ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік заробітної плати
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

  1. ОПЛАТА ПРАЦІ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПРОБЛЕМИ

  З переходом до ринкових відносин принципово змінюється сутністьтаких найважливіших економічних категорій і процесів, як оплата праці таформування доходів. Якщо при централізованій системі плануваннянародного господарства єдиним способом забезпечення трудящихматеріально-життєвими благами було їх розподіл на основіпроголошеного (хоча і практично нездійсненного) принципуеквівалентності міри праці і міри споживання кожного члена суспільства, топри ринковій системі ці блага не розподіляються з якогось центру, авизначаються в кожному конкретному випадку на основі принципу прямого обмінукваліфікації і часу найманого працівника на заробітну плату і доход відучасті в прибутку. При такій системі заробітна плата - це не частинанаціонального доходу, що виділяється державою для оплати праці, а частинадоходу підприємця (як власника засобів виробництва іроботодавця), що витрачаються ним для оплати праці найманих працівників уВідповідно до умов найму (трудовим договором) та результатами праці.
  Отже, оплата праці - це обов'язок роботодавця по виплатінайманому працівникові зароблених ним коштів за виконання роботи ввідповідно до умов трудового договору.

  «Оплата праці в широкому розумінні - це та чи інша форма винагородиза певну кількість і якість виконаної роботи »[7, c. 65].

  Під оплатою праці прийнято розуміти виражену в грошовій формі частинавартості створеного працею продукту, що видається працівникові підприємством, уякому вона працює, чи іншим наймачем »[11, c. 75].

  Розрізняють грошову і негрошову форми оплати праці. Основний єгрошова форма, що зумовлено роллю грошей як загального еквівалента втоварно-грошових відносинах суб'єктів ринку. Разом з тим, оплата праці втією чи іншою мірою здійснюється в натурально-речовій формі або уформі надання додаткової оплачуваної відпустки. Так, дляоплати праці за відсутності готівки підприємства розраховуються зпрацівниками виробленої продукцією, що безпосередньо споживаєтьсяними або продається або обмінюється на інші товари. Що стосується оплатипраці оплачуваним вільним часом, то дана форма, стимулюючиінтенсивний і якісний труд, дозволяє працівнику використати цей часдля навчання, відпочинку або для отримання додаткового заробітку.

  Як соціально-економічна категорія заробітна плата вимагаєрозгляду з точки зору її ролі і значення для працівника іроботодавця. Для працівника заробітна плата - головна і основна статтяйого особистого доходу, засіб відтворення і підвищення рівнядобробуту її самої та її сім'ї, а звідси і стимулююча рользаробітної плати в покращенні результатів праці для збільшення розміруотримуваної винагороди. Для роботодавця заробітна плата працівників --це витрачаються їм кошти на використання залученої по найму робочоїсили, що становить одну з основних статей витрат у собівартостівироблених товарів і послуг. При цьому роботодавець, природно,зацікавлений у можливому зниженні питомих витрат робочої сили на одиницюпродукції, хоча в той же час може виявитися доцільним збільшитивитрати на робочу силу з метою підвищення її якісного рівня, якщо цедозволить збільшити прибуток підприємства за рахунок стимулювання трудової татворчої ініціативи працівників. Крім того рівень оплати праці спричинюєвідчутний вплив на поведінку і працівника, і роботодавця,що складається у зв'язку з регулюванням відносин між ними в умовахнерівноважного стану попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці.

  Таким чином, в умовах ринкових відносин оплата праці покликанавиконувати не тільки відтворювальну і стимулюючу функцію, а йрегулюючу.

  Оплата праці кожного працівника залежить від його особистого трудовоговкладу та якості праці і максимальним розміром не обмежується.

  При оплаті робітників можуть застосовуватися тарифні ставки, оклади, а такожбезтарифні система, якщо підприємство вважає таку систему найбільшдоцільною.

  Вид, системи оплати праці, розміри тарифних ставок, окладів, премій іінших заохочувальних виплат, а також співвідношення в їх розмірах міжокремими категоріями персоналу підприємство визначає самостійно іфіксує їх у колективному договорі, інших локальних нормативних актах.

