ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік нематеріальних активів на прикладі ВАТ Вимпел м. Омськ
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  ЗМІСТ
  ВСТУП 4
  1. СУТНІСТЬ І класифікації нематеріальних активів 6
  1.1 Нематеріальні активи як економічна категорія 6
  1.2 Нематеріальні активи як об'єкт бухгалтерського обліку 14
  1.3 Правове забезпечення операцій з нематеріальними активами 15
  2. Бухгалтерський облік нематеріальних активів 19
  2.1 Організація обліку нематеріальних активів 19
  2.2 Облік надходження і вибуття нематеріальних активів 23
  2.3 Амортизація та інвентаризація нематеріальних активів 32
  2.4 Міжнародна практика обліку нематеріальних активів 37
  3. особливості організації нематеріальних активів в сучасних умовах на
  ВАТ «Вимпел» 45
  3.1 Оцінка нематеріальних активів та розкриття інформації бухгалтерської звітності 45
  3.2 Механізм амортизації нематеріальних активів для цілей оподаткування
  50
  3.3 Аналіз оборотності та ефективності використання нематеріальних активів 61
  ВИСНОВОК 69
  БІБЛІОГРАФІЯ 73
  ДОДАТКИ 76

  ВСТУП

  З розвитком ринкових відносин стає все більш очевидним, щотак звані матеріальні активи не є єдиним чинникомзабезпечення прибутковості організації, і що існують інші їх види,які не мають такого класичного ознаки, як речовасубстанція, але можуть відігравати важливу роль у процесі одержанняпідприємством прибутку.

  Нематеріальні активи є одним із принципово нових об'єктів бухгалтерського обліку, що з'явилися в її теорії і практиці на етапістановлення і розвитку ринкових відносин в Росії.

  Якщо мати на увазі західний досвід, то, незважаючи на той факт, щонематеріальні необоротні активи загальновизнана у більшості країнринкової економіки, підходи до їх ідентифікації, способам надходження набаланс, оцінці, амортизації продовжують залишатися об'єктами гарячихдискусій.

  Це пов'язано з постійними змінами в методології обліку данихактивів, що відбуваються в зв'язку з процесом реформування вітчизняногообліку, а також формуванням законодавчої бази в областіоподаткування.

  Найбільш яскравими прикладами таких нововведень є введення з 1 січня
  2001 Положення з бухгалтерського обліку "Облік нематеріальнихактивів "(ПБУ 14/2000), остаточний перехід з 1 січня 2002 року нановий План рахунків бухгалтерського обліку, введення з 1 січня 2002року глави 25 "Податок на прибуток організацій" Податкового кодексу РФ і т. д.

  відбуваються зміни торкнулися, зокрема, порядок відображення вбухгалтерський облік програм для ЕОМ з невиключних праввикористання, а також квартир, що перебувають у власності організації,висунули нові вимоги до розрахунку амортизації нематеріальних активів дляцілей вирахування податку на прибуток і т. д.

  Актуальність обраної теми полягає в дослідженні що відбуваються вданий час змін пов'язаних з особливостями обліку та оподаткуваннянематеріальних активів.

  Мета цієї роботи - розкрити основні особливості бухгалтерськогообліку нематеріальних активів на прикладі конкретного підприємства, вЗгідно із законодавчими та нормативними актами і позначитипроблеми, з цим пов'язані.

  У даній роботі розроблені правові аспекти створення, придбання,вибуття нематеріальних активів, їх облік, а також оподаткування на
  ВАТ "Вимпел".

  При аналізі ефективності використання нематеріальних активів на

  ВАТ "Вимпел" були розглянуті наступні методи: трендовий аналіз - розрахунок абсолютних і відносних відхилень повідношенню до постійної і змінної базі. горизонтальний аналіз - порівняння кожної позиції звітності зпопереднім періодом. вертикальний аналіз - подання бухгалтерської звітності у виглядівідносних величин, які характеризують структуру, тобто розраховуєтьсячастка (питома вага) приватних показників в узагальнюючих підсумкових даних.

