ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Методика складання пояснювальної заніскі до річного бухгалтерського звіту
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит
  Пояснювальна записка
  У пояснювальній записці повинна бути наведена інформація про дані, вимога про розкриття яких визначено в пункт 6.4 Положення по бухгалтерському обліку "Бухгалтерська звітність організації" ПБУ 4/96, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 8 лютого 1996 р. N 10, і що не знайшли відображення в формах річної бухгалтерської звітності.
  6.4. Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати повинні розкривати наступні додаткові дані:
  про наявність на початок і кінець звітного періоду й русі протягом звітного періоду окремих видів нематеріальних активів;
  про наявність на початок і кінець звітного періоду й русі протягом звітного періоду окремих видів основних засобів;
  про наявність на початок і кінець звітного періоду й русі протягом звітного періоду орендованих основних засобів;
  про наявність на початок і кінець звітного періоду й русі протягом звітного періоду окремих видів фінансових вкладень;
  про наявність на початок і кінець звітного періоду окремих видів дебіторської заборгованості;
  про зміни в капіталі (статутному, резервному, додатковому та ін) організації;
  про кількість акцій, випущених акціонерним товариством і повністю оплачених; кількості акцій, випущених, але не сплачених чи сплачених частково; номінальної вартості акцій, що перебувають у власності акціонерного товариства, його дочірніх і залежних товариств;
  про склад резервів майбутніх витрат і платежів, оціночних резервів, наявності їх на початок і кінець звітного періоду, рух коштів кожного резерву протягом звітного періоду;
  про наявність на початок і кінець звітного періоду окремих видів кредиторської заборгованості;
  про обсяги реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за видами діяльності та географічних ринків збуту;
  про склад витрат на виробництво (витрати обігу);
  про склад інших позареалізаційних доходів і витрат;
  про будь-виданих та отриманих забезпечення зобов'язань і платежів організації.
  Зокрема, необхідно привести додаткові дані про обсяги реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за видами діяльності та географічних ринків збуту. Крім цього в пояснювальній записці необхідно розкрити дані статей, за якими в Бухгалтерському балансі й Звіті про прибутки та збитки відображаються інші активи, пасиви, кредитори, дебітори, інші зобов'язання, окремі види прибутків і збитків у разі їх суттєвості в загальній сумі підсумків форм N 1 та N 2.При цьому слід мати на увазі, що істотної зізнається сума, відношення якої до загального підсумку відповідних даних становить не менше п'яти відсотків. Дане правило суттєвості слід застосовувати при розкритті та інших показників бухгалтерської звітності.
  Відповідно до пп. 3.1 і 3.2 ПБУ 1/94 "Облікова політика підприємства" підприємство повинно розкривати обрані при формуванні облікової політики способи ведення бухгалтерського обліку, які суттєво впливають на оцінку і прийняття рішення користувачів бухгалтерської звітності.
  Істотними визнаються способи веління бухгалтерського обліку, без знання про застосування яких користувачами бухгалтерської звітності неможлива достовірна оцінка майнового і фінансового стану, грошового обігу або результатів діяльності підприємства.
  До способів ведення бухгалтерського обліку, прийнятих при формуванні облікової політики підприємства, відносяться способи погашення вартості основних засобів, нематеріальних та інших активів, оцінки виробничих запасів, товарів, незавершеного виробництва, готової продукції та інші.
  З іншого боку, згідно з п. 4.32 додатки до наказу № 97, у пояснювальній записці повинні бути розкриті обрані при формуванні облікової політики відмінні від попереднього року способи ведення бухгалтерського обліку.