  Розрізняють основну та додаткову оплату праці. Під основнийзаробітною платою прийнято розуміти:
  - виплати за відпрацьований час, за кількість і якість виконаних робіт за погодинною, відрядною і прогресивної оплати;
  - доплати у зв'язку з відхиленнями від нормальних умов роботи, за понаднормові роботи, за роботу в нічний ? Єльня розцінками з розрахунку кількості продукції, виробленої основними робітниками, яких вони обслуговують.

  Почасова - форма заробітної плати, при якій заробітна платазалежить від кількості витраченого часу (фактично відпрацьованого) зурахуванням кваліфікації працівника й умов праці.

  За погодинною системою оплати працівникам встановлюються нормованізавдання. Для виконання окремих функцій і обсягів робіт можуть бутивстановлені норми обслуговування або норми чисельності працівників.

  Розрізняють просту почасову систему оплати праці і почасово -преміальну:
  - погодинна проста - оплата здійснюється за визначену кількість відпрацьованого часу незалежно від кількості виконаних робіт;
  - почасово-преміальна - оплата не тільки відпрацьованого часу за тарифом, але і премії за якість роботи. < p> Оплата праці керівників, спеціалістів і службовців проводиться, якправило на основі посадових окладів.

  Посадові оклади встановлюються адміністрацією підприємства ввідповідно до посади та кваліфікації працівника. Конкретні розміриставок і окладів, а також співвідношення в їх розмірах між категоріямиперсоналу та працівниками різних професійно-кваліфікаційних групвизначаються на підприємствах умовами колективних договорів.

  Трудова угода укладається між організацією і працівником,залучаються зі сторони для виконання конкретної роботи, якщо її не можнавиконати власними силами.

  Трудова угода, форму якого організація розробляє сама,повинно містити обов'язкові реквізити: найменування документа, місце ідату його складання; найменування організації, посада, прізвище, ім'я тапо батькові особи, яка підписує трудову угоду; вказівку обов'язківорганізації і працівника, термін виконання роботи та суму оплати праці,належну працівникові, термін і порядок виплати оплати праці працівнику;адреси сторін, підписи сторін, печатка організації.

  Трудова угода підлягає реєстрації особою, якій поставлено вобов'язок ведення трудових книжок, або в бухгалтерії організації.
  Угода складається не менш як у двох примірниках: один видаєтьсяпрацівнику - виконавцю, другий залишається в організації.

  Таким чином, нами розглянуті сучасні форми і системи оплатипраці. Застосування тих чи інших систем оплати праці залежить від багатьохфакторів. Вивчення цих факторів дозволяє вибрати адекватну форму ісистему оплати праці для конкретного підприємства. Крім того, вивченнязарубіжного досвід також є корисним для встановлення принципів, форм ісистем оплати праці в ринкових умовах. Закордонному досвіду присвячуєтьсянаступний параграф цієї роботи.

  рис. 1.1. Форма і системи оплати праці

  3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

  Одним з найважливіших напрямків діяльності бухгалтерії будь-якогопідприємства, як в Росії, так і за кордоном, є врахування заробітноїплати працівників підприємства. Облік праці та заробітної плати є однимз найбільш трудомістких і відповідальних ділянок роботи бухгалтера. Він поправу займає одне з центральних місць у всій системі обліку напідприємстві.

  В умовах переходу до системи ринкового господарювання вВідповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країниістотно змінюється і політика в області оплати праці, соціальногопідтримки і захисту працівників. Ці зміни вимагають серйозного вивчення івикористання багатьох фундаментальних положень, прийнятих у країнах зрозвиненою економікою, наприклад, таких як США.

  Чи можна однозначно відповісти на питання, чи відрізняється бухгалтерськийоблік в США від бухгалтерського обліку, прийнятого в Росії? Відрізняється, бобагато проблем вирішуються в цих країнах неоднаково, що обумовленорізною правовою основою, яка існує в кожній країні, традиціями,багатовіковим досвідом і менталітетом бухгалтерських працівників. І в той жечас, основні положення цих бухгалтерських систем однакові, так якберуть початок від праць Луки Пачолі (1445-1517).

