ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік і аудит відвантаженої і реалізованої продукції
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Міністерство освіти Російської Федерації Міжнародний університетбізнесу та нових технологій

  (інститут)

  Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

  ДИПЛОМНА РОБОТА


  «ОБЛІК І АУДИТ відвантажені і реалізованої продукції»

  Виконав:
  Керівник: доцент Антонов Сергій В'ячеславович
  Рецензент:
  Консультант:

  Рекомендувати до захисту

  Науковий керівник

  «» 2003 р.

  Міністерство освіти Російської Федерації

  Міжнародний університет бізнесу і нових технологій

  (інститут)

  ЗАВДАННЯ
  На дипломну роботу:
  Кафедра: Бухгалтерський облік і аудит.
  Спеціальність: Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
  Студенту: Чамін Світлані Миколаївні, група БО-34

  1.Тема роботи
  «Облік і аудит відвантаженої і реалізованої продукції»

  2.Текстовие матеріали
  Завдання. Реферат. Зміст. Введення. Основна частина.
  Поняття відвантаженої і реалізованої продукції та її правове регулювання.
  Облік відвантаженої та реалізованої готової продукції.
  Аудит відвантаженої і реалізованої продукції.

  3.Рекомендуемая література
  ПБО. Кондраков «Основи бухгалтерського обліку» Безруких, Палій «Бухгалтерськийоблік »Практикум з аудиту: навчальний посібник. «Аудит» Савін, Подільський.

  Дата видачі завдання Термін здачі роботи
  Керівник Зав.кафедри

  Введення.

  Основним завданням промислових підприємств є найбільшповне забезпечення попиту населення високоякісною продукцією. Темпизростання обсягу виробництва продукції, підвищення її якості безпосередньовпливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства.
  Підприємства виготовляють продукцію в строгій відповідності з укладенимидоговорами, розробленими плановими завданнями з асортименту, кількостіі якості, постійно приділяючи велику увагу питанням збільшення обсягупродукції, що випускається, розширення її асортименту і покращення якості,вивчаючи потреби ринку.

  У цих умовах основне значення приділяється реалізації подоговорах-постачаннях - найважливішому економічному показнику роботи,що визначає ефективність, доцільність господарської діяльностіпідприємства, В обсяг реалізації включається відвантажена і відпущенапродукція незалежно від того, зарахований чи ні платіж на розрахунковий рахунокпідприємства чи отримані векселі.

  Таким чином, процес реалізації завершує кругообіггосподарських коштів підприємства, що дозволяє йому виконуватизобов'язання перед державним бюджетом, банками по позичках, робітниками іслужбовцями, постачальниками і відшкодовувати виробничі витрати. Невиконанняплану реалізації викликає уповільнення оборотності обігових коштів,штрафу за невиконання договірних зобов'язань перед покупцями,затримує платежі, погіршує фінансовий стан підприємства.

  Готова продукція - це вироби і напівфабрикати, повністю закінченіобробкою, що відповідають діючим стандартам чи затвердженимтехнічним умовам, прийняті на склад чи замовником.

  Основними завданнями бухгалтерського обліку готової продукції є: правильний і своєчасний облік наявності та руху готової продукціїна складах, холодильниках та інших місцях зберігання продукції; контроль за виконанням планів за обсягом, асортиментом, якістювипущеної продукції і зобов'язань щодо її постачання; контроль за збереженням готової продукції та дотриманням встановленихлімітів; контроль за виконанням плану по реалізації продукції тасвоєчасністю оплати за реалізовану продукцію; виявлення рентабельності всієї продукції та її окремих видів.

  Готова продукція, як правило, повинна бути здана на склад у підзвітматеріально відповідальній особі. Великогабаритні вироби та продукція,яка не може бути здана на склад з технічних причин, приймаютьсяпредставником замовника на місці виготовлення, комплектації і збірки.

  Планування та облік готової продукції ведуть у натуральних, умовно -натуральних і вартісних показниках.
  Умовно-натуральні показники використовують для отримання узагальнених данихпро однорідної продукції. Наприклад, кількість виробленої каустичноїсоди виражається в тоннах умовного ваги, консервів - в умовних банках іт.д.