  До розкриття в пояснювальній записці підлягають ті елементи облікової політики, які впливають на порядок формування фінансових результатів діяльності організації. У 1996 році до них можна було б віднести наступні:
  * Встановлення вартісної межі між основними засобами
  і засобами праці в обороті;
  * Порядок відображення в обліку процесу придбання і заготовляння
  матеріалів;
  * Варіант оцінки запасів та розрахунку фактичної собівартості
  відпущених у виробництво матеріальних ресурсів;
  * Оцінка товарів (для підприємств роздрібної торгівлі);
  * Спосіб обліку і погашення вартості малоцінних і швидкозношуваних предметів;
  * Порядок нарахування зносу (амортизації) за основними засобами;
  * Порядок нарахування амортизації по нематеріальних активів;
  * Порядок відображення в обліку погашення вартості нематеріальних активів;
  * Перелік резервів майбутніх витрат і платежів;
  * Порядок обліку та фінансування ремонту виробничих основних засобів;
  * Оцінка незавершеного виробництва на підприємствах масового
  і серійного виробництва;
  * Спосіб (6аза) розподілу непрямих витрат між об'єктами
  калькулювання;
  * Варіант обліку витрат на виробництво, калькулювання собівартості і розрахунку фінансового результату від основної діяльності;
  * Варіант обліку випуску продукції;
  * Оцінка готової продукції;
  * Облік фінансових результатів при виконанні довгострокових договорів;
  * Порядок створення резервів по сумнівних боргах;
  * Облік курсових різниць;
  * Варіант розподілу і використання чистого прибутку;
  * Інші способи.
  Говорячи про формування та розкриття облікової політики організації, слід ще раз нагадати принципове положення п. 2.4 ПБУ 1/94, що на практиці постійно порушується, про те, що при формуванні облікової політики підприємства з конкретного питання, напряму ведення та організації бухгалтерського обліку здійснюється вибір одного способу з декількох, що допускаються законодавчими та нормативними актами, що входять у систему нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Російській Федерації. І тільки в тому випадку, якщо зазначена система не встановлює способу ведення бухгалтерського обліку з конкретного питання, то при формуванні облікової політики здійснюється розробка підприємством відповідного способу виходячи зі змісту ПБУ 1/98 та інших положень з бухгалтерського обліку.
  Згідно з п. 16 ПБО 1/98 зміни в облікову політику підприємства можуть мати місце тільки в наступних випадках:
  - Реорганізації підприємства (злиття, поділу, приєднання);
  - Зміни власників;
  - Змін законодавства Російської Федерації або змін в системі нормативного регулювання бухгалтерського обліку;
  - Розробки нових способів бухгалтерського обліку.
  Пункт 4 статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік" кілька видозмінив зміст можливих випадків внесення змін в облікову політику:
  "Прийнята організацією облікова політика застосовується послідовно з року в рік. Зміна облікової політики може провадитися у випадках зміни законодавства Російської Федерації або нормативних актів органів, що здійснюють регулювання бухгалтерського обліку, розробки організацією нових способів ведення бухгалтерського обліку або істотної зміни умов її діяльності. З метою забезпечення порівнянності даних бухгалтерського обліку зміни облікової політики повинні вводитися з початку фінансового року ".
  У пояснювальній записці слід вказати коротку характеристику діяльності організації (види поточної, інвестиційної та фінансової діяльності), основні показники діяльності і чинники, що вплинули у звітному році на господарські та фінансові результати діяльності організації, а також рішення за підсумками розгляду річної бухгалтерської звітності і розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні організації, тобто відповідну фінансову інформацію, корисну для отримання більш повної і об'єктивної картини про майновий і фінансовому становищі організації.
  Крім того, необхідно навести дані про доходи, витрати та зобов'язання, виявлених після дати складання річної бухгалтерської звітності до її подання та істотно впливають на оцінку майнового і фінансового становища організації, включаючи прийняття рішення про розподіл прибутку. Організація, що застосовує при оподаткуванні метод визначення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) по мірі її оплати, призводить окремо дані про належних податкові платежі до бюджету, обчислених на основі поданих податкових розрахунків, і дані, обчислені на основі відомостей про реалізацію і фінансові результати , відображених у бухгалтерському обліку виходячи з допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності. При цьому дані про податкові платежі, обчислених за двома методами, наводяться в розрізі істотних видів податків і з відображенням сум відхилень.
