балансів даним синтетичного і аналітичного обліку;

  - здійснення записів господарських операцій в бухгалтерському обліку тільки на підставі належно оформлених виправдувальних документів або прирівняних до них технічних носіїв інформації;

  -- правильна оцінка статей балансу.

  Бухгалтерська звітність повинна бути доступною для розуміння, тому напрактиці побудова бухгалтерської звітності базується на наступнихпринципах (ріс.1.2 .):

  Рис. 1.2. Схема основних принципів побудови бухгалтерської звітності

  - періодичності звітності-звіти повинні готується періодично, через рівні проміжки часу;

  - повноти обхвату бухгалтерською інформацією припускає, що звітність містить максимум того, що необхідно знати зацікавленим особам для оцінки фінансового становища, а також необхідні коментарі для однозначного тлумачення даних бухгалтерської звітності;

  - консерватизму або обачності означає, що у разі наявності альтернативних оцінок чи неясності оцінок фахівець приймає найменш оптимістичну; < p> - ясності - інформація, що міститься у звітах, повинна бути викладена на такому рівні, щоб її міг сприйняти читач із середнім рівнем розуміння проблеми бізнесу;

  - суттєвості - звіти повинні містити інформацію, суттєву для прийняття рішень і орієнтовану на користувача;

  - надійності - поставляється інформація повинна бути повної і достовірної;

  - порівнянність - припускає можливість зіставлення даних про діяльність організації за різні періоди;

  - відкритості інформації - інформація, що міститься у звітах, повинна бути доступною для зацікавлених користувачів.

  Якісними ознаками звітної інформації є (рис.1.3 .):

  - доречність;

  - достовірність.

  Звітна інформація вважається доречною, якщо вона здатна вплинути навартісну оцінку або на рішення, прийняте в даний час або намайбутнє.

  На доречність інформації, представленої в бухгалтерській звітності,впливають наступні основні фактори: своєчасність, значимість іцінність для прогнозування і звіряння результатів.

  Достовірність є найважливішою ознакою якості облікової інформації,що гарантує її користувачам тільки на об'єктивний опис і прийнятневідображення тих подій, які вона повинна представляти, але і відсутністьсуттєвих помилок та відхилень.

  На достовірність (надійність) інформації, що подається в бухгалтерськійзвітності, впливають наступні основні чинники:

  - правдивість що представляються даних;

  - перевага змісту над формою;

  - нейтральність;

  - обачність;

  - можливість перевірки;

  - порівнянність.

  Рис. 1.3. Схема якісних ознак звітної інформації

  Система приводяться в бухгалтерській звітності показників має на метіпоказати користувачам достовірну і повну інформацію про майновий тафінансове становище організації, про його зміни, а також фінансовихрезультати її господарської діяльності.

  Користувачами бухгалтерської звітності є юридичні тафізичні особи, зацікавлені в інформації про організацію.

  Відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку всі користувачібухгалтерської звітності об'єднуються в три групи (рис. 1.4.)

  Рис. 1.4. Схема користувачів бухгалтерської звітності

  До першої групи належать особи, які безпосередньо займаються бізнесом уданої організації - засновники організації або власники її майна,керівники і службовці.

  Другу групу користувачів бухгалтерської звітності складають особи, які нещо працюють в даній організації, але які мають фінансовий інтерес, --фактичні та потенційні інвестори, кредитори, постачальники, клієнти та ін

  До третьої групи осіб, що мають непрямий фінансовий інтерес до даногобізнесу, відносяться самі різні користувачі бухгалтерської звітності:податкові служби; фондові біржі; органи, що здійснюють планування, атакож контроль за цінами, експортом та імпортом; інші користувачі
  (профспілки, громадські організації).

  У зв'язку з великою різноманітністю застосовуваної звітності її вивченнядоцільно будувати на основі різнобічної класифікації. Бухгалтерськузвітність класифікують за такими основними ознаками: за видами:періодичності складання; обсягом відомостей (ступеня узагальнення звітнихданих); за призначенням (рис. 1.5 .).

