ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік і аналіз витрат на виробництво
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Міністерство освіти Російської Федерації

  Санкт-Петербурзький Державний Університет

  Економіки та Фінансів

  Кафедра бухгалтерського обліку


  Напрямок Допустити до захисту
  521600 Зав.кафедри
  «Економіка» Ларіонов А.Д.

  «____» __________ р.

  Випускна робота на ступінь бакалавра студента 453 групи ФСУ і ЕА Небесова І.І. на тему «Облік і аналіз витрат на виробництво»

  Науковий керівник болів С.С.

  Декан факультету д-р екон.наук, проф. Е. П. Воронов

  «___________________»

  Санкт-Петербург

  2002

  Зміст


  Вступ 3

  Глава 1. Облік витрат на виробництво 6

  1.1. Склад витрат на виробництво 6

  1.2. Угрупування виробничих витрат 10

  1.3. Класифікація виробничих витрат 11

  1.4. Основні принципи калькулювання в умовах застосування різних методів виробничого обліку 16

  1.4.1 Позамовний метод обліку витрат 17

  1.4.2. Попередільний метод обліку витрат 18

  1.4.3. Попроцессний метод обліку витрат 19

  1.4.4. Нормативний метод обліку витрат 20

  1.5. Зведений облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості звітної 22

  1.5.1. Варіанти зведеного обліку виробничих витрат 22

  1.5.2. Способи калькуляційних робіт 23

  1.5.3. Калькулювання звітної собівартості 25

  Глава 2. Аналіз структури витрат на виробництво продукції 28

  2.1. Аналіз структури витрат і витрат підприємства 28

  2.2.Аналіз динаміки витрат на виробництво і реалізацію продукції 36

  2.3. Аналіз зміни собівартості і витрат 38

  2.4. Вплив обсягу виробництва на собівартість одиниці продукції і всього випуску 43

  2.5. Аналіз витрат з урахуванням міжнародних стандартів 45

  Висновок 47

  література 49

  Введення

  Процес виробництва займає центральне місце в діяльностіорганізації і являє собою сукупність технологічних операцій,пов'язаних зі створенням готової продукції, виконанням робіт, наданнямпослуг. Виробництво обумовлено взаємодією трьох основних факторів --робочої сили, засобів праці і предметів праці. Участь цих факторів увиробництві вимагає відповідних витрат: по-перше, для забезпеченнябезперервного виробничого процесу необхідна закупівля матеріальнихресурсів, результатом чого є формування входять витрати, по-друге,господарські кошти витрачаються безпосередньо в процесі переробкиматеріально-виробничих запасів для виготовлення продукції та їїпродажу - на заробітну плату працівників, вартість витрачених навиготовлення продукції предметів праці, амортизацію засобів праці, зайнятиху виробництві, обслуговування виробництва і управління (заробітна платаобслуговуючого і управлінського персоналу, вартість предметів праці,витрачених на загальновиробничі і загальногосподарські потреби
  (опалення, освітлення, прибирання приміщень тощо), амортизація будівель ігосподарського інвентарю цехів і загальногосподарських споруд та ін.)

  При калькулювання фактичної собівартості продукції особливе місцезаймає питання віднесення на собівартість тих чи інших непрямих витрат.
  При грамотному підході до вирішення цього питання можливе досягненняпідприємством значних вигод, як з точки зору оподаткування, так із точки зору оперативного обліку. Створюються можливості для більш суворогоконтролю непрямих витрат і, як наслідок, можливості економії.

  Фахівцю, що здійснює облік та проводить аналіз фінансово -господарської діяльності підприємства, слід розрізняти поняття витрат,витрат та собівартості. Тактичною метою будь-якого підприємства єотримання стабільного доходу і прийнятного рівня прибутку. Мета цядосягається підприємством в процесі здійснення фінансово-господарськоїдіяльності, яка немислима без витрат. З господарської точки зорувитрати являють собою споживання або використання товарів і послуг упроцесі одержання доходу, тобто є його "оборотної" стороною,своєрідною "економічної жертвою", необхідної для отримання доходу [1].
  З такого загального визначення випливає, що витрати - це будь-які виплати,які виробляє підприємство в процесі своєї господарської діяльності.

