ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік і аудит поточних операцій і розрахунків
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  О Г Л А В Л Е Н Н Я
  Введення стр 3-5
  Глава I. Особливості обліку поточних операцій і розрахунків. стр 6-16
  1.1 Роль і значення обліку поточних операцій і розрахунків. стр 6-8
  1.2 Завдання обліку поточних операцій і розрахунків. стр 9-13
  1.3 Особливості організації бухгалтерського обліку поточних операцій ірозрахунків. стр 14-16
  Глава II Облік поточних операцій. стр 17-59
  1. Облік касових операцій. стр 17-30
  2. Облік розрахункового рахунку. стр 31-46
  3. Облік валютного рахунку. стр 47-59
  Глава III Облік розрахунків. стр 60-100
  1. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками. стр 60-75
  2. Облік розрахунків з покупцями та замовниками. стр 76-100
  Висновки та пропозиції. стр 101-105
  Список використаної літератури. стр 106-109

  Введення

  Бухгалтерський облік має важливе значення для правильної організаціїгрошового обігу розрахунків та кредитування в економіці, у зміцненніплатіжної дисципліни, в ефективному використанні фінансових ресурсів.

  Від успішності її вирішення багато в чому залежить платоспроможністьпідприємства, своєчасність виплати заробітної плати його персоналу,розрахунків із замовниками, платежів до бюджету та ін

  Метою бухгалтерського обліку поточних операцій і розрахунків - єконтроль за дотриманням обліково-розрахункової дисципліни, правильністю таефективністю використання грошових коштів та кредитів, забезпеченнязбереження готівки і документів в касі. В умовах ринковоїекономіки будь-якої бухгалтер повинен виходити з принципу, що умілевикористання грошей і грошових коштів само по собі може приноситипідприємству додатковий дохід. Тому потрібно постійно думати прораціональне вкладення тимчасово вільних грошових коштів для отриманняприбутку (у депозити банків, акції та облігації сторонніх підприємств,інвестиційні фонди і т.д.).

  Також бухгалтерський облік поточних операцій має важливе значення дляправильної організації грошового обігу, в ефективному використанніфінансових ресурсів. Уміле розподіл грошових коштів само по собіорганізації може приносити додатковий дохід. Тому потрібно постійнодумати про раціональне вкладення тимчасово вільних грошових коштів дляотримання прибутку.

  Бухгалтерський облік поточних операцій і розрахунків виконує наступніосновні завдання:
  -перевірка правильності документального оформлення і законності операцій згрошовими коштами, розрахункових і кредитних операцій, своєчасне іповне відображення їх в обліку.

  -забезпечення своєчасності, повноти та правильності розрахунків за всімавидів платежів і надходжень, виявлення дебіторської та кредиторськоїзаборгованості.
  -своєчасне виявлення результатів інвентаризації грошових коштів,грошових документів і розрахунків, забезпечення вишукування дебіторської іпогашення кредиторської заборгованості та позик кредитних установ увстановлені терміни.
  -забезпечення збереження грошових коштів, безперебійне забезпеченняготівкою нагальних потреб організації
  -вишукування можливостей найбільш раціонального вкладення вільних грошовихкоштів як джерела фінансових інвестицій, що приносять дохід.

  Раціональна організація контролю за станом розрахунків сприяєзміцненню договірної і розрахункової дисципліни, виконанню зобов'язань попостачання продукції в заданому асортименті і якості, підвищеннювідповідальності за дотримання платіжної дисципліни, скорочення дебіторськоїі кредиторської заборгованості, прискоренню оборотності оборотних коштіві, отже, поліпшенню фінансового стану підприємства.

  Актуальність обраної теми полягає в тому, що підприємства вумовах ринкових відносин мають господарські зв'язки з іншимипідприємствами. Чітка організація розрахунків сприяє прискореннюоборотності оборотних коштів, своєчасному надходженню грошовихкоштів, а, отже, ефективної роботи підприємства.
  Мета дипломної роботи:вивчити і розкрити порядок ведення касових і розрахункових операцій.
  1. Проаналізувати чи забезпечує організація бухгалтерського обліку грошових коштів їх повний, точний і своєчасний облік і операції з їх руху.
  2. Чи сприяє система обліку грошових засобів контролю за збереженням, наявністю та цільовим використанням коштів.
  3. Визначити чи допомагає система безготівкових розрахунків скоротити витрати по грошовому обігу і потреба в готівкових коштах.