  Рис. 1.5. Класифікація бухгалтерської звітності

  За видами звітність поділяється на бухгалтерську, статистичну таоперативну.

  Бухгалтерська звітність містить відомості про майно, зобов'язанняі фінансові результати за вартісними показниками і складається напідставі даних бухгалтерського обліку.

  Статистична звітність складається за даними статистичного,бухгалтерського та оперативного обліку і відображає відомості за окремимипоказниками господарської діяльності організації як у натуральному, так іу вартісному виразі.

  Оперативна звітність складається на основі даних оперативного облікуВін містить інформацію за основними показниками за короткі проміжки часу
  - Добу, п'ятиденку, тиждень, декаду, половину місяця. Відомості,містяться в оперативній звітності, використовуються для оперативногоконтролю і управління процесами постачання, виробництва та реалізаціїпродукції.

  За періодичністю складання розрізняють внутрішньорічні і річнузвітність. Внутрішньорічні звітність включає звітність за день,п'ятиденку, декаду, половину місяця, місяць, квартал і півріччя.
  Внутрішньорічні статистичну звітність зазвичай називають поточноїстатистичною звітністю, а внутрішньорічні бухгалтерську - періодичноїбухгалтерською звітністю. Річна звітність - це звіти за рік.

  За ступенем узагальнення звітних даних розрізняють звіти первинні,складаються організаціями, та зведені, узагальнюючі звітність декількохорганізацій відповідної галузі або регіону. Різновидом зведеноїзвітності є консолідована звітність, що узагальнює звіт дочірніхпідприємств в рамках материнської компанії.

  За призначенням бухгалтерську звітність поділяють на зовнішню івнутрішню.

  Зовнішня бухгалтерська звітність (крім бюджетних організацій) євідкритою для зацікавлених користувачів (інвесторів, банків,кредиторів, покупців та ін.)

  В окремих випадках законодавством України передбаченапублікація річної бухгалтерської звітності. До її складу включаєтьсяаудиторський висновок, що підтверджують її достовірність.

  Внутрішня звітність розробляється відповідними міністерствами івідомствами для власних цілей і затверджується за погодженням з
  Міністерством фінансів Російської Федерації. Вона не підлягає публікації і непредставляється зовнішнім користувачам.

  Таким чином, бухгалтерська звітність - це система показників,що відбивають майновий та фінансовий стан організації на звітнудату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період,разом з тим вона складаються з утворюючих єдине ціле взаємозалежнихзвітних форм і пояснень до них, відповідає основним вимогам істандартам і для більш широкого розуміння має свою класифікацію.

  1.2. Особливості діяльності підприємства

  Повне офіційне найменування Товариства - Відкрите Акціонерне Товариство
  «Далекосхідне орденів Жовтневої революції і Вітчизняної війни Iступеня гірничо-металургійний об'єднання імені В.І. Леніна ».

  Скорочене найменування Товариства в українській транскрипції - ВАТ
  «Дальполіметалл».

  Найменування англійською мовою - Openep Type Joint - Stack Company
  "Dalpolymetall".

  Зареєстровано постановою голови адміністрації м. Дальнегорська
  Приморського краю 22 лютого 1993 № 125.

  Засновником є Держкоммайна Росії.

  Організаційно - правова форма - відкрите Акціонерне товариство.

  Юридична адреса Товариства: 692430, Росія, м.
  Дальньогорськ, Приморський край, проспект 50-річчя Жовтня, 93.

  Адреса податкової інспекції, яка контролює ВАТ «Дальполеметалл» 692430,
  Приморський край, м. Дальньогорськ, Проспект 50-річчя Жовтня, 89а.

  Статутний капітал Товариства становить 232293 тисячі рублів. Статутнийкапітал розділений на 232293 шт. звичайних іменних акцій номінальноювартістю 1000 рублів кожна, розміщених серед акціонерів Товариства.

  Акціонерами ВАТ «Дальполеметалл» є:

  - юридичні особи - 28 власників (188652 акцій, або 81,21 %);

  - фізичні особи - 3998 (43638 акцій, або 18,79 %).