  З фінансової точки зору витрати є "несприятливим" рухомгрошових коштів, що зменшує прибуток підприємства. Однак це теж занадтозагальний погляд на те, що таке витрати. Чи всі витрати зменшують прибутокпідприємства? Відповідь на це питання залежить від того, на яких принципахформується показник прибутку. Показники фінансової результативностідіяльності підприємства формуються за даними бухгалтерського обліку ввідповідно до прийнятих в кожній країні стандартами ведення обліку тазвітності. Стандарти ці можуть носити законодавчий характер або бутичисто професійними. У Росії питання ведення бухгалтерського обліку таформування звітності регулюються законодавством [2].

  Таким чином, розрізняючи поняття витрат, витрат і собівартості,можна сказати, що витрати відносяться до операційної діяльностіпідприємства і до його грошового потоку, оскільки виникають у процесі йогопоточної операційної діяльності і вимагають для своєї оплати грошовихкоштів. Витрати ж є бухгалтерської категорією, з грошовим потокомне пов'язані і служать елементами, що формують показник собівартості.
  Частина витрат - це операційні витрати, а частина буває пов'язана зфінансовою або інвестиційною діяльністю підприємства і включається дособівартість продукції по частинах відповідно до затверджених правилі нормативами.

  Аналіз виробничих витрат, заснований на даних оперативногообліку, посідає одне з найважливіших місць в аналізі економічної діяльностіпідприємства, тому що є основою для контролю за ефективністюдіяльності підприємства та ефективністю використання виробничихресурсів.

  У даній роботі розглядаються основні способи розподілу витратпри калькулювання собівартості продукції, плюси і мінуси того чи іншогоспособу, за тих чи інших видах виробництва, залежно від його типу, атакож від галузевої приналежності підприємства. Також розглядаютьсяосновні способи і методи аналізу витрат на виробництво на промисловомупідприємстві, питання і проблеми, що виникають у зв'язку з аналізом.

  Глава 1. Облік витрат на виробництво

  1.1. Склад витрат на виробництво

  Загальні правила формування, класифікації, оцінки та визнання витратпо звичайних видах діяльності встановлені Положенням по бухгалтерськомуобліку «Витрати організації» (ПБУ 10/99), затвердженого Наказом Мінфіну
  Росії від 6 травня 1999 р. № ЗЗн (в ред. Наказу Мінфіну Росії від 30 грудня
  1999 р. № 107н), а також главою 25 Податкового Кодексу Російської Федерації
  (федеральний закон від 6 серпня 2001 року № 110-ФЗ).

  Галузеві особливості обліку витрат на виробництво, а також питаннякалькулювання комерційної (повній) собівартості товарної продукціїрозглядаються в галузевих нормативних документах і застосовуються в тійчастині, в якій вони не суперечать нормативним і правовим актам (див.,наприклад, Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку витрат,що включаються у витрати обігу та виробництва, і фінансових результатів напідприємствах торгівлі та громадського харчування, затверджені Комітетом алеторгівлі Російської Федерації за узгодженням з Мінфіном Росії (Лист від
  25 квітня 1995 № 1-551/32-2); типові методичні рекомендації щодопланування та обліку собівартості будівельних робіт (Лист Мінфіну
  Росії від 30 грудня 1993 р. № 161) та ін

  Витрати на виробництво продукції є поточними і включаються довитрати на виробництво продукції того звітного періоду, до якого вонивідносяться, незалежно від часу оплати.

  Витрати, пов'язані з капітальними вкладеннями, обліковуються окремо відпоточних витрат - наприклад, витрати на придбання основних засобіввідшкодовуються поступово шляхом включення у витрати на виробництво проданоїпродукції частини його вартості у вигляді амортизаційних відрахувань.