  У цій роботі розглядаються проблеми, пов'язані з облікомреалізованої продукції (робіт, послуг, з формуванням виручки відреалізації та її відображень в обліку, а ключовим моментом є особливостіпроведення аудиторської перевірки реалізованої продукції. Вірно врахованіобсяги реалізованої продукції, своєчасний і достовірний облік відвантаження таоплати продукцій - це запорука правильно сформованої виручки, а значить іправильно розрахованих податків.

  Завдання даної курсової роботи полягає в тому, щоб виявитиіснуючі недоліки і прогалини у веденні бухгалтерського обліку і вЗокрема обліку реалізованої продукції, а також виробити конкретнірекомендації щодо усунення зазначених недоліків і вдосконалення облікуі системи внутрішнього обліку та контролю.

  Саме тому дуже важливо приділяти особливу увагу обліку готовоїпродукції на підприємстві, тому що це основна ланка будь-якого підприємства. Уданій курсовій роботі розглянуті основні процеси обліку та аудитувідвантаженої і реалізованої продукції.

  1. Поняття відвантаженої та реалізованої готової продукції та їїправове регулювання.

  1. Готова продукція та завдання обліку.

  Готова продукція - кінцевий продукт виробничого процесуорганізації. Організації виготовляють продукцію виходячи з умовукладених з покупцями і замовниками договорів, що розробляютьсяпланових завдань по асортименту, кількості і якості що підлягає довипуску продукції, постійно приділяючи велику увагу питанням вивченняпопиту і конкурентоспроможності продукції, розширення її асортименту,рівняючись на потреби ринку.

  Під відвантаженої або відпущеної продукцією, виконаними роботами інаданими послугами розуміють продукцію і послуги платіжні документи, наякі здані постачальником у банк, але не оплачені покупцями. Продукція,відвантажена в кінці місяця, на яку не здані в банк платіжні документи,відображається в балансі разом з готовою продукцією на складі в складіоборотних коштів підприємства.

  Облік відвантаженої, але неоплаченої продукції ведеться на рахунку 45
  «Товари відвантажені», якщо моментом реалізації вважається дата платежу.

  Облік руху відвантаженої продукції ведеться у відомості відвантаження,відпустки і реалізації продукції і матеріальних цінностей, в якійпоєднується аналітичний і синтетичний облік відвантаження (відпуску),реалізації продукції, МТЦ і послуг та розрахунків з покупцями. Аналітичнийоблік відвантаження та реалізації організовується як за окремими видами продукції внатуральному вираженні, так і в розрізі платіжних документів у двох оцінках
  - За фактичною собівартістю і продажною ціною. Причому враховується і загальнекількість продукції, що залишилася на початок і кінець місяця неоплаченої,відвантаженої в звітному місяці, повернутої покупцями і реалізованої.

  У цих умовах основне значення надається реалізаціїпродукції (товарів) за договорами-постачання найважливішому економічномупоказником роботи, що визначає ефективність, доцільністьгосподарської діяльності організації. До обсягу реалізації включаютьсявідвантажена і відпущена продукція, виконані роботи незалежно від того,зарахований чи ні платіж на розрахунковий рахунок організації або отримані векселі,аванси.

  Таким чином, процес реалізації завершує кругообіггосподарських засобів організації, що дозволяє їй виконувати зобов'язанняперед державним бюджетом, банками по позиках, персоналом, постачальникамиі відшкодовувати інші виробничі витрати. Невиконання плану реалізаціївикликає уповільнення оборотності обігових коштів, штрафи заневиконання договірних зобов'язань перед покупцями, затримуєплатежі, погіршує фінансовий стан компанії.

  Поряд з обсягом реалізації організація планує суму (обсяг)прибутку. Це можливо тому, що при встановленні продажних (договірних)цін на продукцію до складу її включається визначена сума або відсотокприбутку (доходу). Кількість продукції, що підлягає до реалізації подоговорами (плану), помножене на договірну ціну, становить продажнувартість за планом. Відсоток прибув і дозволяє розрахувати планову сумуприбутку. Ці два показники будуть бути базою для розрахунку авансовихплатежів або щомісячних відрахувань до бюджету податку на прибуток за плановимипоказниками.

  Фактична сума прибутку від реалізації готової продукціїщомісячно визначається як різниця між продажною вартістюреалізованої продукції та її повної фактичне собівартістю
  (виробнича собівартість плюс витрати на збут продукції) за мінусомсуми ПДВ і акцизів.