  Акціонерне товариство відкритого типу «Дальполеметалл» є найбільшимвиробником в Росії свинцево-цинкового концентрату і єдинимпідприємством в країні, що має металургійне виробництво та закінченийцикл з випуску рафінованого свинцю і металевого вісмуту. Крімзазначених металів проводиться срібло та золото в сплаві, кольорові метали.

  Акціонерне товариство здійснює будь-які види господарської, комерційноїта іншої діяльності з метою одержання прибутку відповідно до Статуту
  (Додаток 1).

  ВАТ «Дальполеметалл» здійснює видобуток і переробку поліметалічнихруд з родовищ, розташованих у Дальнегорська районі Приморськогокраю.

  Тривалий період діяльності і віддаленість Товариства сприялиформуванню розвиненої господарської та соціальної інфраструктури.

  ВАТ «Дальполеметалл» має морський порт Рудна - Пристань з рейдовоїпереробкою вантажів, необхідні підрозділи.

  До складу ВАТ «Дальполеметалл» входять чотири рудника: «Миколаївський»,
  «Другий Радянський», «Верхній», «Приморський», а також Центральна обласнафабрика і свинцевий завод. (рис. 1.6 .).

  Рис. 1.6. Схема основного виробництва ВАТ «Дальполіметалл»

  Таблиця 1.1.

  Основні техніко - економічні показники по ВАТ «Дальполіметалл»

  | Показники | Од. | Звіт | План | Звіт | абсол. |% | До 1998 р.% |
  | | Вим. | 1998 р. | 1999 р. | 1999р. | Відхил. (+; | | |
  | | | | | | -) | | |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
  | Видобуток руди всього | т.тн | 898,1 | 956 | 515,9 | -440,1 | 54 | 57 |
  | Свинець в концентраті | т.тн | 17582 | 19701 | 9324 | -10377 | 47,3 | 5 |
  | В т.ч. товарний | т.тн | 12378 | 12041 | 7009 | -5032 | 58,2 | 56 |
  | Цинк до концентраті | т.тн | 24330 | 29068 | 16564 | -12504 | 57 | 68 |
  | Свинець рафінований | т.тн | 5488,36 | 8200 | 2388,3 | -5811,7 | 29,1 | 43 |
  | В т.ч. товарний | т.тн | 4667,4 | 7200 | 2039,7 | -5160,3 | 28,3 | 43 |
  | Срібло в сплаві | кг | 5674,6 | 11980 | 4629,3 | -7350,7 | 38,6 | 81 |
  | В т.ч. товарний | кг | 4239,6 | 11980 | 4629,3 | -5160,3 | 38,6 | 109 |
  | ГПР | м | 3746,7 | 5050 | 2633,6 | -2416,4 | 52,2 | 70 |
  | ГРР | м | 934,9 | 1660 | 643,1 | -1016,9 | 38,7 | 68 |
  | ЕР | м | 760,7 | 930 | 874,5 | -55,5 | 94 | 11 |
  | Чисельність ППП | чол. | 2676 | 2463 | 2288 | -175 | 92,9 | 85 |
  | Товарна продукція в діючих цінах | тис. | 134096 | 181273 | 106688 | -74585 | 58,9 | 79 |
  | | Руб | | | | | | |
  | Собівартість товарної продукції в | тис. | 194169,9 | 182617 | 123614 | -59003 | 67,7 | 63 |
  | діючих цінах | руб | | | | | | |
  | Прибуток від виробництва товарної продукції | тис. | -60073,9 | -1344 | -16926 | -15582 | | |
  | | Руб | | | | | | |
  | Рентабельність |% | -30,9 | -0,74 | -13,7 | -13 | | |
  | Реалізація товарної продукції | тис. | 135842,7 | 181273 | 110647 | -70626 | 61 | 81 |
  | | Руб | | | | | | |
  | Прибуток балансова | тис. | -65870,3 | | -243374,4 | | | |
  | | Руб | | | | | | |
  Структура управління

