ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік основних засобів
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит

  Міністерство Освіти Російської Федерації

  Оренбурзький Державний Університет

  Курсова робота

  за курсом: Бухгалтерський облік

  тема: Облік основних засобів

  Виконав студент Біккінін Р.Т.

  Спеціальність ЕіУ

  Курс 4

  Група ЕС2-3

  Шифр студента 98-Е-250

  До захисту допускаю
  Керівник Барлибаева З.М.

  ________________ підпис

  ________________ дата

  Оцінка при защіте_____________

  Подпісь___________дата________

  Уфа - 1999 р.

  ЗМІСТ

  ВСТУП

  1. Склад і оцінка основних засобів. 4

  2. Облік основних засобів. 10

  2.1 Облік надходження основних засобів. 10

  2.2 Облік зносу основних засобів. 16

  2.3 Облік вибуття основних засобів. 20

  3. Організація обліку основних засобів в АТ "Омстрак" 28

  ВИСНОВОК
  37

  ЛІТЕРАТУРА 39

  ВСТУП

  Як відомо, господарська діяльність промислового підприємстваскладається з трьох безперервних взаємопов'язаних господарських процесів:постачання (заготовляння та придбання матеріально-технічних ресурсів),виробництва продукції та її збуту (реалізації). Ці процеси здійснюютьсяодночасно, для чого використовується праця працівників, основні й оборотнікошти. Отже, найважливіші об'єкти бухгалтерського обліку напромисловому підприємстві - основні й оборотні кошти в їх русі.
  Значення основних засобів в суспільному виробництві визначається тим,яке місце займають знаряддя праці в розвитку продуктивних сил івиробничих відносин.

  В умовах економічної реформи підвищується роль обліку і контролю зараціональним використанням усіх ресурсів, у тому числі і основних засобів.
  Мета написання роботи - розгляд питань обліку основних засобів. У нійдається детальна класифікація і структура основних засобів, представленаоцінка основних засобів, розглянуті особливості організації аналітичногоі синтетичного обліку об'єктів основних засобів. Окрему увагуприділено бухгалтерської звітності підприємства, пов'язаної з урахуванням основнихкоштів.

  Наведено конкретні ставки, норми і нормативи, розміри відрахувань,що діють на момент написання роботи. Питання придбання, зносу івибуття основних засобів розглянуті в тісному пов'язанні з чиннимзаконодавством.

  У роботі приведений ряд цифрових прикладів по найбільш складних питаньобліку, а також бухгалтерські проводки, що відображають основний набіргосподарських операцій. У додатку представлені форми первиннихдокументів, необхідних для ведення обліку та звітності основних засобів, атакож індекси зміни вартості основних фондів. Наприкінці роботинаводиться список використаної літератури.