  При постановці бухгалтерського обліку в організаціях особливе місцезаймає облік готової продукції, її відвантаження та реалізації, так як вінбезпосередньо впливає на фінансові показники діяльності організації, В завданнябухгалтерського обліку готової продукції входять: систематичний контроль за випуском готової продукції, станомїї запасів і збереженням на складах; обсягом виконаних робіт і послуг; своєчасне і правильне документальне оформлення відвантаженої івідпущеної продукції (робіт, послуг), чітка організація розрахунків зпокупцями; контроль за виконанням плану договорів-поставок за обсягом іасортименту реалізованої продукції з метою оцінки роботи менеджера; своєчасний і точний розрахунок сум за реалізовану продукцію,фактичних витрат на її виробництво і збут, розрахунок сум прибутку.

  Успішне виконання цих задач залежить від ритмічності роботиорганізації, правильної організації збуту та складського господарства,своєчасності документального оформлення господарських операцій.

  Готова продукція, як правило, повинна бути здана на склад упідзвіт матеріально відповідальній особі. Великогабаритні вироби іпродукція, яка не може бути здана на склад з технічних причин,приймаються представником замовника на місці їх виготовлення, комплектаціїі збірки.

  Планування та облік готової продукції ведуть у натуральних, умовно -натуральних і вартісних показниках.

  Умовно-натуральні показники використовують для отримання узагальненихданих про однорідної продукції. Наприклад, кількість виробленоїкаустичної соди виражається в тоннах умовного ваги, консервів - уумовних банки і т.д.

  Надходження з виробництва готової продукції оформляєтьсянакладними, специфікаціями, приймальними актами та іншими первиннимидокументами.

  Кількісний облік готової продукції за її видами та місцями зберіганнязазвичай здійснюється аналогічно обліку матеріальних запасів. Останнімчас багато організацій застосовують бескарточний метод обліку готовоїпродукції. При цьому методі за допомогою ЕОМ щоденно складають оборотнівідомості обліку випуску з виробництва і руху готової продукціїщодо складів (інших місць зберігання). Залишки готової продукціїперіодично інвентаризують.

  На автоматизованих складах замість карток складського облікувикористовують, як правило, оперативні машинограм відеограми залишків іруху готової продукції по кожному найменуванню та виду.

  Як і з матеріальних запасів, за готової продукції складаютьноменклатуру-цінник. Крім цінника розробляються довідники продукції,в яких містяться відомості про оподатковуваної і неоподатковуваної різнимивидами податків продукції, про платників і одержувачам,среднеквартальной та середньорічної собівартості та ін

  2. Правове регулювання обліку відвантаженої та реалізованої продукції.

  Продаж продукції і надходження від виконаних робіт і послуг являють собою завершальну стадію обороту коштів будь-якої організації.

  Виручка від продажу продукції та надходження, пов'язані з виконанням робіт і послуг, являють собою доходи від звичайних видів діяльності.

  Порядок віднесення надходжень до доходів від звичайних видівдіяльності визначено в ПБО 9/99 «Доходи організації» виходячи з предметадіяльності організацій.

  Доходи організації в залежності від їх характеру, умови отриманняі напрямів діяльності організації поділяються на:

  А) доходи від звичайних видів діяльності;

  В) операційні доходи;

  С) позареалізаційні доходи.

  В організаціях, предметом діяльності яких єнадання за плату своїх активів за договором оренди, виручкоювважаються надходження, одержання яких пов'язане з цією діяльністю
  (орендна плата).

  В організаціях, предметом діяльності яких єнадання за плату прав, що виникають з патентів на винаходи,промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності,виручкою вважаються надходження, одержання яких пов'язане з цієюдіяльністю (ліцензійні платежі (включаючи роялті) за користуванняоб'єктами інтелектуальної власності).

  В організаціях, предметом діяльності яких є участь устатутних капіталах інших організацій, виручкою вважаються надходження,пов'язані з цією діяльністю.

  Якщо перераховані вище послуги не є предметом діяльностіорганізації, то надходження, отримані організаціями від їх надання,відносяться до операційних доходів.

  Зазначеним Положенням підкреслюється, що доходи по звичайних видахдіяльності визнаються в бухгалтерському обліку при одночасному дотриманнінаступних умов: а) організація має право на отримання цієї виручки, що випливає зконкретного договору або підтверджене іншим відповідним чином; б) сума виручки може бути визначена; в) є впевненість в тому, що в результаті конкретної операціївідбудеться збільшення економічних вигід організації; г) право власності (володіння, користування і розпорядження) напродукцію (товар) перейшло від організації покупцеві або робота прийнятазамовником (послуга зроблена); д.) витрати, що зроблені чи будуть зроблені в зв'язку з цією операцією, можуть бути визначені.