  Ця тема зацікавила мене тому, що особливості облікунематеріальних активів є принципово новими об'єктамиросійського бухгалтерського обліку, і, відповідно найбільш цікавою.

  В якості інформаційної бази при написанні випускної роботи буливикористані законодавчі та нормативні документи, періодичнівидання (журнали з додатками), а також роботи російських авторів,присвячені проблемам і практиці обліку нематеріальних активів у
  Російської Федерації.

  1. СУТНІСТЬ І класифікації нематеріальних активів

  1.1 Нематеріальні активи як економічна категорія

  У сучасних умовах господарювання і в Росії, і за кордоном широкезастосування одержали нематеріальні активи. Це зумовлено швидкістю імасштабами технологічних змін, поширенням інформаційнихтехнологій, активною інвестиційною діяльністю, прагненням отримативизнання на внутрішньому і світовому ринках, розвитком і інтеграцієюміжнародних фінансових ринків. Останнім часом у майнігосподарських організацій частка нематеріальних активів неухильно зростає.
  Хоч ці активи і є складовою частиною всього майнапідприємства, їх використання в господарській діяльності значновідрізняється від використання матеріальних об'єктів, тому що вони не маютьречової форми.

  Як економічна категорія нематеріальні активи являють собоюсукупність об'єктів довгострокового користування (понад 1 року), що не маютьматеріально-речової форми, але необхідних підприємствам і організаціямдля ефективного здійснення господарської діяльності. Вони володіютьвартістю та здатністю приносити організації економічні вигоди, т.тобто дохід.

  Відмітними ознаками нематеріальних активів є:відсутність матеріально-речової (фізичної) форми;тривалий період використання - понад 12 місяців;можливість ідентифікації, тобто виділення з загальної маси майнапідприємства;здатність приносити дохід організації.

  Нематеріальними активами є не самі патенти, товарні знаки,корисні моделі, програми ЕОМ та ін, а лише права на їхвикористання.

  Згідно з Положенням про бухгалтерський облік та звітності РФ (п.55) донематеріальних активів відносять права, що виникають: з авторських і інших договорів на твори науки, літератури,мистецтва та об'єкти суміжних прав, на програми для ЕОМ, бази даних іін; з патентів на винаходи, промислові зразки, селекційнідосягнення; з свідоцтв на корисні моделі, товарні знаки і знакиобслуговування або ліцензійних договорів на їх використання; з прав на ноу-хау та ін

  Крім того, до нематеріальних активів відносяться права користуванняземельними ділянками, природними ресурсами, організаційні витрати і цінафірми (ділова репутація).

  Можна виділити наступні види нематеріальних активів:

  - об'єкти інтелектуальної власності;

  - права користування природними ресурсами; < p> - відкладені витрати;

  - ділова репутація організації.

  Об'єкти інтелектуальної власності поділяють на два види:регульовані патентним правом (об'єкти промислової власності) ірегульовані авторським правом.

  Правове регулювання об'єктів промислової власностіздійснюється Патентним законом РФ від 23.09.92 р. за № 3517-1, Законом РФ

  "Про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місцьтакож підзаконними нормативними актами, що регулюють процедуруоформлення і реєстрації об'єктів, розміри мита та інші питання.

  Патентне право охороняє зміст твору. Для охоронивинаходи, корисних моделей, промислових зразків, фірмовихнайменувань, товарних знаків, знаків обслуговування необхідна їхняреєстрація за встановленою процедурою у відповідних органах. Перелік об'єктів, що охороняються патентним правом, вичерпний. До об'єктів,регульованим патентним правом відносять:

  - Винахід, якщо він є новим і промислово придатним
  (пристрій, речовина, мікроорганізм, культури клітин рослин і тварин) або є відомим пристроєм, у спосіб, речовиною, але має новезастосування. Патент на винахід видається строком до 20 років і засвідчуєпріоритет винаходу, авторство, а також виключне право на йоговикористання;