  1. Склад і оцінка основних засобів


  Для виробничої діяльності підприємствам необхідні основнізасоби (засоби праці); вони багаторазово беруть участь у виробничомупроцесі, частинами переносять свою вартість на створюваний продукт, незмінюючи при цьому своєї матеріально-натуральної форми. До основних засобіввідносяться також: житлові будівлі та будівлі культурно-побутового призначення,господарський інвентар, обчислювальна техніка, дорослий робітник іпродуктивну худобу, багаторічні насадження вартістю більше 100 мінімальнихзаробітних плат за одиницю, термін служби яких перевищує один рік.
  На рахунку 01 "Основні засоби" на окремих субрахунках ведуть облікосновних засобів, що знаходяться в експлуатації, в запасі, на консерваціїабо переданих в звичайну (виробничу) оренду. Облік орендованихосновних коштів, отриманих на умовах звичайних (виробничої)оренди, здійснюється орендарем за балансом на рахунку 001 "Орендованіосновні засоби ". На рахунку 01" Основні засоби "організуються заОб'єктовий аналітичний облік основних засобів у місцях, де вони перебувають (в цехах, виробництвах, відділах і т.п.)
  Об'єкти основних засобів групуються в обліку відповідно довимог статистичної звітності на виробничі іневиробничі (останні по галузях: охорона здоров'я, житлово -комунальні і т.п.), і далі по функціональним групам: будинки,споруди, робочі машини й устаткування, силові машини і т.д.
  Земельні ділянки, лісові та водні угіддя, родовища кориснихкопалин, передані в користування підприємству, на рахунку 01 "Основнізасоби "не враховуються. Але ті ж об'єкти, що є власністюпідприємства (куплені або передані йому у власність державнимиорганами), враховуються на окремих субрахунках, що відкриваються на рахунку 01
  "Основні засоби".
  Головні завдання бухгалтерського обліку основних засобів: контроль за їх наявністю і схоронністю з моменту придбання до моментувибуття; правильне і своєчасне числення зносу; одержання відомостей для правильного розрахунку податку на майно,що перераховується до бюджету; контроль за правильним і ефективним використанням коштів нареконструкцію, модернізацію та ремонт основних засобів; контроль за ефективним використанням основних засобів по часу іпотужності; отримання даних для складання звітності про наявність та рух основнихкоштів.
  Базою правильної організації бухгалтерського обліку основних засобівє затверджена типова класифікація основних засобів і єдинийпринцип їх оцінки в обліку.
  Класифікація основних засобів. Облік основних засобів в бухгалтеріїведеться за класифікаційними групами в розрізі інвентарних об'єктів. Такимчином, інвентарний об'єкт є одиницею обліку основних засобів.
  Кожному об'єкту привласнюється інвентарний номер по серійно-порядковоїсистемі кодування, що зберігається за ним на весь період йогоперебування на підприємстві, в об'єднанні, організації. Інвентарні номеринаводяться в актах приймання-передачі, актах про ліквідацію і в іншихпервинних документах, які є підставою для обліку руху основнихкоштів. Інвентарний номер позначають на кожному об'єкті.
  Основні засоби різноманітні по складу і групуються за певнимикласифікаційними ознаками. Відповідно до Типової класифікаціїосновні засоби підрозділяється за видами наступним чином: I. Будинки. II.
  Споруди. III. Передатні пристрої. IV. Машини та устаткування (у томучислі силові машини і обладнання; робочі машини та обладнання;вимірювальні і регулюючі прилади, пристрої та лабораторнеобладнання; обчислювальна техніка; інші машини та обладнання). V.
  Транспортні засоби. VI. Інструмент. VII. Виробничі інвентар іприналежності.
  VIII. Господарський інвентар. IX. Робітник і продуктивна худоба. X.
  Багаторічні насадження. XI. Капітальні витрати по поліпшенню земель (безспоруд). XII. Інші основні засоби.
  По приналежності основні засоби підрозділяються на власні іорендовані. Перші належать підприємству і числяться на його балансі;другі отримані від інших підприємств і організацій в тимчасовекористування за плату.
  За характером участі у виробничому процесі розрізняють діючі інедіючі (що знаходяться в запасі або на консервації) основні засоби,за призначенням - виробничі і невиробничі (основні засобиоб'єктів житлово-комунальної і соціально-культурної сфери).
  До виробничих основних засобів відносяться: будинки і спорудивиробничого призначення, передавальні пристрої, верстати, машини,обладнання, транспортні засоби, засоби обчислювальної техніки,інструмент, виробничий і господарський інвентар, щобезпосередньо беруть участь у виробничому процесі виготовленняпродукції (виконання робіт, надання послуг). Вони знаходяться ввиробничих (цехах, дільницях) і функціональних (відділах, службах)підрозділах підприємства і закріплені за ними.
  У складі виробничих основних засобів виділяють їхню активну частину --машини, обладнання, транспортні засоби.
  Невиробничі - це основні засоби, призначені для соціально -побутового обслуговування членів трудового колективу підприємства. До нихвідносяться: значаться на балансі підприємства житлові будинки, об'єкти побутовогообслуговування (лазні, перукарні, пральні й ін), соціального
  (поліклініка, будинок відпочинку, табір праці і відпочинку, їдальня тощо) ікультурного (будинок культури, бібліотека та ін) призначення.
  Виробничі і невиробничі основні засоби можна розділитина:

  1) діючі (в експлуатації);
  2) недіючі (на консервації);
  3) в запасі.
  За характером участі в основній діяльності і способу перенесеннявартості на витрати виробництва і звертання основні засобиподіляються на:
  1) активні (їхня участь може бути виміряна кількістю годин роботи,обсягом робіт);
  2) пасивні (будівлі, споруди). Їхня участь в основній діяльностінеможливо вимірити в яких-небудь показниках.
  Оцінка основних засобів в обліку. Відповідно до Положення пробухгалтерському обліку та звітності в Російській Федерації основні засобивідображаються в обліку за первісною вартістю. Первісна (балансова)вартість включає в себе вартість будівництва (придбання) основнихзасобів, витрати по їх доставці й установці на місце використання. Вонавиявляється в момент введення об'єкта в дію і залишається незмінноюпротягом усього терміну знаходження основних засобів на підприємстві. Якщоосновні засоби придбані з розстрочкою платежу чи в кредит, то впервісну вартість включається і сума відсотків, що сплачуютьсяпостачальникам. У первісну вартість основних засобів, придбаних заімпорту, входять сплачуються підприємством імпортний тариф і митнізбори за оформлення вантажу.
  У випадках, передбачених законодавством, до первісної вартостівключають що сплачується при придбанні основних засобів податок надодану вартість.
  Первісна (балансова) вартість основних засобів не підлягаєзміни, за винятком випадків добудування і до обладнання об'єктів впорядку капітальних вкладень, реконструкції і часткової ліквідаціїоб'єктів. Витрати підприємства, пов'язані з технічною реконструкцією абокапітальної модифікацією (перебудовою) існуючих об'єктів основнихкоштів, повинні бути додані до первісної вартості, якщо врезультаті проведених витрат відбудеться збільшення терміну корисної службиабо виробничої потужності об'єктів основних засобів, значнеполіпшення якості продукції, що випускається або зниження її виробничоїсобівартості. Такого роду витрати попередньо накопичуються на рахунку 08
  "Капітальні вкладення".
  Первісна вартість основних засобів за мінусом зносу утворить їхзалишкову вартість.
  Вартість відтворення основних засобів у сучасних умовахявляє собою відбудовну вартість.
  Первісною вартістю основних засобів, придбаних підприємством до
  1 січня 1995, є їхня відновна вартість за результатамипереоцінки на 1 січня 1995
  Списання затрат при внутрішньому переміщенні основних засобів. Якщо об'єктосновних засобів демонтований, а потім змонтований на новому місці, то йогопервісна вартість залишається незмінною. Витрати будуть віднесені назменшення фонду нагромадження або за рахунок чистого прибутку підприємства. Навитрати виробництва такі витрати не відносять.
  Предмети, що не враховуються в складі основних засобів. Вичерпнийперелік таких предметів даний в Положенні про бухгалтерський облік та звітностів Російській Федерації. До них, зокрема, відносяться: предмети, що служать менш одною року, незалежно від їх вартості; предмети вартістю в межах 100 мінімальних заробітних плат за одиницюза ціною придбання незалежно від терміну їх служби за виняткомсільськогосподарських машин і знарядь, будівельного механізованогоінструменту, а також робочої і продуктивної худоби, які відносяться доосновними засобами незалежно від їх вартості; знаряддя лову (трали, неводи, мережі, мережи та ін) незалежно від їхвартості і терміну служби; бензомоторні пили, сучкорезкі, Сплавний трос, сезонні дороги, вуса ітимчасові гілки лісовозних доріг, тимчасові будівлі в лісі терміномексплуатації до двох років (пересувні обігрівальні будиночки, котлопункти,пілоточние майстерні, бензозаправки і т.д.); спеціальні інструменти і спеціальні пристосування (інструменти тапристосування цільового призначення для серійного і масового виробництвапевних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень)незалежно від вартості; спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постільні приналежностінезалежно від їх вартості і терміну служби; формений одяг незалежно від вартості та терміну служби; тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої, витратизі зведення яких відносяться на собівартість будівельно-монтажнихробіт у складі накладних витрат; тара для зберігання товарно-матеріальнихцінностей на складах або здійснення технологічних процесів вартістюв межах 50 мінімальних заробітних плат за одиницю за ціною придбання
  (виготовлення); предмети, призначені для видачі напрокат; молодняк тварин і тварин на відгодівлі, птиця, кролі, задушливі звірі,сім'ї бджіл, а також піддослідні тварини; багаторічні насадження, що вирощуються в розсадниках як посадковогоматеріалу.