  Виручка приймається до бухгалтерського обліку в сумі, обчисленої в грошовому вираженні, рівній величині надходження грошових коштів та іншого майна і величини дебіторської заборгованості.

  Якщо величина надходження покриває лише частину виручки, то виручка, яка приймається до бухгалтерського обліку, визначається як сума надходження і дебіторської заборгованості (в частині, не покритій надходженням).

  Величина надходження і (або) дебіторської заборгованості визначається виходячи з ціни, встановленої договором між організацією та покупцем або користувачем активів організації. Якщо ціна не передбачена в договорі і не може бути встановлена виходячи з умов договору, то для визначення величини надходження або дебіторської заборгованості приймається ціна, по якій у порівнянних обставинах звичайно організація визначає виручку щодо аналогічної продукції (товарів, робіт, послуг) або надання у тимчасове користування аналогічних активів.

  При продажу продукції і товарів, виконання робіт та надання послуг на умовах комерційного кредиту, що надається у вигляді відстрочки і розстрочення оплати, виручка приймається до бухгалтерського обліку в повній сумі дебіторської заборгованості.

  Величина надходження і (або) дебіторської заборгованості визначається з урахуванням усіх наданих організації відповідно до договору знижок
  (накидок).

  Величина надходження також визначається з урахуванням сумовий різниці, що виникає у випадках, коли оплата виробляється в рублях у сумі, еквівалентній сумі в іноземній валюті. Під сумовий різницею розуміється різниця між рублевої оцінкою фактично надійшов як виручки активу, вираженого в іноземній валюті, обчисленої за офіційним чи іншому узгодженому курсу на дату прийняття до бухгалтерського обліку, і рублевої оцінкою цього активу, обчисленою за офіційним чи іншому узгодженому курсу на дату визнання виторгу в бухгалтерському обліку.

  При утворенні відповідно до правил бухгалтерського обліку резервів сумнівних боргів величина виручки не змінюється.

  Виручка визнається в бухгалтерському обліку при наявності наступних умов: < p> А) організація має право на отримання цієї виручки, що випливає з конкретного договору або підтверджене іншим способом;

  Б) сума виручки може бути визначена;

  В) існує впевненість у тому, що в результаті конкретної операції організація отримає економічну вигоду;

  Г) право власності на продукцію перейшло від організації
  (продавця) до покупця або робота прийнята замовником;

  Д) витрати, зроблені у зв'язку з цією операцією, можуть бути визначені.

  Якщо щодо коштів, отриманих організацією в оплату, не виконано хоча б одне з вище перерахованих умов, то в бухгалтерському обліку організації зізнається кредиторська заборгованість, а не виручка.

  Відповідно до ПБУ 10/99 «Витрати організації »проводять розрахунок витрат організації та приймають їх для бухгалтерського обліку організації.
  Витратами організації зізнається зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого майна) і виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу цієї організації.

  Витратами по звичайних видах діяльності є витрати, пов'язані з виготовленням продукції та продажем продукції, придбанням та продажу товарів.

  Витрати по звичайних видах діяльності приймаються до бухгалтерського обліку в сумі, обчисленої в грошовому вираженні, рівній величині оплати в грошовій і іншій формі або величині кредиторської заборгованості.

  Якщо оплата покриває лише частину визнаних витрат, то витрати, що приймаються до бухгалтерського обліку, визначаються як сума оплати та кредиторської заборгованості (в частині, не покритій оплатою).

  Величина оплати та кредиторської заборгованості визначається виходячи з ціни і умов, встановлених договором між організацією та постачальником.
  Якщо ціна не передбачена в договорі і не може бути встановлена виходячи з умов договору, то для визначення розміру оплати або кредиторської заборгованості приймається ціна, по якій у порівнянних обставинах звичайно організація визначає витрат щодо аналогічних матеріально-виробничих запасів і інших цінностей, робіт, послуг або надання в тимчасове користування (тимчасове володіння та користування) аналогічних активів.

  При неможливості встановити вартість товарів, переданих або підлягають передачі організацією, величина оплати або кредиторської заборгованості за договорами, які передбачають виконання зобов'язань не грошовими коштами, визначається вартістю продукції, отриманої організацією.