  - Промисловий зразок - художньо-конструкторське рішеннявиробу, що визначає його зовнішній вигляд. Відмітними ознакамипатентоспроможності промислового зразка є його новизна,оригінальність, і промислова придатність. Патент на промисловийзразок видається на строк до 10 років і може бути продовжено ще на строк до 5років;

  - Корисна модель - конструктивне виконання з складовихчастин. Відмінні ознаки корисної моделі - новизна і промисловазастосовність;

  - Товарний знак і знак обслуговування - позначення, що дозволяютьрозрізняти відповідно однорідні товари і послуги різних юридичнихабо фізичних осіб;

  - Найменування місця походження товару - назва географічногооб'єкта, що використовується для позначення товару, особливі властивості якоговиключно або головним чином визначаються характерними і (або)людськими факторами.

  Відносини, що виникають у зв'язку з реєстрацією, правовою охороною івикористанням товарних знаків, знаків обслуговування і найменуваньмісць походження товарів регулює Закон РФ від 23 вересня 1992

  № 3520-1 "Про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місцьпоходження товарів ".

  Право на товарний знак охороняється законом.

  Власник товарного знака має виключне право користуватися ірозпоряджатися товарним знаком, а також забороняти його використанняіншими особами. Необхідною умовою охорони товарного знака є йогодержавна реєстрація.

  Товарний знак може бути зареєстрований на ім'я юридичної особи, атакож фізичної особи, яка провадить підприємницькудіяльність.

  На зареєстрований товарний знак видається свідоцтво натоварний знак.

  Свідоцтво засвідчує пріоритет товарного знаку, виключнеправо власника на товарний знак у відношенні товарів, зазначених усвідоцтві.

  Ніхто не може використовувати охороняється в Російській Федераціїтоварний знак без дозволу власника.

  Необхідно зазначити, що закон охороняє як використання товарногознака в цілому, так і будь-якого елемента в складі товарного знака.
  Несанкціоноване використання охоронюваного елемента товарного знакабез елемента, що не підлягає правовій охороні, є порушенням прав натоварний знак.

  - Фірмове найменування - індивідуальне назва юридичної особи. Воно реєструється при державній реєстрації юридичноїособи і діє під час його існування.

  Правовий формою використання фірмового найменування єліцензійний договір;

  - Ноу-хау - інформація технічного, організаційного, службовогоабо комерційного характеру, що має комерційну цінність у зв'язку зневідомістю її третім особам. До цієї інформації немає вільногодоступу на законній підставі, і власник інформації вживає заходів доохорони її конфіденційності.

  На відміну від інших об'єктів промислової власності ноу-хау непідлягає реєстрації, а охороняється шляхом заборони на її розголошення дляосіб, які мають доступ до цієї інформації. За договором про передачу ноу-хаупередається саме ноу-хау, а не право користування ним. Обов'язковимиелементами договору про передачу ноу-хау є опис всіхознак переданого об'єкта, заходи з охорони конфіденційності тасприяння у практичної здійсненності ноу-хау.

  Правове регулювання об'єктів авторським правом здійснюєтьсявідповідно до Закону РФ "Про правову охорону програм для ЕОМ ібаз даних "від 23.09.92 р. за № 3523-1, Законом України" Про правову охоронутопологій інтегральних мікросхем "від 23.09.92 р. за № 3526-1, Законом
  РФ" Про авторське право і суміжні права "від 09.07.93 р. за № 5351-1.

  До об'єктів , що регулюються авторським правом відносять:

  - Програма для ЕОМ, а також підготовчі матеріали, отриманів ході розробки програми;

  - База даних - об'єктивна форма представлення та організаціїсукупності даних (статей, розрахунків та ін.)

  Слід зазначити, що авторське право на програми для ЕОМ і базиданих не пов'язане з правом власності на їх матеріальний носій.
  Будь-яка передача прав на матеріальний носій не тягне за собою передачібудь-яких прав на програми для ЕОМ і бази даних.

  Автором програми для ЕОМ чи бази даних визнається фізичнаособа, у результаті творчої діяльності якої вони створені.

  Часто буває, що програма для ЕОМ чи база даних створ

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status