  У США в деяких галузях вартість робочої сили досягає більшеполовини витрат [17, c. 93].

  Значення обліку заробітної плати полягає в тому, що роботодавецьзобов'язаний вести звітність, що підтверджує зобов'язання щодо нарахуваннязаробітної плати і утримань з неї. Система обліку заробітної платимає потребу в суворому контролі і ефективної обробки даних, а також урегулярному інформуванні відповідних фінансових органів.

  Необхідно розрізняти постійних (штатних) співробітників і сумісників
  (працівників, що виконують роботу по договору - підряду). Правила облікузаробітної плати відносяться до працівників фірми. Сумісники не єпрацівниками даної фірми і по цьому система обліку заробітної плати на нихне поширюється. Вони пропонують послуги фірмі за винагороду, але незнаходяться під її прямим наглядом або контролем.

  Існують три види зобов'язань, пов'язаних з урахуванням заробітноїплати:

  1) Заборгованість із виплати заробітної плати.

  2) Заборгованість по податках, що стягуються з заробітної плати.

  3) Заборгованість за іншими утримань із заробітної плати.

  4) Заборгованість по оплаті відпусток.

  Заробітна плата робітників розраховується виходячи з погодинної ставкиабо відрядної виробітку. Для службовців встановлюється місячні чи річніоклади. Як правило, до цієї категорії відносять управлінський апарат.
  Крім визначення мінімального рівня заробітної плати федеральний Закон просправедливих умовах праці впорядковує виплати за понаднормові роботи.
  Власник промислового, торгового або транспортного підприємства,діяльність якого виходить за межі одного штату, відповідно дофедеральному законодавству оплачує кожну годину понаднормових робіт. Прице відпрацьовані години, понад сорок годин на тиждень та восьми годин на день,вважаються понаднормові. Понаднормові годинник повинні оплачуватися по крайнеймірою в полуторному розмірі регулярної ставки. Роботи у вихідні тасвяткові дні можуть бути також сплачені як понаднормові у відповідноспеціальними угодами з оплати праці. У виплатах за понаднормовийчас, відпрацьований за колективним договором (за погодженням зпрофспілками) або за іншими контрактами з роботи за наймом, встановлениймінімум може бути перевищений.

  Як правило, кінцева сума, що виплачується робітникам і службовцям, меншенарахованої їм заробітної плати внаслідок того, що підприємець поіснуючим законодавством зобов'язаний утримати певну частину заробіткусвоїх працівників (податки) на користь державних органів. Сюди відносятьсяподатки, що стягуються за федеральним Законом про оподаткування до фондусоціального страхування, федеральний прибутковий податок і прибутковий податок,встановлений урядом штату. Певні утримання виробляють такожв інтересах самих робітників і службовців і нерідко на їхнє прохання. До цієї групиналежать утримання в пенсійний фонд, страхові внески органамохорони здоров'я, профспілкові внески і благодійні податки. Позазалежно від того з якою метою проводяться утримання із заробітноїплати робітників і службовців, власник підприємства зобов'язаний перерахувати ці сумина користь відповідних державних органів, фондів або організацій.

  Програма соціального забезпечення в США фінансується за рахунокутримання податків з робітників, службовців, підприємців та осіб, зайнятихдрібним бізнесом, тобто що працюють не за наймом. Ця програма забезпечуєінтереси близько 90% працюючого населення США [17, c. 56].

  У більшості компаній робітники і службовці мають право на оплачуванувідпустку. Наприклад, службовець може заробити право на двотижневийоплачувану відпустку за кожні п'ятдесят тижнів роботи. Таким чином,службовець отримує 52 - тижневе платню за п'ятдесят тижнів роботи.
  Теоретично вартість двох тижнів відпустки має бути розподілена у виглядівитрат на весь рік. Звідси, оплата відпустки складає 4% (2-х тижневийвідпустку розділити на п'ятдесят тижнів) заробітної плати працівника. Кожнувідпрацьовану тиждень співробітник заробляє невелику частку (4%) своговідпускного платні. Заборгованість по оплаті відпустки може становитизначну суму [11, c. 54].