  Величина оплати та кредиторської заборгованості визначається з урахуванням усіх наданих організації відповідно до договору знижок (накидок).

  Величина оплати визначається з урахуванням сумових різниць, що виникли у випадках аналогічних при обчисленні доходів організації.

  Витрати по звичайних видах діяльності формують: < p> Витрати, пов'язані з придбанням сировини, матеріалів, товарів та інших матеріально-виробничих запасів для цілей виробництва продукції, а також продажу товарів (витрати по утриманню та експлуатації основних засобів та інших необоротних активів).

  При формуванні витрат по звичайних видах діяльності повинна бути забезпечена угруповання по наступних елементах: матеріальні витрати; відрахування на соціальні потреби; витрати на оплату праці; амортизація; інші витрати.

  Для цілей управління в бухгалтерському обліку організується облік витрат за статтями витрат . Перелік статей витрат встановлюється підприємством самостійно.

  Для цілей формування організацією фінансового результату діяльності від звичайних видів діяльності визначається собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, яка формується на базі витрат по звичайних видах діяльності, визнаних як у звітному році, так і в попередні звітні періоди, і перехідних витрат, що мають відношення до отримання доходів у наступні звітні періоди, з урахуванням коригувань, що залежать від особливостей виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг та їх продажу, а також продажу (перепродажу) товарів.

  При цьому комерційні й управлінські витрати можуть визнаватися в собівартості проданих продукції, товарів, робіт, послуг повністю у звітному році їх визнання в якості витрат по звичайних видах діяльності.

  Правила обліку витрат на виробництво продукції, продаж товарів, виконання робіт та надання послуг у розрізі елементів і статей, обчислення собівартості продукції встановлюються окремими нормативними актами та методичними вказівками з бухгалтерського обліку.

  Іншим витрат відносяться операційні витрати, позареалізаційні витрати, надзвичайні витрати. Інші витрати підлягають зарахуванню на рахунок прибутків і збитків організації, крім випадком, коли законодавством або правилами бухгалтерського обліку встановлений інший порядок.

  Витрати визнаються у бухгалтерському обліку при наявності наступних умов: витрата виробляється відповідно до конкретного договору, вимогою законодавчих та нормативних актів; сума витрат може бути визначена; є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться зменшення економічних вигод підприємства.

  Якщо стосовно будь-яких витрат організації, не виконано бодай одне з названих умов, то в бухгалтерському обліку організації зізнається дебіторська заборгованість.

  Витрати підлягають визнанню в бухгалтерському обліку незалежно від наміру одержати виторг, або інші операційні доходи і від форми здійснення витрат (грошової, натуральної та іншої). < p> Угоди з продажу продукції (робіт, послуг) здійснюються організаціями відповідно до договорів, оформленими виходячи з положень
  ГК РФ. До них належать договори купівлі-продажу, поставки, міни, комісії та ін Незважаючи на різноманітні форми договорів у них обов'язково повинен бути сформульований предмет договору - конкретні найменування та кількість товарів або послуг, що підлягають реалізації (ст. 455 ГК РФ), а також терміни та умови виконання договору. Як показує господарська практика, ціна товару, представляє собою істотне умова будь-якого договору. Дотримання вимог, що пред'являються до оформлення договорів, дуже важливо, оскільки їх зміст визначає порядок документального оформлення та відображення операцій в системі бухгалтерського обліку.

  Одним з найбільш істотних моментів у договорах купівлі-продажу є умова про перехід права власності на продукцію (роботи, послуги), передану організацією покупцеві. Іншими словами, момент відчуження майна обов'язково передбачається в договорі між сторонами угоди (статті 458, 459 ГК РФ), оскільки ця умова є визначальним для відображення здійснення факту продажу на рахунках бухгалтерського обліку. Якщо в договорі не вказуються умови переходу права власності, то в таких випадках право власності у покупця-контрагента виникає з моменту передачі продукції. При цьому моментом передачі продукції є не тільки момент її вручення безпосередньо набувачеві, але й здача її перевізникові для відправлення покупцеві або підприємству.

  2. Облік відвантаженої та реалізованої готової продукції.

  2.1 Оцінка готової продукції.