  У витрати на виробництво продукції включаються:

  1. передвиробнича, одноразові витрати, які здійснюються допочатку виробництва основної продукції і пов'язані з його підготовкою таосвоєнням (витрати на налагодження обладнання нових цехів, витрати на пробнийвипуск передбаченої проектом продукції);

  2. виробничі витрати:

  . безпосередньо пов'язані з виконанням технологічних операцій

  (оплата праці основних виробничих робітників з відносяться до неї відрахуваннями на соціальні потреби, витрати матеріальних ресурсів на виробництво продуктів праці тощо);

  . на обслуговування та експлуатацію виробничого обладнання та машин (оплата праці робітників, зайнятих обслуговуванням виробничого устаткування, з відносяться до неї відрахуваннями на соціальні потреби і вартість матеріальних ресурсів, витрачених на роботу обладнання тощо);

  . пов'язані з управлінням виробництвом (наприклад, оплата праці начальників цехів з відносяться до неї відрахуваннями на соціальні потреби);

  3. управлінські та комерційні витрати (витрати періоду):

  . загальні та адміністративні витрати (оплата праці керівників, спеціалістів та службовців заводоуправління з відносяться до неї відрахуваннями на соціальні потреби, витрати матеріальних ресурсів, витрачених на загальногосподарські потреби, тощо);

  . витрати на продаж, пов'язані зі збутом продукції (витрати на пакування продукції, оплату вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування продукції, рекламу).

  Управлінські та комерційні витрати (витрати періоду) єнакладними, тобто не відносяться до витрат, безпосередньо пов'язаних звиробництвом продукції. Залежно від розробленої в організаціїоблікової політики ці витрати можуть або включатися, або не включатися всобівартість продукції, що відповідає міжнародній обліковій практиці.

  Необхідно зазначити, що термін «витрати» в ПБУ 10/99 і МСФЗ прив'язанийдо звіту про фінансові результати (по суті, на формування облікової
  (бухгалтерської) прибутку або облікової (бухгалтерської) суми збитків). Узвичайної обліковій практиці витрати можна представити як сукупність витрат,включених в комерційну (повну) собівартість проданої продукції,товарів (робіт, послуг). Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) іїх продаж, а також на придбання та продажу товарів належать до витратна звичайні види діяльності. Операційні, позареалізаційні інадзвичайні витрати вважаються іншими витратами, склад яких такожрегламентується ПБУ 10/99 (п. п. 12, 13).

  Слід зазначити, що витрати підрозділів організацій, які надаютьтак звані послуги невиробничого характеру (підрозділиорганізації, що здійснюють діяльність у сфері громадського харчування,житлово-комунального господарства і т. зв), формують фактичну вартістьцих послуг.

  Враховані фактичні витрати, пов'язані з наданням зазначених послуг,списуються в загальновстановленому порядку до зменшення виручки від наданняпослуг (доходів від звичайних видів діяльності).

  огляду на те, що доходи від здачі майна в оренду (надання заплату в тимчасове користування, тимчасове володіння та користування),визнається відповідно до законодавства Російської Федераціїоплатним наданням послуг, розглядаються як доходи від звичайних видівдіяльності (виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг),витрати, пов'язані з цими операціями, повинні формувати вартість данихпослуг.

  Бухгалтерський облік витрат передбачає порядок їх визнання. Витративизнаються при дотриманні певних умов [3]: витрата господарськихзасобів (зменшення економічної вигоди) відповідно до конкретногогосподарського договору або у відповідності до чинного законодавства,а також за встановленими і не суперечить законодавству країнизвичаїв ділового обороту; документальне обгрунтування суми витрат (тобтовона повинна піддаватися визначенням); відсутність сумнівів (невизначеності)в тому, що наслідком того чи іншого господарського факту стане зменшенняекономічних вигод (актив переданий або передача відбудеться у встановленийчас); визначення амортизації на основі величини амортизаційнихвідрахувань, що виробляються в установленому порядку. Дебіторська заборгованістьне визнається як витрати у кредитора. Витрати визнаються вбухгалтерський облік незалежно від прогнозу надходження доходів (виручки відпродажу продукції та інших доходів), а також форми, в якій зробленийвитрата (грошової, майнової чи іншої). Отже, хоча витрати,пов'язані з виробництвом продукції та її продажем, організація несе зєдиною метою - отримати на них адекватний дохід, у бухгалтерськомуоблік визнання зазначених витрат витратою незалежно від отримання доходівобумовлено вимогою повноти, а також принципом нарахування (допущеннятимчасової визначеності фактів господарської діяльності, наслідкомяких утворюється витрата).