  Управління ВАТ «Дальполеметалл» складається з декількох рівнів. Напідприємстві використовується класична ієрархічна структура управління,яка дозволяє домогтися спеціалізованого розподілу працікерівників різного рівня.
  ВАТ «Дальполеметалл» належить акціонерам, які на загальних зборахформують склад ради директорів і ревізійної комісії, призначаютьгенерального директора, його заступників. Генеральний директор підзвітнийраді директорів і виконує його програмні рішення. Рада директорівзбирається один або два рази на рік для того, щоб заслухати звітгенерального директора про господарську діяльність підприємства і йогофінансовий стан на зборах ради директорів виробляютьсяпрограмні рішення в частині стратегічного і тактичного розвиткупідприємства. Крім того, рада директорів на своїх зборах приймаєрішення, які не може прийняти генеральний директор в одноосібномупорядку через обмеженість його повноважень.
  Між зборами ради директорів підприємством керує генеральнийдиректор, в межах своїх повноважень; найбільш важливі поточні питаннявирішуються на правлінні підприємства, що складається з керівників структурнихпідрозділів.

  Організація бухгалтерського обліку

  Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівникпідприємства через забезпечення неухильного виконання всімапідрозділами та службами, працівниками підприємства, що мають відношення дообліку, вимог головного бухгалтера в частині порядку оформлення таподання для обліку документів і відомостей.
  Бухгалтерський облік у ВАТ «Дальполеметалл» здійснюється центральноюбухгалтерією, що є її структурним підрозділом, очолюваноїголовним бухгалтером.
  Бухгалтерська служба ВАТ «Дальполеметалл» складається з відділів і груп,відповідальних за певні розділи бухгалтерського обліку:
  - відділ з обліку виробництва та розрахунків з дебіторами та кредиторами;
  - відділ оподаткування та розрахунків з бюджетом;
  - відділ по розрахунках з персоналом;
  - відділ з обліку товарно-матеріальних цінностей;
  - група з автоматизованої обробки (майстри та оператори);
  - група з програмного забезпечення.
  Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства івідповідає за методологію ведення бухгалтерського обліку. Головний бухгалтерпідприємства керується Положенням про бухгалтерський облік та звітності,нормативними документами, несе відповідальність за дотримання що містятьсяв них методологічних принципів бухгалтерського обліку.
  Головний бухгалтер забезпечує контроль і відображення на рахункахбухгалтерського обліку всіх здійснюваних підприємством господарськихоперацій, надання оперативної інформації, складання увстановлений термін фінансової звітності, проведення економічногоаналізу фінансово-господарській діяльності підприємства разом зіншими підрозділами та службами за даними бухгалтерського обліку з метоювиявлення та мобілізації внутрішніх резервів.
  Формування повної і достовірної інформації про діяльність ВАТ
  «Дальполеметалл» і його майновий стан ведуться із застосуваннямкомп'ютерної програми «1С: Бухгалтерія».
  Основні принципи бухгалтерського обліку ВАТ «Дальполеметалл» відображені воблікову політику підприємства і застосовуються послідовно з року в рік
  (см.пріл. 2)