  Згідно ПБУ 5/01 «Облік матеріально-виробничих запасів» підготовою продукцією розуміється «частина МПЗ організації, призначеної дляпродажу, що є кінцевим результатом виробничого процесу,закінчена обробкою (комплектацією), технічні та якісніхарактеристики якої відповідають умовам договору або вимогамінших документів, встановлених законодавством ». Готова продукціїприймається до бухгалтерського обліку за фактичною собівартістю.

  Фактичну собівартість готової продукції можна розрахувати тількиno закінчення звітного періоду (місяця). Рух ж продукції відбуваєтьсящоденно (випуск, відпустка, відвантаження, реалізація), тому для поточногообліку необхідна умовна оцінка продукції. Поточний, щоденний облікруху готової продукції ведеться або за плановою виробничоюсобівартості, або за договірними цінами організації, званим обліковими.

  Кожна з них, тобто планова собівартість або договірна цінаодиниці продукції, розробляється організацією самостійно. Наприкінцімісяця планова собівартість повинна бути доведена до фактичної шляхомрозрахунку сум і відсотків відхилень за групами готової продукції. Суми тавідсотки відхилень розраховуються виходячи з залишку продукції на початокмісяці і її надходження за місяць. Відхилення показують економію абоперевитрата, допущені організацією, і тому характеризують результати їїроботи в процесі виробництва. Відхилення обліковуються на тих самих рахунках,що і готова продукція, і записуються сторно - економія або звичайноюзаписом - перевитрата. Відсоток відхилень і планова собівартістьвідвантаженої продукції дозволяють розрахувати її фактичну собівартість ізалишок на складах на кінець місяця.

  При використанні в обліку оцінок готової продукції (договірної,оптової або роздрібної цін) суми і відсотки відхилень розраховуються втакому ж порядку.

  Так само в даний час застосовуються наступні види оцінки готовоїпродукції:

  по фактичної виробничої собівартості. Цей спосіб оцінкиготової продукції використовується порівняно рідко, і в основномуорганізаціях індивідуального виробництва, що випускають велике унікальнеобладнання та транспортні засоби. Може застосовуватися в організаціях зобмеженою номенклатурою масової продукції; за неповною (скороченої) виробничої собівартостіпродукції, що обчислюється за фактичними витратами без загальногосподарськихвитрат; може застосовуватися в тих самих виробництвах, де застосовується першимспосіб оцінки продукції; за оптовими цінами реалізації. Гуртові ціни використовуються яктвердих облікових цін. Відхилення фактичної собівартості продукціїобліковують на окремому аналітичному рахунку. При стійких оптових цінахцей варіант оцінки продукції був найбільш поширеним, оскількидозволяв зіставляти оцінку продукції в поточному обліку і звітності, щоважливо для контролю за правильним визначенням товарного випуску. Призначному коливанні рівня оптових цін даний спосіб втрачає своїпереваги. за плановою (нормативною) виробничої собівартості, такожяка виступає в якості твердої облікової ціни. Обумовлюється необхідністьокремого обліку відхилень фактичної виробничої собівартостіпродукції від планової чи нормативної. Гідність даного способу оцінкиготової продукції полягає в забезпеченні єдності оцінки в плануванніі обліку. Однак якщо планова чи нормативна собівартість продукціїзмінюється часто, то ускладнюється переоцінка залишків готової продукції.
  Якщо ж оцінювати продукцію за середньорічної собівартості, то вона невідповідає оцінці в місячних та квартальних планах. Варіантом даногоспособу оцінки готової продукції є оцінка: за скороченою планової виробничої собівартості, за вільними відпускними цінами і тарифами, збільшеним пі суму податкуна додану вартість, - при виконанні одиничних замовлень і робіт; за вільними ринковими цінами - при обліку товарів, що реалізуються черезроздрібну мережу.

  При використанні в обліку оптових цін, планової собівартості іринкових цін необхідно після закінчення місяця обчислювати відхиленняфактичної виробничої собівартості продукції від вартості її заобліковими цінами для розподілу цього відхилення на відвантажену (продану)продукцію та її залишки на складах. З цією метою складають спеціальнийрозрахунок (табл.1) з використанням середньозваженого відсотка відхиленьфактичної собівартості продукції від вартості її за обліковими цінами.