  У Звіті про прибутки і збитки забезпечується об'єктивнапорівнянність витрат з отриманими на них доходами. Крім того, взазначеної звітності витрати визнаються:

  . безвідносно до розрахунків бази оподаткування;

  . по відповідності витрат доходам, визнаним у встановленому порядку;

  . у випадках, коли в господарських ситуаціях витрати визнані, проте одержання на них доходів (економічних вигод) або активів стає в силу об'єктивних причин явно безперспективним (дебіторська заборгованість з простроченою позовною давністю, витрати, зумовлені простоями але вини організації, витрати на продукцію, виробництво якої припинено у зв'язку з відмовою покупця від зобов'язань але договору поставки, і т.п.);

  . за зобов'язаннями, не обумовленим визнанням відповідних активів

  (наприклад, група витрат, не пов'язаних зі створенням майна). Витрати визнаються також, якщо їх співвідношення доходів важко встановити в рамках звітного періоду, оскільки надходження доходів можливо лише в кількох наступних за звітним періодах, а тому не може враховуватися за прямою ознакою і, отже, потрібно обгрунтоване розподіл витрат між звітними періодами за допомогою прийнятих облікової політикою непрямих показників.


  1.2. Угрупування виробничих витрат

  Витрати, що включаються до витрат на виробництво продукції, групуютьсяза двома основними ознаками:

  . що і скільки витрачено на виробництво;

  . на що зроблені витрати.

  Угрупування витрат за економічними елементами проводиться по першійознакою, охоплює виробниче використання всіх господарськихресурсів організації і є єдиною для всіх галузей економіки. Приформуванні витрат по звичайних видах діяльності повинна бути забезпеченай угруповання по наступних елементах:
  1. матеріальні витрати (за вирахуванням зворотних відходів);
  2. витрати на оплату праці;
  3. відрахування на соціальні потреби;
  4. амортизація;
  5. інші витрати [4].

  Організації, що здійснюють промислову діяльність використовуютьтипову угруповання витрат, яка містить наступні статті:
  1) сировину та матеріали;
  2) зворотні відходи (віднімаються);
  3) покупні вироби, напівфабрикати і послуги виробничого характерусторонніх організації;
  4) паливо і енергія на технологічні цілі;
  5) заробітна плата основних виробничих робітників;
  6) відрахування на соціальні потреби;
  7) витрати на підготовку і освоєння виробництва;
  8) загальновиробничі витрати;
  9) загальногосподарські витрати;
  10) втрати від шлюбу;
  11) інші виробничі витрати
  Разом виробнича собівартість продукції
  12) витрати на продаж
  Разом комерційна собівартість продукції.

  Слід мати на увазі, що галузеві угрупування витрат за статтямикалькуляції можуть значно відрізнятися від типової. Наприклад, у перелікустатей калькуляції в виробництвах електроенергії міститься стаття
  «Амортизація основних засобів, виробничого інвентарю іпристроїв »і відсутні статті« Сировина та матеріали »,« Зворотнівідходи »,« Покупні вироби, напівфабрикати і послуги виробничогохарактеру сторонніх організацій »,« Витрати на підготовку і освоєннявиробництва »,« Загальновиробничі витрати »та« Втрати від браку ». Умашинобудуванні витрати на обслуговування та експлуатацію машин входять до складузагальновиробничих, а в будівництві безпосереднімного пов'язані ззведенням того чи іншого об'єкта будівництва.

  При журнально-ордерною формою бухгалтерського обліку для узагальнення витратна виробництво та організації в цілому в розрізі економічних елементіввитрат і калькуляційних статей витрат застосовується журнал-ордер № 10.


  1.3. Класифікація виробничих витрат

  За способом включення до собівартості продукту праці витрати на йоговиробництво підрозділяються на прямі і непрямі. Така класифікаціявитрат використовується в складних виробництвах (машинобудуванні, легкоїпромисловості, сільському господарстві), що відрізняються багато-номенклатурнихвиробництвом.

  1. Прямі витрати безпосередньо відносяться до конкретного об'єктакалькуляції (видами виробів або груп однорідних виробів, робіт,послуг) - це витрати сировини і матеріалів, заробітної плативиробничих робітників, зайнятих виготовленням продукції, разом звідрахуваннями на соціальні потреби та інші витрати, які можна віднести насобівартість продукції на підставі первинних документів.

  2. Непрямі витрати не мають безпосереднього відношення довиробництво даного найменування продукції, у зв'язку з чим не можуть бутивіднесені до їх собівартість прямим рахунком, а розподіляються опосередковано (тобтоумовно).