  2. Облік основних засобів

  2.1 Облік надходження основних засобів
  Підприємство може отримувати основні засоби безоплатно від юридичнихта фізичних осіб, набувати їх за плату, в результаті будівництва новихоб'єктів або реконструкції, розширення і технічного переозброєннядіючих виробничих потужностей в порядку капітальних вкладень наумовах поточної та довгострокової оренди. На етапі освіти підприємствоможе отримати основні кошти від учасника (засновника) як йоговнеску в статутний капітал.
  Основні засоби виробничого призначення, отримані безоплатновід юридичних і фізичних осіб, відносять на збільшення додаткового капіталу
  (дебет рахунку 01 "Основні засоби", кредит рахунку 87 "Додатковий капітал",субрахунок 3 "Безоплатно отримані цінності"). Витрати з доставки такихоб'єктів не збільшують їх первісну вартість; підприємство відноситьїх на зменшення фонду накопичення (дебет субрахунка 88-3.1) абонерозподіленого прибутку (дебет рахунку 88 кредит рахунків 23, 60, 68, 69, 70,
  71, 76).
  Надходження основних засобів як внесок до статутного капіталу. Наетапі освіти підприємство може отримати основні кошти відзасновника (учасника) в якості внеску до статутного капіталу. Розмір цьоговкладу вказують в установчому договорі. У межах даної сумизасновник (учасник) може внести свій внесок основними засобами. Припередачі основних коштів приводять їх перелік, вказують їх первіснувартість, знос і ціну угоди, за якими їх відносять в рахунок статутногокапіталу. При внесенні основних засобів, вартістю більше 200 мінімальнихоплат праці, в якості внеску в статутний капітал обов'язкове експертнаоцінка. Одночасно повинна бути передана вся технічна документація наці об'єкти основних засобів. Створюване підприємство прибуткує основнікошти за їх первісною вартістю, яка складається з ціниугоди (дебет рахунку 01, кредит рахунку 75 "Розрахунки з засновниками",субрахунок 1 "Розрахунки за внесками у статутний капітал") і суми зносу заотриманим об'єктам (дебет рахунку 01, кредит рахунку 02 "Знос основнихзасобів "). Як правило, засновник бере на себе всі витрати подоставку на створюване підприємство об'єктів основних засобів і встановленняїх на місці використання або потім підприємство-отримувач відшкодовує цівитрати. Усе має бути належним чином оформлено, щоб уникнутинепорозумінь в подальшому. Якщо витрати з доставки та встановлення основнихкоштів, отриманих як внесок до статутного капіталу, несе приймаючасторона, то дані витрати попередньо враховуються на рахунку 31 "Витратимайбутніх періодів "(дебет рахунку 31, кредит рахунків 23, 50, 51, 70, 69, 67,
  71, 60, 76) і в подальшому списуються за рахунок фонду накопичення (дебетсубрахунки 88-1, кредит рахунку 31).
  Придбання основних засобів, що не вимагають монтажу. Основні засоби,що не потребують монтажу, придбані підприємством за плату (дебет рахунку 08
  "Капітальні вкладення", кредит рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками іпідрядниками "), в тому числі і які були в експлуатації (частково зношені),прибуткують (дебет рахунку 01, кредит рахунку 08) за вартістю придбання безурахування податку на доданийну вартість (ПДВ), що сплачується при їхпридбання (дебет рахунку 19 "Податок на додану вартість запридбаним цінностям ", субрахунок 5" Податок на додану вартість приздійсненні капітальних вкладень ", кредит рахунку 60). Якщо купуютьсяосновні засоби, які були в експлуатації, то суму зносу цих об'єктів,зазначену в документі на оплату, відображають записом: дебет рахунку 01, кредитрахунку 02.
  Витрати підприємства з доставки та встановлення основних засобів, як нових, так і колишніх в експлуатації, відображають в обліку капітальних вкладень (дебет рахунку 08, кредит рахунків 23, 50, 51, 60, 70,
  69 , 67, 71, 76) і при здачі об'єкта в експлуатацію приєднують до купівельної вартості (дебет рахунку 01, кредит рахунку 08). Суму сплаченого ПДВ, прийняту на облік за рахунком 19, протягом шести місяців щомісячно рівними частками списують (зараховують) (дебет рахунку 68, кредит рахунку 19) у зменшення заборгованості бюджету з ПДВ на реалізовану продукцію (роботи, послуги).
  Коли основні засоби купують по імпорту, а також малі підприємства,
  ПДВ, що сплачується при їх придбанні (дебет рахунку 19, кредит рахунку 60), відразу в повному розмірі приймається до заліку (дебет рахунку 68, кредит рахунку
  19) при їх прийняття на облік (дебет рахунку 01, кредит рахунку 08) (п.50
  Інструкції № 1 ДПС).
  Якщо має місце просте відтворення основних засобів, придбанихв межах сум нарахованого у звітному році зносу основних засобів (зурахуванням не використаного на початок року перехідного залишку), топриведеними записами обмежується відображення операцій з придбанняосновних засобів. У разі розширеного відтворення основних засобів