  З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку тазвітності інвентаризація майна, коштів, коштів у розрахункахпроводиться у такі терміни:
  - інвентаризація коштів у касі - щомісячно;
  - інвентаризація основних засобів - 1 раз на два роки за станом на 31Жовтень;
  - інвентаризація матеріалів, малоцінних та швидкозношуванихпредметів, товарів - щороку за станом на 31 жовтня;
  - інвентаризація грошових коштів, грошових документів і засобів урозрахунках - щороку за станом на 31 грудня.
  У складі основних засобів враховується майно, придбане,вартість якого перевищує 100 кратний розмір встановленогозаконодавством України мінімального розміру місячної оплатипраці та отриманий строк використання якого більше одного року.
  Розрахунок амортизаційних відрахувань за основними засобами проводиться занорм амортизаційних відрахувань на повне відновлення основнихкоштів, затвердженим Постановою Ради СРСР № 1072 від 22.10.90 р.
  Амортизаційні відрахування по нематеріальних активів, які використовуються понадодного року здійснюються рівними частками в межах строку корисноговикористання, але не більше 10 років.
  Фактичну собівартість матеріальних ресурсів визначають виходячи звитрат на їх придбання, включаючи націнки (надбавки), комісійнівинагороди, сплачені постачальницьким організаціям, вартість послугтоварних бірж, митні збори, витрати на транспортування, зберігання ідоставку, що здійснюється силами сторонніх організацій (до складу).
  Фактичну собівартість матеріальних ресурсів, що списуються ввиробництво, визначають за методом середньої собівартості.
  Малоцінні та швидкозношувані предмети списують на витрати в розмірі
  100 відсотків первісної вартості при передачі МШП зі складу вексплуатацію.
  МШП вартістю в межах однієї двадцятої встановленогозаконодавством ліміту за одиницю списують у міру відпуску їх увиробництво або експлуатацію. З метою забезпечення збереження цихпредметів при експлуатації на підприємстві покладається відповідальність законтроль їх руху на матеріально-відповідальних осіб складів і цехів.
  Витрати майбутніх періодів, що відносяться за своїм економічним змістомдо поточних, списують на витрати обігу протягом терміну, до якого вонивідносяться.
  Створений резерв майбутніх витрат і платежів під сезонні витрати (ОРС).
  Оплату відпусток працівників включають до собівартості в розмірі фактичнихвитрат у період їх виникнення.
  Суми перевищення нормативів, встановлених на представницькі,витрати на відрядження, витрати за навчання включають в собівартістьпродукції, відображаючи їх за дебетом рахунка 26, загальногосподарські витрати. Дляформування інформаційної бази з витрат, що підлягають коректування дляцілей оподаткування на рахунку 26 ведуть аналітичний облік за статтямитаким, що підлягає коригуванню з метою оподаткування.
  При визначенні витрат на виробництво за основними видами товарноїпродукції (цинковий концентрат, свинцевий концентрат, золотосеребрянийсплав, вісмут) застосовувати наступну схему калькулювання собівартості:
  На сеті 26 «Основне виробництво» збираються витрати по рудникам повидобутку руди і списуються на рахунок 21 «Напівфабрикати власноговиробництва ». Потім, у міру відпустки руди в збагачувальний переділ,фактичні витрати списуються на рахунок 20 і заносяться в калькуляцію позбагачувальній фабриці. Витрати по фабриці, вартість видобутої руди, витратиз доставки руди збираються і розподіляються відповідно до калькуляції за видамипродукції. Визначається повна фактична собівартість, якасписується з кредиту рахунка 20 в дебет рахунку 40 «Готова продукція». Замірі відвантаження товарної продукції фактична собівартість, розрахована заметоду середньої ціни, списується на счет46 «Реалізація продукції (робіт,послуг) ».
  Фактична собівартість свинцевого концентрату - напівфабрикатусписується з кредиту рахунка 20 в дебет рахунку 21 у міру надходження вметалургійний переділ. Потім фактична собівартість концентрату,витрати по переділу заносяться в калькуляцію по свинцевий завод, де ізбирається повна фактична собівартість свинцю рафінованої.
  Аналогічно розраховується фактична собівартість золотосеребряногосплаву і вісмуту.
  Повна фактична собівартість списується з кредиту рахунка 20в дебетрахунку 40 у міру оприбуткування концентрату, свинцю рафінованої на складготової продукції. За фактом відвантаження покупцеві з кредиту 40 фактичнасобівартість готової продукції списується в дебет рахунку 46 «Реалізаціяпродукції ».
  Витрати на послуги промислового і непромислового характеру відображаються задебетом рахунка 23 «Допоміжне виробництво». Відпустка продукції, послугосновним цехам з кредиту рахунка 23 в дебет рахунку 20, 25 проводиться зафактичної собівартості; цехам допоміжного виробництва - запланової собівартості внутрішньогосподарським підрозділам (ОРС) і сторонніморганізаціям - за плановою собівартістю з нарахуванням 13 відсотківзагальногосподарських витрат.
  При реалізації послуг непромислового характеру на сторону, фактичнасобівартість списується з кредиту рахунка 23 в дебет рахунку 46.
  Розподіл загальногосподарських витрат проводити пропорційнорозміром виручки від реалізації по кожному виду діяльності в загальній сумівиручки від реалізації, відображаючи по кредиту рахунку 26 «Загальногосподарськівитрати »в кореспонденції з дебетом рахунка 46.