  Непрямі витрати, як правило, попередньо враховуються назбирацько-розподільних рахунках: «Загальновиробничі витрати»,
  «Загальногосподарські витрати», «Витрати на продаж» (в обліку постачальника),
  «Втрати від браку». Вони розподіляються між різними виробамипропорційно передбаченої облікової політики показниками за допомогоюзаздалегідь розрахованих коефіцієнтів. За базу розподілу можутьбути вибрані: сума нарахованої заробітної плати основних виробничихробітників, кількість відпрацьованих машино-годин, обсяг випущеної продукції іт.д. Коефіцієнт розподілу непрямих витрат розраховується шляхомділення величини непрямих витрат на загальну суму прямих витрат.

  Приклад. У цехах основного виробництва в організації випускаються двавироби - А і Б, В якості бази розподілу обрана заробітна платаосновних виробничих робітників. Сума нарахованої заробітної плати замісяць основних виробничих робітників, що випускають виріб А. склала
  200 Д.Є., робочих, що випускають виріб Б, - 300 Д.Є. Величина непрямихвитрат склала 400 Д.Є.. Потрібно розподілити непрямі витратипропорційно вибраній базі розподілу.

  Рішення. розрахуємо коефіцієнт розподілу непрямих витрат (К)

  К = 400/(200 + 300) = 0.8.

  Величина непрямих витрат, віднесених на виріб А, складе: < p> Ка = 200 х 0,8 = 160 Д.Є.

  Величина непрямих витрат, віднесених на виріб Б, складе;

  Кб = 300 х 0,8 = 240 д . тобто

  Класифікація витрат на прямі і непрямі характерна длябагатопрофільних виробництв. В організаціях електроенергетики, які видобуваютьгалузей і інших виробництвах, що випускають одне найменування продукції
  (тобто в організаціях, в яких існує тільки один об'єкт калькуляції),всі витрати вважаються прямими.

  За економічним складом витрати класифікують на основні інакладні.

  1. Основні витрати безпосередньо пов'язані з циклом виробництвапродукту праці та його обслуговуванням - це витрати, пов'язані з підготовкою,освоєнням виробництва, самим виробничим циклом (у тому числі втративід браку, витрати на підвищення якості продукції), а такожвитрати на обслуговування процесу виробництва. Іншими словами, основнівитрати включають в себе прямі витрати і витрати на експлуатацію таобслуговування устаткування (витрати сировини, основних, допоміжних іпакувальних матеріалів, заробітної плати основних виробничих робітників,а також наладчиків і робітників, зайнятих ремонтом обладнання, разом звідрахуваннями на соціальні потреби та ін.)

  2. Накладні витрати пов'язані з організацією виробництва і управліннямі включають в себе загальногосподарські витрати, а також витрати на управліннявиробництвом, наприклад заробітну плату керівників, спеціалістів іслужбовців, разом з відрахуваннями на соціальні потреби, витрати напереміщення, утримання обчислювального центру (ОЦ), пожежно-сторожовуохорону, опалення приміщень та ін

  По відношенню до обсягу виробництва витрати поділяються на змінні,умовно-змінні і умовно-постійні.

  1. Змінними є витрати, розмір яких змінюється прямопропорційно зміні фізичного обсягу виробництва.

  Прямі витрати, як матеріальні, так і трудові, завжди єзмінними, тому що безпосередньо залежать від обсягів виробництва іпродажів продукції. Витрати електроенергії, палива, допоміжнихматеріалів, які відносяться до загальновиробничих витрат, також можутьбути змінними. Наприклад, від фізичних обсягів виробництва і продажівпродукції залежать витрати на продажу - на пакування, складування,виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, транспортування, охорону вантажів.
  Таким чином, частина непрямих витрат може бути класифікована якзмінні. Змінні витрати на одиницю продукції є постійноювеличиною.

  2. Умовно-змінні витрати залежать від обсягу виробництва, але цязалежність не є прямо пропорційною.

  До умовно-змінних відносяться витрати на утримання та експлуатаціюмашин і устаткування, а також заробітна плата управлінського персоналу вскладі загальновиробничих витрат.