  (понад суми нарахованої у звітному році зносу з урахуванням невикористаногозалишку) при прийманні, основних засобів в експлуатацію (дебет рахунку 01,кредит рахунку 08) додатково в тій же сумі відображається використання нафінансування капітальних вкладень чистого прибутку (дебет субрахунка 81-2,кредит субрахунку 88-2) або фонду накопичення (дебет субрахунка 88-1, кредитсубрахунку 88-2).
  Якщо при придбанні основних засобів у розрахункових документах,що підтверджують вартість їх покупки, не виділена сума ПДВ, то її невизначають розрахунковим шляхом, тому працівникам бухгалтерії необхідновідслідковувати, щоб у розрахункових документах були зазначені дані посплачує ПДВ окремою позицією (у платіжній вимозі, в платіжномувимозі-дорученні, платіжних дорученнях, реєстрах чеків і реєстрах наотримання коштів з акредитива) (п.20 Інструкції № 1 ДПС).
  Якщо підприємства набувають основні засоби, які будутьвикористовуватись для невиробничих потреб (у підрозділах, які обслуговуютьвиробництв і господарств), а також для випуску продукції (надання послуг,виконання робіт), звільненої від ПДВ, що сплачується при купівлі податок надодану вартість включається до первісної вартості.
  Особливості відображення в обліку придбаного обладнання, що вимагаємонтажу. Витрати підприємства на придбання обладнання, що вимагаємонтажу, і його доставку до місця експлуатації враховуються на рахунку 07
  "Обладнання до встановлення" (дебет рахунку 07, кредит рахунків 60, 23, 70, 69,
  67, 71), де воно буде числитися до тих пір, поки його не передадуть в монтаж
  (дебет рахунку 08, кредит рахунку 07). Надалі всі витрати з монтажупідлягають відображенню на рахунку 08 (дебет рахунку 08, кредит рахунків 10, 23, 6О,
  70, 69, 67, 71, 76). Після закінчення монтажу об'єкт приймається на облік зафактичним витратам (дебет рахунку 01, кредит рахунку 08) з одночаснимвідображенням у тій же сумі чистого прибутку підприємства, використаної наминулого місяця, і зменшують її на суму зносу основнихзасобів, які вибули в минулому місяці і нормативний термін служби яких минув.
  У цьому випадку знос розраховують щомісячно в розроблювальні таблиці.
  Прискорене нарахування зносу (амортизованою вартості) основних засобів. Відповідно до постанови Уряду РФ "Про використання механізму прискореної амортизації та переоцінки основних фондів" підприємства всіх організаційно-правових форм можуть застосовувати механізм прискореного обчислення амортизації (зносу) активної частини основних засобів при певних умовах, причому річна норма амортизаційних відрахувань збільшується не більше ніж в два рази. Прискорена амортизація у великому розмірі має бути узгоджена з фінансовими органами РФ. Рішення про застосування механізму прискореної амортизації підприємством слід довести до податкової інспекції у місячний термін. Виняток становлять машини, устаткування й транспортні засоби строком служби до трьох років, а також автомобільний транспорт, зношування якого нараховують за нормами, що визначаються у відсотках від вартості автомашини, віднесеної до 1000 км фактичного пробігу. На ці об'єкти метод прискореного розрахунку зносу не поширюється.
  Підприємства можуть застосовувати цей метод відносно основних засобів, що використовуються для збільшення випуску обчислювальної техніки, нових прогресивних видів матеріалів, приладів та устаткування, розширення експорту продукції у випадках, коли ними в масовому порядку замінюють зношену і морально застарілу техніку нової більш продуктивної при узгодженні цього питання з Мінекономіки Росії.
  Малим підприємствам, що проводив прискорену амортизацію активної частинивиробничих засобів, якщо діяльність малого підприємства припиняєтьсядо закінчення одного року, то сума додатково нарахованого зносупідлягає відновленню за рахунок збільшення балансового прибутку підприємства
  (дебет рахунку 02, кредит субрахунку 80-3).
  Нарахування зносу за що надійшли (вибулим) основних засобів.
  Нарахування зносу за основними засобами, знову введених в експлуатацію,починається з першого числа місяця, наступного за місяцем їх введення іексплуатацію, а по вибулим припиняється з першого числа місяця, наступногоза місяцем вибуття.
  За повністю амортизованих основних засобів нарахування зносуприпиняється з першого числа місяця, наступного за останнім місяцем, вякому вартість цих коштів була повністю перенесена на вартістьпродукції (робіт, послуг).
  Випадки, коли знос не нараховується. Знос не нараховується тільки під часпроведення реконструкції і технічного переозброєння основних засобів зповною їх зупинкою, при їх переведення в установленому порядку наконсервацію.
  На час реконструкції і технічного переозброєння продовжуєтьсянормативний термін служби основних засобів.
  Норма зносу за імпортного устаткування. Знос основних засобів,надійшли з імпорту, слід нараховувати за нормами амортизаційнихвідрахувань на аналогічний

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status