  Таблиця 1
  | № | Показник | За твердим | За фактичної | Відхилення |
  | пп. | | Облікових | собівартості |(+,-) |
  | | | Цінами | | |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
  | 1 | Залишок готової продукції | 300 000 | 306 000 | 6000 |
  | 2 | Надійшло з виробництва | 2 700 000 | 2 724 000 | +24 000 |
  | 3 | Разом | 3 000 000 | 3 030 000 | +30 000 |
  | 4 | Відношення відхилень | х | х | 1,0 |
  | | Фактичної собівартості | | | |
  | | Від вартості по твердих | | | |
  | | Цінами, у% | | | |
  | | (Гр.5, стр3: гр.3, стор.3) | | | |
  | 5 | Відвантажено готової | 2 500 000 | 2 525 000 | +25 000 |
  | | Продукції | | | |
  | 6 | Залишок готової продукції | 500 000 | 505 000 | 5000 |
  | | На кінець місяця | | | |

  За даними таблиці 1 цей відсоток виявився рівним 1 від вартості заобліковими цінами.

  Множенням вартості відвантаженої продукції та вартості її залишкуна складі на кінець місяця на обчислений відсоток визначають, яка частинавідхилень відноситься на відвантажену і що залишилася на складі продукцію (2 500
  000 * 1:100 = 25 000; 2 500 000 +25 000 = = 2 525 000)

  500 000 * 1:100 = 5000; 500 000 +5000 = 505 000

  Такий розрахунок складають і при використанні неповноївиробничої собівартості. У цьому розрахунку немає необхідності, якщоорганізація використовує для обліку випуску продукції рахунок 40 «Випускпродукції (робіт, послуг )».

  На практиці вказані в табл. 1 розрахунки становлять за одноріднимигрупах товарів (приблизно з однаковою рентабельністю), що забезпечуєвелику точність в розрахунках відхилень.

  2.2 Синтетичний облік випуску готової продукції та її облік наскладах.

  Облік випуску готової продукції знаходиться під постійним контролем бухгалтерії організації, тому що його ритмічність забезпечує виконання договірних зобов'язань з відвантаження продукції покупцям, своєчасність реалізації та усіх розрахунків і виплат. Щодня документи на випуск готової продукції надходять до бухгалтерії, яка веде натуральний кількісний облік випуску за видами виробів. По закінченні місяця загальну кількість випущеної продукції оцінюється за плановими, продажними цінами і за фактичною собівартістю (за даними аналітичного обліку виробництва).

  За показниками випуску готової продукції визначається результатроботи організації в процесі виробництва - економія або перевитрата якрізниця між фактичною і плановою собівартістю випущеної продукції.
  Тут же випуск розцінюється і по відпускних (продажним, договірними) цінами,що дає можливість визначити передбачувану виручку і прибуток післяреалізації випущеної продукції.

  Облік наявності та руху готової продукції здійснюють на активномурахунку 43 «Готова продукція». Цей рахунок використовується організаціями галузейматеріального виробництва. Готові вироби, придбані для комплектаціїабо як товари для продажу, враховують на рахунку 41 «Товари».
  Вартість виконаних робіт та наданих послуг на сторону також не відображаютьна рахунку 43 «Готова продукція». Фактичні витрати по них списують зрахунків витрат на виробництво в дебет рахунку 90 «Продажу». Продукція, нещо підлягає здачі на місці і не оформлена актом приймання, залишається вскладі незавершеного виробництва і на рахунку 43 «Готова продукція» невраховується.

  Синтетичний облік готової продукції може здійснюватися в двохваріантах: без використання рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» та звикористанням рахунку 40.

  При першому варіанті, що є традиційним для нашої обліковоїпрактики, готову продукцію враховують на синтетичному рахунку 43 «Готовапродукція »за фактичної виробничої собівартості. Однаканалітичний облік окремих видів готової продукції здійснюють, якправило, за обліковими цінами (плановою собівартістю, оптовими цінами та ін) звиділенням відхилень фактичної собівартості готової продукції відвартості за обліковими цінами окремих виробів і що враховуються на окремомуаналітичному рахунку.