  3. Умовно-постійні витрати практично не залежать від зміниобсягу виробництва продукції - це загальногосподарські витрати, частиназагальновиробничих витрат (сума нарахованої амортизації по будинках,споруд, машин і встаткування і т п.), частина витрат на продаж
  (витрати на рекламу продукції).

  Умовно-постійні витрати, розраховані на одиницю продукції,змінюються при зміні обсягу виробництва, тобто зі збільшенням обсягувиробництва їх величина на одиницю продукції зменшується.

  По участі в процесі виробництва витрати поділяють навиробничі та пов'язані з процесом продажу продукції (комерційні).

  Виробничі витрати пов'язані з виготовленням продукції і утворюютьсе виробничу собівартість.

  Нагадаємо, що витрати на продаж - це витрати постачальника, пов'язані звідвантаженням і продажем продукції.

  Залежно від ефективності витрати поділяються на продуктивні інепродуктивні,

  1. Продуктивні витрати відносяться безпосередньо до виробництвапродукції встановленої якості при наявності раціональної технології іорганізації виробництва і співвідносяться з доходами, отриманими відвиробничої діяльності.

  2. Непродуктивні витрати викликані недоліками в технології таорганізації виробництва, системи збереження майна, а також зовнішнімиобставинами (неокупаемие витрати).

  До непродуктивних витрат можна віднести оплату простоїввиробництва з вини адміністрації цехів і організацій, а також за зовнішнімипричин, винуватці яких не встановлені, доплата за понаднормову роботу,наднормативні (невідшкодовані) втрати від шлюбу, збитки від стихійнихлих, штрафи, сплачені іншим організаціям, втрати від списаннябезнадійних боргів і ін

  За складом витрати поділяються на одноелементні і комплексні.

  1. Одноелементні витрати складаються з одного елемента (заробітноїплати, амортизації тощо), комплексні - з кількох елементів.

  2. До комплексних витрат відносять, наприклад, загальнозаводські ізагальноцехового витрати, до складу яких входять заробітна плата, амортизаціята інші одноелементні витрати.

  За віднесенню до періоду витрати поділяються на витрати майбутніх періодів
  (відкладені витрати) і зарезервовані витрати.

  1. Витрати майбутніх періодів (відкладені витрати) - це витрати,понесені організацією в звітному періоді, але не визнані яквитрат цього періоду, а розглядаються як активи, - наприклад, сумиорендної плати або страхових платежів, сплачені на кілька місяців абороків вперед. Ці витрати звичайно підлягають включенню до витрат на виробництвопродукції (робіт, послуг) у наступні місяці або роки рівномірно.

  Витрати, зроблені організацією у звітному періоді, але які відносятьсядо наступних звітних періодів, відображаються в бухгалтерському балансі окремоюстаттею як витрати майбутніх періодів і підлягають списанню в порядку,встановлюється організацією (рівномірно, пропорційно обсягу продукціїта ін) протягом періоду, до якого вони відносяться.

  2. Зарезервовані витрати ще не наступили фактично, але вжевключені і витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), тобтозарезервовані на планову (прогнозовану) суму майбутніх витрат.

  Зарезервовані витрати утворюють спеціальні резерви, засобияких по мірі необхідності використовуються на оплату відпусток, ремонтосновних засобів, виплату щорічних допомог за вислугу років та ін

  Витрати, зроблені організацією у звітному періоді, але які відносятьсядо наступних звітних періодів, відображаються в бухгалтерському балансі окремоюстаттею як витрати майбутніх періодів і підлягають списанню в порядку,встановлюється організацією (рівномірно, пропорційно обсягу продукціїта ін) протягом періоду, до якого вони відносяться.

  Зарезервовані витрати ще не наступили фактично, але вже включеніі витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), тобто зарезервовані напланову (прогнозовану) суму майбутніх витрат.

  Зарезервовані витрати утворюють спеціальні резерви, засобияких по мірі необхідності використовуються на оплату відпусток, ремонтосновних засобів, виплату щорічних допомог за вислугу років та ін


  1.4. Основні принципи калькулювання в умовах застосування різнихметодів виробничого обліку

  Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції,як уже згадувалося, представляє собою єдиний обліковий процес дослідженнявитрат в нерозривному зв'язку з обсягом виготовленої продукції (виконанихробіт, наданих послуг). Внаслідок цього метод обліку витрат ікалькулювання виражається у визначеній взаємозв'язку прийомів і способіввідображення та контролю витрат виробництва та обчислення фактичноїсобівартості продукції (робіт, послуг). Незалежно від особливостейпромислового виробництва даний метод характеризується способами узагальненнявитрат по складу, змісту, призначенню, місць виникнення і центріввідповідальності, видами продукції або робіт, їх однорідним групам,Розукрупнений частинами виробів, напівфабрикатів.