  Глава I. Особливості обліку поточних операцій і розрахунків.

  1. Роль і значення обліку поточних операцій і розрахунків.

  З введенням ринкових відносин, в країні, за даними Держкомстату,значно зросла кількість малих та великих підприємств. У зв'язку злібералізацією цін на товари, контроль за підприємствами з бокудержавних і громадських органів значно знизився. Більша частинапідприємств торгівлі стала приватною власністю або власністютрудового колективу, і на порядок денний постало питання про забезпеченнядієвого контролю за збереженням власності власників підприємств.
  Саме тому стали актуальними питання обліку товарних операцій.

  Інтеграція економіки Азербайджану в системі міжнародної торгівліставить перед керівниками підприємств, організацій і об'єднань насущніпитання про наближення що застосовуються в Азербайджані вимог бухгалтерськогообліку до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Жоденсерйозний іноземний партнер не стане вкладати капітал в підприємство, всистемі обліку та звітності якого він не зможе розібратися. Так яквиробнича сфера, відповідно до своєї специфіки, вимагає спільноїорганізації діяльності іноземних та місцевих партнерів, то питаннявдосконалення обліку грошових коштів на підприємствах торгівлістають найбільш злободенними.

  Всі підприємства, здійснюючи виробничу і господарськудіяльність, вступають у взаємини з іншими підприємствами,організаціями, установами, працівниками підприємства й окремими особами.
  Ці взаємини грунтуються на різних грошових розрахунках в процесізаготовляння, виробництва та реалізації продукції, робіт або послуг.

  Всі розрахунки по виконанню зобов'язань і пред'явлення вимогздійснюються через установи банків. Розрахунки готівкою міжпідприємствами носять обмежений характер і строго регламентований.

  В умовах ринкової економіки слід виходити з принципу, що умілевикористання грошових коштів може приносити підприємству додатковийдохід, і отже, необхідно постійно думати про раціональне вкладеннітимчасово вільних грошових коштів для отримання додаткового прибутку.

  постійно здійснювали кругообіг господарських засобів викликаєбезперервне відновлення різноманітних розрахунків. Правильна організаціїрозрахункових операцій забезпечує стійкість обігу грошових засобіворганізації, зміцнення в ній договірної та розрахункової дисципліни і поліпшенняїї фінансового стану.

  Грошові кошти - це фінансові ресурси організації, самі високоліквідні активи, можливі забезпечити виконання зобов'язань будь-якогорівня і виду. Від їх наявності залежить своєчасність погашення кредиторськоїзаборгованості підприємства.

  Раціональна організація контролю за станом розрахунків сприяєзміцненню договірної і розрахункової дисципліни, виконанню зобов'язань попостачання продукції в заданому асортименті і якості, підвищеннювідповідальності за дотримання платіжної дисципліни, скорочення дебіторськоїі кредиторської заборгованості, прискоренню оборотності оборотних коштіві, отже, поліпшенню фінансового стану підприємства.

  2. Завдання обліку поточних операцій і розрахунків.

  Важливе значення для благополуччя підприємств має своєчасністьгрошових розрахунків, ретельно поставлений облік кредитних і розрахунковихоперацій.

  У процесі господарської діяльності підприємства постійно ведутьрозрахунки з постачальниками за придбані в них основні засоби, сировина,матеріали та інші товарно-матеріальні цінності та надані послуги; зпокупцями, за куплені ними товари, з кредитними установами за позикамита інших фінансових операціях; з бюджетом і податковими органами зрізного роду платежів, з іншими організаціями та особами за різнимигосподарськими операціями.