  В обов'язки кожного власника підприємства входить веденнядокументації, пов'язаної з нарахуванням та виплатою заробітної плати накожного робочого та службовця. Більшість компаній використовує для цихцілей комп'ютери, але дрібні фірми роблять це вручну. Для розрахункузаробітної плати працівника немашінним способом використовується особовий рахунок.
  Ця форма розроблена відповідно до діючих вимог дооформлення документації з нарахування і виплати заробітної плати.
  Утримані суми переводять у відповідні органи, а робітничому абослужбовцю щорічно надають довідку - розрахунок суми всіх утриманні. Уформі особового рахунку назви більшості граф дають уявлення про сумузаробітку (графа «нараховано за все»), про те, у які органи, фонди абоорганізації зроблені ті чи інші утримання із заробітної плати. У ційформі також відображається заробітна плата наростаючим підсумком. Записзаробітної плати наростаючим підсумком дозволяє підприємцю розрахувати іпровести утримання податку FICA, який нараховується до певногомаксимального рівня заробітної плати, заробіток понад цей рівень податком
  FICA не обкладається. Наприкінці року власник підприємства надаєпрацівнику або службовцю форму № 2. Її копію підприємець надсилає до
  Податкове управління. Таким чином, Податкове управління має можливістьперевірити, заявив той чи інший працівник повну суму свого заробітку,отриманого за роботу за наймом.

  Розрахункова відомість являє собою детальний перелік сумнарахованої і виплаченої заробітної плати. Вона заповнюється до кожного днявиплати заробітної плати. У відомість включаються: прізвище, кількістьвідпрацьованих годин, нарахована заробітна плата, утримання і сума довиплати кожному працівникові. Підсумки розрахункової відомості служать підставою длязапису проводок в журналі операцій.

  Після того, як тижнева заробітна плата нарахована, виникаєзобов'язання з її виплати. Спосіб виплати залежить від системи тієї чи іншоїфірми. Більшість фірм використовують спеціальний поточний рахунок, по якому непотрібно мінімального залишку. Згідно з цією системою чек спочаткувиписується на звичайний поточний рахунок для чистих надходжень і за тимдепонується на спеціальний поточний рахунок до того, як чеки будуть виданіробітникам і службовцям фірми. Якщо використовується система ваучерів (поряд зспеціальним поточним рахунком), то готується ваучер-чек на всю сумущо підлягає виплаті заробітної плати і робиться запис у журналі виплат,вироблених готівкою (регістрі платіжних документів-ваучері) по дебітрахунку «Банківський рахунок заробітної плати" і кредитом рахунку «Банківський рахунокзаробітної плати "і кредитом рахунку« Ваучери до оплати ».

  FICA податки з працівників і власників підприємства, а такожфедеральний прибутковий податок перераховуються до Податкового управління, заПринаймні, щоквартально. Коли в рахунок сплати податків надходять доситьвеликі суми (вище певного встановленого рівня), перерахування до
  Податкове управління проводяться щомісячно. Федеральні внески настрахування по безробіттю перераховуються щорічно (якщо сума не перевищуєпевного рівня) або щоквартально (якщо сума перевищує визначенийрівень). Інші утримання із заробітної плати переводяться відповідно доукладеними контрактами або договорами.

  В умовах переходу до системи ринкового господарювання у зв'язкуіз змінами в економічному і соціальному розвитку країни істотнозмінюється і політика в області оплати праці, соціальної підтримки і захиступрацівників. Багато функцій держави щодо реалізації цієї політики, як і в
  США, передані безпосередньо підприємствам, які самостійновстановлюють форми, системи і розміри оплати праці, матеріальногостимулювання його результатів. Поняття «заробітна плата» наповнилосяновим змістом і охоплює всі види заробітків (а також різнихпремій, доплат, надбавок і соціальних пільг), нарахованих на грошових інатуральних формах (незалежно від джерел фінансування), включаючигрошові суми, нараховані працівникам відповідно до законодавства
  РФ за невідпрацьований час (щорічна відпустка, святкові дні і т.д.)