  Метод включає в себе способи контролю за використанням господарськихресурсів у порівнянні з діючими нормами, ефективністювиробництва та окупністю витрат. Він зумовлює таку системувиробничого обліку, яка забезпечить можливість достовірногокалькулювання собівартості виробів у фізичних одиницях з урахуванням їхякісних параметрів відповідно до потреб аналізу динамікивитрат, порівняльного аналізу собівартості окремих виробів,технологічних процесор в умовах зміни параметральну характеристикспожитих предметів праці, трудомісткості і рівня цін.

  Технологія виробництв, їх організація, особливості продукції, що випускаєтьсяпродукції вимагають різного поєднання способів і прийомів облікувиробничих витрат і калькулювання собівартості продукції.
  Стосовно до них використовуються Позамовний, Попередільний і попроцесснийметоди обліку витрат і калькулювання, що передбачено офіційнимидокументами. Однак в практиці виробничого обліку застосовуються й іншіметоди.

  Обов'язковою умовою кожного методу витрат н калькулювання єоперативний контроль за використанням матеріальних ресурсів, оплатою працітощо, тобто за видатковими нормами, встановленими в організації, зподальшим виявленням відхилень від них в процесі виробництва ісистематизацією-цих відхилень із зазначенням причин і винуватців.
  Застосування норм та нормативів при організації обліку витрат на виробництво
  (незалежно від застосовуваного методу) повинно служити спонукує чинником удотриманні господарської дисципліни.

  1.4.1 Позамовний метод обліку витрат

  Позамовний метод обліку витрат і калькулювання собівартостіпродукції застосовується в індивідуальному і серійному виробництвах, а також уекспериментальних, ремонтних, інструментальних та інших допоміжнихвиробництвах всіх галузей промисловості. Найбільше поширенняПозамовний метод одержав у машинобудуванні з індивідуальним виробництвомскладного обладнання, машин, агрегатів, реакторів і т.п. Об'єктом облікувитрат у цих виробництвах є окремі проекти, що відкриваються на одневиріб або серію виробів. Прямі витрати відносять безпосередньо назамовлення, а непрямі після попереднього узагальнення за місцями їхвиникнення і економічним змістом розподіляють пропорційноприйнятої базі за окремими замовленнями.

  У практиці виробничого обліку застосовується кілька варіантівпозаказного методу. Найчастіше повна собівартість замовлення в ціломувизначається після його закінчення. При цьому в серійному виробництві некалькулюють собівартість кожного виробу, що входить до замовлення. Увиробництвах великих одиничних виробів з тривалим технологічним цикломдля скорочення калькуляційного періоду визначають собівартість окремихтехнологічних і монтажних частин вироби і відповідно до встановленоїкомплектацією. Можуть калькулювати і частковий випуск. й комплектиоднакових деталей для різних виробів, і повний випуск запасних частинобмеженою номенклатури та спеціального призначення. На ремонтних роботахкалькулюють виконані обсяги, виражені в умовних одиницях ремонтноїскладності. Відомий варіант, при якому витрати систематизують заголовному виробу певної серії, а собівартість модифікованихвиробів калькулюють шляхом приєднання до витрат за нормами на цімодифікації відхилень, виявлених на замовлення в цілому.

  1.4.2. Попередільний метод обліку витрат

  Попередільний метод обліку витрат і калькулювання собівартостіпродукції переважає в виробництвах з послідовною переробкоювихідної сировини в готовий продукт, з комплексним використанням сировини, девиробничий процес складається з окремих стадій технологічного циклуз самостійною технологією і організацією виробництва: чорна та кольороваметалургія, хімічна і текстильна промисловість, нафтопереробка івиробництво будматеріалів та ін

  Особливість Попередільний методу полягає в тому, що витратиузагальнюються по переділів, а це дозволяє калькулювати собівартістьпродуктів кожного переділу, які виступають в якості напівфабрикатів унаступних межах, причому частина напівфабрикатів передається на подальшупереробку, а інша частина може бути продана на бік. У хімічнійпромисловості, переробки нафти і газу з одного виду напівфабрикатувиробляється різнорідна продукція в залежності від спеціалізаціїподальших випускають виробництв. Це вимагає відокремленогокалькулювання проміжних продуктів. У витратах подальших переділіввитрата напівфабрикатів відображається за комплексної статті «Напівфабрикативласного виробництва ».