  Синтетичний облік готової продукції відвантаженої ведеться на рахунку
  45 «товари відвантажені», який призначений для узагальнення інформації пронаявність та рух відвантаженої продукції, виручки від продажу якоїпевний час не може бути визнана в бухгалтерському обліку (наприклад,при експорті продукції. На цьому рахунку враховуються також готові вироби,передані іншим організаціям для продажу на комісійних засадах. Готовапродукція відвантажена обліковується на рахунку 45 за вартістю, що складаєтьсяз фактичної виробничої собівартості і витрат з відвантаженняпродукції. Дебетується рахунок 45 в кореспонденції з рахунками 43 «Готовапродукція », 41« Товари »у відповідності з оформленими документами
  (накладними, приймально-здавальними актами та ін) з відвантаження готових виробівабо передачі їх для комісійного продажу. Прийняті на облік за рахунком 45
  «Товари відвантажені» суми списуються в дебет рахунку 90 «Продажу»одночасно з визнанням виручки від продажу продукції або при поступ?? енііповідомлення комісіонера про продаж, переданих йому виробів.

  Рахунок 45 застосовується у двох випадках. По-перше, він використовуєтьсяпісля відвантаження товарів покупцеві, коли виручка від їх продажу не можебути визнана до бухгалтерського обліку. Торою випадок використання рахунку 45це передача продукції комісіонеру для продажу, оскільки до відвантаження вНадалі покупцеві продукції вони залишаються власністю комітента.

  По суті, рахунок 45 це той самий рахунок 41, але товари в цьому випадкулежать не на складі, а перебувають в дорозі, їх вже немає, але вони ще не продані.
  Звідси на рахунку 45 «Товари відвантажені» цінності повинні мати ту ж саму оцінку,в якій вони враховуються на рахунках 41 «Товари» та/або 43 «Готовапродукція ». Якщо цінності відпускалися прямо з виробництва, то взалежно від прийнятої облікової політики кредитується або рахунок 40 «Випускготової продукції »або цінності списуються безпосередньо з рахунку 20« Основневиробництво », але у всіх випадках на рахунок 45« Товари відвантажені »цінностіпотрапляють в тій же оцінці. Цінності з рахунку 45 списуються в дебет рахунку
  90/2 «Собівартість продажів».

  Рахунок 45 «Товари відвантажені» може, в окремих випадках, ідоповнити рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Це відноситься доваріанту, коли згідно з договором поставки, право власності на товарпереходить від продавця до покупця тільки після оплати товарів.

  Далі в таблиці 2 наведено порядок бухгалтерських записів попродажу продукції за умови, що виручка від продажу продукції протягомпевного часу не може бути визнана в бухгалтерському обліку.

  Таблиця 2

  Кореспонденція рахунків по відвантаженої продукції

  | № | Операції | Кореспондуючий рахунки |
  | пп. | | |
  | | | Дебет | Кредит |
  | 1 | відвантажено продукції за | 45 | 43 |
  | | Виробничої собівартості | | |
  | | | | |
  | | Списуються витрати з продажу | | |
  | 2 | | 45 | 44 |
  | | Відображено момент визнання виторгу від | | |
  | | Продажу продукції | | |
  | 3 | | 62 | 90 |
  | | Списується виробнича | | |
  | | Собівартість відвантаженої продукції | | |
  | | | | |
  | 4 | списуються витрати з продажу | 90 | 45 |
  | | | | |
  | | Відображено суму ПДВ, обчислена за | | |
  | | Реалізованої продукції при | | |
  | | Реалізації «по оплаті» | | |
  | 5 | | 90 | 44 |
  | | Надійшли платежі за реалізовану | | |
  | | Продукцію | | |
  | 6 | | 90 | 76 |
  | | Відображено заборгованість перед | | |
  | | Бюджетом з ПДВ | | |
  | | | | |
  | | Відображено заборгованість перед | | |
  | 7 | бюджетом з ПДВ при реалізації «по | 51,52 | 62 |
  | | Відвантаження »| | |
  | | | | |
  | 8 | Погашено заборгованість перед | 76 | 68 |
  | | Бюджетом з ПДВ | | |
  | | | | |
  | 9 | Списується фінансовий результат від | 90 | 68 |
  | | Продажі: | | |
  | | Прибуток | | |
  | 10 | збиток | | |
  | | | 68 | 51,52 |
  | | | | |
  | 11 | | | |
  | | | | |
  | | | 90 | 99 |
  | | | | |
  | | | | |

  Оприбуткування готової продукції за обліковими цінами оформляютьбухгалтерським записом за дебетом рахунка 43 «Готова продукція» і кредитурахунку 20 «Основне виробництво».
  Після закінчення місяця обчислюють фактичну собівартість оприбуткованоїготової продукції від вартості її за обліковими цінами і списують цевідхилення з кредиту рахунку 20 «Основне виробництво» в дебет

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status