  Як і в США, перехід до ринкових відносин в Росії викликав до життянові джерела отримання грошових доходів у вигляді сум, нарахованих довиплати по акціях і вкладах у майно підприємства (дивіденди, відсотки).

  Таким чином, трудові доходи кожного працівника визначаються заособистих внесках, з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства,регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються.
  Мінімальний розмір оплати праці працівників підприємств всіх організаційно -правових форм визначається законодавством (і в цьому полягає ще однасхожість з системою США - там мінімальний розмір оплати праці визначаєтьсяфедеральним Законом про справедливі умови праці (іноді його називають
  Законом про заробітну плату і робочий час )).

  Можна сказати, що принцип відповідності двох систем особливо наочнопроявляється на цій ділянці (облік праці та заробітної плати) бухгалтерськогообліку. Бо саме тут видно, що витратою фірми є не виплатазаробітної плати, а її нарахування. Але на цій ділянці існують ідеякі особливості. Так, у системі російського бухгалтерського облікуможна чітко простежити по кожному особовому рахунку всю нараховану заробітнуплату і всі утримання з неї, а в системі бухгалтерського обліку США - тількисуму, яка належить до виплати. Таким чином, можна побачити, що в Росіїприйнятий варіант - брутто, у США - нетто. Перший варіант відрізняється більшоюповнотою, аналітичність і робить більш повної коллацію (тотожність)аналітичного обліку - підсумовування особових рахунків з даними синтетичногорахунку «Розрахунки з персоналом з оплати праці». Також цікаво відзначити, щорозрахункові листки видаються працівникам США тільки один раз на рік, у Росіїповинні видаватися щомісяця, а одержувачі заробітної плати повинні знатитільки свою, належну їм суму.

  Всі особливості американської системи бухгалтерського обліку, і вЗокрема системи обліку праці і заробітної плати, при найближчомурозгляді не можуть бути повністю перенесені в нашу країну, хочаприхильників такої трансплантації багато. Перш за все це пов'язано з тим, щов Росії існує багатовікова самобутня традиція ведення бухгалтерськогообліку. Вона сходить до часів прийняття християнства і пов'язана з великоюкультурою Давньої Візантії і просто так її перекреслити неможливо. Далінеобхідно пам'ятати, що в країні існує величезна кількість бухгалтерськихпрацівників, які мають вищу і середню спеціальну освіту, іперевчити таку «армію» бухгалтерів дуже складно. Крім того, в Росіїє величезна кількість бухгалтерської літератури і зробити її в одиндень непотрібною неможливо. Протягом двох століть вона формувала обліковесвідомість бухгалтерських працівників в нашій країні. Однак, незважаючи на низкускладнощів, деякі з яких були наведені вище, системабухгалтерського обліку Росії, як і бухгалтерські системи інших країн,повинні поступово переходити на єдині світові стандарти, з тим щобсформувати єдину систему бухгалтерського обліку.

  -----------------------

  Форми і системи оплати праці

  Відрядна

  Почекати

  Проста погодинна

  оплата праці підвищується в прямій залежності від кількості вироблених виробів
  (робіт), виходячи з відрядних розцінок з урахуванням необхідної кваліфікації

  Пряма відрядна

  оплата здійснюється за визначену кількість відпрацьованого часунезалежно від кількості робіт

  передбачає преміювання за перевиконання норм виробітку і конкретні показникиїх виробничої діяльності

  Відрядно-преміальна

  Почасово преміальна

  оплата не тільки відпрацьованого часу, але і премії за якість роботи

  оплата виробленої продукції підвищується за вироби понад норму згідно з встановленою шкалою,але не більше подвійної відрядної розцінки

  Відрядно-прогресивна

  Акордна

  система при якій оцінюється комплекс різних творів із зазначенням граничного?? року їхвиконання

  Побічно-відрядна

  застосовується для оплати праці робітників обслуговуючих обладнання і здійснюється ввідсотках до заробітку основних робочих обслуговується ділянки

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status