  Грошові розрахунки здійснюються або у вигляді безготівкових платежів, абоготівкою. Безготівкові розрахунки в умовах розвиненої ринковоїекономіки здійснюються за допомогою векселів та чеків, що заміщають готівкугроші, безготівкових перерахувань по розрахункових і поточних рахунках клієнтівв банках, за допомогою системи кореспондентських рахунків між різнимибанками, а також клірингових заліків взаємних вимог через розрахунковіпалати. На відміну від платежів готівкою, коли гроші безпосередньопередаються платником їх одержувачу, безготівкові розрахунки здійснюютьсябільшою частиною за допомогою різних банківських, кредитних і розрахунковихоперацій, що заміщають готівкові гроші в оборот. Застосування безготівковихрозрахунків знижує витрати на грошовий обіг, скорочує потребу вготівці, сприяє концентрації в банках вільних грошовихкоштів підприємств, забезпечує їх більш надійне збереження.

  Грошові кошти підприємств знаходяться в касі у вигляді готівкита грошових документів, на рахунках у банках, у виставлених акредитивах івідкритих особливих рахунках, у чекових книжках та ін Їх примноження,правильне використання, контроль за збереженням - найважливіше завданнябухгалтерії. Від успішності її вирішення багато в чому залежить платоспроможністьпідприємства, своєчасність виплати заробітної плати його персоналу,розрахунків із замовниками, платежів до бюджету та ін Бухгалтерський облікпоточних операцій і розрахунків має важливе значення для правильної операціїорганізації грошового обігу розрахунків та кредитування в народномугосподарстві, у зміцненні платіжної дисципліни, в ефективному використанніфінансових ресурсів.

  Метою бухгалтерського обліку поточних операцій і розрахунків - єконтроль за дотриманням касової і розрахункової дисципліни, правильністю таефективністю використання грошових коштів та кредитів, забезпеченнязбереження готівки і документів в касі. В умовах ринковоїекономіки бухгалтерія повинна виходити з принципу, що умілевикористання грошей і грошових коштів само по собі може приноситипідприємству додатковий дохід. Тому потрібно постійно думати прораціональне вкладення тимчасово вільних грошових коштів для отриманняприбутку (у депозити банків, акції та облігації сторонніх підприємств,інвестиційні фонди і т.д.).

  З цієї мети випливають такі основні завдання бухгалтерського облікупоточних операцій і розрахунків:

  -перевірка правильності документального оформлення і законностіоперацій з грошовими коштами, своєчасне та повне відображення їх уобліку;

  - забезпечення своєчасності, повноти та правильності розрахунків за всімавидів платежів і надходжень, виявлення дебіторської та кредиторськоїзаборгованостей, коштів у розрахунках в іноземній валюті;

  - своєчасне виявлення результатів інвентаризації грошових коштів,документів і розрахунків, забезпечення стягнення дебіторської та погашеннякредиторської заборгованостей та позик кредитних установ у встановленістроки;

  - забезпечення збереження грошових коштів, документів в касі і іншихмісцях їх видачі, безперебійне задоволення готівкою всіхнагальних потреб підприємства, де за умовами розрахунків або виходячи зхарактеру діяльності вона необхідна;

  - вишукування можливості найбільш раціонального вкладення вільнихгрошових коштів як джерела фінансових інвестицій, що приносять дохід.

  Поточними турботами цієї ділянки бухгалтерії є:

  -контроль за оплатою рахунків,

  -одержання боргів з позичальників і дебіторів;

  - спостереження за касовою дисципліною;

  - правильне заповнення первинної документації.

  Підприємства, що здійснюють поточну, інвестиційну та фінансовудіяльність, вступають у взаємини з юридичними і фізичнимиособами, в тому числі з членами свого трудового колективу. Цівзаємини засновані на грошових розрахунках.

  Більша частина розрахунків за взаємними зобов'язаннями проводиться черезустанови банків, тобто шляхом безготівкових розрахунків. При простоті, що здаєтьсяобліку грошових розрахунків і, зокрема, касових операцій, тим не менше
  , Багато практичні працівники допускають грубі порушення чиннихправил обліку і розрахунків готівкою. Це часом обертається дляпідприємства значними фінансовими втратами у вигляді штрафних санкцій.
  При проведенні розрахункових операцій банки контролюють дотриманняпідприємствами платіжної і договірної дисципліни, а також сприяютьзастосування найбільш доцільних форм розрахунків.