  Установити, що виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) для цілей оподаткування визначається в міру її оплати.
  У міру пред'явлення покупцям розрахункових документів за відвантаженупродукцію, виконані роботи та надані послуги суму,. На якупокупцем пред'явлені розрахункові документи відображати за кредитом рахунка 46
  «Реалізація продукції (робіт, послуг)» при реалізації (робіт, послуг) .47
  «Реалізація і інше вибуття основних засобів» при реалізації основнихзасобів, що 48 «Реалізація інших активів» при реалізації матеріалів укореспонденції з рахунком 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».
  Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) відображати за кредитом рахунка 62
  «Розрахунки з покупцями і замовниками» щодо дати її надходження на рахункигрошових коштів.
  Аванси,. Отримані від покупців за готову продукцію відображати закредиту рахунку 64 «Розрахунки за авансами отриманими». Реалізацію готовоїпродукції на експорт під отриману передоплату (аванс) відображати за дебетом
  64 в кореспонденції з кредитом 46 на підставі ВМД. Після узгодження зіноземним покупцем обсягу і ціни відповідно до умов контрактукоригувати суми реалізованої продукції при отриманніостаточного рахунку (інвойсу).
  При обміні товарами (бартер), а також при взаємозаліки виручек відреалізації відображати в обліку по кредиту рахунку 62 в кореспонденції зрахунками 60 «розрахунки з постачальниками і підрядниками» і 76 «Розрахунки здебіторами та кредиторами ».
  Курсові різниці, що виникають у зв'язку з поточним зміною курсу рубля доіноземних валют, списувати на рахунок 83 «Доходи майбутніх періодів внаступному порядку:
  - списання курсової різниці за залишками коштів підприємства на валютних рахунках, в кас, цінних паперів, грошових депозитів, а також коштів у розрахунках проводити щомісяця, по мірі здійснення операцій на рахунок

  83, субрахунок «Курсові різниці». В кінці звітного року сальдо по рахунку 83 списувати на рахунок 80 «Прибутки та збитки».
  Заборгованість, яка належить до сплати у відповідність до укладенихкредитними угодами (договорами позики) на кінець звітного періодувідображати в обліку, включаючи суму відсотків по кредиту рахунків обліку кредитнихкоштів (90, 92, 94) в кореспонденції з відповідними рахунками облікувитрат по сплаті відсотків (26, 08, 81).
  Встановити граничний термін видачі грошей з каси під звіт нагосподарські потреби - 90 днів.
  Довести до відома співробітників, що термін подання авансових звітівпісля відрядження обмежується трьома днями.
  ПДВ по оприбуткованих сплачених матеріальних ресурсів, МШП, виконанимробіт, наданих послуг, що враховується на рахунку 19 і підлягає списанню зкредиту рахунку 19 в дебет рахунку 68 «Розрахунки з бюджетом», розподіляєтьсяміж видами товарної продукції пропорційно умовним матеріальнимвитрат. Умовні матеріальні витрати визначаються за обігом на рахунках
  20, 25, 26 без оборотів по рахунках 70, 69, 68, 67, 02. Розрахунок списання ПДВпроводити згідно додатку № 5.