  Попередільний метод, як і Позамовний, має кілька галузевихваріантів, що розрізняються прийомами калькулювання. Так, у виробництвахкомплексних мінеральних добрив, азотної, соляної та інших кислоткалькулюють навіть у межах одного переділу продукцію окремих апаратнихпроцесів. В організаціях текстильної промисловості витратисистематизуються по комплексу однорідних операцій технологічногопроцесу, а калькулюють лише готова продукція переділу. У наступнихмежах напівфабрикати власного вироблення включають у витрати за оптовимицінами.

  1.4.3. Попроцессний метод обліку витрат

  Попроцессний метод обліку витрат і калькулювання собівартостіпродукції, будучи різновидом Попередільний, найчастіше застосовується ввидобувних галузях промисловості та енергетиці. Ці галузіхарактеризуються коротким технологічним циклом, відсутністю абонезначністю незавершеного виробництва, обмеженою номенклатуроювипуску продуктів з єдиною одиницею виміру та калькулювання,однорідністю ста?? ьей калькуляції та близькістю їх до елементів витрат. Цейметод передбачає диференційований облік витрат по кожномутехнологічного процесу (фазі), але цехах і ділянках (службам) та іншимцентрів виникнення витрат як систему контролю за витратамивиробництва і собівартістю продукту. У перерахованих галузях об'єктобліку витрат (вид продукції) збігається з об'єктом калькулювання. Такепобудова обліку забезпечує калькулювання одиниці продукції, отриманоїв різних технологічних процесах. Наприклад, при видобутку вугілля маютьпроводитися підготовчі та очисні, вантажні і транспортні,вентиляційні, дегазаційних, осушувальні та інші роботи, яківиконуються різними ділянками. Тому тут може застосовуватися такийспосіб угрупування витрат, який дозволить визначати відхилення від нормз причин та винуватців при різних способах видобутку вугілля до складаннязвітних калькуляцій.

  В організаціях енергетичної промисловості, в яких застосовуєтьсяпопроцессний метод, виробничий облік має специфічні особливості.
  На теплових електростанціях виробляється кілька видів продукції
  (електрична, теплова енергія), тому витрати на виробництвогрупують з процесів таким чином, щоб отримати собівартість кожноговиду. Загальні витрати за процес (вартість палива разом з витратами пойого доставці, підготовці, механічної подачі, витрати по Хімводоочистка іін), що відносяться до різних видів продукції, розподіляють між нимипропорційно прийнятої базі, звичайно з витрати умовного палива.

  1.4.4. Нормативний метод обліку витрат

  Нормативний метод обліку витрат на виробництво являє собоюсукупність процедур з планування, нормування, відпуску матеріалів увиробництво, складання внутрішньої звітності, калькулюваннясобівартості продукції, здійснення економічного аналізу та контролю наоснові норм витрат.

  Дієвість нормативного методу виявляється в тому, що вінпередбачає своєчасне втручання у формування виробничихвитрат, суворе дотримання техніко-технологічної та виробничоїдисципліни. Даний метод виступає активним засобом ресурсозбереження тадає можливість виявити як зовнішні, так і внутрішньовиробничих резервівзниження витрат. Це метод повсякденного поточного контролю і виявленнянових резервів економії, що виконує роль методу зниження собівартостіпродукції та підвищення рентабельності виробництва.

  Застосування нормативного методу значно підвищує рольбухгалтерського обліку в економічній роботі підприємства і виробничихоб'єднань. Основна перевага системи нормативного обліку та контролю --виявлення в оперативному порядку відхилень фактичних витрат віддіючих норм витрат сировини і матеріалів, заробітної плати та іншихвиробничих витрат, їх причин і вплив на собівартість продукції.
  Організація на окремих ділянках виробництва систематичного спостереженняза відхилений

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status