  Оплачувати товарно-матеріальні цінності, виконані роботи танадані послуги в безготівковій формі розрахунків підприємства можуть заакцептний формі, акредитивами, платіжними дорученнями, чеками, векселями

  Для бухгалтерського обліку грошових коштів і розрахункових операційзастосовується система рахунків бухгалтерського обліку, об'єднаних у Планірахунків бухгалтерського обліку до розділу "Грошові кошти" і "Розрахунки". Вонивключають в себе рахунку обліку коштів і фінансових документів
  (каси, розрахункового, валютного та спеціальних рахунків тощо), і розрахунків.

  3. Особливості організації бухгалтерського обліку поточних операцій і розрахунків.

  З переходом до ринкових відносин змінилися підходи до постановкибухгалтерського обліку в організаціях. Від жорсткої регламентації обліковогопроцесу з боку держави в минулому, - нині перейшли дорозумному поєднанню державного регулювання та самостійностіорганізацій у постановці бухгалтерського обліку. Сутність нових підходів доцього процесу полягає в основному в тому, що на основі встановленихдержавою загальних правил бухгалтерського обліку, організації самостійнорозробляють облікову політику для вирішення поставлених перед урахуваннямзавдань.

  Облікова політика - це вибір варіантів організації обліку та оцінкисуб'єктів обліку, за яким дозволено варіантність, а також форми, технікиведення та організації бухгалтерського обліку, виходячи з встановленихприпущень, вимог і особливостей своєї діяльності.

  Облікова політика підприємства формується її керівником і полежитьоформлення і відповідної організаційно-розпорядчого документацією
  (наказом, розпорядженням тощо) підприємства.

  При формуванні облікової політики підприємство здійснює вибіродного способу ведення та організації бухгалтерського обліку з декількох,допускаються законодавчими та нормативними актами, що входять в системунормативного регулювання бухгалтерського обліку з конкретного питання, приформування облікової політики підприємства розробляє відповіднийспосіб, виходячи з положень з бухгалтерського обліку.

  бухгалтерського обліку на підприємстві може бути змінена у випадках:
  - Реорганізації;
  - Зміни власників;
  - Змін у законодавстві Азербайджанської Республіки або в системінормативного регулювання - бухгалтерського обліку в Азербайджанській
  Республіки;
  - Розробці нового способу ведення бухгалтерського обліку.

  Облік товарних операцій вирішує наступні завдання:
  -забезпечення правильної організації матеріальної відповідальності за товари;
  -забезпечення правильність документального оформлення, законності ідоцільності товарних операцій та їх відображення в бухгалтерському обліку;
  -забезпечення повноти та своєчасності оприбуткування товарів матеріальновідповідальними особами, правильністю і своєчасністю списанняреалізованих та відпущених товарів;
  -контроль за дотриманням нормативних запасів, виявлення неходових інедоброякісних товарів;
  -забезпечення правильності проведення інвентаризації, своєчасне іправильне відображення її результатів;
  -забезпечення правильності визначення цін, дотримання умовфранкіровкі.
  -забезпечення своєчасності і правильності виявлення валового доходу.

  Товари на підприємства надходять від постачальників з наступнимидокументами: рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні та накладні,коносаменти та інші. У цих документах відбиваються всі необхідніреквізити підприємств і дані про самому товарі. З надходять това?? амиможуть надходити й інші документи, які відображають додатковуінформацію про вантаж що поставляється: пакувальний лист, в якому міститьсяінформація про вагу, кількості, розмірах, пакування, кількість місцьзайманих товаром, сертифікати відповідності стандартам ігігієнічним нормам, довідки про лабораторних випробуваннях та інші.

  Основним видом вибуття товарів є їхня реалізація. Оптовареалізація оформлюється шляхом оформлення вищевказаних відповіднихдокументів. Продаж товарів у роздріб, оформляється касовим чеком абоприбутковим касовим ордером.

  Глава II. Облік поточних операцій.

  1. Облік касових операцій.