  1.3. Звітність, її види, порядок складання та терміни надання

  звітність складається на підставі всіх видів обліку: бухгалтерського,статистичного й оперативно - технічного, завдяки чому забезпечуєтьсяможливість відображення в ній різнобічної господарської діяльностіорганізації. ВАТ «Дальполіметалл» становить наступні види звітності:
  (ріс.1.8.)
  1) квартальну;
  2) річну.
  Квартальна бухгалтерська звітність складається з балансу організації
  (форма № 1) та звіту про фінансові результати (форма № 2).
  Склад форм квартальної бухгалтерської звітності регламентуєтьсяположенням «про типових форм квартальної бухгалтерської звітностіорганізацій та вказівки щодо їх заповнення ", затвердженого наказом Мінфіну
  Росії від 27 березня 1996 року.
  Відомості в звітах видаються у валюті російської Федерації. У разінаявності грошових коштів в іноземній валюті спочатку складається розрахунок віноземній валюті за кожним видом, а потім проводиться перерахунок за курсом
  Центрального банку РФ на дату складання звітності.
  Квартальна звітність містить значно менший обсяг інформації,яка подається наростаючим підсумком з початку року.
  Організація представляє квартальну бухгалтерську звітність не пізніше
  30 днів після закінчення звітного періоду (кварталу), конкретну датунадання звітності користувачам встановлюють учасники
  (засновники) організації.
  Річна бухгалтерська звітність містить найбільш повну інформацію продіяльності підприємства. Вона дозволяє всебічно і глибоко провестианаліз господарської діяльності підприємства розкрити наявні резерви їїполіпшення, правильно оцінити позитивні і негативні тенденції врозвиток виробництва та фінансовий стан підприємства.
  При складанні бухгалтерської звітності необхідно керуватися
  Федеральним законом від 21 листопада 1996 року № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік»
  (збори законодавства РФ, 1996, № 48 ст.5369), Положенням по веденнюбухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ, затвердженим Наказом
  Міністерства фінансів РФ від 29 липня 1998 року № 34н, Положенням побухгалтерського обліку. Бухгалтерська звітність організації ПБО 4/99,затвердженого Наказом Міністерства фінансів РФ від 6 липня 1999 року № 43н ііншими положеннями з бухгалтерського обліку.
  Згідно з цими документами до складу річної бухгалтерської звітності входять
  :

  -----------------------

  Основні вимоги, що пред'являються до бухгалтерської звітності < p> Вимога цілісності

  Вимога послідовності

  Вимога порівнянності

  Вимога звітного періоду

  Вимога оформлення

  Вимога достовірності

  Основні принципи бухгалтерської звітності

  Принцип ясності

  Принцип повноти обхвату бухгалтерською інформацією

  Принцип консерватизму або обачності

  Принцип суттєвості

  Принцип періодичності

  Принцип відкритості інформації

  Принцип порівнянності

  Принцип надійності

  Якісні ознаки звітної

  інформації

  Достовірність

  Доречність

  Значимість

  Своєчасність

  Правильність наданих даних

  Правильність наданих даних

  Цінність

  нейтральність

  обачність

  зіставимоость

  Можливість перевірки

  Користувачі бухгалтерської звітності

  Особи, що мають непрямий фінансовий інтерес

  Особи, які не працюють в даній організації, але мають по відношенню до неї прямий фінансовий інтерес

  Особи, які безпосередньо займаються бізнесом у даній організації

  Податкові служби

  Інвестори

  Засновники організації

  Фондові біржі

  Кредитори

  Власники майна організації

  Керівники

  Постачальники

  Органи, що здійснюють планування, контроль за цінами, експортом та імпортом

  Службовці

  Клієнти

  Профспілки, громадські організації

  Бухгалтерська звітність

  Призначення

  Види

  Періодичність складання

  Ступінь узагальнення звітних даних

  Бухгалтерська

  внутрішньорічні

  Первинні

  Зовнішня

  Зведені (консолідовані)

  Статистична

  Річна

  Внутрішня

  Оперативна

  Структурна схема основного виробництва

  ВАТ «Дальполеметалл»

  Миколаївський рудник

  Концентрати

  Zn, Pb

  Центральна збагачувальна фабрика

  Другий Радянський рудник

  Pb, Bi, Ag

  Свинцевий завод

  Верхній рудник

  Приморський рудник

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status