  При розкритті здійснюваних природоохоронних заходів рекомендується пояснити основні що проводяться організацією заходи в області охорони навколишнього середовища, вплив цих заходів на рівень капіталовкладень організації і прибутку у звітному році і охарактеризувати фінансові наслідки для майбутніх періодів. Слід розкрити дані про платежі за порушення природоохоронного законодавства, вироблених екологічних платежі та плату за природні ресурси, поточні витрати з охорони навколишнього середовища і ступінь їхнього впливу на фінансові результати організації.
  При зміні вступного балансу на початок року в пояснювальній записці пояснюються причини змін. У ній повинні бути розкриті обрані при формуванні облікової політики відмінні від попереднього року способи ведення бухгалтерського обліку. Підлягають відокремленому розкриттю зміни в обліковій політиці, які суттєво впливають на оцінку і прийняття рішення користувачів бухгалтерської звітності у звітному році або в періодах, наступних за звітним, а також причини цих змін та оцінка наслідків їх у вартісному вираженні.
  Організація, яка має дочірні і залежні товариства, у пояснювальній записці наводить дані про їхню наявність, місце знаходження, найменування і вид діяльності.
  При викладі основних показників діяльності може бути наведена характеристика основних засобів (частка активної частини основних засобів, коефіцієнти зносу, оновлення, вибуття тощо), нематеріальних активів, фінансових вкладень дебіторської і кредиторської заборгованості, науково - технічного рівня продукції. При цьому інформація може бути доповнена необхідними аналітичними таблицями, розшифровками. Рекомендується визначати тенденції основних показників діяльності, а також якісні зміни в майновому і фінансовому становищі, їх причини.
  У разі необхідності у пояснювальній записці слід вказувати прийнятий порядок розрахунку аналітичних показників (рентабельність, частка власних оборотних коштів тощо).
  При оцінці фінансового стану на короткострокову перспективу можуть наводитися показники оцінки задовільному структури балансу поточної ліквідності, забезпеченості власними засобами і здатності відновлення (втрати) платоспроможності. При характеристиці платоспроможності слід звернути увагу на такі показники, як наявність коштів на розрахункових рахунках в банку і інших кредитних установах, у касі організації, збитки, прострочені дебіторська та кредиторська заборгованість, не погашені в термін кредити і позики, повноту перерахування відповідних податків до бюджету , сплачені (підлягають сплаті) штрафні санкції за невиконання зобов'язань перед бюджетом. Також слід звернути увагу на оцінку положення організації на ринку цінних паперів і причини мали місце негативних явищ.
  При оцінці фінансового стану на довгострокову перспективу наводиться характеристика структури джерел коштів, ступінь залежності організації від зовнішніх інвесторів і кредиторів та ін Дається характеристика динаміки інвестицій за попередні роки і на перспективу з визначенням ефективності цих інвестицій.
  Акціонерні товариства в пояснювальній записці наводять склад (прізвища і посади) членів Ради директорів (наглядової ради), членів виконавчого органу, загальну суму виплаченого їм винагороди. При цьому описуються всі види виплаченого винагороди (заробітна плата, премії, комісійні та інші майнові надання (пільги і привілеї).
  Крім того, може бути наведена оцінка ділової активності організації, критеріями якої є широта ринків збуту продукції, включаючи наявність поставок на експорт, репутація організації, що виражається, зокрема, у популярності клієнтів, що користуються послугами організації, і ін; ступінь виконання плану, забезпечення заданих темпів їхнього зростання; рівень ефективності використання ресурсів організації. Доцільно включення в пояснювальну записку даних про динаміку найважливіших економічних і фінансових показників роботи організації за ряд років, описів майбутніх капіталовкладень, здійснюваних економічних заходів та іншої інформації, що цікавить можливих користувачів річної бухгалтерської звітності.
  Література:
  1. Федеральний Закон "Про бухгалтерський облік" № 129 від 21.11.96 р.
  2. Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика підприємства". ПБУ 1/98
  3. Положення з бухгалтерського обліку "Бехгалтерская звітність організації". ПБО 4/96. (Додаток до наказу Мінфіну РФ від 8.02.96 р. № 10
  4. С.А. Миколаєва, Е. М. Калініна "Професійний коментар до бухгалтерської звітності", Москва, "Аналітика - прес", 1997 р.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status