  Основними завданнями бухгалтерського обліку грошових коштів є:точний, повний і своєчасний облік цих коштів і операції з їх руху;контроль за наявністю грошових коштів та грошових документів, їхзбереженням і цільовим використанням; контроль за дотриманням касової ірозрахунково-платіжної дисципліни; виявлення можливостей більш раціональноговикористання грошових коштів. У всіх операціях по касі задіянінаступні учасники:

  1. Особа, що вносять або яка отримує на руки готівку.
  2. Керівник організації, який несе відповідальність за діяльність організації перед її колективом, законом. Візує бухгалтерські документи.
  3. Головний бухгалтер, який розробляє фінансову стратегію і тактику господарських операцій, що оформляє і перевіряє документи, візує їх.
  4. Касир, що оформлює касові документи, реєструє їх, приходить і видає готівкові кошти.

  Відповідальність за дотримання порядку ведення касових операційпокладається на керівника організації, головного бухгалтера і касира.
  Касир під час вступу на роботу повинен ознайомитись з правилами веденнякасових операцій. З ним керівник організації укладає договір проповну індивідуальну матеріальну відповідальність. Це означає, що занедостачу грошей у касі в повному обсязі відповідає касир. Керівникипідприємств зобов'язані обладнати касу і забезпечити зберігання грошей уприміщенні каси, а також при доставці їх з установи банку і здачі вбанк. У тих випадках, коли з вини керівників підприємства не булистворені необхідні умови, що забезпечують збереження грошових коштівпри їх зберіганні і транспортуванні, вони несуть у встановленомузаконодавством порядку відповідальність.

  Приміщення каси має бути ізольовано, а двері до каси під часздійснення операцій - замкнені з внутрішнього боку. Доступ до приміщеннякаси особам, які не мають відношення до її роботи, забороняється. Касипідприємства можуть бути застраховані відповідно до чинногозаконодавством.

  Всі готівкові гроші та цінні папери на підприємствах зберігаються, якправило, у вогнетривких металевих шафах, а в окремих випадках - укомбінованих і звичайних металевих шафах, які після закінченняробочого дня закриваються ключем і опечатуються печаткою касира. Ключі відметалевих шаф і печатки зберігаються у касирів, яким забороняєтьсязалишати їх в обумовлене місце, передавати стороннім особам абовиготовляти невраховані дублікати. Враховані дублікати ключів в опечатанихкасирами пакетах, скриньках тощо зберігаються у керівників підприємств.
  Не рідше одного разу на квартал проводиться їх перевірка комісією, яка призначаєтьсякерівником підприємства, результати її фіксуються в акті. Привиявленні втрати ключа керівник підприємства повідомляє про подію воргани внутрішніх справ і вживає заходів щодо негайної заміни замкаметалевої шафи. Зберігання в касі готівки та інших цінностей,що не належать даному підприємству, забороняється. Перед відкриттямприміщення каси і металевих шаф касир зобов'язаний оглянути схоронністьзамка дверей, віконних грат і печаток, переконатися у справності охоронноїсигналізації. У разі пошкодження або зняття печатки, поломки замків,дверей або грат касир зобов'язаний негайно доповісти про це керівникупідприємства, який повідомляє про подію в органи внутрішніх справ івживає заходів до охорони каси до прибуття їх співробітників. У цьому випадкукерівник, головний бухгалтер або особи, які їх замінюють, а також касирпідприємства після отримання дозволу органів внутрішніх справ проводятьперевірку грошових коштів та інших цінностей, що зберігаються в касі. Цяперевірка повинна бути проведена до початку касових операцій. Про результатиперевірки складається акт в 4-х примірниках, який підписується всімаберуть участь у перевірці особами. Перший примірник акта передається до органіввнутрішніх справ, другий - надсилається до страхової компанії, третій --надсилається до вищестоящої організації, а четвертий - залишається у підприємства.

  Жодна касова операція не повинна проводитися без наявності первиннихвиправдувальних документів, оформлених належним чином.
  Первинна документація касових операцій:прибутковий касовий ордер;
  - Видатковий касовий ордер;
  - Касова книга;
  - Платіжна відомість;
  - Журна

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status